1 Medewerker van Nasser naar Engeland „Niet voldoende bewijs tegen Abdoelgani Kabinetsform atie in nieuwe fase Zet prof. Lieftinck werk voort anf.fJ '-■'M Mr. Cantor geef t Vlissingen niet veel kans Verkeersongelukken door de kleur van auto's Prins bij vlootgeestelijken Felle brand in bus. even nadat passagiers waren uitgestapt HET CONFLICT ROND HET SUEZKANAAL SJEPILOW ZAG f voor het eerst LONDEN Suezgesprek noopte tot ingrijpen Weeroverzicht DE KLEINE WERELD EN ....HET SUEZKANAAL BEMIDDELING MISLUKT Kloof P.v.d.A,K.V.P. niet overbrugd produel /a.e.+jjbemc ÊP Voor 50 dollar naar New York Gezondheid speelt eveneens rol DONDERDAG 16 AUGUSTUS 1936 VEERTIENDE JAARGANG No. 3461 Indonesische premier: ZES DODEN BIJ VERKEERSONGELUK een Staking op Ned. plantages in Noord Sumatra JgIs ■mmm Gevangenen bevrijd in Nicosia Meeste Amerikanen willen naar Parijs Bomaanslag in Algiers 1WSkm^N Directeur: H. DE RUIG O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLO^ De door Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten georgani- seerde conferentie van 22 landen over de Suezkanaalcrisis is donder dagochtend kort na elven in Lancaster House te Londen geopend. De eerste die binnentrad twintig minuten voor tijd was i de Sowjetrussische minister van Buitenlandse Zaken, Dmitri Sjepi- j low. Zijn Amerikaanse collega John Foster Dulles zei tot een ver- j slaggever: „Ik wacht slechts af wat er gaat gebeuren". Daarna i kwamen snel achter elkaar binnen de Franse minister van Buiten- j kindse Zaken Christian Pineau. de Perzische minister AH Gholi j Ardalan. de Spanjaard Martin Artajo en Roeslan Abdoelgani van Indonesië. Sir Anthony Eden. de Engelse premier, stapte om precies II uur de conferentiezaal binnen om de vergaderden met een rede te ver welkomen. In zijn officiële openingsrede zei; beschermende nieuwsgierigen op een Eden dat de aanleiding om de con- afstand. De Indonesische premier dr. Ali Sastroamidjojo heeft gisteravond voor een tot de laatste zetel bezet parlement getracht zijn minister van Buitenlandse Zaken, Roeslan Abdoelgani, te verdedigen. mmSt Brian Nightengale, een 23-jarig lid van de beroemde Engelse Grenadier Guards, is aan boord van de „New Australia" met het derde bataljon van de ..Guards" Zie verder pagina 3 uit Southampton vertrokken na'ar het Middellandse-Zeege- bied, waar Engeland en Frank rijk troepen concentreren in verband met dé recente moei lijkheden rondom het door Nasser genaaste Suezkanaal. Op de kade, te midden van de mili taire uitrustingstukken, nam soldaat Nightengale, zoals deze foto laai zien, op roerende wijze afscheid vai\-zijn acht maanden oude zooritje Ronald, dat van dat alles nog maar weinig be greep. (Van onze parlementaire redacteur) TAE informateur prof. mr. P. Lieftinck heeft gisteravond aan H.M, VJ de Koningin rapport uitgebracht ten aanzien van de vorming van een kabinet op brede basis. Daarna beeft de Koningin mr. Jonkman, voorzitter van de Eerste Kamer, dr. Kortenhorst. de voorzitter der Tweede Kamer, en dr. A. A. L. Rutgers, vice-president van de Raad van State, ontvangen. Vanmorgen heeft de Koningin de vier fractievoorzitters en de waarnemende fractievoorzitter van de V.V.D. ontvangen. HOME ■wordt tv.gelderen RIJNSTRAAT- 5:<S, ARNHEM "GROTE MARKT; 20,-DEN HAAG Corruptie In Londen Zie vertier pagina 3 fasïsï.: Dc nieuwste folo van hel Enjrelse prinsesje Anne, dat gisteren haar zesde verjaardag vierde. Selectie Zie verder pagina 3 EUROPEAAN GEDOOD g digd werd ter herinnering aan deze conferentie. De staatssecretaris van de Ameri kaanse marine, de heer C. A. Thomas, heeft gistermorgen ook een deel van de conferentie bijgewoond. Aan de conferentie werd ook deelgenomén door twee vertegenwoordigers van het nieuwe Duitse leger. (Van onze correspondent). ^WOENSDAGMORGEN is een autobus van dc E.S.A. uit Marum op de weg v van Groningen naar Peize uitgebrand. Kort tevoren waren alle passa giers overgestapt in een andere bus omdat een band lek was geraakt. De eerste autobus werd aan de kant van de weg neergezet en stond even later in lichter laaie, vermoedelijk omdat de rcmtrommels waren warm gelopen. Het voertuig werd onherstelbaar vernield. A Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) ""•ostbus 1112 Postgiro No. 424519 ehtemlienst abonnementen 18.30-19.30 u. .aerdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'g.Graven:' „e: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtend!enst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67832 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks PLAATSELIJK REGEN. Voor het noorden van het land: Overwegend zwaar bewolkt met van tijd tot tijd regen. Weinig verande ring in tempratuur. Meest matige wind uit westelijke" richtingen. Voor het zuiden van het land: Zwaar bewolkt met plaatselijk wat regen maar ook enkeie verspreide op klaringen. Dezelfde temperaturen als vandaag of let» hogere. Zwakke tot matige wind tussen west en zuidwest. 1T aug.: zon op S.29, onder 20.02; maan op 17.43, onder 1.24 Conferentie te Londen Sj.pi/oir, (Ir Russische minister run buitenlandse zaken, mankte hij zijn aan komst te Londen ren nerveuze indruk. H\j streek vuortdurend door zijn haar en schudde hij vergissing titer Engelse politieagenten en een vliegUtigsh'iriirdt'ss hartelijk d<- hand. Torn hem via een tolk i vent tortor ht enkele ivoor den te spreken voor rntlio en televisie, diepte hij na enig zoeken uit een van zijn takken fiere blaadjes met ren getypte tekst op. Et et een bulderende stem refjelde hij zijn hcgroetingssprcch ui in een zo hoog tempo, dat een technicus van de EM.C. hem verzocht het laatst* gedeelte over te lezen. „Graag", zei mi nister Sjepiloir en las d« tekst voire d* tuierde leeer voor. geopend ferentie samen te roepen „onder de ernstigste moet worden gerekend die ieder onzer sinds de Tweede Wereld oorlog heeft gekend". Sir Anthony zei: „Elk van de lan den hier vertegenwoordigd is sterk bij de kwestie betrokken, hetzij we gens zijn scheepvaart, hetzij wegens zijn handel. Allen hebben een ge meenschappelijk belang bij de on schendbaarheid van overeenkomsten". Hij herinnerde eraan, dat hij bi' ver scheidene gelegenheden internationale conferenties in Lnncasterhouse nnd bij gewoond en dat verscheidene van de aanwezige ministers „vrienden eu col lega's zijn van jaren her. Het resultaat van uw gezamenlijk werk is nooit van groter belang geweest". Eden zei vervolgens: „Ik spreek met overtuiging het vertrouwen trit dat er uit uw beraadslagingen veel goeds zal komen. Ik hoop dat God u In uw po gingen zal bijstaan". Intussen houdt een sterke politiewacht buiten honderden in regenjassen gehul de en zich met paraplu's tegen de regen Hij gaf in zijn rede echter io«, dat militaire politie inderdaad maan dagochtend jl. getracht heeft Abdoel- Sram in diens woning te arresteren in varband met een grootscheeps corrup tieschandaal, Terwijl Sastroamidjojo sprak, be vond zich voor het parlementsge bouw een grote menigte. Er waren gewapende wachtposten en eer. groot Rantal politiemannen voor het ge bouw geplaatst. De premier verklaarde tussenbeide te zijn gekomen om Abdoelgani In de gelegenheid te stellen als leider van de Indonesische delegatie naar de Londense Suezconferentie te gaan. Volgens Sastroamidjojo beschikte de politie niet over voldoende bewijs- Tijdens de grote verkeersdrukte op de vooravond van Maria Hemelvaart een officiële feestdag in Frankrijk is dinsdag bij Les Sables d'Olonnes een auto met een vrachtwagen van een bier brouwerij in botsing gekomen. Zes personen kwamen bij het onge luk om het leven: twee mannen, twee vrouwen en twee kinderen. Twee ande ren, onder wie een baby, zijn in ernsti ge toestand in een ziekenhuis opgeno men. Op de Oceaan ten Zuiden van de Azoren bevindt zich oen stntiovmair en goed ontwikkeld hogedrukgebied met een uitloper die zich uitstrekt over Frankrijk tot de Balkan. In deze uitloper is het weer droog cn over wegend zonnig met middaglcmperatu- ren van 20 tot 25 graden. Ten Noorden van het langgerekte hogedruksysteem komt een Westelijke luchtstroming voor waarmede storin gen van de Oceaan via de Noordzee naar Scandinavië worden gevoerd. Een kleine storing, die gisteren bij Ierland was gelegen, trok in de afge lopen 24 uur snel naar Zuid-DiV.e- marken. De storing veroorzaakte r.abii zijn baan overvloedige regen. In het Noor den van ons land werd vanmorgen over 12 uur tijcls omstreeks 10 mm regen afgetapt. In het Zuiden van net land bleef het vannacht nog droog. Bij Ierland is alweer een storing aangekomen, die eveneens in Ooste lijke richting zal trekken. In verband daarmede is de kans op regen ook voor morgen vrij groot. Toen even voor elven de van de na tionale standaard voorziene auto's van de buitenlandse diplomaten de een na den ander, voorreden, bewees de be reden politie goede diensten. Zodra minister Eden zijn kort wel komstwoord had beëindigd verliet hij Lnncasterhouse. Hij was precies een kwartier binnen geweest. Toen hij bui ten verscheen juichte de menigte hem toe. Vraagstukken betreffende de te vol gen procedure zullen veel tijd van de eerste conferentledagen in beslag ne men. Over de kwestie van het stem men zullen mogelijk de eerste menings verschillen rijzen. Mogelijk zullen de Westelijke machten erop staan dat be slissingen bij gewone meerderheid van stemmen worden genomen, maar men verwacht, dat de Sovjetunie, India en enkele andere landen hier tegen zyn. Een ander vraagstuk, dat vandaag behandeld zou moeten worden betreft het voorzitterschap van de vergadering. Enkeie landen zijn voor een wisselend voorzitterschap iri alfabetische volgorde; andere zonden het voorzitten van de Brit Sellwyn Lloyd of een andere mi nister van Buitenlandse Zaken voor staan. De conferentie zou vanmiddag om drie uur weer bijeenkomen. Men acht het mogelijk, dat de conferentie een tiental dagen zal duren. Aly Sabri.. de chef van het kabinet van 'president Nasser, is gisteravond per vliegtuig naar Londen vertrokken. Het is duidelijk dat deze reis verband houdt met de conferentie over het Suezkanaal die vandaag wordt ge opend. Een woordvoerder van de Egyptische regering heeft echter ont- kena daj Sabri zal optreden als waar nemer bij de conferentie. Egypte is -beweid, in te stemmen met internationaal toezicht op het Suez kanaal. maar houdt vast aan zijn eis het kanaal zelf te exploiteren. Dit heb ben afgevaardigden ;yan India, Pakistan en Ceylor* - naar* conferentie .giste ren in Londen meegedeeld. Tevoren hadden zij in Kairo met president Nasser gesproken. ffurm. as nar sportief gekleed is Harold Macmillun. de Britse minister van financiën, Ie paard uitgereden om de jacht op korhoenders te beoefenen. De minister werd o.u. vergezeld door de hertogin van Devonshire. De opdracht van H. M. de Koningin aan prof Lieftinck luidde dat hij eeni onderzoek in.zou stellen naar de moge.' lijkheden van de vorming van een ka. binet dat -geacht kon worden het ver trouwen van het parlement te genieten. Het was dus geen opdracht om de mogelijkheid na te gaan van de vor ming van een kabinet op brede basis alleen. De formulering was zo ruim dat de informateur ook andere mogelijk heden in zijn gezichtsveld zou kunnen betrekken. De informateur is er niet in geslaagd de. standpunten van de KVT en. de PvdA ten aanzien van de bezitsvorming te overbruggen. Het hangt van de Ko ningin af of prof. Lieftinck van zijn informatieopdracht zal worden ontheven. Twee communistische vakverenigin gen in Noord-Sumatra hebben een staking van iwee dagen afgekondigd op de ondernemingen van de Avros (de Vereniging van Nederlandse Rub berondernemers). Vertegenwoordigers vaen "de Avros zeiden, dat bij de sta king ongeveer 50 procenten van alle arbeiders waren betrokken. Dit zijn ongeveer 100.000 arbeiders. De communistische vakverenigingen kondïgdenen de staking afi nadat een gezamenlijke actie van. het comité yan aelle vakverenigingen, die voor dins dag en woensdag jl' een algemene staking; had uitgeroepen, was afgelast na ontvangst van een telegram yan de centrale commissie ter beslechting van arbeidsgeschillen,' De voorzitter van de Avros. de heer R. Nolen betoogde, dat de staking on wettig .Is ;eneri\Bri«:ht de kwestie, ter kennis van dé plaatselijke autoriteiten. De stak»/ is een gevolg van 'het geschil tussen de arbeiders én- de on dernemers over premies. -zelfs meteen .jeugdig budget. plannen en '".installeren iWij Uw woning. - ook voor 'verlichting én kunst- materiaal om Abdoelgani te onder vragen of een onderzoek naar diens activiteiten in te stellen. Hii voegde hier echter aan toe, dat de politie later wellicht de minister nog zou ondervragen. De zaak bevindt zich in handen van de chef staf en zal aan cfe procureur- fen-eraal en legerad judant generaal oerapto worden overgedragen. De regering neemt op het ogenblik maatregelen óm corruptie te voorko men. Het ministerie van Justitie stelt een- wetsontwerp op. dat bedoeld is de corruptie tegen te gaan. De Indonesische eerste minister leverde kritiek op de bladen Indo nesia Raya en Pedoman, die volgens zijn zeggen sensationele verhalen over de corruptie en de verriróUe arresta ties gebracht hebben, waardoor mede het prestige Van Indonesië in het bui tenland ondermijnd is. Sastroamidjojo zei, dat „zekere ele menten" gepoogd hadden, „jxditieke winst" uit de zaak te slaan, d.e rege ring ten val te brengen en verdeeld heid in de strijdkrachten te veroor zaken. Minister Roestan Abdulgani, die woensdagavond in Londen is aange komen om de Indonesische delegatie naar de Suezkanaal-conterentie te lei den, heeft echter verklaard noch in Djakarta door de militairepolitie te zijn aangehouden, noch te zijn onder vraagd. Hij zei dat de kwestie niets te ma ken heeft mét zijn huidige positie en dat hierdoor geen wijziging zal wor den gebracht in zijn voorzitterschap van de Indonesische delegatie in Londen. •>v. 3 „Binnen 4 of 5 maanden verwacht ik de definitieve beslissing van het Ame rikaans Congres of ik mijn Z superli- ners elk 90.000 ton groot kan boawen, 65 pet. der kosten wordt gesubsidieerd door de regering. Voor de resterende 35 pet. zorg ik zelf. Na het verkrijgen van de goedkeuring duurt het nog twee jaar voordat de schepen gebouwd zijn. Het departement van Marine staat zeer gun stig tegenover mijn plannen, temeer daar Ik heb aangetoond dat deze oce aanstomers minstens voor '3 a 5 jaar volgeboekt zijn. De schepen vervoeren ieder 6009 passagiers met een bemanning van 1650 man. De bouwkosten per stuk worden geraamd op IOO miljoen dollar". Dit verklaarde mr. H. B. Cantor, pre sident der Carter Hotels Operating Cor poration woensdagmiddag in Brittania te Vlissingen. nadat hij kort tevoren een informatief gesprek had gehouden met de directie der N.V, Haven van Vlis singen welke bespreking o.a. werd blj- De Griekse premier Karamanlis heeft een uitnodiging van president Tito aangenomen voor een bezoek aan Zuid- slavië, aldus het semi-officiële nieuws bureau Yoegopress. DH1JKENS BEVINDINGEN van de Nederlandse politie is hij som mige verkeersongelukken aantoon baar. dat de kleur van automobielen een rol kan spelen bij het veroor zaken ervan. Herhaaldelijk is gebleken, dal personenauto's „niet gezien zijn", omdat de kleur van de carrosserie niet contrasteerde met de omgevin iehte (bv. grijswitte ten C?* wagen legen een besneeuwde achtergrond, een groene wagen in het polderland schap of een roestbruine wagen op een klinkerweg kunnen zeer bedrieg lijk voor mede-weggebruikers zijn. De kleuren van wagens, omgeving en wegdek in het algemeen dus kun nen gevaarlijk zijn indien zij optisch samenvloeien. Overwogen wordt om het gebruik van bepaalde kleuren voor koetswer ken te ontraden. Een belangrijke factor is ook de gezichtshoek van het oog. Juist in het grensgebied van niet cn wel zien zullen constrasterende kleuren beter spreken, dan ineen- vloeiende. Een Engels bedrijf heeft een jaren lang onderzoek ingesteld naar 300 „brokkenmakers" uit een groep van C450 naar het uiterlijk gelijkwaardi ge». Nam men aanvankelijk aan, dat de brokken werden gemaakt door oververmoeidheid of nervositeit, later bleek, dat alle 300 brokkenmakers in meerdere of mindere mate aan maag zweren leden, welke aandoening bij eerder medisch onderzoek niet was ontdekt. Amerikaanse deskundigen deden bij een grote transportfirma een diepgaand onderzoek naar psychologisch over heersende kenmerken van de het meest bij ongelukken betrokken chauf feurs. Bij de goede rijders bleek, dat zij emotioneel stabiel en zelfverzekerd zijn en voorts, dat zij in evenwicht wa ren in dc verhouding tot de omgeving en technisch inzicht hadden. Behoudens het laatste punt bleek, dat de brokkenmakers van dc firma niet aan een of meer der 3 eerste voor waarden voldeden. DE psychologische dienst van de Nederlandse PTT voert ook der gelijke onderzoekingen op nog diep gaander wijze uit. Men tracht langs deze weg te komen tot een nog scher per selectie van chauffeurs voor de Rijksautomobielcentralc. Men deelt chauffeurs in groepen in en wel zo danig, dat men de eigenschappen van hen. die geen schade maken, en die weinig of zelfs veel schade maken, scheidt. Hoewel de grootste omzichtigheid bij dit onderzoek wordt betracht, is wel duidelijk geworden dat de resultaten ervan bij het aanstellen van nieuwe chauffeurs goed zijn. Men kar., althans in grove lijnen, een aantal goede en minder goede eigenschappen bij het psychologisch onderzoek ontdekken, waardoor men met vrij grote zekerheid kan vast stellen of de man zeer., matig of niet geschikt is voor het chauffeursberoep. Men blijft echter voorzichtig met deze resultaten, omdat (latercj levens omstandigheden zeker een rol bij het gebeuren van ongelukken, kunnen spelen. gewoond door de commissaris der Ko ningin, B. en "W. van Vlissingen en de hoofd-ingenieur directeur der Rijkswa terstaat directie Zeeland. j.gtf.ar»;.-" Vier gewapende leden van de Eoka zijn gisteren het algemene ziekenhuis in Nicosia binnengedrongen en hebben er twee gevangenen bevrijd, die geboeid van de centrale gevangenis naarhet ziekenhuis waren gebracht om ..een ge neeskundige behandeling te ondergaan; Een twintigjarige Europeaan is woens-l dagavond in Algiers gedood door een5 bom- die van een rijdende auto uit kop? een caféterras werd geworpen. G Ten oosten van de stad hield een Mo hammedaan een bus aan en schoot.êen? der passagiers, een geloofsgenoot, dóód.? Z.K.H. prins Bernhard heeft gister middag een kort bezoek gebracht aan de conferentie van vlootgeestelijken in Navo-verband. Prins Bernhard werd ontvangen door de initiatiefnemer van deze conferentie, de hoofdvlootpredikant kapitein-ter-zee J. H. Sillevis Smitt, en de hoofdvlootaalmoezenier kapi tein-ter-zee mgr. J. F. M. de Sain. Ruim een uur heeft de Prins zich met de vlootgeestelijken onderhouden. Ds. J. H. Sillevis Smitt bood hem een Delfts blauw bordje aan, dat vervaar- Ds. Sillevis Smitt overhandigt de Print het aandenken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1