Selwyn Lloyd voorzitter Verkeerszondaars bon èn op de op foto de Door C.A.B. hlij(fe-WglELT86f Rotterdamse invaliden U.V.y. was in 1955 zeer actief Overlevenden van verongelukte touringcar in Nederland terug Laatste Nieuws WINKELCENTRUM ZUIDPLEIN WORDING DELFT Burgers in botsing met Bundeswehr „Tafeitje-dek-je" breidde zich uit Twintig rebellen op Bali gedood Kolen 40 a 50 cent duurder per mud Chauffeurs vertellen hun ervaring Beiaardconcert FerdTimmer ma ns 211 SCHIEDAM Kleine binnenbrand spoedig geblust Schiedams Vakantiefeest hegint met intocht van Neptunus VLAARDINGEN Vlaardings „holle weg verdwijnt Dodelijke val in kelder Bezoek president van Liberia aan ons land Vanaf vandaag in Wassenaar: Burgerlijke stand van Rotterdam Ku Klux Klan - kruis bij geboortehuis Eisenhower Sterovita in Tripoli Na de autobusramp bij Vim „Hitler" in de bergen van Ken luck v ffiS? ^ro,"cler dL S» "LIS: Het regende zachtjes "Lm'S SHSfö"""s'onl- T .JUW Scooter botste tegen jonge wielrijder Leswagen reed lantaarn- paal omver Bromfietser viel Meisje omgekomen in het Kolpabad Afsluiting Koemarktbrujr Wetsontwerp vorming provincie West-ïrian goedgekeurd Donderdag 16 augustus 195§ Taptoe Delft op het televisiescherm (Van een onzer verslaggevers) Op de Rijksstraatweg onder de gemeente Wassenaar, een der drukstezo niet de allerdrukste weg in Nederland, wordt vanaf van daag op een geheel nieuwe wijze door de verkeerspolitie acht geslagen op verkeersovertredingen. Het politiekorps van deze ge meente zal vanaf deze dag met behulp van foto-apparaten de mis dragingen in het verkeer op de gevoelige piaat vastleggen en aan de hand van de foto kan dan een vervolging tegen de betrokkene ivor- den ingesteld. Gouden echtpaar v m w- baarim °s"'vivïort Wllm" D"?S ft Verbouwde boekwinkel heropend Dammen Financiële zorgen .Reeds 23.000 bezoekers op Rembrandt-tentoonstelling Eerste Kamer bijeen op 21 augustus W, 11. Johnson».1" e" "afgovaar^de WaredeenbuVsernlrV°3,COme,n ^nFerettn. Visserijberichten Een negenjarige zoon van de familie aan, ,de Boerhavelaan 59 te behiedam speelde gistermiddag met lu cifers. Er ontstond een kleine brand Het Vakantiefeest van de Schiedamse Dc 0VerS°rdijncn vat- i Gemeenschap zal donderdag 23 augus- de buurm'nn l7«r werd geblust door|tus a-s. worden geopend met do intocht df dl.l!eer A- Hogendam, die van Neptunus. Deze „zeeman" zal wor den binnengehaald door de Schiodamsc jeugd, In verband hiermede worden alle jongens en meisjes van 9—12 jaai van de gymnastiekverenigingen Hygiea, Ju liana. O.D.O. en T.H.O.R. evenals die van alle padvindersorganisaties verzocht in hun turnkostuum of uniform deel tc de vlammen met een emmer water doofde. De uitgerukte brandweer be hoefde geen dienst te doen. De schade bleef beperkt tot verbrande gordijnen en een gesprongen vensterruit. a boyk Zwammerdamscsingel en ae Halleystraat te Schiedam kwamen gisteren de seooterrijder C. P p en de negenjarige wielrijder H. K. 'met elkaar in botsing. Beiden vielen; de jongen klaagde over hoofdpijn, P had pijn in de borst. Een Britse woordvoerder heeft ver- klaard dat Selwyn Lloyd eenstemmig tot permanent voorzitter is gekozen. Ook I is besloten dat iedere afvaardiging vrij- heid van handelen heeft om de pers mede te delen wat men wil. onder in achtneming van het besloten karakter der vergaderingen. Zegsman zei dat Sjcpilow het reeds hieTveonoraadon|rdag°P-r5vonds oJTh® zeven op het Hoofd zijn. waar Neptunus zal landen. Gistermiddag omstreeks half een reed een leswagen, bestuurd door de 30- jarige mejuffrouw S. W. van R., op de Nassaulaan te Schiedam een lantaarn paal omver. De auto werd aan de voor zijde beschadigd. De bestuurster be kwam geen letsel. t>D? 5J"'arige bromfietser D. L. H. uit Rotterdam raakte vannacht, toen hij op de B.K. laan te Schiedam reed. met het voorwiel van zijn fiets de trott an dc conferentie om nog 22 landen te kunnen uitnodigen». Maar Sjcpilow had er aan toegevoegd, dat hij de zaken niet ingewikkelder wilde maken door, over procedurekwes ties te vallen. De Russen hadden eerst naar voren gebracht dat de voorzitters zetel beter niet aoor een Brit bezet kon worden, daar Groot-Britannië groot be- band it"u0ir" i !ang bij dc kwestie heeft. Maar Selwyn -- - - p een kersen- Lloyd had hem ondeibroken en gezegd dat alle landen er vitale belangen bij haddon. Daarna was men overeen ge komen dat Lloyd permanent voorzitter zou worden. Het gedeelte van de Parallelweg tus sen de spoorwegovergang bij de Sun- lightfabrieken en de E.N.C.K. is bezig te verdwijnen. Vaardings „Holle" weg, gelegen tussen het opgespoten land langs de Waterweg en de spoordijk wordt momenteel opgespoten. Woensdagmiddag om even over half drie begon de aangelegde pijpleiding zijn modder te braken. Onmiddellijk was de frisse grasberm onder de spatten mod der terwijl er na een uur onder de mon ding van de pijp geen gras meer be stond. Evenals de andere opspuitingen in dit gedeelte van Vlaardingen wordt ook dit werk uitgevoerddoor de combinatie VolkerHolland. Arbeiders zijn inmid dels bezig de pijpleiding te verlengen tot nabij de E.N.C.K. omdat men ook van deze kant wil gaan spuiten. Als dit werk achter de rug is zal weer modder uit de Waterweg gespoten worden op het terrein bij het Deltahotel en in de ex-Spoorhaven. Eerst moeten deze terreinen wat inklinken en -drogen voor men tot verdere ophoging kan over gaan. Vermoedelijk ten gevolge van een stoeipartij 4s gistermiddag de 10-jarige Jeanette C. van Speyk, gewoond heb bend in de Schoutstraat te Vlaardingen, in het diepe buitenbassin van het Kolpa bad geraakt en verdronken. Toen het meisje in het water viel, waarschuwde haar zusje de badmeester, die' zich' di rect te water begaf en het meisje op het droge bracht. Kunstmatige «demha- liog en toediening -van zuurstof moch ten met baten. Een gewaarschuwde arts kon slechts de dood constateren. Het staat nog niet vast .of het kind door ver drinking dan* wel door een hartverlam ming, veroorzaakt door de schrik om het leven is gekomen. schudding en enkele verwondingen aan hei hoofd op. Per ziekenauto is hij naar het gemeenteziekenhuis overge bracht. De bromfiets werd beschadigd. T In verband met de uitvoering van ver beteringswerkzaamheden aan de Koe- marktbrug te Schiedam zal deze in de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 augustus a.s. van 0.30 uur tot 5.30 uur voor alle verkeer zijn afgesloten. ROTTERDAMSE TERMIJN'MARKT RUWE LIJNOLIE IN TRANSITO. ROTTERDAM, 16 augustus. Medegedeeld door de N.V. Commissiehandel vh. Julius van Roosendaal. Slotnotenng in gids. per 100 kg.: sept. 117.25. nov. 113 30, jan. 109 60. maart 107.25. Gisteren 10 contrvandaag voorl. 3 De 88-jarige mevrouw S. Bloem— Bieze in Stadskanaal is, toen zij een verkeerde deur opende, in dc kelder gevallen. In het academisch ziekenhuis te Groningen is zij overleden. Naar wij vernemen ligt het in de be doel i g van de president van Liberia, de heer William V. S. Tubman, dit jaar waarschijnlijk in oktober een staatsbezoek aan ons land te brengen President Tubman werd in 1953 voor de derde maal in successie tot president van Liberia gekozen en op 2 ianuari 19o6 als zodanig geïnstalleerd. Behalve aan ons land zal hij dit jaar nog aan enkele andere Europese lan den een staatsbezoek brengen. Het Indonesische parlement heeft he den bij acclamatie het wetsontwerp ten aanzien van de vorming van de pro vincie West-Irian goedgekeurd, met de aantekening, dat de communistische par tij zich met kon verenigen met het aan wijzen van Tidore als tijdelijke hoofd stad van deze provincie. De nieuwe provincie bestaat uit het gebied van Nederlands-Nieuw Guinea en een aantal aangrenzende eilanden, die tot nu toe behoorden bn de provincie der Molukken. Zoals is gemeld zal de KRO-tri»,,.- zaterdag 25 augustus een directe 'fe ledige reportage geven van dc premis?' van het militair muziekfestival Delft". ••iaptot Op tlrzr (old i\ het mai nivitzp apparnnt te zirti, Hanrmee de II atsenaur\e politie zich i oi vrkccrtoi erlretlinseti te fotograferen. 7 tm> cnmrrn\ zijn gr- tnontrenl achter tie loorrttit tan tie antn. On het tink it een elehtronenhlitz betetligth die hel mogelijk maakt, ook 't montlt ttf hij donker neer te fotoerit- ff ren, hen tier rant era't it t oorzien t an een lelden t, die garandeert, dat de politie het betreffende nummerbord duidelijk kan naarttemen. say*?* Het echtpaar E, Rietveld-De Rn, Doelenstraat 23, tc Delft viert 30 a,f! itus zijn gouden huwelijksfeest Pr I die dag een icceptie zijn in het gebouw aan dc Ver wei.sri ijk 's mjdd!„ van di ic tot vijf uur. '"'udags ONDERSCHEIDEN Bij Kon. Besluit prof. lr. w. Baard. Hoog ctaar aan de Technische Hn?' schoot te Deift. benoemd tot 0& m dc Orde van innje Nassau. Geslaagd. Voor liet examen typjm.. slaagden de dames: W, Klnronberg v Oosterom. W. Nieuwpoort. I( Wen^L E. Bak, R Keyzcr, T. Zeek-nberg L Olie en de heer A. Pietersc, Voor kantoorstcnograaf Ned r te" slaagden do dames: s Bröm.. A. 7,andstra cn M. van Gaaien Voor het staatsexamen HBS slaa»a. Delft"' B' Van W,Ueloostuiin. Allen te Bindingsavonden B.B. De oreani«.u Bescherming Bevolking geeft vóór i S?a°d,Wnht?rS UV0C bindingsavonden m Stads Doelen op woensdag 22 en II derdag 23 augustus. Het program»' bestaat uit de B.B.-revue P hm? met de B.B." van Willy Vervoort, wa£ aan medewerken Tonny Boucher t„"„" Het winkelcentrum aan het Zuidplein te Rotterdam zal binnenkort wederom met een aantal winkels "worden uitge breid. Tegenover het grote "flatgebouw is thans een blok woningen en winkels vrijwel geree'd. De bedrijven, die zich hier vestigen zijn alle bekende Rotter damse firma's. Sedert vanmiddag twee uur is Vlaar dingen en hypermoderne boekhandel rijker. Op dat tijdstip werd nl. de ge heel verbouwde en gemoderniseerde winkel van de firma A. den Draak op de Hoogstraat voor het publiek openge steld. Op bescheiden wijze heeft de heer den Draak gisteravond gerecipieerd voor zijn Vlaardingse relaties en van morgen voor de leveranciers e.d. van buiten Vlaardingen. Geeft de gevel al de indruk van een radicale verbouwing van de oude zaak. alj men* binnentreedt wordt die indruk nog versterkt. Er is niets meer. dat herinnert aan de oude winkel. De 'bi bliotheek is geheel bij de verkoopruimte getrokken. Duidelijk onderscheidt men de twee afdelingen van de winkel: recht» de boekenplanken met duizenden boeken, waar de koper vrijelijk in kan snuffelen en links de afdeling verkoop vulpennen, kantoorbehoeften e.d. Mo derne vitrines,s door de heer Den Draak zelf ontworpen^ noden tot kopen. tl Het Westduitse ministerie van Defen sie heeft zich tot de bevolking van de Bondsrepubliek gewend met het ver zoek, geen ruzies te maken met de sol daten van de nieuwbakken „Bundes- wehr1 over kwesties van defensie en dienstplicht. Voor het Comité voor Auto- en Boot tochtjes voor Lichamelijk Gebrekkigen te Rotterdam is het jaar 1955 een goed jaar geweest, zo lezen we in het jaar verslag van dit Comité, dat zich ten doel stelt gebrekkige kinderen en vol wassenen, zonder onderscheid van reli gie, nu en dan een dag naar buiten te brengen. Er zijn onder deze lichamelijk gebrekkige mensen, die anders nooit buiten komen en in hun bed liggen te hunkeren naar de dag, dat zij weer eens iets van de wereld daarbuiten te zien krijgen. Voor de onderlinge competitie van de Vlaardingse Damvereniging werden dinsdag de volgende partijen gespeeld: N. Olieman— M. Dijkshoorn 2—a, w. J. Doudeijns—C. v. Everdingen 20, J, J. v. Leeuwen—J, Voer man 1—1, K. v. Oudheusden—W. Achterberg 0—2, G. O. Pinck—C. v. d. Vis 2—0, J, C. v. d. Berg—D. Mostert 0—2, c. Biel—J, Ver meulen 0—2, F. DassensA, Soeteman I, H. Lansbergen—C. v. Veelen afgebr., N, Voogt—J. Lucassen 2—0, J. Scholten—J. Leeuwis 2—0, S. de Korver—W. J. Doudeijns 1—1, G. O. PlnckW. v. d. Sluis 0—2, j. A. Bakkerc. v. Everdingen 2—o. Tegen lichtmasten. Op de Westhaven- kade te Vlaardingen tegenover het Luxortheater moest een autobestuurder uitwijken voor een bromfietser. Hoewel een aanrijding met de bromfietser werd voorkomen, slipte de auto en reed tegen een lichtmast. De 24-jarige bestuurder A.S. uit Maassluis kwam met de schrik vrij. De auto werd aan de voorzijde zwaar beschadigd. Op de Industrieweg reed dinsdagmid dag een vrachtauto bij het wegrijden te gen een lichtmast, welke afknapte. De auto liep geen schade op. Aangiften van 15 augustus (BEVALLEN: A J GreshofSchoen z; A SchoitzKerskes d: A v BurenHendriks z: A v LeenenKnrsoorp z; H F v d Waalv d Hoek d; T HofstedeReltsma z: A Meijer— oorsboom z; M v Merkensteyn—'HuLwit d: J Hakcnkrugerv Rie'.scnotcn d: K W M v d Berge—v Dijk z: J Boer—Schouten d, P Ducardusde Koning d; H T WecberVroiijk C; C 'Okkerse—Both z; A C Nieberg—Post hoorn C DucaneauxRoosa d; J J Krijgs man—Vermeulen d; A S Antomsse—Wester duin d; S E Greeve—Bernard z: M J Crie- laard—Visser d; C H Gravendeel—de Groot z: G P Jansen—v Venrooij d: G Schipper— v Dijk 2: M Schippersv Gijseien d; M N' Weijers—de Veer d; C Steenbeek—Kuipers d: J W ReJjm—de Wit z; S Brokking—Tabbemet z; M T Groencndaal—Hoskins 7; C H Hij/.en Magnin z; W Zeev d Dool d: G M Egetcr Oppitz d; J A Heijstek—v Gammeren z: C HocboiBosman z; I E de Gelder—Helnrichs H A Verschoof—Klein Nagel voort d: J te Brake—Biaitkesiijn z; C W M Staal—Verkaar d: J Fienng—Verweij z; H F Krauwcel—v d Kamp d; C M G Kegel—Kramer z; A M A PijpersVat d; W v d Leeuw—Schrdder z. OVERLEDENJ Waltman, vrouw v A Brack 52 j: P Duivcstein, man v M Maas kant 78 i; P Muilwijk, man v J v Diji 70 j: B 3 <N v Veelo. zoon 4 mnd; C den Boer, vrouw v J Riegman 67 J. Zoals steeds zijn de activiteiten van de Rotterdamse Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers in 1955 zeer omvangrijk en veelzijdig geweest. Naast hulpverlening aan allerlei instanties op sociaal cn charitatief gebied verrichtte de U.V.V. ook gedurende het afgelopen jaar weer tal van werkzaamheden op eigen initia tief. Het in december 1954 begonnen „Tafeïtje-dek-je"-werk breidde zich in 1955 uit en het gehele jaar werd in de keuken van een medewerkster in Kra lingen twee maal per week een warme maaltijd bereid voor 7 a 10 bejaarden, die zelf niet meer in de gelegenheid waren voor een warm maal te zorgen. In oktober begon men met dit werk in de wijk Zuid-Centrum, waar twee maal per week door U.V.V.-sters werd gekookt in de keuken van „Het Baken" en in november begon men ook in Crooswijk. Vooral in Crooswijk bleek dit werk in een grote behoefte te voor zien, Voor circa 45 personen werd hier twee maal per week een maaltijd be reid. De presidente van de Afdeling" Rot terdam der U.V.V., mevrouw J. B. Ch. Sjollema-s' Jacob, merkt in haar inlei dend woord op het jaarverslag 1955 verder op, dat in de organisatie van het werk steeds meer gestreefd werd naar decentralisatie. Toch wordt het hechte verband en de goede samenwer king daarbij niet uit het oog verloren. Ondanks de belangrijke subsidie, waar mede de Gemeente Rotterdam ook dit jaar het centrale apparaat van het vrij willigerswerk heert gesteund, is de nieuwe subsidie-regeling voor het so- ciëteitswerk voor bejaarden geenszins toereikend om zelfs ook maar het be drag voor het huren van de lokaliteiten te dekken. Dit werk heeft de laatste jaren steeds meer facetten gekregen en om vat thans o.m, het verschaffen van ont spanning en gezelligheid, het wekken van culturele belangstelling, het bezoe ken van verpleegden in rusthuizen en van zieken en eenzamen, het verschaf fen van warme maaltijden aan hulp behoevende bejaarden en de huiselijke ziekenverzorging. De werkzaamheden op eigen initiatief zijn verder gericht op incidentele hulp verlening van allerlei aard. zoals op pasdiensten en vakantiehulp, voorzie ning van kleding en schoeisel aan be hoeftige gezinnen, het uitlenen van kraamkoffers cn wiegen het overbren gen van boeken in braille-schrift enz. Daarnaast verleende de U.V.V. weer medewerking aan tal van collecten en werd geassisteerd bij het vertrek van emigrantenschepen. Ook de verkeers politie profiteerde van de goede diensten der U.V.V.-sters bij het houden van de verkeersexamens. Bij de verkoop van postzegels voor liefdadige doeleinden waren de vrouwelijke vrijwilligers weer present. Voor de B.B, werkten de da- m®s -mee in de kantine-dienst. In ..Maasoord" werden „vergeten" patiën- ten bezocht, kortom, overal waar maar nuttig en liefdadig werk te verrichten was, waren de U.V.V.-sters met raad en daad aanwezig. De uitgaven van de U.V.V. bedroegen in 1955 bijna 40.000 'en op 31 decem ber 1955 was er nog een saldo in kas van 11.668,59. - Dank zij de verhoging der subsidies' was de Unie in staat de schuld aan het Fonds Wljkwerk van ruim 11.000 te vereffenen. Reeds 23.000 bezoekers op Rembrandt- tentoonstelling. De tentoonstelling van Rembrandt's schilderijen en etsen in het museum Boymans te Rotterdam heeft gedurende de eerste week. dat zij open was (van 8 tot 15 augustus) reeds 23.000 bezoekers getrokken, Een brandend kruis, het symbool van de .Ku Klux Klan is gisternacht ontdekt op het gazon voor het huis, waar presi dent Eisenhower is geboren. Zoals be kend is. is de Ku Klux Klan onder meer sterk gekant tegen opheffing van de ras sendiscriminatie in de Ver. Staten. Eisenhowers geboortehuis is onlangs geheel herbouwd en gerestaureerd, het geen bijna 60.000 heeft gekost. Dwight D. heeft er slechts korte tijd gewoond, voordat zijn ouders naar Kansas ver huisden. op 13 augustus is een nieuwe fabriek van de I^.V. Sterovita Melkproduktcn in Tripoli (Libye) in gebruik genomen en zijn de eerste liters melk. chocola demelk, room en karnemelk afgeleverd aan de daar aanwezige Amerikaanse consumenten. De bouw van dit nieuwe Sterovitabe- drijf houdt verband met een langdurig contract dat met de Amerikaanse leger- autoriteiten is gesloten. De in Tripoli werkzame zuivelvakmen- sen zijn uit het Nederlandse personeel- yan Sterovita gekozen. De leveringen in Libye betekenen een uitbreiding van de reeds jaren bestaande leveranties aan de in Europa en Marokko gelegerde Amerikaanse militairen. In maart 1955 werd in Casablanca een Sterovitafabriek in geb:-Rik genomen. Om te kunnen voldoen pan alle aan- vragen moet de C.AB. over vele au- tomobilisten en voldoende kasmiddelen beschikken om haar tochten te kunnen financieren. 1 a A?,?tmï:eL gebruikelijke programma: Laïl ,en' -een boottocht en het n ln. 1955 een Ahnmiddag worden toegevoegd, uitsluitend voor in valide kinderen. Het nieuwe seizoen werd geopend met •mitn-VboUentocht" op 27 april. Met 95 9iïi L" f plaats boden aan ruim 200 patiënten, vertrok men 's morgens +- .?®ntinokiaan. Op 30 juni wachtte ba^Ten^ten opnieuw een heerlijke dag door Noord-Brabant en in september iSÏ» avoot a 11 e patiënten een boottocht anr^n ®-^ganiSeerd' Ten slotte werd 7° o*"Oöer een opbouwrit met 90 L™ de meuwe stadsgedeelten van Rotterdam gemaakt. Ook in 1955 heeft het C.A.B. vele E'den. Yeer aan een invalidenwagen af te staanPGn deze in bruikleen "j;! gironummer van de penning meester van het C.A.B.. de heer N h 5?T 'fi taIenSingeI 315' «otterdam.' is 03U6 ten name van het Comité voor Auto- en Boottochtjes. Door stor- tingen op deze postrekening kan men eraan meewerken, dat nog meer chro nische patiënten vreugdevoile en dagen worden bereid. Dc politie in Wassenaar Is, dank de voortvarendheid van burgemeester baron Van Wijnbergen en politiecommis saris maandag in het bezit gekomen van het reeds in Duitsland in gebruik zijnde apparaat „traffipax". Dit appa raat bestaat uit twee fototoestellen, een tachometer en een blitzlamp, welke ge monteerd worden ln en op de politie auto. De camera's staan achter de voor ruit en zijn voorzien van een drukknop- installatie; de tachometer staat op een der voorspatborden en de blitzlamp is boven op de wagen bevestigd. Met de aldus uitgeruste auto wordt gesurveilleerd cn indien de politieman achter de camera's een overtreding coq- stateert, behoeft hij slechts op een knop te drukken. Gefotografeerd worden dan een overzicht van het weggedeelte met een der camera's, een camera met nor male lens, de verkeersovertreding met de andere camera, voorzien van een telelens, de snelheid van de politiewa gen, de tijd en de datum, welke af te lezen zijn op de tachometer, terwijl de blitzlamp in het onderdeel van de secon de een lichtflits heeft uitgezonden. Met de_ -twee foto's in de hand kan dan "na—het-ontwikkelen de verkeersovertre- ider opgespoord worden en proces-ver baal.tegen hem opgemaakt worden, om-, aat*-de** telecamera ook het kenteken- vastlegde op het negatief. Enige maanden geleden kreeg het wassenaarse politiekorps kennis van het traffipax-apparaat. De controle op de rijksstraatweg had dc poiitie reeds veel zorgen gegeven. Bij het constateren van een overtreding was het op deze weg vaak moeilijk de betrokkenen te ach tervolgen. Het was voor de politie niet mogelijk op deze drukke weg te keren terwijl in de duisternis het kenteken dikwijls met ie ontcijferen was. Na bestudering van het traffipax-appa raat bleek het, dat bij gebruik van dit apparaat vele overtredingen wel ver volgd zouden kunnen worden. Het rijden met groot licht, het niet voldoende reehts- houden, het overschreden van de maxi mumsnelheid, het onjuist afslaan, het hinderen van het overige verkeer en het onvoorzichtig passeren, om enkele voor beelden te noemen, zouden met het appa raat aan een justitiële vervolging .kannen worden onderworpen. Het was niet de bedoeling geweest, nog meer processen-verbaal te kunnen uit delen. Vorige weck vrijdag werd de eerste proefrit gemaakt met het in een der politiewagens gemonteerde apparaat. Onmiddellijk werden verschillende foto's gemaakt. Achteraf bleek, dat de eerste foto een overtreding weergaf van de Importeur van het apparaat in Neder land. die op deze avond over de Rijks straatweg reed De lichtflits van het blitzapparaat is niet "nderlijk voor het verkeer. Bij zulvcringsoperaties op Bali zijn volgens de poliüe 20 opstandelingen ge- dood cn 20 gevangen genomen. De re- bellen die zich overgaven, leverden meer dan 60 pistolen, brenguns en andere wa pens m. Het „Consumenlencontactorraan" deelt mede dat in het a.s. stookscj- zoen niet steeds de gewenste soortei brandstoffen verkrijgbaar zullen rijn d*t in toenemende mate brandstoffea' zulle» moeten worden geïmporteerd zodat op hogere prijzen moet worden gerekend. „In verband hiermede" aldus het genoemde orgaan „verdient het aan beveling om. voorzover de opslacruiirti- daartoe de mogelijkheid biedt, reed» thans in ieder geval een gedeelte van dL£ln4terv°?.yaad in te s'aan en niet strikt te willen vasthouden aan eisen van kwaliteit, soort en afmeting, wei- *te vroeger plachten te worden gesteld Niet alleen maakt men het daardoor aan de brandstoffenhandel mogelijk no e vóór het eigenlijke stookseizoen zijn voorraden tijdig weer op peil te bren gen, doch tevens zal de consument zich daarmede uitgaven besparen. In sep tember a.s, moet namelijk, als gevole van nogere produktie- en vrachtkosten^ worden rekening gehouden met een jtij- ging der kolcnprljzcn van 40 a 50 cent per mud. Naar van de zijde van Economische Zaken wordt medegedeeld, moeten voor- ai verbruikers, die uitsluitend gascokei verbruiken, met ernstige moeilijkheden m de voorziening rekening houden, om dat de produktie van gascokes o.a. door de concentratie van de gasproduktie hier te lande afneemt." Van een onzer verslaggevers) zonnige Op voorstel van commissaris Maandag van de Wassenaarse politie stelden zich de burgemeester, het college van B en W. en de gemeenteraad achter het voornemen een dergelijk apparaat, als eerste m het land aan te schaffen en na een mwerktijd van een week is ae Wassenaarse politie vanaf vandaav m staat met het apparaat te werkem t'ff.t.?rmor8en toonden verschillende justitiële autoriteiten belangstelling voor vhi |UWe apparaai- Onder hen bevond zich de procureur-fiscaal bü het se- rechtshof te Den Haag. U ge Burgemeester baron Van Wünberzen wall I f' i de opzet bij de aanschaf het verkeer nog veiliger te maken. Q heeft onze stadsbeiaar- dier, Ferd. Timmermans, op.het Stad- huiscanllon een programma ten gehore dat behalve Chopins treur mars uit diens 2de Klaviersonate, waar- mee het concert werd besloten, uitslui- tend oorspronkelijke werkers voor bei aard bevatte. Uiteraard zijn het veelal beiaardiers, die muziek schrijven voor het instrument hunner keuze. Zij toch kennen de vele akoestische problemen hHitPeif-^10!e.ll3,khSden* die het carillon biedt, bij uitstek. Zo vermeldde het pro gramma gisteren namen als Jef van Hoof, Jef Denijn, Leen 't Hart. Cor Don, Rien Ritter e.a. Hoewel niet alle gespeelde stukken uit compositorisch oogpunt even belangrijk waren stelden de meeste der uitgevoerde werken de concertgever in de gelegenheid zijn ca- nllon op het voordeligst te doen uitko men. Een kleine suite voor lichte bei- aard van Leen 't Hart bevatte gemak kelijk aansprekende, goed IfrL, J"-? veel su°ces voor het ca- trli riT^en behoort Henk Badings Uit diens Tweede Suite speelde Timl mermans een Aria hexafonica die muziek van uitstekend gehalte bevatte e£n Pra#.ind"ate Jef van Hoof en heeft T?mm m Bes van Jef Denijn gramma besloten.5 interessant Pro- Het fantastische verhaal is thans aan het licht gekomen van een 61- jarige werkloze mijnwerker die ia de Adl?ifnu'm K?ntuc*y tfe legende van Adolf Hitler levend wist te houden en daarmee tussen de 40,000 cn 60 000 muziek. De Sicihano^n^ ToSfa^l? deze *-len uit -ijkelijk snel voor. Dc Tango van Gerard Boedijn daarentegen <In^jn?gia gerekt en daardoor ritmisch onduidelijk. Tot de huidige componis- deze suite. Het tempo van de Saraban- als HitWft)P bhai°hd Z'Ch irL brieven de kwam ons rijkelijk snel voor. n, die manier J* voor2edaan. Op t manier heeft de man, die Will Johnson heet, sinds 1946 geregeld bij dragen gekregen voor een nieuwe re- volutie van mensen die blijkbaar gro te bewonderaars waren van ae vroe gere Duitse dictator. Het onderzoek was begonnen nadat meer dan 190 brieven waarin de nleu- haen,irev0i-Utle werd «mngekonöigd in handen kwamen van de justitie. Dit gebeurde na het overlijden van een Pc: ^der) ,Yan de Eerste Kamer zijn ter behandeling van de twaalf ontwer pen tot verandering in de Grondwet bijeengeroepen voor een vergaderine od hllf »ag 21 au«ustus des namiddags te half twee. De vergadering zal zo nodig des avonds en de volgende dag des voor middags te half elf worden voortgezet. Volgens een mededeling uit Londen heboen vier Britse vrouwen hun betrek king bij Jordaanse klinieken opgezegd dm werd<m verspreid, 1 11 Arabische kinderen zirif'il "ZCi klinieken bevinden hrnn V «"ïedaanse dorpen by He- nron, 36 xm ten zuiden van Jeruzalem. ten verhalen welke in 1946 in het ge- bietf van Middlcsboro de ronde de den. Daarin werd het vermoeden uit- ?iinPnn h*at f?iUer nog in 'even'zou finu: r -h j 2rgen h'eld in Argen- Kcntueky!" rSe" Van de stdat brieven die Johnson sonrcef wa- totnno verschillende manieren onder- Hitier.' een mileesb^re^nSn^me^er Met de D.-trcin zijn vanmorgen de meeste passagiers van de verongelukte tocringcar bij Ulm naar Nederland te- uijgckeerd, Het teielichap bestond uit negentien dames en beren, die vrijwel ongedeerd waren. In de hospitalen van Neu-Llm en Jillertlssen lijn vier ern- stlg gewonde passagiers opgenomen en drie licht gewonden. Ook zijn nog vijf passagiers die niet werden gewond in Ulm gebleven om de patiënten bij te staan, ^vdjadrecht arriveerden vanmor- gen de beide chauffeurs van de bus, de medr t jr«* ,en J' Scholtens, als- nM rtixigertt, de heren A. 8c- bf® e» F' «"«er nit Dordrecht. De be- het ongeluk.6 tr'CSte rc,aa» van in?^,veer Suh°ltans, noH diep onder de rff h ?n. het droer gebeuren, vertel- de hoe het ongeluk was gebeurd. De I bus bevond zich even voorbij het Plaats- de me^tlngen' H-et regende zachtjes en i-er Sc,ho3tens bestuurde de wa- ¥jJ reed met een niet te grote snelheid, toen plotseling de Duitse rhfh«n»agCI? IJ'1 de te«en<>vergestelde richting naderde met een behoorliik ho- gnLSJ,Te\d- ,Dc heel* Scholtens zag het hoehl v. a ware aankomen. In de rfiUtL bcmerktc de chauffeur van de Duitse wagen blijkbaar, dat zijn snel- :?fCLOnverantW0ord boog was. Hij begon a. J?. ,r.emmcn. hetgeen de heer Scholtens al tijdig had gedaan en de snelheid van I 30 kSar h^d yeru«gebracht tot 25 De Duitse chauffeur kon ff, vracbtwagen en aanhanger echter niet meer in bedwang houden. De^ aan hanger begon te slingeren en opnieuw raTde d« chauffeur. Op dat ogeSk ontstond de aanrijding. ogenome rt ut beer Scholtens had geen keus ?,e,cbts^van de weg stond een grote i hem de wagen in de berm te sturen. uitoef? -slaua/de b'i er nog in de wagen uiterst rechts van de weg te sturen De heer Scholtens lette in angstige scan ning op de bewegingen van de aanhang wagen. Deze kwam met een hevige kian cafeiVr +G C-a/Losserie van de touring car. Het middengedeelte voor de ach- was de bus met naar de richting van de berm gereden, dan waren de gevol. wangenn° hidndineR geweest' aanhang. deaggeehiledledngntede W3gen geraakt over De heer Scholtens had zich precies gerealiseerd in welke benarde omstanf digheden hij verkeerde. Brmïm u moment volkomen kalm,' .want ik had het ongeluk zien aankomen", aldus de bestuurder. De heer Stok. die naast 3» novraHCh?Itens zat' bad de bestuurder nog attent gemaakt op de buitengewoon deenmotor?,gafCto zettot^ onmiddell«k A"™.3, stelde de chauffeur zich op de hoogte van de ravage die in luttele s.e=°"den was aangericht. De punt varn de aanhanger was doorgedrongen tot de warn) V i1' Serckend van de linker- bus af- Volgens de heer Scholtens moeten de mensen, die zichi daar hebben bevonden, op slag gedood zijn. De overige passagiers hielden zich uiterst kalm en er ontstond gelukkig ?efn,,pan3ek* De bestuurder probeerde dadelyk hulp fe krijgen. Hij rende naar een boerderij in de omgeving en riep de boer toe, dat hij de ambulancedien sten moest bellen. Binnen tien minuten arriveerden de ziekenauto's, De doden en gewonden werden naar de ziekenhuizen overge bracht. Amerikaanse touristen boden ook dadelijk hun diensten aan. Zij had den met een luxewagen achter de vrachi- auto met aanhangwagen gereden en wa ren dus ooggetuigen van het ongeluk- De heer C. Stok had aan het verhaal van zijn collega niet veel meer toe te voegen. Grote bewondering had dc heer Stok voor de bewoners van Voehringen. Zij kwamen met auto's en zorgden voor het vervoer van de niet gewonde pas sagiers. Deze mensen werden gastvrij opgenomen bij de inwoners van het dorp. De bestuurders hadden geconsta teerd. dat alle zekeringen van de auto waren doorgeslagen. Dit wees er op, dat er kortsluiting was ontstaan. Een zeer groot geluk was, dat de bus niet in brand was gevlogen. Dit vermoeden rees aanvankelijk, omdat direct na de botsing enorme stofwolken te zien wa ren. De heer Stok trachtte zo snel moge lijk telefonisch contact te krijgen met zijn vader in Zwijndrecht. Eerst de vol gende morgen om kwart voor zes ge lukte het Zwijndrecht aan dc lijn te krijgen. Het lag oorspronkelijk in de bedoeling de slachtoffers gisteravond nog naar Nederland over te brengen. Dit is uitge steld tot vandaag. Waarschijnlijk zullen de stoffelijke resten in de loop van de dag in Nederland aankomen. Het trans port zal naar het station Dordrecht gaan. Vangstbeiicht van hedenmorgen uit volle e o- 78 met 17 k, 305 met 10, 195 met J0, 2d4 met 17, 412 met 9. 4 met 30, 56 met 23, lo9 met 40, 103 met 2, 339 met 12, 23 gisteren 32, 104 gisteren 45. 332 mijl; 39 geen vangst, 181 met 22, 40 met 30, 48 100 mijl afgelegd 49 met 8, 99 met 68, 132 met 10 thuisstomende, 133 met 2, 189 nog 200 mijl, 233 120 thuisstomende, 247 geen Jfsü8? 2 me' H thuisstomende, 5 met 25, 9 gisteren 60, 15 met 2, 19 80 nog 40 netten, 30 geen vangst, 35 met 1, 45 met 2, 55 gis teren 1,0. 84 nog !60 mijl. 130 met 35, 248 met 8, 249 met 10, 250 met 10, 297 met 25, 7 meL20- 399 met 15, 223 met 15, 225 gis- 186 met 46 weinig vangst, 50 met 8 63 met 40, 73 gisteren weinig vangsl, ioa 011 weinig vangst, 160 gisteren 75, tisteren 100, 3 geen vangst, 14 weinig vangst, 160 gisteren 75. 180 gisteren 100, 3 14 weinig vangst, 47 met 2. e^05)ln<!e' 119 weinig vangst, 333 gisteren 7, 325 met 30. ï-,^ 2C? Schever.ingen: Sch 264 met 35 last, Sch 200 met 35 last. smi*ia n'eJT?: 78 43 kantjes, thuisvarend. 20fi 1 OA78 ,2a3 ?£"en- 203 15' n°8 30 netten. 4^ ii', 2-°-7 ,14g 208 L 29 g. 86 45? 97 73, 115 ia' 190 2- 199 90, 53 10. 83 18, 16S 37, 14 89 thuisvarend, 7 45. van Bisteren: Trawlharing vien 2960— 46.30. groot van f 32.80— ■f van f 34.10-34.20. s GRAVENHAGE. 16 aug. Met verse t ?,t,?Taren hedenmorgen aan de markt 18 S totaal 1 "585. Aangc- kantjes gezouten haring. Note- nng maatjes groen f 117—142, kleine zoute T'V, 29'®0~32'49- Grote zoute maatjes perkwtje' teurhari"S f 21—24.20, alles

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 2