Vrijheid en wet GEEN INTERNATIONAAL BESTUUR Sjepilow waarschuwt tegen geweld JEUGBTAPTGE IN BELET R' Gemiddelde Amerikaan op reis naar Moskou W: Nieuwe ontwikkeling in de kabinetsformatie Extra-parlementair kabinet thans PROF. VIJF nog LIEFTINCK FRACTIELEIDERS mogélijk? POLST Oudste twee prinsessen naar Griekenland Saddy Schildpad ereburger van Schiphol Pineau wil Egypte erkennen als eigenaar Bill: 29 jaar en 9 maanden „Tekort aan loodsen schuld van Caïro" Weeroverzicht Duitse communisten gearresteerd ZATERDAG 18 AUGUSTUS 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3463 JV1 JPt VORSTENVAKANTIE OP KORFOE Weerbericht mmm Bus stort van de Olympus Bruikbaar 0 Zie verder pagina utmmm Shafts PROF. Lieftinck, die gister morgen door H.M. de Koningin belast werd met een nieuwe op dracht, nL het onderzoek van de mogelijkheid tot het vormen van een kabinet dat het vertrouwen van het parlement zal kunnen verwerven, heeft deze opdracht zodanig geïnterpreteerd dat hij zich gezet heeft aan het onder zoek van de mogelijkheid tot vorming van een extraparlemen tair kabinet. Rotterdam: Witte de Witbstraat 3) Telefrll5700 (4 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 's-Gravenhage: Hu.vgensplein 1 Postmro 4?4HR7 Redactie: Tel. 111892 - Advertentic-afd T41. 114402 P,°^Drecht Sfh.eHersPlei" 3 - Postgiro No. 1730^inir 7314 43"° Klachtendicr.st na Gouda: Fluweler.singel 104. Red Tel. 2867 Adv Tel 4735 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2 26 pér maand 0.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent" Verschijnt dagelijksJ Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting; geldig- tot zondagavond. Aanvankelijk nog overwegend krachtige en langs de Waddenkust stormachtige, later geleidelijk afne mende zuidwestelijke wind. Enkele buien maar ook plaatselijk opklaringen. Koel weer. ZON EN MAAN 19 aug.: zon op 3.32. onder 19.58: maan op 18 39, onder 3 27. 20 aug.: zon op 3.34, onder 19 56: maan op 19 02, onder 4 33. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT STEEDS weer opnieuw laat zich het verschij'nsel constateren, dal in bet denken en in het leven funeste spanningen ontstaan, wanneer tegen stellingen geforceerd worden daar •waar In werkelijkheid van geen tegen stellingen sprake is. Zeer in het Sujzonder is dat wel het geval met betrekking tot de twee grootheden in het opschrift boven dit artikel aangeduid als vrijheid en wet In de z.g. „situatie-ethiek", waarover wij in twee vorige artikelen enige op merkingen maakten en waarvoor ken merkend is, dat de mens hier in elke nieuwe concrete situatie opnieuw in vrijheid moet kunnen beslissen, heb ben wij te doen met een op zichzelf niet onbegrijpelijke reactie tegen een starre z.g. „ethiek der wet". Een „starre ethiek der wet"! Zijn die twee begrippen „wet" en „star heid* dan min of meer identiek? Zo schijnt het wel. En zo wordt het al thans telkens gesuggereerd. Maar dan heeft men, zonder zich dat misschien bewust te zijn, dat begrip „wet" reeds in een eenzijdige, versmalde en karika turale zin geïnterpreteerd. De wet is dan naar haar wezen een abstracte grootheid. Wij hebben ook hier te maken met een duidelijk voorbeeld van de invloed door de loop der eeuwen heen tot nu toe van de griekse geest of van het grieleso denken. In dat griekse den ken vindt men van het begin af de spanning tussen „worden" en „zijn". Er is allerlei, dat „wordt", dat zich beweegt, dat opkomt en weer voor bijgaat. Dat Is het concrete, dat is de werkelijkheid, waarin wij hier op aar de leven. Maar dat kan de echte wer kelijkheid niet zijn. Achter de zicht bare en tastbare wordende, beweeglij ke werkelijkheid moet zo iets wezen als de echte werkelijkheid, „het ware tijn", dat niet ..wordt", dat niet be weegt, dat alleen „is". En hoe abstrac ter nu lets is. hoe minder concreet, des te meer heeft het aan dat „ware lijn" deel. Welnu, tot die wereld van „het ware zijn" behoort nu ook de wet. Die staat boven en In zekere zin tegenover de concrete werkelijkheid. Maar die moet daarom naar haar we ien ook volkomen abstract zijn. T ET ls nu wel in de hoogste matt |i te betreuren dat deze in wezer griekse visie later ook in het Chris tendom As binnengedrongen entel-, kens weer ook in de christelijke ethiek «en grote en zeer fatale Invloed heef geoefend. Ja, het is onze stellige over tuiging dat de bekoring, dia steed: weer vara elke „ethiek der vrijheid" b.v. in de vorm van de heöendaagst „situatie-ethiek", uitgaat, voor eer heel groot deel te danken is hieraan dat zij op de weerzin tegen dat stam wetsidealisme een appel doet. Wan diór wordt vanuit „de wet" aan de volheid van het concrete, levende be weeglijke leven inderdaad geweld aan gedaan. Heel vaak werd in het verleden, wanneer in de christelijke ethiek over de wet gesproken werd, dat verstaan in een zin, die van de platonische ideeënleer niet wezenlijk verschilde. Maar daarom, is het g„en wonder, dat vooral In onze tegenwoordige tijd, die zich kenmerkt door juist een zeer sterke en op zichzelf volkomen ge rechtvaardigde voorliefde voor het concrete, het levende, met een fel ver zet tegen ales wat naar grieks, plato nisch idealisme zweemt, ook een hef tige reactie tegen een met dat idealis me vereenzelvigde wetsgedachta rijst, een reactie waarbij men dan in plaats van die starre wet niets dan de vrije, levende, concrete „existentiële beslis sing" appreciëren kan. Hoe heel anders cou dit alles echter komen te liggen, als men weer eens van „de wet Gods" in bijbelse zin iets ging verstaan! Gelukkig zijn in de laatste tijd de ogen al meer opengegaan voor de eigen structuur van het bijbelse in on derscheiding van het griekse denken. Enige tijd geleden heeft de Zweedse oud-testamenticus Leivstadt daaraan een interessante studie gewijd, gelijk ten onzent bv. Kohnstamm daar reeds lang op gewezen had. f T N de Bijbel, vooral in het Oude 1 Testament, heeft de eeuwige God niets te maken met „het ware *Ün" van de antieke griekse filosofie. Haar is Hij de levende God. in Zijn eeuwigheid allerminst star, maar veel meer ten diepste bewogen. En die levende God troont daar niet als de hoogste idee abstract vèr boven de concrete werkelijkheid van onze wereld Maar Hij gaat in Zijn openbaring daarin in, zodat ook die openbaring een volop levend karakter draagt. Hij is de god der historie, die hel historische leven van zijl. volk liefde vol meebeleeft. Zijn eeuwigheid staat ®iet tegenover- de tijd, maar ze draagt veeleer heel de tijdelijke werkelijkheid door het woord van haar kracht. En dat zet hier nu ook een stempel op Gods Wet. Die Wet Gods is hier in het geheel van Zijn levende historische openbaring ingebed. Die Wet is hier het tegendeel van abstract. Het is het geheel van Gods „inzettingen", Zijn' «bevelen". Zijn „getuigenissen", die! a^e een even levend en plastisch, con creet en historisch karakter vertonen als Zijn openbaring zelf. Maar daarom staat „wet" hier ook allerminst tegenover .vrijheid". Gods wet heeft in Zijn eigen vrijheid haar oorsprong en is op deze waarachtige menselijke vrijheid gericht. Zij is zelf Rusland wijst Westers voor Suez af Urir dagen lang uvrd dc TH-jarige gc- pendonrerde Rritw regeringsambtenaar John ,f. ('.renter ah gijzelaar gevangen gehouden door de EOKA, de opstande lingen op Csprus. John zou worden opgehangen ah drie gearresteerde en ter dood i eroordeelde EOKA-leden niet uerden i rijgelaten. ,\a drie dagen Heten dc opstandelingen hun gevangene t rij. Cremer iv naar Londen i ertrokhen en vandaar naar C.ompton Down bij Win chester. 11 aar zijn honderdjarige mot der tvoont. USLAND heeft gisteren het Westelijke plan voor een internatio naal bestuur van het Suezkanaal verworpen. Minister Sjepilow verklaarde op de conferentie in Londen, dat dit plan geen rekening- houdt met de gerechtvaardigde eisen van Egypte. De conferentie mag volgens hem wel over de vrije vaart door het kanaal spreken, maar niet over de naasting, die alleen Egypte aangaat. Sjepilow waarschuwde dat geweld, gebruikt om aan Egypte een internationaal gezagsorgaan op te dringen, niet beperkt zou blijven tot een plaatselijk conflict. Zeer gemakkelijk zou zo'n conflict zich uitbreiden tot het Nabije en Midden-Oosten en verder. Sjepilow nam het Egyptische plan voor een grotere conferentie over. Hij stelde voor, een commis?<e uit zes landen Egypte, India, Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sowje^unie in te stellen om een grotere conferentie voor te bereiden. Tevoren had de Franse minister Pineau bepleit het Suezkanaal door een internationaal gezagsorgaan te laten beheren, maar Egypte als eigenaar te erkennen. De zeven „grondbeginselen", die vol gens Rusland aan een nieuwe conventie over het Suezkanaal ten grondslag moe ten liggen, zijn: 1. Er moet volledig rekening gehou den worden met de soevereine rechten van Egypte en hel grote belang dat vele landen hebben bU de vrije vaart door het Suezkanaal. 2. Het kanaal moet altijd op voet van gelijkheid door koopvaardij- en oorlogs schepen van alle landen gebruikt kunnen worden. 3. Egypte zal verplichtingen op zich nemen, om de vrije vaart te verzekeren en het kanaal In goede staat te houden. R. Average", de „gemiddelde middag even op Schiphol ver toefd op doorreis naar Mos kou. In werkelijkheid heet hij Bill Kennedy en h{j komt nit Los Angelos, waar hij zjjn brood ver dient met het maken van prent briefkaarten. Bill won de genoemde titel In een wedstrijd van de N.B.C. HU vliegt os naar Moskou om daar de „gemiddelde Ros" op te zoe ken en dan samen met hem naar de States terug te keren. Om aan de wedstrijd mee te kunnen doen, moest men voldoen aan een aantal zonderlinge ver eisten: o.a. getrouwd zijn op de leeftijd van 23 jaar en acht maan den, twee kinderen hebben en het derde verwachten, maat zeven van schoenen dragen, 's morgens om zeven uur opstaan ('s zondags een uur later), 5330 dollar verdienen en nu 29 jaar en negen maanden oud zijn. Twee kandidaten gingen gelijk op, maar toen kwam de vraag: „wat eet u het liefst?" Prompt ant woordde Bill: ,Jk biefstuk met gebakken aardappelen" en daar mee won hij. De ander zei nL kip. Bills vrouw vond het niet zo erg prettig, dat hij naar Rusland ging, „maar", zei Bill, wiens eer ste buitenlandse reis dit is, „dat behoort bij de gemiddelde Ame rikaan". „de wet der vryheid" (Jac. 1 25), die als zodanig, in plaats van ons leven te knechten en te binden en geweld aan te doen, veeleer ons leven inner lijk in de vrijheid stelt. Vandaar echter dat hier ook nooit vanuit het recht van de vrijheid en van het leven tegen de wet gereageerd be hoeft te worden. Het vrije leven zoekt hier de wet, omdat het daarin en daar in alleen juist zijn vrijheid blijvend ge waarborgd vindt. Daarom zou onze christelijke ethiek gered zijn als zij weer waarachtig zo in die bijbelse geest de Wet Gods ging verstaan. Dan hadden wij geen aparte „situatie-ethiek" nodig. Want^ deze Wet Gods is nooit anders dan de Wet Gods, die zich tot de mens in zijn bij zondere concrete situatie wendt. Ze kent immers geen mens in abstracto. Ze kent aleen de echte, levende mens, de mens „in zijn wereld". In die Wet komt de levende God Zelf ons in die speciale omstandigheden, uiterlijk zo wel als innerlijk, ontmoeten en ons leven Zijn leiding geven, maar een leiding die in plaats van de vrijheid te doden, veeleer die vrijheid stimu leert. U1!! is geen sprake van, dat wij als mensen hier van onze vrije, ver antwoordelijke beslissing ontheven worden. Elk moment opnieuw moeten wij in de steeds weer nieuwe situaties, waar het leven ons voor plaatst, zelf in volle verantwoordelijkheid beslis sen. Met abstracte algemene voor schriften zijn wij hier niet in het minst gebaat. Daarvoor is het werkelijke le ven veel te gecompliceerd. Maar die steeds weer nieuwe beslis singen zullen wij alleen dan verant- Gisteravond is een bus op de berg van Olympus in een 150 meter diep ravijn gestort. Er waren 8 doden en 29 gewonden, van wie 8 ernstig. De bus was van Bursa onderweg naar de kust van de Zee van Marmora. woord kunnen nemen, als wy in al on ze beslisingen stap voor stap innerlijk ons gebonden weten aan en ons laten leiden door die ene in wezen zichzelf steeds gelijke Wet van de God des Verbonds, Die 'in al Zijn beweeglijk en bewogen doen Zichzelf getrouw blijft en nooit ja en neen tegelijk zegt, nooit door Zijn gebod, in welke situatie ook, Zijn wet suspendeert. Toegepast b.v. op het onderwerp, waarover wij een vorige maal schre ven nl. de huwelijksethiek, sluit dit in, dat er van een spanning tussen liefde en huwelijk, vrije liefde en huwelijksbinding, nooit sprake kan zijn. De echte liefde naar het gebod Gods is hier nooit vrij in de zin van bandeloos, evenmin als dat het echte huwelijk hier ooit uitwendige binding kan betekenen. Integendeel, de liefde komt hier slechts tot de wars vrijheid door zich voor de wet van het huwe lijk vrijwillig te buigen. En dergelijk is ook dat over heel de linie van het leven. In elke levens sfeer, in heel de samenleving zal voor enkeling en gemeenschap alleen in waarheid de vrijheid gegarandeerd zijn, waar het leven geleefd wordt in het milde klimaat van de wet Gods, die immers in elke situatie bedoelt het leven te zegenen en tot zijn bestem ming te leiden. G. BRILLENBURG WURTH 4. Gezien de vrees van sommige lan den. dat de kanaalrechten verhoogd zullen worden, is het wenselijk dat deze kwestie met Egypte besproken, wordt. 5. Tevens is het wenselijk de huidige verplichtingen van de partijen van de conventie van 1888, dat zij geen acties zuilen ondernemen, waardoor het kanaal of de kanaalinstallaties beschadigd kun nen worden, te bevestigen. 6. Geen enkel optreden om de vaart door 'net kanaal te belemmeren mag wor den toegestaan. Het kanaal mag niet aan een blokkade worden onderworpen. 7. De kwestie van ontwikkeling van internationale samenwerking inzake het Suezkanaal in een voor Egypte aanvaard bare vorm moet met de Egyptische rege ring besproken worden. Sjepilow noemde de huidige Suezcon- ferentie in zoverre bruikbaar, dat als zU het over de algemene beginselen kan eens worden, een werkelijk representatie ve conferentie bijeengeroepen zon kunnen worden. j,,. -pj k (Van onze parlementaire redacteur) De Suezkanaalmaatschappij heeft ver kla&rd, dat het tekort aan loodsen op het kanaal een rechtstreeks gevolg Is van de politiek van de regering in Kairo en niet veroorzaakt is doordat loodsen die met vakantie zijn niet terugkeren. De maatschappij heeft toegegeven, dat. enkele loodsen niet van verlof zijn te ruggekeerd, maar zei, dat dit niet van invloed is, omdat de ene groep loodsen niet met verlof mag gaan voordat de vorige groep is teruggekeerd. Zij schrijft het tekort aan loodsen toe „aan de hou ding van de Egyptische regering, die gedurende meer dan vier jaar voor bui tenlandse loodsen de benodigde inreis visa niet heeft verleend, terwijl zij niet in staat was Egyptische loodsen te ver schaffen, die over de benodigde capaci teiten beschikken. DE BILT, zaterdag 10 uur. Een depressiegebied, dat vrijdag over de Golf van Brscaye Zuidwest-Engeland naderde nam in de nacht belangrijk in omvang en diepte toe. Ook deze de pressie gaat vergezeld van veel wind en veroorzaakt vooral op de Britse eilanden opnieuw langdurige regenval. De kern zal waarschijnlijk over Engeland naar het centrale deel van de Noordzee trekken en het weer ge durende het weekeinde in Nederland blijven beheersen. Na een koufrontpassage, welke nog in de loop van zaterdag plaats vindt stroomt bij Zuidwestelijke winden weer koelere lucht van polaire oorsprong ons land binnen. Daarm komen naast opklaringen ook enkele buien voor. De windkrachten zullen aanvankelijk nog groot zijn maar later langzaam gaan afnemen. Langs de Waddenkust blijft de wind daarbij het langst doorstaan. In de loop van dc middag en de avond heeft de heer Lieftinck dit aan de vijf fractievoorzitters, de heren Burger (Arb.), Romnie (KVP), Zijlstra (AR), Korthals, wnd. voorzitter van de VVD, en Tiianus (CH), die hy ach tereenvolgens in zijn werkkamer op het Torentje van Binnenlandse Taken ontving, medegedeeld. Naar wjj vernemen moet de infor mateur aan de fractievoorzitters heb ben meegedeeld dat hij denkt aan de vorming van een extra-parlementair kabinet in de volstrekte zin van het woord. De informateur heeft de fractieleiders in het onderhoud, dat hij gisteren, met hen had, alleen gevraagd of zy er mee akkoord gaan dat hij de mogelijkheid tot de vorming van een extra-parle mentair kabinet onderzoekt. Vandaag verwacht hy een antwoord. Zy zullen dan moeten meedelen, of zij niet bij voorbaat afwijzend staan tegen toe treding van kandidaat-ministers tot het kabinet uit hun eigen kring. De informateur is niet van plan zijn regeringsprogram en zijn plan tot verdeling van de zetels over de vijf partijen met de fractievoorzitters te bespreken. Dat doet hy alleen met de kandidaatministers. De fractie voorzitters komen er niet meer aan te pas.. Hoe het antwoord van de fracties zal luiden valt niet te zeggen. Men mag aannemen dat de fractie van de PvdA tegenover prof. Lieftinck's opdracht een positieve houding aanneemt. Anders was de Informateur er niet mee be gonnen. Hoe de andere fracties er over den ken valt niet ie zeggen. Hedenmorgen vergaderen de fracties van de KVP en de ARP. De politieke toestand wordt als zeer verward beschouwd, zodat alle ontwikkelingen mogelijk zijn. Deze. J8 maanden, oude kameel is een geschenk van de kinderen ••-varp Pakistan voor de kinderen van Nederland, Bin, nenkort sal het dier naar ons land verscheept worden. «sa DE prinsessen Beatrix en Irene zullen deelnemen aan de vakantie- tocht, waarvoor de Griekse koninklijke familie, evenals twee jaar geleden, een groot aantal vorstelijke personen uit Europa heeft uitgenodigd. De gasten zullen deze vakantieweek van 19 tot 27 augustus voornamelijk doorbrengen op het eiland Korfoe. Vanmiddag zullen de twee prin sessen zich in Venetië inschepen aan boord van het wit en blauw geschil derde turbineschip „Achillevs". Zij JfERST een doodvonnisdaarna een veroordeling tot •"-« levenslang: dat was de droeve weg. die de schildpad Saddy voerde naarhet ereburgerschap. Saddy werd gevonden in het vrachtruim van de KLM- Super Constellation A-toom". Het was de bedoeling, dat hij zijn reis zou maken in een grote mand, te zamen met enkele honderden soortgenoten, die net als hij waren voorbestemd om ter tafel te komen in de vo—.n van schildpadsoep. Saddy voelde daar kennelijk weinig voor. Ergens, hoog in de lucht, heeft hij zich uit de mand weten te wurmen en een schuilhoek opgezocht. Zo kwam hij op Schiphol terecht, waar een douanebeambte hem naar de inklaring droeg. Daar kwam hij in het KLM-dierenhotel. Nu behoort tot de vaste bezoekers van het dierenhotel de 20-jarige KLM-grondstewardess Anneke Bons uit Wassenaar, die zich het lot van de schildpad aantrok. Zij kwam hem trouw zijn blaadje sta voeren, gaf hem om zijn melancholieke uiterlijk de troetelnaam Saddy en stapte op zekere dag naar luchthavendirecteur Dellaert. Of er nu helemaal niets aan te doen was Op datzelfde moment werd het schildpaddendrama een schildpaddenblijspel. Want de heer Dellaert, door het relaas van Anneke vermurwd, greep de telefoon en belde de douane. „Ik wil Saddy installeren als eerste ereburger van de luchtvaarlstad Schiphol en hem een mooie glazen kooi geven, inclusief deskundige verzorging en verwarming met een echte oorkonde en een heuse medaille op de koop toe. Voor dat doel wilt u hem toch wel vrijgeven?'' De douane hééft hem vrijgegeven. Vandaar dat een zeer gelukkige Anneke Bons binnenkort als meter het plechtige moment zal bijwonen waarop de heer Kok, hoofd-verificateur van het douaneterrein Schipholeen schildpad zal overdragen aan de heer Dellaert, directeur van de wereldluchthavcn Schiphol, en waarop die schild pad officieel onder de naam Saddy als eerste ereburger van de luchtvaartstad Schiphol zal worden geïnstalleerd. Wellicht zal Anneke bij die gelegenheid tevens getuige moeten zijn. De heer Dellaert overweegt voorts om Saddy ook een vrouwtjesschildpad te geven, opdat het ere burgerschap voor hem zo aangenaam mogelijk zy worden door prins Bernhardt daar heen begeleid. De Prins zal daarna naar Soestdijk terugkeren. De prin sessen zijn dus de enigen uit het Koninklijk gezin die aan de uitnodi ging gevolg geven. Tot de ongeveer honderd gasten be horen o.a. de Franse troonpretendent, de graaf van Parys, prins Charles van Luxemburg, prins Philip Aibrectot van Württemberg, de Spaanse troonpreten dent Don Juan, ex-koningin Helena van Roemenië en hertogin Anne van Savoye. Vrijdag zijn in Neder-Saksen 25 com munistische leiders gearresteerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken van dit land heeft bekend gemaakt dat het hier slechts „arrestaties uit voorzorg" betreft, en dat de arrestanten niet in staat van beschuldiging zijn gesteld. In München hebben vrijdagavond on geveer 250 personen gedemonstreerd te gen de onwettigverklaring van de West- duitse communistische partij. Aan de zönegrens bij HeJmstadt heeft de Westduitse politie vrijdag twee auto's in beslag genomen, waarmee functiona rissen van de partij naar Oost-Duits- land trachtten te vluchten. Een derde auto reed door de slagboom en wist de Oost-Zone te bereiken. De communisten schijnen zich goed op het verbod voorbereid te hebben. Op geen enkel partijbureau heeft de poli tie belangrijke stukken of ledenlijsten aangetroffen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1