TWIJFEL AAN EXTRA-PARLEMENTAIR KABINET C.H. gereserveerd inzake rechtse coalitie inister Luns hekelt stap van asser Zinspeling op Indonesië Openbare aank ager eist 15 jaar tegen Schmidt Pleidooi van mevrouw Bouman op 10 september Schep Pleegmoeder van Anneke Beekman gearresteerd eer bijbels in Sow jet-Imie GEWIJZIGD Dulles PLAN VOOR SUEZ wil kloof overbruggen Woonschipbewoner doodt zijn buurman r t n ormatcur polst mr. Van Walsiim, prof. Zijlstra en ir. Staf en in nood op Noordzee Proces begon op 9 september 1954 Imre Nagy weer in partij opgenomen eeroverzicht Aanvaardt Nasser advieslichaam Vechtpartij onder ogen van politie Vergil neergegooid op vuilnisbelt isser gooit steen: jongetje gedood MAANDAG 20 AUGUSTUS 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3464 f TJeerbericht V STEUN VOOR „WEGENS STEUNVERLENING BIJ OPSTAND" Amerikaanse miljonair wil passagiersdienst Ver. Staten- Zcebruggc Londense conferentie doet tin en rubber dalen „New York Times" over Soekarno jVehroe hij auto-ongeluk licht gewond Minister Luns. van zijn opdracht zal voortzetten. De Nederlandse minister zonder portefeuille, mr. J. M. A. H. Luns, heeft zich zaterdag op de Londense conferentie aangesloten bg het Amerikaanse plan voor een internationaal beheer van het Süezkanaair""" In verband met de naasting van het Suezkanaal 'door president Nasser zinspeelde minister Luns ook op de opzegging door Indonesië van de schulden aan Nederland, hoewel hij Indonesië niet met name noemde. De minister zei, dat zijn regering „met grote bezorgdheid" de groeiende neiging van sommige landen ziet om zich aan hun internationale verplichtingen te onttrekken en hun nationale doel einden te bevorderen door eenzijdige handelingen, die het recht van anderen schenden. Geen vertrouwen Minister Luns nam stelling tegen de donderdag door de Indonesische mi nister Roeslan Abdoelgani afgelegde verklaring zonder deze overigens te noemen dat alles in orde zou komen, indien men zou vertrouwen dat dë Egyptische regering de conventie van Constantinopel zal nakomen. Zie verder pagina 3 Voortvluchtig Dertig getuigen Zie verder pagina 3 MinisterDulles van de 'Ver. Staten heeft zaterdag de overige 21 landen, die aan de Londense Suezconferentie deelnemen, het ontwerp van een verklaEing toe gezonden. Amerikaanse kringen spreken van een compromis tus sen de westerse en de Russische voorstellen. Maar de Engelsen be weren, dat er van een compromis geen sprake is en dat het Westen geen centimeter is geweken. >t. f§ Zie verder pagina 3 I Rotterdam: Witte de WTthmaat 30 Telet. 113700 (4 U Ponbus 1112 Pu*tgho Mo 424719 KlachtenriifUst abonnementen 18 30-19 30 ti Zateiclags 17—18 ma: Telefoon 11.7700 'ü-Gravenhage Huygeiwple.n 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Aam. Tel. 114402 Klaehtend.ensi 18 30—19 30 u: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstiaat 23b Telefoon 67883 Abonnementsprijs .72 cent pe- week, 2.26 pei maand. 6.75 per kwailaal Losse nummers 1.7 cent Vet schijnt dagelijks Weersverwachting geldig tot tlinsagavond: OPKLARINGEN Opklaringen maar plaatselijk ook enkele buien. Zwakke wind uit Westelijke richtingen. Weinig ver andering in temperatuur. ZON EN" MAAN" 2t sue zon op 5.36. onder 19 54. maan op 19 22. onder .7 39. Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Chr. partijen Premiei Nchioe van India is bij een aiito-ongehik licht gewond gei a,ik: Hij bracht met andeien per jeep een be zoek aan de door een aardbeving getrof fen plaats in de staat Koctsj Hel voci- tuig sloeg om en c)c premier weid eruit geworpen, waarbij hij enkele kneuzin gen opliep. Hij kon de reis evenwel voortzetten. van voortzei tin, Lr Lieftinck (Van onze parlementaire redacteur) DE INFORMATEUR, prof. Lieftinck, heeft zaterdagmiddag een weinig bemoedigend antwoord van de fractievoorzitters der confessionele partijen, de heren Rornme (K.V.P.), Zijlstra (A.R.) en Tilanus (C.H.), gekregen op zijn vraag of zij bereid zijn aan diens onderzoek naar de mogelijkheid tot het vormen van een extra parlementair kabinet mede te werken. Eigenlijk hebben zij hem schriftelijk laten weten, dat hij, om niet onnodig tijd te verspillen, beter deed zyn onderzoek te staken. De informateur heeft blijkbaar deze duidelijke wenk niet verstaan, want hij kondigde zaterdagavond aan, dat hij de uitvoering Het valt met name te bewijfeten of de kandidaatministers uit de kring van le KVP bereid zullen zijn om in een i door prof. Lieftinck te vormen extra parlementair kabinet zitting te nemen, omdat verwacht mag worden dat het advies van prof. Romme negatief zal zijn. De confessionele partijen menen dat De informateur, prof. Lieftinck heeft hedenmorgen achtereenvolgens mr. G. E. van Waisum. burgemeester van Rotter-1 dam en lid van de Partij van de Arbeid, prof. Zijlstra, de demissionaire minister van Economische Zaken en A.R.-fractie leider, en ir. Staf, de demissionaire mi nister van Oorlog en Marine in i^n werkkamer in het torentje op het Bin nenhof ontvangen. Men neemt aan, dat deze personen zijn aangezocht voor het ministerschap. De informateur stelt er prijs op de achtcrgiond te verduidelijken waartegen db jongste ontwikkeling van de kabi- netsmfoimatie zich af speelt. Het icsultaat van de eerste fase van het onderzoek door de mformator inge steld wijst uit, dat een zodanig kabinet de adviezen, dse door de fractieleiders j niet anders dan op een versmalde basis zóu zijn op te bouwen. Dat wil zeggt-n met de steun van slechts cén der beide grote fracties. De opdrachten aan de I heren Drees en Rornme Tieten ruimte om ook deze richting in te slaan. Zij heb ben dat echter mei gedaan. Het is de informateur gebleken dat an- „De geachte afgevaardigde van Frankrijk heeft het verband onderstreept, dat bestaai tussen de jongste stap van kolonel Nas «er en bepaalde vergelijkbare (tappen, die onlangs door andere rege ringen genomen xfjn. Wil zouden er goed aan doen deze ruimere samenhangen niet te verwaarlozen", zei minister Luns, „Welke theorie ook ontwikkeld kan f worden over de wettigheid der nationa lisatie. het blijft een feit, dat het beheer van het kanaal altijd een internationaal karakter heeft gehad". Het optreden van Egypte betekende «n ontwrichting van hei; internationale stelsel, „Dit feit alleen al zou voldoende zijn om de overweging te rechtvaardigen van maatregelen, bedoeld om het gebruik van het kanaal te verzekeren door het sluiten van internationale overeen komsten", aldus de heer Luns, „De vestiging "van een internationaal lichaam, belast met het beheer van het kanaal en in verbinding gebracht met de Ver. Naties, lijkt een wezenlijke waarborg voor het doeltreffend functio neren van het kanaal, met vermijding van beheersing van dat kanaal door een enkele mogendheid". De definitieve re geling dient te voor wen in een billijke schadeloosstelling aan de betrokken particuliere belangen, alsmede billijke Inkomsten voor Egypte. Geschillen over deze punten behoren door arbitrage te worden beslist, zei de Neder landse afgevaardigde. ..De eenzijdige actie van de Egyptische regering, die de Suezkanaalmaatschappij "echts enkele maanden na het afsluiten tan een nieuwe overeenkomst met deze aalschappij heeft genaast, draagt er weinig toe bij vertrouwen te wekken in de houding van deze regering wat be treft het zich gebonden achten aan over eenkomsten". zei dè minister. zijn uitgebracht aan H.M. de Koningin, in geen enkel opzicht de voortzetting van de informatiepogingen van prof. Lieftinck rechtvaardigen. De meeste adviezen wezen m de richting van de formatie van een kabinet door iemand. j- tt„, dere fracties hot met in de eerste plaats die buiten de »rote pa. tnen staat. Het 0|) hun wcg acj,ten te liggen, de verant- meest voor de hand had gelegen, wan- j woordelijkheid voor de totstandkoming neer de vorming van een palementair j van een dergelijk kabinet (op versmalde kabinet door een KVP-formateur, zo-I basis) op zich te nemen. als de AR en de CH voorstonden, met! Tenslotte bleek het de informateur ciat mrmelnk was «chicken dat dan en i enkele fiacties de sympathie voor een mogelijk wa. gebleken, dat dan eenp0RtnE in deze nchting tengevolge van prot. chr. man met de lormatie van ;iet tijdsverloop en de daarmede samen! een extra-parlementair kabinet was j hangende factoren ernstig was getaand. betast. j Maakten de drie confessionele frac ties, die zaterdagmiddag in het Tweede Kamergebouw bijeen kwamen, reeds aanstonds ernstig staatsrechtelijk be zwaar tegen het feit dat prof. Lieftinck een opdracht tot informatie aanvaard de- tegen de uitgebrachte adviezen in, nog ernstiger keurden zij af dat de in formateur volhoudt bezig te zijn aan een onderzoek naar de mogelijkheid tot vorming van een extra-paiiemcn- tair kabinet. In hun brieven aan prof. Lieftinck hebben de fractievoorzitters zaterdag erop gewezen dat zij het extraparle mentair karakter van zijn streven in hoge mate betwijfeien. De informateur heeft immers kennelijk vooroverleg ge pleegd met de socialistische fractie of met de voormannen uit deze fractie. Hij heeft zich van hun instemming verzekerd voordat hij zich vrijdagmor gen met de nieuwe opdracht liet be lasten. r*< A V i 7..K.IL l'rinllernhard en II.H.K.K Jl.lt. de l'rïmessen Beatrix en Irene, yfjotogrtife'rd in I enetië eten t oar I, el tuin boord gaan ran d „Achilletis" utuinnede een groot aantal personen ran koninklijken bloede als gast rait het Griek-te koningspaar een mcantielocht zal maken. Prins Bernhard maakt deze tocht niet mee. Hij heeft zijn dochters alleen weggebracht. jj E openbare aanklager heeft voor het Landgerecht te Djakarta in Brits schip vergaan H*t Engelse stoomschip Traquair (565 on) is zaterdag ongeveer 58 zeemijlen noordwestelijk van Hoek van Holland reronken. De elf opvarenden waren te- oreij sloor het Britse schip Gannet en de «eigische sleepboot Scaldis-'gered. De Nederlandse sleepboten Maas en Titan ren uitgevaren om hulp te bieden. Titan is zaterdag van IJmuiden eveneens ter assistentie uitgevaren naar n« Duitse kustvaartuig Seewanderer, dat roor de Nederlandse kust tussen Wijk aan 2-ee en Egmond m moeilijkheden was Seraakl door machineschadc. Het Nederlandse motorschip Vivo (297 ton: vroeg zaterdagnacht op de Noordzee ter hoogte van dc kust van Suffolk hulp jegens motorstoring, maar meldde later «at het .gevaar was geweken. De Vivo bgt nu voor anker en wacht op een sleep boot. J de zaak-Schmidt vandaag vijftien jaar gevangenisstraf geëist tegen de Nederlander Schmidt. De openbare aanklager, Jusuf Suwondo, zei te geloven, dat het eerste punt van de tenlastelegging steunverlening aan de vijand in oorlogstijd niet was bewezen, doch dat hij het tweede punt inzake „opstand" bewezen achtte. Mevr. Bouman, zijn verdedigster, zal op 10 september haar pieidooi houden. F. C. J. G. Schmidt, afkomstig uit Ne- derweert, gewezen kapitein van het KNIL, wps na z\jn pensionering In 1951 etrst '.«heerder van een mess van de Ga-uda, vervolgens was hU werkzaam bij de maketaarsfirma Fenis te Bandung, Hy werd op 18 december 1953 gearres teerd door de Bandungse politie, toen hij De 71-jarige mevrouw Anna Eleanor Roosevelt, die met kleinzoons Haven Roosevelt en John R. Boettinger een vakantietocht door Europa maakt, is zaterdagmiddag uit Amerika op Schip hol aangekomen Zaterdagmiddag ver toefde het drietal in Amsterdam, waar o.a. een rondvaart door de grachten gemaakt werd De 53-jarige ex-piecgmoeder van het Joodse oorlogspleegkind Anneke Beek man, mevr. G. M L. van M. is zon dagavond door de Belgische politic in Nonccveur nabij Kemouchamps gear resteerd. Een Nederlandse rijksrecher cheur was bij deze arrestatie aanwe zig. Zondagavond tegen middernacht heeft hij de procureur-generaal te Am sterdam hiervan telefonisch op de hoogte gesteld. Mevr. L, van M. is naar Luik over gebracht cn daar voor de procureur des Konings geleid. De procureur-generaal te Amsterdam, mr. A. A L. van Dul- lemen, heeft telegrafisch de procureur- des Konings om dc aanhouding van mevrouw L. van M. verzocht in ver band met het tegen haar van kracht zijnde verzoek tot uitlevering. Mevr. L. van M. was sedeit de uit spraak van de Rechtbank te Amster dam. die haar op 24 oktober 1955 tot ach; maanden gevangenisstraf veroor deelde. voortvluchtig. Het Gerechthof legde haa.r op 22 maart een gevangenisstraf op van drie maan den nvet gelijk de Rechtbank in haat- uitspraak bepaalde bevel tot onmid dellijke gevangenneming. De Hoge Raad verwierp op 19 juni het door mevr. L. van M. tegen dit arrest ingestelde hoger beroep, waardoor het arrest van het Hof definitief word. Enkele' minuten na de uitspraak van de Rechtbank het de officier van justi tie te Amsterdam (die ter zitting haar gevangenneming had gevorderd, hegeen toen weid afgewezen» via pohtieteiex- net een bericht uitgaan "waarin om de aanhouding en voorgeleiding werd ver zocht, van de toen needs enige tijd in Maastricht verblijvende ex-pleegmoeder, die wel op de zitting van 10 oktober was verschenen. Op 24 oktober was zij al niet meer op hét aan de politie be kende adres in Maastricht. De thans 15 jarige Anneke B-eekman en haar verzorgster, tante Bets, de 57- jange zuster (E. M. v, MA van de ex- pleegmoeder, zijn sedert hun mislukte aanhouding op vrijdag 12 maait in het klooster „Home de la Viorge des Pauvres" te Banneux. spoorloos. De delta-vleugel ..Avio-Vuican", de tweede R.A.F.-straaibommemverper met vier motoren, die atoombommen kan a Civet pen, is thans door de R.A.F. in gebruik genomen. Het toestel zou sneller ziin dan de „Vickers-Vahant", de eerste van dit type. De Hongaarse communistische pa.rt(j heeft ex-premier Imre Nagy weer als lid opgenomen. Dit wordt uit betrouw bare bron vernomen. D«| 59-jarige Nagy werd in juli uit de partij gestoten door zijn oude vijand, de eerste partij-secretaris Ma- tyas Rakosi. die op zijn beurt slechts veertien dagen later gedwongen werd, af te treden. Nagy had in april 1955 reeds ontslag gekregen als piemier van Hongarije. Dit gebeulde kort na de afzetting van de Russische premier Georgi Malenkoiv, wiens voorkeur voor landbouw en lichte industrie hij had gedeeld. Het besluit van de partij om Nagy weer op te nemen, is op sen bijeen komst van partij-functionarissen eerder deze maand bekendgemaakt door een Ud van het poiitburo. Janos Kadar, De Amerikaanse hotelmiljonair Hy- man Cantor, die een goedkope passa giersdienst over de Atlantische Oceaan wil openen, heeft zaterdag in Brussel op een persconferentie verklaard, dat hij gelooft met de Belgische regering tot overeenstemming te zijn gekomen over het gebruik van dc haven van Zeebrugge. ,.AIs België bereid is", zei hij. „20 miljoen dollar te besteden aan veran dering van de haven, waarmee twee jaar gemoeid is. en de twee te bouwen schepen van 90.000 ton helpt financie ren. zal ik jaarlijks 300.000 toeristen naar Europa brengen." De schepen zouden ongeveer 270 mil joen dollar per stuk kosten cn elx 6000 passagiers kunnen vervoeren. Belgie zal aandachtig en zonder ver- wijl de verschillende aspecten van het plan bestuderen. op zijn bromfiets op weg was-van huis naar kantoor. Als redenen voor zijn arrestatie werd m het proces-verbaal van de Ban dungse politie (inspecteur Enduh) op gegeven, dat de politie van een niet ge noemde helper de inlichting had gekre gen, dat hij leider van een bende was. dat de politie vervolgens door infiltratie m zijn huis te weten kwam, dat hij anti- Indonesisch was, dat met het oog op het nog niet opgelost zijn van de 17 oktober-affaire (de twist tussen twee groepen in het Indonesische leger, die op 17 oktober 1952 aanleiding gaf tot moei lijkheden) het wenselijk leek hem te arresteren, daar het komplot, dat onder zijn leiding zou staan, elk ogenblik tot actie kon overgaan. Op 9 september 1954 begon het proces tegen beklaagde, die toen 51 jaar was. Van de 30 getuigen, die de politie na zijn arrestatie verhoorde, zijn de „kroon getuigen" dezelfden als in de zaak tegen wijlen de heer Jungschiaeger, namelijk Tomasoa Manoch, Harris Bm Suhaemi. Begin 1956 is een aantal uit Nederland overgekomen getuigen a decharge ge hoord. De tinprijs daalde vrijdag te Singapore on der invloed van het verloop der conferentie over de Suezkanaalfcwestie met 2.50 tot S 383 per ton «1 de rubberpnjs liep met niet minder dan 33i S ets. terug tot 96!a f ets. per 1b als gevolg van liquidaties >n .hed ging" omdat de mening heerste, dat de crisis over het Suezkanaal in een compromis zal eindigen. De Bilt, maandag 10 uur: F.en depressie, welke in dc nacht van vrijdag op zaterdag bij Zuidwest-Enge- iand belangnjk in diepte toenam, trok zondag over de Noordzee naar Dene marken. Aan dc zuidzijde ervan was een trogvormigc randstoring aanwezig, welke zich zondag overdag langs de Waddenkust naar het Oosten verplaatste. Dit ging vergezeld van stormachtige winden et regenbuien. Boven Denemaikcn aangekomen nam de activiteit van het deprcssiegebied af, zodat na zondagavond nergens meer dan krachtige winden werden waargenomen en m ons land de wind tot matig of zwak afnam. Boven de Britse eilanden bleef een zwak Iaged'-ukgebied. dal samenhangt met oen hoeveelheid koude en onstabie le lucht welke zich tot grote hoogte in de atmosfeer uitstrekt, achter. Verwacht wordt dat dit dinsdag over de Noordzee naar het Oosten zal trek ken waardoor de buugbeid in ons land tijdelijk weer groter zal worden. De kans op buien is daarbij in het Noorden van het land groter dan in het Zuiden. In het temperatuurverloop komt weinig verandering, terwijl de winden over "het algemeen niet meer dan matig zullen zijn. Op de Oceaan nadert ten Westen van de Britse eilanden een zwakke rug van hoge luchtdruk waarna nieuwe depres sies naderbij komen. Voor het eerst sedert 1928 zjj» dit jaar in de Sowjet-Unie met toestem ming van de Russische regering 25.090 bjjbels gedrukt, nadat de uitgave van de bijbel daar meer dan 25 jaar lang verboden is geweest. De opdracht voor het drukken Is gegeven door de Kus- slsch-orthodoxe Kerk. Tegenover de 50.000 bijbels, die sedert de ïfevolutie in Rusland zijn ver schenen, staan in totaal 1.063.013.000 door Marx. Engels, Lenin en Stalirs ge schreven boeken, die tussen 1917 en '954 van de Russische persen zijn ge komen. Drt zijn de officiële Russische cijfers. In. verband mei de conferentie in" Londen heeft de „New York Times" in zijn nummer van zondag stelling geno men tegen president Soekamq's „schimprede" over de Suezkanaalkwès- tie. De president van Indonesië heeft voor gesteld dat de Arabische volkeren een conferentie beleggen en zich scharen achter de leuze „Handen af van Egyp te", aldus het blad. Maar, zo vervolgt het, niemand heeft de "hand gelegc op Egypte. De Londense conferentie is bij eengekomen juist met het doel een der gelijke handeling te vermijden. In tegendeel, „de-Egyptische dictator, pre-~ Éden Nasser heeft zich van de Suez- lcana al-maatschappij meester gemaakt en dit is in strijd met de internationale overeenkomsten". (Van onze correspondent.) In de nacht van zaterdag op zondag omstreeks twee uur Is - op bet Klein Grachtje tc Zwolle de 37-jarige wpon- schipbewoner F. Meijer onder de ogen van de politie door een messteek gedood. Even voor twee uur in die nacht ver voegde zich de 34-jarige gehuwde woon schipbewoner H. H, aan het politiebu- De rijkspolitie te Woldendoip (Gr) heeft een ernstig gevaar bedwongen door ccn hoeveelheid van een giftig bestrijdingsmiddel voor de landbouw in beslag te nemen op een... vuilnisbelt. Iemand had er een hoeveelheid van het gif neergegooid. Kinderen vonden het en strooiden het uit op een weiland, waardoor een kalf werd vergiftigd en stierf. reau met een klacht over burengerucht m een naast zijn schip liggend woon- scheepje aan het Klein Grachtje. Twee agenten gingen de zaak onderzoeken Toen zij voor het schip van Meijer wa ren gekomen raakten H. en M. slaags Op het moment dat de agenten het tweetal uit elkaar trokken zakte Meijer in elkaar en overleed ter plaatse Hij bleek met een mes te zijn gestoken waar bij de lichaamsslagader was geraakt. H. is gearresteerd. Het slachtcffer laat vrouw en kinderen achter. Zoals wij enige tijd geleden reeds heb ben gemeld, zal de Rotterdamse Inter nationale Havendag 1956 worden gehou den op 21 september. Een ontvangst op het Rotterdamse Raadhuis, aangeboden door het gemeen te bestuur van Rotterdam, opent het pro gramma op donderdag 20 september. Vrijdag 21 september wordt in de Rot terdamse Schouwburg een bijeenkomst gehouden. Dan ral ir. A. G. Maris, di recteur-generaal van de Rijkswaterstaat, een rede over het Deltaplan houden. Volgens Dulles' plan een enigsl zins gewijzigde uitgave van z(jn voorstel van vorige week zal een internationale raad worden ingesteld, die het Suezkanaal moet beheren, uitbreiden en verbeteren. Egypte en Rusland wilden tot nu toe niet verder gaan dan de Instelling i.-.i een adviserend lichaam en het is dns nog zeer de vraag of z(j het nieuwe voorstel zullen aanvaarden. In de in te stellen raad zou Egypte als vast lid zitting krijgen. Het lichaam zou rapporten moeten uitbrengen aan de Ver. Naties en door een V.N.-orgaan ge controleerd worden. Het nieuwe plan steunt op de volgende beginselen: Onttrekking van het kanaal aan de politieke sfeer, eerbiediging van. de Egyptische soevereiniteit, billijke in komsten voor Egypte uit het kanaal en een billijke vergoeding voor de Suez kanaalmaatschappij. Het schijnt dat de westelijke grote drie erop zullen staan, dat hun voorstel aan president Nasser wordt voorgelegd, of Rusland en India daarmee instemmen of met. Als Nasser het aanvaardt, zullen onderhandelingen over een definitief ak koord worden gevoerd door een door de conferentie te vormen commissie van zes of zeven landen. Als hij het voorstel ver werpt, zal de kwestie teruggaan naar de individuele regei-ingen om door hen in dividueel of gezamenlijk te worden be handeld. Zondagmiddag is in Dc Rijp een tra gisch ongeluk gebeurd. In de Tui gracht aldaar zat eert inwoner van het plaatsje, de heer A. N., te vissen. Hij ergerde zich aan enige jongetjes, die aan de overkant van de gracht aan het spelen waren en gooide, nadat hij al enige malen had gewaarschuwd, een steen in hun richting. Dc 9-jange Adriaan Sora- broek uit De Rijp kreeg de steen tegen de slaap en overleed vrijwel onmiddel lijk. Na verhoor door de rijkspolitie is de visser op vrije voeten gesteld. 7

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1