Verrassende namen op niinislerslijstje Mr. Van Walsum gevraagd voor premier schap Ivans op slagen wienrdh;;1 nihil geacht Vredesroos voor Pin eau Sclioenenmaat 51 niet te krijgen bij de fourier V N Oorlogsgevaar om Suez verminderd Kabinetscrisis in Marokko Twee parate divisies zijn voldoende voor Nederland Minister Luns sprak met Dulles over schulden Indonesië W eeroverzicht Dikke soldalen krijgen straf m.é DULLES VERANDERT VOORSTEL Teken Egyptische verklaring niet Amerikaanse soldaten met gestolen auto over de kop Naar Poznan geen Franse juristen Malinowski leider Sovvjetlcger DIN DS DAG 21 AUGUSTUS 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3465 W eerhericht Soldaat stelt le^er voor problemen Koppensnellers op jNieuw-Guinea m Kol. Loebis officieel overgeplaatst VELDMAARSCHALK MONTGOMERY: Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS'SLOT S Boa constrictor in station van i\ice (Van onze parlementaire redacteur) E informateur, prof. Lieftinck, heeft gistermiddag tussentijds l' rapport uitgebracht aan H.M. de Koningin op Huis ten Bosch. In politieke kringen neemt men aan, dat de informateur de Koningin de inhoud heeft medegedeeld van de brieven, di- de fractieleiders van de K.V.P., de A.R. en de C.H. hem gistermiddag hebben doen toekomen. Blijkbaar heeft prof. Lieftinck ondanks de ongunstige inhoud van deze brieven ook na zyn bezoek aan Huis ten Bosch hierin geen aanleiding gevonden om de voortzetting van zijn informatie-opdracht te beëindigen. Gistermorgen is prof Lieftinck begonnen met het polsen van kandidaatministers. De burgemeester van Rotterdam, mr. Van Walsum, opende de rij. Men zegt, dat de informateur noch dr. Drees noch zichzelf als toekomstige minister-president in het te vormen extraparlementair kabinet heeft gedacht en dat hij hiervoor mr. Van Walsum heeft gepolst. Deze is lid van de Prot. Chr. Werkgemeenschap in de P.v.d.A, O In beraad Sjepilow (links) geeft aan de Franse minister van Buitenland se Zaken, Pi- mavt,die giste ren een bezoek bracht aan de Russische am bassade te Lon den, z'n bewon dering tc ken nen voor de prachtige roos in Pineau's knoopsgat. Sje pilow draagt zelj een kleiner exemplaar van dezelfde soort. Pineau ontving de bloem als „vredesroos" van de Russische ambassadeur Jacob Malik. Havenstaking in Colombo Verrassend Minister Witte J O V. AMERIKA, Engeland en Frankrijk hebben gisteren een plan van •India voor het Suezkanaal verworpen. India had voorgesteld het beheer van het kanaaT volledig aan Egypte over te laten en een louter adviserend orgaan van de gebruikers op te richten. Het Westen wil daarentegen een internationale raad voor het beheer van het kanaal. Het Indiase* plan werd cp de conferentie in Londen door Krlsjna Menon ingediend. Van Egyptische zijde in Londen is vernomen, dat president Nasser dit voorstel steunt. Een zegsman van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het echter zonder veel aarzelen verworpen. Ook Frankrijk neemt een negatief standpunt in. De Amerikaanse afwijzing was eigenlijk al begrepen in de rede waarmee Dulles het enigszins gewijzigde Westelijke plan aan de conferentie voorlegde. Na de rede van Dulles werd de zitting tot heden verdaagd. Anti-Franse demonstratie te Djakarta Zie verder pagina 3 De grootste politieke partij in Marokko, de machtige nationalis tische Istiqlal, heeft haar vijf tien kabinetsleden opdracht gege ven hun portefeuilles ter beschik king te stellen. Hierdoor is een ernstige kabinetscrisis ontstaan. De Istiqlal bezette vijftien zetels in een kabinet van 22 zetels. De partij wil nu zelf een één partij-regering vormen. De Istiqlal deed zondag een scherpe aanval op de regering van premier Si Bekkai en eiste het aftreden van de regering, ontdat zij geen werkelijke onafhankelijkheid heeft gebracht en er te veel is overgebleven van het koloniale verleden. Si Bekkai legde de eis naast zich neer, waarna het partij bestuur der Istiqlal het bovenvermel de besluit nam. De stap wordt beschouwd als een overwinning voor de pro-Egyptische vleugel van de Istiqlal. De partij heeft de volgende eisen gesteld: onmiddel lijke terugtrekking van het Franse le ger van 45.000 man, annexatie van het door de Fransen bestuurde (aan Marokko grenzende) Mauretanië, so cialisatie van diverse belangrijke eco nomische sectoren, een massale zuive ring van aanhangers van het kolo niale tijdperk, landhervorming en tol muren om de zwakke economische structuur van Marokko tegen buiten landse concurrentie te beschermen. Raad aan Suezpersoneel: msm ORTHODOX üMÉHli Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telcf. 113700 ,4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424319 Klachtendienst abonnementen 18 30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700 's-Gia\ enhage Hu> gensplein 1 Posigtio 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel 114402 Klacntendienst 18 30—19 30 u: Tei 362569 Schiedam: Lance Kerkstiaat 2->b Telefoon 67SR".' Abonnementsprijs 32 cci» pp. week. f 2.26 per maand. 6.75 per kwaitaa! Losse rummers 13 ent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG IETS HOGERE MIDDAGTEMPERATUREN Koude nacht met weinig" wind cn hier en daar mist. Morgen overdag toenemende bewolking maar op de meeste plaatsen droog weer. Tot matig of vrij krachtig toenemende wind tussen Zuid en Oost. Iets hogere middagtemperaturen. ZON EN MAAN 22 aujfzon op 5 37, onder 19 51, maan op ^19.40, onder 6.46. Prof. Lieftinck polste kandidaat - ministers 0a leider van de Nederlandse dele gatie naar de Suezksnaalconfercnlie, minister Luns. heeft maandagmiddag in het gebouw van de Amerikaanse am bassade in Londen een onderhoud van bijna een halfuur gehad met^de Ame rikaanse minister van Buitenlandse Za ken, John Foster Duties. Na afloop zei mr. Luns, dat hij een „openhaitig" gesprek met minister Dul les had gevoerd. „U kunt aannemen, dat daarbij ook de kwestie van dc In donesische schulden aan Nederland ter sprake is gebracht," voegde hij hieraan toe. Het gesprek tussen de ministers werd bijgewoond door de Nederlandse am bassadeur in Londen, mr. D. U. Stik ker. De spoorwegbeambten van het station Ir. het heerlijke Nice durven bijna geen jtap meer te verzeten, sedert zij we ien, dat er ergens in het stationsge bouw een grote boa constrictor rond scharrelt. Enkele dagen geleden kwam een Duit se danseies aan het ongage denct een mand oohaien. die zij daar de vo rige dag had afgegeven. Na een blik in de mand te hebben geworpen, zei ze tegen de beambten, dat een van de twee slangen, die zich erin hadden be vonden. was verdwenen. De spoorman- nen keken haar verschrikt na, toen zij wegwandelde en terloops nog over haar fraaie schouder zei: Tob er maar met ov*r, hij is vrij tarn. En de boa constrictor mag dan wel vrij tam zijn, het reptiel is nog steeds ep vrije voeten, voor zover men die uitdrukking bij een slang kan gebrui ken, tot grote onrust van de stntionsbe- tttting. TT "J I rine. wi e opnieuw aangeboden. de?.* portefeuille De tweede socialist, die de informa teur heeft gepolst, is de demissionaire minister van Sociale Zaken, de heer In et beg-n an de avond °P" begin van de middag bezocht mr. Kolfschoten, de KVP-burgemeester van Eindhoven de informateur. Men vermoedt dat hem de portefeuille van Binnenlandse Zaken is aangeboden. Na zijn bezoek aan H.M. de Koningin ont ving de informateur burgemeester Kolf- Suurhoff. die ais laatste gisteravond van halfacht tot kwart over negen het To rentje van het Departement van Bin nenlandse Zaken bezocht. Hij werd gepolst voor b*t ministerie van Sociale Zaken. Gistermorgen was prof. Zijlstra, de demissionaire minister van Economische Zaken, de tweede bezoeker na mr. Van Walsum. Hij werd aangezocht als mi nister van Economische Zaken. Daarop volgde IrU'^Staf, - de demis sionair* minister van Oorlog «n Va- nieuw. (Van een onzer verslaggevers) fiOLDAAT P. F. de Jong van het ge niebataljon van de derde, divisie, die voor herhalingsoefeningen op kwam, stelt het leger voor1 bijzon dere moeilijkheden: er moet voor hem een paar schoenen van maat 51 Semaakt worden, voorlopig heeft men -een paar oude kistjes uit de eerste diensttijd van soldaat De Jong opgelapt. De mili taire schoenmakerij is nu bezig op en extragrote leest en met ont zagwekkende lappen leer het ge wenste schoeisel te vervaardigen, uiteraard is het niet de eerste keer dat de landmacht met het schoenenpro- ofeem van De Jong in aanraking komt. De vorige herhalingsoef enin- Sen heeft hij op burgerschoenen meegemaakt. Maar De Jong vond aai clat niet langer kon en voor zijn opkomst in augustus schreef hij aan zijn commandant. Het werk in de haven van Colombo Jag vandaag volkomen stil. Alle 12.000 havenarbeiders en dokwerkers zijn in staking. Het conflict begon gisteren toen 4000 arbeiders dubbel loon eisten, omdat zij 0p een openbare feestdag hioesten werken. Vanmorgen werden Qe eisen uitgebreid tot betere loon regelingen, meer vrije dagen en ont slag van de havendirecteur. Sinds peylon in april een nieuwe regering kreeg hebben zich reeds vele stakin gen in de haven van Colombo voor gedaan. Vele schepen mijden de haven. Deze nam telefonisch contact op met hogere militaire instanties en het re sultaat was dat militaire schoenma kers een speciaal bezoek aan IJmui- den brachten om vast te stellen dat soldaat De Jong schoenen van maat 51 nodig heeft De Bilt, 28 aug. 10 uur. Het depressiegebied boven Scandinavië nam verder in betekenis af. terwijl res tanten ervan van de Britse eilanden via onze omgeving naar het Oosten trokken. De aanvoer van polaire lucht bleef daarbij over West-Èuropa nog aanhou den. v- Tijdens nachtelijke opklaringen kwa men op verschillende plaatsen lage mi nimumtemperaturen voor. Dit was vooraj het geval m Ierland waar de temperatuur in de nacht van maandag op dinsdag plaatselijk tot 2 graden boven nul daal de. De koude lucht dringt thans ook veider naar het Zuidoosten op hetgeen in het Alpengebied plaatselijk zware regenval bracht. Een rug van hoge luchtdruk trekt nu over het Noordzeegebied en Frankrijk naar het Oosten. Komende nacht zal deze ons land passeren en kunnen tij dens langdurige opklaringen d-e tempe raturen plaatselijk tot lage waarden dalen. Morgen breidt een volgende oce aandepressie, welke inmiddels tot de Golf van Biscaye is genaderd zich over Frankrijk uit. hetgeen tot gevolg heeft, dat in ons land de wind draait naai richtingen tussen Zuid en Oost en ge leidelijk weer in kracht gaat toenemen. De aangezochte kandidaat-ministers hebben het aanzoek m beraad gehouden. Zij zullen eerst de samenstelling van het kabinet en het regeringsprogram van prof. Lieftinck willen bestuderen, voordat zij hun besluit nemen. Ook mag verwacht worden dat zij zich eerst tot hun fractievoorzitters zullen wenden om advies. Prof. Zijlstra zal dan bij zich zelf te rade moeten gaan omdat hij, zoals bekend, tevens* AR-fractievoorzit- ter is. De informateur moet. naar verluidt, slechts een beperkt aantal demissionai re ministers voor zijn extraparlemen tair kabinet willen vragen. Er staan vele nieuwe en verrassende figuren op zijn ministerslijstje. Wij krijgen echter de indruk dat alleen reeds de ministersploeg zoals prof. Lieftinck die gedacht heeft bij de politieke partijen niet veel in stemming zal oogsten, zodat over het algemeen in politieke kringen de kans van slagen van prof. Lieftinck geacht wordt op nul ta staan. Er bestaan, behalve tegen het pro gram, vooral grote bezwaren tegen de door prof. Lieftinck gedachte samen stelling van het kabinet. Een misluk king wordt ep korte icrmijn verwacht. Op de vraag wat de informateur vanmorgen zou doen, heeft prof. Lief tinck, naar zijn woordvoerder heden ochtend verklaarde, meegedeeld: „Af wachten." De informateur heeft gisteren enige verkenningen, gedaan, aldus de woord voerder, en „wacht nu af wat ver spieders hem komen melden, of het een land is van melk en honing of een land, waar reuzen wonen." Vanmiddag verwachtte de informa teur bezoek van minister Witte en wel om twee uur. Op de vraag of de bezoekers die prof. Lieftinck gisteren heeft ontvan gen, verspieders waren of kandidaat ministers, zeide woordvoerder: „Een informateur kan alles doen behalve een kabinet formeren." TUSSEN de tien en twintig oj- pcieren en soldaten van de 8e Amerikaanse infanteriedivisie rijn disciplinair gestraft of voor de krijgsraad gebracht omdat zp geen gevolg hebben gegeven aan het bevel om te vermageren. De divisie vertrekt binnenkort naar Duitsland en een maand geleden was her vermagerings bevel uitgevaardigd door gene- raal-majoor Th. Af. Wathngton. Ong. twaalfhonderd man van de 25.000 die hij onder zijn be vel heeft, waren toen te dik be vonden. Sindsdien hebben 800 van deze militairen voldoende ge wicht verloren. Vierhonderd mart zijn nog met de vermage ringskuur bezig. Volgens een bericht, dat in Port Mo resby is ontvangen, hebben koppensnel- leis bij een overval op noordelijk Nieuw- Gumea 28 Papoeas vermoord, onder wie veischeidene kinderen. Gevreesd wordt, dat andere Papoeas als gijzelaars zijn meegenomen. De aan val vond plaats ongeveer een week ge leden. De koopensnelleis zouden hun slacht offers niet bijlen en speren hebben ge dood. Het nieuws over de massamoord werd ■werd verspreid door drie Papoeas. die naar Lunu, de dichtsbijzijnde plaats wa ren gevlucht. Een man, die zelf gewond was. deelde mee. dat zijn vrouw en kind tot de' slacht offers behoorden Het drietal had een hoeveelheid sten gels van wilde rietsuiker bij zich. Elke stengel vertegenwoordigde een dode. A A <1 {-<&J sw De Sowjetume en Syrië hebben maandag een overeenkomst op cultureel gebied getekend. V Cairo krijgen zelfs kinderen een „opleiding" i oor het Nationale Bei rijdingsteger van Egypte, dat hij het herin Kin de crisis om het Suez- gebruiken kanaal iverd opgericht. Jongetjes, niet ouder dan een jaar of zes, moeten dienst doen als mascottescn wor-, den eienals ouderen getraind in het t an een geweer. Westen wijst Suezplan van India af Een hooggeplaatste woordvoerder" in Londen heeft verklaard, dat het ge vaar. dat de crisis om het Suezkanaal tot geweldpleging zou leiden, sterk is verminderd. De Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken. Dulles zou premier Eden van Engeland ervan hebben overtuigd, dat de naasting van het Suezkanaal beantwoord moet worden met morele kracht in plaats van met militair krachtsvertoon. Een menigte van 2000 Indonesische studenten is gisteren de Franse am bassade in Djakarta binnengedrongen om de ambassadeur Jean Brionval een resolutie te overhandigen waarin geprotesteerd wordt tegen het Franse optreden in Algarije. De studenten hielden de betoging om hun „solidariteit met het Algerijn se volk" te demonstreren. De plaatsvervangend stafchef van het Indonesische leger, kolonel' Loebis, die twist had met premier AH Sastroamid- jojo over de affalre-Abdoelganl, is gis teren officieel overgeplaatst naar zijn nieuwe commando op Noord-Suniatra. Waarnemers zeggen dat de opvolger van Loebis, kol. Gatot Soebroto, een kundig officier is, maar niet zo knap als Loebis. De Russisch minister Sjepilow deelt de opvattingen, die India tot zijn plan hebben gebracht. Maar de persconferen tie. die de Russen na afloop van de. zit ting zouden houden, ging niet door. De Russen waren kennelijk niet voorbereid op het standpunt van Dulles, die plotse ling bleek een belangrijke bemiddelen de rol te kunnen spelen, een rol, die men algemeen aan Sjepilow of Menon had toebedacht. Het plan van India kwam op het vol gende neer: 1. Herziening van het verdrag van Constantinopel van 1888 om tot een meer gerechtvaardigde en gelijkmatige tol- geldrcgeling te komen. 2. Het bijeenroepen van een confe rentie van alle ondertekenaars van de j conventie van 1888 en alle gebruikers van het kanaal. 3. Er moet zonder iets af te doen aan de Egyptische eigendom en bedrijfs leiding aandacht worden geschonken aan samenwerking tussen de internatio nale belangen die het kanaal gebruiken en ,,de Egyptische kanaalmaatschap pij." 4. Oprichting van een adviserend or gaan van gebruikers. Het Britse ministerie van Buitenland se Zaken heeft employés van de Suez- kanaalmaatschappij geadviseerd de ver klaring van loyaliteit, die de Egypti sche regering aan deze mensen heeft voorgelegd, niet te tekenen. Ook de Suez kanaalmaatschappij zelf heeft zo'n afwijzend advies gegeven. De Suezkanaalmaatschappij heeft maandag in Parijs bekend gemaakt dat zij het ontslag door de Egyptische auto riteiten van Max Vignes, een admini stratieve employé, ongeldig acht. Zij is van mening dat Vignes contractueel ,in dienst van de kanaalmaatschappij stond en dat daarom de Egyptenaren niet het recht hadden hem te ontslaan. «?®3 Veldmaarschalk Lord Montgomery heeft maandagmorgen een bezoek gebracht aan het ministerie van Oorlog, waar hij door de demissionaire minister van Oorlog en Marine?V. C. Staf, iverd ontvangen.' Door benzine te willen hebben zon der te betalen, hebben tweeAmeri kaanse soldaten zich gistermorgen zo veel moeilijkheden op de hals gehaald, dat zij tijdens de achtervolging door t 'f r'"J tïT3" 1 - *te r' fjr s ,„v Neen, (leze kinderen doen geen ga mirlijk spelletje op de rijweg. Ze steken heel voorzichtig oi er onder leiding i nn „hun grote zus". de verbolgen eigenaar van het tank station met hun auto over de kop sloe gen, door de politie werden gearres teerd en op deze wijze diverse diet- stallen, die zij hadden gepleegd zagen uitkomen. De auto was gestolen in Amsterdam van een inwoner van Fra- neker. Flessen drank, die achter in de auto gevonden werden, waren even eens afkomstig van diefstal en de sigaretten die bij hen gevonden wer den luidden zij uit.een automaat in Amsterdam geroofd. Dat zij gesnapt werden is te dan ken aan de snelle reactie "van de eigenaar van de garage in Odijk, waar zij benzine wilden tanken. Deze zette cfnect, toen de twee militairen weigerden te betalen, de achtervolging in en wist hen aan de kant van de weg in een greppel te drijven, waar de auto over de kop sloeg. De inzit tenden vluchtten wel weg, maar hun vrijheid was van korte duur, want de politie te Werkhoven arresteerde hen kort daarop. Zij ziin op transport gesteld naar Amsterdam. Bij de processen tegen de leiders van de opstand in Poznan mogen geen waar nemers van de internationale commis sie van juristen aanwezig zijn. Het Poolse consulaat in Parijs heeft ver kiaard dat er geen visa verstrekt zul len worden, meldt dc Franse sectie der commissie. (Van onze parlementaire redacteur. De Engelse veldmaarschalk Montgome- ïy heeft gisteren ons land bezocht en uitvoerige besprekingen gehad met de demissionaire minister van oorlog en marine, Ir. Staf, en de chef V3ii de generale staf generaal Hasselman. Tij dens deze besprekingen heeft de onder bevelhebber van de Navostrydkraehten in Buropa als zjjn mening kenbaar ge maakt dat Nederland het verstandigste doetgewoon door te gaau met de op- bouwplannen voor de luchtmacht en de landmacht. Hij adviseerde ernstig om thans de uitrusting van het leger en de lucht macht niet aan te passen aau de mo derne atoomoorlog-voering. In de eerste plaats zijn cfe kosten hiervoor zeer hoog sn in de tweede plaats achtte hij het op peil houden van de huidige strijd krachten voorlopig het afdoende middel om een oorlog te voorkomen. Ook de Russen verkeren in een over gangsperiode en hebben hun legers nog niet op de modernst* wijze georgani seerd. Het handhaven van tu-ee parate divi sies achtte hij voor Nederland in deze periode voldoende voor de luchtmacht achtte hij een aanpassing aan de nieuw ste uitrusting tegen 1960 noodzakelijk. Deze aanpassing zou voor de land macht tussen de jaren 1960 en .'S65 tot stand moeten worden gebracht. Alen kan met de aanpassing beter wachten tot die tijd en haar dan meteen goed doen. Daarbij denkt Montg imery ook aan de invoering van geleid* projectielen die van de grond af worden afgeschoten. De Engelse veldmaarschalk koestert ten aanzien van de oorlogsvoering zeer orthodoxe opvattingen over de dtvisie- opbouw. Daaraan mag volgens hem niet teveel worden veranderd. Hij waar schuwde tegen het invoeren van tc klei ne divisies. Divisies van 9.000 man sterk stuitten bij de veldmaarschalk op ern stige bezwaren. Dc veldmaarschalk verklaaide zeer tevreden te zijn met de gang van zaken in Nederland. Montgomery heeft uitvoe rig met generaal Hasselman gesproken over alleriei militaire technische vraag stukken en ook over de voorbereiding van de gezamenlijke manoeuvres di* volgend jaar april zullen worden gp- houden. Montgomery was van merung dat d« organisatie en opstelling van de Navo- strijdkrachten in West-Europa zodanig dient te. zijn dat de betrokken landen zonder het geheel te schaden een of maer divisies voor speciale doeleinden kunnen vrijmaken, waarbij hij o.a. dacht aan de kwestie Suez. Blijkens een bericht in de Rode Ster, het orgaan van het rode leger, staan de sowjetlandstrijdkrachten nu onder bevel van maarschalk Rodion Malinow ski. Zijn voorganger was maarschalk Iwan Konjew, die tn mei 1955 benoemd werd tot opperbevelhebber van de strijdkrachten van de landen, die het verdrag van Warschau hebben onder tekend. De nu 57-jarige maarschalk Malinow ski bracht in 1942 voor Stalingrad een zware nederlaag toe aan de troepen van von Manstein. In het grote Russische tegenoffensief veröreef hij de Duitse troepen uit Roemenië en Tsjechosiowa- kije. Sinds 1945 stond hij aan het hoofd van de sowjettroepen in het Verre Oos ten. In een deftig New Yorks restaurant hebben zondagavond drie gangsters die na sluitingstijd de kassa hadden willen beroven, een vuurgevecht geleverd met de politie, waarbij een van hen werd gedood en de beide anderen gevangen werden genomen. Ook een politieman liep schotwonden op US'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1