Formatiepoging- Lieftinck Afwijzende antwoorden van kandidaat-ministers Sowjetspion in Zweden gepakt 4 Vijf Nederlanders kregen een huis cadeau SJEPILOW KAMPT NOOIT - ZONDER KAM staten99 steunen westen 3 november bijeen NIEUWE FASE IN KABINETSCRISIS Anjeractie bracht een miljoen op OP SUEZCONFERENTIE17 TEGEN 5 Weer overzicht Koningin en Prins nog naar Korfoe? VOORSTEL-OUD VERWORPEN WOENSDAG 22 AUGUSTUS-1956 r VEERTIENDE JAARGANG No. 3466 Weerbericht HEROÏNE-SMOKKEL VANUIT LIRANON Sibajak en Willem Ruys tegelijk in Rotterdam Staking in Belgische mijnen vrijwel ten einde EERSTE KAMER WEER AKKOORD MET GRONDWETSWIJZIGINGEN O ET KABINET VAN DE KONINGIN heeft medegedeeld, dat £-1 prof. Lieftinck op Huis ten Bosch het eindrapport heeft uitge bracht over zijn onderzoek naar de mogelijkheid van de vorming van een kabinet dat het vertrouwen van het parlement zou kunnen verwerven. Daarmee is een eind gekomen aan de informatieopdracht van prof. Lieftinck en is de kabinetscrisis in een nieuwe fase beland. H.M. de Koningin is hedenmorgen begonnen met het consulteren van haar adviseurs. Zij heeft op Huis ten Bosch achtereenvolgens ontvangen de vice-president van de Raad van State, dr. Rutgers, die om kwart voor elf arriveerde en prof, Romme, die om half twaalf aankwam. Dr. Rutgers en prof. Romme t^nemen'ïn"Ye? IJS? ook naar Huis ten Bosch hem u formcren kab5net- Zie verder pagina 3 Amerikaanse Globemaster verongelukt ly-riNISTER Sjepilow van de Sowjet-Unie heeft gisteren het x Amerikaanse plan voor het Suezkanaal verworpen en zich achter het voorstel van India geschaard. Amerika wilde een inter nationale raad voor het beheer van het kanaal oprichten en India wenste alleen een louter adviserend orgaan. De stap van Sjepilow volgde op een verrassende toeneming van de sympathie der Londense conferentie voor hét Amerikaanse plan. Pakistan. Perzië, Turkije en Ethiopië hebben zich met het plan akkoord verklaard, nadat minister Dulles een door deze landen voorgestelde wijziging had overgenomen. Deze vier landen behoren tot de Afrikaans-Aziatische Bandoenggroep, waarop Egypte juist volkomen had gerekend. Dat 2ij nu met Dulles' plan instemmen, is een overwinning voor de westelijke diplomatie. Men verwacht, dat de conferentie zich uiteindelijk met een grote meerderheid (vermoedelijk 17 tegen 5) voor het plan-Dulles zal uit spreken, maar dat het „neen" van de tegenstanders scherp zal zijn. 0 Zie verder pagina 3 VERLOVING. (Van een onzer verslaggevers) OP MAANDAG 3 NOVEMBER kunnen de Tweede Kanier en de Eerste Kamer voor het eerst bijeenkomen in vergrote vorm, d.w.z. bestaande uit respectievelijk 150 en 75 leden. Dit is het gevolg van het aannemen, in tweede termyn, van de betreffende grond wetswijziging, door de Eerste Kamer in haar vergadering van gisteren. Het betekent ook, dat op Prinsjesdag, de derde dinsdag in september, de Staten-Generaal nog in oude samenstelling bijeen zal zijn. De Eerste Kamer hechtte haar goedkeuring aan een groot aantal grondwetsherzieningen, behalve aan het indertijd door prof. Oud c.s. bij de Tweede Kamer ingediende voorstel tot wijziging van de Grondwet, inzake het tijdstip van aftreding van de leden van de Staten-Generaal. Alhoewel dit voorstel door de Tweede en de Eerste Kamer in eerste termijn, en in eerste lezing, en door de Tweede Kamer in tweede lezing, werd aanvaard, was gisteravond in de Eerste Kamer de stemverhouding 18 tegen 16, zodat de vereiste tweederde meerderheid niet behaald werd. 0 Zie verder pagina 3 m Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L> Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygenspiein 1 Postgiro 424S67 Redactie: Tel. 111892 Adm. TeL 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG NU de heer Lieftinck, ondanks al le adviezen, die niet bepaald in zjjn richting wezen, toch meende zijn pogingen tot informatie en, implici- te, tot formatie van een kabinet te moeten voortzetten, menen w-y dat, het nuttig is duideiyk uit te spreken dat deze poging voor de a.-r. onaan-, vaardbaar is. In de eerste plaats bewyzen de con tacten van de heer Lieftinck dat hier een poging gewaagd werd om buiten de parlementaire sfeer om een kabi net tot stand te brengen dat de socia listische wensen bevredigt. Daar kun nen wij moeilijk ook maar enige sym pathie voor opbrengen. Bovendien ls het, na de mislukking van drie pogingen tot het vormen van een parlementair kabinet op zeer bre de basis, voor de hand liggend dat er een poging gewaagd wordt tot de vor ming van een parlementair kabinet op smallere basis. Het komt ons derhalve noodzake lijk voor dat een niet-socialistische partij, die zichzelf respecteert, aan de Informateur op duidelijke wyze te verstaan geeft dat men zich op ge- 'nerlei wijze met zijn pogingen wenst te compromitteren. 'rof. F. Lieftinck geeft zijn pogingen op (Van onze parlementaire redacteur) Bij een overval van de Libanese sou- aneambtenaren op een geheim labora torium in Beiroet zijn 12 kg heroïne buit gemaakt, ter waard» van meer dan 3% miljoen dollar. Dit ls dinsdag in Rome bekend ge maakt door Charles Siragusa. Europese chef van het Amerikaanse Federale Bu reau voor Narcotica. Hij verklaarde dat minstens de helft van deze- voorraad bestemd was ge weest voor smokkel naar de Verenigde Staten. De Libanese douane, die werd gehol pen door Amerikaanse agenten, arres teerde een Libanees en zoekt nog naar de leider van de smokkelbende, even- tens een Libanees. De heren Kolfschoten en Witte brachten gistermiddag een bezoek aan de informateur nadat zij contact hadden gehad met de K. V. P.-frae- tievoorzitter: prof. Romme. Deze had hun kennelijk geadviseerd geen zitting te nemen in het extra-par lementair kabinet, waarvan de heer Lieftinck de vormii.g voorbereidde. Zijn reerin; rogram was voor de K.V.P.. onaan jardbaar, vooral ook omdat het program een paragraaf over de bezitsvorming bevatte, die de K.V.P. te enen male onvoldoende achtte. Ook tegen de door prof. Lief tinck voorgestelde zetelverdeling had de K.V.F. overwegende bezwa ren. Terwijl prof. Romme zioh cp Huis ten Bosch bevond, voerde de infor mateur, prof. Lieftinck in zijn werk kamer van h.et torentje van Binnen landse Zaken een gesprek met prof. Zijlstra, die als minister van Econo mische Zaken door hem is aangezocht. De heer Zijlstra heeft in dit ge sprek de informateur meegedeeld, dat hii seen zitting zal nemen in het door hem te vormen kabinet. Uit deze gang van zaken is nog niet op te maken of prof. Lieftinck van zijn mformat?ropdracht zal worden ont slagen en wie met de informatie of formatie van een kabinet zal worden belast. De informateur, prof. Lieftinck, bad gistermiddag zekerheid verkregen over het feit, dat de door hem aangezochte kandidaat-ministers uit de K.VJP„.de he ren Kolfschoten en Witte, en de A.R, en In Stockholm is een 47-jarige Zweed van Russische afkomst gearresteerd, die de Russen een vrijwel volledig schema van het Zweedse radarwaar- schuwlngsstelsel In handen heeft ge speeld. Men spreekt van het grootste spfonnagekomplot in de Zweedse ge schiedenis. De spion. Anatoi Eriksson, was als radartechnicus in dienst van de maat schappij, die het Zweedse radarnet aan legde. Vast staat dat hij de Russen vol ledige blauwdrukken heeft gegeven. Ook hield hij zich bezig met het verzame len van personalia van Russische vluch telingen. Dit is in Zweden een misdaad. De Zweedse regering heeft de Russi sche ambassadeur reeds een officieel protest overhandigd. Een lid van de Russische handelsmissie. Peter Mirosh- nikovv, die bij de spionnage was betrek ken, is hgt land uitgewezen. Een woordvoerder van de Zweedse po litie zei, dat de gearresteerde ongeveer drieduizend gulden van de Russen had ontvangen voor zijn diensten. Weersverwachting, geldig tot donderdagavond: ZONNIGE PERIODEN Koude nacht met weinig wind en plaatselijk mist. Morgen zonnige perioden en tot het einde van de middag op de meeste plaatsen droog. Zwakke tot matige zuidelijke wind. Ongeveer dezelfde tempera turen als vandaag. 23 aug.: zon op 5.39. onder 19.49; maan op 19.59, onder 7.53.^ Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Prirites Margaret is gisteren 26 jaar geworden. Eert kroniekschrijver van de Daily MaiP' noemde bovenstaande joto, genomen in de salon van Marga ret's woning in Londen, de markantste koninklijke foto van het jaar. Het is thans bijna tien maanden geleden, dat Schotland. prinses Margaret bekend maakte dat zij besloten had niet met Peter Town send te trouwen. Naar buiten heeft er in haar levenswijze geen ingrijpende verandering plaatsgehad. De prinses bracht haar verjaardag rustig door in de familiekring op Balmoral in QEEN tchapenntarkt zonder wol fes tijn, dachten de organisatoren van de gisteren in Ede gehouden „schapen- dag" en daarom tras het op deze som bere dinsdag wol en breien uat de klok sloeg. De dames keken haar ogen uit nanr de dertig Voluwse boerinnen in oud kostuum, die het publiek lie ten zien hoe wol aart het spinnewiel wordt gewonnen. Ook was er een breiwedstrijd. Een Amerikaans militair transport vliegtuig. een Globemaster C-124, is dinsdag bij de landing op de luchtbasis van West Palm Beach neergestort en in brand gevlogen. Drie der inzittenden, zün om het leven gekomen. De drie andere zijn zwaar gewond. lusland verwerpt hei plan - Dulles (Van onze correspondent) Een aantal Nederlanders Is dinsdag avond via de ether verblijd met de me dedeling dat zij een der hoofdprijzen van de nationale anjeractie 1956 heb ben gewonnen. Tijdens een gezamen lijk programma van de vijf omroep verenigingen in de grote zaal van de AVRO-studio hebben de gelukkige winnaars ook de gelegenheid gehad J) E mlddagzit- U ting van de Londense Suez- confer entie is gis teren vijminuten te. laat begonnen doordat de knappe Sowjetminister Sjepilow zijn, zak kammetje was vergeten. Toen de Russi sche Zis-wagen voor het ambas sadegebouw was gestart en naar de poort gereden om Sjepilow naar Lancaster House te vervoeren, leun de de minister plotseling voorover «n zei tegen de chauffeur: ,,Een minuutje, alstu blieft". Ds wagen stopte Sjeplloio sprong eruit,, liep snel te rug naar de am- im stapte weer in de auto. In Lancaster House veront schuldigde de al tijd beleefde Sow jetminister zich voor het opont houd. Sjepilow draagt in tegenstelling tot andere diplo maten, die bijna altijd een zwarte gleuf hoed op het hoofd hebben «ooit een hoed. Zijn grijzend zwart haar, dal hij lang laai groeien, valt steedi voor zijn ogen. Voortdurend, zelfi in het openbaar, bassade en ging baasd aankeken, pracht de minister naar binnen, ter- Na enige tijd het te fatsoenerem wijl de chauffeur kwam Sjepilow Vandaar dat op en de autoriteitenterug, hield een onthoud om het die hem, vergezel- zwart zakkammetje kammetje, den, elkaar ver- omhoog, lachte en zich via de telefoon te uiten over hun vreugde. Burgemeester Boot van Hilversum deelde aan het eind van de avond mee dat rond anderhalf miljoen Anjerloten zijn verkocht, waardoor ongeveer een miljoen gulden beschikbaar is gekomen. De vijf huizen, elk ter waarde van 20.000, blijken goed terecht te zijn ge komen. Wanneer men. zoals b.v. de heer Blankers uit Zeelst bij Eindhoven, al ge ruime tijd in een noodwoninkje bivak keert. komt zo'n eigen huis als een won der. Zijn opmerking dat hij meteen maar een snipperdag had genomen om een feest te vieren, klonk spontaan. En dan die 52-jarige Hagenaar, die zo'n anjerhuis als verjaardagscadeau ontving op het ene lot dat. hij had gekocht! Nog sterker was het relaas van de heer Van Ommering uit Rotterdam, die eerst dins- den. Dit zijn Rusland, India, Spanje, Ceylon en Indonesië. De afgevaardigde van India, Krisjna Menon. heeft gisteren op een perscon ferentie verklaard: „Het plan-Dulles brengt ons precies waar we begonnen zijn. De toestand draait nu om de kwes tie: zijn we bereid oorlog te voeren of naar onderhandelingen te streven? De woorden van Menon betekenen, dat de conferentie gedoemd is in een scherp meningsverschil te eindigen, al dus United Press. Tegen het einde van de zitting ver klaarde Sjepilow dat Rusland geen ei gen plan zou voorleggen, maar zich In grote lijnen bij de voorstellen van In dia zou aansluiten. Sjepilow stelde een commissie ter voorbereiding van de verdere overeen komst voor, waarin Egypte, Amerika, Engeland, Frankrijk en Rusland zitting zouden nemen. De passagiersschepen „Sibajak" en „Willem Ruys" van de Kon, Rotterdam se Lloyd, die, komende uit Indonesië met in totaal ongeveer 1600 passagiers, respectievelijk? og ,29 en .30 augustus .te '.Rotterdam werdéf» verwacht, zullen bei de op donderdag 30 augustus aan de Lloydkade te Rotterdam arriveren. De „Sibajak" heeft nl, bij de doorvaart door het Suezkanaal- bijna een etmaal vertraging ondervonden. De „WUlem Ruys" daarentegen kwam er zonder oponthoud door. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zal nu de-ontscheping van de passagiers van de „Willem Ruys" op 30 augustus 's morgens om acht uur een aanvang ne men, die van de „Sibajak" om elf uur. Een Israëlische krijgsraad heeft dins dagavond twee Arabieren tot levens lange gevangenisstraf veroordeeld, die beschuldigd werden deel uit te maken van een commando, dat door Egyptenaren was opgeleid. DE BILT, dinsdag 10 uur. In de afgelopen nacht passeerde een zwakke rug van hoge luchtdruk ons land. In de polaire lucht waarin we ons nog steeds bevonden, kon de tempera tuur bij heldere hemel en weinig wind flink dalen. In De Bilt wprd een minimumtempe ratuur van 5 graden gemeten. In de nanacht kwam uit het zuiden echter bewolking opzetten, die samenhangt met een depressie die van de Oceaan West- Frankrijk binnendrong en die tot in Noord-Frankrijk regen bracht. Deze sto ring neemt echter in betekenis af ter wijl zij naar het Alpengebied trekt. De storing wordt gevolgd door een rug van hogedruk die vannacht weer opklarin gen. en opnieuw lage minimumtempe raturen zai brengen. Óver de Oceaan be weegt een volgende oceaandepressie in de richting van Schotland. Het bijbeho rende frontensysteem nadert de Britse eilanden. Tegen morgenavond kan dit systeem het weer in ons land gaan be- invloeden. zodat de regenkansen dan weer toenemen. Het Griekse nieuwsbureau heeft, volgens berichten van Reuter en AFP uit Athene, bekend gemaakt, dat H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. de Prins der Nederlanden vrijdag naar Korfoe zullen vliegen om daar nog enkele dagen deel te nemen aan de samenkomst van vorstelijke per sonen, waartoe koning Paul en konin gin Frederika van Griekenland hen hebben uitgenodigd. Een bevestiging van dit bericht kan te bevoegder plaatse niet worden gege ven. V/el wordt verklaard, dat Koningin en Prins zeer gaarne de tocht met het koninklijk jacht „Achilieus" in de Griek se wateren zouden hebben medege maakt, indien de ambtsbezigheden van de Koningin dit zouden hebben veroor loofd. Toen zij van de reis moesten afzien hadden zij zich voorgesteld zo mogelijk de oudste twee prinsessen, die thans de tocht meemaken, aan het einde van haar vakantie op Korfoe te halen. Aangenomen kan dus worden, dat het Koninklijk Paar aan dit voornemen ge volg zal geven, wanneer de aanwezig heid van H.M. de Koningin In ons land met het oog op de kabinetsformatie niet vereist zou zijn. t De mijnwerkers waren dinsdag vrij wel allemaal weer aan het werk na de onofficiële staking, die zij donderdag naar aanleiding van de mijnramp te Marcinelle waren begonnen. Maandag staakte naar schatting nog de helft van de mijnwerkers. De reddinspgloegen hebben gisteren opnieuw hun hardnekkige pogingen om de diepste gangen van de rampmijn te bereiken minstens een etmaal moeten staken wegens instortingen. Er bevinden zich nog steeds 168 mijn werkers levend of dood in het Bols du Glazier. Het is thans reeds dertien dagen geleden, dat de noodlottige mijn- brand uitbrak. Slechts vijf van de 22 landen op de conferentie hebben tot nu toe hun steun aan het Amerikaanse voorstel onthou- dagmiddag een lot had gekocht, om nu daarop een huis te winnen. De gelukige winnaar is ermee in de wolken, want hij heeft trouwplannen, die door dit buitenkansje wel aanzienlijk versneld zullen worden. Een grappig intermezzo vormde het telefoontje uit Rotterdam, waar een opgewonden jongeman mededeelde dat hij van zijn verloofde slechts een an- jerlot mocht kopen op voorwaarde dat hij een huis zou winnen. Nu was het helaas geen huis geworden en of de heren van het Anjerfonds nu raad wisten, want de verloving dreigde verbroken te worden. De Anjerdirec tie deelde hem onbewogen mede dat die zaalc geregeld zou worden. Men kon hem echter nog niet zeggen of dit via een huis dan wel via een nieu we verloofde zou moeten geschi-eden. Aan het slot van de avond bracht bur gemeester J. J, G. Boot van Hilversum namens het Prins Bernhardfonds dank aan alle medewerkers en in het bijzon der aan dè heer A. M. Bergers die de or-( ganisatie belangeloos 'op zich had geno-1 men. De Eerste Kamer was bijeengekomen om het complex van grondwetswijzigin gen in tweede lezing te behandelen. De ze wijzigingen, behelzende de uitbrei ding van de Kamers der Staten-Gene raal, het tijdstip van aftreden, de bui tenlandse betrekkingen, de wijziging van de aanduiding van de krijgsmacht, bepalingen betreffende de provinciën en de gemeenten in ingepolderde gebieden, en de schadeloosstelling etc. van de le den der Staten-Generaal, waren neer gelegd in vier ontwerpen van Rijkswet en in 8 gewone wetsontwerpen, welke alle in juli jl. door de Tweede Kamer met grote meerderheid, in tweede ter mijn, waren aanvaard. Het debat in de Eerste Kamer had gistermiddag vooral bétrekking, naast opmerkingen van materiële aard, op het feit, dat de voorstellen tot uitbreiding van de Tweede Kamer tot 150 leden en van de Eerste Kamer tot 75 leden, en tot regeling van het tijdstip van aftre den van de leden der Staten-Generaal (het initiatiefvoorstel-Oud c.s.) niet In- gediend waren als voorstellen van Rijks wet.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1