Twee patrouillevaartuigen van K.M. op bezoek in Schiedam Aantal verpleegdagen (125.178) overtrof voorafgaande jaren M. Lührman te Rotterdam overleden KUNSTNIJVERHEID IN HET MODERNE CHINA CLASSIFICEERDER WILDE GRATIS TAXI-VERVOER Legionnair-verstekeling, dank f, gegrepen Straaljager stortte in IJsselmeer Eudokia in 1955 Christelijk onderwijsman van uitzonderlijke betekenis Pierre Pmijade wil nationaliseren in Schiedam SCHIEDAM Ligplaats bij de Oranjebrug Schiedam ivordt in feestkleed gestoken Burgerlijke stand van Rotterdam <~DakantiebeMeding De 2ö.000ste in Julianapark vanavond verwacht Intellectuele strijd tussen Schiedammers MAASSLUIS VLAARDINGEN Smalfilmers verenigen zich Achtste Westlandse druivensterrit Museum voor Land- en Volkenkunde Meer dan duizend EéK polio-patiënt genezen Gerechtshof presenteerde de rekening President-directeur KLM naar Z.-Amerika TROUW Woensdag 22 augustus 1956 - Burgerlijke Stand Schiedam Ontvangst van Neptunus Vakantiefeesten beginnen morgen Advertentie HOLBEIN RESTAURANT N.V. Twee nieuive brievenbussen Wijziging secretariaat Dierenbescherming Op Plantagepodium Jongen brak scheenbeen Collecte ondersteunings fonds behoeftige oud-redders W.Z.C. 1 promoveerde naar 2de klasse Amerikaanse piloot redde zich met valscherm Een „Thunderjef'-straaljager, af komstig van de basis Sculthorpe der Amerikaanse Luchtmacht aan de oostkust van Engeland, is hedenmor gen om 6.30 uur in het IJsselmeer gevallen. De vlieger heeft zich met zijn valscherm kunnen redden. Hij werd later in zijn opgeblazen rub- bervlot door de reddingsboot uit Lemmer opgepikt. Hij heeft lichte verwondingen opgelopen en een shock. Korte Vlaardingse berichten JONGEN AANGEREDEN Scooter tegen motor IN het Museum voor Land- en Volkenkunde wordt hedenavond een tentoonstelling geopend van de kunstnijverheid in modern China. Het bijzondere van dez» tentoonstelling is, dat het museum zelf geen enkele invloed heeft gehad voor wat betreft de keuze van de geëxposeerde artikelen De regering van de Volksrepubliek van China heeft aan het museum een grote collectie van produkten van deze kunstnijverheid aangeboden en deze voorwerpen geven een idee van wat er momenteel in China op dit gebied wordt gepresteerd. Als wij er de catalogus op naslaan, lezen we, dat „de jongste ontwikkeling van de Chinese kunstnijverheid steunt op een oude traditie" en dat ,.veel van wat er mooi was aan vorm en decor in het oude is overgebracht op het nieuwe", Van deze tijd Frans protest tegen demonstratie in Djakarta lm dka bèzTékfn efCrS BettU,k' Zuid"Ame" V isserijberichten Ter gelegenheid yan het Schie- damse vacantiefeest „Alle Hens aan Dek" en van de tentoonstelling „Schip en Werf" zullen van 24 tot en met 27 augustus de twee patrouillevaartuigen van de Koninklijke Marine, Hr. Ms. Freyr en Hr. Ms. Hadda een bezoek brengen aan Schiedam. De beide schepen zullen omstreeks 11 uur bij het Hoofd aankomen en dan doorva ren tot de Oranjebrug', waar zij een ligplaats zullen vinden. De Koninklijke Marine bezit vijf van deze patrouillevaartuigen, die in oorlogstijd onder de kust dienst doen als onderzeebootjager. De bewapening is dan ook in over eenstemming met hun oorlogstaak en bestaat behalve uit 1 mitrailleur van 40 mm en 3 mitrailleurs van 20 mm uit onderzeebootbestrijdingsmiddelen in de vorm van raketwapens. In vredestijd worden de schepen in de eerste plaats gebruikt als oplei dingsschepen en daarnaast doen zij dienst als bewakingsvaartuigen voor de zeevisserijinspectie. De schepen zijn 36,5 m lang, heb ben een breedte van 6 en een water verplaatsing van 160 ton. De voortstuwing geschiedt door een machine van 1050 APK, die de vaar- De voorbereidingen voor de vakantie feesten in Schiedam, die morgen begin nen zijn in volle gang. Niet alleen de deelnemers aan de verschillende evene menten maken zich op om zo goed mogelijk, voor de dag te komen, vanavond, vindt om. in Arcade de or- kestrepefiiie van de Schiedamse revue ,*4lle Hens aan Dek" plaats, ook de stad zelf wordt in feestkleed gestoken. Een gedeelte van de verkering werd reeds in het begin van deze maand aan de belangstellende blikken van de bezoekers vrijgegeven in het Juliana- park, waar de Floralia 1956 reeds duizenden kijkers trok. Een ander fleurig tintje wordt gegeven aan ver schillende straten en pleinen in de stad. Op de Koemarkt is de grote lichtzuil, die vorig jaar voor het eerst werd geplaatst, iveer opgetrokken, dit, maal bekroond met een groot anker omdat de feesten in het teken van de scheepvaart zullen staan. Langs andere straten tvorden lichtornamenten op palen aangebracht, zoals lichtballen en verlichte tulpen, die ook verlucht zijn met figuren, verwant aan de zee. Op straathoeken en op pleinen plaatst de plantsoenendienst grote bakken met bloemen in fleurige, frisse kleu ren. Zo zullen de inwoners van Schie dam zich dus ruim een weck kunnen verheugen in een passende entourage, omdat het vakantie is. Hopenlijk zal het weer ook een steentje aan het ge noegen bijdragen. De foto toont een detail van de opbouw van de ver siering langs de Schiedamse straten. Op een lichtbal is de figuur van een jolige matroos aangebracht. GEBOREN; Lena d v M Künge en P Pors; Theodora H M d v T H M Kuiters en E van Altenborg; Johannes J z v J J Schoo en P M van Ingen; Maria J d v J p Jorna en t> A Foekema; Maria A d v A J Janse en S M Visser. OVERLEDEN: S C Bok 71 j; A M van Wijk 89 j wed v E T Schiller; J de Kok 72 j; L Heijmans 90 j: J Heggers 61 j. tuigen een snelheid kunnen geven van 16 mijl. De bemanning bestaat uit 27 per sonen. De beide schepen die naar Schie dam komen staan onder commando van de luitenants ter zee tweede klas se J. W. Lugard en C. M. de Jonge. 's Avonds zullen de schepen geïl lumineerd worden. De Schiedamse Ge meenschap zal pogen toestemming te krijgen tot bezichtiging van de sche pen. De vacantiefeesten in Schiedam, die van 23 augustus tot en met 1 september zullen worden gehouden, worden morgen officieel geopend met de intocht van Neptunus. Nadat Neptunus om 7 uur morgenavond op het Hoofd zal zijn ontvangen, zal hij in een grote zeeschelp, die getrokken wordt door zeepaardjes, door de stad trekken, ge volgd door twee muziekkorpsen en een aantal leden van zijn eigen lijfwacht. De stoet zal worden omgeven door afge vaardigden van Schiedamse jeugdvereni gingen. Om kwart voor acht wordt de stoet ont vangen op het bordes van het stadhuis door het gemeentebestuur, waarna de burge meester de feesten officieel zal openen. Hierna trekt de stoet naar de Plantage. De route die door Neptunus zal worden gevolgd ls: Hoofdstraat, Lekstraat, Nieuwe Maasstraat, Rozenburgsestraat, Stadhouders- laan, Willem de Zwijgerlaan, Schoolstraat, Nieuwe Haven, Vlaardingerstraat, Dam. Gro te Markt, Kerkstraat. Broersvest, Plantage. PROQR&mmd .41 de KAUT1LUS ZAAL Ideaal voor recepties en partijen. Ruim plaats tot 150 personen. TEL 11.20,82 De belangstelling voor de verlichting van het Julianapark te Schiedam is groot. Kon enige tijd geleden de 10.000e bezoeker worden ontvangen, vanavond wordt de 20.000e belangstellende ver wacht. Evenals dit met de tienduizend ste bezoeker het geval was, zal ook van avond aan de gelukkige door het be stuur van de Schiedamse Gemeenschap een kleine attentie worden aangeboden. Aangiften van 21 augustus. BEVALLEN: C S van Scheijndel—van der Wal d; N de SterkeKrijger z; E Mollen- broek—van Vliet z; G J Hoek—van der Lin den z: L Groenenboom—van der Steen z: M van HengelLagerwerf z; 3 A van der Kooij—Euser d; E de Bruin—Mandemaker d; J de Jong—Schipper d: L J van der Stoep—Beekenkamp d; C P van Leeuwen— Lusse dl P Hameete-Pols z; B Scghers— d'OliesIager d; G van Dijk—van Amen d; H A Jansen—Bezemer z: J H Haak—Slap- pendel z; M Kleijn—van Katwijk d: H E Meulenbeltvan Elburg d; C M E Lans—- van Essen d; C Stuij—de Veer z; C E SmuldersSehoovers x\ C de Jooae van der Pol d; S L Verheul—van der Ploeg d: M Kouwenhovenvan der Baars d; J Gotthjalpsen—Christen d: A van Buren— Lageweg d; H A H E Roeland—Rose z; B C van den MeercndonkJansen z; L den Haan—van Hixoort d; A S Groenendijk- Martin z: A T Koole—Reitsma d; H Gies- bers—Juijn z; E W Sloof—Wendrich d B Pijpersvan der Meer d; A Batist—Bijl z: S van der Graafvan Elswijk d; P N Zwartbol—Lim d: J H van d; CS Hoogwerf—van Loon z; M W Breet— van Ekeren d; P van "t Hofaan de Wie) 2- a M van Lookeren Campagne—Tavernt d; G J Walda—Kupers z; W P Mortel- SlOVERLEDEN: F L Thiel. man geh gew m J A L M Verweijen 78 j: P M Blanken, rvian ffph egw m R' H v d Laan 76 v Til, ongéh vr 21 j; L Weststrate. man ceh gew m E v Oevercn 75 j, M M Kim, man v C A Boulerse 55 J: L H T>ernan, man repM jrgw m A J V R|jJc©VOSSCl 78 J. J p Michels. vr geh gew m D v .Veen j; W M de Roon, man v EIC Kostense 64 j. J T v Bakel, vr v A v Beest 72 j, C A v min vr goh gew m B Bolder 78 j» W H Muii'ser man v C T Aijkens 61 j: G Luijke, •Jïï v t C Zom 69 j; D Prins, vr geh gew t aneowisch 77 j; J v d Holst, man Aew m J E v Gessci 84 j; W Diep- ?.^t£ vr geh gew m J Machlelsen 69 j: ??v d'aS vr v T Boer 62 i:JB Martin. - Z WC v Luijk 73 j: A Rietveld, vr 23. «w m F Otterspeer 83 i; j Flux. vr few m J Bestevaar 87 J: N Bax, vr feh lew m L Goudriaan 79 j: AC Arnold, vr v P de Raad 61 3. Op een tweetal plaatsen zijn een de zer dagen in Schiedam brievenbussen geplaatst en wel bij het brugwachters huisje aan de Schie bij de Nieuwpoort- weg en op de hoek van de Van Lim burg Stirumstraat en de "Van Hogen- clorpstraat.' Naar wij vernemen is het secretari aat van de Afdeling Schiedam van de Nederlandse Vereniging tot Bescher ming van Dieren, dat tot nu toe door de heer J. Borsten werd waargenomen in andere handen overgegaan. De secretariaatswerkzaamheden wor den nu verricht door mej. M. Vis, Nieu we Maasstraat 38b, De heer Borsten bljjft wel bestuurslid van de afdeling. Gedurende de feestelijkheden op het S.G.-podium In de Plantage te Schie dam zullen verschillende stadgenoten .mn krachten onderling meten. Dat wil echter niet zeggen, dat ze zullen gaan worstelen of een bokspartij te zien zul len geven, want het gebied waarop ze elkaar zullen bekampen, ligt geheel op intellectueel niveau. Gedurende de eerste avond, donder dag, zullen twee groepen personeelsle den van de scheepswerven Gusto en Wilton-Fijenoord eikaars krachten me ten in een wedstrijd „hersengymnas tiek", daarna komt het bekende spel „Trek aan de bel" aan de beurt. Deze beide spelen 'worden geleid door Jan Boots met medewerking van Lex Braam horst, Mieke en Gerard van Krevelen. Op dinsdag 28 augustus zullen koppels van het reclamebureau Lintas, de Kon. Ned. Boekdrukkerij H. A. M. Roelante, de H.A.V.-Bank en het Gemeente-ar chief proberen de hammen uit de mast te halen, waarbij Johan Bodegraven hen de vragen zal stellen, welke ze goed moeten beantwoorden om deze kostelij ke prijzen te bemachtigen. Voor donderdag 23 augustus is het programma voor de Schiedamse vakantiefecsten als volgt vastgesteld; 1317 en 1922,30 uur Ste delijk Museum: Tentoonstel ling Schip en Werf," 19 uur: Opening Vakantie feesten. Aankomst Neplunus op het Hoofd. 19,45 uur: Ontvangst Neptu nus op het hordes van het stadhuis. 19.3024 uur: Julianapark: Floralia 1956. 20.30 uur; Plantage: Avond feest met concert van Harmo nie „Wilton Fijenoord" en het mannen- en dameskoor „Wilton Fijenoord". „Hersengymnas tiek" en „Trek aan de bel". Aankoop woonhuis. Door het gemeen tebestuur van Maassluis is aangekocht bij de N.V. Maatschappij tot exploita tie van werkmanswoningen, het perceel grond met opstallen aan de Zuidvliet 54, groot 262 ca. voor de som van 3.900.-. Excelsiornleuws. Excclsior-M zal dit seizoen met 6 senior- en 7 junior-elftal len aan de competitie deelnemen. Be houdens het eerste elftal, dat in de 3de klasse A van West II is ingedeeld, ko men de overige semor-elftallen in de onderafdeling Rotterdam uit, t.w.2e reserve le klasse A; 3e reserve le klas se B; 4e reserve 3e klasse A; 5e reser ve 3e klasse B en 6e reserve 3e klasse C. De junioren komen uit in: A: klasse A, afd 7: BL: klasse B, afd 9; B2: klasse B, afd 18; Cl: klasse C, afd 9; C2: klasse C, afd II; C3: klasse C, afd 20 en C4: klasse C, afd 24. De vereni ging komt vrijdagavond half acht in Sursum Corda in buitengewone leden vergadering bijeen. De aanstaande com petitie en verkiezing elftalcommissie zijn de punten, die op deze avond de aan dacht vragen. Zaterdagmiddag worden de oefenwedstrijden voortgezet met de volgende ontmoetingen: ExcelsiorMon ster. 4.30 uur en Excelsior 2Monster 2, 2.45 uur. Smalfilmers verenigingen zich Binnenkort zal Vlaardingen ook een club van smalfilmers rijk zijn. Gister avond vond de oprichtingsvergadering plaats en daar hebben zich reeds een twintigtal personen in principe aange meld als lid. De drie initiatiefnemers, de heren A. Mensinga, P. Poldervaart en J. Bonvie, hebben dus succes gehad met hun Idee ook in Vlaardingen een dergelijke club op te richten. De heer Van Eldik, de voorzitter van de Rotterdamse Filmliga en van de Ned Org. van Amateur-smalfilmers heeft het een en ander uitgelegd over de bedoe^ ling van dergelijke clubs. Een aantal van deze verenigingen in Nederland be staat al 25 jaar. In de NOVA zijn 1000 filmers verenigd. Men kent daar de se lectieklasse en de hoofdklasse. In deze hoofdklasse zijn slechts negen leden ver tegenwoordigd. Bij de wedstrijden, wel ke jaarlijks gehouden worden, vormen beroepsfilmers de jury. Het grote voor deel van een club is, dat de leden elkaar stimulerend helpen, om zodoende tot be tere resultaten te komen. Ook het geza menlijk gebruiken van materiaal, zoals lampen e.d. is een goede gewoonte bij de smalftlmersciubs. De leden verdelen zich in kleine club jes om met elkaar filmpjes te maken. Deze worden op onderlinge wedstrijden vertoond. De beste worden ingezonden naar de landelijke filmwedstrijd van de NOVA. Onderling wisselen de clubs films uit. In Nederland zijn in totaal 34 clubs. Deze clubs kunnen voor hun clubavon den ook beschikken over de filmotheek van de NOVA. Deze beschikt over copie- en van bekroonde en andere waardevol le films. Eéns per jaar wordt er een filmcongres gehouden. Ter kennismaking met het werk van andere clubs werden een zevental bijzon der aardige filmpjes vertoond waarbij vooral het werkje van Koen van Os „Bespiegelingen" en de kolderfilm van een Amsterdamse groep „Verscheurd geluk". De drie initiatiefnemers werden tot voorlopig bestuur gekozen. Het secreta riaat wordt waargenomen door de heer P, Poldervaart, Mendelsshonplein 46D. Dinsdagmiddag omstreeks drie uur werd de 10 jarige jongen A.R. uit Lage Zwaluwen, die met vacantie bij een fa milie in de Dr. Kuyperstraat te Schie dam logeert, tijdens het spelen op de zandvlakte in het Sterrebos aangereden door een onbekend ,*hleven fietser. Tij dens het spelen stalt de jongen de weg over, die de zandvlakte kruist. Hij liep tegen de fiets op, die daar juist reed en brak zijn linker scheenbeen. Door de G.G. en GJ3 werd hcfslachtoffertje Evenals vorige jaren organiseert de Ned. Ver. „De Reddingsmedaiile" op zaterdag 25 augustus weer een collecte te Vlaardingen. De opbrengst hiervan is bestemd voor haar Stichting Ondersteu ningsfonds voor behoeftige oud-redders. Het collectebureau is gevestigd in Excel sior, Oosthavenkade 10. In het in onze editie van gisteren ten onrechte onder het kopje Voetbal ge plaatste bericht van het gepromoveerde VZC 1 is tot onze spijt een fout geslo pen. VZC 1 promoveerde door het win nen V3n de waterpolowedstrijd tegen WZC 1 niet naar de eerste klasse van de KNZB, maar naar de tweede klasse. Aan de opsporing van de vlieger werd deelgenomen door een „Neptune"-toe- stel van de Opsporings- en Reddings dienst van de Marineluehtvaartdienst, dat was opgestegen van het Marine Oproep getuigen ongeluk in Kolpabad Naar aanleiding van het ongeval, dat de 10-jarige J. van Speijk woensdagmid dag. 15 augustus 1956 in het Kolpabad te Vlaardingen is overkomen, verzoekt de politie eventuele getuigen van dit on geval zich te willen melden aan het bu reau van politie, afdeling justitiële dienst. Ook de jongeman, die op bedoel de middag een meisje, staande op de lage springplank gelegen nabij het restaurant, in het water heeft ge duwd, wordt verzocht zich te melden. Aanrijding Maandagmiddag omstreeks 12.30 uur vond een aanrijding plaats tussen een personenauto en een vrachtauto op de hoek van de Wcsthavenkade en de Daijer te Vlaardingen. De personenauto moest op deze hoek plotseling stoppen voor een tegenligger, hetgeen door de achterop rijdende vrachtautobestuurder te laat werd bemerkt. Mede door het natte wegdek gleed de vrachtauto door en botste tegen de personenauto. De personenauto werd aan de achter zijde beschadigd. Paard gevallen. In de tunnel van de nir. L. A. Kesperweg kwam een paard, dat voor een vierwielige wagen was ge spannen, te vallen. Het dier bekwam daarbij ontvellingen aan de beide voor benen terwijl een riem van het tuig brak. Nadat deze riem ter plaatse proviso risch was hersteld kon het span zijn weg vervolgen. Been gebroken. Op de rolschaatsen- baan te Vlaardingen kwam de 13-jarige Jacoba Kegel te vallen, waardoor zij haar linker been brak. Zij is in het zie kenhuis te Vlaardingen opgenomen. Op de kruising Mathenesserlaan—Clacs de Vrleselaan te Rotterdam is gisteravond de l3-1arige Theo Alblass van de Noorderhaven- kade aangereden door een personenauto. Vermoedelijk met een hersenschudding werd de Jongen naar het Bergwegziekenhuis ver voerd. De jaarlijkse druivensterrit naar 's-Gravenzande is zo langzamerhand uit gegroeid tot een nationaal evenement met honderden deelnemers. Ook zater dag 1 september zullen weer honderden automobilisten, motor-ijders en scooter- berijders hun koers naar "s-Gravenzande zoeken en de deelnemers komen uit alle streken van het land. Het plaatselijke Groene Kruis ontvzngt de baten van al deze activiteit Noch de Mac Westlard noch andere organisatoren hebben enig geldelijk voordeel van deze sterrit. De druiven die aan de finish aangebeden worden zijn een geschenk van de Bond Westland. Ir, zeven jaar heeft men ca. 12.000 kunnen afdragen aan Niwin, kanker- en t b.c.-bestrijding, het plaatselijke Groe ne Kruis, het reddingswezen, het Tab- ben-Vroeghfonds en de E.H.B.O. Voor motoren en bromfietsen zal aan de finish van de druivensterrit bij de veiling dit jaar weer een behendigheids- wedstrijd worden georganiseerd. Ook voor diegenen, die niet aan de wedstrijd deelnemen is dit een aardige attractie. Er is in de veilinghal, waar de wed- strjd zal worden gehouden, gezorgd voor een aardig zitje en een stukje muziek. Naast de sterrit is er de zg. druiven- puzzlerit, waarbij verloren tijd niet mag worden ingehaald bij volgende con troles. De gemiddelde snelheid van au to's en motoren (licht of zwaar) is 36 km en voor bromfietsen 20 km. De dagindeling is als volgt: 8.0017.00 uur controlekaarten afstempelen op de plaatsen vermeld op dc controlekaart van de sterrit; 13,0018.00 aankomst van sterritters in de veilinghal; 13.30 15.30 uur start van dee'nemers aan de orientatierit vanuit de Spaanse Vloot, 's Avonds acht uur wordt een feestavond gegeven in de veilinghal. O m. is er een zilveren wisselbeker van het 's-Gra- venzandse gemeentebestuur. Gisteravond had er op de kruising Wol- ahaertsbocht—Boergocnsestraat ie Rotterdam een botsing plaats tussen een scooter en een motorfiets. Hierbij werd de duopassagier van de scooter, de 29-jarige David J. Saaetapy uit de Zaadakkerstraat tegen de straat ge slingerd. In bewusteloze toestand werd het slachtoffer naar het Zuiderziekenhuis ver voerd. „Het Jaar 1955 is in vele opzichten gunstig voor Eudokia verlopen", zo wordt dankbaar geconstateerd in het 66- sts jaarverslag van deze Vereniging, dat zojuist verschenen is. In dit jaar verslag, dat de lotgevallen van het zie kenhuis over het jaar 1955 vermeldt, wordt ook reeds melding gemaakt van het vertrek van dr. R. J. Wolvius als geneesheer-directeur in 1956, alsmede van de benoeming van de heer C. J. Dekker, arts te Wassenaar, die 1 Octo ber 1956 in functie hoopt te treden als geneesheer-directeur. Voorts wordt herinnerd aan de plannen tot vernieuwing van de ge bouwen van het ziekenhuis. De gemeen te wees daarvoor een terrein aan, doch dit was zodanig gelegen, dat het veel moeite gekost zou hebben dezelfde pa- tiëntenstroom naar het nieuwe zieken- v - - - - r Te Rotterdam is gisteren in de ouder dom van 82 jaar overleden, dc heer M. Lührman, oud-hoofd van de Koningin Wilhelmlnaschool voor L.O. en U.L.O. aan de Chrooswyksesingel en oud-inspec teur van Christelijk Volksonderwijs in Zuid-Holland. De heer Lührman werd 9 januari 1874 te Charlois geboren, bezocht daar de nonmaallessen en werd verder tot onder wijzer opgeleid door de heer Fransen. Nadat hij op verschillende plaatsen bui ten Rotterdam het onderwijs had ge diend. werd hij in 1906 benoemd tot hoofd van de Koningin Emmaschool aan de Tuinderstraat. ïn 1914 volgde zijn benoeming tot hoofd van de Konin- ging Wilhelminaschool voor L.O. en U.L.O. aan de Crooswijksesingel. Hij heeft deze school gemaakt tot een der bekendste in het land. Het onder zijn leiding gevormde personeel was een voorbeeld voor het gehele onderwijs. Tientallen voormalige -onderwijzers yan de Koningin Wilhelminaschool hebben later in de geest van de heer Lührman met ere hun taak als hoofd van een Christelijke school vervuld. Op 1 september 1936 werd de heer Lührman gepensioneerd als hoofd van de Koningin Wilhelminaschool en be noemd tot inspecteur van Christelijk "Volksonderwijs, in welke functie hij tot enkele jaren voor zijn dood tientalllen scholen in Zuid-Holland zeer gewaar deerde adviezen heeft gegeven. Boven dien had de heer Lührman zitting in tal van onderwijscommissies te Rotter dam. Hij heeft de Hervormde Gemeente van Rotterdam jarenlang als ouderling gediend, was lid van de Commissie van Regenten van Hervormde Scholen, lid van de Commissie van Toezicht van de Koningin Wilhelmina-Kweekschool aan het Haringvliet, bestuurslid en penning meester van het Koningin Wilhelmina- seholencomplex. Vooral door zijn arbeid voor de Ver eniging „Lukas", welke de financiële steun van zieke onderwijzers behartigt, hoeft de heer Lührman grote bekend heid gekregen. Niet minder dan 34 jaar was hij penningmeester en daarna voor zitter van deze vereniging. Het bedrag dat gedurende dit tijdvak door „Lukas" aan zieke onderwijzers werd uitgekeerd, beloopt ruim een half miljoen gulden. Met grote toewijding en liefde heeft hij deze functie in beschei denheid vervuld en zijn hartelijkheid en medeleven wordt in honderden Chris telijke onderwijsgezinnen dankbaar her- dacnt. De bijzetting in het familiegraf op de kerkelijke begraafplaats der Ned. Herv, Gemeente te Charlois zal plaats hebben op vrijdag 24 augustus in de kapel te twee uur. De leider van de Franse antibelas- tingbeweging, Pierre Poujade, heeft op een vergadering in Biarritz verklaard dat hij de nationalisatie van Britse en Franse oliemaatschappijen in Frankrijk voorstaat. Zolang de Amerikanen en sommige Britten denken dat het wettig is in Egypte het Suezkanaal te nationalise ren, zolang zou Frankrijk ook Ameri kaanse en Britse oliemaatschappijen op Frans grondgebied mogen naasten, zei Poujade. houten poort. Het aardige van deze in gang is, dat het eigen personeel van het museum die gemaakt heeft naar oude, Chinese motieven. Verder heeft het Westen echter geen enkele hand ge- had in de organisatie. Er zijn vele vazen, die over het algemeen nogal rumoerig en goedkoop aandoen, en die herinnerin gen opwekken aan het vele Japanse porcclem, dat voor de oorlog m zo'n grote mate onze Europese markten over stroomde. Vooral met de gedachten aan het oude Chinese porcelein, met prachtige kleu ren en in fraaie glazuren, doen de2c produkten wat bazarachtig aan. Maar men zou het min of meer een kunst In opkomst kunnen noemen. Immers, het oude handwerk van weleer was door de industralisatie van Europa en de grote export van Japan, geheel in elkaar ge zakt. Het is dan ook van betrekkelijk recente datum, dat het oude handwerk weer herleefd is en dis is gebeurd, nog net m die periode, dat er nog oude meesters der kunst leefden. Toch krijgen we de indruk, dat deze moderne meesters zich te veel afstem men op de smaak van het pubhek en vooral op de smaak van het publiek in het buitenland, wat op deze tentoon stelling vooral te zien is in de kieme verzameling sehrijfvoorwerpen, zoals inktpotten, vloeidrukkers cn dergelijke. Met de verzameling textiel, waaron der: zijde, satijn, brocaat en borduur werk is het zo gesteld. Er zijn nog fraaie motieven en weefsels te be wonderen. maar vaak is het produkt van een zeer algemeen karakter. De verzameling omvat voorts vlecht werk, beeldhouwwerk van jade, spek steen, ivoor en kurk, dat veelal opviel, door de minitieus uitgevoerde cn toch nog steeds klassieke voorstellin gen. Toch zijn er enkele kunstenaars, die van deze voor Cnsna beproefde weg zijn afgestapt en die met ideeen van deze tijd komen. En ook hier vervalt dan het karakteristieke van dc vormgeving, die dan, uitgezonderd de gelaatstrekken, zeer algemeen worden. Steeds weer valt het minitieuze van de werkwijze op: of het nu m kurk, hout jade of speksteen is. tot in de aller kleinste finessen wordt alles uitgewerkt eri het geduld, dat hierbij te pas moet zijn gekomen, is bewonderenswaardig. Er zijn bijvoorbeeld waaiers, gemaakt van bamboevezels, die zo dun zijn ais een menselijk haar. Men heeft hier de voor stellingen „ingeweven" door de „draad" nu en dan om te keren, zodat de doffe zijde van het bamboe boven kwam. Het geëxposeerde kinderspeelgoed is bUzonder aantrekkelijk en fijnzinnig. Het geeft een duidelijke indruk van de geheel andere speelwijze van de Oosterse kin deren, Dit wordt alleen al geïllustreerd door het materiaal, waarvan het vaak gemaakt is: bijzonder f|jn uitgetrokken glss. Maar na een globaal overzicht van de 1000 a 1100 voorwerpendie cr op twee royaal ingerichte verdiepingen van het museum getoond worden is men daar niet steeds meer zo zeker van. Nu moe,ten we «n de eerste plaats wel in ogenschouw nemendat deze artikelen in veel gevallen van het soort zijn, dat normaal in de Chinese winkels verkocht worden. Het ivas zelfs zo, dat in dc meeste gevallen nog winkelprijsjcs gevonden werden. De verzameling teas dus zeker niet ten dentieus geselecteerd. Voor een Museum voor Land- en Volkenkunde is ieder aspect van het culturele leven van een volk echter even belangrijk. En dus zeker deze. Maar dit geldt dan tegelijkertijd voor een waar schuwing. Men moet niet verwachten er die produkten aan te treffen, die in het Westen reeds na het eerste contact met China getuigen waren van den zeer hoge vlucht, die de kunst daar had genomen. Het zijn siervoorwerpen van alle dag, gebruiksvoorwerpen van het betere genre en stoffen, die, ook al weer normaal in de handel verkrijgbaar zijn. Bij het binnentreden der tentoonstel ling valt het oog al direct op de Chinese huis te leiden, die op dst ogenblik zonder enig bezwaar naar het zieken huis aan de Bergweg vloeit. Mede om andere redenen heeft het bestuur er van afgezien een plan te maken van een nieuw ziekenhuis op een ander punt van Rotterdam. De architect, ir. B. J. K. Cramer, achtte herbouw op het bestaande terrein zeer goed mogelijk, In principe is hier voor van overheidswege toestemming verkregen. Uitgewerkte schetsplannen zijn ingediend, waarop verdere goedkeu ring wordt verwacht. Er zal echter nog wel veel water door de Maas stro men voordat Eudokia in een nieuw ge bouw de deuren voor haar patiënten zal kunnen openzetten. In het verslagjaar wetden in Eudokia 6228 patiënten opgenomen en steeg het aantal verpleegdagen tot 125173. dat is een groter aantal dan in alle vooraf gaande jaten bereikt werd. Op de kraamafdeling werden 433 kinderen ge boren en in "de operatiekamers van Eu dokia werden in 1955 3724 operaties ver richt. Het grote aantal verpleegdagen was mogelijk door de goede personeels bezetting. Hierdoor werd een aantal be reikt, dat 94 pet. van de totale capa citeit bedroeg. Daar de verpleegtarieven zijn afge stemd op een bezetting der bedden van 90 pet. vertoonde de uitkomst van de exploitatierekening over 1955 een min der ongunstig beeld in een nadelig sal do van slechts 6.540.70 (in 1954: 42.844,54). Als gevolg van de stijging van kosten over nagenoeg de gehele li nie en hogere onderhoudskosten van ge bouwen en inventarissen moesten dc ver pleegtarieven op 1 januari 1955 en 1 april 1955 verhoogd worden. In de Haagse ziekenhuizen worden thans 77 kinderverlammingspatiënten verpleegd. Gisteren is éën patiëntje, uit Den Haag afkomstig, als genezen uit het ziekenhuis ontslagen. De toestand van een ander patiëntje, dat in een Haags ziekenhuis verpleegd werd, was zodanig, dat het kind vervoerd kon worden naar een ziekenhuis in zijn woonplaats, Utrecht. Deze zeer bijzondere expositie is te bezichtigen tot begin november. De Franse ambassadeur in Indonesië, Jean Brionval, heeft heden bij de Indo nesische minister-president. All Sastro- amidjo)o, een protest ingediend tegen de schending van de diplomatieke on schendbaarheid door studenten, die maandag het erf van zijn ambtswoning waren opgekomen, aldus heeft heden een woordvoerder van de Franse am bassade aan de correspondent van het ANP in Djakarta medegedeeld. Ongeveer 2000 studenten, die maandag een demonstratie hielden om hun .l*o- lidariteit met de onafhankelijkheids strijd van het Algerijnse volk" uit te drukken, gingen in optocht naar de woning van de ambassadeur om hem een resolutie te overhandigen. De prikkel draadversperring voor de ambassadeurswoning werd door de de monstranten licht beschadigd en som mige van de demonstranten kwamen het erf op. (Van één onzer verslaggevers) In hoger beroep stond vanmorgen voor het Gerechtshof te Den Haag de 5I-Jarlge clas sificeerder K. H. P. A. terecht, HU werd op 12 juni Jl. door de Rechtbank te Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van ccn Jaar, met aftrek van preventieve hechte nis, en tot ter beschikkingstelling van de re gering. De classificeerder, die reeds vijftien maal le je ld. lie lal en |r- d im bis Hij vertelde met grote ophef over zjjn verhalen, die in verschillende couranten verschenen. De politie kwam hierdoor De L, op het spoor en toen deze dit bemerkte, gaf hij zich aan bij de Justitie. Uitspraak 4 september. w® Pre,sident-directeur der KLM, de neer I. A. Aler, gaat vrijdag aan een v oriëntatiereis langs KLM-vesti- th^nf in e£nn,eni. De heer Aler zal mr H w h e iSrC^ap Y?n zijn secretaris Lissabon bezoeken en van- veroordeeld werd wegens allerlei delicten, was op 2C maart jl. voorwaardelijk in vrij heid gesteld. Enkele dagen daarna maakte hij grote taxiritten, o.a. naar Arnhem en Scheveningcn, doch hij betaalde de chauf feurs niet. Terzake van oplichting werd hij aangehouden cn veroordeeld. Een psychia trisch rapport noemde dc verdachte vermin derd toerekeningsvatbaar. De procureur-generaal zag geen reden, van de uitspraak van de Rechtbank af te wij ken. ook al vertelde verdachte, dat hij m de mening verkeerde, dat anderen de taxi ritten voor hem zouden betalen. Daar de classificeerder regelmatig misbruik maakt van sterke drank achtte de procureur-gene raal de terbeschikkingstelling eveneens op zijn plaats. Hij requireerde conform de uit spraak van de Rechtbank. De verdediger vroeg een voorwaardelijke terbeschikkingstelling. Uitspraak over veertien dagen. VISSERUBERICHT SCHEVEIsTNGEN Vangstbericht van hedenmorgen uit volle zee: Sch 78 geen vangst; 87 2S; 200 4; 342 91; 402 30 nog 20 n; 412 8 thuiszt; 4 nog 90 mijl: 159 4; 229 8; 23 gist 33; 33 3; 104 gist 47; 332 g v; 201 35: 264 g v; 57 g v; 181 17: 199 90 u h v: 48 3; 39 2; 132 8; 133 8; 233 gist 2; 247 g v; 2 gist v w; 5 2; 15 30; 19 34: 25 5; 35 g v; 37 g v: 45 39 u h v; 55 gist w v thuisst; 84 25: 130 g v; 236 g v; 248 g v; 250 g v; 310 25*. 312 l; 20 g V, 314 gist w V, 79 g v; 141 50: 46 2; 50 70; Cl gist 34: 64 1; 66 25 u h v: 72 gist 60; 73 gist w v; 89 70 u h v; 97 gist 35: 116 nog Ü0 tn|ji; 23 w v: 124 30 u h v; 80 gist 40; 242 75; 275 w v; 3 55, 14 2; 21 gist 30; 302 gist 20; 333 gist 40; 325 g v, gist 100; Kw 50 g v: Kw 173 g v. Binnen te Scheveningen Sch 195 met 63 last en 43 kantjes groene haring. Vlaardingen: 70 60; 79 4; 203 4; 205 5; 216 25 nog 30 n; 8C 55: 114 2: 115 23; 142 20, 190 53; 196 17; 199 68; 53 120 u h v; 71 45. 166 17; 50 5 u h v; 14-34; 56 40 u h v; 84 85 daar uit naar BumoTAl^ oHi "mVI !'2 1;, 132 60 n°'V5 n' augustus vprtmw ui, S r.' UP Met verse vis waren hedenmorgen aan de Chile" on Mnntïkt hij naar Santiago de markt te Scheveningen 23 kustvlssers met w; Montevideo; op 8 september ,n ,otaai 28.000. f '1° "e Janeiro en Sao Paolo Om- T°tale invoer zoute haring: 600 kantjes, streeks 15 septembet zal de heer AW Notcr,n£r zoute maatjes 28.60 tot 31.50, in ons land terug ziin voile haring 1 30.70 tot 32.30, ijle harln-i 6 J 22.— tot 22.40. Alles per kantje.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 2