Namens 18 van 22 Landen: Suez - conferentie stuurt notulen Egypte bereid tot gesprek? Commissie van Drie heeft haar taak volbracht Eoka wijst ultimatum van Britten af Minister Luns tevreden Oorlog met kernwapens kan geen overwinning opleveren" Koninklijke mededeling Maat 51 kwam uit hoeken en gaten te voorschijn v_ Kings Cross Station .radio-actief" Vóór maandagnacht onderhandelen Sigaren gemiddeld cent duurder per 1 oktober Brits bombardement op Kota-Tinggi Vorstelijk Paar naar Korfoe Vakantieganger af Voor Mareinelle: 150.449.88 Weeroverzicht 34 VRIJDAG 24 AUGUSTUS 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3468 Weerbericht SF* I „Neen, kom ze maar halen Jongetje verdronken in Sliedrecht President Eisenhoiver op por tij conventie Aanbieding Gouden sliertje" reclamestunt l Ned. vertegenwoordiging over scliuldenkwestie SOLDAAT DE JONG MARCHEERT MEE Op het krantenbericht in Trouw over de moeilijkheden van het Geniebataljon op herhalingsoefeningen om soldaat De Jong aan een paar schoenen mnat 51 te helpen zijn ver schillende fouriers in den lande aan het zoeken geslagen in stoffige half vergeten hoekjes van hun magazijnen. Verschillenden berichten dei nog maat 51 was ontdekt, kwamen bij het Genie bataljon binnen. Op een paar van deze zevenmijls schoenen doet soldaat De Jong op het ogenblik dienst. Vanuit ecu militair magazijn in Amsterdam wist men triomfantelijk le melden: Nog 31 mijnwerkers te Mareinelle vermist Sneltrein stopte voor kind op rails Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Menzies .Achttien van de vertegenwoordigde landen hebben echter tevens J besloten vijf afgezanten naar Caïro te zenden met het Amerikaanse plan voor een internationaal beheer van het kanaal. Voor deze opdracht zijn vertegenwoordigers van Australië, de Ver. Staten, Zweden, Pcrzië en Ethiopië aangewezen. De delegatie zal onder leiding staan van de Australische premier Menzies. Vier landen: Rusland, India, Indonesië en Ceylon houden zich afzijdig van deze missie, die dan ook niet namens de hele conferentie zal optreden. Deze vier landen steunen het plan van India, dat het beheer van het kanaal aan Egypte wil laten en alleen een louter adviserend internationaal orgaan wenst in te stellen. Aan Nasser zal geen ultimatum worden gesteld, daar de hele Londense conferentie reeds bij het begin er over eens werd, dat zij geen bindende besluiten kon nemen. H Zie verder pagina 3 SUEZCONFERENTIE De uitslag van deze door haar samenstelling uiterst moeilijke conferentie is mij meegevallen Dit heeft de voorzitter van de Ne derlandse delegatie op de Lon dense Suezconferentie, minister Luns, onmiddellijk na afloop in een onderhoud met het ANP me degedeeld. DE Grieks-Cypriotische verzets organisatie Eoka heeft het Britse ultimatum dat een aantal voorwaarden tot overgave bevat te, verworpen. Aanbod blijft geldig DE COMMISSIE VAN DRIE die op 28 juni 1956 haar opdracht van koningin Juliana en prins Bernhard ontving, heeft haar taak thans volledig volbracht. Zij heeft haar werk in een sfeer van rust kunnen volbrengen en mag zich thans verheugen in de oprechte dank van Koningin en Prins. Uit kringen die het drieman schap zeer na staan vernemen wij, dat er thans gelukkig geen reden tot bezorgdheid meer be staat. Koningin en Prins hebben met Gods hulp een oplossing ge vonden voor de moeilijkheden. Daarom is er reden om de toe komst hoopvol tegemoet te treden. PROF. MR. W. F. DE GAAY FORTMAN is het onderzoek naar de mogelijkheid tot samen stelling van een kabinet begonnen en heeft daartoe zijn intrek ge nomen in „Het Torentje" van het departement van Binnenlandse Zaken. Gisteren had de nieuwe infor mateur reeds een gesprek met zijn voorganger, prof. mr, P. Lieftinck. Vanmorgen om half tien had hij een onderhoud met dr. Drees, de demissionaire minister-presi dent. Gistermiddag vergaderde de Tweede Kamerfractie van de P.v.d.A. om haar beleidsbesluit te bepalen ten opzichte van de informatie-opdracht van prof. De Gaay Fortman. In politieke krin gen verluidt, dat dr. Drees zich niet meer beschikbaar stelt voor een eventueel minister-president schap. Vanmiddag om twee uur ontving de informateur de voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de K.V.P., prof. C. P. M. Romme, en om vier uur zou hij een gesprek hebben met prof. dr. J. Zijlstra, voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de A.R. Heden hebben H.M. de Koningin cn Z.K.H. de Prins der Neder landen het volgende communiqué laten bekendmaken: „De heren prof. dr. L. J. M. Beel, prof. mr. P. S. Gerbrandy en jhr. mr. A. W. L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer hebben ons ter voldoening aan de opdracht van 28 juni hun bevindingen voorgelegd en van raad gediend. Wij betuigen hun onze oprechte dank. Hun advies is voor ons zeer waardevol geweest bij het oplos sen van de gerezen moeilijkheden. Met vertrouwen zien wij thans de toekomst tegemoet." W.g. JULIANA W.g. BERNHARD Rotteidam: Witte de With>Uaat 30 Telef. 115700 (4 U PoslblK 1112 Pt^tRuo No. 424319 Klacl"'lendioii<-t aoonncmenton 119 30 u. Zaterdags 1713 nut. Telefoon 115700 's-Gravcnhase. Hu> gen-plein 1 po«t«iri> 424867 Redactie: Tel. 111392 - Aclm. Tel 114402 Klacntend.i-nst 13 30-19 30 u: Te., 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2<b Telefoon 67S3.' Abonnement-mm- 52 cent por v.cek. f 2,26 per maand 6.75 per kwartaal Lowe nummers 13 cent Verschijnt dadelijks Directeur: II. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot zaterdagavond: BUIEN Nu en dan buien, waarvan sommige met onweer, maar ook enkele opklaringen. Matige tot krachtige wind uit Zuidelijke richtingen. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 25 aus,: ron op 5.42. onder 19.45: maan op 20 41. onder 10.12. - -<"v MENZIES gaat praten met NASSER Ten onvoorzichtige kruier liet giste ren op een der perron.'; van het Kings' Cross Station in Londen een grote )>ns j rou zijn karretje vallen en ptompt u-as j het hele perron levensgevaarlijk ge- worden. De kruier maakte henen, toen* hij zag ivat hg had laten vallen e.t stationsantoriteiten heten het perron j onmiddellijk afzetten. Gealarmeerde geleerden ron het Britse atoomcentrum Harwell kwamen wet een politiewagen naar het station om de schade op te nemen. De bus die de kruier had laten rallen, bevatte radioactief stof. bestemd voor een zie kenhuis in Huil. Toén"de bus voorzichtig en deskun dig was gesloten en het perron weten schappelijk was gereintgd. kon het per ron weer in gebruik worden genomen. Er rijn geen gewonden. DL conferentie in Londen o\er liet Suezkanaa] j.- gisteren jre- eindijrd. Het enige punt. waarover alle 22 deelnemend»* landen liet een.» zijn geworden, is een verzoek aan de Britse voorzitter. Sehvvn Lloyd. om de volledige notulen (150.000 woorden) zonder! commentaar te doen toekomen aan pre.-ident Na—<*r van Egvpte Gezaghebbende kringen in Caïrn ver klaarden gistermiddag dat president Nasser bereid is een delegatie te ont vangen, welke dit ook zijn zou, die hem de Londense voorstellen zou overbren gen, maar dat zijn antwoord in eik ge- va! ..nee" zou luiden op deze voorstei len. Egypte zal onvoorwaardelijk wei geren het plan van de 18 landen te be spreken en .zal volgens dezelfde, krin gen eveneens elk ander plan. iizt het kanaal onder Internationaal beh«"*r wil stellen, nfwljzen. President Nasser heeft gisteravond geconfereerd met zijn mmister van Oorlog die tevens opperbevelhebber van de strijdkrachten is, en met de bevel hebber van het pas opgerichte nationa le bevrijdingsleger. Tevoren had Nas ser een gesprek van twee uur met de Russische ambassadeur in Cairo, Kis- silew. ,/yw' VI H.K.H. prinses Beatrix bei irutl zich, stmh bekend, met buur zuster Irene op Korfoe ah gait roti koning l'aitl en koningin hen (met zonnehoed) prinses Beatrix. Frederika i /ut Griekenland. Op de i oor- grond ex-koning Simeon tan Bulgarije en zn zuster prinses Marie Louise, Achter Minister Luns zei het een zeer ge lukkig verschijnsel te achten, dat in deze ernstige kwestie zoals is geble ken, een grote meerderheid van de op de conferentie vertegenwoordigde Aziatisch-Afrikaanse landen (Japan, Pakistan, Perzië Turkije en Ethiopië) het eens is met de opvatting van het Westen. Het is te hopen, dat de Egyptische regering op basis van deze alleszins redelijke voorstellen, die geheel re kening houden met de Egyptische soe vereiniteit en belangen, zal kunnen hesluiten mee te werken aan eep op lossing in de voorgestelde richting", zei de minister. Indien Engeland niet vóór maandag de 27ste augustus te middernacht onderhan delingen zal zijn begonnen over de toe komstige status van Cyprus, zal de Eoka zich niet langer gebonden voelen aan de wapenstilstand die zij vorige (Van een onzer verslaggevers) Met ingang van 1 oktober zal de prijs der meeste sigaren met gemiddeld cent worden verhoogd. Minister Zijistra heeft gistermiddag I"Jn goedkeuring aan deze verhoging gehecht. Woensdag hadden de sigaren fabrikanten aan de minister gevraagd een verhoging met een cent toe (c staan. week heeft aangekondigd. Dit zegt Dighenis, de leider van de Eoka, in vlugschriften die gisteren in de Cyprio tische steden Nicosia en Limasol ver spreid zijn. Het vlugschrift van de Eoka had als titel: Overwinnaars geven zich niet over". Er werd in gezegd: „Al eerder in de Griekse geschiedenis vroeg de vijand om het nederleggen van de wa pens, voor Thermopylae in de vijfde eeuw voor Christus. De vijand omving toen ten antwoord: „Neen, kom ze maar halen". Als militaire leider van de strijden de Cyprioten is mijn antwoord op het bevel tot overgave van de Britse re gering: „Neen. kom ze maar halen De Ethnarchische raad van de Grieks- Orthodoxe kerk op Cyprus heeft donder dag in een veiklaring herhaald, dat de vrijlating van de verbannen aartsbis schop Makarios de hoofdvoorwaarde is voor enige verdere politieke ontwikke ling op Cyprus. Een officiële Britse woordvoerder zei gisteravond, dat de regering blijft vast houden aan haar aanbod, dat drie we ken van kracht zal blijven en vannacht om twaalf uur is ingegaan. Hij voegde er aan toe. dat de Engelse regering hoopt, dat vele leden van de Eoka dit laatste pamflet van Dighenis zullen ne geren en gebruik zullen maken van de thans gestelde edelmoedige voorwaarden teneinde zich op die wijze uit hun hui dige onmogelijke positie te kunnen los maken. Donderdagmiddag omstreeks vier uur geraakte het zesjarig zoontje van de familie Van Genderen uit de De Sa- vornin Lohman'.aan te Süedreeht in een bouwput bij de in aanbouw zijnde hui zen ten oosten van het Burgemeester Winklerplem. Een der arbeiders, die het kind in het water zag. slaagde er na korte tijd in de drenkeling naar bo ven te brengen. Direct werd kunstma tige ademhaling toegepast en gedurende enige uren heeft men door middel van een zuurstofapparaat geprobeerd de le vensgeesten op te wekken, hetgeen te vergeefs bleek. De opL/n.u t tin de hl. Lattrenskerk te Bollet dam vordert snel. Men mankt allereerst het middenschip tan tie kerk paced, om daar, na gereed- zo goetl als homing, de diensten te kunnen her uitten. De St. Laurenstore/t in de steigers, met links het middenschip van de kerk waarvan hel exterieur klaar is. Het vorstelijk paar is vanmorgen 8.20 uur in een regerings-Dakota van het vliegveld Soesterberg vertrokken naar het eiland Korfoe in Griekenland, waar zij hun oudste dochters zullen ophalen en met hen enkele dagen van rust en ontspanning zullen genieten. Door Koningin en Prins zijn thans voorzieningen getroffen en zullen voor zieningen worden getroffen die. naar verwacht wordt, een blijvende oplossing verzekeren. H.M. de Koningin heeft de band die tussen haar en mej. Hofmans is ontstaan voor onbepaalde tijd verbro ken. Deze verbreking betekent echter niet, dat zij de geestelijke band met deze dame thans verloochent. De ge ruchten welke ook de laatste dagen nog in de buitenlandse pers hebben gecircu leerd over een op handen zijnde abdica tie van koningin Juliana of over een ab dicatie van haar op termijn, worden vol- I ledig naar het rijk der fabelen verwe- zen. Prinses Beatrix zal haar studie I aan de Leidse Universiteit in septem ber aanvangen. En het ligt in de bedoe- Prof. De Gaay Fortman begon met ove President Eisenhower heeft gisteren op de partijconventie een rede uitge sproken, waarin hij zijn benoeming tot kandidaat voor de presidentsver kiezingen „nederig, maar vol ver trouwen" aanvaardde. Zijn rede werd door radio en tele visie uitgezonden. Eisenhower noem de de republikeinse partij „een par tij van de toekomst", die streeft naar vrede en welvaart. De president gaf drie hoofdeisen als basis voor duurzame wereldvrede: 1) Wij moeten trachten de kloof die tussen ons en de communistische landen bestaat, te overbruggen. 2) Wij moeten onze nationale kracht handhaven, zowel op moreel als op economisch en militair gebied. 3) Gezamenlijke veiligheidsmaatrege len moeten een waarborg vormen tegen iedere aanval. Over het punt „gezamenlijke veilig heidsmaatregelen" zei Eisenhower dat een oorlog met kernwapens voor geen der partijen een overwinning kan ople veren. Hij merkte op dat de republikeinse partij, als „partij van de toekomst", De fabrikanten moeten zelf beslissen Een Britse kruiser heeft gisteren het 96 welke wijze zij deze verhoging zullen Kota-Tinggi district van Malakka ge-, doorberekenen. Het zal dus zo zijn. dat j bombardcerd ter ondersteuning van eenjeen bijzondere aantrekkingskracht voor een bepaalde sigaar niet in prijs ver-1campagne tegen de communistische! jonge mensen heeft, en dat het juist hoogd wordt en een andere soort wel. I bandieten. i de jonge mensen zijn die in een oorlo; moeten vechten en die enkele jaren van hun leven aan militaire opleiding moe ten opofferen. Eisenhower beantwoordde de kritiek die de democraten vorige week op zijn regering hebben geoefend, niet, maar verdedigde enige punten van zijn be leid. Zo verklaarde hij dat de land bouwpolitiek de boeren op de lange duur ten goede zou komen, en dat zijn rege ring op het punt van arbeidsbetrekkin gen niet geloofde in staatsinmenging bij de onderhandelingen over lonen. De partijconventie heeft Leonard W. Hall bij acclamatie herkozen als voor zitter van de partij. Vice-president Nixon verklaarde in de redevoering, waarin hij zijn benoeming tot kandidaat voor het viee-president- schap aanvaardde, dat de besluiten van de conventie „een onuitwisbaar merk" zullen achterlaten op de geschiedenis van Amerika en de gehele mensheid. Wij geloven in welvaart en de mens, aldus Nixon, maar niet in de welvaart staat. De regering meent, dat het zakenle ven de deelgenoot van de arbeiders moet zijn. De regering moet het zaken leven aanmoedigen, zonder het een po litiek voor te schrijven. De individuele Amerikanen moeten vrij zijn. De partij zal niet rusten, aldus Nixon. voor elke neger in het land alle moge lijkheden. ooic op onderwijsgebied, heeft die beschikb->m zijn voor alle andere Ameriknn ,-n Het had in zijn bedoeling gelegen zo werd heden namens zijn woord voerder medegedeeld deze ge sprekken van hedenmiddag te doen voorafgaan door een onderhoud met mr. Burger, de voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de P.v.d.A. Dit kon echter niet geschieden, omdat de heer Burger op vakantie is ge gaan. De informateur zal zo snel mogelijk een afspraak met mr. Bur ger trachten te maken, teneinde hem desnoods „ergens in het land" te ontmoeten. De glorieuse aanbieding van een gou den stiertje namens veefokkers uit Te xas aan hun Friese collega's, uit waar dering voor wat zij hebben gedaan voor de fokkerij, is als een zeepbel uiteen gespat. De gulle geefster, mevrouw Glo ria King, moet thans, naar een plaat selijk blad uit Houston „The Houston Press" aan de redactie van de „Leeu warder Courant" heeft medegedeeld, heb ben verklaard een foutief opschrift te hebben doen plaatsen op het voetstuk van het stiertje. Het had moeten luiden: „aan de Friese veefokkers van vrienden in Texas". Ove rigens ontkende ze zich te hebben voorgedaan als vertegenwoordigster van de King's Ranch. Het gehele geval bracht ze terug tot een reclamestunt voor zich zelf en haar juwelier, die het stiertje in Chicago heeft laten maken. Het beeldje is niet massief en ook niet van zuiver goud. Intussen is het stiertje, dat reeds aan het Fries Rundvee Stamboek was afge staan, zoals blijkens het onderschrift eerst de bedoeling was. weer naar het provinciehuis teruggekeerd. Voorts is gebleken, dat reeds enige maanden geleden door het provinciehuis contact was opgenomen met de KLM van welke zijde verzekerd zou zijn, dat de zaak m orde was. De KLM-verte- gemvoordiger in Houston zou echter aan het plaatselijk blad hebben verklaard, dat zijn maatschappij mevrouw King slechts kent als betalend passagiere lirg dat zij hel studieplan op normale- wjze zal afwerken. Er bestaat goede reden om aan te nemen dat de Koningin niet meer zal deelnemen aan conferenties op Het Loo, die door de kringen rondom mej. Hof- mans daar regelmatig worden gehouden. Er is voorts reden om aan te nemen dat enige mutaties ten hove zullen behoren tot de voorzieningen, die genomen zul len moeten worden. De bezoeken van prins Bernhard aan het buitenland met name aan de door hem gepachte jachtgebieden in Tangan- jika staan los van de gevonden oplos sing. Een woordvoerder van de Neder landse vertegenwoordiging in Djakarta heeft heden de plaatselijke persberich ten tegengesproken, waarin politieke Indonesische kringen aangehaald wer den, die verklaard hebben, dat Neder-, land niet geprotesteerd heeft, toea het door Indonesië officieel op de hoogte werd gebracht van de opheffing van de RTC-ovcreenkomsten. Naar aanleiding hiervan uitten ge noemde kringen hun verwondering over het Nederlandse protest tegen de annu lering van de RTC-schulden, die, aldus deze kringen, een uitvoering is van de opheffing van de RTC-overeenkomsten, PKOF. W. F. UK GAAY FORTMAN, de nieuwe informateur, betreedt liier het bekende „Torentje" van het departement van Binnenlandse Zaken. Donderdagmiddag is de nieuwe Infor mateur begonnen met zijn werkzaam heden. De professor heeft voor de uitvoering van deze opdracht zijn vakantie moeten onderbreken. Toen het koninklijk ver zoek hem bereikte, maakte hij juist een fietstocht ln de buurt van Kootwijk... J Wij hebben zelfs een paar kistjes ge- i ronden van maat 52 Donderdagavond heeft een reddings ploeg op de verdieping van 1035 meter van de mijn „Bois du Cazicr" te Mar einelle de lijken van 42 mijnwerkers ge vonden. De leider van de reddingsploeg herken de een van deze lijken als dat van zijn zoon. Er worden nu nog 31 mijnwerkers ver mist. Aan de oplettendheid van de machi nist van een extra trein met uit het buitenland terugkerende vakantiegan gers heeft de twee en een half jarige Edith de Vrede uit Delft het te dan ken dat zij nog leeft. De machinist zag vanochtend, toen de trein met grote snelheid het station Delft nader de, op een halve kilometer afstand voor de trein een figuurtje tussen de rails bij het station Delft. Hij zette onmiddellijk de remmen in werking en de trein kwam nog tijdig tot stil stand. Personeel van de N.S. heeft het kind, dat in een onbewaakt ogenblik van haar vlakbij het station gelegen ouderlijke woning op he perron was terechtgekomen en vandaar tussen de rails was gaan wandelen, van deze „speelplaats" verwijderd, ipe trein had twee minuten vertraging. Op girorekening 777 van het Neder landse Rode Kruis, ten behoeve van de nabestaanden der slachtoffers van de mijnramp te Mareinelle, is tot op he den een bedrag van 150.449,88 ontvan gen. Met enkele toezeggingen voor gif ten, die het Rode Kruis bereids zijn gedaan, is hiermede een bedrag van twee millioen Belgische francs bereikt. De direkteur van het Rode Kruis, de heer A. van Emden, heeft op 22 augus tus in Brussel overleg gepleegd mei zijn Belgische collega, de heer E. Dronsacrt over de besteding van dit bedrag. Er werd overeen gekomen, dat het geld van het Nederlandse Rode Kruis mede ge stort zal worden in een speciaal fonds, dat gevormd wordt ten behoeve van de 450 kinderen der omgekomen mijnwer kers. Uit dit fonds zullen dan in de loop der jaren beurzen voor een vakop leiding dan wel andere studiebeurzen worden verstrekt. DE BTLT, vrijdag 10 uur: De verslechtering die het weer sinds gisteren heeft ondergaan is het gevolg van het naderbij komen van een depres sie van de Atlantische Oceaan. De kern van dit lagedrukgebied bereikte in de afgelopen nacht Schotland. Het bijbe horende front drong met regen en- on weersbuien ons land binnen. Daarbij namen ook de windkrachten toe. De kern van de depressie beweegt naar de Noordzee en zal tamelijk dicht bij ons land komen. Op de Oceaan ontwikkelden zich enkele randstoringen die ook naar West-Europa koersen. Daarom moet verwacht worden dat het weer enkele dagen onder depressie-invloed zal blij ven en een buiig karakter zal hebben.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1