Tweemaal Egypte In negen jaar tekort met 40.000 verminderd Grootste nood in Limburg Verhoging van de sociale uitkeringen op 1 sept? 2 u Piekeniers en musketiers op Delftse Marktplein Dankbaar Gebruik van geweld nu niet overwogen Lijkje baby Weinberger aangetroffen Minister Dulles optimistisch Vuur bedreigde Frans stadje K (VOORLOPIGE) AANSLAGEN VAN TELLING: In 42 gemeenten een overschot Heden en verleden Koningin en Prins op Korfoe Weer overzicht D ZATERDAG 25 AUGUSTUS» l'Ari r~ n VEERTIENDE JAARGANG No. 3469 Weerbericht Generale repetitie Taptoe Delft 1956 Pineau terug uit Londenover Suez Informateur ontmoet mr. Burger in Zwolle Na arrestatie ontvoerder Ned. Bank verhoogt disconto met Vi Loongesprek ambtenaren uitgesteld tot dinsdag O O o Eigen deur 0 Zie verder pagina 3 Liefde is blind De Puurveen- sche Windmo len" te Koot wijkerbroek bij Barneveld, die in 1857 werd gebouwd, is ge restaureerd. Op 8 sept. wordt hij feestelijk ge opend. Molen maker A. de Roos, die de molen restau reerde, maakte ook het model op de voorgrond VOOR de geheel uitverkochte tribunes, die het historische Delftse Marktplein omzomen, is gisteren de generale repetitie gehouden van het militair muziek festival „Taptoe Delft", waarvan vanavond de première van de reeks uitvoeringen, die voor dit jaar is geprojecteerd, wordt ge geven. Het algemene beeld van de taptoe is vrijwel gelijk aan dat van de vorige jaren. Niettemin is de algemeen leider, de luitenant kolonel D. Baron Mackay, er in geslaagd een nieuw element in het schouwspel te leggen en wel door er een verschil tussen heden en verleden in naar voren te brengen. Muzikaal feest Advertentie Een begrip voor progressieve damesschoenen] HET gebruik van geweld om Egypte te dwingen de besluiten van de Londense conferentie te aanvaarden, wordt thans niet over wogen. Dit heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Christian Pineau, gisteren in Parijs bij zijn terugkeer uit Londen meegedeeld. Maar als president Nasser een negatief antwoord geeft op onze voorstellen, zullen we overleg plegen om te bepalen welke verdere stappen, genomen moeten worden, voegde Pineau eraan toe. Het Franse leger blijft intussen paraat. Kabin ets formatie Uitnodiging Amerikaanse politiemannen hebben gistermiddag het lijkje van de ontvoerde baby Peter Weinberger gevonden, op slechts twaalf kilometer van het huis van de ouders in Westbury. De politie was op het spoor gebracht door de ontvoerder, die woensdagnacht was gearresteerd. Q Zie verder pagina 3 H Zie verder pagina 3 Rotterdam: Witte de WUhsttaat 30 Telef. 115700 (4 1 Postbus 1112 - Postgiro No. 424519 KlacMendienst abonnementen 18 30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 215700 •s-Gravenhage Huvgeuspiein Postgiro 424867 Redactie Tel 111802 - Adm- Tel. 114402 Klacniend.ens: 18 30—19 30 u: Tel. 362569 Schiedam. Lange Keiksiiaat Telefoon (17882 Abonnementsprijs 52 cent pet week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks - Directeur: II. DE RUIG z' Verwachting geldig tot zondagavond: Buien, plaatselijk met onweer, afgewisseld door opklaringen. Matige, tijdelijk krachtige wind tussen Zuidwest en West. Weinig verandering in tempe ratuur. 26 aug,: ron op 5 44. onder 19 43; maan op 21.07. onder 1123. 27 aug.: aron op 5 45. onder 19 41; maan op 21.39. onder 12.34. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT INNELIJK drijft in de laatste ja- van Naguib en Nasser systematisch weg uit de westeisc sfeer Een merkwaardige historische pa rallei met dit politieke schisma van de midden twintigste eeuw vormt in de antieke tijd het kerkelijke schisma, dat toen de afzonderlijke Koptisclie Kerk heeft doen ontstaan en dat toch ook een sterke nationale achtergrond heeft gehad. Het was ook niet alleen een Egyptisch verschijnsel, dit schis ma, maar de westerse kerk vond even- eens in Syrië en Alesopotamie een dergelijke virulente oppositie. Gelijk rnen weet, ligt aan dit scm.s- ma een specifiek theologische strijd vraag ten grondslag, namelijk over de natuur van Christus, waarvan deze oosterlingen van oordeel waren, dat deze alleen Goddelijk was, niet ook menselijk. Deswege werd deze leer het monofysitisme genoemd. Deze leer werd in het jaar 451 door net vierde oecumenische concilie van Chalcedon als een ketterij veroor deeld, Deze uitspraak werd door de monofysltische christenen van het Oosten niet geaccepteerd, waarop zien in de loop van een groot aantal jam de gemeenschap van de Koptisch Kerk beeft gevormd, nadat ettelijke pogingen tot verzoening waren mis lukt ns land heeft 25 8.000 woningen te weinig E theologische strijdvraag stond tegen een duidelijke politieke ach tergrond. In de grond van de zaak waren de oosterlingen in het algemeen, de Egyptische christenen in het bij zonder, de westerse leiding en invloed moe. Deze leiding berustte in Byzantium. bij de patriarch der Grieks-orthodoxe Kerk, die zelf.reeds het primaat van de bisschop van Rome betwistte. Het Morgenland toonde zich gaandeweg meer afkerig van samenwerking met Europa. Om iets van dit proces te be seffen, moeten wij even teruggrijpen op de eerste eeuwen van kerstening. Bij ons is al te veel de opvatting ge-: meengoed, dat de grote stroom der, christianisering rechtstreeks vla Klein-Azié zich op Europa heeft ge richt. Dit doet de geschiedenis ge weld aan. Men doet-goed nog maar eens de volkerensamenstelling na te gaan van de vergadering, die, volgen» het tweede 'hoofdstuk van Handelin gen, de pihksterprediMng van Petrus heeft aangehoord. Daarin ziet men een richtlijn voor de eerstvolgende chris-j tianisering. In feite heeft in de eerstei eeuwen van ome jaartelling in het' Oosten en ook in Noord-Afrika de: kerstening zich zodanig verspreid, dat' er bij voorbeeld in Egypte en Noord-i Afrika bijna geen plaats was zonder: een christelijke gemeente. i Erkend dient te worden, dat de ker-j stening van Egypte een sterke Griek se inslag had. Alexandria, de stad immers gesticht door Alexander de Grote, was een specifiek Griekse stad,- die vrijwel geheel voor het christen-; dom werd gewonnen en van waaruit! de predikers zich verspreidden door! het Egyptische land. Doch toen kwam de tijd, dat niet meer de Griekse christenen, maar de Egyptische christenen de overhand verkregen. Toen begonnen de rollen omgekeerd te worden. Toen taande de Griekse invloed. Toen ontstonden er twisten. En toen dan ook deze twis ten zich zodanig toespitsten op de theo-| logische strijdvraag van het monofy-i sitisme, dat dit te Chalcedon in ae ban werd gedaan, toen smolt het theo logische en het nationale protest tegen Byzantium-Constantinopel samen in een algemene volksbeweging, die ook elders in het Oosten haar vertakking gen had. Het Koptische christendom,.! en daarmee Egypte, werd geïsoleerd! van Europa en het Westen. OP 30 juni jl, had ons land 258000 woningen te weinig om in de woningbehoefte te kunnen voorzien. Sedert mei 1947, toen er 289.000 woningen te kort waren, is het tekort dus met 40.000 verminderd. Bedroeg in 1947 het woningtekort veertien procent van de woningvoorraad, thans is dit tien proeent. De woningvoorraad nam van 2.085.000 in mei 1947 toe tot 2.533.000 op 30 juni 1956. Er zijn sinds 1947 dus 448.000 woningen bijgekomen. Dit zijn enige cijfers uit de voorlopige (dus nog ongecontroleerde) uitslag van de algemene woningtelling, die door het Centraal Bureau voor de Statistiek is gepubliceerd. Aanvankelijk irrhinderd door drukke werkzaamheden in Nederland hebben H.M. Koningin Juliana en ZJJ.K. I'rins Ihrnhard zich nu loch per vlieg tuig naar het Griekse eiland Korfoe begeven, om zich met vele vorstelijke personen, onder uTe de prinsessen Beatrix en Irene in te schepen op het Griekse koninklijk jacht Achil leusjoor een pleziertocht op de Middellandse zee. Deze telejoto toont ILM. de Koningin en Z.K.H. de Prins tijdens een korte, onderbreking tan hun reis op het iliegvcld tan Nice. BRjkens de voorlopige cijfers is het tekort In vergelijking met de woning voorraad het grootst in Limburg, waar het tekort 15 procent van de woning voorraad bedraagt. In Zuid-Holland. Gelderland en Utrecht was dit percentage 12. in Overijsel en Noord-Brabant 11. in Noord-Holland en Drente 9. in Groningen 6, en in Fries land en Zeeland 4 Bjj de voorlopige cijfers is gerekend met ongeveer 30.000 woningen zonder eigen toegangsdeur. Eerst als de gegevens verder be- WAT is het gevolg daarvan ge weest? Kort daarop brak met een elementaire kracht uit de woestijnen van Arabië het strijdbare Mohamme danisme los over het Morgenland. In ®eu verbazingwekkend korte tijd vie len het tweestromenland, Syrië, heel de Oriënt daaraan ten offer. En toen kwam de vloedgolf aanstormen op de 20 goed te verdedigen landengte, waar reeds de farao's hun sterke fortifica ties gebouwd hadden. Ook dit Egypte heeft geen verweer gehad. Heeft de historicus gelijk, die be weert, dat het met Egypte toen geheel anders was komen te staan, indien het toen niet reeds enige eeuwen vön het Westen was geïsoleerd geweest en dit aanvalsgebied als een gemeenschap pelijke zaak beschouwd was gewor den? Poitiers had dan bij de Niji kun nen liggen en heel de loop der wereld geschiedenis zou anders geweest zijn. Nakaarten in de geschiedenis neeft voor die geschiedenis zelf weinig nut, want het is gebeurd, maar wel liggen er belangrijke lessen voor het ntdpn ïn- De isolering van het westen heeft het vroege Egyptische christendom vee) kwaad gedaan. Het is nog bijna als een wonder te beschouwen, dat thans nog tien procent van de bevol- ln2 van dit land christen is, "waar christelijk Europa ook wel eens wat ®oer bij stil mag blijven staan, voor al daar er getuigenissen zijn, dat in deze Kerk tekenen van een nieuw reveil worden opgemerkt. Maar, wanneer wij thans weer een ^Sypte zien het Westen de rug toe- -jaaion, en in dit geval nog wel met «e bijstand van de grote anti-christe- Mlke, maar ook anti—mohammedaanse, Wanneer de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de staatssecretaris het advies volgen dat de Stichting van den Arbeid heeft nit- gebracht over sommige uitkeringen der sociale verzekeringswetten is het niet onwaarschijnlijk dat per september a.s. sommige dier uitke ringen worden verhoogd. Het gaat hier om een aanpassing van de so ciale uitkeringen als gevolg van de jongste loonmaatregelen. Voorgesteld is de oude renten en toe slagen ingevolge de ongevallenwetten met 10 procent te verhogen ingaande I september 1956. Dit percentage is hoger dan de loonsverhogingen. De loons verhogingen gaan de 6 procent niet te boven. De hoogte van de sociale uitkerin gen is echter in de loop van de tijd belangrijk achtergebleven bij de werke lijke stijging van het loonpeil. De toeslagen worden alleen verleend bij een arbeidsongeschiktheid van meer dan 25 procent, terwijl alle toeslagen eindigen bij het bereiken van de 65-ja- rige leeftijd. Op grond van dezelfde overwegingen zullen, volgens het advies, ook de inge volgde de invaliditeitswet verleende ren ten en toeslagen met 10 procent moe ten worden verhoogd met ingang van 1 september a.s. Dit betekent, dat de huidige toeslag van 156 procent wordt verhoogd tot 182 pro cent (10 procent verhoging van de basis rente plus toeslag). De gezinstoeslag, die thans f 45.— bedraagt, zal dan plm. f 50.moeten bedragen. Ook de ingevolge de invaliditeitswet verleende toeslagen eindigen bij het be reiken van de 65-jarige leeftijd. een verhoging met 10 procent ingaan de 1 oktober 1956 gewenst. Anderen ad viseren een verhoging van het derde kind sf, terwijl weer andere leden van oordeel zijn, dat er geen aanleiding is de kinderbijslagen te verhogen. De uiteindelijke beslissing zal moeten worden afgewacht. Met betrekking tot een verhoging van de lopende uitkeringen ingevolge Ziekte wet en Werkloosheidswet heeft de Fe deratie van Bedrijfsverenigingen een ad vies gegeven aan de bedrijfsverenigingen Hierin wordt voorgesteld de uitkeringen op hetzelfde tijdstip en in gelijke ma te te verhogen als die van de loons verhogingen in de onderscheiden drijfstakken. werkt worden zal kunnen blijken hoe veel van deze woningen toch als aan vaardbare behuizing kunnen worden be schouwd. DU aantal zal dan in min dering kunnen worden gebracht op het woningtekort. TN 42 gemeenten in ons land werd geen tekort, doch een overschot aan woningen ge constateerd. Totaal bedraagt dit overschot volgens de voorlopige gegevens van de telling 477 woningen. Dit cijfer kan echter niet in mindering gebracht worden op het totale tekort, daar de over schotten in deze gemeenten in principe niet kunnen dienen tot opheffing der tekorten in andere gemeenten. En in het overschot- cijfer is geen rekening gehouden met een normaal geachte reserve;.... - Toen de zon ter kimme neeg stond donderdagavond langs de wallekant van de Oude Schans te Amsterdam een verloofd paar wat te stoeien. Uiteraard hadden zij meer aandacht voor elkaar, dan voor de waterkant. Het gevolg bleef dan ook niet uit en al stoeiende viel het duo in het groezelige water. Geheel ontnuchterd beü en druipnat kropen zij op de kant en uerdtbenen schielijk naar huis. S&- y VI v v'4 t >.£-;*« v£ j*n- Het optreden van de muziekkorpsen en het exercitiedetachement, in hun hedendaagse gedaante, werd af gewisseld door militairen, muziek en exercitie, zoals deze in het Staatse leger uit vroeger dagen hebben be staan. Het exerceren, zoals dat in de oude tijd geschiedde, lieten de leden van het exercitiedetachement onder leiding van de eerste luitenant K. Schildmeyer ^en, terwijl zij ge kleed waren als piekeniers en mus- Aangezien de Noodwet Ouderdoms voorziening per 31 december 1956 komt te vervallen, adviseert de Stich ting van de Arbeid af te zien van een procentuele verhoging van de indivi duele uitkeringen. In plaats daarvan wordt aangedrongen op een extra uit kering ineens. Omdat de financiële positie van de noodwettrekkers vrij ongunstig Is, wordt voorgesteld bedoelde extra-uit keringen ineens, te stellen op een vol le maanduitkering. Deze extra-uitke ring dient dan volgens het advies in het laatste kwartaal van 1956 te worden uitbetaald. Voor de te nemen maatregelen met betrekking tot verhoging van de kinder bijslagen is, zo verneemt het ANP van de zijde van het Christelijk Nationaal Vakverbond geen eensluidend addles uitgebracht. De meerderheid van het bestuur van de Stichting (waaronder de werknemersvertegenwoordigers) acht Koningin Juliana en prins Bernhard zijn vrijdagmiddag met de regeringsda- kota geland op het Griekse eiland Kor foe. Op het vliegveld werden zij verwel komd door koning Paul van Griekenland en koningin Freaerike. Met het Griekse koninklijke jacht zijn de vorstelijke personen naar de villa ,,Mon Repos" van koning Paul gevaren. 's Avonds is in het oude paleis van Korfoe een groot bal gegeven ter ge legenheid van de verjaardag van prin ses Sophie, de oudste dochter van het Griekse koninklijke paar. namelijk materialistisch ingestelde ex pansieve wereldmacht, dan zou de ge schiedenis de parallel verder kunnen doortrekken; een op nationale tenden sen geïnspireerd isolement van het Westen, dat ten slotte zowel het Wes ten als Egypte duur kan komen te staan. ketiers uit het leger van Prins Mau- rits uit het jaar 1610. Als scherp contrast hiermede stond hun optreden in de moderne battle- dress, op de opmerkelijke manier, die ook de vorige jaren sterk de aan dacht heeft getrokken en veel succes heeft geoogst. Het muzikale gedeelte van de tap toe, waaraan werd medegewerkt door de Koninklijke Militaire Kapel, de' Marinierskapel der Koninklijke Ma rine, de Kapel der Koninklijke Lacht- macht, het Trompette rskorps der Cavallerie, hei Fanfarekorps der Genie, het Jachthoornkorps der Garde Jagers en de Tamboerkorpsen der Koninklijke Marechaussee, Garde Grenadiers en Garde Fuseliers, alle in htm gala-uniformen, werden inge leid met een openingsfanfare, gevolgd door een Ued uit Valerius' Gedenck- klanck. Daarna traden .de korpsen onder wis selende belichtingafzonderlijk op en ten slotte was er eén indnikwekkende finale, waaraan alle korpsen mede werkten. Met de infanterie-taptoe, gevolgd door het Wilhelmus, werd deze generale repetitie van de „Taptoe Delt 1956" gesloten. ET dankbaarheid en voldoening f\/| heeft ons volk de mededeling ont. vangen dat de moeilijkheden in het Ko ninklijk Huis zijn opgelost. Er is generlei reden om daar breed voerig over na te praten. Maar wij zijn zeer erkentelijk voor het werk van het( driemanschap in dezen en boven alles betaamt ons dank aan God, die een weg opende voor het behoud èu het welwezen van ons ko ninklijk gezin. Een storing, welke zonder veel in betekenis te veranderen, met een snel heid van ongeveer 100 kilometer per uur in Oostelijke richting de Oceaan overtrok, bereikte vrijdagavond Bre- tagne. Daarna nam de bewegingssnelheid af en daalde de luchtdruk in de zich vormende depressiekern snel, terwijl deze een meer naar het Noordoosten gerichte baan begon te volgen. De kern trok zaterdagmorgen tussen 7 en 10 uur over ons land van midden Noordbrabant naar Twenthe. Aan de Zuidzijde van de baan kwamen gedu rende korte tijd veel wind voor. Het vliegveld Eindhoven registreerde een stoot van 30 meter per sekonde. Ook bracht de depressie in het hele land veel regen. Het weer blijft overigens in geheel West- en Midden Europa en een deel van Scandinavië onder invoed van verschillende lagedrukgebieden. Een ander depressiegebied trok name lijk de laatste dagen in diepte toenemend van Tsjechoslowakije over Polen naar de randstaten vergezeld van regen en on weer. Tenslotte bevindt zich bij de Schotse OostkllSt nog een thans vrijwel statio nair lagedrukgebied dat geheel gevuld is met onstabiele polaire lucht. Gedu- rende het weekeinde zal het weer in ons land onder invloed van dit laatste lage drukgebied blijven en zullen perioden- met buien, welke plaatselijk van onweer vergezeld kunnen gaan afgewisseld wor den door opklaringen. De Amerikaanse minister Dulles is gisteravond uit Londen per vliegtuig naar de Ver Staten teruggekeerd. Vóór zijn vertrek verklaarde Dulles, dat hij ervan overtuigd is, dat het voorstel van de achttien landen om het Suzkanaal te internationaliseren, door Egypte zal worden aangenomen. Gistenwund werd in Delft de generale repetitie voor de jaarlijkse grote taptoe gehouden. Duizenden belangstellenden woonden het kleurige schouwspel bij. De informateur prof. mr. De Gaay Fortman, hoopt hedenmiddag om vijf uur mr. Burger te ontmoeten en wel in Hotel Wientjes te Zwolle. Het onderhoud, dat de informateur gisteravond heeft gehad met drs. Korthals, duurde van kwart over ze ven tot negen uur. Nadien heeft hij tot kwart over elf gesproken met de heer Tilanus. De zaterdagmorgen zou prof. De Gaay Fortman aan de bestudering van stukken besteden. Het is mogelijk, zo verklaarde zijn woordvoerder, dat hij morgen nog iemand zal spreken. „Ik geloof beslist dat de commissie der vijf landen, die het voorstel aan pré sident Nasser moet voorleggen, succes zal hebben," zei de Amerikaanse minis ter. Dulles had enkele uren te voren in Londen een vergadering van de commis sie van vijf landen (Amerika, Australië, Zweden. Perzië en Ethiopië) bijgewoond. Premier Menzles van Australië heeft gisteravond in Londen namens de vijf landen aan de Egyptische ambassadeur een nota overhandigd waarin president Nasser wordt uitgenodigd tot overleg op het hoogste niveau, Genève en Rome worden als geschikte plaatsen voor de onderhandelingen beschouwd. In berichten uit Cairo wordt gezegd dat Nasser bereid is met de commis si e te praten maar op basis van de complete notulen van de conferentie en niet op basis van het plan-Dulles dat hij reeds heeft afgewezen. Het lijkje van de op 4 juli verdwenen, toen vier weken oude baby, is aange troffen onder het struikgewas langs een verkeersweg. Het was In verregaande staat van ontbinding. De dader, de 31- jarige Amerikaanse taxichauffeur Angelo John Lamarca, heeft bekend, dat hij de baby reeds een dag na de ontvoering langs de weg had neergelegd en achter gelaten. Het staat nog niet vast, ol het kindje al gestorven was voordat het werd achtergelaten en zo ja, of het vermoord was. Zowel ontvoering van een kind als moord kan in de staat New York met de dood worden gestraft. Te gulzig. Frank Lewis heeft in de omgeving van Ammansford een vos ge vonden, die van honger gestorven was. Het dier had de tanden zo diep in een cocosnoot geslagen, dat hij ze er niet meer uit k .n krijgen. Een angstaanjagende bosbrand, die het Zuidfranse stadje Grasse bedreig de, heeft aan drie politiemannen het leven gekost. Twee dagen lang hadden twee grote bosbranden in de omgeving gewoed. Gisteren bereikten zij elkaar en de geweldige vuurzee naderde Grasse tot op 200 meter van de rand van de stad over een frontbreedte van 10 kilo meter. Toen draaide opeens de wind en het gevaar verminderde. Het is niet bekend of Nasser bereid is de commissie persoonlijk te ontmoe ten in een „neutrale" stad, of dat hij vertegenwoordigers zal sturen. Maar di plomaten geloven dat tegen eind volgen de week het Westen zich gesteld zal zien tegenover definitieve verwerping van het plan-Dulles door Nasser. De Sowjetrussische minister van Bui tenlandse Zaken, Dimitri Sjepilof heeft t vrijdagavond te Londen tegenover ver- De Nederlandsche Bank heeft met in gang van 25 augustns haaf rentetarieven over de gehele linie met een kwart pro cent verhoogd. Deze verhoging is ge schied wegens de stijging van het dis contotarief in New York, alsmede met het oog op de omstandigheid dat het dis conto voor driemaands schatkistpapier in de open markt te Amsterdam reeds sedert geruimte tijd gelijk was aan het hankdisconto. Het wisseldisconto bedraagt nu 3% pet. het promessendisconto 3% pet., rente voor voorschotten in rekening-courant en beleningen aan particulieren 4% pet. en voor anderen 3% pet. Onder „particulieren" zijn te verstaan alle natuurlijke en rechtspersonen, be halve: de Staat der Nederlanden, de in gevolge de wet Toezicht Kredietwezen m het register der kredietinstellingen in geschreven handelsbanken, centrale kredietinstellingen, landbouvvkredietban- ken en algemene spaarbanken, zomëde de leden van de verenigingen, die aan gesloten zijn bij de Nederlandse Organi satie van het Effectenbedrijf en de le den van de Vereeniging van Valutamake laars en discontohandelaren. De besprekingen over de salaris verhogingen der ambtenaren zijn uit gesteld tot dinsdag 28 augustus.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1