Maar niet alleen over plan van Dulles (w. Nenni breekt volledig met communisten Man door twee jongens gedood met revolver Beide daders gearresteerd Twee Voer prestatiebeloningen in bouwbedrijf in Haagse man ontsnapt gevangenis uit Storm geselt tientallen Duitsland doden ANTWOORD AAN COMMISSIE VAN VIJF: Jongeman verloor baar goud Overleg zou niet bindend zijn iLVIS OP TEXELS STRAND 'W Raad voor de Woningbouw: Soekani) vertrok naar Moskou Fusie met Saragats socialisten verwacht Jongen sloeg oude man neer Cyprioot kreeg in Egypte asiel Voorzitter reiscluh maakte de kas op W eeroverzicht Berging van doden te Marcinelle MAANDAG 27 AUGUSTUS 1956 DERTIENDE JAARGANG No. 3470 Weerbericht GERUCHTEN OVER CHROESTSJEW OMMEZWAAI IN ITALIË MINDERWAARDIG COMPLOT TE HEER Nieuwe arrestatie iu de zaak-Weinberger Prof. De Gaay Fortman voert besprekingen j Directeur: II. DE RUIG - -s Hoofdredacteur: Dr. J. A. II. J. S. BRUINS SLOT P RESIDENT Nasser van Egypte is bereid lot onderhandelingen A met de commissie-Mcnzies maar stelt twee voorwaarden: L. De besprekingen moeten in Cairo worden gevoerd en niet in een neutrale stad als Rome of Genève, zoals de commissie had voorgesteld. 2. Er moet over het hele vraagstuk van het Suezkanaal worden gesproken en niet alleen over het voorstel van de achttien lan den, het plan-Dulles voor internationaal beheer van het kanaal. Dit schijnen de hoofdpunten te zijn van president Nassers ant woord op de uitnodiging der vijflandencomm;ssie die in Londen is ingesteld. Het antwoord zou vandaag via de Egyptische ambassade in Londen aan de voorzitter van de commissie, de Australische premier Robert Menzies, worden overhandigd. Het is door het Egyptische kabinet vastgesteld na overleg met Nassers politieke adviseur Ali Sabri, die zojuist teruggekeerd was uit Londen, waar hij de Suez- conferentie als waarnemer heeft bijgewoond. Geen verplichting a r*K*f BEKENTENIS Model-bestekken Premies DE Italiaanse linkse socialisten onder Nenni zullen waar schijnlijk binnenkort de commu nisten heiemaal de rug toekeren en één partij vormen met de de- mocratisch-socialisten onder vice- premier Saragat. De grondslag voor een verzoening van beide groepen is zaterdag in de Franse plaats Pralognan gelegd tijdens een onderhoud tussen Nenni en Saragat. De politie heeft zaterdag meege deeld, dat zij een 40-jarige man, Joseph Parisi, in Brooklyn heeft ge arresteerd i.v.m. de ontvoering van Peter Weinberger. De politie zoekt i.v.m. deze zaak ook naar de 30- jarige kellnerin Aida Chemischovski. Lamarca de ontvoerder van de baby zou de politie verteld hebben, dat "hij de baby, direct na de ontvoe ring op 4 juli, voor een nacht'bij „een vriend" in Brooklyn had achter gelaten. De politie heeft later meegedeeld, dat gebleken is dat Parisi niets met de ontvoering te maken heeft gehad. Hij is dan ook op vrije voeten gesteld. Mislukte roofoverval O Woedende stormen hebben dit weekeinde Noord-Duitsland ge geseld. Volgens de tot nu toe bin nengekomen berichten hebben reeds 20 personen de dood gevon den en werden 150 anderen ge wond. Er werden windsnelheden van meer dan 130 kilometer per uur gemeten. Nedersaksen alleen betreurt reeds tien doden. Eén slachtoffer is een zei ler, die met zijn bootje omsloeg en ver dronk. Alle overigen zijn voetgangers en automobilisten, die getroffen wer den door omvallende bomen. Ten minste 80 auto's werden door neer stortende bomen vernield. In het stadspark van Hannover werd een strook van 200 meter breedte en twee kilometer lengte door de storm „schoongeveegd". Ruim 1000 woudreuzen sneuvelden. Uit Düsseldorf wordt de totale ver nieling van de fruitoogst gemeld. In vele steden werden hoogspan ningsdraden en bovengrondse gaslei dingen vernield en in Lunenburg woei het dak van het stadhuis. In de monding van de Weser zonk de 138 ton metende Anni Lina. In Keulen blies de storm een aantal gro te tenten weg, die onderdak gaven aan jonge bezoekers van de katholieken dag. Ruim f 2000 verduisterd De Bilt, maandag 10 uur. Het gecompliceerde lagedrukgebied boven West Europa, waarvan een randstoring zaterdag in Duitsland plaatselijk storm veroorzaakte ver dween gedurende het weekeinde naar Noord-Scandinavië. Het gaf in Neder land echter ook zondag nog aanlei ding tot krachtige Zuidwestelijke win den en buien. Tegen zondagavond kwam in Spanje een nieuw storings- gebied tot ontwikkeling in het over gangsgebied tussen de warme lucht, welke zich boven het Middellandse Zeegebied bevindt en de koudere po laire lucht welke over de Golf van Biscaye naar het Oosten stroomt. Deze storing beweegt in Noord oostelijke richting en gaf in Zuid- Frankrijk en in het Alpengebied plaatselijk aanleiding tot onweersbuien waarbij grote hoeveelheden regen, vielen. Tegelijkertijd bewoog een lagedruk gebied vergezeld van regen over de Golf van Biscaye naar Zuidwest En geland. Verwacht wordt dat de sto- ringsgebieden over Nederland naar het Noordoosten zullen trekken. Zo dat aan de langdurige periode met onvast weer nog steeds geen einde komt. De kabinetsformatie Kolenmijn Poirier gesloten Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 113700 (4 1.) Postbus 1112 Postguo No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 17—38 uur: Telefoon 113700 'l-Gravenhage: Huygenspiem 1 Postgiro 124867 Redactie: Tel. 111892 Aam. 'Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—19 30 u.: Te!. 362.569 Schiedam: Lange Kerkstraat '2Jb Telefoon 67RH2 Abonnemcntsprns 52 cent per v. eek, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavond. ENKELE BUrEN*. Veranderlijke bewolking met enkele buien plaat selijk met onweer. Overwegend matige wind tussen zuid en «est. Weinig verandering in temperatuur. ZON EX MAAN 28 aug ion od 5.47. onder 19 38; maan op \^22.i9. onder 13 4.5. Nasser wil thuis Menzies praten met Een jonge bankemployé in Milaan kon zaterdag -niet \erklann hoe hij een ke puur goud had terloren. De 22-jange Giancarlo Roidi moest een glanzende baar goud v.tn zon bank naar een ancfere bank vervoe-en. Hij maakte de baar m een zak vast aan zijn scooter, maar na enkHe honder den meters ontdekte In t. dat het goud niet meer m de zak zat. Voorbijgangers keken hem wantrou wend aan toen hij aan iedereen vroeg: „Hebt u 'ergens een baar goud ge- tien?" De politie stelt een onderzoek in. Op redacticbureaux in Londen en Parijs gingen zaterdagavond allerlei geruchten over de Russische partijlei der Chroesjtsjevv. Hij zou or dood zijn, of betrokken zijn bij een of ander on geluk, of van zijn functies zijn ont heven. De Russische ambassade te Londen verklaarde, van niets' te weten. Hel Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zei: „Iedereen schijnt die ge ruchten te hebben gehoord behalve wij". Kranten redact tes bomb.'nóeerden de telefoondiensten met aanvragen voor gesprekken met Moskou. Doch alle lijnen met Moskou bleken te zij.i gestoord. Chroesjtsjevv was twee dagen ge leden aanwezig op een receptie m Mos kou. Van zijn gezondheid werd toen niets gezegd. Het centrale comité van de Russische communistische partij verklaarde, dat Chroesjtsjevv gewerkt had tot het nor male uur. waarop het bureau wordt gesloten. Hij was ..zoals altijd" aanwezig geweest, aldus der woord voet der van het comité oplegt en Qft de uitnodiging van Menzies betrekking heeft op een samenkomst, waar de verschillende standpunten zullen worden uiteengezet. De correspondent voegde er aan toe. dat de boodschap van Menzies verklaar de. dat de besprekingen geen van beide partijen zouden binden en dat Egypte door de uitnodiging te aanvaarden gener lei verplichting op zich zou nemen. Nasser is tot zijn boshut gekomen na besprekingen met de vertegcnwooidigcrs van de minderheid van vier landen op de Londense conferentie. Zij zouden Nasser hebben verzekerd van htm blijvende steun voor een zuiver adviserend inter nationaal lichaam voor het kanaal. De vier landen zijn Rusland. India. Indonesië en Ceylon, De diplomatieke correspondent van hei nieuwsagentschap voor het Midden-Oos- ten meldt dat Nasser heeft toegestemd in een ontmoeting met de commissie-Men- 7ies. op voorwaarde dat de besprekingen Egypte tot niets zullen binden. Het kabinet heeft volgens de correspon dent -(vvswten, dat .(tevoorjjesteldf samenkomst Egypte generlei verplichting >3f Onder Egyptenaren groeit het gevoel, dat de Britten en Fransen het met het eventuele gebruik van geweld als de be. sprekingen mislukken, werkelijk menen. Mobiele filmeenheden trekken door Cairo en Alexandria voor de openbare vertoning van films over de slagen om Leningrad en Stalingrad. „Dit is om de bevolking de techniek te leren van straatgevechten." vertelde een opera teur. In Southampton woiden vijf vracht schepen. die door de Britse regering zijn gevorderd, geladen met oorlogsmateriaal. De bestemming >f niet bekendgemaakt. De Indonesische minister Abdoelgani heeft ns een onderhoud met president Nasser meegedeeld, dat Nasser de vol gende stap van het Westen zou afwachten vóór hij een besluit nam oyer het bijeen roepen "van een kanaal-conferentie of van de Afro-Aziatische landen. Roerian Abdulgani. de Indonesische mi nister van Buitenlandse Zaken, heeft zon dag na een bezoek aan de. Suez-kanaal- zone als zijn overtuiging uitgesproken, dat Egypte volkomen in staat is voor het functioneren en het onderhoud van het kanaal te zorgen. Op de vraag van Egyptische journalis ten of in geval van een conflict Indonesië Egvptes bondgenoot zou worden, zei Ab dulgani: ..Wii moeten optimistisch zijn maar niet passief blijven. Wij moeten werken voor het behoud van de wereld vrede." De Indonesische minister vertrok zon dagavond naar Djakarta. A - _-SszJ&- 11.M. koningin Juliana en '/..K.ll. prins Rernhnrd, die zich nu, evenals de prinsessen llealrix en Irene, ids gasten Kin de Griekse koninklijke familie op Kor foe hei inden, ziel men hier afgebeehl niet koningin Frederikn en koning l'nnl. In de nacht van zaterdag op zon dag is te lieer bij Maastricht de 50- jarige rijwiel- en motorhandelaar J. Mohnen in zijn woning door revolver schoten zodanig gewond, dat hij later in het ziekenhuis overleed. De politie werd gewaarschuwd door buren, die gekerm hadden gehoord. Voordat het slachtoffer naar liet zie kenhuis te Maastricht werd vervoerd, kon hij nog meedelen, dat hij door twee vrienden van zijn bediende was overvallen en neergeschoten. Het slachtoffer had vier schotwon den, waarvan die in de buikholte de dood heeft veroorzaakt door inwen dige verbloeding. De rijkspolitie heeft in de vroege morgen van zondag de 18-jarige hand langer J. van G. en de 22-jarige garage- bediende M. S„ beiden te Maastricht, van hun bed gelicht en in arrest gesteld. Bij het voortgezet oiUe.^D h.-ctv de politie aanleiding gevonden om ook de 45-jarige echtgenote van het slachtoffer aan te houden en later ook de 18-jarige winkelbediende H. J. N, De officier V3n Justitie heeft in een persconferentie medegedeeld, dat de beide jongemannen Van G. en S. een volledige bekentenis hebben afgelegd. Zij hadden, ao zeiden zjj. van de be diende X., die tot voor kort in dienst was by het slachtoffer, een sleutel ont vangen van de woning van de geslagene alsmede een revolver, welke achteraf bleek toe te behoren aan de heer Mohnen. Zfj zouden van de bediende, die een verhouding met de echtgenote zou hebben, en die na de moord vrij spel meende to hebben om het geld van de vermoorde in de wacht te slepen, Op hel strand te Texel is vrijdagmiddag, zoals ice reeds meldden, een zeven meter lange en ongei eer nrht ton tergende butskop aangespoeld, De btitskvp behoort is een t r ontvel ijk exemplaar. lot de familie der walt issen. Zij trekken jaarlijks ztiiduaarts en horen thuis in het noordelijk deel tan de Atlantische Oceaan, liet op Texel aangetroffen dier De Raad voor de Woningbouw heeft aan de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting vier aanbevelingen gedaan. 1. De gemeenten moeten steeds een voldoende hoeveelheid bouwriipe grond voor uitgifte beschikbaar heb ben. 2. Vroegtijdige samenwerking tus sen architect, uitvoerder en opdracht gever waarborgt een betere uitvoer baarheid der plannen. 3. Unificatie der bouwvoorschriften bij Algemene Maat regel van Bestuur. 4. Invoering van prestatiebeloningen in het bouwbedrijf. In de eerste aanbeveling wordt ge steld, dat de gemeenten steeds voldoen de bouwrijpe grond voor uitgifte be schikbaar dienen te hebben. Voor ont eigeningen ten behoeve van de woning bouw moet, zolang de woningnood 'duurt, de mogelijkheid aanwezig zijn President Soekarno van Indonesië is gistermiddag uit Djakarta vertrokken voor zijn reis van 50 dagen naar Rus land, China, Oostenrijk, Joegoslavië en Tsjechoslo wakije. Op weg naar Moskou zou Soekarno met zijn gezelschap van veeitig leden een nacht in dc Perzische hoofdstad Teheran verblijven. De minister van Buitenlandse Zaken. Roeslan Abdoelgani, zal zich bij het gezelschap voegen nadat hij rapport zal hebben uitgebracht over de Lon dense Suezconferentie en opneldering zal hebben gegeven over de poging van het leger hem aan te houden wegens corruptie. om de verkorte procedure op grond van de wederopbouw toe te passen. In de tweede aanbeveling pleit de Raad voor een gelijkvormigheid van de werkmethoden van architect, aan nemer en opdrachtgever. Daarbij wordt het gebruik van model-woningbestek ken en eenheid in calculatieschema aanbevolen. Voorts: normalisatie van onderdelen en het gebruik van stan daarddetails voor ramen en kozijnen. In zijn derde aanbeveling bepleit de Raad. dat in een Algemene Maatregel van Bestuur bepaalde technische voor schriften worden geünificeerd. De ge meentelijke bouwvoorschriften die daarnaast blijven bestaan, moeten zorg vuldig worden aangepast aan deze al gemene voorschriften. De unificatie van de bouwvoorschriften ziet de Raad als een doorlopend proces, zodat de Algemene Maatregel van Bestuur tijdig moet worden aangepast aan de voort schrijdende normalisatie. De vierde aanbeveling heeft betrek king op prestatiebeloningen in het bouwbedrijf. De Raad verstaat onder prestatiebeloning een beloning, geba seerd op een langs objectieve weg ge meten tarief, waarbij voor een presta tie, die boven een uniform vastgestel de norm ligt, een premie wordt be taald. In de industrie is dit een alge meen gebruikt middel, in het bouwbe drijf wordt een dergelijk systeem in verscheidene ondernemingen reeds toe gepast. (Van een onzer verslaggevers) "Uit de gevangenis aan de Pompstations- weg te Den Haag wisten zaterdagmid dag twee gevangenen te ontsnappen. Het waren de 24-jarige H. v. d. D. uit Hoogkerk en de 23-jarige E. v. d. P., uit Hendrik Ido Ambacht. Nadat de vermis sing van het tweetal ontdekt werd is met behulp van de Haagse politie een [onderzoek ingesteld, maar tot gister- 20.000 krijgen voor het neerschieten van de rijwielhandelaar. De jongemannen zijn de woning bin nengedrongen en hebben daar aan de slaapkamerdeur geklopt, waar zij de bewoner overvielen en nadat een van hen met een ploertedoder de man een klap op het hoofd had gegeven, heeft de ander vijf schoten gelost waarvan er vier het slachtoffer troffen. De aangehoudene N. en de vrouw ontkennen hardnekkig elke schuld aan het gebeurde. De vier aangehoudenen zullen aan de officier van Justitie wor den voorgeleid. Van G. en N.. staan beiden zeer ongunstig bij de politie bekend. Relative diverse tamboeren muziek korpsen i n/i de Nederlandse strijdkrach ten en hel exercitiepeloton tun het Commando Luchtvaarttroepennemen non /Ie „7 tiptoe Delft 19.56" ook pieke- uiers tttt musketiers van het .Staatse I.eger" met exercitie uit 1610 en- een gnuziekkorps uil 174.1" deel. Dit laatstt korps geeft een beeld van de militaire muziek in het staatse leger ten tijde van de Oostenrijkse Successieoorlog.. De party van Nenni (75 kamerzetels, tegen Saragat 19), die lange tyd nauw met de communisten heeft samenge werkt, heeft zich nu tot de buitenlandse politiek van het Westen bekeerd, wordt in Rome vernomen. De ommekeer be gon na de publikatie van het rapport over Stalin op het jongste partijcongres in Moskou. Nenni zou Saragat hebben meegedeeld, dat hij geen pogingen meer zal onder nemen om samen met de communisten een volksfrontregering te vormen. Saragat heeft na zijn terugkeer in Italië tegenover het blad La Stampa ver klaard dat het gesprek met Nenni zeer hartelijk is geveest. Over alle vraag stukken in verband met de buiten landse en de binnenlandse politiek be stond eensgezindheid. De vraag, of Nenni en de linkssocia- lïsten zich zouden losmaken van hun samenwerking niet de communisten, is smds de verkiezingen van 27 mei, toen de socialisten aanzienlijke winst boekten en de communisten verloren, aan de orde geweest. Sedert dien waren de christen-democraten en hun bondgeno ten eigenlijk te zwak om m de plaat selijke besturen de leiding te nemen zonder hulp van uiterst rechts of uiterst links. (Van een onzer verslaggevers) In zpn woning aan de Czaar Peter straat op de Amsterdamse Eilanden overviel een 21-jarige elektricien zater dagavond omstreeks zeven uur de 72- jarige W. E. De oude man, die een krantenwyk had, was juist bezig met geld tellen. Hy kreeg een paar kappen op zijn hoofd met een hamer en begon te gillen. De jeugdige dader schrok en rende zonder een cent mee te nemen de deur uit. 's Nachts is hij in het huis van zijn ouders gearresteerd. Hij lag rustig te slapen. Aanvankelijk ontkende de elek tricien W. M., die daarvóór nog nooit met de politie in aanraking was geweest, alles. Hij wist van niets. Maar al gauw zag hij in, dat het bedenken van uit vluchten onmogelijk was. Het voornaamste bewijsstuk, de hamer, had hij in de huiskamer van de oude man achtergelaten. Als motief gaf hij op: „Ik wilde geld hebben". De oude man is in het O, L. V. Gasthuis ter verpleging opgenomen. Hij moest een zeer ernstige operatie aan zijn hoofd ondergaan. Zijn toestand is zorgwekkend. Een 19-jarige Grieks-Cyprioot. George Cotzonis. heeft zaterdag politiek asiel in Egypte gekregen. Hij was in Khodesië gearresteerd en werd door de Engelsen naar Cyprus gevoerd. Tijdens een tussen landing op het vliegveld van Cairo slaagde hij erin contact op te nemen met de Egyptische politie, via een G>-iekse ober in het restaurant van het vlieg veld. Zijn verzoek om politiek asiel werd onmiddellijk ingewilligd. avond waren gegrepen. de ontvluchten nog niet Omstreeks 4 uur werden de gevange nen gelucht en twee mannen waarvan de een in overall gekleed was en een ander in een pilojasje en een dito broek moeten van een onbewaakt ogen blik gebruik gemaakt hebben om over een muur te ontvluchten. Op welke wij ze het mogelijk was dat hun-poging aan de aandacht der bewakers ontging is niet bekend. De officier van Justitie, mr. Maris stelt hiernaar een diepgaand onderzoek in. De Haagse politie werd ns het ont dekken van de ontsnapping gewaar schuwd en onmiddellijk werd met ver schillende manschappen de omgeving, waar zich veel duingebied en bossen bevinden afgezocht. De naspeuringen leverden geen resultaat op. De twee ontvluchten zaten in de gevangenis een straf voor gepleegde inbraken uit. PIETRO NENNI Rlnulsrmnx op hi't leid... Een voetbal ploeg uit L gamin speelde dit ueekeindc een wedstrijd tegen een Engelse ploeg. Op zichzelf is dit uirt zo bijzonder, nare hel niet, dat de gasten blootst oets speelden... Voor de aim alle mogelijke voetkwalen lijdende Europeanen een griezelig gezicht, doch dc Lguitda's hebben et geen last tan integendeel, zij „spelen" met de ztearc lereif bal. De foto werd smaakt tijdens de training in Londen. De politie heeft de Delveaaar D. aan gehouden en ingesloten wegens verduis tering van ongeveer tweeduizend gul den. De man had, als voorzitter van een onderlinge reisvereniging te Delft, het geld «it de kas ten eigen bate aan gewend. Het gehele bedrag was opge gaan aan rookartikelen, cafébezoek e.d. Hij heeft inmiddels bekend. Zaterdagochtend heeft de informa teur, prof. mr. De Gaay Fortman, nog een onderhond van een half aar gehad met prof. dr. J. Horring, di recteur van. het Landbouweconomisch Instituut. Naar zijn woordvoerder mededeelde heeft de informateur zich bij dit be zoek over enkele technische proble men laten voorlichten. Zaterdagmiddag heeft hy met mr. Burger het aangekondigde onderhoud te Zwolle gehad. Het duurde van kwart over vijf tot half acht. Prof. De Gaay Fortman heeft de zon dag in de familiekring doorgebracht op zijn vakantieadres te Koot.wyk, Des avonds heeft hij een gesprek gehad met prof. dr. L. J. C. Beaufort, lid van de Eerste Kamer voor de K.V.P. Vanmiddag om twee uur hoopte de in formateur minister Suurhoff op „Het Torentje" te ontvangen. Met. al deze gesprekken is de informa teur nog in de oriënterende sfeer. Aan een programma is hij nog niet toe, aldus zijn woordvoerder. Zondagavond heeft de directeur-ge neraal van het Mijnwezen in Belgié de huidige stand van de werkzaamhe den tot berging der doden in de mijn van Marcinelle gegeven. Op verdieging 715 wordt het vuur krachtig bestre den en in de hijsschacht is het gevaar voor instortingen bezworen. Op de verdieping 975 is door instor ting ter hoogte van het luchtverversings apparaat een doorgang gebaand. Nu men door de instortingen heen is, heeft men kunnen vaststellen, dat de steengang verder vrij is. Nochtans zullen voor dinsdag geen stoffelijke resten opgehaald kunnen wor den. De slachtoffers die op de verdie ping 1035 door het water verrast wer den bevinden zich thans op het droge. Een ploeg zal zich naar die verdieping begeven om er het water te ontsmetten. De kolenmijn van Poirier, te Montig- nies-sur-Sam'ore, waar vrijdag brand is uitgebroken, is zaterdag gesloten. Daar er beneden geen mijnwerkers meer aan wezig zijn zouden de galerijen van 824 en 900fvoor luchttoevoer en -afvoer van de brandende galerij) worden afgestopt. Men hoopt dat de brand door gebrek aan zuurstof zal doven, doch men houdt er rekening mee dat dit enige maanden kan vergen. De schachten zijn zodanig afgesloten dat zelfs eventuele mijngasontploffingen niet naar buiten kunnen slaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1