DELEGATIE ZONDAG NAAR Kanaalmaatschappijwe wachten twee weken Garnalenvissers sprongen van brandend schip Nederlands olierijkdom is verrassend groot N.A.M.Exploitatie zal de watervoorziening niet schaden Franse troepen - tijdelijk - naar Cyprus Uit Algerije? Prof. De Gaay Fortman polst kandidaat-ministers Nederlandse deserteur Princen kandidaat Indon. parlement Londen beschuldigd van komplot Inflatie even erg als Suezcrisis Westen levert 13 van nationale Weer Brit in Egypte gearresteerd Bisschop van Kitium krijgt huisarrest Binnenkort nieuwe verkenningsboringen Aanhanger Adenauer wil kortere dienst W eeroverzicht Speciale commissie voor Abdulgani DONDERDAG 30 AUGUSTUS 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 34Ü Soekamo ,jde Grote? Drenkelingen veilig in Delfzijl Nederlandse piloot verongelukt bescherming Franse burgers in Egypte99 Nieuw plan voor Algerië Benoeming is zeer waarschijnlijk VEERTIENDUIZENDSTE SCHIP TE ROTTERDAM Lamarca in staat van beschuldiging gesteld Vertrek KLM-vliegtuig uit Neurenberg vertraagd V- Menon in Cairo MacMillan waarschuwt: O Dertien procent Mijnwerker wilde niet zonder makkers naar boven AFFAIRE-WEINBERGER Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-1930 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •g.Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klaehtendienst 18 30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG - Weerbericht Weersverwachting, geldig tot vrijdagavond. AANHOUDEND ROEL, Opklaringen maar ook enkele verspreid voorkomende buien. Weinig wind en derelfde temperaturen als vandaag of Iets hogere. ZON EN MAAN 31 aug.: zon op 5.52, onder 19 32: maan op 0 13. onder 16.38. J O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Nasser praat maandag met commissie-Menzies PRESIDENT NASSER van Egypte heeft zich gisteren bereid verklaard, maandag in Cairo de vyflandencommissie te ont vangen die na de Londense Suezconferentie is ingesteld. De com« missie zal zondag van Londen naar Cairo vliegen. Voorzitter is de Australische premier Robert Menzies. Verder hebben in de com missie de ministers van Buitenlandse Zaken van Zweden, Perzië en Ethiopië en de Amerikaanse onderminister Loy Henderson zitting. Menzies had de gegeven aan een ontmoeting in Rome of Genève, maar g, v Cairo aanvaardbaar zou zyn. Verder had hy voorges'i "hingen reeds morgen te beginnen, maar vrydag is voo» m.nedanen een heilige dag. De oude Suezkanaal-maatsohappij heeft aangekondigd, dat zij president Nasser twee weken de tijd zal geven om tot overeen stemming te komen met de commissie-Menzies, alvorens zij haar voornaamste employés en loodsen uit de kanaalzone zal terugroepen. Volgens berichten uit Londen zal de termijn van afwachting voors hands tot en met 13 september duren. Terugroeping van de loodsen en employés zou ten gevolge hebben dat de scheepvaart door het Suezkanaal vrijwel stilgelegd wordt. Teen ZJC.H. prins Bernhardt woensdag ochtend met z\jn auto op het terrein van het Internationale Concours Hippique te Rotterdam verscheen, wekte het lichte verwondering, dat uit die wagen behahe de Prins wel prinses Irene stapte, maar niet de kroonprinses HJK.H. prinses Beatrix, die toch ook haar hart aan de paardensport heeft terpand. Korte tijd later iet scheen prinses Beatrix echter toch. Zij toas nl. met haar eigen wagen een geschenk van haar lader in lerband met haar slagen voor het eindexamen aan het Baarns Lyceum, naar Rotterdam gekomen. Dit is de. eerste foto van prinses Beatrix, trots in haar glanzende nieuwe auto. Negen van de elf leden van de presidium vcde Opperste Sow jet hebben gisterzr. een ontvangst bijge woond, die in de tuin van de Indone sische ambrssaae was georganiseerd bij gelegenheid van het bezoek van president Soekamo. Soekamo onderhield zich op vriend schappelijke wijze met president Kie mend Worosjutow, premier Nikolai Boelganin en de leider van de com munistische partij Nikita Chroesjtsjew. Toen de gasten op het punt stonden te vertrekken verklaarde Soekamo: Jk heb u iets te zeggen". De Russen luisterden vol verwach ting toe. Soekamo zei: „Voor ik naar Moskou kwam, dacht ik, dat alle leiders van de Russische regering groot waren." Hij keek lachend om zich heen en riep toen uit: „U bent allen kleiner dan ik". De Russen schaterden. Drie kleine kleutertjes. Een Egyp tische vrouw in Alexandria heeft het leven geschonken aan een drieling. De namen van de kinderen: Gamal, Neh- roe en Tito. Alle Egyptische avondbladen hebben gisteren Engeland ervan beschuldigd de omverwerping van Nassers regiem te hebben beraamd. Deze „onthulling" gaat gepaard met de ontmaskering van net (zogenaamde?) Britse spionagekomplot. De openbare mening in Egypte zal hierdoor ongetwij feld sterk worden beïnvloed. President Nasser beeft gisteren een de creet ondertekend, dat publikatie van in lichtingen over de Egyptische strijd krachten verbiedt. Zonder vergunning mogen geen berichten over omvang en bewapening der strijdkrachten of ver plaatsing van troepen gepubliceerd wor den. Overtreding kan gestraft worde» met gevangenisstraf tot een maximum van vijf Jaar en een boete van ruim 5000 guidrn. De Egyptische minister van Bevoorra ding, dr. Ramzi Stino, heeft een beroep gedaan op het Egyptische publiek, geen levensmiddelen of farmaceutische arti kelen te hamsteren. De regering heeft maatregelen genomen voor een voldoen de voorziening van suiker, graan, mais, rijst, spijsolie, vlees, vis en andere levens middelen. De regering heeft besloten de graanverbouw met 15 procent uit te breiden teneinde het hoofd te bieden aan „welke economische druk ook, waar aan Egypte blootgesteld zou kunnen wor den". De Egyptische bond van onderwijzers, die 18.000 leden telt, heeft besloten alle uit Engeland en Frankrijk afkomstige goederen en artikelen te boycotten uit protest tegen de houding van Engeland en Frankrijk ten aanzien van het Suez kanaal. Een woordvoerder van de bond zei te verwachten, dat andere vakbonden zich by deze boycotactie sluiten. zouden aan- De minister zonder portefeuille van India, Krisjna Menon, is in Cairo aan gekomen. Hij verklaarde, dat hij met naar Egypte is gekomen als pleitbezor ger van het Indische plan voor het Suezkanaal, doch „om elk voorstel te steunen, dat tot een vreedzame regeling kan leiden". De Egyptische ambassadeur in Mos kon, Mohammed E! Kony, heeft woens dag meegedeeld dat een aantal sowjet- ioodsen zich heeft opgegeven voor dienst in het Suezkanaal. Ook tien Duitse loodsen, die dienst deden op het Kielerkanaal, zijn een overeenkomst aangegaan met de door president Nasser m het leven geroe pen Egyptische Suez-kanaalmaatschap- pij. De betrokkenen zullen vermoedelijk reeds begin volgende week naar Egyp te vertrekken. President Eisenhower van de Ver..Sta ten heeft woensdag na een conferentie met minister Dulles een verklaring over de Suezkanaal kwestie uitgegeven, waar in hij het westelijke plan tot oplossing van dit probleem krachtig verdedigt. Op de tribunes ran de manege te Rot terdam, tcaar gisteren het Internationale Concours Hippique is begonnen, bevon den zich ook prins Bemhord en de prinsessen Beatrix en Irene. Prinses Irene deed gisteren mee aan de wed strijden. Dal de Prins de ruitersport van zijn dochters serieus opvat, bleek wel uit de wijze, waarop hij prinses Irene op haar wedstrijd voorbereidde. Persoon lijk ging hij met haar het parcours inspecteren en wees op de geiaarlijke punten. Tijdens de wedstrijd i olgde hij zijn dochter op een punt, waar hij met de verrekijker het gehele parcours kon overzien. Als de Prinses fouten maakte was ZJC.H. de eerste die haar daarop attent maakte. De garnalenvissers C. Bosker en zijn zoon Jan Bosker uit Delfzijl heb ben gistermorgen om ongeveer 8 uur op de Eems nabij Borkum hun garna- De Britse minister van Financiën, Harold Macmillan, heeft gisteravond een beroep op de Britse arbeiders en zakenlieden gedaan het prijsniveau te handhaven met het oog op inflatie, „die nu even ernstig is als de crisis rond het Suezkanaal'*. De vakbonden, aldus de minister, moeten geen hogere lonen eisen en de fabrikanten en verkopers van goederen moeten hun prijzen handhaven. De minister zei dit op een persconfe rentie die hij speciaal had bijeengeroe pen met het oog op het komende con gres van het machtige Britse vakver bond, de TUC. De minister deelde mee dat de cij fers voor augustus omtrent de goud- en dollarreserves van het sterlinggebied een aanzienlijke daling te zien zouden geven. Een opsporingsvllegtuig heeft boven Portugees Oost-Afrika het wrak waarge nomen van een klaarblijkelijk neerge stort vliegtuig, -dat bestuurd was door de Nederlander Mfwalk,^ In de om geving waren geen levenstekenen te be speuren. Reddingsploegen zijn onver wijld vertrokken om te trachten het toestel over land te bereiken. Engeland en Frankrijk hebben be kendgemaakt dat zij overeenstem ming hebben bereikt over de tijde lijke legering van Franse troepen op bet eiland Cyprus met het oog op de bescherming van de Franse burgers bi Egypte en het oostelijke deel van de Middellandse Zee. Donderdagochtend vliegtuig de eerste aangekbmen. vroeg zijn per Franse troepen Premier Hollet zal in het begin van de volgende week naar Algerië vliegen voor besprekingen met resident-gene raal Lacoste. Ia welingelichte kringen te Parijs ver wacht men dat Mollet met Lacoste een Mieuw plan zal bespreken voor de po litieke toekomst van Algerië. Het pkn voorziet in een federale bestuursvorm met interne autonomie en een centrale regering die direct con tact met Parijs heeft en aan Frank rijk de verantwoordelijkheid laat voor de verdediging, de economie en de bui tenlandse politiek van Algerië. Een dergelijk plan zou een radicale omkeer in de Franse politiek in Alge- ne betekenen. De Franse geheime dienst heeft een netwerk van nationalistische spionage In Algerije opgerold, dat tot doel had de nationalisten te voorzien van bijzonder heden over de operatie der Franse po- WUe en militaire eenheden. Vijf mo hammedaanse politiemannen en vier le den van het nationaal bevrijdingsfront "j» gearresteerd. De Egyptische politie heeft opnieuw Wn Britse onderdaan, een zekere James Zarb, gearresteerd. Het is nog niet be kend of deze arrestatie in verband staat met die van de twee andere Engelsen, die beschuldigd worden van spionage. De mogelijkheid bestaat, dat er iets Wet ia orde was met bet paspoort van Zarb, De Britse ambassade heeft om inlichtingen verzocht. In diplomatieke kringen te Parijs laat men er geen twijfel aan bestaan dat de troepen uit Algerije zullen ko men. Op het ogenblik zijn er 450.000 Franse militairen in Algerije. In het officiële communiqué van het Franse ministerie van Buitenlandse Za ken wordt alleen verklaard, dat de Fran sen vergunning verleend is een „con tmgent" naar het eiland Cyprus te bren- gen. Óver de omvang van dat contingent is niets gezegd en het ministerie van Defensie heeft geweigerd enige toelich ting op het communiqué van „Buiten landse Zaken" te geven. Een landing van Franse troepen zou de toestand op Cyprus ongetwijfeld moei lijker maken. De inwilliging van het Franse ver zoek kan beschouwd worden als een rr'euw bewijs voor de juistheid va» het Britse betoog, dat het eiland van le vensbelang is voor zowel voor Groot- Brittannië zelf als voor de NAVO-mo gendheden in het Oostelijke deel van de Middellandse Zee. De Britse autoriteiten op Cyprus heb ben de bisschop van Kitium hulsarrest opgelegd in zijd officiële residentie te Lanarca. De bisschop Is hoofd van de Grieks- Orthodoxe kerk op Cyprus, zolang de ballingschap van aartsbisschop Maka- rios duurt. In het volgens de Engelsen buitgemaakte dagboek van de rebellen leider Dighenis wordt gezegd, dat de bisschop de Eoka hielp door gelden voor de inkoop van wapens in te zamelen. Een Atheens rechtskundige heeft dins dag verklaard, dat agenten van de Brit se geheime dienst hem vier maanden geleden in Athene 500.000 gulden heb ben geboden voor een staaltje van het handschrift van Grivas, maar dat hij dit aanbod heeft afgewezen. De rechts kundige is mr. Constatine Efstathopou- los, wiens naam voorkomt in het dag boek, dat volgens de Britten toebehoort aan Dighenis. In het dagboek staat dat Efstathopoulos van aartsbisschop Ma- karios geld heeft ontvangen voor de ver scheping van wapens naar Cyprus. In een interview ontkende Efstathopou los dinsdag dat hij Makarios ooit heeft ontmoet of de handheeft gehad in de verscheping van wapens. (Van onze parlementaire redacteur) Hedenmorgen om half twaalf heeft de Informateur, prof. De Gaay Fort man, met de demissionaire staatssecre taris van Financien, dr. Van den Ber ge. een bespreking gevoerd over het vraagstuk van de bezitsvorming. Hierover zal dr. Van den Berge bin nen een dag een ambtelijk rapport la ten samenstellen en hij de informateur indienen, opdat deze in staat zal zijn een paragraaf over de bezitsvorming in zijn onlwerpprogram op te nemen, dat een redelijke kans maakt zowel door de K.V.P. als door de P.v.d.A. te wor den aanvaard. Porf. Horring. de directeur van het Landbouw-Economisch Instituut heeft volgens de woordvoerder van de infor mateur een rapport over de knellende landbouwproblemen ingediend, dat zeer verhelderend heeft gewerkt. Op een vraag of de informateur pes simistisch was heeft hij zo deelde de woordvoerder mede ontkennend ge antwoord. De bezitsvorming is ook in deze fase van de kabinetsformatie een „heet hang ijzer" en het vraagstuk van het land bouwbeleid is eerst thans acuut gewor den. Het is niet eenvoudig een" para graaf voor de bezitsvorming te vinden, die zowel de P. v.d. A. als de K.V.P. kan bevredigen. Wat het landbouwbeleid betreft, daarvoor hebben noch dr. Drees noch prof. Lieftinck een concrete op lossing kunnen vinden voor het subsidie beleid. Een extra complicatie is dat de boe renstand tengevolge van het slechte weer grote schade heeft geleden, al moet hieraan terstond worden toege voegd, dat met de gehele boerenstand hierdoor getroffen werd. Dat maakt het treffen van maatregelen niet eenvoudig. De gedachte dat de Informateur prof. De Gaay Fortman thans nog uitsluitend bezig zou zijn met de opstelling van zijn ontwerp-regeringsprogram is naar wij van bevoegde zijde vernemen, onjuist. De informateur is - reeds druk bezig met het polsen van kandidaten het te vormen kabinet. voor Het feit dat nog geen personen wer den uitgenodigd om op het „torentje" van het departement van Binnenlandse Zaken te verschijnen, waar prof. De Gaay Fortman zijn werkkamer heeft, wil nog niet zeggen dat er in dit opzicht niets gegbeurt. Prof. De Gaay Fortman voert vele- telefoongesprekken. Het is niet uitgesloten dat met betrekking tot het aanzoeken van kandidaat-ministers in de komende dagen een snelle ont wikkeling zich zal voltrekken. Hoe groot de uiteindelijke produktie in het Westen zal zijn is nu nog een cij fer met ecu vraagteken. Ons land is echter r(jk aan aardolie gebleken, zodat na het verlenen van een concessie aan de Nederlandse Aardolie Maatschappj voor het Westen van het land, bij verdere boringen nog verrassin gen mogelijk zijn. Men rekent daar, voorzichtigheidshalve, echter niet op. Na tien jaar exploratie levert de Neder- De voormalige Nederlandse militair, J. C. Princen, zal naar alle waarschijn lijkheid worden benoemd tot lid van het Indonesische parlement als vertegen woordiger van de Indo-Europese min derheid, aldus heeft de correspondent van het ANP in Djakarta vernomen. Princen is door de „IPKI" de partij Vanmorgen is als het 14.000ste schip van het jaar het 328 b.r.t. metende Ne derlandse kustvaartuig „Arctic" de Rot- terdamse^ haven binnengelopen. Het kwam met stukgoed uit Londen en koos ligplaats in de Jobshaven. Het 14.000ste schip kwam vorig jaar op 11 september aan. Het was toen het 'Japanse s.s. „Awajisan Maru". Neerlands olierijkdom is verrassend groot Op grond var., recente Vond sten in het Westen des lands In het bijzonder ÏJsselmonde en 'Den Haag/Wassenaar kan nu met stelligheid worden gezegd, dat het huidige nationale verbruik (4,4 miljoen ton per jaar) voor 20 tot 25 pereent uit eigen produktie gedurende een recks van jaren gedekt zal blijven. De produktie van het Schoonebeekveld in Drenthe met 275 putten loopt lang zamerhand terug. Nog een vijftal puiten zal daar worden geslageö, doch over 70 jaar zal Schoonebeek geen oliewinning meer hebben. De achter uitgang van de produktie (die thans 2900 kubieke meter per dag bedraagt) wordt in toenemende mate gecompenseerd door de produktie In het Westen, zo verneemt het ANP van de directie van de Nederlandse Aardolie Maat schappij (BPM en Standard Oil New Tersey). landse Aardoliemij (NAM) een vijfde tot een kwart van de nationale behoefte aan aardolie en haar aanbieding bedraagt een kwart van de gasbehoefte, cijfers, waarop men zeer trots is. In het Westen deed de NAM een goe de greep op ÏJsselmonde bij Ridderkerk, waar 20 ton per dag gewonnen wordt. Men hoopt daar op vergunning voor nog drie hooi terreinen. De pulten van Ber- kel-Schiebroek, Delft, De Lier Pijn- aeker, Rijswijk en thans ook Wassenaar leveren exploitabele hoeveelheden. De ene spuiter van Wassenaar belooft zelfs zeer belangrijk te worden. Bij Monster, Ridderkerk en Zoetermeer zullen bin nenkort ook nieuwe verkenningsboringen worden gedaan. In de Lier zal men een. nieuwe boring tot 3000 meter doen op vermoeden van een diepe oliehoudende anticlinaal. De meeste andöre boringen loonden olie op 1200—1300 meter aan De Nederlandse Aardoliemy. kan, zo dra concessie in het Westen verkregen zal zijn, verder exploreren en de ex ploitatie der verkregen resultaten met kracht ter hand te nemen. Daarbij is men er zeker van geen schade aan be woning, bewoners, natuurschoon, land bouw en drinkwatervoorziening toe te brengen. Trouwens, de concessievoor waarden, die men t.z.t. na advies van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, gehoord de inspecteur-generaal van het Mijnwezen, van de Kroon verwacht, zullen ongetwijfeld op deze kwestie ge richt zijn. Het Westen levert op het ogenblik 13 pet. van de totale nationale produktie tegen 8 procent in 1955 en 0,3 procent In U/Ou. Het vraagstuk, of de Krom, aan de NAM concessie In het Westen des lands zal verlenen, hangt samen met de situatie in het waterwingebied in de duinstreek. Zoals men weet staat het exploreren op grond van de mijnwet aan ledereen vr«- Voor het verlenen van een ex- ploltatleconcessie stelt de wet o.a. de eis van betrouwbaarheid aan gegradlg- Na een kabinetszitting in Downingstreet 10 had premier Eden een gesprek met oud-premier Winston Churchill. Uit hun vrolijke gezichten zou men kunnen con cluderen dat hun ontmoeting een opge wekt verlonp heeft gehad. van de ondersteuners van de Indonesi sche onafhankelijkheid kandidaat' ge steld. Van deze partij was generaal- majoor Nasution voorzitter, voordat hij chef-staf van het leger werd. Princen is in 1948 uit het Nederlandse leger gedeserteerd en voegde zich bij de Indonesische strijdkrachten, die toen in een guerilla-oorlog tegen de Ne derlanders waren gewikkeld. President Sukarno beloonde hem met de „gueril- la-medalje" voor zijn verdiensten gedu rende de Indonesische revolutie. Prin cen is Indonesisch staatsburger en Is lamiet geworden. Hij heeft een pel grimsreis naar Mekka gemaakt. Volgens de wet op de algemene ver kiezingen moet de regering 6 leden van de Indo-Europese minderheid aanwijzen, indien geen vertegenwoordigers daarvan bij de verkiezingen worden gekozen. De benoemde leden zullen vrij zijn zich aan .slu'ten bij een van de partij en, die in het parlement zijn vertegen woordigd. Enige tijd geleden is de naam van Princen genoemd als kandidaat voor de Masjumi. Thans is hij echter definitief door de IPKI benoemd en naar wordt vernomen, heeft "net Indonesische kabi net zijn goedkeuring gehecht aan deze benoeming. De onofficiële lijst van kandidaten voor de Indo-Europese minderheden, die bij afwezigheid van president Su karno nog dient te worden bekrachtigd door vice-president Hatta, bevat de na men Remrev, Wens, Dupuy, Hage, Koot en Princen. De Indo-Europese minder heid ui Indonesië wordt geschat op min der dan 100.000 zielen. Uit de rijen van Adenauer's eigen aanhang is een gezaghebbende stem verheven, de pleit voor een kortere diensttijd dan de omstreden 18 maan den voor alle „niet-technisehe" troepen van de nieuwe Westduitse Bundeswehr. Richard Jaeger, voorzitter van de defensiecommissie uit de Bondsdag, en leider van de CSU-fractie, heeft zich tüdens een persconferentie uitgespro ken voor een beperking van de door de regering gewenste diensttijd van 18 maanden voor de „technische' '-nepen den. Nu wordt door gemeenten (Den Haag en Wassenaar) en door waterleiding- maatschappijen in twijfel getrokken, of exploitatie in en bij het duingebied de watervoorziening niet zal storen. De NAM verklaart categprisch. dat dit niet het geval zal zyn. De ganse olie-in dustrie is immers gebaseerd op isolatie van oliebronnen Het is de kunst bij boren en exploiteren om water uit de olie te houden, zowel oppervlaktewater als zout dieptewater. Buizen die tot tn de ondergrond van rotsen door de zach te bovenlaag worden gebracht, worden van buiten gecementeerd, evenals pij- pen, die door die rotsen steken. Zie verder pagina 5 Bij de bergingswerkzaamheden van de bij de mijnramp te Marcinelle om het leven gekomen mijnwerkers heeft men op verdieping 1035 het stoffelijk overschot van de Franse mijnwerker Gaillard gevonden Gaillard weigerde zich in de laatste minuten voor de ramp in veiligheid te stellen, omdat hij niet zonder zijn kameraden naar boven wilde gaan. Ook heeft men het stoffelijk over schot van de Nederlandse ingenieur Stromme ontdekt. lenkotter voor hun ogen zien verbran den, terwijl beiden een toevlucht in het water hadden gezocht. De heer Bosker senior had een zwemvest weten te bemachtigen en Bosker jr., een uitstekend zwemmer, wist zich drijvende te houden. De reddingboot „Borkum" viste de dren kelingen op, nadat zij een half uur in het water hadden gelegen. De brand aan boord van het vissers vaartuig. de D. Z. 9 Johanna, die om 6 uur was uitgevaren, ontstond door on verklaarbare oorzaak m de machineka mer. De heer C. Bosker en zijn zoon hebben nog geprobeerd, de brand te blus sen, maar dit mocht hun niet gelukken. In allerijl ontdeden zij zich daarop van hun kleding en sprongen in het water. Geluk bij ongeluk Een gelukkige omstandigheid voor hen was, dat de Duitse passagiersboot „Rijn land" Qie een geregelde dienst tussen Emden en Borkum onderhoudt, in de buurt was. De kapitein van de „Rijn land" waarschuwde zo spoedig mogelijk de Borkumer reddings-maatscheppij, waarna het reddingsvaartuig „Borkum" uitvoer en de onfortuinlijke vissers op pikte. De Bilt, donderdag 10 uur: Koude arctische lucht, waarin de temperaturen in de nacht van woens dag op donderdag plaatselijk tot 6 graden daalden en de temperaturen woensdag slechts tot 16 a 18 graden opliepen, stroomt met zwakke Weste lijke tot Noordwestelijke wind over de Noordzee naar onze omgeving. In deze lucht ontstaan 's nachts hoven zee buien, die tegen de och tend het land binnendrijven. "Overdag ontstaan in het binnenland tenge volge van de zonnestraling eveneens enkele buien. Ten Westen van Portugal is een oceaandepressie verschenen die de komende 24 uur naar het Iberisch Schiereiland trekt. Voor de depressie uit heeft zich boven Frankrijk een hogedrukgebied gevormd, dat naar Oost-Europa zal wegtrekken Een en ander heeft op het weer in ons land niet veel in vloed, zodat het huidige weertype met opklaringen maar ook met enkele buien voortduurt. In het tempera- tuurverloop kernt weinig verandering. Angelo John Lamarca de 31-jarige chauffeur, is gisteren door een „grand jury" in staat van beschuldiging gesteld voor de ontvoering van en de moord op de kleine Peter Weinberger. De door verdriet gebroken moeder, mevr. Betty Weinberger, en verschillende leden van de onderzoekscommissie, wer den in de rechtzaal geroepen om snel achter elkaar getuigenis at te leggen. Lamarca is beschuldigd van moord met voorbedachten rade, hetgeen teeh- risch verschilt van moord in de eerste graad. De beschuldiging is dat de dood van een persoon plaats vond tijdens het volvoeren van de misdaad m dit ge val de ontvoering. Zijn advocaat David Markowitz heeft om uitstel van het proces gevraagd, om de acte van beschuldiging te bestu deren De openbare aanklager maakte hiertegen geen bezwaar en rechter Cyril J. Brown heeft het pleidooi van de ver dediging vastgesteld op 5 september. Markowitz heeft er op gezinspeeld, dat het zal gaan over „tijdelijke ontoereken baarheid". Hij zei dat Lamarca tot zijn daad gekomen was door wanhoop over zijn schulden. Telefoontje over born Twee geheimzinnige telefoontjes heb ben woensdagavond het vertrek van het KLM-toestel Ph. C.G.D. „Jeroen Bosch" uit Neurenberg vertraagd. De politie doorzocht het vliegtuig, nadat een niet geïdentificeerd persoon het K L.M.-kan- toor had opgebeld en medegedeeld, dat hij een bom m het vliegtuig had gelegd. De politie kon echter niets verdachts vinden. Het vliegtuig vertrok met een half uur vertraging. Het vliegtuig is woensdagavond om streeks half tien op Schiphol geland, zonder dat zich iets had voorgedaan. De Indonesische regering heeft woens dag een speciale commissie In het leven geroepen die de beschuldigingen be treffende corruptie tegen de minister van Buitenlandse Zaken, Abdulgani, moet onderzoeken. Pas indien de beschuldi gingen tegen de minister op waarheid blijken te berusten, zal de zaak worden overgedragen aan de politie, heeft een lid van de commissie verklaard. De commissie is reeds onmiddellijk het doelwit van heftige kritiek geworden, omdat verscheidene dagbladen bestrij den dat haar oprichting grondwettig zou zijn. De volgende leden der regering heb ben er zitting in: Mohammed Roehm teerste plv. minister-president), Idham Chalid (tweede plv. minister-president) Moeljatno (minister van Justitie) en Soedibjo (Voorlichting). Verder hebben er zitting in de pro- cureur—generaa] Soeprapto en de chef der politie te Djakarta, Djen Mohamad Soerjopranoto. „Collega's onderzoeken een collega" schrijft het socialistische dagblad Pe- doman in dit verband. Het blad noemt de vorming der commissie een unicum in de geschiedenis van de rechtspraak in Indonesië.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1