Vertrouwens crisis Verkeersles bij het ontbijt Informateur wellicht zelf op Justitie NIEUWE SECRETARESSE VAN DE KONINGIN Franse vloot zet koers naar Cyprus en Algerijë president Eisenhower Zomer van Koudste nog iets natter augustus Spoorwegen introduceren ziekenhuis op wielen Zware gevechten tussen Franse mariniers en Algerijnen sinds 1714 ZETELVERDELING 5-5-2-1-1 Waterstaat voor liberalen Me j. mr. M, de Jong volgt mevrouw Smitt-Avis op H DUIZENDEN SOLDATEN AAN BOORD E Met 2 artsen en 8 EHBO' er s Weer over zicht ZATERDAG 1 SEPTEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3475 Egyptische gerechtelijke actie tegen Suez-kanaal- maatschappij Kerk en NieuW-Guinea Misverstand met Nasser zegt Mollet eind volgende week naar Lacoste Britten aangeraden Svrië te verlaten m (Van onze parlementaire redacteur) IN de komende dagen wordt in alle partijen druk intern beraad verwacht over de plannen van de informateur prof. De Gaay Fortman. Het „hete hangijzer" van de bezitsvorming is het laatste punt van het regeringsprogram, dat gisteren nog de volle aandacht van de informateur heeft gehad. Nadat hij het rapport van dr. Van den Berge, de demissionaire staatssecretaris van Financiën, over dit onderwerp ontvdngen had, heeft de informateur de nieuwe para graaf voor de bezitsvorming kunnen opstellen. De informateur is voornemens morgenavond de heer J. van Til burg, gouverneur van Suriname, die hij ter raadpleging naar Neder land heeft uitgenodigd, op het vliegveld Schiphol af te,halen. Vermoedelijk zal de secretaris-generaal van het departement van Overzeese Rijksdelen, de heer J. M. Kiveron, de informateur daarbij vergezellen. Advertentie NAAM REESJNK Rechtenstudie Advocatuur mmm EN vloot van 28 schepen die door de Franse regering gevorderd heeft gisteren In Marseille duizenden soldaten aan boord genomen. Een aantal schepen zou in verband met de crisis rond. het Suezkanaal het anker lichten voor Cyprus. Andere hebben bevel gekregen naar Algerije te koersen, waar Frankrijk sedert 152 maanden strijdt tegen nationalistische rebellen. Intussen hebben woordvoerders van de regering in Parijs er opnieuw de nadruk op gelegd dat Frankrijk er niet op uit is, president Nasser van Egypte onder bedreiging met geweld een oplossing op te leggen. De Franse en Britse maatregelen dienen alleen om de Franse en Britse levens en eigendommen te beschermen in geval zich inci denten voordoen, zei men. Syrië heeft gisteren tegenover Amerika zijn „bezorgdheid" over het overbrengen van Franse troepen naar Cyprus te kennen gegeven. PRESIDENT Eisenhower van de Ver. Staten heeft gisteren op zijn wekelijkse persconferentie geweigerd commentaar te geven op het overbrengen van Franse troepen naar Cyprus in verband met de Suezcrisis. Maar hij zei zeer te hopen, dat het Suezgeschil op vreedzame wijze wordt opgelost. Drie afdelingen HOE KOUD augustus wel is geweest, blijkt uit het feit, dat de gemiddelde temperatuur te De Bilt slechts 14.0 graden be droeg, terwijl de normale waarde 16.7 graden is. Daarmee is deze maand de koudste augustus sedert 1714, meer dan twee eeuwen ge leden dus. Zeer koude zomer De gemiddelde temperatuur van de drie zomermaanden juni, juli en augustus bedroeg te De Bilt 14,4 gra den cclcius tegen 16,4 graden nor maal. Sedert 1907, toen de gemiddel de temperatuur 14,3 graden bedroeg, was de zomer niet meer zo koud ge weest. Opmerkelijk klein was het aan tal zomerse dagen: In De Bilt be droeg dit in het tijdvak van mei tot en met augustus slechts 3 tegen 22 normaal. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 t4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424539 Klachtendienst abonnementen 18 30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage. Huvgensplein l Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Kiachtend.enst 18 3019 30 u: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2-sb Telefoon 67882 Abonnemontspms 52 cent per week. 2.26 per maand. 6 75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks V- t -\ Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot zondagavond: WEINIG VERANDERING Zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen, 3n hoofd zaak in het Zuiden van het land, en hier en daar op klaringen, In hoofdzaak in het Noorden. Weinig verandering in temperatuur. Matige tot krachtige Noordoostelijke wind. 2 sept zon op 3.5^, onder 13.27; maan od 2 47, onder 17 51. 3 sept zon op 3-37, onder 17.23; maan op 4.11, onder 18.19. v O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT E kabinetsformatie duurt ook dit- T) maal verbazend lang. Wij zeggen „ook ditmaal", omdat het in Nederland meestal een zaak van lange adem pleegt te zijn. Al moet worden toegegeven dat het dan deze keer wel heel lang duurt. Er zijn veel mensen die er hun ge duld bij verliezen en die kribbig wor den. Die vinden dit maar een raar zaakje en een vreemde manier van doen van de politici die er mee te maken hebben. Het is, zo denken ve len, of zij er maar een partijpolitiek spelletje van maken, in plaats van de ernst ervan te zien dat het land aan een goed en bekwaam kabinet wordt geholpen. X t U gebeuren er bij een kabinetsfor- ifSj matie als we de parlementaire geschiedenisboeken nagaan, zien we dat direct altijd vreemde dingen, dingen die althans op het eerste ge richt niet duidelijk zijn. Maar een spelletje is het toch niet, zelfs niet ook al ontbreekt het spelmoment er niet in. Er zijn anderen die tegen de gang van zaken bezwaren inbrengen die van gegronder aard zijn en dlentenge— volge de overweging waard. Het juiste inzicht in de verhoudingen tus sen de verschillende instanties die bij de partijformatie betrokken zijn is vertroebeld, zo luidt de klacht. De rechten van de Koningin in de zen» de eigen verantwoordelijkheid van de formateur, die dan na de oorlog nogal eens doorkruist wordt door de. verschijning van een infor mateur, de positie van de Kamer en in het bijzonder van de parlementai re fracties daarin, dat alles is in de mist geraakt, gelijk „Nederlandsche Gedachten" het dezer dagen uitdruk te. Het blad gewaagde van slechte en gevaarlijke praktijken, die In zwang zijn,geraakt en waarover straks eens een hartig woordje dient te worden gezegd. Men kan daar geredelijk mee instemmen. Wij hebben er dezer dagen nog eens op nagelezen wat ,er zo na de eerste wereldoorlog op het gebied van kabi netsformaties in Nederland ia ge beurd en constateerden dat deze klacht meestal de klacht was. Het ging steeds om de rechten, de positie, de zelfstandigheid van de betrokken instanties. DE vraag dringt zich op. hoe het komt dat we daar in Nederland telkens mee te maken krijgen en er blijkbaar nooit behoorlijk uitkomen. Men zou kunnen zeggen cja* komt van verkeerd inzicht in consti tutionele verhoudingen en van ver keerde staatkundige opvattingen te de zer zake. Dat is juist, maar dat is een verschuiving van het antwoord. Want er bestaan nu eenmaal te dezer zake verschillende aan elkaar tegen gestelde opvattingen in Nederland en bovendien moet gezegd worden dat be paalde politieke constellaties wel eens nopen tot praktijken, die men onder andere omstandigheden nooit zou toe passen, maar die dan in de gegeven omstandigheden aanvaardbaar wor den. Wij bedoelen daarmee te zeggen dat de politieke verhoudingen in ons volk, zoals die uitdrukking vinden in een stembusstrijd en in een verkiezings uitslag. een politiek klimaat kunnen scheppen, waarin wij met klassieke en door ons in beginsel juist geachte stel lingen betreffende kabinetsformatie niets meer kunnen doen, evenmin als anderen, met o.i. verkeerde opvattin gen betreffende kabinetsformatie, daarmee resultaat kunnen bereiken DAT is de situatie waarin wij zijn beland. Die situatie kenmerkt zich door een zo grote mate van achterdocht van partijen jegens elkander, die op sa menwerking schenen te zijn "aangewe zen, dat daar niets constructiefs meer uit groeien kan. Dat Is de achtergrond van hetgeen we heden ten dagfr zien gebeuren. Het is naar ons gevoelen ternauwernood een programkwestie. Het is een poli tieke kwestie van meer primaire aard, van een uit elkaar gegroeid zijn, van onverzoenlijkheid, die uit de te gengesteldheid van verschillende exis tenties, die op de meest onverbioemde wiize zijn uitgeleefd, voortkomt. Dat probleem lost men niet op door een discussie over constitutionele me thoden. Dat probleem kan alleen opgelost worden door het herstel van een zeke re affiniteit (neiging tot verbonden heid) tussen verschillende partijen in Nederland. En dat herstel zelf is dan ook niet een methode-kwestie, het is ook met de kwestie van het vinden van een uitwendig beleidscompromis. maar het is de vraag van het vinden van al geméne beleidsgronden van principië le aard, waarop meerdere partijen in Nederland zich kunnen verenigen. Wij menen, dat dit in de grond der zaak een geestelijk-religieuze zaak is. De huidige crisis is een algemene ver trouwenscrisis. En het aanvatten van de taak, die te overwinnen, is onze op dracht voor de toekomst. Een kabinet zal er nu op een of andere manier wel komen Maar situaties als we in de laatste maanden beleefd hebben, zullen we w■«--* Hp toekomsL tenzij in Einde van kabinetscrisis thans in zicht 0 De verkeersregels worden dit meisje niet met de paplepel maar met het melkglas ingegoten. Wij denken zo, dat ze. als ze na het ontbijt naar school gaat, voorzichtig oversteekt en niet een voor wielrijders verboden straat infietst. In politieke kringen verwaant men over net regeringsprogram niet zoveel moeilijkheden meer. Anders ligt het ech ter bij de zetelverdeling. Men mag aan nemen, dat de informateur gistermiddag hierover met pater Beaufort, het KVP Eerste-Kamerlid en met mr. Van Schaik, minister van Staat, met wie hij een ont moeting had, uitvoerig heeft gesproken en aan deze adviseurs uit KVP-kring de nodige adviezen heeft gevraagd. ZUTPH E N-AMSTERDAM-ROTTERDAM Bjj beschikking van de xvoningin van 1 mei 1956 Is aan mevrouw N. Smitt Avis, particulier secretaresse van H.M. «Je Koningin, met ingang van 1 september op de meest eervolle wijze ontslag ver leend uit haar functie, met betuiging van dank voor de bewezen diensten. Met ingang van 1 september 1956is benoemd in de functie van particulier secretaresse van H.M. de Koningin mej. mr. M. de Jong. Volgens het te Kairo verschijnende dagblad „Akhbar el Yom" zal de Egyptische regering een gerechtelijke actie instellen tegen de Suee-kanaal- maatschappij wegens het „misbruiken van haar niet langer toebehorende gelden". „Dit besluit werd genomen nadat was vastgesteld, dat de maatschappij geld had betaald aan Franse dagbla den voor het voeren van een campag ne tegen Egypte", aldus het blad, dat hieraan toevoegt dat deze betalingen volgens Egyptische rechtskundige kringen een „volslagen onjuist ge bruik zijn van geld van aandeelhou ders, waarover de oude Suez-kanaal- maatsehappij niet meer mag beschik ken". Nederland het zwaartepunt in de po litiek duidelijk terechtkomt bij een groep van partijen, die het over een aantal elementaire grondbeginselen van politiek beleid eens is en elkaar daarin vertrouwt. Zoals bekend is, zal met ingang van 1 september mej. M, M. Meurs haar functie van particulier secretaresse van H.KJL prinses Beatrix aanvaar den. Tot genoemde datum werd deze functie waargenomen door de parti culiere secretaresse van H.M, de Koningin. Mej. mr. Martine de Jong is 6 fe bruari 1926 te Enkhuizen geboren. Zij bezocht in Hilversum het Christelijk Lyceum en deed met goed gevolg eind examen gymnasium B. In 1945 begon zij de studie in de rechten aan de rijks universiteit te Utrecht. In februari 1947 deed zy kandidaatsexamen rechten. Van april 1947 tot mei 1948 studeerde ze aan de universiteit van Zürich. Haar studievakken waren daar: psy chologie, pathologie, psychiatrie, heil pedagogiek, kinderpsychologie, crimi nologie, algemeen staatsrecht en vol kenrecht. In 1949 deed zU haar doctoraal exa men rechten te Utrecht. In 1950 stu deerde zij aan de universiteit te Zürich in de vakken economie en volkenrecht Van 1950 tot 1951 volgde zij de winter semesters aan de universiteiten in Ge- nève en Lausanne en aan het „Institut universitaire de haut études interna- tionales" (vakken volkenrecht en eco nomie). 1951 zomersemester universi teit Zürich (vakken volkenrechten eco nomie), herfst 1951 aanvullend docto raal examen vrije studierichting met specialisatie economie in Utrecht. Daarna was mej. De Jong tot 1 ok tober 1953 werkzaam in de advocatuur te Hilversum. Na de watersnood is zij overgegaan naar het Nederlandse Rode Kruis. Zij werd er hoofd van het plan bureau voor de watersnood tot voorjaar 1955. Zij heeft in Genève een opleiding gevolgd bij het internationale comité van het Rode Kruis en de Liga van Rode-Kruisverenigingen. Mej. mr. M. de Jong is woonachtig 's-Gravenhage. Met name zal de informateur met hen hebben gesproken over eventueel aan te zoeken ministers uit de K.V.P.-kring en over het vice-minister-presidentschap. De informateur heeft de sleutelverdeling van dr. Drees aangehouden: 5, 5. 2. 1, 1. Namelijk: 5 socialisten, 5 K.V.P.-ers, 2 A.-R... 1 C.-H. en 1 V.V.D. De P.v.d.A. partijfuncties die vastliggen zijn: minister-president» Sociale Zaken en Financiën. Daarvoor zijn bestemd resp. de heren Van Tilburg, Suurhoff, Hofstra. Voor de K.V.P. worden de portefeuilles van vice-president ai of niet gecombi neerd met Binnenlandse Zaken, van Bui tenlandse Zaken (mr. Luns) en van O., K. en W. (mr. Cais) als vastliggend aan genomen. Ook voor de A.-R. en C.-H. staat vast welke portefeuilles in het schema van prof. De Gaay Fortman beschik baar zijn. Economische Zaken prof. De Gaay Fortman, Oorlog en Marine ir. Staf. De portefeuille van Landbouw is toe gedacht aan de F.v.d.A., doch wie daar voor zal worden aangezocht is niet be kend. Men hoort wei de naam noemen van prof. E. de Vries. De K.V.P. kan eveneens rekenen op Maatschappelijk Werk, maar wie daar voor zal worden aangezocht is niet be- kendi Het is nog ïteeds niet duidplijk, dat het vice-presidentschap zal worden gecombineerd met dè P.B.O. en de be zitsvorming of met de portefeuille van Binnenlandse Zaken. In het eerste geval wordt gedacht aan een figuur als het Tweede-Kamerlid de heer Andriessen en in het tweede geval aan prof. Van der Grinten. De porte feuilles van Wederopbouw en Volkshuis vesting en van Verkeer en Waterstaat hangen nog in de lucht. Wanneer het departement van Weder opbouw in socialistische handen komt men hoort hiervoor noemen het Tweede Kamerlid de heer Bornmer blijft voor de V.V.D. de portefeuille van Verkeer en Waterstaat over. Andersom geldt het zelfde. Er zijn dus nog wel enige wijzigin gen mogelijk» zowel wat de toewijzing van de portefeuilles aan de verschillende partijen, als wat de aan te zoeken kandi daat-ministers betreft. Een vraag is voorts nog of de liberalen ten slotte bereid zullen blijken figuren uit hun kring, die mochten worden aan gezocht voor een-minïstersportefeuille te adviseren zitting te nemen m het kabinet. Doen zij dit met, dan treden er weer allerlei veranderingen op. Het staat voorts wel vast. dat de KVP niet voelt voor de portefeuüle van Land bouw. Ook in het schema van prof. De Gaay Fortman is het departement van Overzeese Rijksdelen verdwenen. Men mag verwachten, dat het al of niet slagen van de poging van prof. De Gaay Fort man maandag of dinsdag zal worden beslist. De informateur zou vanmorgen om 10.00 uur op het „Torentje" ontvangen de Pos en om 11.30 uur de gevolmachtigde minister W. F. M. Lampe. Gistermiddag zijn titee schepen t/in de Colombiaanse marine, de fregatten Almirantc Brio" en „Almiranto Padilln', voor eert niet-ojficieel bezoek in Am sterdam aangekomen. De. fregatten heb ben deelgenomen aan de strijd in Korea en brengen nu een bezoek aan een aantal Europese landen. Op de foto: de „Almi- rante Brio" loopt de haven van IJmuiden binnen. ET „Landelijk Comité van Be zwaarden" inzake de oproep der Generale Synode der Ned. Herv. Kerk omtrentNieuw-Guinea heefteen „Open Brief" onder bovenstaande titel tot die Synode gericht.») Onze lezers hebben een uitvoerig uittreksel daar van deze week in ons blad kunnen le zen, Wij hebben voor deze „Open Brief", die ons ter recensie werd toegezon den, grote waardering. Met een keur van argumenten wordt de oproep der Synode weerlegd, .Ar gumenten, die zowel zakelijk als poli tiek als uit kerkelnk-godsdienstig standpunt naar het ons voorkomt moeilijk te weerleggen zijn. Deze „Open Brief' is een reactie uit Ned. Hervormde Kring, die zich richt tot de Ned. Herv. Synode. Zij is dus een kerkelijke aangelegenheid die als zodanig gerespecteerd moet worden. Maar zij raakt een nationale zaak, waarover de Ned. Herv. Synode zich had uitgesproken. En omdat zij een nationale zaak raakt, raakt zij ons alien. En daarom is het ons een vreugde onze voldoening uit te spreken oyer deze „Open Brief" die naar onze mening het verkeerde van de Synoda le oproep op uitnemende wijze recht zet. Uitg, N.V. W. D. Meinema, Delft. is, (Amerikaanse functionarissen waren gisteren niet bepaald verheugd over het besluit van Frankrijk troepen op Cyprus ie legeren. Zij bleven echter vertrouwen dat een oorlog over hei Suezkanaal kan worden afgewend.) De president las een verklaring voor, gevolmachtigde minister mr. dr. R, H. waarin hij zegt dat er blijkbaar een misverstand tussen hem en president Nasser van Egypte bestaat over het woord „internationalisatie". (Nasser heeft geprotesteerd tegen de uitlating van Eisenhower, op woensdag jL, dat het Suezkanaal bij het verdrag van 1888 is genationaliseerd). De Amerikaanse president verdui delijkte zijn woorden nu aldus: „Het Verdrag van 1888 geeft vele landen bij voortduring rechten in en op het Suezkanaal. Natuurlijk betekent dat niet, dat deze landen eigenaars van het kanaal zijn. Het betekent, dat Egypte deze rechten van andere lan- den niet in gevaar mag brengen. Wat het gebruik van het kanaal be treft is het dus geïnternationaliseerd." De president herhaalde zijn verkla ring dat het voorstel van de acht tien landen de soevereiniteit van Egypte ten volle eerbiedigt. Hij ver klaarde te hopen, dat dit bijzondere voorstel aanvaard zal worden. ¥wes Vertegenwoordigers van "der"1 Egyptische»,, ambassade in Bonn bob ben vrijdag fe Kiel vertrouwelijke,)»^ sprekingen gevoerd met ongeveer*, veertig Westduitse loodsen. De loodsen behoorden alle tot de staf vnit de loodsdiensi van Kanaal van Kiel. Het hoofd van de dienst verklaarde donderdag, dat tien van zijn mannen „definitief" hadden besloten zich bij het locdsenkorps van "het Suezkanaal aan te sluiten. Doch geen derbe trokkenen had zijn ontslag reeds in gediend. De Egyptische ambassadeur in Nieuw Delhi. Mostafa Kama, heeft vrijdag medegedeeld, dat enige Indische ri- vïerloodsen zich hebben beschikbaar gesteld voor de betrekking van. loods op het Suezkanaal. Volgens het blad Times of India hebben twaalf Indische rivierloodsen hun diensten aangeboden. De medische afdeling van de Neder landse Spoorwegen heeft de beschikking gekregen over een autobus, die als am bulancewagen is ingericht. Deze bus, die voorlopig de enige bij de N.S. zal blijven, is gestationeerd in Utrecht, dus dicht bij het westen van het land waar het treinverkeer het meest frequent is. Reeds sedert het begin van dit jaar hebben de Spoorwegen zes ongevallen auto's, waarvan er drie zijn gestatio neerd in Amersfoort, één in Tilburg, één in Zwolle en één in Haarlem. Bij een spoorwegongeval kunnen deze wa gens snel ter plaatse zijn voor het ver lenen van technische en van voorlopige medische hulp, terwijl er ook regelend en organiserend kan worden opgetreden. In de hergen bij Nedromah, onge veer 30 km van de Marokkaanse grens, zijn zware gevechten gaande tussen Franse mariniers en Alge rijnse opstandelingen. In de afgelo pen 48 uur zouden circa 100 opstan delingen gesneuveld zijn. Volgens niet officiële berichten zijn deze week in Algerije 400 opstande lingen en 40 Franse militairen ge sneuveld. Een hoge France regeringsfunctionaris verklaarde vrijdag, dat men hoopt de pacificatie van Algerije in de komen de zes maanden te voltooien. In die tijd zou de regering waarschijnlijk een nieuw statuut voor Algerije voorstellen, zo zei hij. Men gelooft, dat de Fianse regering van plan is in giote trekken de lijn te volgen, die maarschalk Juin deze week in een rede te Vichy schetste. Juin. die tot op heden beschouwd werd als tegenstander van een liberale oplossing van het Noordafrikaanse vraagstuk, sprak zich uit voor een Fran se federatie, waarbinnen Algerije een onafhankelijk bestuur en wetgevende be- Wanneer het ongeluk zo ernstig blijkt, dat de hulp van de ongevallenwagens, eventueel aangevuld met plaatselijke verzorgers, onvoldoende is, wordt de ambulance in ijltempo naar de plaats van het onheil gedirigeerd. De beman ning bestaat uit twee artsen en acht EHBO-ers. die de slachtoffers behande len, totdat vervoer naar een ziekenhuis mogelijk is. Elke vierkante centimeter van de elf meter lange Crossleybus, die men ge rust een ziekenhuis op wielen kan "noe men. is benut. De ambulance heeft drie afdelingen. In de eoiste afdeling, waar zich gro te hoeveelheden verband, reinigingsmid delen, lakens, dekens, spalken enz. be vinden, kunnen op werktafels twee pa- tienten tegelijk een voorbereidende be handeling voor verdere verzorging in de tweede afdeling ondergaan. In de derde afdeling kunnen de patiënten op bran cards op vervoer naar het ziekenhuis wachten. voegdheid op binnenlands gebied zou hebben. De regeringsfunctionaris verklaarde, dai cfe uitvoering van het regenngsplan afhangen zal van de toestand in het Mid- den-Oosien, omdat alles wat in de Ara bische landen gebeurt, Algerije beïn vloedt. De Franse autoiiteiten in Algerije melden, dat in het gebied van Groot- Kabylie, waar de opstandelingen steeds veel invloed gehad hebben, zich veel Mohammedanen aan de zijde van de Fransen scharen. Het leger zal de vol gende weck het bestuur over het gebied van Tizi-Ouzou aan de burgerlijke auto- uteiten overdragen. Circa 5.000 bergbe woners hebben hier hun trouw aan de Franse overheid betuigd. Later maakte een regeringswoordvoer der officieel bekend, dat premier Mollet eind volgende week naar Algiers gaat voor besorekingen me^ minister Lacoste. "WAN DE 31 DAGEN die de maand telt, waren er slechts twee .een weinig warmer dan normaal. Zomerse dagen kwamen in De Bilt dan ook niet voor, wel kwam in. hef zuiden van het land de temperatuur plaatse lijk op een of twee dagen boven 25 graden. Het aantal uren zon be droeg te De Bilt 154 tegen 192 nor maal, dus een tekort van gemiddeld een uurper dag. Regen is er zeer veel gevallen, vooral in het westen van het land. Overal zijn de neerslag hoeveelheden boven normaal, hoewel er in de zindelijke provincies en ook in Twenthe plaatselijk belangrijk minder regen is gevallen dan elders. In het waarnemingsstation te Maas tricht kwamen 13 van zulke warme da gen voor, in die te Den Helder, op Ter schelling en op Marken echter geen en kele. In het waai-nemingsstation te Maas tricht kwamen 13 van zulke warme dagen voor, m die te Den Helder, op Terschelling en op Marken echter geen enkele. Het aantal uren zon was te De Bilt 428 tegen 615 normaal, sedert 1907, toen 393 uren zon werden geregistreerd, was de zomer niet meer zo somber ge weest. Zelfs de zomer van twee jaar geleden is in dit opzicht nog overtrof fen. Wat de regen betreft, kan worden ge zegd, dat, over het algemeen, de zo mer van 1954 nog natter is geweest, maar er zijn plaatselijke uitzonderin gen. Zeeland was wel de minst natte provincie. In De Bilt regende het n totaal 197 uren, gemiddeld dus ruim twee uren per dag.' In de drie zomermaanden van 1954 regende het in totaal drie uren minder. Het normale aantal uren regen bedraagt te De Bilt 88. Over de regen elders in het land zijn de definitieve gege- vens nog niet beschikbaar. De Britse consulaire autoriteiten heb ben aan de gezinnen van Britten en aan Britten wier aanwezigheid in Syrië niet strikt nodig is, de raad gegeven het land m de komende dagen te ver laten. DE BILT, zaterdag 10 uur: Een depressie, die gisteren boven Noord-Spanje was gelegen, verplaatste zich jiaar Frankrijk. De verdere uit breiding van het storingsgebied in Noordelijke richting wordt belemmerd door een hogedrukgebied, -dat zich uit strekt van de Oceaan via do Noord zee tot Oost-Europa. In verband daar mede zal het depressiesysteem ook morgen het weer in ons land beïn vloeden. De regenzone van de storing bedekte vanmorgen het midden. Zui den en Oosten van het land. Zondag zal de neerslag echter een meer buiig karakter hebben met enkele verspreid voorkomende opklaringen. De kans op regen is voor het Zuiden van het land evenwel groter dan voor de Noorde lijke provincies. De aanvoer van koude polaire lucht voort. In het tempera - tuurverloop komt dan ook niet veel verandering. ifS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1