Stroom van Russische wapens naar Egypte Oliefi Minstens 125 doden bij treinramp in India Krachtige rede van 'ineau ovei de kwestie-Suez wee eugdi e avonturiers in j rankrijk aangehouden MENZIES (BIJ VERTREK): BITTE ERNST" Weer kinderroof Nasser zinspeelt op Sowjet-hulp in Amerika owjetunie bouwi atoom-ij shreker 20.000 Engelsen uit Duitsland terug? 'eeroverzicht Italiaanse bus in ravi n gestort „Desnoods geweld gebruiken Abdoelgani naar Moskou vertrokken Noodtoestand wegens rassenkwestie in Clinton J. v. Tilburg komt vanavond Vrouw door trein gegrepen Nina zat niet in het vliegtuig doodstraf Britse troepen naar Malta ARABIEREN EISEN ONTSLAG BURNS Poging tot ontvoering van de Susuhunan van Solo Jongen (15) en meisje (16) gingen in gestolen auto er vandoor Marine in Engeland I ij dbommen ontploft op Cyprus 5IAANDAG 3 SEPTEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3476 eerbericht Volgens Radio-Moskou SPIONNAGEZAAK Egypte's aanklager eist Chauffeur zoek Secretariaat van Prinses Beatrix in Den Haag liegtuigstoring yw IN VERBAND MET SUEZ? Nieuwe minister van ia Britse burgers verlaten ook Syrië en Jordanië President Nasser van Egypte heeft risteren laten blijken, dat bij Russische holp sa! trachten te krijgen, I Jlen Ervpte door Britse en Franse militai re strijdkrachten zou worden aangeval len. Indirect gaf hij dit te kennen op een persconferentie, toen hij antwoordde op de raag, of hU dacht Sowjethulp ie aller krijgen bij een aanva! van het westen. Nassei lachte en zei: „Als men wordt aangevallen, vraagt men natuur lijk üulp ran iedereen." De president toonde: zich weinig hoopvol, dat de :ommissie-Menzies het probleem zou oplossen. De te voeren besprekingen zijn niet meer dan „een discussie", geen onderhandelingen, zei hij. Nasser gaf uitdrukking aan zijn in stemming met de verklaring ran pre sident Eisenhower, waarin deze de na druk legde op het Egyptische eigen domsrecht var,, het kanaal en slechts eiste, dat het kanaal wordt opengehou- den voor de internationale scheep vaart NIbs Ponomarewa, de Russische dis- coswerpster, die beschuldigd word» van diefstal van vijf hoedjes in een Lon den» warenhuis, is nog steeds speer loos. De Britse politie heeft gistere® een Brits Viscountvliegtuig dat naar Ko penhagen vertrok doorzocht maar heeft Nina, voor wieeen plaats in dat vliegtuig was geboekt, niet kunnen vin den. De jongste ontwikkelingen rond de Suezcrisis zyn: J Britse taatsburgers in Syrië en Jordanië hebben van hun =*egfiring veiligheidshalve de raad gekregen naar Engeland terug te keren, tenzij hun werk hen dwingt te blijven] Verscheiden;; zijn al vertrokken. Een nieuwe, soortgelijke waarschuwing aan vrouwen en kinderen van het personeel der Britse ambassade 1 Egypte heeft een ware stormloop op de visumbureaus ont- etend. Het personeel van de ambassade wordt iets ingekrompen. 2 De commissie-Menzies is gisteren in Caïro aangekomen. Zij zou vanochtend oir- tien uur Nederlandse tijd een eerste onderhoud met president Nasser hebben. In diplomatieke kringen in Washington is vernomen, dat min stens eenmaal per week een communistisch schip een Egyptische haven aandoet voor aflevering van Russische wapens. Men ge looft, dat Egypte tot op heden voor ruim 890 miljoen gulden aan zware wapens in communistische landen heeft gekocht. In de afgelopen vier maanden zouden 125 tanks en veel stukken geschut alles echter daterend «it de tweede wereldoorlog, in Egyptische havens ont scheept zijr Ook veel van de 80 straalvliegtuigen di le Sowjel-Unie aan Egypte heeft geleverd, souden verouderde typen zijn. Engeland zal de NAVOraad. die wc ensdag m Parijs bijeenkomt, meedelen dat het mogelijk 20.000 soldaten uit West-Duitsland zal moeten weghalen, als de Suezcrisis verergert, meldt, de Westduitse General Anzeiger Ir. officiële Britse kringen bewaart men hierover nog het stilzwijgen. (Vorige maand heeft Engeland reeds eenheden specialisten uit West Duitsland terugge trokken). Hei zes weken oude dochtertje Cynthia van het echtpaar Ruotolo is zaterdag Jj, de Amerikaanse stad Hamden (Conn ticut) ontvoerd. )e baby verdween uit v rinderwagen, die mevrouw Ruotolo voc een warenhuis had neergezet. De moeder was voor het eerst sind? de geboorte met het kleintje uitgegaan! Zij ging met een buurvrouw winkelen en zo om de tien minuten naar de baby ki ken. Toen zij de tweede maal bij de wa gen kwam, was de kleine Cynthia ver dwenen. Het blad New Haven Register heeft meegedeeld, zaterdagavond laat te :ijr. opgebeld door een onbekende vrouw, die met omfloerste stem mompelde: ,,De baby is veilig". Men denkt dat het kindje niet om los-B geld ontvoerd is, maar door iemand die een baby wilde. Radio Moskou heeft maandag bekend gemaakt, dat in de Sowjet Unie be gonnen is aan de bouw van een door kernenergie voortbewogen ijsbreker, die 16.000 ton zal meten en in ijsvrij water een kruissnelheid zal heben van achttien knopen. Volgens Radio Moskou zal de ijs- breker minder dan vijfhonderd gram kernbrandstof per dag verbruiken en in staat zijn twee tot drie jaar in ac tieve dienst te zijn zonder kembranö- stof bij te laden. Voorts deelde Radio Moskou mee, dat Russische geleerden op papier een door kernenergie vortgedreven loco motief hebben ontworpen en bezig zijn met het ontwerpen van een door kern energie voortgedreven vliegtuig. De Australische minister voor het leger, John Cramer, heeft meege leeld dat een volledig uitgerust bataljon gereed wordt gehouden voor het geval militaire hulp nodig zou zijn in het geschil om het Suezkanaal. Op korte termijn zou nog een batal jon kunnen worden gemobiliseerd en zonodig een complete divisie van 17.000 man. De Britse gouverneur van Cyprus, veldmaarschalk Sir John Harding,; heeft eer besluit getekend, dat aan wezigheid op Cyprus toestaat van „bezoekende strijdkrachten" uit hetj gemenebest en andere landen. Dt order geldt voor strijdkrachten var Canada, Australië, Nieuw-ZeelandJ Zuid-Afrika,' India, Pakistan, Ceylon; de Ver. Staten en Frankrijk^ Volgens berichten in de cfchtend-j bladen van Damascus zullen de Ara bische landen een gezamenlijke pro testnota tegen de FransEngelse militaire voorbereidingen aan de Veiligheidsraad zenden. De Australische premier Robert Menzies, voorzitter van de vijflanden- commissie die met Nasser gaat pra ten, heeft vóór zijn vertrek uit Londen verklaard: „De wereld verkeert in een zeer ge vaarlijke positie en het is bittere ernst". „We zullen doen wat we kun nen binnen de grenzen die ons in Londen gesteld zijn. Dat betekent echter niet dat we alleen maar koeriers zijn die een stuk papier (het plan-Dulles) komen brengen. Er zijn nog veel dingen die uitgelegd moeten worden en waarover we besprekingen willen .voeren. Wij hebber echter geen bevoegdheid om enig principieel punt uit het voorstel te laten schieten". lij een Perzisch dorp, een kleine honderd kilometer ten zuiden van Tehe- <m, is een oliebron aangeboord van buitengetcone kracht. Dagenlang spuit de bron nu reeds een geweldige fontein tan olie meer dan zestig meter de lucht in en men heeft de hulp van de Amerikaanse technici moeten inroe pen om. deze niet te stelpen stroom in bedwang^ te krijgen. Reeds nu is de. praiuktie groot genoeg om dagelijks veh tienduizenden vaten te vullen. De Egyptische openbare aanklager, Hifexz Sabek, heeft zaterdag in een gesprek met hei officiële persbu reau voor het Midden-Oosten ver- Waard, dat hij de doodstraf z®3 eisen a 3f jSPionnagezaak-S .vinburn". ■*e doodstraf kan geëist worden, zo wegde hij hieraan toe, omdat Egypte technisch nog in oorlog is met Israël. vredestijd is de zwaarste straf voor sPionnage gevangenisstraf. De BILT, maandag 10 uur. net veer in West-Europa wordt nog steeds bepaald door de depressie, waar- an het centrum vanmorgen voor de !gang van het Kanaal werd aan getroffen. J® een omvangrijk gebied, om het centrum gelegen, circuleert koude en onstabiele lucht. Over Duitsland stroomt Tv?iij„warme lucht afkomstig uif het Middellandse zeegebied via Denemarken naar het noordelijk deel van de Noord- *5:?. in !let overgangsgebied tussen de warmere en de koudere lucht, dat zich vanmorgen uitstrekte van Nederland via es Duitsland naar het Alpengebied, Kwa® uitgebreid regen voor. De over gangszone zal zich de komende 24 uur geleidelijk naar het Noordoosten ver plaatsen, zodat ons land weer geheel c koude lucht zal komen te liggen, «.verband met de onstabiele opbouw zullen naast opklaringen ook: nog enkele joca^e buien tot entwikkeling kunnen Doordat een trein van ;en brug stort te, zijn gisteren in India minstens 125 personen om het even gekomen. De ramp voltrok zich kort na midder nacht op een brug van 40 meter lengte In één overspanning acht kilome ter ivan Mahboobnagar in de staat Hy derabad. De lokomotief en de tender zakten door de brug en stortten met twee passagierswagens in de rivier Een derde wagen bleef in de gebroken brug hangen, evenals een postwagen met sor teerders. Men gelooft dat vele passagiers, op gesloten ih de wagens, onmiddellijk dood zijn geweest. Anderen werden ech- ter uit de wagens geslingerd en door de snelle stroom meegesleurd. Het grootste spoorwegongeluk u In dia had plaats n 1937. Toen kwamen 150 passagiers om het leven. Bij Vlcenza In Italië is zaterdagavond een autobus waarvan de chauffeur even was uitgestapt, in een 300 meter diep ravijn gestort. Veertien inzittenden kwamen om het levert en tien anderen zijn met zware verwondingen in 'het- zie kenhuis opgenomen. Alle slachtoffers zijn Italianen, die terugkeerden van een bezoek aan een militaire begraafplaats uit de eerste wereldoorlog De 24-jarige chauffeur, die even was uitgestapt om di voorruit schoon te maken, is onvindbaar. De particuliere secretaresse van H K.H. Prinses Beatrix deelt mede, dat het secretariaat van. de Prinses geves tigd is Noordeinde 68 te Den Haag. Toen de bus langzaam begon te rij den, probeerden de passagiers die voor in zaten vergeefs de rem en het stuur wiel te grijpen. Anderen sprongen dode lijk verschrikt uit de wagen. Vijf in Engeland gereviseerde tank- landingsvaartuigen rijn vrijdag in de Maltese haven La Valetta tevens hoofd stad van het eiland, aangekomen. Een Brits oorlogsschip, dat comman dotroepen naar Malta heeft overge bracht, is vrijdag weer naar Engeiand vertrokken. Men wilde van officiële zij de niet mededelen, of de oorlogsbodem nog meer Britse troepen naar het Mid- deilandse-Zeegebied zal overbrengen. Het betreft hier voorzorgsmaatrege len i.v.m. de spanning rondom het Suez kanaal. De Franse minister van buitenlandse zaken, Christian Pineau, heeft zondag avond verklaard, dat president Nassèr zich zou neerleggen bij de voorstellen van de Londense conferentie over <Je Suez-kanaalkwestie, indien de Sowjet- tinie hem niet zou steunen. Pineau, die sprak op een landbouw tentoonstelling, zei, dat deze Sowjet-hulp, waardoor Nasser een onbuigzame hou ding kan aannemen ,.de wereldvrede in gevaar zou kunnen brengen". „In deze omstandigheden hebben wij niet het recht een politiek van overga ve te volgen en ons neer te leggen bij de aanslag van de Egyptische dictator. „Indien er in 1936, ten tijde van de herbezetting van het Rijnland, een mi nister van buitenlandse zaken was ge weest, die bereid was „neen" te zeg gen tegenover de Duitse eisen, zou deze minister misschien beschuldigd zijn van een oorlogszuchtige houding. Hij zou echter het lever van twintig miljoen mensen, tussen 1939 en 1945, hebben ge red". Frankrijk had besloten energie te to rsen. „Onze jonge militairen, die voor de dienst zijn opgeroepen, geven ons het voorbeeld van moed- Wij kunnen de wereld onze energie en onze wens naar vrede tonen." Pineau gaf Egypte de schuld voo Frankrijks moeilijkheden in Algerië Nasser had hem zijn erewoord gege ven. dat er geen Algerijnse agitators m Egyptische kampen werden opgeleid. Dit was niet waar gebleken ,.Het is ons thans niet meer mogelijk vertrou wen in kolonel Nasser te stellen." Onder verwijzing naar de militaire voorbereidingen in het gebied van de Middellandse zee zei de Franse minis ter: „Wij noeten bepaalde dreigemen ten van Nasser jegens westerlingen niet vergeten en wij moeten gepaste De Indonesische minister van Bui tenlandse Zaken, Roeslan Abdoelgani. is gisteren per vliegtuig naar de Sov- Volgens het persagentschap voor het Midden-Oosten zullen de Arabische lan den aan Hammarskjoeld, de secretaris generaal van de Ver. Naties verzoeken de Canadese generaal E L. M. Burns te ontheffen van de leiding der Israë- lisch-Arabische wapenstilstandscommis sie. Een Syrische zegsman heeft verklaard, dat Egypte, Syrië, de Libanon en Jor danië een gezamenlijke eis overwegen omdat Burns „vooringenomen is voor Israël". jet-Unie vertrokken, waar hij zich bij president Soekarno zal voegen Abdoel' gani is oor een speciale commissie van het kabinet vrijgesproken van de be schuldiging betrokken te rijn geweest bij eer corruptieschandaal. Als woordvoerde; van het Indonesi sche leger heeft It.-kolonel Pringadi ia terdag in Djakarta verklaard, dat „het leger van mening Is dat de affaire van de 13e augustus niet afgesloten Is". (Op 13 augustus deed hel leger een poging, minister Abdoelgani vóór zijn vertrek naar de conferentie over Suez te Londen te arresteren. Het Indonesische Jeger, aldus overste Pringadi volgens United Press, wacht met verdere stappen op de anticorrup- tiewet, lie nog aangenomen moet wor den. „Het leger wenst niet, dat dit wetsontwerp «en politieke voetval wordt", aldus de woordvoerder. maatregelen nemen om in geval van nood de veiligheid van Fransen en En gelsen in Egypte te garanderen. Wij moeten ook denken aan de eventuele repatriëring van de loodsen die naar hun landen willen terugkeren en door d< Egyptische wet met gevangenisstra worden bedreigd, indien zij hun pos willen verlaten „Men zal zeggen, dat een krachtige houding het gevaar van een conflict met zich meebrengt, naar ik ben niet erg zeker van de solidariteit van de Arabi sche landen jegens Nasser. Sommige van deze landen achten zijn initiatie ven reeds buitensporig." „Nasser is zeer zeker opeen veel klei nere schaal een dictator dan Hitier, maar zijn opwellingen zijn niet min der gevaarlijk. Is het niet onze plicht hem, erstond tegen ie houden?" „Indiërs wij „neen" zeggen met de zeer duidelijke wil om desnoods geweld te gebruiken, zal dat veel beter zijn dan de toestand, waartoe dralen zou leiden en welke misschien een geduehter be dreiging van de vrede zou betekenen" aldus de Franse minister van buiten landse zaken. Naar uit betrouwbare bron in Djakar ta wordt vernomen, zijn er pogingen ge daan om de Susuhunan van Solo, de heerser van het Prinsdom Surakarta in Midden-Java, te ontvoeren. De procureur-generaal, Surapto, heeft hedenmorgen de berichten >ver het ont voeren van aen hooggeplaatst persoon in Midden-Java bevestigd, maar hij was niet geneigd de naam te noemen Hij zei, .dat het parket maatregelen had genomen om de ontvoering te voorko men. Op honderden kilometers afstand van de stad Laon in Noord-Frankrijk heeft de Franse politie vrijdagavond twee jeugdige Nederlandse avonturiers, nl. de 15-jarige Lambertus Jansen en de 16-jarige Clara Brus, gearresteerd, die reeds sindr dinsdagavond te Geiderrnal- sen worden vermist. Die avond zijn do kinderen in eikaars gezelschap gezien en daar de jongen reeds twee maal een auto had ontvreemd om er een tochtje mee te maken en de stucadoor K. uit Geldermalsen woensdagochtend bij de politie aangifte kwam doen van de ver missing van zijn Fordauto, bouwjaar 1943, kenteken NX 45-06, die hij de avond tevoren voor zijn woning had ge parkeerd, had men sterk het vermoe den dat de knaap ne auto had gestolen om er met het meisje een „joy-riding" mee te maken. De politie verspreidde daarop hun signalementen. Het blijkt nu, dat de jonge avontu riers met de auto naar Frankrijk zijn gegaan, waar zij vrijdagavond aan een benzinepomp in Laon het reservoir van hun auto lieten vullen en zonder de ver schuldigde 3954 francs te betalen, de vlucht namen. 250 km verder reden zij een auto aan. die aan Parijzenaars toe behoorde, en die zij beschadigden Ook nu stopten zij weer niet en het kostte de politie verscheidene uren voordat zij hen kon arresteren. Op het parket te Laon bekenden de beide vreemdelingen de auto gestolen te hebben om een bezoek aan Frankrijk te brengen. Zij hadden de grens ille gaal overschreden zonder zich daarom in het nunst te bekommeren. Dc politie te Geldermalsen had za terdagavond al bericht ontvangen, dat de jongelui in Frankrijk in arrest wa ren gesteld. In de Amerikaanse stad Clinton in de staat Tennessee, waar vorige week ernstige onrast heeft geheerst door verzet van de blanke bevolking tegen opheffing van de rassenscheiding op de plaatselijke middelbare school, is za terdag de noodtoestand afgekondigd. Met behulp van traangas werd later een menigte van naar schatting vijf honderd blanken, die voor het ge rechtsgebouw een, dreigende houding had aangenomen, uiteengedreven. De woordvoerder van de informateur prof. De Gaay Fortman deelde gisteren mede, dat de heer J. van Tilburg, gou- vemeur van Suriname, die op'uitnodi ging van de informateur naar Neder land onderweg' is, door een technische storing aan het vliegtuig g'stera md niet Is aangekomen, heer Van Tilburg wordt thans he- denavond Iaat op Schiphol verwacht. Door iet wegvallen van een regel in onze editie van zaterdag werd de indruk gewekt dat prof. dr. J. Zijlstra niet in het schema van prof. De Gaay Fortman is opgenomen. De informateur wil eenter prof. Zijlstra het departement van Economische Zaken aanbieden, terwijl hij zelf het departement van Justitie voor zijn rekening zou willen nemen. De informateur, prof. De Gaay Fort man heeft hedenmorgen opnieuw een ge sprek gevoerd mei de minister van Staat, nar. Van Schaik. Gistermiddag had hij een onderhoud van een uur met de commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe, mr. J. Cramer, ud- Eerste Kamer-lid voor de P.v.d A. Deze gesprekken droegen een oriënte rend karakter. In politieke kringen neemt men aan, dat de heren Van Schaik en Cramer optreden als kontakt- man van de informateur, resp. met de •K:V.P. en met de P.v.d.A. Het lijkt aannemelijk dat hij genoemde heren, raadpleegt over eventuele kandidaat-m; msters, b.v ook wanneer bepaalde kan didaat-ministers uil de kring van" de K.V.P. en de P.v.d.A. in eerste aanleg zouden weigeren een portefeuille te aan vaarden. Engeland heeft sinds gisteravond een nieuwe, doortastende» minister van Ma rine, ee man van de infanterie, die -in de tweede wereldoorlog in Egypte heeft gevochten. Het ïs de 48-jarige burggraaf Hailsham, een vooraanstaand advocaat, die vóór zijn verheffing in ie adelstand Quinton Hogg heette. Hailsham is de opvolger van de 52-jarige Lord Cilcennin, die vroeger de naam J. P. L. Thomas droeg. Lord Cilcennin had reeds in december erzochl ïn het komende na jaar van rij functie ontheven te worden om persoonlijke redenen. Het heeft er de schijn van; dat de be noeming van Hailsham verband houdt ie de Suezcrisis. De nieuwe minister heeft vier weken geleden in zijn weke lijkse dagbladkolom geschreven: „Als wij de ambities van Nasser zouden cunnen verijdelen, zouden wij de wereld een dienst bewijzen er, wij zouden dat dan op wettige wijze doenWij kunnen het ons niet veroorloven slappelingen te zijn op dit ogenblik." Het gebouw van ie staatsdrukkerij In Nicosia, de hoofdstad van Cyprus, is gisteren ioor het ontploffen van een tijdbom beschadigd. Zaterdag hadden zich reeds ontploffingen voorgedaan in ver scheidene canlinegobouwt ie EpiscopL waar het gemeenschappelijk hoofdkwar- tiei voor de Britst; land- en luchtstrijd krachten in het Midden-Oosten Is ge vestigd. Verzetslieden hebben gisteren in het dorp Tricomc een Cypriotische politic man doodgeschoten. De 56-jarige mej. M, A. KersthoR uit Groningen is zondag tijdens een wande ling op een onbewaakte overweg onder Boxtel door een trein gegrepen en ge dood. Het slachtoffer wa slechthorend. r- Botterdam: Witte de Withstraat 30 - Telef, 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 's-Gravenhage; Huygensplein I Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Advertentie-afd Til. 114402 Dordrecht Scheffersplein 3 Postgiro No "f24203 Telefoon 4570 Klachtend lenst na 17.30 uur 7314. Gouda: Fluwelensirsgel 104. Red. Tel. 2867. Adv. Tel. 4735 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand 8,75 per kwartaal - Losse nummert 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Geldig tot dinsdagavond: Zwaarbewolkt met plaatselijk opkhT"" /en en hier en daar enkele buien. In de ochtend verspreid voor komende mist. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Zwakke tot matige wind tussen zuid en west. ZON EN MAAN 4 sept.: zon op 5.58, ander 19.23; maan op l 5 36. onder 18.44. i O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1