BEROEP EN ROEPING Onderhoud Drees-Burger- Van Tilburg Eerstejaarsdag in Leiden jj Weer Ned. deelneming in olie Noord-Sumatra m Laat loodsen blijven zegt maatschappij Sombere reactie in Egyptisch regeringsorgaan Zuivelondernemers bli ven weigeren Angst voor tandarts wordt een dure kwaal Informateur en kandidaat-premier bij Koningin Stemt Bonn toe in gedemilitariseerde oostelijke zone? m Prinses voorlopig 3 jaar studente Fractie P.v.d.A. heden bijeen Nina morgen terug TUC vraagt kortere dienstplicht Weer overzicht School in Clinton geboycot 220 Chinese vissers na storm vermist Wil Nenni toch los van het Westen? Niet in bestuur Produktschap Ernstig bezwaar tegen dwang ai WOENSDAG 5 SEPTEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3478 Weerbericht w&Èmm Indonesisch kabinet verdeeld Ambtenarensalarissen per 1 september verhoogd Britse en Amerikaanse vlootbezoeken NA TOELATING NEGERS: ZO LANG MENZIES NOG PRAAT: m Nieuwe voorstellen aan Ziekenfondsraad Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel 111892 Adm. TeL 114402 Klachtendienst 18.30—39.30 u.: TeL 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG HET was ogenschijnlijk een niet zc belangrijke gebeurtenis, toen viji jaar geleden te Utrecht de Ned. Chr. Vereniging van Hoger Personeel werd opgericht. De initiatiefnemers waren weinig talrijk, de problemen mede als ge volg van de tot ontwikkeling komende publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie moeilijk en omvangrijk. Al is vijf jaar een betrekkelijk kor te periode, het is begrijpelijk, dat de ze jonge vereniging waarvan overi gens reeds veel invloed uitging be hoefte heeft gevoeld voor een breder publiek een zekere verantwoording af te leggen, van wat tot dusver werd gepresteerd. Onder de titel „Beroep en Roeping" is onlangs een bundel verschenen, waaTin men de resultaten vindt van de bezinning, die heeft plaats gevon den. Wij menen niet te veel te zeggen, wanneer wij opmerken dat de lezer in deze bundel geconfronteerd wordt met een belangrijk stuk sociale problema tiek, zoals die zich vandaag de dag aan ons presenteert. Dit alles steeds weer tegen de achtergrond van het perspectief, dat het Evangelie biedt. PROF. mr. W. F. de Gaay Fortman prijst in het voorwoord, dat hij in de bundel schreef, de wijsheid van de initiatiefnemers, die destijds moge lijkheden hebben gezien om in het ge heel der chr. vakbeweging een groep werknemers in te schakelen. wier plaats In het bedrijfsleven hun mede werking in de ehristelijk-sociale bewe ging van groot belang maakte. Het bewijs hiervan vindt men in de ze veelszins gevarieerde en aantrekke lijke bundel terugf Het chr. hoger personeel hlijkt geenszins aan ge zichtsverenging te hebben geleden. Het heeft zich zeker niet beperkt tot een bezinning op de eigen taak en plaats in het bedrijfsleven alleen. JHet name heeft men zich ook bezig gehouden met de vraag het blijkt uit een rapport van de afdeling Eind hoven of er middelen zijn te vinden om de remmingen weg te nemen, die de arbeider beletten zich met volle toe wijding aan het hem opgedragen werk te geven. HET is hier niet de geëigende plaats om op de verschillende facetten van dit vraagstuk thans dieper in te gaan? Wie er belangstelling voor heeft schaffe zich deze bundel aan. x) Tien deskundigen geven hun visie op onderscheidene problemen. Vijf van deze opstellen bewegen zich rond om het zo juist aangegeven onder- Werp, hetgeen blijkt uit de titels: „Het beoordelen van bedrijfsgeno- ten" mr. M. H, K. de Graaf), „Vrij heid en verantwoordelijkheid" (prof. dr. H. Thierry), „De wet op de onder nemingsraden en haar uitvoering" (D. W. Ormel), „Moeilijkheden voor de christen in het moderne bedrijfsle ven" (dr. Chr. J. Maan), „Remmin gen en stimulansen in het werk" (prof. dr. Ir. H. van Riessen). Andere opstellen behandelen o.a. „De chr, toekomstverwachting en haar betekenis voor het sociale leven" (prof. dr.'G. Brillenburg Wurth), „Onderne mer en concurrentie" (prof. mr. P. Borst), „De verlening van publiek rechtelijke bevoegdheid aan organen van het bedrijfsleven" (prof. dr. W. Rip), „Tragiek en triomf op weg naar een Europese eenheid" (mr. C. A. Bos) en „Bedrijfsleiding en hogere beambten" (drs. G. J. Bavinck). Zoal3 men ziet: deze bundel bevat veel materiaal waarvan vooral studie verenigingen en discussiegroepen voor dlepergaande bezinning dankbaar ge bruik zullen kunnen maken. Geldig tot donderdagavond. WEINIG VERANDERING Zwaar bewolkt met tijdelijk regen, maar later ook enkele opklaringen. Matige, hier en daar tijdelijk krachtige Zuidelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 6 sept zon op 6 02, onder 19.18: maan op 8 21, onder 1931.j O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Volgens hel Wesiborlijnie blad „Der Abend'* icu de We&lduitse regering in een nota, die wordl opgesield voor de vier bezettingsmachten. Frankrijk. Enge land, de Ver. Staten en de Sowjet-ünie, bekendmaken, dat zij bereid is toe te stemmen in een gedemilitariseerde zone aan de Pools-Duitse grens, mits de Rus sen toestemmen in de hereniging van Duitsland. Deze zone, die gelegen zou zijn aan de Duitse zijde van de grens, zou er vol gens „Der Abend" toe bijdragen, de vrees van de Russen voor een Duitse invasie te verdrijven Het vorig jaar ir een dergelijke zone op de te Ge-ève gehouden conferentie over de hereniging van Duitsland bepleit door de Britse premier Anthony Eden. ■M x) De bundel kan worden aange vraagd bij het secretariaat, Meidoorn- singel 31 te Rotterdam. Nadat zij maandag haar intrek had genomen in haar studentenkamers aan het Rapenburg te Leiden, heeft prin ses Beatrix gisteren de traditionele eerstejaarsdag bijgewoond. Deze dag brengt de nieuw aankomende studen ten tezamen en in contact met hoog leraren, leden van de wetenschappe lijke staf en studentenorganisaties. De eerstejaarsdag werd ingeleid door een plechtigheid in de Pieterskerk, tij dens welke de rector-magnificus, prof. dr A-. E. van Arkel, de nadruk legde op de plichten van de student, die voor hem zwaarder moeten wegen dan de rechten. Prinses Beatrix woonde ook de an dere bijeenkomsten van.de eerstejaars dag bij, waarbü een gemeenschappe lijke lunch en de voorlichtingsbijeen komsten, die faculteitsgewijze gehou den werden. Prinses Beatrix neemt deel aan de donderdag a.s. beginnende novitiaatstijd van de Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden. Tij zal daarna sociologie studeren en "een juridische scholing doormaken. Het staat nog niet vast, of zfj tijdens haar studie, waarvan de duur voor lopig geschat is op drie jaar, examens tal afleggen waartoe zij op grond van (Van onze parlementaire redacteur) NA een ochtend en een middag van langdurig confereren werden de informateur, prof. De Gaay Fortman, en de gouverneur van Suriname, de heer Van Tilburg, gisteravond achtereenvolgens door H.M. de Koningin op Huis ten Bosch ontvangen. De informateur bracht tussentijds rapport uit. Hij arriveerde om kwart voor acht op Huis ten Bosch. De heer Van Tilburg om half negen. Om kwart voor tien vertrok de gouverneur. De heer De Gaay Fortman vertoefde nadien nog geruime tijd bij de vorstin. Het is niet bekend of de Koningin de heren De Gaay Fortman en Van Tilburg samen ontving. De informateur, prof. De Gaay Fortman zou hedenmiddag opnieuw een onderhoud hebben met de heer Van Tilburg. Vanavond komt het bestuur van de Tweede Kamerfractie van de P.v.d.A. bijeen, waarin de socialisten hun hou ding zullen bepalen tegenover, de infor matiepoging van prof. De GSay Fort man. Men mag aannemen, dat de heer Van Tilburg eerst beslissen zal over het aanzoek van de informateur voor bet minister-presidentschap, nadat het frac tiebestuur zijn standpunt zal hebben be paald. Vanmiddag zou de heer Van Tilburg mr. Burger ontmoeten. Nadat de heer Van Tilburg gis teren van halfelf tot één uur met de heer De Gaay Fortman op het Toren tje confereerde, daarna met hem de lunch gebruikte en vervolgens tot vier uur het gesprek met de informateur voortzette, nam de heer Van Tilburg enige uren rust in het huis van een familierelatie. Om kwart voor zeven begaf hij zich naar het woonhuis van de demissionaire minister-president dr. Drees. waar ook de voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de P.v.d.A. mr. Burger aanwezig was. Spo'edig beslissing De heer Van Tilburg pleegde uitvoe rig overleg met de beide topfiguren van zijn partij. Men neemt aan, dat de heer Van Tilburg zich gisteren op de hoogte heeft gesteld van program en zetelverdeling van de informateur en dat hij daarna een dag bedenktijd heeft gevraagd, zodat eerst vanavond of don derdagmorgen de beslissing verwacht wordt. 0 Zie verder pagina 3 Nina Ponomareva, de Russische at lete, die iii Londen van winkeldiefstal werd beschuldigd, zai morgen per vliegtuig uit de Engelse hoofdstad naar Moskou terugkeren. Dit heeft een functionaris van de Russische atlethiekcommïssie in Moskou medege deeld. De rector magnificus van de Leidse universiteit heeft gisteren in de Pie' terskerk de eerstejaarsstu dentenonder wie HJ£.H. prinses Beatrixtoegespro ken. Na afloop maakte de Prinses in gezelschap van haar secretaresse, viej. mr. M. Meurs, een wandeling door de stad. Be Indonesische regering is scherp verdeeld over het probleem van de olie «o Noord-Sumatra, en wel over de vraag w Nederlandse oliebelangen moeten wor sen aangezocht om bij de ontwikkeling van de olie met de Indonesische regering samen te werken, of dat de Indonesische regering het zonder Nederlandse steun ïai blijven doen. Deze kwestie is gisteren door het satsinet besproken en heeft tot een heftig meningsverschil geleid. De oliemaatschappij van Noord-Suma tra, welke vroeger Nederlands bezit was, hoeft sinds 1949, toen zij door de Indo nesische regering werd overgenomen, slechts een fractie opgeleverd van haar vroegere produktie. Het kabinet heeft zich beziggehouden met een voorstel om een Nederlandse ohecombinatie te verzoeken op een 50-50 Naar wij vernemen heeft de minister raad besloten de datum van ingang van «e verhoging der ambtenaren-salarissen met zes procent te handhaven op 1 september, ondanks bezwaren die daar- tegen door de organisaties van over heidspersoneel in de Centrale Commis- «e voor georganiseerd overleg zijn ge opperd. basis met de Indonesische regering samen te werken. Dit voorstel stuitte op heftig verzet van een deel van het kabinet, dat aan drong op volledige afbreking van elke Nederlandse invloed. Zij, die het voorstel steunden, meenden dat Indonesië naar samenwerking moet streven tot het technisch in staat is om het zonder hulp te doen. Op de kabinetszitting van a.s. vrijdag zal behandeld worden een rapport van een speciale commissie, waarin aanbe velingen worden gedaan voor het vijf jarenplan voor Sumatra. Het Britse vakverbond T.U.C., dat acht miljoen arbeiders vertegenwoor digt, heeft er gisteren bij de regering Eden op aangedrongen de thans twee jarige militaire dienstplicht spoedig te verkorten. In een resolutie, die op het jaarlijkse congres van de T.U.C. werd aangenomen, werd de regering tevens verzocht via de Ver. Naties „actief" naar ontwapening te streven. Verder is een resolutie aangenomen waarin gevraagd wordt om garanties tegen „meedogenloze toepassing van automatie door werkgevers". het eindexamen van het Baarns Ly ceum gemachtigd is. Vermoedelijk zal zij niet een volle dige sociologische studie kunnen vol gen, omdat zij voornemens is haar re presentatieve taken als Kroonprinses te blijven verrichten, zodat het voor haar vrijwel ondoenlijk zal zijn zich volledig op de studie te concentreren. 3ij de gelijktijdig met haar aanko mende vrouwelijke Leidse studenten bevindt zich ook haar beste vriendin, jkvr. Renée Röell, die gelijktijdig met de Prinses slaagde voor het eindexa men. Jkvr. Röell zal in Leiden haar intrek nemen in hetzelfde huis als prinses Beatrix. Ook haar eindexa mengenoten mej, M. A. Sprenger van Eyk en mej. A. Hasseley Kirchner be ginnen thans een academische studie te Leiden Prinses Beatrix streeft ernaar, haar studietijd zoveel mogelijk als gewoon studente door te maken en zjj ver trouwt er in hoge mate op, dat de. Leijise gemeenschap haar de vrijheid zal laten inderdaad als studente in plaats van als Prinses in de Sleutel stad te verblijven. Aan RotterdamAmsterdam en Den Helder Van 12 tot 19 september zal het moe derschip voor mijnenvegers van de Brit se marine, H. Ms. Maidstone", een niet-officeel bezoek brengen aan Am sterdam. Van 13 tot 19 oktober zal het Dart mouth Training Squadron van de Brit se marine, bestaande uit de onderzee- bootjager-mijnenlegger H. Ms. Carron er de snelvarende fregatten H. Ms- Vi gilant en Venus, onder bevel van kapi tein ter zee .1. E. Scotland. DSC, RN, een met-officieel bezoek brengen aan Rotterdam. Deze drie schepen hebben elk een standaardwaterverplaatsmg van 1710 ton en een bemanning van ongeveer dertien officieren, veertig adelborsten en honderdtachtig schepelingen. Van 16 tot 19 oktober zal de minecraft division 84 van de Amerikaanse marine, bestaande uit de mijnenvegers USS „Skill", „Nimble", „Pinnacle", „Saga city" en „Vital" onder bevel van luite nant ter zee der eerste klasse E. P. Flynn jr., een met-officieel bezoek bren gen aan Den Helder. Deze schepen heb ben een standaardwaterverplaatsing van 750 ton. Jap ÉSSlIfe' ,Op het in Nijmegen geopende internationale congres voor human 1 relations hebben Kof ia B-usia (5 jaarvan de Goudkust en Harry Crijns (4 jaaruit Nederland H.M. de Koningin bloemen aangeboden.' DE BELT, woensdag 10 uur. Ten Zuidwesten van Ierland ligt hef centrum van een depressie die maar weinig van plaats verandert en nog steeds iets in diepte toeneemt. Aan de voorzijde van deze depressie voeren Zuidwestelijke winden zeer vochtige lucht naar West-Europa. Hel warmtefront. dat deze lucht be grenst, bereikte woensdagochtend vroeg ons land. voorafgegaan door een brede regenzone. Het bijbehorende koufront schuift ais geheel uiterst langzaam op m Noordoostelijke richting. De beweging ervan wordt vertraagd door kleine storingen welke over de Golf van Biscaye en het Kanaal naar het Noordoosten lopen, en over het algemeen tot flinke neerslag aanleiding geven. In verband daarmee zijn ook morgen de regenkansen zeer groot. In de temperatuur komt maar weinig ver andering. De wind blijft in de Zuidhoek. DE (oude) Suezkanaalmaatschappij heeft haar niet-Egyptische loodsen en andere personeelsleden opdracht gegeven op hun post te blijven zolang de huidige besprekingen met Menzies in Caïro voortduren. Wat daarna zal gebeuren, wilde de maatschappij niet zeggen. Tevoren was gemeld dat de niet-Egyptische loodsen van plan waren met ingang van 15 september ontslag te nemen, tenzij tegen die tijd een bevredigende oplossing zou zijn gevonden. De Kanaal maatschappij verklaarde gisteren dat zü hierover geen bericht had ontvangen, maar dat het haar niet zou verwonderen, aangezien de niet-Egyptenaren lichamelijk en moreel uitgeput zijn. D Franse minister van Buitenlandse Zaken, Pineau/heeft gisteren geweigerd de ambassadeurs van vijf Arabisèhe staten gezamenlijk te ontvangen";vóorie"en'"gesprek"-oveT. het Suèzprobleem. Pineau deelde mee dat hij de diplomaten slechts afzonderlijk wilde spreken. De ambassadeurs (van Syrië, Jordanië, Libanon, Irak en Saoedi- Ara- bië) hadden Pineau vermoedelijk willen meedelen dat zij de naasting van het Suezkanaal door Egypte steunen. Dit in antwoord op de zondag door Pinoau uitgesproken bewering dat bepaalde Ara bische staten Nassers politiek inzake het Suezkanaal afkeuren. „Wij zijn nog niet begonnen elkaar aan te vallen", verklaarde een kenne lijk goed gehumeurde Robert Menzies gisteravond aan het slot van de derde Op de middelbare school van Clinton in de Amerikaanse staat Tennessee, waar voor het eerst negers zijn toege-' laten, is gisteren tweederde van het aantal blanke leerlingen weggebleven. De omgeving van de school werd door de nationale garde in jeeps streng be waakt. Negen van de twaalf negerleerlingen, die voor het nieuwe jaar zijn ingeschre ven. kwamen gisteren naar school. Voor de hoofdingang hadden zich blanke leerlingen opgesteld die de ne gers uitjouwden. Het Is nog te vroeg om te zeggen of dit een uiting van een boycot dan wei •vrees voor ongeregeldheden is. De Chinese kustprovincies zijn gisteren getroffen door de wervelstorm Dinah. Er worden 76 vissersschepen met 220 man aan boord vermist. Pietro Nenni, de leider van de Itali aanse linkssocialistiscbe partij, die de afgelopen tien jaar nauw verbonden is geweest met de communisten, heeft dinsdag de voorwaarden bekendge-, maakt voor samengaan van zijn partij" met de Italiaanse sociaal-democraten van vicepremler Saragat. In tegenstelling met vroegere geruch ten, als zou Nenni ingestemd hebben met een pro-westelijke buitenlandse po-, litiek, eiste Nenni; „een actieve buiten--, landse politiek van ontspanning, en-yre-i de, gericht op de overwinning van de verdeeldheid der wereld in vijandige militaire blokken", ivaarmee vermoede lijk bedoeld is, dat Italië zich moet los maken van het Westelijk bondgenoot schap. DRIE ondernemersorganisaties uit de zuivelindustrie zullen geen bestuursleden aanwijzen voor het Produktschap voor Zuivel, dat op 15 oktober in werking zal treden. Het zijn de Kon. Zuivel- bond F. N. Z., de Vereniging voor Zuivelindustrie en Melkhygiëne en de Bond van Coöperatieve Zuivelverkoopverenigingen. Naar men in zuivelkringen aanneemt, zullen de drie centrale werknemersorganisaties bij de benoeming van bestuursleden voor het Produktschap thans een afwachtende houding aannemen, om dat het onder de huidige omstandigheden geen zin zou hebben be stuursleden te benoemen namens K.N.L.C., C.B.T.B. en K.N.B.T.B. Ter algemene vergadering van de F.N.Z. (de organisatie van coöperatieve melkfabrieken) zei voorzitter G. H. E. M. van Waes gisteren te Enschede, dat bij de F.N.Z. twee overwegingen gelden; 1. Minister Mansholt en zijn mede werkers willen een ontworpen regeling tot uitbetalen van „industriemelk" naar kwaliteit met controle daarop niet in de privaatrechtelijke sfeer laten, doch on der het produktschap, dus in de publiek rechtelijke sfeer brengen.' 2. De F.N.Z., alsook andere onderne mersorganisaties zijn door de S.E.R. niet voldoende betrokken geweest bij het opstellen van het advies tot benoe ming van een voorzitter van het Pro duktschap. De thans door de Kroon be noemde voorzitter, thans voorzitter van het verdwijnende Bedrijfschap Zuivel, ir. B. van Dam, geniet blijkens de woor den van de heer Van Waes, niet het vertrouwen van de F.N.Z. en van ande re ondernemersorganisaties. Dwang In zijn jaarrede tot vele honderden stemgerechtigde leden van de F.N.Z zeide de heer Van Waas ook, dat de overheid dte maatschappelijke omvor ming. die gaande is, moet bevorderen Bevorderen is zijns inziens echter niet synoniem met dwingen, zoals in de on derhavige gevallen. De heer Van Waes waarschuwde ern stig tegen een stemming van zelfge noegzame flinkheid, nu het besluit om geen bestuursleden te benoemen geno men is. Integendeel vervult dit na rijp beraad genomen besluit hetF.N.Z.-be- stuur met grote zorg. De F.N.Z. aan vaardt immers het in de wet op de P.B.O. neergelegde principe van door werkgevers en werknemers gezamenlijk te dragen verantwoordelijkheid. Geen bitterheid „Ik wil geen negatieve woo|den spre ken of m een stemming van bitterheid en ontevredenheid leven", zo zeide de heer Van Waes. Ondanks alles blijft de F.N.Z. bereid mede te werken aan een spoedige tot standkoming van een Produktschap voor Zuivel. Wij accepteren de medezeggen schap van de werknemers ten volle en als goede democraten leggen wij ons neer bij de beslissing van de Tweede Kamer, dat dit op paritaire voet zal ge schieden. Maar wij staan erop, dat gedane toe zeggingen worden gehonoreerd en dat mét de opvattingen der vrije organisa ties. voor zover dat binnen het raam der wettelijke bepalingen mogelijk is, wordt rekening gehouden." Geen rebellie De voorzitter zeide bij de aanvang van de vergadering, het in hoge mate te be treuren, dat de minister noch het de partement van Landbouw, zoals anders, vertegenwoordigd was. Men moet toch beseffen, zo zeide hij, dat ofschoon er verschillen van opvatting zijn, wij niet uit rebellie handelen. zitting van de Suezbesprekingen met president Nasser. De zitting heeft een uur en drie kwartier geduurd. „ledereen heeft wat te berde ge bracht", vertelde de Australische pre mier. Daaruit wordt opgemaakt, dat president Nasser voor de eerste maal werkelijk aan de besprekingen deelge nomen heeft Tot nu toe had Menzies hoofdzakelijk of alleen het woord ge voerd om het plan tot internationali satie van het Suazkanaal toe te lich ten. Luit.-kolonel Anwar EI Sadat, een vroeger lid van Nassers junta, gaf gis teren de eerste semi-officiële reactie op de besprekingen tussen president Nas ser en Menzies. In het regeringsblad „Al Goumhou- ria" schrijft hij, zich tot Menzies wen dend: „Indien uw bedoeling slechts is het aanbieden van het plan-Dulles voor internationalisatie van het Suezkanaal, dan bent u en uw commissie in Londen om de tuin geleid, want Egypte heeft reeds gedurende en na de Londense conferentie en ook weer jl. zondag ver klaard, dat het het plan-Dulles geheel en al verwerpt." „Wij geloven", schrijft het blad ver der, „dat internationalisatie en inter nationaal bestuur termen zijn die in 1956 roof moeten betekenen". Radio-Moskou berichtte gisteren dat de eerste Russische loodsen, die in het Suezkanaal willen werken, uit Lenin grad naar Moskou zijn vertrokken. Het Franse ministerie van Defensie heeft sinds het uitbreken van de crisis liever geen hechte bondgenoot van het Westen? rondom het Suezkanaal reeds 45 sche pen gevorderd, te weten 34 vracht-, 8 passagiers- en 3 tankschepen. (Van een onzer verslaggevers) Angst voor de tandarts zal in de toe komst waarschijnlijk een dure kwaal worden. Wie zijn gebit niet goed ver zorgt en zijn kiezen en tanden niet ge regeld Iaat controleren door een tand arts moet zelf de kosten van de behan deling maar betalen, Is het standpunt dat ziekenfonds en tandartsen innemen. Gezamenlijk hebben zij voorstellen aan de Ziekenfondsraad gedaan die ver der behelzen: een verbetering in de tandheelkundige zorg voor de jeugd en een voordeliger regeling voor de men sen die hun gebit in orde hebben laten brengen en geregeld voor controle naar de tandartsen gaan. „De voorstellen, die de grote zieken fonds-organisaties en de Ned. Mij ter Bevordering van de Tandheelkunde aan de Ziekenfondsraad hebben gedaan, zijn geheel gericht op een rationele aanwen ding van ziekerxfondsgelden en tijd van tandartsen", verzekerde ons een voor aanstaand functionaris in het -zieken fondswezen. „Vooral willen wij ons ook richten op de jeugd, die over het alge meen nogal in het bezit is van een goed gebit. Met de ouderen is het in ons land droevig gesteld", voegde hij hieraan toe. Bij de nieuwe regeling kan de jeugd van 6 tot 21 jaar het gebit in orde laten brengen tegen betaling van een deel van de kosten. De groep van 21 tot 40 jaar moet de sanering van het ge bit zelf betalen. Wanneer men ouder is dan 40 jaar zal het in de regel niet meer mogelijk zijn een saneringsbewijs te krijgen. Eerste hulpverleningen, zo als b.v, het trekken blijft voor rekening van het ziekenfonds. Vullingen echter waarvoor de niet-gesaneerden op het ogenblik nog slechts een klein deel van de kosten betalen, komen in de toe-_ komst geheel voor rekening van de niet- gesaneerden. De rechten van de gesa- neerden worden uitgebreid. Een vergoe ding zal o.m. bij de nieuwe regeling kunnen worden verkregen voor stifttan- den, kronen, gegoten vullingen en fra me-protheses. Op hun zesde jaar kun nen kinderen een saneringsbewijs krij gen van het ziekenfonds, dat recht geeft op een gratis behandeling van het blijvende gebit. Zij moeten zich echter voor drie maanden na afgifte met het papiertje bij een dokter vertonen. Een halfjaarlijkse controle is daarna ver plicht om als gesaneerd te blijven wor den beschouwd. Kleuters beneden 6 jaar zullen op ruimere schaal dan voor heen vullingen in het melkgebit kunnen krijgen. De ziekenfondsraad zal op 14 september deze voorstellen in behande ling nemen. Als datum van ingang van de nieuwe regeling wordt voorgesteld 1 januari 19o7. Daarna ligt de uiteinde lijke beslissing bij de minister van So- ciale Zaken en Volksgezondheid. Uiteraard zal dan ook volledig over eenstemming moeten zijn bereikt over de honorering van de tandartsen. V-N. Vanavond al beslissing kabinetsform at e t" iflipï A i s.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1