Schiedamse brandweer toonde haar geoefendheid B.B. oefende aan de Koningin Wilhelminahaven Vlaardingen B. en W. van Rotterdam stellen als ingangsdatum 1 juli voor Supersnelle typistes gaan weer aan de slag Prof. Lieftinck plotseling dook op ïiSSiSM-vsp .ws;.-:r.sr tsjs jweemasse Risico bij oliewinning in waterwingebied Duur telefoontje Polio in Den Haag lloydIn PARIJS SCHIEDAM Ter gelegenheid 50-jarig bestaan Hoek van Holland MAASSLUIS Korfbalcompetitie begint zaterdag VLAARDINGEN Voor kankerbestrijding S.V.C, gaat weer trainen Burgerlijke stand van Rotterdam Vlaardingse damvereniging vierde 40-jarig bestaan Morgen opening „Begonia 1956" Houten noodschool aan Billitonlaan gereed Maasland Zes procent voor gemeentepersoneel Telegram van de Prot. Unie aan informateur Niet lager dan drie procent Opnieuw Nederlander gearresteerd Nationaal kampioenschap in Den Haag Giften voor vakantiefeest in 1957 te Vlaardingen Delfts initiatief voor int. iboekverkopersorganisatie Ned. schilderspatroons in Den Haag bijeen Frans Creusen overleden Bij oversteken door auto overreden en gedood Kerkelijke leider op Cyprus gearresteerd Portefeuille met f 1000 verloren Inbraak in gemeentehuis van Middelharnis Aanbod Eisenhower aan Stevenson Eerlijkheid „ruim" beloond KABINETSFORMATIE met SwSX Benoeming Rechtbank Vijftig jaar Ned. Ver. voor de Volkszang Echtpaar' veroordeeld Scooterrijder en lifter om het leven gekomen TROUW Woensdag 5 september 195^ Spectatulair Advertentie ENORME KEUZE VERLOVINGSRINGEN LEO van fERLAND Aanrijding met W.S.B.-btis Burgerlijke stand van Schiedam w Melkcarrier slipte Docent Technische Hogeschool: Gratiedank zij ingrijpen van Koningin Wilhelmina W.-Duitsland bouwt schepen voor de Halcyon-lijn Alom cariilonmuziek Ook thans? V isserijberichten Hoewel het weer ons de laatste weken voldoende nattigheid heeft laten zien om er voor een lange tyd genoeg aan te hebben, waren toch nog enkele duizenden toeschouwers dinsdagavond naar de Nieuwe Haven gekomen om daar de natte prestaties van de Schiedamse brandweer te bewonderen. Er was inderdaad veel te zien tydens deze grote demonstratie, die ter gelegenheid van het gouden jubileum van het Schiedamse korps werd gehouden en die, toen het reeds donker was, om negen uur begon. Te voren waren die Schiedammers, die niet op de hoogte waren van wat te gebeuren stond, reeds opgeschrikt door sirenegeloei en het gedaver van talrijke vuurrode wagens, die trots door de stad paradeerden, op weg naar het demonstratie- terrein, Maar by wat de vele toeschouwers rond de hoek Nieuwe Haven— St. Iiidulnastraat te zien kregen was dit nog niets. In het plantsoentje, dat op deze hoek is aangelegd was de brandweer de ge hele dag reeds bezig geweest een 15 meter hoge oefentoren op te richten, die fel werd verlicht door de schijnwer pers. - Bovendien stond op deze hoek een hou ten huisje, dat naar later bleek, voor bestemd was. om een „prooi van de vlam men" te worden. Nadat de commandant van de Schie damse brandweer ir. S. Moesker door een luidsprekerinstallatie, opgesteld op de stoep van het gebouw Irene alle aanwezigen, waaronder de heren ir. Dijkshoorn en Lutjens van de beroeps kern van de Rotterdamse brandweer en de heren Groeneveld en Tolderman van de Vlaardingse brandweer, had welkom geheten en vervolgens dank had ge bracht aan de burgerij voor de vele gif ten, die een grootse viering van het ju bileum mogelijk hebben gemaakt, loei den de vlammen uit het dak en de ra men van het namaak huis op de Nieu we Haven. Daarmee was de demonstra tie begonnen waaraan 90 manschappen deelnamen en die bijna anderhalf uur in vlot tempo een indruk gaf van de paraatheid en het kunnen van het Schiedamse vrijwilligerskorps. Door de versterkerinstallatie werden de verschil lende programmaonderdelen verduide lijkt met een toelichting door de heer J. Veenman. Terwijl deze nog iets stond te vertel len uit de geschiedenis van het korps kwam in snelle vaart de rode jeep met aanhangende motorspuit uit Kethel het demonstratieterrein op, bemand met de leden van de jeugdbrandweer, jongens van 9 tot 12 jaar, die geoefend worden door de heer W. Th. de. Jager en die de reserve vormt waaruit straks door de brandweer kan worden geput. Onder leiding van hun commandant, de 12-jarige D. de Jager rolden de jon gens letterlijk met slangen, verdeelstuk- •ken én spuitkoppen uit de wagen en hadden in minder dan enkele minuten, twee slangen uitgelegd.' Dat het huisje met veel geknal reeds tot de grond was afgebrand voor water werd gegeven konden de knapen niet helpen. Het 'pompje, dat het water uit de Nieuwe Haven moest opzuigen werkte namelijk niet zo goed. Toch werd nog even met schuim gespoten terwijl ten slotte en kele stevige handen de rokende resten van het huisje onder hilariteit van de omstanders in de Nieuwe Haven wier pen. Waren de demonstraties op deze wij ze reeds vlot en spectaculair begonnen, van de onderdelen van het programma die nog volgden konden de toeschouwers met recht griezelen. Voor het werk aan de hoge toren echter werd gedemon streerd kregen de toeschouwers eerst nog een watergordijn te zien, die aan de kant van de Nieuwe Haven werd gelegd - door 14 loodrecht omhoog spuitende stra len, die werden gevoed door twee mo- ■torpompen en twee autopompen, die gezamenlijk ongeveer 8.000 liter per mi' nuut de lucht inwierpen. Voor dit water-. ballet waren eerst de op die plaats lig gende woonschepen verhaald. Achter het gordijn, dat ongeveer 30 me ter hoog was, stonden op twee opge schoven ladders, op 28 meter hoogte eveneens brandweerlieden. Aan de toren gaven manschappen van de brandweer vervolgens demonstraties met haakladders waarmee zij naar de vier meter, zeven meter en tien meter hoge verdiepingen klommen en vervol gens via reddingslijnen, redgordels en glijkokers weer naar beneden kwamen. Spectaculair was in het bijzonder het vrije springen in een zeil tot zelfs uit de bovenste verdieping uit de toren. Ten slotte werd nog een demonstratie gege ven met een brancard, bevestigd aan de top van 28 meter hoge ladder van de ladderwagen, die via katrollen om hoog werd gehesen. Op 15 meter hoogte werd een man op de brancard gebonden en terwijl de ladder van het brandende perceel werd weggedraaid, naar bene den gelaten. Deze zwevende brancard is de nieuwste aanvulling van het brandweermateriaal. Acht weken geleden werd het toestel af geleverd. Terwijl met veertien stralen het getal 50 in romeinse cijfers werd afgebeeld werd aan het slot van de demonstratie op de toren met vuurwerk eveneens het getal vijftig getoond. De brandweer kan met genoegen op deze demonstratie te rug zien. "c m „CONSTANT" „FOR EVER" rJ 4» a n »T! In de Lichttorenstraat te Hoek van Holland kwam een bestelauto van een wasserij, bestuurd door de 28-jarige K. K. uit '-Gravenzande. in botsing met de W.S.M.-bus, bestuurd door de 21-jarige J. B. uit Den Haag. De bus werd in het midden aangereden, doch maar licht be schadigd. Passagiers in de bus kwamen er ongedeerd af, maar waren erg ge schrokken. De bestelauto werd aan de voorzijde zwaar beschadigd. Mars door het dorp. De Harmonie- vereniging R.A.Z. te Hoek van Holland zal ter gelegenheid van het behaald sue ces op het federatief concours in Gelder land, vrijdagavond een mars houden door het dorp. De wekelijkse repetitie avond zal dus dan bij gunstig weer komen te vervallen. Aquariumweelde naar België. De Hoekse aquariumvereniging houdt maan dag in „Zonnewende" te Hoek van Hol land een filmavond, een vertoning van al wat een aquarium biedt. Tevens zal een laatste bespreking gehouden worden over het uitstapje naar Antwerpen ter bezichtiging i^an het zeeaquarium op woensdag 19 september a.s. „Noorderhoofd" op reis. De reisvereni ging van de Hoekse Boys voetbalvereni ging „Het Noorderhoofd" is vanmorgen uit Hoek van Holland vertrokken voor een driedaagse reis naar Duitsland. De korfbalcompetitie zal zaterdag offi cieel een aanvang nemen. Voor deze competitiedag staan er voor de Ghr Korfbalclub „Maassluis" drie wedstrij den op het programma. Het eerste twaalftal komt om 3.30 uur op eigen terrein uit tegen Oranje-Zwart (Mijns- heerenland). Oranje-Zwart is in de vorige competitie kampioen geworden en zal voor het verjongde twaalftal van Maassluis één der moeilijkste tegenstan ders zijn. De overige teams welke in het komend seizoen tegen Maassluis uit zul len komen zijn: D.I.O. 2 (Rotterdam) K.O.A.G. (Krimpen a.d. IJssel); O.D.I 2 (Schiedam)'t Waterschip (Hoog vliet); S.S.V. (Simonshaven) en Spirit (Vlaardingen). Maassluis 2 zal het in de komende competitie met een z.g.a.n. twaalftal niet gemakkelijk krijgen in da derde klas Zaterdag gaat dit twaalftal naar Rotter dam om de eerste wedstrijd tegen Kwiek 2 te spelen. Kwiek 2 is een geheel nieuw team in de derde klas, zodat men vol spanning naar dé resultaten van zater dag uitziet. De junioren zullen dit seizoen ook aan de competitie deelnemen. De eerste wed strijd is een thuiswedstrijd tegen Spirit b uit Vlaardingen. Aanvang 2.30 uur. De jaarlijkse collecte voor de kankerstrijding heeft zich reeds een vaste plaats verworven. En te recht, want slechts door onze voort durende steun kan de strijd worden voortgezet. Wij mogen de begonnen arbeid niet nederleggen voordat de overwinning is. bereikt. De collecte van zaterdag beveel ik daarom van harte bij u aan. De burgem. van Schiedam. MR. J. W. PEEK. Na een rustperiode van enkele weken nemen in september de 'trainingslessen van „S.V.C." wederom een aanvang. S.V.C. dat in bet afgelopen seizoen haar posities in de hoogste klassen op keurige wijze wist te verstevigen, is van plan dit jaar weqr hoge ogen te gooien in de Nevobe-competitie, die medio oktober start. Het ligt in de be doeling dit jaar met twee dames-, drie heren- en één juniorteam in de compe titie te gaan spelen. Doch het ligt aan de toeloop van nieuwe leden, of niet meer dere teams ingeschreven zullen worden. Oefenavonden: juniores des maandags avonds en seniorleden des vrijdags avonds in de gymnastiekzaal Oude Kerk hof te Schiedam. - Speciaal het aantal damesleden kan nog wel wat uitbreiding gebruiken. A.s emge le klasse volleybalclub m Schie dam is S.V.C. de aangewezen vereniging de naam van onze stad, speciaal op volleybalgebied, hoog te houden. GEBOREN: Pieter z v H v d Ga eg en M v d Knaap: Ivonne M d v A J J Vermaas en M M Kruining: Hendrica W d v L J Lathouwers en H W Schapers: Francisca d v F Singels en J M Post; Reindert J z v N R Kramer gezegd Freher en J S A OVERLEDEN: J van den Heuvel 79 j. AANGIFTEN VAN 4 SEPTEMBER Bevallen: H v d Ploeg-Roos z; W Weer- heim-v Dijk d: J M v Kesteren-Jansen z. p v d Und-Hekelaar d; M ^tWehem-Jore d: A v Rietschoten-v Kuiken d, M E S:noel Brugmans z: M J Poulis-Verton d, F Dok- v d Horst z; T M Overheid-v d Waal d, C A Niemeijer-de Kreek z; P W ,?a"enlHH Hessels d: J v Beek-v d Zweth z. H H de Bruin-Swaak z: A Slump-Luiks d; M A M Baardman-Breuer z; H Huiser-Laurense j weemhoï-Genuït d: S Louter-Benne z. a' Laats-Verheul d; J G Bijlevcld-Phaff d; E J J Donkerlo-Bakker d; A H Fiolet-Muusz A E Bogerd-Kouwen d; E J P Stam- d; M v i Slokker d; C H v A Starre-Pauhis d: N v d Meer-BaKKers z; M A Groenendijk-Rondberg z; C Terlouw- v Os z- J C Kouwenhoven-Tuinder d, J v Geldere-v d Merwe z; C vdKuijl-de Kei- zet 2; E P den Boer-Polman a, J m B Overltden^ A v Velzen. man v M Eikelen 38 Jr* M A Gerharts. man, geh gew m M M SDruijt 83 jr; A A John, vr, geh gev, jn f' H J de Jager 91 jr: B Hoogerbrugge, ongeh man 68 jr; H v d Steen man v C A Herrewijnen, man v P Bevaart SS jr W ttew m H de Haas 88 jr» -vj mer. man, geh gew m TViagsma 80 fe A Herrewijnen, man v PBevaart 38 jr, j v Bcrfjténen, ongeh man 77 jr, z 3 Jr. Rook Een bomaanslag op het terrein van de glasfabriek aan de Koningin Wil helminahaven te Vlaardingen had tof gevolg dat er zeven mensen ernstig ge wond werden. Een grote brand brak uit. Terwijl men nog bezig was met blussen ontstond elders een tweede brand. De brandweerlieden en red dingsploegen hadden veel hinder van de dichte rook die over het terrein hing. Gisterenavond werd er een oefening gehouden van twee blokploegen van de B.B. en de brandweer van de Verenig de Glasfabrieken N.Y. Gisterenavond vierde de Vlaardingse Damvereniging in zaal Excelsior op de Oosthavenkade te Vlaardingen haar veertig jarig bestaan. 20 juli 1918 is de Vlaardingse Damvereniging opgericht Vertegenwoordigers van verschillende damverenigingen kwamen op deze avond de jubilerenden gelukwensen Namens de Koninklijke Nederlandse Dambond sprak de heer V. F. Tromer Met een „Blijf een parel in onze Ko ninklijke Nederlandse Dambond", over handigde hy het bestuur een cadeau onder couvert, met de opdracht de in houd aan te wenden voor de propaganda van het damspel, in het bijzonder onder de jeugd. De heer Tromer vertegen woordigde gisterenavond ook de oudste Nederlandse Damvereniging, Constant te Rotterdam. De heer K. F. de Haan, voorzitter van de Rotterdamse Distrrkt- dambond was het roerend met de vori ge spreker eens toen deze de Vlaar dingse Damvereniging een sieraad van de organisatie noemde. De voorzitter van de Vlaardingse Damvereniging, de heer A. Bijl, die een kort openingswoord had gesproken, bracht later de dank van de Vlaar dingse dammers jegens de bondsver- tegenwoordigers onder woorden. Namens' alle leden bood de heer G. Pinck, lid van de gevormde feest commissie, een fraaie ingelijste leden lijst aan die geheel was bijgewerkt. Hij vond het alleen al een feest dat de voorzitter, de heer Bijl, aanwezig was. De heer Bijl heeft namelijk kortgeleden een zware operatie ondergaan. Een on bekende bood via de heer Pinck de nog niet geheel herstelde voorzitter een fruitmand aan. Na het min of meer officiële gedeelte, waarbij dank woorden voor gezonden bloemstukken van verschillende zusterverenigingen, die gedeeltelijk ook vertegenwoordigd waren, natuurlijk niet achterwege ble ven, was er nog een gezellig feest programma onder leiding van de heer Ir. Vink. Donderdag 8 s»ptamb»x om xavan uur i avonds ral do tentoonstelling „Bego nia 1956" officieel worden geopond. Op deze tentoonstelling worden de planten geëxposeerd, die door de leer lingen van alle Vlaardingse lagere scho len gedurende de zomermaanden zorg vuldig zijn opgekweekt. De jeugd zal op woensdag 5 september van een tot zeven uur gelegenheid krijgen de planten in de zaal Harmonie in te leveren, waarna deze aan het oordeel van de jury voor de prijstoe kenning zullen worden onderworpen. De prijzen worden op de expositie bij de planten vermeld. Van het juiste tijdstip van inlevering zullen de leerlingen op de scholen op de hoogte gesteld worden. Deze kweekwedstryd gaat uit van het aktiecomité schoolkorps natuurbescher ming. Het streven van het comité is de ;ieugd liefde en eerbied voor de natuur b^[)ee tentoonstelling wordt gehouden in de zaai Harmonie en is geopend op donderdag 6 september van 19.30—22 uur- vrijdag 7 september van 1618 uur en 'van 19—22 uur en zaterdag 8 sep tember van 15—18 uur en van 19—22 u. Enkele minuten over half acht kon men een drietal hevige klappen horen, waarna een stapel kisten in brand werd gestoken. Direkt kwam de eigen brand weer van de Glasfabriek in actie. Men rolde de slangen uit en wilde de brand blussen. Er kwam echter geen water. Een lek in de benzineleiding van de enige brandspuit die zy tot hun be schikking hadden, was-de oorzaak hier van. Onmiddellijk werd de BB gealar meerd. die enkele minuten later' kwam aangestoven. Nu was het snel met de brand gedaan/ Inmiddels laaiden "de vlammen op een ander gedeelte van het terrein weer op. Snel begaf men zich daarheen. Ondertussen zochten mannen van de reddingsploeg het terrein af naar gewonden. De tweede brand werd met bluspoeder geblust. .De eigen brandweer had in tussentijd de' slangen aan het waterleidingnet gekoppeld en kon zodoende tijdig de eerste brand, die weer aanwakkerde geheel blussen. Nog was het echter niet genoeg. De mannen van de BB moesten voor de derde maal de rook in trekken om een derde brand te blussen. De brand, ge blust met het bluspoeder kwam even eens voor een tweede maal op en werd met een handpomp te lijf gegaan. Dit lukte echter niet. De motorspuit moest er bij te pas komen. Om half negen precies was de oefening afgelopen. Zeven gewonden waren binnengebracht en verbonden. Drie branden geblust. De oefening stond onder leiding van de heer H. C. Wellmann. Van de BB deden blokploeg 56 en 59 mee. Blok hoofden waren de heren J. Maat en gend wijkhoofd van bink vier, de heer J. de Hond was aanwezig. Ooggetuige F, Krommehoek. Ook het plaatsvervan- was mr, J. Heusdens, burgemeester van Vlaardingen. Na afloop konden de deel nemers nog genieten van de koffie die geserveerd werd in de cantinewagen van de BB. Op 11 mei van dit jaar besloot de Vlaardingse gemeenteraad tot het stich ten van een houten noodschool op de grens van de Indische buurt en de Westwijk om te voorzien in het op vangen van de leerlingen uit de 'nieuwe Westwijk in de eerstkomende tijd en in de tijdelijke behoefte aan schoolruimte in de Indische buurt. In afwachting van de bouw van permanente scholen, waar voor van rijkswege slechts een zeer be perkt bouwvolume beschikbaar gesteld wordt, is deze oplossing tot stand ge komen. Woensdag zal om vier uur 's middags de officiële ingebruikneming van dit gebouw, aan het verlengde van de Bili tonlaan, plaats vinden. Op 6 september kunnen dan de leerlingen van de Ds. Hendrik de Cockschool met drie klassen en de Don Boscoschool met twee klassen hier een onderkomen vinden. Voorts wordt één lokaal ingericht voor de schoolarts in het westelijk stadsdeel. Korfbalprogr&mma. Zaterdagmiddag begint de nieuwe korfbalcompetitie. In het seizoen 19561957 zal O.D.O. uit komen met 3 senior- en 2 junior twaalftallen; wanneer het aantal junior leden nog iets zou stijgen zou daaraan zelfs een 3e junior-twaalftal toegevoegd kunnen worden. Er ontbreken voor dit twaalftal momenteel nog maar 3 meis jes en 3 jongens. Het ledental van de Maaslandse korfbalclub bedraagt mo menteel 75 en is daarmee dus hoger dan ooit tevoren gekomen. Zaterdagmiddag komen 4 van de 5 twaalftallen voor hun eerste wedstrijd in het veld. Op eigen terrein speelt O.D.O. I tegen het Vlaardingse Oranje- Nassau 2. Vorig jaar eindigden de Vlaardingers beneden de Maaslanders op de ranglijst. We zijn daarom be nieuwd naar de uitslag van deze wed strijd. O.D.O. 2 zal, eveneens op eigen terrein, spelen tegen Oranje Nassau 3, dat vorig seizoen O.D.O. 2 steeds de baas bleef. Aanvang van beide wed strijden 3.30 uur. Het is bij de junioren ook al „Nassau" wat de klok slaat: O.D.O. a speelt te 4.uur in Vlaar dingen tegen Or. Nassau a en O.D.O. b eveneens te 4.uur tegen Oranje-Nas- sau b. Het zal interessant zijn te zien welke van beide verenigingen, in totaal bezien, op deze dag de beste resultaten boekt! De Protestantse Unie. die gisteren in Zeist haar jaarlijkse landdag hield, heeft aan prof. mr. W. F. de Gaay Fortman een telegram gezonden, waar in zij hem meedeelt, dat zij, in het besef van de bijzondere moeilijkheden welke zijn taak als informateur mee brengt, het noodzakelijk acht tot heil van het hele volk dat het reforma torisch karakter van Nederland be waard wordt en Gods Woord als richt snoer voor overheid en volk wordt er kend. Na zorgvuldig beraad zijn B, en W. van Rotterdam tot de conclusie geko men, dat het geen aanbeveling verdient het voorbeeld van het Rijk te volgen inzake de zes procent loonsverhoging voor het gemeentcpersoneel. Om billijk heids en psychologische redenen achten B. en W. het verantwoord de ingangs datum van de gemeentelijke regeling niet, zoals bij het Rijk op 1 september, doch op 1 juli 1956 te stellen. Zij stel len de raad voor In de vergadering van a.s. donderdag het nieuwe ontwerp besluit vast te stellen. De politie in Djakarta heeft vandaag bekend gemaakt, dat zij de Nederlan der A. Dikman heeft gearresteerd we gens oplichting voor een bedrag van on geveer vierduizend gulden. De heer Dikman is gisteren aangehou den, toen hij de „Johan van Oldenbar- nevelt" - verliet, die juist uit Soerabaja was aangekomen. De Nederlander wordt ervan beschul digd een Indonesische burger, Soenar- jo, beloofd te hebben hem zijn gemeubi leerde huis in Soerabaja te zullen ver huren en de adspirant-huurder vierdui zend gulden huur vooruit te hebben la ten betalen. Volgens de politie vond Soenarjo Dikmans huis na diens vertrek evenwel reeds door een ander bewoond, die zei dat hij het huis van Dikman ge kocht had. De heer Dikman zal naar Soerabaja worden teruggebracht en daar worden vervolgd. B. en W. hebben voorts overwogen, dat over het jaar 1955 aan het perso neel een bedrag is uitgekeerd gelijk aan 3 procent van het jaarsalaris, zodat het voor de hand ligt om over het jaar 1956, dat in het teken staat van een nieuwe verdergaande verhoging, nl. een van 6 procent, met geen lagere uitke ring dan 3 procent, berekend over het volle jaar, kan worden volstaan. Dit laatste kan slechts worden bereikt door als ingangsdatum voor de zes procent verhoging 1 juli 1956 te kiezen. De omstandigheid, dat voor verschillen de belangrijke bedrijven en bedrijfstak ken, als de metaalnijverheid, de Neder- landsche Spoorwegen, de Hoogovens en andere, dezelfde of een eerdere ingangs datum geldt, verleent steun aan deze opvatting, aldus B. en W. in het voor stel, dat zij de raad hebben doen toeko men. Ook in de kringen van het Rotterdam se gerneentepersoneel leeft de stellige verwachting, dat de nieuwe voorziening op 1 juli 1956 in werking zal treden, zo dat het voor velen een ernstige teleur stelling zou betekenen, indien de datum van ingang naar een later tijdstip zou worden verschoven. Volledigheidshalve voegen B. en W. hieraan nog toe, dat naar zij hebben vernomen, omtrent de ingangsdatum in het rijksoverleg geen overeenstemming met de vertegenwoordigers van het overheidspersoneel kon worden verkre gen. De commissie voor de Algemene Personeelszaken en de aan het georga niseerd overleg deelnemende vertegen woordigers der ambtenarenorganisaties hebben zich met het onderhavige voor stel verenigd. (Van een onzer verslaggevers) jjfN DE ROTONDE van Houtrust te Den Haag zal op zaterdagmorgen 29 september voor de zesde maal gestreden worden om de titel „natio naal kampioen in machineschrijven". Gedurende een half uur moet dan een tekst in de Nederlandse taal worden getikt op een schrijfmachine, die de deelnemers zelf meegebracht hebben. De typist of typiste met de meeste netto-aanslagen per minuut dat zijn de bruto-aanslagen min de door iedere misslag afgetrokken tien aanslagen wordt uitgeroepen tot nationaal kam pioen. Vorig jaar behaalde mevrouw Fr. MeyerKant de titel met 484 netto aanslagen. Daar zij toen voor de derde achtereenvolgende maal kampioen werd, mocht zij de Babylon-wisselbeker, de hoofdprijs, definitief behouden. Naast de snelheidsprijs zal ook een accuratesseprys uitgeloofd worden voor degene die als winnaar van een van de prijzen de minste foutieve aanslagen heeft gemaakt. Naast de wisselprys, de tweede en derde prijzen in de snelheidswedstrijd woeden nog andere prijzen beschikbaar gesteld met een oorkonde voor allen, die een gemiddelde netto-snelheid be reiken van 350 aanslagen per minuut en hoger. Een eervolle vermelding ont Degenen die in de vakantie-weken te Vlaardingen aan de jeugd-wandelmars hebben deelgenomen en geen medaille hebben ontvangen kunnen deze alsnog verkrijgen tegen inlevering van de groene deelnemerskaart bij de heer P. van Vliet, Westnieuwland 10. Voorts maakt het vakantie-comité nog bekend dat zij enkele giften heeft ont vangen, tezamen voor honderdzestig gul den voor eventuele vakantieweken in het jaar 1957. Op Plein 1940 te Vlaardingen slipte maandagmiddag de 45-jarige melkhande laar G. P. met zijn carrier, waardoor het voertuig omsloeg. P. liep een wonde aan zijn kin op. terwijl enkele flessen melk verloren gingen. In een schrijven aan het college van Gedepnteerde Staten van Zuid-Holland heeft de heer A. W. Steenbergh,, assis tent en docent op het laboratorium voor letrolcumwinning aan de Technische hogeschool te Delft, rijn mening weer gegeven over het besluit van de Haag se gemeenteraad inzake olieboringen m het drinkwatergebied. De heer Steenbergh, die -zegt, een ervaring te hebben van 38 jaar, meent, dat er inderdaad risico is aan het boren en aan het in productie nemen van olie- of gasputten in het gebied van drinkwaterleidingen. Wel is het risico, gezien de deskun digheid van de N.AM. en de B.P.M. niet groot, aldus de adressant, maar het bestaat. Zelfs is het niet voor honderd procent te elimineren. Wél kan, met enige con- tróle en kosten, het igevaar voor de drinkwatervoorziening tot een verwaar loosbaar minimum worden gereduceerd zo zegt de heer Steenbergh. Gezien deze feiten meent adressant, dat aan boren in waterleidingterreinen de over heid bepaalde voorwaarden moet stellen. De briefschrijver geeft Gedeputeerde Staten -in overweging, een commissie ter bestudering van het vraagstuk te benoemen, waarin, naast belanghebben den, technische experts zitting hebben. Gisteren is een chauffeur-reisleider op brutale wijze van een tas met een bedrag van ƒ2000 beroofd. Op het stati on Hollands Spoor was de chauffeur, P. A. van P, uit Den Haag, aan het telefoneren. Hij had zijn tas, waarin een bedrag van ƒ2000 aan buitenlandse valuta zat, buiten de cel laten staan. Toen hij met het gesprek klaar was, bemerkte hij, dat de tas verdwenen was. De onmiddellijk gewaarschuw de recherche stelde een onderzoek in. Zij doorzocht o.a. een voor vertrek ge reedstaande trein en had daartoe alle stationsuitgangen afgesloten. Het onder zoek had geen resultaat. De politie zet haar pogingen voort. Op dinsdag 18 september, tijdens de boekenbeurs te Frankfort a.d. Main, zal een internationale organisatie van boekhandelaren worden opgericht. Hier bij zullen zijn aangesloten de verenigin gen van boekverkopers uit tien landen, nL België, Denemarken, West-Duits- land, Engeland, Frankrijk, Italië, Ne derland, Oostenrijk, Zweden en Zwitser land. De oprichting van deze organisatie is het resultaat van een Delfts initiatief. Het is namelijk de heer M. Cohen, boekhandelaar alhier, die enige jaren geleden de eerste stappen naar een in ternationaal verband nam. Hij is dan ook voorzitter van het voorlopig comité, dat voorts bestaat uit de heren P Garsse (België) en Nic. Hesseler té Delft (sec. Ned. Boekverkopersbond). vangen degenen, wier snelheid ligt tus sen 300 en 349 aanslagen per minuut en een bijzondere vermelding wordt toege kend aan de typisten, met een snelheid van 250 "tot 299 aanslagen. Met minder dan 250 aanslagen worden de deelnemers niet geplaatst, terwijl het foutenpercentage niet hoger mag zijn dan een half procent van het bruto- aantal aanslagen. Van onze Haagse redacteur In het Kurhaus te Scheveningen is van morgen de algemene vergadering ge-- opend van de Nederlandse Schilderspa troonsbond. Behandeld zullen worden voorstellen die betrekking hebben op de ouderdomsvoorziening. verhoging van lasten op afbetaling C.A.O. en het bedrijfsschap* scl «Ider-.bedrijL Deze vergadering is g'■*'«-..avond ingeleid met een receptie van de Haagse afde ling van deze Bond die zestig jaar be staat. Uit het gehele land kwamen ver tegenwoordigers van organisaties, ver enigingen, de Kamer van Koophandel, bedrijfsschappen enz. het bestuur com plimenteren. Ook de Bond van Christe lijke Schilderspatroons en de R.K. bond St. Lucas gaven acte de présence'. Be halve een schat van bloemen mocht het bestuur vele geschenken in ontvangst nemen. In de week van 28 augustus tot 5 september zijn in de Haagse ziekenhui zen in totaal 7 poliomyelltis-patiënten opgenomen. Hiervan waren 2 gevallen uit Den Haag afkomstig, 2 uit Rijswijk, 1 uit Naaldwijk, 1 uit Maasdijk en 1 uit Monster. Een patiënt werd op 1 september uit een Delfts ziekenhuis overgebracht naar het Haags gemeentelijk zieken huis aan de Zuidwal, om in de polio- mat verder verpleegd te worden. Na enige uren is het kind daar overleden. In deze week konden 13 patiënten als genezen ontslagen worden. Hiervan waren er 7 uit Den Haag, 2 uit Rijs wijk, 1 uit Wateringen, 1 uit Naaldwijk en 2 uit Monster. In totaal waren vanmorgen in de Haag se ziekenhuizen nog 69 polio-patiënten geregistreerd; hiervan waren er 31 af komstig uit Den Haag. De toestand ten aanzien van de polio wordt als erg rustig geschetst. (Van onze Haagse redacteur) l!L dR Belgische gemeente Montigny le Tilleul is het stoffelijk overschot ter ruste gelegd van de dezer dagen op 63- jarige leeftijd overleden verzetsstrijder Frans Creusen. Hij werd In de eerste wereldoorlog door de Duitsers gearres teerd, omdat hij deel uitmaakte van een Engelse inlichtingendienst. Hij werd ter dood veroordeeld, doch dank zij het per soonlijk ingrijpen van Koningin Wilhel mina werd zijn doodstraf veranderd in levenslange gevangenisstraf. Koningin Wilhelmina heeft hiervoor de tussenkomst van ex-keizer Wilhelm ingeroepen. Na de wapenstilstand speelde Creu sen een belangrijke rol in het onderzoek naar de moord op de Belgische luite- narTt Graff door Duitsers in Duisburg gepleegd. Na 1940 verbleef Creusen ruim 57 maanden in een concentratie kamp. Hierdoor had zijn gezondheid zwaar geleden. De heer Creusen ont ving een groot aantal Belgische en Ne derlandse onderscheidingen voor zijn moedig gedrag in beide oorlogen. Medio september zal bij de Flens burger Sehiffsbaugesellschait de te waterlating geschieden van een motor- vracntschip van ongeveer 10.000 ton laadvermogen.; 1 Dit betreft iet eerste schip van een serie schepen, welke voor rekening van de Halcyor.-redery te Rotterdam ge bouwd zuden worden. Naar de werf thans heeft medegedeeld staat het defi nitieve aantal der te bouwen schepen nog. niet vast. De Britse minister van Buitenlandse zaken, Selwyn Lloyd, is woensdagoch- tend in Parijs aangekomen, waar hij de bijeenkomst van de NAVO-raad zal bijwonen. Lloyd verklaarde bij aankomst te ge loven. aat er ,een nuttige bespreking van de kanaalkwestie' zou plaatsvinden. Hij is evenwel niet van plan de raad te vragen zich in de kwestie te men gen of een resolutie aan te nemen Lloyd zei dat hij in de raad verkla ren zal, dat de kwestie er niet een is tussen Engeland, Frankrijk en Egyp te, of tussen Europa en Azië, doch dat „het een zaak van vitaal belang voor het welzijn van de volken van Azië en Europa is." De Britse en Franse militaire maatre gelen zijn voorzorgsmaatregelen, aldus de minister. Het gebruik van geweld heeft ons altijd tegengestaan. Dat moet een laatste redmiddel blijven. Er kan misschien echter een ogenblik komen, dat onze levensbelangen, en ook die van anderen, beschermd moeten worden. Wij hebben de loop der gebeurtenis sen in de jaren dertig nog niet verge- ten. -ta Dinsdagochtend werd de 65-jarige heer C. Hanemaaijer te De Lier, bij het oversteken van de Burg. El'zen. weg, op de hoogte van de Hooflaan door een snelrijdende auto aan de achterkant van zijn rijwiel geraakt met het gevolg dat hij tegen de weg sloeg op het harde beton. Met een ern stige schedelbasisfractuur werd hij op- genomen en direct naar Delft ver voerd, waar hij spoedig overleed, zon der bij kennis te zijn geweest. Op zijn rijwiel vervoerde hij nog een kleinkind, dat met enkele buitelingen er goed van af kwam. De heer Hane maaijer was reeds een kwart eeuw secretaris van De Lierse Oranjever eniging. Vanmorgen vroeg is in Nicosia offi cieel bekend gemaakt, dat Nicos Kra- nidiotis, secretaris-generaal van de Et- narchie, die de Grieks-Orthodoxe kerk op Cyprus leidt, is gearresteerd. In de officiële verklaring wordt ge- zegd, dat uit de thans beschikbare ge gevens over de voorbereiding en orga nisatie van de verzetsbeweging op Cy prus, de Eoka, „zonder twijfel blijkt, dat Kranidiotis van het begin af aan een belangrijke rol heeft gespeeld in de sa menzwering". De heer. A. v. d. Oever uit Slikker veer heeft maandag aangifte gedaan van het verlies van een portefeuille met een inhoud van 1000, bestaande uit negen briefjes van 100 en verder bankbiljet ten van kleine waarde. De heer Van ds Oever heeft zijn portefeuille het laatst bij het tankstation op het Hugo de Groot plein gebruikt. De donkerbruine lederen portefeuille is zo goed als nieuw. Er zit een afzonderlijk vakje voor los geld in. daarin zit een briefje waarop staat J. Dekker, Ostadestraat, Rijswijk. Tot een jaar gevangenisstraf, met af trek van Voorarrest, heeft de Rotter damse Rechtbank veroordeeld de 30- jarige chauffeur A. G„ uit Middelharnis, die heeft terechtgestaan wegens diefstal met braak. Op 21 mei verschafte hij zich door verbreking toegang tot het ga- meentehuis te Middelharnis en nam daar uit een bureaulade 20 weg en, na met een ter plaatse gevonden sleutel da brandkast te hebben geopend, een bedrag van 366. Op april had hij uit het gemeentehuis een gascomfoor weg genomen. President Eisenhower van de Ver. Staten heeft zijn democratische tegen kandidaat voor de komende presidents verkiezingen, Adlai Stevenson, telegra fisch aangeboden hem elke week ver trouwelijk in te lichten over de buiten landse rapporten die de Amerikaanse regering ontvangt. Het tienjarig dochtertje van de familie Bouwhuis, wonende aan de Molendijk te 's-Gravendee). vond bij het spelen écn enve loppe, inhoudende negentig gulden. Zonder eerst thuis iets. te zeggen stapte zij naar het politieburau om aangifte te doen van haar vondst. Toen de gedupeerde was opgespoord, kreeg dit eerlijke vindstertje - - - een bedrag van vijfentwintig (Van onze parlementaire redacteur) Wa net eerste gesprek, dat de Informateur, prof De Gaav "FTn-fman morgen van halfelf tot één unr met de h«r JvanTiS^gvoe^e hebbe'n mmtn Te«en ®én uur arriveerde de vorige informateur nrof Lieftinck, aan het Torentje. De heer Lieftinck heeft daar enkele ogenblik* ken op hen gewacht, doch tengevolge van het feit dat prof De Gaay Fort" dagavond dat de Partij van de Arbeid in de heer Van Tilburg geen politiek leider ziet, die voor de Party van de Arbeid als minister-president aan vaardbaar is. Alles hangt af van hoe ar. Drees in de gegeven situatie over net premierschap van de heer Van Til burg denkt en of deze zyn party zal hpJrS v6n met de üguur van de heer Van Tilburg akkoord te gaan. Wy krijgen de indruk, dat er van de zijde van de KVP voor prof. De Gaav fe°v^n I®6" moeilykheden meer 2yn nnt! ???1611' Het regeringsprogram Paragraaf over de bezits vorming, en de zetelverdeling schlinen ïinnSvZrhdf F* aanvaardbaar te zyn. Voor het vice-premierschan-Tiin van rau en bezitsvorming komt sterk v.oormalige staatssecre- als beloning cent. Bij K.B. zyn benoemd tot rechter in de arrondissementsrechtbank te Rotter dam: mr. D. A. van der Linde, advocaat en procureur te Rotterdam, tevens rech- ter-plaatsvervanger in voormelde recht bank en mr, L. van Dijk, thans sub stituut-griffier by voormelde rechtbank. (Van onze Haagse redacteur) Vijftig carillons in verschillende ge meenten van ons land onder meer het carillon van het Koninkl'jk Paleis op de Dam in Amsterdam brengen vandaag volksliederen ten gehore, zulks ter gelegenheid van het vyftigjarig be staan van de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang. In de Dierentuin te 's-Gravenhage werd vanmiddag een herdenkingsbijeenkomst van deze ver eniging gehouden, die door ruim vijftien honderd personen werd bijgewoond. Vanmorgen werden de deelnemers aan deze bijeenkomst in het Haagse stadhuis officieel ontvangen door het gemeentebestuur. De radiomonteur G. C. D„ die samen met zijn echtgenote een geldschieter I 40.000 af handig had gemaakt door valse huurkoop contracten, is dinsdag door de Rechtbanx te 's-Gravenhage veroordeeld tot een jaar en drie maanden gevangenisstraf met af trek. Zijn echtgenote kreeg acht maanden voorwaardelijk met drie jaar proeftijd. Te gen de echtelieden was resp. een jaar en zes maanden met aftrek en een jaar, waar van zes maanden voorwaardelijk met een enige verwondering gewekt. Men nam dat Prof- Lieftinck gistermiddag nog zou trachten in gesprek te komen met de informateur of met de heer Van Tilburg. Naar men ons van socialistische zijde verzekerde, heeft het bezoek van prof Lieftinck geen bijzondere betekenis gehad. De heer Lieftinck staat op het punt naar de V.S. te vertrekken en heeft slechts afscheid willen van zijn politieke vrienden. Het was de heer Lieftinck die tydens zyn informatiewerkzaamheden dr. Drees ervan in kennis stelde, dat het beter was om hem niet aan het hoofd te plaatsen van een extra-parlemen tair kabinet en die de aandacht op de heer Van Tilburg vestigde, door hem aan te zoeken voor de portefeuille van Financiën. In politieke kringen vraagt men zich af, of de Partii van de Arbeid, die tij dens de mislukte formatiepoging van prof. Lieftinck bereid was een andere socialist dan dr. Drees voor het mi- alstor-presidentschap te accepteren. »ok thans hiertoe bereid zal zün. Grinten, naar voren. Ook schynt thans vast te staan, dat de porte feuille voor Wederopbouw en Volks- (KVP) b?yft.in handen van ir- Witte vJrrkeeriun Waterstaat 13 bestemd voor een liberaal, maar het Is niet be kend wie dit is. j proeftijd vn drie jaar geëist. Het slachtoffer van de botsing op Rijksweg nr. 12 onder de gemeente Zevenhuizen, die jl. maandagavond is geschied, blijkt te zyn de 17-jarige A. S. uit 's-Gravenhage. (Zie ook pagina 3 kolom 2). De jongeman was als lifter meege reden op een scooter, bestuurd door de 45-jarige heer B. uit Zeist. De scooter is in botsing gekomen met een vrachtauto. De bestuurder van de scooter is even eens om het leven gekomen. s-GRAVENHAGE, 5 sept. Vangstbe- richt van hedenmorgen uit volle zee: Scb 341 i weinig vangst, gisteren 255 is thuisstomende; 412 10; 4 60 uit de halve vleet; is gist w v; 339 g v; 23 gist 40; 53 no« 60 mijl; 104 gist 38; 332 40 thuisst; 39 "°8 f) mijl; 48 nog 65 mijl: 49 50; 99 CO; 132 100; 133 5; 247 nog 100 mijl; 2 gist wv: 5 80; 25 netten; 19 3; 19 10; 35 6; 45 70; 248 11' - °,.g v' glst 12°: 223 50; 225 gist w v: sn 'v1 w v: 186 w v: 46 85: nog 52 n; «Vhv: 61 gist 40: 63 n°g 50 mijl; 64 nog i. ?2 gist 40: 73 g^t 10; 81 55 nog 50 97 -gJst w y: 116 50: 124 17 uhv; 160 ght 73 75 nog 10 n. 14 5; 4T 3g_ nog 20 n. „Vlaardingen: VI 14 10 k u h v; 56 10: Ia n,og 10 n: 71 gist 12; 79 25; 83 3; S4 i,°oe 10 n„:„97 gist 68: 114 40 nog 25 n; UJ 3, 132 nog 70 myt; 142 gist 30; 166 2;172 08: nog 2on; 197 gist 34; 199 gist w v; 203 35. nog on- 2L nog 13 n: 206 50 nog 25 o; 207 20, 208 40 nog IS n; 216 65 nog 50 n, Binnen te Scheveningen: Sch 275 37 oen 20 31 last.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 2