Realiteit l van r.v.ü.A. Ook bezwaar tegen regeringsprogram Indonesische vlag op Ned. drukkerij In Navo geen bezwaar tegen plan-Suez TUC eenstemmig tegen matiging looneisen ^mw. Terugkeer Drees en Mansholt geëist Weeroverzicht Nationalisatie op eigen houtje Informateur opnieuw naar de Koningin 21 landen steunen eis van Israël Verzoek Britse regering verworpen Opnieuw elf Amerikaanse mariniers bij oefening verdronken DONDERDAG 6 SEPTEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3479 J. Vader burgemeester van Pijnacker Nota van chr. Bomcarbeidersbond LLOYDBRACHT VERSLAG VIT Weerbericht Frije Suezvaart MEUWE RASSENREL IN DE VER. STATEN BOm PROTESTEERT: Moskou houdt Duitse geleerden vast Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 -- Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huvgensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel 114402 Klachtendienst 18.39—19 30 u.: TeL 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Geldig tot vrijdagavond. ZONNIG Aanvankelijk nog een enkele bui, maar morgen over het algemeen zonnig weer. Matige tot krachtige wind, ruimend naar Zuidwest. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 7 sept.: zon op 6.03. onder 19.16: maan op 9.40. onder 19.57. Directeur: H. DE RUIG O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HET is een triest verhaal, die ge schiedenis uit Clinton in de Ver enigde Staten, waar soldaten en tanks eraan te pas moesten komen om de orde te herstellen onder een blanke bevolking, die volslagen in oproer ge komen was, omdat de opheffing van de rassenscheiding op de scholen daar tot werkelijkheid zou worden gemaakt. Het is een triest verhaal, ondanks het feit, dat we niet voorbij mogen zien dat deze en dergelijke oproeren de stuiptrekkingen zyn van een stelsel dat bezig is te verdwijnen in Amerika. Het proces duurt langer dan men ge hoopt zou hebben, het neemt niet weg dat men in Amerika bezig is het te liquideren. En men moet dit in reke ning brengen als men kritiek gaat oefenen op uitbarstingen als die te Clinton. Niettemin kan men niet te hoog aan slaan de funeste werking, die derge lijke gebeurtenissen hebben op de bui tenwereld. De Verenigde Staten zijn in menig opzicht het leidende land van de Wes telijke wereld. Het hele Westen wordt erop aangekeken voor wat er in de Verenigde Staten gebeurt. Met name is dat het geval als er daar iets ver keerds gebeurt. Het is koren op de molen van de Russen, die daardoor hun krediet bij de Arabische en Afri kaanse volken, zonder dat zij er iets voor hoeven te doen, zien toenemen. DE BILT, 6 september. Boven de Ierse zee lag vanmorgen een depressie, die zich in Noord-Weste lijke richting terugtrekt. Het koufront ervan is m de afgelopen nacht ons land gepasseerd, hetgeen op de meeste plaatsen met wat lichte regen gepaard is gegaan; Een rancjstonng van de depressie bevond zich vanmorgen boven Midden-Frankrijk, waar zij wat onweer veroorzaakte. Deze storing beweegt zich in Noordelijke richting en zal ons land vannacht passeren. Daarna breidt zich een rug van hoge druk over onze om geving uit, die voor flinke opklaringen zal zorgen. De buienkans wordt klein. De wind zal morgen naar het Zuidwesten ruimen en iets in kracht toenemen. Op de oceaan ten Noorden van de Azoren bevindt zich een volgende oceaan depressie. Deze trekt in Zuidoostelijke richting en is voorlopig nog niet in staat, het weer in ons land te beïn vloeden. De rijf Nederlandse verstekelingen- Haag. In Kaapstad teerden zij aan Zandvliet uit Australië zijn, zoals ge- boord van de „Orontos" gefotografeerd, meld, ondenveg naar hun moeder, die V.t.n.r. Gerard (9 jaar), Adriaan (12), geruime tijd ziek is geweest, in Den Robert t8), Paulina (6) en Anna (21). Met ingang van 16 september is be noemd tot burgemeester der gemeente Pijnacker de heer J. Vader, thans burge meester van Krabbendijke. De heer Vader werd in 1906 geboren. Van 1927 tot 1929 was hij als volontair werkzaam op de gemeentesecretarie van Westkapelle en van 1929 tot 1933 vervulde hij de functie van gemeentesecretaris te Ritthum op Walcheren. In 1933 werd- de heer Vader benoemd tot gemeentesecre taris van Krabbendijke en in 1847 tot burgemeester van die plaats. Ook op ander terrein is de heer Vader zeer actief. Hij is o.a. lid van de Ver eniging van Nederlandse Gemeenten, ontvanger en griffier van verschillende Zeeuwse polders, commissaris van de Bouwkas Ned. Gemeenten, bestuurslid van de Vereniging van burgemeesters en secretarissen op Zuid- en Noord-Beve land, lid van de Radioraad, voorzitter van het Groene Kruis te Krabbendijke en penningmeester van het Genootschap voor burgemeesters. De heer Vader is lid van de Ned. Herv, Kerk en behoort tot de CJH.U., De burgemeester is gehuwd en heeft drie kinderen. PROF. DE GAAY FORTMAN ...nu intermezzo-kabinet? (Van onze parlementaire redacteur) Nadat de Informateur gisteravond de eisen van de socialisten heeft af gewezen, bracht hij hedenmorgen op verzoek van de Koningin tussentijds verslag uit op Huis ten Bosch, waar na H.M. de Koningin haar adviseurs dr. Rutgers, vice-president van de Raad van State, mr. Jonkman, voor zitter van de Eerste Kamer en mr. Van Schaik, minister van Staat, ont ving. Men neemt in politieke kringen aan dat H.M. de Koningin prof. De Gaay Fortman verzocht heeft zijn in formatiewerkzaamheden voort te zet ten. Om 9 uur hedenmorgen had de informateur nog een gesprek met ir. C. Staf. p. E Verenigde Staten voeren een U buitenlandse politiek, die erop gericht is, die Afrikaanse en Aziati sche volken voor zich te winnen. Azijn komt daar niet bij te pas. Maar wel vreselijk veel stroop. Te veel zelfs. Die politiek is in menig opzicht bescha mend. Amerika druipt van anti-kolo niale sentimenten. En men is maar al te zeer geneigd in Amerika om over z.g. koloniserende mogendheden de staf te breken. Als er kwaad over der gelijke mogendheden gesproken wordt, gaat dat er in Amerika in als koek. Maar toch wantrouwt men in Azië en Afrika de Amerikanen. En dat is begrijpelijk. Toen president Soekarno in Ame rika was moet hij ergens gezegd heb ben: Ik ben een man met een bruine huid, een Aziaat. Maar gij, Amerika nen, aanvaardt mij als mens, als vriend en misschien zelfs als broeder. Eisenhower noemde die toespraak van Soekarno het beste verhaal van de •week. Maar de Amerikanen .moeten ziet niet vergissen. De plaatjes met de door blanken uitgejouwde en opge jaagde schichtige negerjongen uil Clinton doen het hele effect, waar Eisenhower zo blij mca was, te niet. Soekamo's verhaal was show, maar Clinton is realiteit. En die werkt door in Azië en Afri ka. Eenentwintig landen, waaronder Rusland en de westelijke Grote Drie, hebben beloofd, Israël bij elke toe komstige regeling met Egypte te steu nen in zijn verzoek om vrij gebruik van _het Suezkanaal. Dit heeft de Is raëlische ambassade in Londen meege deeld. De beloften zijn onofficieel gegeven in het verloop van besprekingen, die gelijktijdig met deJ'22-landenconferen- tie te Londen over de* Suezcrisis zijn gehouden. India was het enige land dat zich van een positieve belofte, de Israëlische eis te steunen, heeft onthouden. De In dische afgevaardigde, Krisjna Menon," zou de Israëliërs hebben geadviseerd een uitspraak van het Internationale Hof van Justitie in Den Haag te vragen. Egypte heeft sinds de Palestijnse oorlog van 1948 het Suezkanaal voor Is raëlische schepen en voor schepen van andere landen, die goederen naar Is raël vervoeren, geblokkeerd. (Van een onzer verslaggevers) Zijn er middelen en wegen te vinden waardoor het euvel van de zwarte lonen in het bouwbedrijf uil de weg kunnen worden geruimd? Deze vraag zal ter sprake komen op de bondsraadsvergade ring van dé Ned. Chr. Bond van Werk nemers in de hout- en bouwnijverheid, welke heden, vrijdag en zaterdag te Het Amerikaanse Korps Mariniers heeft vandaag bekend gemaakt, dat gisteren aan de kust van Noord-Okinawa elf marinier» in zee zün verdronken. Zü waren gaan zwemmen tijdens een korte onderbreking van een veldoefe- ning, doch waren toen in een gevaar lijke, zeer krachtige onderstroom te recht gekomen. Twaalf andere mariniers werden gered door htm te hulp geko men kameraden. Schepen, vliegtuigen en troepen langs de kust zyn thans aan het zoeken naar de stoffelijke overschotten van de elf verdronken militairen. Volgens de officieele mededeling van het korps mariniers had de compagnies commandant voor het zwemmen veilig heidsmaatregelen getroffen. Het water zag er kalm uit, doch de mannen wer den door een kwaadaardige onderstroom meegesleurd, toen zij nog slechts tot hun middel in zee stonden. Zodra werd bemerkt, dat zij in gevaar verkeerden, vormden de andere mariniers een menselijke ketting en wisten op die wijze, terwijl zy zelf voortdurend dreig den te worden meegesleurd, een aan tal van de zwemmers te redden. De tweede luitenant Shar.ahan kwam met een rubber vlot naar het strand rennen en begaf zich daarmee in zee. Hij trok verscheidene in nood verkerende mari niers op het vlot. terwijl anderen ex krampachtig aan bleven hangen, totdat een helicopter arriveerde, een kabel uit wierp en net vloj weer naar het strand trok. Volgens deskundigen was de gevaar lijke onderstroom slechts van tijdelijke aard en was hij veroorzaakt door de typhoon Emma. die hier enkele dagen geleden heeft gewoed. Tenslotte wordt er in de nota opge- wezen dat wanneer deze zaak slaagt, zij bekroond zal moeten worden met een goede tarief- of akkoordregeling, waarbij het streven erop gericht zal moeten zijn garanties te verkrijgen, als gevolg waar van elk jakkersysteem wordt voorko men. Een joelende, bandeloze menigte mijnwerkers en boeren verzamelde zich gisteren bij de middelbare school te Sturgis (Kentucky) om acht negerscho lieren te beletten de school binnen te gaan. De negers kwamen niet opdagen, maar de op ongeveer 509 personen ge schatte menigte bleef meer dan een uur nadat de lessen zouden beginnen om de school rondhangen. Te Frankfort, de hoofdstad van de staat, alarmeerde gouverneur A. B. Chander de nationale garde van Ken tucky om zich gereed te houden om te Sturgis „wet en orde te handhaven". Kenneth Hayden, een van de acht ne gerleerlingen. die zich vrijdag hebben la ten inschrijven, had, na door de menig te te zijn teruggejaagd, verklaard: „Wij hebben besloten terug te gaan. We gaan allemaal naar de middelbare school van Sturgis." Gisteren waren bij alle ingangen van de school posten uitgezet. Toen de ne gers niet verschenen, begonnen velen te joelen en journalisten en fotografen uit te jouwen. Een van hen schreeuwde: „Smeer'm We hebben jullie niet gevraagd hier I te komen." In de Duitse stad Kassei wordt het „Con gres van Reuzen" gehouden, waaraan reuzen uit vele landen waaronder ook Nederland deelnemen. De grootste man van Duitsland, Heinz Kleinau (what's In a name?), die 2.24 meter lang is, werd ge fotografeerd met de kleinste Duitse pers- fotografe, die-1.52 na meet.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1