derdijk Desnoods zonder instemming van lit.,i.t. Kabinet zonder leidende politieke figuren? wB,, Felle brand in omgeving van historische Prinsenhof van m Duik in haven ging niet door Opgewonden blanken met bajonet verdreven 2500 Fransen op Cyprus Stuur Ambonezen naarisrsAssc-- Nieuw-Guinea Marine liet burgers duiken SPOEDZITTING LAGERHUIS „Groenen" behulpzaam bij 't blussen Egyptische woordvoerder: Tanks bij school in Sturgis van de prijsstop melk? Weeroverzicht. ic van ontvöërde gevonden Aardmassa bedolf elf mensen H. Coenradi op persconferentie: Nieu we attractie op Vlootdag VRIJDAG 7 SEPTEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3480 Weerbericht H Prof. Donner bij de informateur m Informateur zelf premier v V oor fees te iM ming des Christens* NEGERKINDEREN BEDREIGD m Behandeling ui'leveri'ngs- verzoek mevr. Langedijk. (Van onze parlementaire redacteur) DE socialisten weigeren aan de poging van prof. De GaajyFortman tot voorbereiding van een extraparlementair kabinet van brede samenstelling mee te werken. Deze mededeling zal ongetwijfeld de hoofdinhoud zijn geweest van het tussentijds verslag, dat de infor mateur gistermorgen aan de Koningin op Huis ten (Bosch heeft uitgebracht. 'Q Prof. De Gaay Fortman heeft echter, nadat koninginx'Juliana de vice-president van de Raad van State, dr. Rutgers, de vefprzitter van de Eerste Kamer, mr. Jonkman en de minister van Stdat, mr. Van Sehaik, had geraadpleegd, zijn informatieve werkzaamheden her vat. Zijn opdracht blijft: het onderzoeken van de mogfBjkheid tot vorming van een kabinet. EEN FELLE uitslaande brand heeft hedennacht gewoed in een oud pand aan de Oude Delft te Delft. Dank zij de omstandig heid, dat het vuur snel was ont dekt en de brandweer spoedig ter plaatse was, kon het vuur direct krachtig worden aangevat en kon de brand tot het ene perceel be perkt blijven. Dit is een gelukkige omstandigheid als men in aanmer king neemt, dat het brandende huis gelegen is vlakbij het histo rische'Prinsenhof en schuin tegen over de Oude Kerk. De vonken regenden rondom de kerktoren, die wegens restauratie in een houten steiger staat. 9 Zie verder pagina E MISSIE VAN MENZIES voor een vredelievende regeling van de Suezkanaalcrisis is mislukt, ,;zo heeft een woordvoerder uit Egyptische regeringskringen gisteravond verklaard. De enige kans opver mij ding van AngloFrans gebruik van geweld is Amerikaanse interventie, aldus deze woordvoerder. De woordvoerder verklaarde voorts, dat de commissievan vijf verslag heeft uitgebracht aan de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Selwyn Lloyd. In dat verslag wordt verklaard, dat de com missie er niet in geslaagd is met president Nasser overeenstemming te bereiken. MET gevelde bajonetten hebben Amerikaanse soldaten zich gisteren te Sturgis in de staat Kentucky een weg moeten banen door een opgewonden menigte van 500 blanken om negen negerkin deren te begeleiden naar de mid delbare school van het stadje. Tot dusver was deze school alleen toegankelijk voor blanke leer lingen. Zie verder pagina 3 fis HÉ Ook dames Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telcf. 115700 (4 1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtenchenst abonnementen 18.30-10 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhagc: Huygcttsplcin i Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Aam. Tel. 11,4402 Klachtendietist 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. f 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Geldig: tot zaterdagavond. OPKLARINGEN Wisselende bewolking' en vrijwel nergens meer buien. Matige tot krachtige Zuidwestelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. Directeur: II. DE RUIG ZON RN" MAAN 8 sept.: zon op S.O.N. onder 19.13: maan op 10.37. onder 20.35. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT «Y/IE weel er tegenwoordig nog wat W van Bilderdijk? Misschien weet men nog dat hij een dichter was. En als het mooi is herin nert men zich vagelijk een versje als „Holland groeit weer. Holland bloeit weer" en ais het heel mooi is dan weet men misschien ook nog dat Bilderdijk een grote opposant was tegen de geest van zijn tijd. de tijd van rationa lisme en revolutie. Maar moet men over die man van daag nog praten en schrijven ook al is het dan tweehonderd jaar geleden dat hij geboren is? Vijftig jaar geleden heeft. dr. A. Kuyper een rede gehouden bij de toen malige herdenking: „Bilderdijk in zij ne nationale betekenis". En wie die rede naleest komt diep onder de in druk, zowel van Kuyper als van Bil derdijk. En wie, zoals schrijver dezes, ter schole heeft gegaan bij dr. J. van der Valk, die bohémien onder de rectoren van christelijke gymnasia en die juist daarin zij het obk niet alleen daarin, een klap van Bilderdi.iks molen beet had, heeft van hem een brok liefde tot Bilderdijk meegekregen, dat op een dag als vandaag wel tot uitdrukking komen moet. Prof. de Gaay Fortnfan zet pogingen voort MJ treden overigens niet in breed- - oschouwingen. We heb ben nk nste behoefte om de voortref. artikelen die prof. dr. G. Kuiper in ons blad over Bilderdijk publiceert concurrentie aan te doen. Maar ook op deze plaats in dit blad moet Bilderdijk worden geëerd als de grote opposant tegen de geest der eeuw, een geest die er, anders ge nuanceerd, nu nog evenzeer is als toen en die evenzeer als toen om oppositie roept. Bilderdijk is de eerste geweest die de geest van zijn tijd onderkende en zich tegenover hem stelde. Van Bilderdijk dateert het christe lijk, het reformatorisch verzet tegen het humanisme, zoals zich dat in Ne derland in de politiek en in de weten schap, in heel de samenleving vastge zet had en heeft. Daar, In dat verzet, is de mens Bil derdijk erbij onderdoor gegaan. En hoewel we het natuurlijk in heel veel dingen niet of niet meer met Bil derdijk eens kunnen zijn, zijn we van daag nog in dat verzet tegen de geest der eeuw over heel de lijn van het le ven, met hem eens geestes en willen wij hem eren ook om de offers die hij bracht. ET is iets zeer merkwaardigs dat Bilderdijk, die door Kuyper ge noemd is de laatste van de oude cal vinisten, maar tevens de eerste van een herboren geslacht in zijn hele wijze van doen en wijze van zijn zo buiten dat calvinistisch^,volk staat: „Aan de bloedarme calvinisten uit zijn tijd had hij niets te danken". Neen, Bilderdijk heeft het helemaal opnieuw zelf weer opgebracht en uit geleefd. En dat doet een man, die iets bohémien-aehtigs heeft, die overhoop 'ligt met sommige gewichtige zedelij ke normen, die uitgesproken on-con- ventioneel is, die o wondere tegen strijdigheid tegelijkertijd Oranjeklant en bewieroker van Napoleon is en voor het overige een romantische fantast. Bilderdijk en een calvinistisch milieu, neen dat zit niet glad! En toch was hij het door wiens optreden 't overblijf sel van het calvinistische type „uit zijn nachtschool uitgekropen, weer een gezond, weer een krachtig meele vend bestanddeel is geworden In ons nationaal bestaan". (Van onze parlementaire redacteur) De informateur, prof. De Gaay Fort man heeft gisteravond een langdurig gesprek gehad met zijn collega van de Vrije Universiteit prof. dr. A. M. Don- ner. Hedenmorgen vergaderde de Chris telijk Historische Tweede Kamer-fractie en vanmiddag kwamen de Tweede Ka merfracties van de P.v.d.A. en de A.R.P. bijeen om de nieuwe situatie te be spreken. De Britse premier Eden heeft giste- teren het parlement, dat tot 23 oktober op reces is. bijeengeroepen voor een spoedzitting in verband met de kwes- tie-Suez op woensdag 12 september. De regering verwach' dat de bespre kingen van de vijf-landencommissie in Cairo met president Nasser dan achter de - rug zullen zijn en dat Menzies, de voorzitter van de com-nissie, verslag zal hebben uitgebracht. Eden zai zaterdag nam* Balmoral vlie gen om koningin Elizab-th op de hoog te te stellen. De behandeling van bet verzoek van de Nederlandse regering tot uitlevering van mevrouw G. L„ ex-pieegmoeder van Anneke Beekman, is dom de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep te Luik, acht dagen uitgesteld. Het verzoek zou gisteren in behandeling worden genomen. Het meest waarschijnlijke Is, dat prof. De Gaay Fortman thans een ka binet zal trachten te vormen, waarin geen politieke leiders en geen parlemen taire figuren voorkomen, die aan dit ka binet een te sterke binding aan een par lement zouden kunnen geven( Eerst heeft de informateur getracht een extra-parlementair kabinet van bre- volledige vrijheid krijgt ofcyai deze za ken in discussie tc bren^Ün. Voor prof. De Gaay Fortman bleken de socialisten totaal onhandelbaar te zijn. Streefde de informateur er naar om, gelet op de ervaringen'.van vorige formateurs en informateur^ *de binding met de kamerfracties zo gering mogelijk te maken, de PvdA richtte haar zwaar ste parlementaire batterijen op de stel lingen van de informateur. Het bestuur van de Tweede-Kamer fractie van de PvdA, verkerkt met de demissionaire minister-president dr. de samenstelling" te maken, doch 'd'itj "recs en de dit© ministers Manshoit en is thans niét mogelijk gebleken, omdat Suurhoff, heefs zich bovenop dedoor de leiding van de PvdA de kandidaat ministers uit haar kring adviseert om niet in zo'n kabinet zitting te nemen. De socialisten vinden alles goed, wan neer de kamerfractie ten slotte niet al leen haar fiat mag geven aan het re geringsprogram, de zetelverdeling en de aan te zoeken personen, maar ook de Het pand was een jaar of zes geleden in gebruik genomen door de .architect H. Postel, die op de benedenverdieping zijn bureaux heeft en het verdere ge deelte aan studenten heeft verhuurd. In totaal wonen er zeven studenten. Vermoedelijk door kortsluiting is de brand te omstreeks halftwaalf ontstaan op de zolder, die door de studenten als gemeenschappelijke slaapplaats wordt gebruikt. Een tekenaar van de heer Postel, die enige'kamers aan het inrich ten was, omdat hij trouwplannen heeft, werd gealarmeerd doordat het licht uit viel. Hij stelde een onderzoek in en ont dekte de brand. Met een aantal „groe nen", dat in een der vertrekken een bijeenkomst had, trachtte hij het vuur te blussen; tevens werd de brandweer ge alarmeerd. Toen deze met de motorspuit arriveerde sloegen de vlammen het dak. Een tweede spuit en een ter wagen werden ontboden en weic- Xon het vuur met zes stralen worden bestre den. Te omstreeks een uur was de brand geblust en hoefden slechts een paar man achter te blijven voor de nablussing. Hoe groot de schade is kon nog niet worden nagegaan. De zolderverdieping is volkomen uitgebrand en een aantal kamers is voorlopig onbewoonbaar. De bureau-inventaris van de. heer Postel was door „de groenen" tjjdlg in veiligheid gebracht. Lang. De Duitsers schijnen groter te worden. Volgens de statistieken was de gemiddelde lengt'e van de kinderen die in 1952 de middelbare school ver lieten. vijf centimeter meer dan in 1948. prof. De Gaay Fortman aangezochte partijgenoot, de heer Van Tilburg, ge worpen uiteraard in. het figuurlijke om hem er van te' weerhouden aan do plannen van de informateur mee te wer ken. Het slachtoffer, dat blijkbaar bewaakt werd ttioor de heer Suurhoff. mocht woensdagavond laat zelf aan. prof. De Gaay Fortman gaan vertellen, dat de PvdA met hem. mhar dr. Drees wenst en dat minister Manshoit zijn plaats-op het departement van Landbouw, Visse-v rij en Voedselvoorziening diende te be-: houden. Donderdagochtend heeft II.K.Ii. I'rinses gehhtideti. Op tie Into ziet mep U.K.SI. j Beatrix een bezoek gebracht mm het j in gesprr I: met mei. I've son, een" af gei- congres over menselijke verhoudingen j vaardigde vnti de Phitippijnen, na afloop dot momenteel te 5 ijrnpgrn wordt i van een van de sectievergaderingen die zij bijwoonde. DAUWOKUP vnii beu buyer lucht Dnn des arends steilste vlucht, Op hei aardrijk uitgegoten. Ziet Gij mij, Eemgst Goed, Op dees hobbetetideu vloed Van een aardsrhe schelp omsloten 'k Spier/ei. i» (lil holle yrti), 't Etherziiivre licht met al In een mengeling van verven', Maar, omgeven van de'nacht,' Moet ik van Uw hemelpracht Alle gloed en schijnsel derven. Gij nogthandsGij taal me. h God, Niet, ten spel van 't blinde lot. Warstlend dóór de baren zwemmen;. Neen. dit weet ik. en gedwee L Kruiste ik de onatzienbrezee, Zeker van Uw heilbestemmen De oever wacht tui] van de rust: 't Windtjen drijft mij naaf de kust üir mij eenmaal op moet vangen.' Parel aan Zijn het Is kar leunt. Zat'tic, bij den diamant, Op de borst van Jezus hangen. 1817. W. BILDERDIJK, De woordvoerder zei, dat de beide standpunten „in evenwijdige banen Hepen en dat er geen kans op verzoening aan wezig leek." HU wees er pessimistisch op, dat de mlssie-Menzies niet voldoende bevoegd heden bezat om tot een compromis te komen, datniet binnen de' perken van bétvóorstel-DuIIes bleef. Toen voorgesteld werd, dat de missie oiirivérstrekkéndér bevèe'gdheden voor de onderhandelingen r.izou vragen', zo vér- ktaardede 'woordvoerder, bracht z(j ver- É8É Voor de school boden de blanken vijf mivuten lang verzet. Vijf van hen wer den gearresteerd. Later werd een zesde man gearresteerd toen hij een detective aanviel. De soldaten grepen in, toen een aantal blanken trachtte de negerkinderen te mishandelen. Met de bajonet werd de menige teruggedreven. Nadat de negerkinderen de school waren binnengegaan, omsingelden de militairen de school, terwijl er pantser wagens voor het gebouw werden opge steld. De menigte spoorde blanke kinderen, die nadien bij de school kwamen, aan, het gebouw niet binnen te gaan. Onder gejuich van de betogers verlieten enkele blanke kinderen de school onmiddellijk nadat de bel voor het begin van de lessen had geluid. De arrestanten moesten tien dollar boete betalen en werden daarna vrijge laten. De middelbare school van Matoaka in West-Virginia, die geboycot wordt, heeft gisteren zwakke pogingen gedaan de lessen te laten doorgaan met onge veer een zesde deel van de leerlingen. Een groep blanken, voor het merendeel vrouwen, verzamelde zich weer voor de school om te protesteren tegen het op nemen -van neger-leerlingen. slag uit aan Lloyd als voorzitter van de conferentie van 18 landen, die thans niet meer in zitting byeen is„ „Zou Lloyd tot een compromis bereid gevonden worden? Natuurlijk niet", zei de woordvoerder. De Egyptische woordvoerder zei, dat het mislukken van Menzie's missie de reden is waarvoor minister-president Sir Anthony Eden het Britse parlement bij eengeroepen heeft en waarvoor de Ame rikaanse minister van buitenlandse zaken John Foster Dulles vandaag een gemeen schappelijke commissie van huis en senaat heeft bijeen jgérjriepen. In de gistermiddag te 's-Gravenhage gehouden vergadering van het hoofdbe stuur van het bedrijfschap detailhandel in melk en melk-- en zuivclprodukten heeft de heer S. van der Ploeg de ge dachte geopperd, dat het dagelijks be stuur zich zal afvragen in hoeverre een advies kan worden uitgebracht tot op heffing van de prijsstop voor melk.' Dé voorzitter, dé heer A. van Buuren, heeft toegezegd, dat het dagelijks bestuur de ze gedachte in overweging zal nemen. Nieuwe Uitspruitsels. 197. jDE BILT, 7 september. - V - Een depressie boven de Ierse z«e> .dié zich gisteren in Noordwestelijke richting' van ons verwijderde, heeft in de .afge lopen nacht haar koers gewijzigd. Daar-, door heeft zij tijdelijk weer meer in vloed op het weer in ons land gekregen. Intussen,is een gebied van. hoge lucht druk over Spanje en Zuid-Frankrijk getrokken.. Het beweegt zich hu in ,dë richting van de Alpen. Onder, ipvloed van deze - drukverdelirtg, waa(tover West-Europa een vrij .krachtige -Zuid westelijke wind, waarme koele lücht'.van de Atlantische Oceaan wordt aange"-. voerd. Deze lucht is betrekkelijk droog" en er komen dan ook opklaringen in voor. "Weliswaar is ze enigszins onsta biel van opbouw, maar de buien erin zijn weinig talrijk' In verband daarmee zijn-de .buienkansen morgen niet .groot. Een depressie op de oceaan, die gisteren het gebied ten noorden van .de Azoren doortrok is vanochtend voor de Golf. van Biseaye aangekomen. Zij vertoont weinig activiteit. In hett uiterste Noorden van Scandinavië is enkele dagen ge leden koude poollucht begonnen bannen te str.omen. De temperaturen waren -er vanmorgen slechts enkele, graden boven het vriespunt. Het lijkje van de zes weken oude Cynthia Ruotolo, die zaterdag" jl. werd ontvoerd toen haar moeder, boodschappen deed in een winkelman de' Amerikaanse stad Hamden,Gis donderdag gevonden in een meer op ongeveer drie .km afstand van de winkel. Twee jongens, die langs het méér wandelden, hadden het lijkje zien drxj^ ven en de politie gewaarschuwd. Inmiddels is het echtpaar Ruololó, dat reeds eerder twee kinderen verloren heeft, per politieauto met onbekende bestemming weggebracht, Van onze correspondent De onderzeeboot O' 21 dook niet op fle Heldcrse vlootdag. Het schip, dat gisteren aan de demonstralies zou deel nemen, maakte vorige weck een proef- öuik. Daarbij strandde het voortijdig niet de kiel op de bodem; dc comman dotoren stak nog boven water. Men dook in de nieuwe haven, die «nige jaren geleden in gebruik genomen js. Deze bleek dus al zo dichtgeslibd zijn, dat schepen met enige diep gang er niet meer in kunnen meren. Dat betekent baggeren. V^i&ïrs: I Elf mensen en 1200 schapen werden J4'ocnsdag nabij het dorp Gradot in Macedonië door een geweldige aardmas sa bedolven. Een hele heuvel gleed van 2'jn basis en bedolf een schaapherder Wet zijn kudde en boeren, die op weg waren naar de markt in het stadje Kavadar. Vijfhonderd soldaten zijn thans bezig, de slachtoffers uit te graven. De kans wordt gering geacht, dat er over levenden zullen worden gevonden. Ongeveer 2500 Franse parachutisten en andere leden van te luchtmacht zijn gisteren met het troepenschip Athos II in Limasol op Cyprus aangekomen. Het was het eerste grote contingent Franse troepen, dat op het eiland arri- Ondanks nllc moeilijkheden die hun de laatste dagen in de weg gelegd zijn, begaven dr negerleerlingen, die. zich op de middelbare school run Clinton had den laten inschrijven, zich woensdag toch naar hurt nieuwe school. Een deel van de blanke leerlingen weigert thans de school te bezoeken. In Sturgis f Keulttcky) heeft een menigte, mijnwerkers en hoeren verhinderd dal negerleerlingen hun school binnen gingen. #vr|k_ Op een door het hoofdbestuur van de Stichting „Door de Eeuwen Trouw" te Amsterdam gehoitden persconferentie heeft de voorzitter, de heer H. Coenradi te Eindhoven een verklaring afgelegd, waarin hij o.a. het volgende zeide: „In welke bochten Nederland zich ook keert, het probleem van de 17.000 Ambonezen in Nederland is onver brekelijk verbonden met de strijd om recht en vrijheid der Zuid-Molukken, En zolang dé overheid geen begrip wil opbrengen voor dit Amhonese ideaal en zich ten onrechte op het formele standpunt blijft stellen, dat de sociale verblijvende Ambonezen). De aandachtj wordt daardoor afgeleid van de grateJ groep, die er hier in Nederland vaak; onder zeer moeilijke omstandigheden het beste van probeert te maken. In; zorg voor Ambonezen los staat van verschillende kampen wordt thans ge-; de Nederlandse politiek ten aanzienbrek geleden en wel doordat men dei van dit ideaal zal de gespannen si- 'elfverzorgingsregehng met wenst te, luatietussen het Ambonesc bevel-j ^wITwerd medegedeeld, dat de' kingsdeel m Nederland en de over-1 Ambonezenorganisatie B.P.R.M.S, op-: heid blijven, voortbestaan." dracht heeft gegeven aan een advocaat. Als oplossing van het probleem zag. het proces over de status der Zuid- de heer Coenradi: ..Allemaal naar Molukkers hier te lande tegen de staat; Nieuw-Guinea". Mocht dit niet gaan der Nederlanden aanhangig te maken.i dan naar een ander gebied me; eenOnmiddellijk na hun aankomst in Ne-j tropisch klimaat, misschien, Suriname.norland werden de Ambonesc KNIL-| Want hier gaan de Ambonezen weer eeni militairen gedemilitariseerd. Het amb-i ellendige winter tegemoet. De heer! tenarengerecht verklaarde deze demili-i Coenradi veroordeelde het plegen van; tarisatie onrechtmatig, maar deze uit-i onregelmatigheden, zoals de laatste tijd spraak werd door de Centrale Raad van; gebeurd is door een zeer kleine groep Beroep nietig verklaard, omdat betj Zuid-Molukkers (ca. 300 mannen. Ambtenarengerecht niet competent .'.as, vrouwen on kinderen van de 17.000 hier: in deze zaak. (Van onze correspondent) Op de Vlootdag iu Den Helder aeeft de Kon. Marine gisteren voor een sen sationele attractie gezorgd: de com mandant van het duikvaartuig, It.-ter- zee der 2e klasse Verhoeven, nodigde via een luidspreker het publiek uit l.et duikerpak aan te trekken en eens een kijkje onder de waterspiegel te ne men. De belangstelling was eerst wat schuchter, maar allengs kwamen er meer gegadigden voor deze unieke ge legenheid om over de bodem van de Heldcrse havens te lopen. De twee eerste amateur-duikers wa ren mannen, die zich, geassisteerd door enkele potige matrozen, van het achterschip van het duikvaartuig in het water lieten zakken. Gesteun en gezucht uit de luidspreker verkondig de het publiek, dat de beide duikers zich toch niet zo erg op hun gemak voelden. Weldra gaf één van hen te kennen naar boven te komen. Hij bleef op het water drijven, omdat hij te veel nicht in zijn duikerpak had laten komen De ander had tot zijn middel in de modder gezeten en weinig of niets ge zien. Ondanks triilende handen, oieke gezichten en doofheid, waren beiden zeer enthousiast. Er kwamen zich ook dames melden, zoals de 20-jarige Willy Verhoef uit Amsterdam, die voor een sollicitatie een bezoek aan Den Burg op Texel had gebracht. Op uitnodiging van it. Verhoeven stuurde zij ook nog een ,-ol- licitatie in de „echte zee" Het was trouwens voor haai niet de eerste keer, dat zij dook. Ook in de Amslel heeft zij onder dc waterspie gel vertoefd. Nog velen hebben nierna het duiker pak, dat 89 kg woog. aangetrokken en zich onder toezicht van een m-'-uur arts en een duikdeskundige der Kya, Marine te water begeven,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1