nationaal beheer vierkant verworpen Toestand zeer Inbreker sneed telefoon en stichtte brand af ernstig Mevr. Mieke Bonman vraagt vrijspraak Laat loodsen post blijven „°p Kabinet of geen kabinet; Prinsjesdag gaat door Tweehonderd Hazenbergs ontmoetten elkaar NASSER BLEEF ONVERZOENLIJK Nieuw voorstel van Cairo Pleidooien in zacik-Schmidt Ook Italianen in Cairo in arrest AMERIKAANS VERZOEK: Dulles wil geen V.N.-debat WILLEM RUYS" OM DE KAAP NAAR INDONESIË W eer overzicht MAANDAG in SEPTEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3482 ✓-7-"N Weerbericht w Echtpaar aan dood ontsnapt r> Engelse landing in Israël ontkend Russisch kernwapen ontploft Grote buit bij overval in Engeland DRESSUURSTRIJD I Verklaring P.v.d.A. Informateur sprak met minister Staf Prof. Pop' «•- 1 19 operali Turijn overleden Xs Zd hëï sJktaïÜS! I S*"» T """l6"' N"«r H»'»»vo»d Eeëtnditd. Het V) Te Kootwijkerbroek is de bijna 100 jaar oude „Puur- veen sche Windmolen" offici eel in gebruik gesteld. Dames in Veluwse 'klederdracht zet ten aan het feest luister bij. Ton kaas Moord op i,heksen"" In de zaak tegen de 53 jarige Nederlander H. C. J. G. Schmidt voor het Landgerecht te Djakarta heeft de verdedigster, mevrouw Bouman, maandag vrijspraak voor beklaagde gevraagd. Na het ontzenuwen van de verklaringen van de getuigen a charge, waarbij zij op talrijke tegenstrijdigheden wees, kwam mevrouw Bouman in haar zeer uitvoerig pleidooi tot de conclusie, dat er „van alle N.I.G.O. (Ned, Indische Guerilla Organisatie)-activiteiten eigenlijk 'niets overblijft. Iedereen praat erover, maar er wordt niet aangetoond, dat er werkelijk iets gedaan is. Als de N.I.G.O. dus niet bestaan heeft, kan beklaagde dus ook geen nauwe verbindingen daarmee hebben onderhouden, laat staan er lid of leider van zijn geweest. Ook kan hij niet als leider van de N.I.G.O. enig ten laste ge legd feit hebben gepleegd", aldus de verdedigster. Zie verder pagina 3 Amerika heeft Engeland en Frankrijk verzocht er bij de Britse en Franse Suezkanaalloodsen op aan te dringen ook na 15 septem ber op hun post te blijven, on danks de mislukking van de be sprekingen in Kairo. Dit wordt in Washington vernomen. Het ver zoek zou gedaan zijn door de Amerikaanse minister van buiten landse zaken, John Foster Dulles. Washington niet ongerust Zie verder pagina 3 Opstootje Westduitse attaché in Indonesië verdronken Met bamboevlot van Tahiti naar Chili s Zaterdag werden de wed strijden om het dressuur- kampioenschap van Neder land 1956, die reeds in Bla- ricum waren gehouden on der zeer ongunstige omstan digheden, opnieuw verre den. Xu op het terrein van de Zuidhollandse Jacht ver eniging aan de Waalsdorper- weg in Den Haag. Onder de deelnemers bevond zich ook Z.K.H. prins Bernhard, die op „Arquebuse" 340 punten verzamelde en daardoor 2e werd. Kampioene werd mej. H. E. J. M. ten Bos uit Almeio, die met „Rezimar" 342 punten behaalde. V. Rotterdam: Witte de Withstrant 30 Telef. 115700 <4 l.j Postbus 1112 Pwlgiro No. -J2^ 719 Klactuendienst abonnementen 18 20-19 30 u Zaterdags 17—18 uttr: Telefoon n37011 's-Gravenhage: Huyscnsplein 1 Pouguu 124867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—10 30 u Tel. 362559 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67682 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks S Directeur: H, DE RUIG Weersverwachting, geldig tot dinsdagavond. WEINIG WIND. Half tot zwaar bewolkt met op de meeste plaatsen droog veer. In de nacht en ochtend plaatselijk mist. Weinig wind. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. zon i:n maan 11 neptzon op 6.10, onder J9 06; maan o? V 14.12. onder 22 2.5.J V Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Menzies gaat met lege handen terug Egypte heeft vandaag voorgesteld.1 een internationale onderhandelings-1 commissie op te richten «n,on vred- j V[ET cc„ onverbloemde mi„„kkin£ U het .v.rlec tnooc'n d, commissie- j -ifschudsttoord van Nasser was, dat er voor het Egyptische volk moeilijk Volgens een officiële bekendmaking I v'ntie,,T 's dat uitdagender is dan het plan van de achttien landen Sn Cairo is een nota. waarin dit voor- j voor '"ter-nationaal beheer van het Suezkanaal. Elke poging om dit beheer stel wordt gedaan, door de Egyptische 'e ®eKKen' zou volgens hem het signaal zijn voor een onberekenbare strijd. handFgtf' aan de""'8 secre t£a: il s-g e n e raa I Zt 1 dit m ecn brief> die hiJ tijdens het afscheidsbezoek van d« van de Ver. Naties Dag Hammarskjold Van zdn""yc7tand.lgdeaan de Australische voorzitter Menzies. an kan», noemde Menzies de toestand „zeer, zeer ernstig". Het af- seheidsbezoek van de commissie duurde slechts twintig minuten. Er werden alleen documenten uitgewisseld. Daarna poseerde men voor de fotografen. Nasser glimlachte breed. en aan de regering over de gehele wereld. De nota is een poging van Egypte om uit de impasse te komen, waartoe de besprekingen tussen de missie Menzies en president Nasser in Cairo hebben geleid. Egypte heeft voorgesteld een on- derhandelings-commissie te vormen, waarin de verschillende standpunten ten aanzien van de crisis rond het Suezkanaal zijn vertegenwoordigd. Het toneel van de Suezkwestie verplaatst zieh nu weer naar Londen, waarheen de meeste hoofdrolspelers onderweg zijn. Premier Eden keerde gisteravond in de stad terug na een bespreking met koningin Elizabeth op het kasteel Balmoral in Schotland over de Suezkwestie. Vandaag zouden premier Moilet en minister Pineau van Frankrijk naar Londen vliegen. In de loop van de dag werd ook Menzies verwacht met Henderson en Unden, de Amerikaanse en Zweedse leden van de commissie. Geruchten voorspellen de komst van Dulles. (Van onze correspondent) In Den Helder zijn zondagmorgen irroeg de heer cn rnevr. P. Dekker (grossier in kaas) aan de dood ont snapt, doordat een verstikkende rook, die door bet plafond de slaapkamer bin nendrong, hen tijdig uit de slaap wek te. De woonkamer stond in lichter laaie. De brandweer kon niet worden gealar meerd, omdat de telefoon was afgesne den. Toen later bleek, dat ook het elek trische licht onklaar was gemaakt en dat uit 'n bureaulade 20 was ont» vreemd, stond voor de politie vast dat Wer sprake was van misdaad. Bij een nader onderzoek is komen vast te staan, dat onbekenden via een iadder op het pakhuis bij de woning zijn geklommen en daarna een deur hebben geforceerd. Uit de bureauiade is slieen geld ontvreemd. De sleutels van de brandkast, die m deze lade lagen, zijn ongemoeid gelaten. Men conclu deert daaruit, dat diefstal niet de op zet van de inbraak is geweest. Deze mening wordt versterkt door liet feit, dat men niet heeft getracht het kan toortje (waar de kluis sond) binnen tc dringen. De heer Dekker vraagt zich thans af, at misschien een maniak aan het werk jf geweest. Er was ongeveer een ton oAA 'a buis voor een waarde van 1 -00.000. Een gedeelte van deze voor raad was opgeslagen in de kelder onder woning. riet eerste werk van het echtpaar Dek ker was. nadat het uit zijn slaap was opgeschrikt, deze zeer brandbare kaas- voorraad in de kelder nat te spuiten. De heer Dekker sloot daarvoor tuinslan gen aan op de waterleiding. Een buur man waarschuwde intussen brandweer en politie. De woonkamer is totaal uitgebrand. De heer Dekker was tegen brand ver zekerd. In het bergdorp Alfajayucan in midden-Mexico zijn twee vrouwen door een menigte van enige honder den personen gedood en verbrand, „omdat zij heksen waren". De politie heeft tot*nu toe veertig dorpelingen gearresteerd. „Ome besprekingen hebben plaats gehad in een sfeer van beleefde open hartigheid en verantwoordelijkheid. Maar naar mijn mening hebben zij diepe verschillen van aanpak en be ginsel geopenbaard, die kennelijk door een herhaling- van het debat niet kunnen worden beïnvloed", xei de voorzitter van de vijflaudencom missie, de Australische premier Robert Menzies, gisteravond in Kafro. „Wij kwamen hier om bepaalde voor stellen over te leggen, ze te verklaren, 'met argumenten te staven en hun be tekenis in het juiste licht te stellen. Dat hebben wij gedaan. Wij hebben alle tijd gehad om dit te doen. Aan geen van beide kanten is sprake geweest van ver traging," aldus Menzies. De Egyptische openbare aanklager, Sabek, heeft zondag bekendgemaakt, dat er wegens spionage dieonlangs aan het licht gekomen is, ook Italianen gearresteerd zijn. De Italiaanse con sul zal de Italiaanse verdachten in de gevangenis kunnen bezoeken. De Britse consul-generaal is zondag toegelaten bij John Stanley, de laatste van de vier gearresteerde Britten. Stanley verkeerde in goede gezond heid, maar leek wel vermoeid. Het was vandaag de 56ste zitting in dit proces, dat thans twee jaar gaande is. De heer Schmidt werd op 18 decem ber 1953 gearresteerd. Hij werd ojm. beschuldigd van steunverlening aan de vijand in oorlogstijd als leider of lid van de N.I.G.O. en het plegen van op stand. De officier van justitie, SnwondO, heeft op 20 augustus 3.1. 35 jaar met aftrek van voorarrest geëist. Mevrouw Bouman zei in haar plei dooi, dat de achtende omstandig heid, waarover uë Officier1 van Justine had gesproken, bij het vorderen van de strafmaat blijkbaar niet tot uitdrukking was gebracht. De djaksa eiste immers Het nieuwe Egyptische beheersorgaan voor het Suezkanaal heeft sedert de nationalisatie van het kanaal 53 nieuwe loodsen in dienst genomen, van wie 47 Egyptenaren, 5 Grieken en een Ita liaan, deelt men in Kairo mee. Men denkt dat de loodsen ten minste drie maanden ingewerkt moeten worden. In Amerikaanse officiële kringen ie men veel minder verontrust door de mislukking van de besprekingen met Nasser dan in Londen en Parijs. Naar verluidt is minister Dulles van oordeel dat door de ontwikkeling in Cairo geen onoverkomelijke slag is toegebracht aan de hoop om tot een vreedzame regeling te komen. De besprekingen in Cairo hebben in elk geval, zo redeneert men hier. de gemoederen afgekoeld en het wordt onwaarschijnlijk geacht dat Enge land en Frankrijk tot geweld zullen overgaan. Het Egyptische persbureau voor het «dden-Oosten heeft gisteren gemeld, «t in Israel een groot aantal Britse Militairen ontscheept is. Zowel m En- Beland als in Israël is dit bericht ech ter officieel 'tegengesproken. Volgens het Egyptische bericht had Israël bases en vliegvelden ter be- Rnikking van Britse strijdkrachten ge told om ze te gebruiken tegen Ara bische landen. De directie van de Koninklijke Rot- terdamsclic Lloyd heeft de gezag voerder van de „Willem Ruys' ka pitein Frits de Jonge, opgedragen de route naar Indonesië rond Kaap de Goede Hoop te nemen- Dit besluit is genomen uitsluitend op grond van de overweging, dat in verband met de tegenwoordige onzekere toestand in de zone van het Suezkanaal geen en kel risico genomen kan worden. Het 21.300 brt metende vlaggeschip van de Rotterdamse rederij, dat don derdag jl. uit Rotterdam naar Indone sië vei trok met 900 passagiers en 470 bemanningsleden aan boord. bevond zich nog voor dc Straat van Gibraltai toen het de instructie van zijn hoofd kantoor ontving, zo vernamen wij na der. Dc reis naar Djakarta zal via de Kaap een kleine week langer duien dan langs de oorspronkelijke route. Wanneer de reis via het Suezkanaal wordt gemaakt, duurt deze 21 dagen. De direct;heeft nog niet beslist of het schip Kaapstad aan zal doen. Dit hangt er van af of in deze Zuidafrikaanse ha ven gebunkerd kan worden. Passagiers voor deze plaats zijn immers, gezien' de oorspronkelijke te volgen route. nieL aan boord. Ook is nog geen besluit ge-i vallen over de vraag of de „Willem I Ruys" Colombo, voor welke plaats zij wel passagiers heeft, zal aandoen. J De Maatschappij .Nederland" deelde; ons desgevraagd mee. dat haar schepen; voorshands de normale route door het' ln sommige diplomatieke kringen •wordt er rekening mee gehouden dat Dulles deze week naar Londen zal gaan om met de premiers van Engeland ep Frankrijk besprekingen te voeren, maar van de zijde van het Amerikaanse mi nisterie van Buitenlandse Zaken is ver klaard, dat Dulles op dit ogenblik daar toe niet het voornemen heeft. Hij zou evenmin enthousiast zijn voor de Britse gedachte om het probleem aan de Vei ligheidsraad voor te leggen. Maar als Engeland en Frankrijk dit beiden beslist willen, zal hij er wel mee accoord gaan. Woordvoerders van het ministerie van Buitenlandse Zaken in New Dehli heb ben verklaard, dat India er geen bezwaar tegen heeft een nieuwe conferentie over de crisis rond het Suezkanaal bij te wonen, doch dat het niet van plan is het initiatief te nemen om een dergelijke conferentie bijeen te roepen. de maximum-straf voor het door hem bewezen geachte, „Het moge vreemd zijn voor een verdediger, maar ik wijs die verzachtende omstandigheid even eens van de hand. Uit niets is gebleken, dat beklaagde op last van een meer dere heeft gehandeld en een onschul dige heeft bovendien geen verzachten de omstandigheden nodig". In het begin van haar betoog ging mevrouw Bouman in op de tenlaste legging. Hierna ging mevrouw Bouman uit voerig in op de betrouwbaarheid van de verklaringen van de getuigen a charge. Zij herinnerde aan het herroe pen van bij het vooronderzoek afgeleg de verklaringen en aan het weer in trekken daarvan. De verdedigster zei stellig niet te menen, dat deze getuigen alleen maar onzin hebben verteld. „Ik geloof, dat zij veel hebben verteld, dat zij werkelijk ervaren hebben. De ge vechten zuilen zeker wel plaats heb ben gehad. Pleitster laakte vervolgens de wijze van confrontatie van getuigen met be klaagde: „Eerst foto's vertonen en dan door een gaatje kijken, is m.i. geen enkele waarborg, dat de verdachte wer kelijk is herkend". Zij meende, dat aan de herkenningen weinig waarde of zelfs helemaal geen waarde mag wor den gehecht en verwees daar de over gelegde verklaring van getuige a décharge mr, Michael, die vertelde, dat hij door ruim 40 getuigen was herkend als Bos. Verwacht werd, dat Schmidt zijn eigen verdediging zou voeren, onmid dellijk nadat mevrouw Bouman haar 75 pagina's tellende pleidooi had voorgele zen. Maar de rechter besliste, dat be klaagde hem tenminste een Indonesi sche vertaling van zijn 30 pagina's tel lende pleidooi, dat hij in het Neder lands heeft geschreven, moest overhan digen. Schmidt werd een week de tijd gegeven voor deze vertaling. Hij zal zijn pleidooi in het Nederlands mogen voorlezen. Communistische jongeren, behorende tot de communistische organisatie „De Volksjeugd", gooiden stenen naar Schmidt en spuwden naar hem. toen hij vanmiddag de rechtzaal verliet. Een menigte van ongeveer 200 personen wachtte hem op. nadat zijn verdedig- Duizrndrit Haarlemmers en I reemtte- lingeii hebben zaterdagavond genoten t an lift prachtige watercorso op het Spanrrtn tc Haarlem. Dc groep „muzikanten" (hier afgebeeld) maakte een uitstekende indruk. DE Bilt, maandag 10 uur: Een depressie, die uit Labrador komend naar het Oosten trok, is nu in het zeege bied tussen IJsland en Groenland aange komen en het laatste etmaal flihk in diepte toegenomen. Hiermede samenhangend vond er op de Oceaan op grote hoogte een krachtig warmtetransport in de richting van de Britse eilanden plaats. De druk in Schot land en Ierland begon snel te stijgen en de depressie, die zaterdag de Franse Westkust naderde werd naar het Zuiden gedrongen. Haar centrum bevindt zich nu nabij dc uiterste Noordwestpunt van. Spanje. Hoewel deze depressie dus op grote afstand van Nederland bleef, heeft ze toch het weer hier te lande beïnvloed. Haar front trok over Frankrijk naar het Noorden en veroorzaakte zondagmid dag voornamelijk in de Zuidelijke pro vincies regen. Tegelijkertijd stroomde vochtige oceaanlucht Nederland binnen met trustvorming als gevolg. De Sowjei Unie heeft bekend ge maakt, dat er vandaag een Russisch kernwapen tot ontploffing is gebracht, waarschijnlijk het vierde in de huidige reeks Russische atoomproeven. In de bekendmaking, die. door het Russische persagentschap Tass werd verspreid, werd verder bevestigd, dat er zondag 2 september eveneens een kernwapen is beproefd. Dit was reeds eerder door de Amerikaanse commis sie voor atoomenergie gemeld. Het bericht over de aloomproef van vandaag is het snelste dat ooit door de Russische regering is verspreid. Waarschijnlijk wil de Sowjet Unie voorkomen, dat de Ver. Staten eerder zijn met de bekendmaking van de Russische proeven. President Eisen hower deelde 31 augustus mee, dat er cfe dag te voren een Russische atoom- proef was gehouden. Enkele uren la ter kwam de Russische regering met de officiële bekendmaking. (Van onze parlementaire redacteur) Prinsjesdag gaat dit jaar gewoon door, ondanks de geruchten die het tegendeel beweren. Van officiële zijde werd ons Van onze correspondent) Sinds zaterdagmüidag hebben ook de Hazenbergs een familievereniging, gesticht door ruim tweehonderd dra gers van deze naam, die voor dit doel uit alle delen van het land naar Leek waren gekomen, het plaatsje in de provincie Groningen, dat de bakermat van hun geslacht moet zijn. Hoe groot de belangstelling voor de historie van het geslacht Hazenberg is. bleek wel uit het feit, dat er zelfs een familie uit Madeira voor deze eerste familiereünie naar Leek was gekomen en voorts ook wel uit de omstandig heid, dat tal van „oudjes" de reis naar het Groningse Westerkwartier hadden ondernomen. De pu'dste onder de dames was me vrouw. de wed. Hazenberg-Meerman uit Dedemsvaart (83 jaar). De heer Willem Wiebe Hazenberg uit Leek' (79) was de oudste mannelijke reünist. De genealoog W. Tsj. Vleer uit Har- degarijp heeft de Hazenbergs tal van wetenswaardigheden uit de historie van hun geslacht verteld. De geschie denis grijpt, voor zover bekend, terug naar een zekere Berend Hazenberg, die omstreeks 1620 in Leek leefde. Voor de mening, dat de Hazenbergs oor spronkelijk uit Duitsland afkomstig zijn, bestaan geen bewijzen. Het familiewapen, dat ontworpen is ;door mr. dr. J. Hazenberg uit Wassenaar, j samen met de heer Vleer en de heer A. Padhuis, archivaris te Groningen, kon de j goedkeuring van alle Hazenbergs weg- j dragen. Natuurlijk prijken op dit wapen i een haas en een berg'. ster, mevrouw Bouman, aan het einde van een vier urpn durende pleidooi zijn vrijspraak had gevraagd. De menigte schreeuwde en eiste doodstraf voor Schmidt. Sommigen van hen schreeuw den „De 'dood aan mevrouw Bouman". Een politieagent werd door een steen geraakt. De opgewonden demonstran ten trachtten de auto aan te houden en sommigen van hen poogden, te ver geefs. in de auto te komen. Nadat Schmidt was vertrokken beslo ten de demonstranten op mevrouw Bou man te wachten. „Zij moet rekenschap geven van het gedrag van haar man" riepen de demonstratieleiders. Maar voordat mevrouw Bouman in de uit gang van het rechtsgebouw verscheen, waren politiemannen uit een passeren de politie-auto gesprongen, ranselden één van de demonstranten af en arres teerden een ander. De demonstranten gingen toen naar het politiebureau, waar zij werden opgewacht met knup pels en kolven van geweren. Gedurende het opstootje glimlachte Schmidt. Hij glimlachte nog steeds, toen de auto, waarin hij zat, hem te rugbracht naar de gevangenis, waar hij thans meer dan 30 maanden heeft door gebracht. i De Britse politie is een grootscheepse Suezkanaal zullen varen. De .Oranje'Jacht begonnen op de vijf rovers, die van cleze maatschappij, die op weg is'z'cb vrijdag bij een overval in een van naar Nederland, vertrekt morgen uit Co-be nauwe straten van Beeston, in het lombo. De culturele attaché van de Westduitse ambassade in Indonesië, dr. Meyer, is verdronken, toen hij aan het zwemmen was in Bali, Dr. Meyer ging naar Bali om daar culturele projecten te bestu deren. nadat hij een tocht had gemaakt door Midden- en Oost-Ja va. graafschap Nottinghamshire, meester maakten van een bedrag van 39.000 pond (ongeveer 400.000 gulden t. De vijf mannen, die met voorhamers waren gewapend, hielden een auto aan. waarmee het weekloon van de 6.000 employe's van een dochterondeineming van de Zweedse telefoonfabnek Erics son vervoerd werd. De overval ging snel m zijn werk. dat dc daders zich tut de voeten konden maken, voordat de voorbijgangers begrepen wat er aan de hand was en alarm sloegen. Vijf Fransen vertrekken de volgende maand met een bamboe-vlot van Tahi ti naar Chili en gaan dan terug. ~>it is dezelfde overtocht die de Kon-Tiki expeditie van de Noor Thor Heyerdah! in 1948 gemaakt heeft, met dit verschil dat de Fransen ook met het vlot terug varen. Ene de Bisschop, de leider van de expeditie wil proberen aan tc tonen, aat de Polynesiërs 500 j. v. C. ook eenzelfde tocht naar Zuid-Amerika hebben kunnen maken. Li; 'I, '7 -■ v< ii cvL t - '..V 1 V - V •v verzekerd, dat de opening van de nieuwe zitting der Staien-Generaal op de derde dinsdag in september zich met het ge bruikelijke ceremonieel zal voltrekken, H.M. de Koningin zal met prins 'Bern- hard en haar oudste dochter, prinses Beatrix, in de Gouden Koets de, gebrui kelijke tocht naar de Ridderzaal* maken. Ook als er eventueel geen nieuw kabi net zal zijn geformeerd, zal Prinsjesdag op de traditionele wijze worden gevierd. Op die dag zal het nieuwe carillon van de Haagse toren in gebruik worden, genomen. De pas benoemde- beiaardier, de heer Herzog, zal het carillon voor het eerst bespelen. H.M. de Koningin zal eveneens de zit ting van de Staten-Generaal openen met een troonrede. Het spreekt vanzelf, dat dit staatsstuk, wanneer er geen. nieuw kabinet is, bijzonder kort van inhoud zal zijn. Het is echter zeer wel mogelijk, dat prof. De Gaay Fortman nog deze week zijn nieuwe kabinet zal vormen. In de eerstkomende dagen zullen in verband hiermee belangrijke beslissingente ver wachten zijn. Nader vernemen wij, dat de gouver neur van Suriname, de heer Van Tilburg; donderdag a.s. naar Suriname zal terug keren. De partijraad van de Partij van de Arbeid heeft over zijn zaterdagmiddag gehouden bijeenkomst de volgende ver klaring uitgegeven: „De partijraad heeft met instemming kennis genomen van de wijze waarop door of namens de kamer fractie is gepoogd de vorming van een kabinet, houdende waarborgen voor een voortgezet progressief beleid, te bevor deren. „Met teleurstelling werd echter ver nomen hoe blijkens de voorstellen van de huidige informateur het aantal ge schilpunten is vergroot, terwijl daarin tevens een verzwakking van de positie van de Partij van de Arbeid in- het kabinet is vervat. De partijraad bleek unaniem van me ning, dat de Partij van de Arbeid zich met kracht dient te verzetten tegen po gingen, waardoor de verkiezingsuitslag wordt miskend." De informateur prof. mr. De Gaay Fortman heeft hedenochtend een be zoek gebracht aan minister Staf. De woordvoerder gaf te kennen, dat de oriënterende faze in de werkzaam heden van de informateur 1hans voor bij is. Desgevraagd verklaarde de woordvoerder, dat prof. De Gaay Fortman zich er niet over heeft uit gelaten of een spoedige ontwikkeling is te wachten. Gisteren heeft de informateur geen bezoeken afgelegd of ontvangen. Wel heeft hij enige telefonische gesprek ken in verband met zijn taak gevoerd. Prof. Mario Ponzio, de Italiaanse geleerde die negentien operaties heeft ondergaan wegens radiumbrandwon- den, is zaterdag in Turijn overleden. Prof. Ponzio, die 71 jaar is gewor den, heeft zijn laatste levensjaar in bed doorgebracht. Zelfs het hevigste lijden kon hem echter niet van zyn gevaarlijk werk afhouden: het onder zoek naar de bestrijding van kanker door middel van radium. Als gevolg van de straling verloor hij zijn linker arm, vier vingers van zijn rechter hand en een sleutelbeen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1