Zwarte \onen\M°eilijkheden voor prof. De Gaay Fortman Boer schoot op zijn buurman KONINGIN in HEUSDEN Stadhuis - in 1944 verwoest - herbouwd W estduitse soldaten hebben het moeilijk Harding dreigt opstandelingen met vernietiging Volledig akkoord Eden-Mollet Britse schepen gevorderd Dreigende taal van Nasser Suezloodsen mogen hun werk neerleggen Tiveede Kamerfractie K.V.P. hijeen Burgers contra militairen Broodje muis GEHEIME SUEZBESLUITEN Weer overzicht Suez nog niet voor de V.N. Eisenhower tegen direct geweld OUDE KANAALMAATSCHAPPIJ: WOENSDAG 12 SEPTEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3455 Weerbericht V EEN JAAR GEËIST Verdachte van moord te Amsterdam in arrest Geen Engelse basis in Israël HET anders zo' stille stadje Heusden was gisteren vol blij en feestelijk rumoer, want konin gin Juliana kwam in de oude veste aan de Maps. Dit vorstelijke be zoek na elf jaren had eigenlijk een droevige en diep tragische achtergrond: de volledige ver woesting van het historische stad huis op 5 november 1944. Zie verder pagina 3 Zie verder pagina 2 Sluiting zifting van de Staten-Generaal ■^130 fm VELDMAARSCHALK Sir John 10.899.521 inwoners op 1 augustus Zie verder pagina 3 President Nasser van Egypte heeft gewaarschuwd, dat een aanval op zijn land, in verband met de crisis om het Suezkanaal, „zijn weerslag zal hebben op de gehele wereld, van de Atlantische Oceaan tot de Indische Oceaan". De oude Suezkanaalmaatschap- pij heeft haar Suezloodsen „vol macht" gegeven, het werk met in gang van dit weekeinde neer te leggen. De maatschappij richtte een schrijven aan het hogere personeel en zei: „De loodsen moeten on middellijk hun voorbereidingen treffen voor repatriëring, met medewerking indien nodig van de diplomatieke en consulaire verte genwoordigers". Loodsen zeggen betrekking op De Egyptische ambassade in Londen heeft vandaag meegedeeld, dat alle Britse, Franse, Nederlandse, Italiaanse en Noorse employés van de Suez- Kanaal Maatschappij hun betrekking hebben opgezegd en zaterdag a.s. het werk zullen neerleggen. Rotterdam: Witte de Witlutxaat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon U570D Postgiro 424867 Adm. TeL 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks 'g-Gravenhage: Huygensplein l Redactie: Tel, 111892 11 i Weersverwachting, geldig tot donderdagavond. REGEN* EN WIND. Veel bewolking met nu en dan enige regen of motregen. Tot krachtig of hard aanwakkerende wind tussen zuidwest en west. Iets hogere temperaturen. ZON EN MAAN 13 sept.! zon op 6.13, onder 19.02; maan od 15.41, onder Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT tTET heeft er veel van weg, dat men t* in de bouwwereld een ernstige poging wil gaan ondernemen om het euvel van de zwarte lonen onder de knie te krijgen. De laatste maanden is bjj herhaling gebleken, hoe moeilijk velen het daar mee hebben en daarbij in gewetens nood verkeren. Op het congres van de Ned. Chr. Aannemers- en Bouwvakpatrooi.sboncj in mei jl. weerklonk krachtiger dan ooit de roep tot het bestuur: „Verlos ons van de zwarte lonen". In de kring van de chr. werkne mers brak zich in dezelfde tijd een streven baan om te trachten met de zwarte lonen u.t het slop te komen. En tijdens de ionrvergadering van de Ned. Chr. Boeren- en Tuinders- bond te Emmeloord in juni jl. werd besloten het probleem in het Convent van Christelijk Sociale Organisaties aan de orde te stellen. De zaak is dus volop in discussie, waarbij moedgevend is, dat men dit maal niet langer tracht „om de hete brij heen te draaien", maar om tot de kern van het vraagstuk door te drin gen. De laatste maanden is van verschil lende zijden getracht de schuldvraag te stellen over het ontstaan van de zwarte lonen. Dit lijkt ons een hachelijke onder neming omdat men hierbij onvermij delijk in éénzijdigheid moet vervallen. Een complex van oorzaken ligt aan het verschijnsel van de zwarte lonen ten grondslag. Er ligt hier een ge meenschappelijke schuld. Daarom kan alleen een grootscheepse, grondige aanpak het probleem de wereld uit helpen. Met lapmiddelen komen we er na melijk niet. Er zijn er b.v. die in de huidige situatie ook de arbeiders straf baar willen stellen bij de uitbetaling van zwarte lonen. Maar zou dat de oplossing brengen? Zou dat niet het gevaar kunnen op roepen van patroons, die hun arbei ders beloven een eventuele boete voor eigen rekening te nemen'' Waarmee wij maar willen zeggen dat het eigen lijke probleem dieper ligt. Bijzonder ernstig is dat ook de overheid geble ken is niet' vrij uit te gaan. Daarom zal een sanering alleen mo gelijk zijn, indien alle partijen de wil en de moed opbrengen om deze ook daadwerkelijk door te zetten. JJET lijkt erop dat het thans die kant uitgaat. In de bondsraad van de Ned. Chr. Bond van Werknemers in de Hout- en Bouwnijverheid is men het vorige week althans eens gewor den over een aantal richtlijnen, waar langs sanering in de bouwvakken mo gelijk zou zijn. - Wat er ten slotte uit de bus zal ko men, is nog niet tot in details duide lijk. De gedachten gaan in de richting van een redelijke verhoging van de basisuurlonen met daar boven op de mogelijkheid van een verantwoord ta rief zonder dat men daarbij in ge vreesde jakkersystemen van de der tiger jaren vervalt. Hoe diep die vrees in het arbeiders- hart verankerd ligt, bleek tijdens dè discussies in genoemde bondsraad. Een oudere werknemer zei letterlijk: „Dat vooroorlogse tariefstelsel heeft mij bloed gekost. Wij moesten vechten om de centen te krijgen, die we zélf ver diend hadden". Met de werkgevers in de bouwsector is over de zo juist aangegeven richt lijnen reeds voorlopig overleg ge pleegd. - Volgens de heer J. van Eibergen, de voorzitter van laatstgenoemde or ganisatie, zal het echter nog een zeer zwaar karwei zijn om de sanering „rond" te krijgen. Een bijzonder moeilijk punt blijven o.a. de ongeorganiseerden. Zullen ook zij zich straks aan de regels van het spel houden? Hoe het precies zal móeten is nog ondoorzichtig. Wellicht kan hier de onlangs door de CBTB gedane sug gestie uitkomst brengen, nl. dat de patroonsorganisaties een privaatrech telijke overeenkomst sluiten, waarin hoge boetebepalingen voorkomen op overtreding van regelingen gemaakt bij onderlinge afspraak. Zulk een over eenkomst zou dan bindend moeten worden verklaard voor de gehele be drijfstak. Tijdéns de besprekingen in boven bedoelde bondsraad werd een aardig beeld gebruikt ontleend aan het mili taire leven.' „Het lijkt wel of het bouwbedrijf voor een prikkeldraadversperring staat Niemand kan erdoor of men moet weten waar het draadje zit met behulp waarvan men de (geheime) doorgang kan vinden". Naar dat „draadje" gaat het georga niseerde bouwbedrijf op zoek. Het moge gelukken het te vinden. Geen moeilijkheid zal daarbij uit de weg worden gegaan, want voor overheid en volk zijn hierbij grote belangen, niet het minst van zedelijke aard, in het geding. Nog3 andere kandidaten weigeren portefeuille De officier van Justitie bi) de recht bank te Almelo heeft tegen de 42-ja- rige landbouwer G. W. uit Hengelo wgens poging tot moord een Jaar ge vangenisstraf geëist. W. was ervan beschuldigd met een buks op zjjn buurman te hebben ge schoten, toen deze bezig was een heg te knippen langs de weg, die zy bei den in gebruik hadden. De officier achtte poging tot moord bewezen. De raadsman wilde niet ver der gaan dan poging tot mishandeling en trok enkele getuigenverklaringen gedeeltelijk in twijfel. (Van onze parlementaire redacteur) E VENALS ir. Staf (C.H.) zyn de heren Korthals (V.V.D.) en Ebels (V.V.D.) niet ingegaan op het aanzoek van prof. De Gaay Fortman in het te vormen kabinet een portefeuille te aanvaarden. De heer Ebels om gezondheidsredenen, de heer Korthals om politieke motieven. De informateur ontving gisteren de K.V.P.'ers, de heren Van Kampen (kandidaat voor Financiën), Witte (Wederopbouw en Volkshuisvesting) en prof. v. d Grinten (vice-premier). Voorts de V.V.D.'ers, de heren Ebels en Korthals, de C.-H. A. B. W. Tilanus (Maatschappelijk Werk) en de A.R. hoogleraar prof. Donner (O., K. en W,). Nader vernemen wij, dat ir. Staf be weert zozeer gehecht te zijn aan da brede basis, dat 'hij niet in een kabinet Die Duitse wandaad kostte 134 Heus- denaren, die in de kelders een schuil plaats hadden gezocht, het leven. Maar in het zo zwaar geslagen Hensden, waar maandagavond de doden herdacht zbn, Is het nu de hele week feest. Want het stadhuis is in nieuwe vorm herbouwd en dinsdagmiddag werd het fraaie ge bouw met een plechtige raadszitting geopend. De aanwezigheid van koningin Juliana gaf aan dit blijde gebeuren een bijzonder reliëf. Na bijna dertien maanden nauwgezet onderzoek van de Amsterdamse recher che heeft de politie van het bureau Leidsepleln op last van de officier van Justitie een 29-jarige ziekenverpleger, J.G.F., gearresteerd, die ervan ver dacht wordt op 12 augustus van het vo rig jaar zijn buurman, de 44-jarige H. Goyaerts in de Eerste Helmerstraat te hebben vermoord. Deze man is indertijd door een van zijn onderhuurders dood aangetroffen in zijn kamer. Hij werd, met beide handen vastgebonden en met een wond aan het hoofd, onder een kleed gevonden. Een geldkistje lag open in de kamer en alle laden bleken doorzocht. Onder de vele personen die de politie in de loop van de tijd heeft verhoord in verband met deze moord, bevond zich ook F., die hardnekkig bleef ontkennen de' moord te hebben gepleegd. HM. de Koningin slaat de vérrichtingen gade van de vendelswaaier Brouwers. zonder socialisten kan gaan zitten. Het staat echter niet vast, dat alle C.H. politici op dit standpunt staan, nu alle pogingen om de brede basis te herstel len zijn mislukt. In politieke kringen vraagt men zich af, waarom de heer Staf, die overigens blijk heeft gegeven van een grote dosis werkelijkheidszin tot zijn afwijkende (houding is gekomen. Temeer rijst de vraag, omdat voorheen de heer Staf nimmer van regeringsmoe- iheid kon worden verdacht. De K.V.P.-kandidaatminister, de heer And'riessen, is tot zijn negatief besluit gekomen, omdat hij op het standpunt staat, dat in bet door prof. De Gaay Fortman te vormen kabinet geen figu ren dienen plaats te nemen, die als uit gesproken parlementairiërs moeten wor den besdhouvd. Ook het V.V.D.-Tweede Kamerlid, de heer Korthals, staat op dit standpunt, waarbij zich de complicatie voordoet, dat de K.V.P. liever geen V.V.D.-ers ziet opgenomen, doch poli tiek neutrale figuren. De leden van de beide Kamers der Staten-Generaal zijn bijeengeroepen voor een verenigde vergadering in het gebouw der Eerste Kamer op zaterdag 15 sep tember'des, namiddags ,tè kwart voor drie. In deze vergadering zal de huidige zit ting der Staten-Generaal in naam van H.M. de Koningin worden gesloten door de minister van Binnenlandse Zaken. Momenteel wordt te Londen een tentoon stelling gehouden in verhand met het derde internationale congres over High Speeds fotografie. Op de foto ziet men projectielen te fotograferen. de 19-jarige Jennifer Davies, een korpo raal van de R.A. F.-politie, die een Vinten US. 300" camera bedient, welke wordt gebruikt om de banen van geleide Het jonge leger van West-Duitsland kampt met een nieuw propleem aanslagen op en beledigingen van jonge soldaten door burgers. Kanselier dr. Konrad Adenauer heeft de beledigingen en overvallen op de soldaten gisteren een schande genoemd. De Christen-Democrati sche afgevaardigde heeft maatrege len geëist om „onze soldaten te be schermen tegen aanvallen van de be volking". De moeilijkheden tussen Duitse soldaten en burgers hebben het nieuws over de botsingen tussen Amerikaanse soldaten en burgers van de frontpagina's der kranten geveegd. De kranten noemen de volgende re cente incidenten: Een onderofficier werd door negen jon gelieden aangevallen en zwaar gewond. Een matroos werd door enkele jonge lui aangevallen. Twee soldaten werden afgeranseld door 20 jongens. Van enke le soldaten werden de onderscheidings tekenen van de uniformen gerukt. Vijf soldaten die een tentoonstelling bezoch ten, werden uitgejouwd en door grote groepen pubers weggejaagd. Volgens Adenauer moeten de schul digen voornamelijk gezocht worden in de kringen der „Halbstarken". Hij ver klaarde, dat de soldaten geen voorrech ten behoorden te hebben. Niettemin moeten zij zich tegen dergelijke schand daden kunnen verdedigen. Ook de socialistische partij heeft de aanvallen veroordeeld. Deze partij, die tot de oppositie behoort, schrijft: „Het getuigt van een slechte en anti-demo cratische houding als de bevolking haar afkeuring over de herbewapening meent te kunnen uiten door aanvallen op onge wapende soldaten". Hnrdtnor omiivprneiir van Cv- Harding, gouverneur van Cy prus. heeft gisteravond laten doorschemeren, dat de Grieks- Cypriotische opstandelingen „vol ledig vernietigd" zullen worden, als zy weigeren zijn aanbod tot overgave te .aanvaarden en de wa pens neer te leggen. De periode van drie weken die Sir John stelde voor de overgave loopt vandaag af. Tot dusverre heeft zich nog geen enkele rebel overgegeven. Gisteravond heeft de gouverneur in een interview verklaard: De voorwaar den tot overgave boden hun een uitweg. Als zij doorgaan op deze wijze kan dit alleen maar uitlopen op hun volledige vernietiging. Krachtens de voorwaarden tot overga ve hadden de rebellen de keuze af te zien van het Britse staatsburgerschap en naar Griekenland te gaan of op Cy prus te blijven en terecht te staan als zij geweld gepleegd hebben. Nadat deze voorwaarden bekend ge maakt waren heeft de EOKA strooi biljetten nitgegeven, waarop het aanbod verworpen werd en de Britten uitge daagd maar te komen en hen te pakken Gesteld op Rome. De 25-jarige An- gelo Corsaro uit Catania, die altijd zo graag naar Rome had willen reizen heeft deze tocht van 900 km op stelten afgelegd. (Van onze correspondent) Nu het dode vogeltje in een fles melk waaruit een gezin in Haarlem gedronken had, juist enigermate in het vergeetboek begon te geraken, heeft zich in deze plaats wederom een derge lijk geval voorgedaan. In een brood, waarvan zij juist een aan tal boterhammen had gesneden, trof een Haarlemse huismoeder dezer dagen een „draad" aan, die een muizenstaart bleek te zijn met een stuk muizenlichaam er aan. De Bilt, woensdag 10 uur: Gisteravond en vannacht passeerde het front van een bij het eiland Jan Mayen in de Noordelijke IJszee gelegen depressie. Aan dit front ontstond boven Zuid-Scandinavië een afzonderlijk lage drukgebied. hetgeen tot gevolg had dat de activiteit van het front toenam. De frontpassage ging dan ook met veel wind en fhnke regenval gepaard. Achter het front stroomde iets koudere en drogere lucht uit het Westen ons land binnen, waarbij opklaringen voorkwamen. Op het Westelijk deel van de Atlantische Oceaan bewoog een actieve depressie, die ontstaan is uit een oude tropische cycloon, naar het noordoosten. Deze depressie veroorzaakt samen met een krachtig hogedrukgebied bij de Azoren op de Oceaan een brede en krachtige Zuidwestelijke luchtstroming waarmee vochtige lucht van subtropi sche oorsprong in de richting van het Noordzeegebied wordt getransporteerd. Aan het warmtefnont, dat de voorste begrenzing vormt van deze subtropische lucht is ten Westen van Schotland een storing ontstaan, die met de krachtige bovenwinden snel naar de Noordzee be weegt. De vochtige subtropische lucht zal vannacht ook ons land binnendrin gen waarbij wat regen zal vallen en de wind weer uit het zuidwesten zal aan wakkeren. Het weer behoudt dus een onbestendig karakter. Volgens welingelichte kringen van de V.N. zullen de Westelijke mogendheden zich voor het ogenblik wat stappen by de V-N. over de Suezkwestie betreft beper ken tot het overhandigen van stukken aan secretaris-generaal Hammarskjoeid om deze van de stand van zaken op de hoogte te brengen. Genoemde kringen achten het onwaarschyniyk, dat het Wes ten in dit stadium om byeenroeping van de Veiligheidsraad zal vragen. In de havenwyk van Norfolk wordt er over gesproken, dat de Britse regering in verband met de Suezkanaalcrisis een aantal schepen heeft gevorderd. By navraag by een aantal agenten van scheepvaartmaatschappijen bleek, dat ten minste drie kolenschepen en twee vrachtschepen gevorderd waren. Een agent verklaarde zelfs vernomen te hebben, dat ten minste 25 schepen, die op de Noordatlantische route voeren, door de Britse regering gevorderd wa ren. De Duitse autoriteiten hebben ver klaard, dat sommige mensen met bar re herinneringen aan de laatste, desas treuze oorlog de aanblik van een Duit se soldaat gewoonweg niet meer kun nen verdragen. De autoriteiten verklaren verder, dat behalve de „Halbstarken" vermoedelijk ook communisten en straatschenders zich aan de aanvallen schuldig maken. De Duitse soldaten hebben zich ten slotte in de kranten beklaagd over het feit, dat zij op hun pad steeds meer cafés en restaurants tegenkomen, waar op bordjes met de tekst: „Mannen in uniform niet gewenst". Deze bordjes hebben Duitse en Engel se teksten, hetgeen dus betekent, dat in de desbetreffende etablissementen zo wel Duitse als Amerikaanse soldaten niet welkom zijn. Het Engelse ministerie van Buiten landse Zaken heeft ontkend, dat Enge land bases zou inrichten in Israël. Uit Egypte waren namelijk rappor ten gekomen, waarin melding werd ge maakt van Engelse militaire bases in Israël. ENGELAND en Frankrijk hebben gisteren een volledig akkoord bereikt over de stappen, die in de kwestie-Suez moeten worden gedaan nu Egypte het plan-Dulles heeft afgewezen. Het is nog niet bekend wat het akkoord behelst. Eden en Mollet, resp. de Britse en de Franse premier, houden namelijk hun be sluiten geheim totdat het Lagerhuis vandaag in een spoedzitting bijeenkomt. Wel werd een communiqué uitgegeven, dat volgens United Press hierop neerkomt, dat Engeland en Frankrijk geweld zullen gebrui ken tegen iedere inmenging met betrekking tot het Suezkanaal. Premier Eden en premier Mollet hebben de belofte afgelegd zich met alle passende middelen te zullen verzetten tegen enige actie, die onverenigbaar is met het recht en de eerbied voor internationale verplichtingen. Nasser, dat de twee landen zullen optre den tegen iedere slechte behandeling van Britten of Fransen In Egypte, als mede tegen enige poging, de status quo in het Suezkanaal te verstoren. Van Britse zyde werd verklaard, dat de regering-Eden er voorstander van is de kwestie-Suez voor de Ver. Naties te brengen ;aaaar niet noodzakeiykerwfjze onmiddellijk. Mollet en Pineau zonden In hun be sprekingen met Eden en Selwyn Lloyd er voor gepleit hebben dit uit te stellen. Deze mededeling is, aldus United Press, een dnideiyke waarschuwing aan Blijkens opgave van het C.B.S be droeg het aantal inwoners van Neder land op 1 augustus jl. 10.899.521. Het aantal huwelijken heeft in de eerste 7 maanden van dit jaar 50.757 bedra gen tegen 49.641 in de overeenkom stige periode van 1955. Het aantal levendgeborenen bedroeg in de eerste 7 maanden van dit jaar 137.689 tegen vorig jaar 136.199 en het aantal over ledenen 51.616 tegen vorig jaar 49.339. Het aantal immigranten heeft in de eerste 7 maanden van dit jaar 27.972 bedragen en het aantal emigranten 35.432. Voor de overeenkomstige periode van 1955 waren deze aantal len resp. 28.308 en 32.661. Onder do 1020 passagiers, die dinsdag middag met de ,£ibajak" uit de haven van Rotterdam vertrokken voor de reis via Kaap de Goede Hoop naar Australië, bevonden zich vijftien Nederlandse koks, die hun diensten hebben aangeboden ten behoeve van de in Melbourne op het heer M. Mohr, chef-kok van de ,J$ibajak" einde van dit jaar te houden Olympische Spelen, en die na deze spelen door de Australische regering, naar verluidt, aan werk zullen worden geholpen. Deze foto van de ondernemende koks werd gemaakt hort van het vertrek van de ,£ibajak" uit Rotterdam. Geheel links staat dc Nasser legde deze verklaring: af in een onderhoud, dat hfi had met een redacteur van het Griekse dagblad „Kathemerini", en voegde eraan toe: „Als verantwoordelijk president be reid ik mij voor op de ergste eventua liteiten. en het kan mij niet schelen welke maatregelen anderen nemen". Volgens welingelichte bronnen te Cairo zijn alle Egyptische officieren van verlof teruggeroepen naar hun eenheden. Vandaag beginnen groot scheepse vlootmanoeuvres in Alexan- drië. De haven van Port Said ver wacht zee? veel verkeer nu de haven van Alexandrië ten dele gesloten zal zijn tijdens de vier dagen die de manoeuvres duren. Indien Nasser op zijn beurt de loodsen dwingt te blijven, bestaat de kans dat Engeland en Frankrijk ter bescherming van de onderdanen tot militaire actie zullen overgaan. Een officiële Egyptische woordvoer der heeft dit besluit aanstonds „een samenzwering" genoemd, „die tevoren was beraamd om de scheepvaart in het Suezkanaal te belemmeren". In de korte verklaring van de am bassade werd niet meegedeeld, hoe veel personen hebben opgezegd, doen bij vroegere ramingen is gesproken over 525 man personeel in sleutel posities. Het Britse ministerie van Buiten landse Zaken steunde gisteravond de verklaring van de Suezkanaalmaat schappij, maar deelde tevens mee dat dit besluit geen resultaat was van de Engels-Franse besprekingen. Op het ogenblik van de nationalisa tie had de Suezkanaalmaatschappij 910 hogere functionarissen employés, loodsen, technici en 4200 arbeiders in dienst. Van de 910 functionarissen zyn er 526 niet-Egyptenaren. Onder de 4200 arbeiders zijn 950 niet-Egyp tenaren van wie 750 Grieken. De maatschappij beschikte over 165 niet-Egyptische en 40 Egyptische lood sen. De niet-Egyptische loodsen zijn: 61 Britten, 53 Fransen, 14 Neder landers, 11 Noren, 12 Grieken, 3 Denen, 2 Italianen, 2 Amerikanen, 2 Belgen, 2 Zweden, 1 Spanjaard, 1 Joegoslaaf en 1 Pool. Een zestigtal niet-Egyptische lood sen is op het ogenblik met verlof buiten Egypte. De 146 loodsen, die op het ogenblik het verkeer in het kanaal regelen, maken lange oveuren. Als er 100 van hen vertrekken kan her verkeer on mogelijk voortgang vinden. Mocht Egypte het met nieuwe, niet geoefen de loodsen willen proberen, dan zal die zeker op ongelukken uitlopen in het nauwe kanaal, waar de scheep vaart uiterst moeilijk is. Algerijnse opstandelingen hebben dinsdagavond nabij Cherchel, ongeveer 100 kilometer van Algiers, zeven Franse militairen gedood en twaalf gewond. De soldaten hadden opdracht werklieden te beschermen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1