Eden onthult steun van F.S. voor: Geweld blijft nog steeds mogelijk NASSER GEWAARSCHUWD vrij laat de loodsen vertrekken Caïro zegt Neen PRINSES BEATRIX TOT DE JEUGD: s gewoon en help mee in) de strijd tegen polio m m 15 doden m. De Geleerde Dief stond vooraan op de foto Weer overzicht Informateur gaat voort Ook Tilanus Jr. heeft geweigerd Beschermvrouwe van nationaal fonds DONDERDAG 13 SEPTEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 348$ Weerbericht "N m Moeten bestedingen worden beperkt? fajfjïJlh eme POLITIEBUREAU OPGEBLAZEN m vj 55 55 V Eden waarschuwde Egypte dat elk ingrijpen in het werk van het orgaan of weigering om samen te werken opnieuw een schending zou. betekenen van de Suezconventie van 1888. Voor een overvolle zitting van het Lagerhuis verklaarde hij, dat zo'n schending door president Nasser de betrokken landen het recht zal geven hun rechten te verzekeren, „hetzij door middel van de. Ver. Naties of met andere middelen". Dit was een duidelijke toe speling op. het mogelijke gebruik van geweld. De aankondiging van Eden werd door zijn conservatieve aan hangers toegejuicht, maar van de banken van de socialisten klonk het: „aftreden" en „wat een vredestichter". II WmMsmmm T\E Egyptische Suezkanaal- maatschappij heeft gisteren meegedeeld, dat buitenlandse loodsen en employés, die hun werk willen neerleggen, vrij zijn dit te doen. 6 Zie verder pagina 3 9 Zie verder pagina 3 Muur stortte in DE KVP kandidaat-ministers, de heren Van Campen (Financiën) en ir. Witte (Wederopbouw en Volkshuisvesting) hebben de informateur prof. De Gaay Fortman laten weten, dat zij zich be schikbaar stellen voor de aangeboden portefeuilles. Prof. v. d. Grinten (KVP) verklaarde zich reeds eerder bereidzitting te ne men in een door prof. De Gaay Fortman te vormen kabinet. Hij zou optreden als vice-premier. S.E.R.-advies gevraagd Advertentie WfcBiagr - - v.gelderen ("Van onze Haagse redacteur) PRINSES Beatrix heeft woens dagmiddag in de Haagse Rid derzaal met een korte toespraak het beschermvrouwschap over het „Nationaal fonds ter bestrij ding van de kinderverlamming" aanvaard. „Zo gemakkelijk kunnen wij, gezonden", aldus de Prinses, „door ongepaste nieuwsgierig heid, door ongevoelige onver schilligheid of door overdre ven betoon van medelijden pijn doen. Daarom de goede raad: doe gewoon en verleen vanzelfspre kend, zonder omhaal en vertoon, de hulp die nodig is." Jeugdorganisaties Zie verder pag. 3, :te kol.) Belgrado verleent ere- doctoraat aan Soefcarno t Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •g.Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. TeL 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot vrijdagavond. ZACHT WEER. Vanavond en vannacht plaatselijk wat regen of motregen. Morgen overdag overwegend droog weer met enkele verspreide opklaringen. Overwegend matige westelijke tot zuidwestelijke wind. Zacht weer. ZON EN MAAN 14 sept.: ron op 6.15. onder 18.59: maan op 16.14, onder 0.16. Directeur: H. DE RUIG O o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J, S. BRUINS SLOT PROFESSOR Kranenburg is het h» „Het Vrije Volk" voor dr. Drees op komen nemen. Dat is zijn goed recht, want daar mede geeft hij uitdrukking aan zijn politieke opvattingen en hij vindt dat Drees minister-president moet zijn en dat er een kabinet moet komen met een program dat de socialisten zint. jjaar prof. Kranenburg begint nu deze politieke opvatting te argumen teren met staatsrechtelijke argumen ten. Argumenten is eigenlijk het woord niet. Het is een soort staatsrechtelijke bangmakerij als iemand iets zou on dernemen wat daar tegenin druist. Voor prof. De Gaay Fortman heeft de heer Kranenburg niet veel goede woorden over. By hem „raakte de kat pas goed in het garen.", zégt hij. Lieftinck had het voor hem ook al misgedaan, verne men wij uit deze socialistische mond, omdat hij Drees en Mansholt had laten schieten kennelijk. Maar De Gaay Fortman xnaaktt „dilettantische noodsprongen". Het is vreselijk. Maar wat is de grief van prof. Kra nenburg eigenlijk? Als de opzet van prof. Fortman slaagt „wordt het parlementair sys teem in zijn wezen aangetast", zegt prof. Kranenburg. „De slepende kabinetsformatie wordt dan een'slepende constitutionele cri sis". Dat klinkt nogal erg. Maar het is meer bangmakerij dan argument. Want waarom, zo zouden wij willen vragen, is het in strijd met ons constitutionele stelsel, ale 60 procent van "de Kamer niet wil wat 40 procent van de Kamer wenst, dat dan die 40 procent het on derspit delft? Waarom wordt ons parlementaire stelsel in zijn wezen aangetast als die 60 procent niet willen dansen naar het pijpen van dé 40 procent? De NJI.C. noemt dit betoog van prof. Kranenburg „scherpe en ernstige taal die tot bezinning dwingt". De 3TJR.C. is van mening" dat in dit artikel „minder het partijlid dan "de geleerde spreekt". WIJ moeten eerlijk bekennen en "dat is heimaal geen schande voor proL Kranenburg dat wij precies hét omgekeeröe'hebben gedacht en wel ©p\dé-hierboven ontwikkelde, grond. Maar dat de N.R.C, die andere ma- ning js toegedaan is volkomen begrij- 'jpÖtfk aangezien dii blad in. het so cialistische kielzog een reconstruc tie van liet demissionaire kabinet be pleit. En wanneer mén dat als libéraal blad bepleit, is het na tuurlijk prettig om daar geen „socialistische", maar x.g. „weten-, argumenten voor te' Nieuw orgaan voor het Suezkai aal sdhapaeltike" hébben. ENGELAND en Frankrijk zijn het met Amerika eens geworden over de instelling van een nieuw orgaan van gebruikers van het Suezkanaal. Het (voorlopig) orgaan zal loodsen i» dienst nemen in het hijzonder de loodsen die vrijdagnacht het werk hij de oude Suezkanaalmaatschappij neerleggen en verder het ver keer op het kanaal regelen, de tarieven vaststellen, de gelden innen en de inkomsten delen met Egypte, Egypte is gewaarschuwd zich hiertegen niet te verzetten. Maar in Kairo kon men gisteravond onofficieel reeds vernemen, dat geweld nodig zal zijn om het plan uit te voeren. Premier Eden heeft het plan in het Britse Lagerhuis onthuld in een rede,, die vermoedelijk de kritiekste uit zijn loopbaan was. Zijn verklaring werd bevestigd door een toespraak van de Franse premier Guy Mollet voor radio en televisie en een mededeling van het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het plan was, naar ver luidt, afkomstig van de Amerikaanse minister Dulles, doch Mollet sprak dit later tegen. Met stemverheffing verklaarde Eden, dat bij zich -nooit zou lenen voor de soort politiek, die, naar hij zei, de .hou ding yan Engeland tegenover de dictators ih 'de^dertiger jaren had .gekarakteri seerd. Hij draaide zich om naar zijn politieke leermeester, Sir Winston Churchill, die op een paar «meter van hem af zat, en zei: „We moeten er niet toe bijdragen om stap voor stap de geschiedenis van de dertiger jaren te herhalen. Indien de pogingen mislukken om met vreedzame middelen een regeling, te vinden, dan moet de regering vrij zijn om maatregelen van welke aard ook te nemen om de situatie te herstellen. Het is voor dit regeringsbeleid dat ik de goedkeuring van dit huis vraag". /XXvJX Op Prinsjesdag zal het rtieutve carillon van de Haagse Sint-Jacobstoren in gebruik wórden genomen. Momenteel wordt de laatste hand aan het klokkenspel gelegd. Da Egyptische autoriteiten zullen Sua vertrek geen moeilijkheden in de *•9 leggen. Wij zijn bereid bun alle faculteiten te verlenen, met inbegrip uitreisvisa, zei een woordvoerder. Het paspoortenbureau zal 24 uur K»r etmaal open zijn. om het ver- pen van uitreisvisa te vergemakke lijken en de regering zal zo nodig in grijpen opdat voor de vertrekkende loodsen en employés passage door de lucht 'of per schip verkrijgbaar is. De directeur van de Egyptische Suezkanaalmaatsehapppij heeft ver klaard, dat Egypte het kanaal zal openhouden ongeacht hoeveel buiten landse loodsen en employees het.werk neerleggen. Tevoren was meegedeeld dat de Britse, Franse, Nederlandse, Noorse en Italiaanse loodsen en employés het werk in de nacht van vrijdag op za terdag a.s. willen neerleggen. Sedert de tweede wereldoorlog was het Lagerhuis niet meer so vol geweest. Vele leden moesten het zónder zitplaats stellen. Sommige Van ben waren pér vliégtui g'tdt Amerika-of bet Verre Oosten overgekomen om utjwe zitting btf te wonen. I V Sir Winston Churchill zat op «Un ge bruikelijke plaats op de voorste rij. Oplettend boog bij naar voren om niets te missen van de belangrijkste redevoering die tot dusverre, gehouden ia door de man die hij zelf voor het premierschap heeft voorbereid. 's Morgens had Eden achter de scher men de mededeling laten verspreiden, dat Churchill geheel achter de regering staat. Een zei dat de actie van Nasser niet juist wordt weergegeven met het woord „nationalisatie". Hij meende dat het woord „beslaglegging beter op zijn plaats was. Wat Nasser gedaan heeft is het kanaal de-internationaliseren, zei Eden. Het is een feit, dat geen enkel plan om gebruik •van het Suezkanaal te vermijden, zonder meer in praktijk kan wordën gebracht. De weg om de Kaap duurt te lang en wij hebben niet genoeg tankboten, om deze route te blijven bevaren, De Amsterdammer H. L. Lumount (29 jaar) was deze week blij, dat een jonge Italiaan hem aanbood hem in Genua rond te leiden. De Amsterdammer fotografeerde veel. Hij beklom een muur om een close-up te nemen van het gedenkteken van Columbus. Toen hij daarmee klaar was, waren zijn gids en zijn koffer verdwenen- De Amsterdammer wist raad. Hij ontwikkelde zijn film en stapte met een plaatje van de haven van Genua met de dief op de voorgrond naar de politie. De man werd geïdentificeerd en prompt gearresteerd. De Amster dammer kreeg zijn spullen terug. Aan de Jan Steenstraat te Den Haag stortte gistermiddag een muur, over een lengte van 17 meter in. De stukken steen vielen op trottoir en rijbaan, maar er kwamen geen persoonlijke ongevallen voor. De dienst van bouw- en woning toezicht stelt thans een onderzoek in naar de mogelijke oorzaak. DE directeur van de Egyp tische voorlichtingsdienst, Hatim, heeft woensdag avond voor radio-Cairo verklaard, dat „de schepping van een nieuw comité van gebruikers van het Suezkanaal" een uitdaging is, be doeld om tot oorlog te leiden. „Egypte is bereid aan alle ge bruikers van het kanaal-alle faci liteiten te verlenen om overeen komstig de conventie van Con- stantinopel de vrije vaart te ver zekeren, maar het zal nooit be perkingvan zijn rechten en soeve reiniteit aanvaarden", zo zei hij. „Het Suezkanaal is een integre rend onderdeel van Egypte en de instelling van een „comité van gebruikers van het Kanaal", zoals woensdag bekendgemaakt, be tekent, dat bepaalde landen samen zweren tegen de rechten van Egypte en zijn soevereiniteit, zich mengend in het bestuur van het kanaal, hetgeen ernstige versto ring van de vrije vaart met zich mee kan* brengen", zo verklaarde Hatim. De verklaring vormde klaarblijke lijk een weerspiegeling van een ernstige studie, welke de Egyptische regering woensdag gemaakt heeft van het voorstel-Eden. „Egypte wijst een vreedzame rege ling van het kanaalprobleem niet van de hand, maar weigert zich een systeem te laten afdwingen, waardoor het kanaal van.Egypte afgenomen zou worden tèh voordele van-het een of ander land." - -1 Dé woordvoerder maakte deze op merking in antwoord op de waar schuwing van Eden; dat een ernstige toestand zou ontstaan als Egypte een vreedzame regeling zou weigeren,. „Egypte streeft slechts naar vrede en heeft sinds da nationalisatie van de kanaalmaatschappij op 26 juli her haaldelijk verklaard, dathet bereid is alle maatregelen te. nemen, welke via onderhandelingen tot een vreed zame regeling kunnen leiden De. laatste poging in dit. opzicht was de nota, waarin de vorming voorgesteld werd van een onderhefndelingscom- missie van alle kanaalgebruikers, die dan een oplossing zouden dienen te vinden", aldus de woordvoerder. w Tijdens de Lagerhuiszitting hadden de monstraties plaats van socialisten tegen het gebruik maken van get veld met tvapeneri naar aanleiding van Nassers halsstarrige politiek met betrekking tol het Suezkanaal. Wil KYP Strikt zakenkabinet De informateur, prof. De Gaay Fort man, heeft vanmorgen de mededeling van de heer A. W. B. Tilanus ontvangen, dat hij de portefeuille van Maatschappe lijk Werk niet ia! kunnen aanvaarden. Dat is na ir. Stat de tweede C.H.-kandi- daatminister, die het aanbod van de in formateur afslaat. Wanneer de informa teur èr niet in. «daagt om C.H.-ers voor rijn kabinet aan te~~ trekken lijkt het waarschijnlijk, dat zijn informatieop dracht in gevaar komt. Vanmiddag heeft de informateur een gesprek gehad met de staatssecretaris van marine, vice-admiraal Moorman. Het ligt in het voornemen van prof. De Gaay Fortman om hedenmiddag bij het vertrek van de gouverneur van Su riname, de heer Van Tilburg, op Schip hol aanwezig te zijn. Gistermorgen vergaderde cfe KVP- kamerfractie. De fractie nam met in stemming kennis van het. standpunt van haar voorzitter, dat er zijnerzijds generlei plaats of aanleiding is voor enig afraden ol aanraden aan geest- Verwanten betreffende een al dan niet deelneming aan een kabinet van zuiver extra-parlementair karakter, en dus zonder binding aan de fracties, als waarnaar de informateur, prof. De Gaay Fortman, van het begin van de uitvoering van zijn informatie-opdracht af streeft. Uit -het communiqué, dat na de ver gadering werd uitgegeven, kan men concluderen dat de KVP van mening is dat het te vormen kabinet geen figuren mag bevatten, die een uitge sproken partij-politiek karakter ver tonen. Eigenlijk wil mengeen parle mentariërs of vooraanstaande politieke figuren, zodat het karakter van het kabinet in. het oog van.de KVP een zakenkabinet moet zijn. Het valt echter te betwijfelen of prof. De Gaay Fortman inderdaad de vorming van.zulk een kabinet op het oog, heeftf: gezien hét feitJdat hij "de. kamerleden Andriessen (KVF>,Kort hals (VVD) en Zijlstra (AR) heeft uit genodigd. Er valt hier tegenstelling-te consta teren waarvan nog moet blijken of deze kan worden overbrugd Uit het feit, dat de demisssionaire (Van een onzer verslaggevers) De regering heeft aan de Sociaal- Economische Raad verzocht advies uit te brengen over de vraag of de bestedin gen in de Nederlandse volkshuishouding, gezien de beschikbare middelen, niet te hoog liggen en zo ja hoe men de beste dingen kan beperken. Tevens heeft de regering aan de S.E.B. gevraagd of met het oog op de econo mische situatie moet worden afgezien van de volledige compensatie voor-de premie van de nieuwe ouderdomswet. De regering heeft de hoop uitgèspro- ken, dat de S.E.R. zijn advies zo tijdig uitbrengt, dat het nog bij de algeméne financiële beschouwingen in de Tweede Kamer uitgebracht kan worden. De KLM-vliegtuigen zullen Cairo-nor maal blijven aandoen, zo deelde de KLM ons desgevraagd mede. Zoals bekend, heeft de Air France haar diensten op de Egyptische hoofdstad beperkt. .zelfs met een jeugdig budget. planhen en installeren wij Uw. "woning.-.. ook voor verlichting en 'kunst- RIJNSTRAAT 5-6,. ARNHEM GROTE MARKT '28: DEN HAAG bereid-zijn zitting te nemen in het kabi net van prof. De Gaay Fortman blijkt, dat de K.V.P. daarin >vel dégelijk; verte genwoordigd zal zijn door vporaanstaan J Yr «IT "O r:-..J_4. il.3-.Jl'j- de K.V.P.-figuren, zodat hiertaede de in druk is weggenomen, dat dé K.V.P. top bet standpunt staat, dat hét kabinet moet zyn samengesteld uit politiek „vlakke' K.V.P.-ministers, de heren Witte en Luns 1 neemt» figuren. Er. is evenmin sprake van, zo als de socialistische pers beweert, dat ér ruzie zou bestaan tussen de K.V:P. en djë A.R. over het feit, dat de A.R.-fractiei leider, prof. Zijlstra als uitgesproken pcfe litieke figuur in het kabinet deel? DE BILT, donderdag 10 uur: In de afgelopen 'nacht bereikte een kleine storing, die gisteren ten Westen van Schotland was ontstaan, ons land. Met deze storing drong minder koude en zeer vochtige lucht ons land bin nen, waardoor er vrijwel overal regen en motregen viel uit een laaghangend wolkendek. De kleine storing heeft zich losgemaakt van een depressie, die ten zuiden van IJsland ligt. Deze be weegt zich naar het zeegebied ten Noorden van Schotland". Het koufront van deze depressie wordt voorafge gaan door een zwakke rug van hoge- druk, die morgen voor enkele opkla ringen kan zorgen. Later op de dag nemen de regenkansen echter weer toe vanwege de nadering van het kou front. Ons land zal zich morgen nog vrijwel de gehele dag in zachte en vocht ge lueh4 bevinden. H. K. H. PRINSES BEATRIX voor de microfoon Na de plechtigheid nam de Prinses plaats op het bordes van de Ridder zaal. Op het Binnenhof stonden jon gens en meisjes met vlaggen, de Haag se politiemuziek speelde het Wilhel mus. Toen traden vertegenwoordigers van het Haagse actiecomité en van het Nea. comité voor kinderpostzegels naar voren om de eerste giften te overhandigen. Het Haagse comité schonk 65.000 en het comité' kinder postzegels overhandigde 100.000. Allen, die de bijeenkomstin de Ridderzaal hadden bijgewoond, kre gen hierna gelegenheid in daarvoor bestemde bussen een gift te depone ren, Vriendelijk lachend sloeg prin ses Beatrix dit offerende défilé gade. In de Ridderzaal-was een groot aan tal jeugdorganisaties uit het gehele land vertegenwoordigd. De 14-jarige Betsie van Husken uit Schimveld in Limburg bood de Prinses bij aankomst een boeket bloemen aan. De voorzitter van het „Nationaal fonds voor de bestrijding van de kin derverlamming", mr. J. Klaassesz, opende de plechtigheid en zei onder meer dat men deze dag een prinsesse- dag zou kunnen noemen. Kinderverlamming is een spectacu laire ziekte, door de schrille tegen stellingen welke er door worden op gewekt. De wetenschap, die inter nationaal aan het poliovraagstuk reeds veel aandacht besteedt, zal ook in Nederland, meer nog dan tot dusver, financieel ln staat moeten worden ge steld de op dit terrein noodzakelijke onderzoekingen te verrichten. Het fonds verwacht nu in heel ons land activiteiten en initiatieven. Het meent op een jaarlijks budget van f2 miljoen to moeten rekenen. H.KJH. prinses Beatrix deponeert een pas ontvangen gift in een door bloemen omgeven bus. Israëlische -troepen zijn -rond'.midder nacht de Jordaanse grens overgetrok ken voor een vergeldingsaanval, waar bij, naar verluidt, op zijn minst 15 Jor daanse politiemannen en nationale gar disten om het leven zijn gekomen». Jordanië heeft de bestandscommissie der Ver, Naties meegedeeld, dat: een sterke Israëlische strijdmacht het poli tiebureau in het,dorp El Bahwa'opge blazen had en zich daarna onderhét vuur van aangesnelde Jordaanse ver sterkingen had teruggetrokken, rDe plaats van de aanval ligt ongeveer, vijf km van de plek waar maandag zes Israëlische militairen gedood - zouden zijn. Een woordvoerder der V.N. heeft verklaard, dat de stoffelijke resten van tien mensen geborgen zijn uit de puin hopen van het politiebureau. Dit getal had niet betrekking op de Jordaniërs, die gesneuveld zijn bij het treffen tus sen de - Israëliërs en de verdedigende Jordaniërs in het dorp El Rahwa. Ter herinnering. Prinses Marga ret krijgt bij haar bezoek aan Afrika een broche, waarin 250 diamanten ge vat zijn, ten geschenke van een der rijkste vrijgezellen ter wereld, John Richardson. John vervaardigt het sie raad zelf. de diamanten komen uit zijn mijnen in Tanganyika. De universiteit van Belgrado heeft president Soekamo het eredoctoraat ih de rechtswetenschappen verleend. Dé promotieplechtigheid geschiedde in de

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1