Bestedingen te hoog? H; U Nationaal feest midden op het Jselmeer Nieuwe polder in acht maanden droog SCHETS van WESTELIJK BELEID EGYPTE WAARSCHUWT Nieuw Suezorsaan Volmacht voorEden Informateur heden naar de Koningin betekent oorlog" Ierse jongen grootgebracht B Koningin Juliana stelde gemaal in werking Gouverneur weer naar Suriname Zuiderzeewerkers onderscheiden Kritiek op Griekse Koningshuis Geeft prof. De Gaay Fortman het op Ook Van Mastrigt en Horring bedankten Weer overzicht Letterlijk met de kippen op stok VRIJDAG 14 SEPTEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3486 Weerbericht V. O 'iÊmémk Eiburg beschermt nationale vlaggen 1 Britse lof voor Ned landaamvinning AFSCHUWELIJKE ONTDEKKING BBB km r A=* V- Zie verder pagina 3 tamm mm p| Panoramafoto gemaakt op hei ogenblik dat het gat in de dijk gedicht werd. Öp de achter- grow de Jan p H. M. zich van Hasselt, de Koningin bevond. (Van onze parlementaire redacteur) Verwacht wordt dat informateur prof. De Gaay Fortman heden middag door H.M. de Koningin op 'Huis ten Bosch zal worden ont vangen. .Het is mogelijk, dat de informateur aan H.M. zal verzoeken van zijn informatie-opdracht te mogen worden ontheven. Na de weigering die prof. De Gaay Fortman hedenmorgen ontving van de Christelijke-Historische kandidaat-minister van Sociale Za ken dè heer Van Mastrigt en van de partijloze kandidaat-minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening prof. Horring, wordt algemeen aangenomen,'dat prof. De Gaay Fortman geen kansen meer ziet om zijn opdracht in de huidige fase'tot een goed einde te brengen. Tivee Ned. meisjes ontvoerd in Indonesië JX Noord-Ierland is een zeven jarige jongen ontdekt dié groot gebracht is als een kip. De jongen heeft nooit menselijk voedsel ge geten, gromt als een dier en zit met de kippen op stok. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Tel el. 115700 (4 1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachlendienst abonnementen 18.30-19.30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'S-Gravenhage: Httygensplein l Postgiro 424307 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 13.3019.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot zaterdagavond. VRIJ ZONNIG. Droog weer met zonnige perioden. Zwakke tot matige wind ruimend naar noordelijke richtingen. Dezelfde temperaturen als vandaag of iet» lagere. ZON EN* MAAN* Directeur: H. DE RUIG 25 nept.; 7.on <"»p 8.18. onder" 18.59: maan. op 16,42, onder 1.28. Hoofdredacteur: Dr. J. A, H. J. S. BRUINS SLOT ET demissionaire kabinet heeft aan de Sociaal-Economische Raad de vraag voorgelegd, of de bestedingen van de Nederlandse volkshuishouding zich de laatste tijd op een te hoog ni veau zijn gaan bewegen. Tegelijkertijd is aan het toporgaan van ons bedrijfsleven verzocht advies uit te brengen over de vraag op welke wjjze gesteld dat de eerste vraag bevestigend zou worden beantwoord een zekere sanering zou kunnen' worden toegepast. Inderdaad zijn er sinds geruime tijd aanwijzingen dat de consumptie in ons land sneller toeneemt dan de produk- tivitelt. Wie geregeld de ontwikkeling van onze betalingsbalans volgt, weet, dat deze uitgesproken ongunstig is. Sinds maart is de monetaire reserve met bijna een half miljard gulden te-' ruggelopen. Een voortdurende achteruitgang van onze deviezenreserve is een ernstige zaak en het is van belang, dat tiidig overwogen wordt hoe hieraan paal en perk te stellen. IJ het verzoek aan de SER om 1 over deze materie advies uit te brengen heeft de regering ook reeds enige aanwijzingen gegeven over de wijze, waarop wellicht het bestedings niveau enigermate kan worden terug geschroefd. Vooreerst zijn daar de subsidies, wel ke van overheidswege nog aan de con sument verstrekt worden op belang rijke levensmiddelen als suiker en melk. Op elke kilogram suiker ligt een subsidie van drie cent. Op de melk wordt een gemiddelde subsidie van vier cent per liter gegeven. Is de tijd aan gebroken om aan deze kunstmatighe den, hetzij geleidelijk, hetzij in een maal, een eind te maken? In de tweede plaats heeft de rege ring aan de SER gevraagd of het wel licht aanbeveling verdient de tijdelijk opgeheven omzetbelasting op textiel na 1 januari a.s. weer in te voeren. Ten slotte is er dan nog de belang rijke vraag, wat er straks moet gebeu ren als de nieuwe wet op de algemene ouderdomsverzekering in werking treedt. Tot voor kort is er steeds van uitgegaan, dat de premie van 6%%, die de werknemers moeten gaan be talen, geheel- gecompenseerd zou moe ten worden door een loonsverhoging. Tijdens de onderhandelingen over de laatste loonsverhogingen heeft de vak beweging echter de toezegging gedaar, bij haar leden te verdedigen een deel van deze compensa'-'e dit betreff dus de 2%%, Want het verdwijnen van de vereveningsheffing stelt 4 vei lig voor eigen rekening te nemen. Indien in de loop van dit jaar zou blij ken dat als gevolg van, de loonstijgin gen de economische ontwikkeling jsen ongunstig verloop zou hebben. ITERAARD zijn er nog -wel meer mogelijkheden om tot een even tuele beperking van de bestedingen te komen. De vraag is namelijk gewettigd of in het algemeen het uitgavenniveau van de overheid niet op gezonder leest kan worden geschoeid en in hoeverre ook in de sector van de investeringen een verantwoorde beperking kan wor den aangebracht. Als straks eindelijk een nieuw ka binet is gevormd, zal dit, hoe het er overigens ook moge uitzien, een reeks belangrijke beslissingen moeten ne men, niet het minst in de sociaal- economische sector. Door nu reeds aan de SER op korte termijn advies te vragen, effent het (oude) kabinet voor het nemen daar van de weg. Dit is van belang want veel tijd ls er niet meer te verliezen. Nodelo ze vertraging kan in dit stadium slechts ongunstig effect hebben. DIJK DICHT ."ROND FLEVOLAND (Van een onzer verslaggevers) DONDERDAG, 13.08 uur. Kraanmachinist Jan Schoffelmeer uit Schiedam, hooggezeten boven de zachtwiegende watervlakte van het IJseinieer, haalt een handel over en zet vervolgens de zware machine stil. Geen gelig water spat meer omhoog nu de grijper de hap keüeem laat vallen: de Knardijk zit dicht. Vijf-en-vyftig-duizend hectaren IJselmeerwater zijn thans omsloten door de zanderig© ring. die door de routinehandeling van de machinist ls voltooid. Een luid en ondanks de veeltonigheid toch eentonig concert breekt los: tientallen scheepssirenes beginnen te loeien, want er is een feest begonnen, daar midden op het IJselmeer feest omdat een nieuwe fase in de Zuiderzeewerken het thans mogelijk maakt een stuk land aan het water te ontfutselen, dat groter is dan onze kleinste provincie.. Over hei xojuisi dcor Jan Schoffel- meer uitgestorte leem snellen twee mannen op elkaar toe. De uitvoerders, onder wier toesicht twee dijklegers met een snelheid van zes a twaalf meter per uur naar elkaar hebben toegewerkt. „Wat enig", roept aan boord van de salonboot vol genodigden H.M. koningin Juliana, die zich aan boord van de „Piet Hein" van Muiden uit naar het „feestterrein" heeft begeven. „Wat enig.... Wie zijn die twee mannen?" Ingewijden weten haar te vertellen, dat het de heren Piet Dek ker en Jan Hushart zijn, die daar. op het nog wrakke dijkje, tussen met mutsen en petten wuivende, en schreeuwende mannen met bagger laarzen een rondedansje beginnen. Een enorme vloot ligt in een wijde en onordelijke kring om het onaan zienlijke brokje aarde, dat de oor zaak is van de algemene feest vreugde. Uit alle hoeken van het IJselmeer zijn er schepen naar dit punt toegekoerst. Salonboten uit Amsterdam, Kamden en Muiden. Snelle scheepjes van de rijkspolitie, zeiljachten, die, voor één keer nog uit het botenhuis gehaald, met klappe rende zeilen een ankerplaats hebben gezocht, zo dicht mogelijk bij de plaats waar Jan Schoffelmeer's kraan, de M.U.Z. KS-6. het rood-wit-blauw en •de rood-wit-groene vlag van. de Maat schappij tot Uitvoering van Zuiderzee werken in de hoogte stak ten teken dat déar het bijzondere gebeuren zou plaats hebben. -rVyn-.*-2 V-'TVV V'*7v> tetss-*. Gouverneur J. van Tilburg ver trok gisteren weer naar Suriname, Zijn kleinzoon Bernard Jan kwam afscheid v'afi. hemnemen. De heer J. van Tilburg. die de vo rige week in verband met de kabinets formatie ijlings naar Nederland werd geroepen, is gistermiddag van Schiphol weer naar Suriname vertrokken. H. M. <Se Koningin heeft tei\ ge legenheid van het sluiten, van de rtngdljlc van oostelijk Flevoland een aantal onderscheidingen toegekend. Ir. F. J. B. G. Geers, hoofdingenieur- directeur bij de Zuiderzeewerken is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Ir. J. C. ie Nobel, hoofdingenieur A bij de Zui derzeewerken, en de heer A. W. M. Broekhoven, directeur van het Aan nemingsbedrijf Broekhoven te Arn hem, zijn benoemd tot officier In de Orde van Oranje-Naasau. Benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau: V. 3. Stelnmetx, techn. hoofdambtenaar Zuiderzee werken, H. Meyer, in deselfd# func tie en J. L. Dekker, hoofduitvoerder bij de M. V. Z. Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau ln goud: B. 3. M. Hulsman, techn, ambtenaar le kl. bij de Zuiderzeewerken, W.vau de Kreke, hoofdmachiniat-elektrlclen Zuiderzeewerken, H. W. Kant, uit roerder Zuiderzeewerkencombinatie Van der HoevenZanen en 1. Terp stra, uitvoerder N.V. Aannemersbe drijf v.h. firma J. Haitsma. Eremedaille ln brons: mevrouw M. M. van Rysbergenvan Wensen te Lelystad, hulshondster bij de Zui derzeewerken, P. van den Herik, graanschipper bij de M.Ü.Z., 3. Nent- Jes, te TJrk, waker A by de Zuider zeewerken en de bakschlpper by de M.C.Z. T. Weerstand te Urk. Van gewoonlijk welingelichte zijde te Washington is in de nacht van donderdag op vrijdag de o*nderstaande schets van het westelijke beleid ten aanzien van het Suezkanaal vernomen. 1. De voorgestelde vereniging van landen, die gebruik maken van het Een Grieks parlementslid heeft kri tiek geoefend op de hoge kosten die ge maakt zijn voor de vakantie van een gezelschap vorstelijke en adellijke per sonen aan boord van het jacht Achilleus. Elias Bredemas, een onafhankelijke afgevaardigde, heeft een motie van af keuring ingediend. De Griekse regering wordt in de motie terecht gewezen we gens de „buitensporige door het konink lijk hof geïnspireerde kosten voor de Griekse monarchie". Ook wordt het par lement gevraagd zijn afkeuring uit te spreken over de veelvuldige lange ver blijven in het buitenland van koning Paul en koningin Frederika. Het parle mentslid zei verder, dat de begroting van de koning door ongrondwettige mid delen verhoogd was. Constantine Tsatsos. de Griekse on derminister van Buitenlandse Zaken- heeft de door Bredemas ingediende mo tie betreurenswaardig genoemd. Hij zei dat de regering de volledige ver antwoordelijkheid op zich neemt en ont kende dat ooit staatsfondsen gebruikt zouden zijn. Suezkanaal, zal aan beide einden van het Suezkanaal in internationale wa teren een schip met loodsen sta tioneren. 2. De vereniging zal een proefschip met een van haar eigen loodsen door het kanaal zenden met de opdracht de Egyptische autoriteiten te gehoor zamen met uitzondering wat betreft het aan boord nemen van een loods in Egyptische dienst. 3. Indien Egypte dit prod: chip dwingt te stoppen, zal het de steven wenden en om Kaap de Goede Hoop naar zijn bestemming varen. In Westelijke diplomatieke kringen te Washington werd gezegd dat een dergelijk gedra» van Egypte een sohen ding zou zijn van zijn belofte het Suezkanaal open te hounden. De waarnemende minister-president van Australië, Sir Arthur Fadden heeft inmiddels meegedeeld, dat zijn regering het plan voor een vereniging van gebruikers var. het Suezkanaal in zijn geheel steunt. In Elbuvg zullen nationale vlaggen, onverschillig van welke natie, voortaan niet meer worden gebruikt als reclame middel. blikvangers en dergelijke. Ze mogen in het vervolg alleen worden "it- gestoken op feest- en herdenkingsdagen en bij bepaalde gebeurtenissen; die voor vlagvertoon in aanmerking komen. Us(l(l7 v j Tijdens een stormachtige zit- ling heeft het Britse Lagerhuis j gisteravond met 319 stemmen tegen 248 stemmen zyn vertrou- wen uitgesproken in het beleid van de regering-Eden ten aan zien van de Suezkanaalkwestïe. Tevoren was een socialistische motie van afkeuring verworpen met 321 tegen 251 stemmen. Premier Eden weigerde geweld uit te sluiten als laatste toevlucht. Maar hij zei dat met uitzondering van een noodtoestand de zaak eerst aan de Veiligheidsraad zal worden voor gelegd indien Egypte weigert schepen van de voorgestelde organisatie van Suezkanaalgebruikers tot het kanaal toe te laten. (Er gaan geruchten over een westelijk plan om een proefkon- vooi haar het kanaal te sturen Red.) De beoordeling van de omstandighe den moet aan de regering worden overgelaten, zei de Britse premier. Eden verklaarde tc geloven dat een aanval op Israël de volgende stap zal rijn indien Nasser de inbeslagneming van het Suezkanaal zou doorzetten- De premier zinspeelde er in dit verband op dat Engeland reeds bezig is zijn politiek inzake de leverantie van wa pens aan Israël te herzien. Beschuldigingen van de zijde der oppositie, dat hij tot oorlog zou aan hitsen, sprak hij tegen. Maar voegde hieraan toe, dat een werkelijke en duurzame vrede niet kan worden ver kregen tegen de prijs van een „afstand van rechten als gevolg van druk en geweld". H.M. de Koningin sloeg, de-dich- tingsicerkzaamheden gade van hei dek van - de salonboot Jan van Hasselt T TITVOERING van het Westelijke plan voor een organisatie van Sj gebruikers van het Suezkanaal zou oorlog betekenen." Deze waarschuwing heeft Egypte gisteren gericht tot de Ver. Staten. De Egyptische ambassadeur Hoesséin zei tegen minister Dulles, dat het. plan een vierkante inbreuk op de Egyptische soevereiniteit is. Hy verklaarde, dat de Ver. Staten als ze oorlog wensen de gebrul- kersprganisatie moeten-steunen,maar dat het plan niet geschikt is: voor een vreedzame- oplossing. Minister Dulles zei enkele minuten later op zijn wekelijkse pers conferentie in Washington, dat de Ver. Staten niet van plan zijn zich schietend een weg te banen door het Suezkanaal, als Egypte zou proberen de doorvaartte blokkeren voor schepen van de voor gestelde vereniging van kanaalgebruikers. Als Egypte geweld xou; gebruiken om de vaart van Amerikaanse schepen door het Suezkanaal te verhinderen, zouden deze schepen om Kaap de Goede Hoop gezonden worden, zei Dulles. Amerika 1* bereid dollarleningen te overwegen aan-bevriende mogendheden; die niet in staat .zijn. de financiële lasten van deze omweg te dragen. Dulles .had overigens uit de rede van premier-Eden van woensdag niet de indruk gekregen, dat Sir Anthony be loofd had, dat EngeSand geweld zou gebruiken. De minister deed op Egypte een beroep zijn bezwaren legen het nieuwe -westelijke plan nogmaals onder ogen te zien. Engeland en Frankrijk zijn van plan een conferentie van alle belangrijke gebruikers van het Suezkanaal oije.en tc roepen om de methode te bespreken waardoor de „organisatie van gebrui kers" in werking kan worden gesteld. Dit heeft de Britse minister van Bui tenlandse Zaken, SeUvyn L.loyd. gis teren in het Lagerhuis meegedeeld. De conferentie zal volgende week worden gehouden, waarschijnlijk in Londen. Van Britse zijde wordt vernomen, dat tevoren in Londen overleg zal worden gepleegd tussen Amerika, Engeland er, Frankrijk. Minister Selwyn.Lloyd vliegt vandaag naar Parijs voor een bespre king met zijn Franse collega Pineau. Premier Nikolai Boelganin van de Sowjetunie heeft in persoonlijke bood schappen Engeland en Frankrijk ge waarschuwd tegen hetgebruik van ge- Met het bedanken van. de heer Van Mastrigt zijn er thans drie Chris telijke-Historische kandidaat-minis ters geweest, die hun medewerking aan de vorming van een kabinet door prof. De Gaay Fortman hebben ge weigerd. Daarmede kwam voor de informateur vast te staan dat het niet mogelijk zou zijn, Christelijk- Historische ministers aan te trekken. De parlementaire steun die elk kabinet nodig heeft, werd daardoor twijfelachtig. De situatie is thans dat na drie maanden de formatiecrisis elke poging tot vorming van een parlementair of extra-parlementair kabinet is mislukt. Het ergste wat ons land thans overkomen kan, is een reconstructie en een aanblijven van het kabinet- Drees. Voor H.M. de Koningin en haar adviseurs breken thans moeilijke uren aan, omdat op het eerste gezicht geen duidelijke uitweg is aan te geven. De informateur, prof. De Gaay Fort- i man heeft zich hedenmiddag om tien j minuten over half drie per auto naar H.M. de Koningin begeven. VERGADERING VAN DE EERSTE KA Na de plechtige opening van de nieu we zitting van de Staters-Generaal op j a.s. dinsdag zal de Eerste Kamer des j namiddags om kwart over drie in open- t bare vergadering bijeenkomen. In deze vergadering worden de afdelingen be irokken en zal voorts de benoeming van de leden van een aantal commissis ge- j sehieden. m weid In de Suezkwestie. De brieven waren gericht aan premier Eden en premier Móllet. De inhoud is niet be kendgemaakt. Volgens Franse autoriteiten was de brief aan Mollet in e.en vriendschappe lijke, bijna vaderlyke toon gesteld. Boelganin ried een gematigde houding aan en schreef, dat het gebruik van geweld in een situatie als deze in onze tijd niet denkbaar is. Zie verder pagina 3 Rij zijn aankomst in Hartford (Cornice- j ilonr ren ezel, het symbool van zijn parlij. tint!nerd i'llui Sleirnsnn (rechts), <!r Stetensnn kuitni overleg plegen met ccn kandidaat (Ier Democraten mor bet aantal kopstukken neer de i rrl:ie:ings presidentschap der I er. Sinten, begroet 1 campagne. Links: senator h r-jntirei, kandidaat mor het vicr-pmidentschap. Het Britse blad „Daily Telegraph" schrijft in zijn nummer van vrijdag, dat er in de landaanwinning in Neder land „een van verbeeldingskracht ge tuigende prikkel" voor Groot-Britan- n;é is. Volgens het blad zijn de Nederlan ders „nog altijd de erkende deskun digen in de kunst van de landaanwin ning. die zij reeds waren toen Vermuy- den 300 jaar geleden onze moerassen heeft drooggelegd". Na een verslag over de sluiting van de dijk om Oostelijk Flevoland zegt het blad in zijn commentaar, dat de zeewering en de landwinning op do zee voor Groot-Britannië niet zo'n groot probleem zijn als voor Neder land. Het blad vraagt zich af of de Ne derlandse IJsselmeerplannen Engeland er niet toe zullen brengen de sedert lang verwaarloosde plannen tot land aanwinning in de Wash aan de Engel- re Oostkust weer te overwegen. Door net leggen van een dijk in ode Wash volgens de thans 117 jaar geleden door Sir John Rennie gemaakte plan nen zou Groot-Brtannië een stuk land winnen, dat bijna even groot zou zijn als Oostelijk Flevoland, aldus het blad. Sir Winston Churchill begeeft zich naar het Lagerhuis om zijn opvolger Eden'het Britse 'beleid in de crisitr om Suez te horen 'verdedigen.. In Djakarta is gisteren meegedeeld, dat zes Indonesische politieagenten, die een jaar geleden twee Nederlandse meisjes hebben ontvoerd, veroordeeld zijn tot vier jaar gevangenisstraf. Er werden geen namen genoemd. DE BILT. vrijdag 10 uur. Over de Farocr trok in de afgelopen nacht een actieve depressie, die boven Noord- Schotland en het Noorden van de Noord zee een zware storm veroorzaakte. Aan de voorzijde van de depressie ontwik kelde zich een belangrijke rug van hoge- druk, die over onze omgeving en Scan dinavië naar Midden-Europa beweegt Onder invloed van deze rug was er van nacht weinig wind, zodat plaatselijk mist ontstond en in het Noordoosten van het land ook lage minimumtemperaturen voorkwamen. Door de grote luchtdruk stijgingen, die achter de depressie in het gebied tussen IJsland en Schotland voor komen, zal ons land in de komende 24 uur buiten de invloedssfeer van het Midden-Europese hogedrukgebied ko men en onder invloed geraken van een nogédrukgebied dat van de Oceaan na derbij komt Daarbij zal drogere lucht'uit het Noord westen ons land binnenstromen, zodat morgen droog weer met zonnige perio den verwacht mag worden. Een brigadier van politie vertelde, dat het kind is gevonden in een kip penhok te Down Patrick ln het graaf schap Down, op slechts H km afstand van de stad Belfast. De .iongen Is naai een tehuis In Belfast gehraeht en voor onderzoek overgegeven aan een groep dpiters. De brigadier deelde mee, dat een groep kinderen te Down Patrick, ,dle verstoppertje speelden, het kippehhok ontdekten, bij het huisje van een we duwe met twee volwassen dochters. De kinderen zagen de jongen met de kip pen en hanen op een stok zitten. „Hij kan niet praten, niet lopen en geen menselijk voedsel eten", vertelde de brigadier. De jongen had lange na gels, die vermoedelijk nooit geknipt zijn* en ook de haardos op zijn hoofd leek nooit geknipt of gewassen te zfjp. Hij beweegt zich voort door te huppe len als een aap en antwoordt op stem geluid met een dierlijk gegrom. De politie weigerde de naam van de weduwe, die ln het nabijgelegen huis woont, te noemen. De vroqw was ge arresteerd om een verhoor le onder-r gaan. "R

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1