J Aanhankelijkheid en eerbied voor het Vorstenhuis Veertienjarige jongen schoot Duitse bankrover neer Jongen noteerde autonummer .Zware jongens" pleegden inbraak in postkantoor ■Hi 1 Tweede conferentie begonnen Blijde rijtoer door een vrolijke Residentie Proefvaart zou niet doorgaan Mr. JONKMAN IN EERSTE KAMER: Pe demonstraties te Djakarta Stil laten piepen ONDANKS WEIGERING VAN NASSER Prins vertrok naar Tanganyika Weeroverzicht WOENSDAG 19 SEPTEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3490 Weerbericht y Nederlandse nota En redde het leven van zijn vader w Geen gratie voor drie Cyprioten President Nasser geen kolonel meer mm Bill S IN DE MIDDAGUREN Directeur: H. DE RUIG O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Daar komt bij, dat de indruk post vat, dat de bereidheid tot samenwerking in redelijkheid en door vergelijk welke in ons staatsbestel van „checks and balances" ten slotte behoort te over heersen te lang op de achtergrond blijft. In het begin van zijn rede zei mr. Jonkman o.m.: Dit is onze eerste vergadering onder de Grondwet van 1956 zoals deze luidt vanaf het ogenblik der plechtige afkondiging van de veranderingen en toevoegingen daarin laatstelijk aangebracht. Dat ogenblik viel in de voormiddag van de 10e september. Ik beschouw het als een voorrecht, dat ogenblik te hebben meegemaakt in de plechtige openbare zitting van de Hoge Raad der Nederlanden, aan die afkondiging gewijd. Zie verder pagina 3 W WMÊmM Kgillfg 1 (Van een onzer verslaggevers) De Haagse bevolking heeft Prinsjesdag 1956 aangegrepen om met een manifestatie haar vreugde te uiten over de ingebruikneming van het paleis Huis ten Bosch" in het Haagse Bos. Na afloop van de rijtoer, in de middagurenbraqhten naar schatting tweeduizend jonge en oude inwoners van de residentie hulde aan het koninklijk gezin. Zij werden daarbij bijgestaan door Constantijn Huygens, de Neder landse Maagd en door Baron Hop, die de echte Haagse Hopjes aan bood, door meisjes uit Scheveningen, die zeebanket schonken en door meisjes uit Loosduinendie een fruitmand en een bloemenmand overhandigden. Vliegtuig verongelukt Een constellation" van de Ameri kaanse weerkundige dienst heeft 75 mijl ten zuidoosten van het eiland Guam in de Stille Oceaan een noodlanding op zee moeten maken. De zestien inzittenden wisten zich in rubberboten in veiligheid te brengen. AMERIKA, Engeland en Frankrijk zijn het erover eens dat de oprichting van een vereniging van gebruikers van het Suez- kanaal doorgezet moet worde» ondanks de weigering van Egypte om met zo'n organisatie samen te werken. Maar de klemtoon is ver legd van de vroegere plannen voor een onmiddellijke proefvaart naar voorbereidingen op lange termijn, met inbegrip van Ameri kaanse hulp voor het geval de Europese olietoevoer wordt afge sneden. Dit hebben Dulles en zijn Britse en Franse collega's naar verluidt gisteren in Londen besloten. Dulles zou het plan aan de nieuwe Londense Suezconferentie van achttien landen, die van morgen om II uur begon, voorleggen. Gezaghebbende kringen zeider» dat de gebruikersvereniging be slist opgericht zal woraen, met zoveel naties als maar willen toetre den. Daarna zal aan Nasser officieel gevraagd worden met de ver eniging samen te werken. Indiër hij definitief weigert, zal een be roep op de Veiligheidsraad worden gedaan. Ook andere plannen zullen dan van kracht worden. Men denkt aan het omleggen van het kanaalverkeer, economische maatregelen tegen Egypte en vrachten olie en dollarleningen uit de Ver. Staten. Minder schepen Zie verder pagina 3 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Teief. 115700 <4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm Tel 114402 Klachtendienst 18 30—19 30 u: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2"b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot donderdagavond. ZONNIG Koude nacht en ochtend met hier en daar mist. Morgen overdag zonnig weer met dezelfde tempera turen als vandaag of iets hogere* Overwegend matige Zuidoostelijke wind. ZON EN MAAN 20 sept ron op 6.25, onder 18 45: maan op 18 25, onder 6 51 Bezorgdheid over ons .1 lui dige staatsbestel k &De Nederlandse tijdelijk zaakgelas te in Djakarta, Herman Hagenaar, P'eft woensdag een bezoek gebracht lh de waarnemend secretaris-gene- geti van het Indonesische ministerie bla Buitenlandse Zaken, dr. Subran- p, om deze een nota van de Neder- aa dse regering te overhandigen, t0larin „krachtig wordt geprotesteerd" en de demonstraties en incidenten, maandag na afloop van de zitting w de zaak-Schmidt zijn gehouden. 11 In de nota wordt opgemerkt, dat de Nederlandse regering van oordeel is, \t „geen voldoende voorzorgsmaat regelen door de Indonesische rege- ng zijn genomen om zulke inciden ten te voorkomen". Bij de Indonesische regering wordt aangedrongen maatregelen te treffen om dergelyke gebeurtenissen in de toekomst te verhinderen. In kringen van het ministerie van Buitenlandse Zaken werd verklaard, dat de Indonesische regering reeds voor de ontvangst van deze protest nota, de politie had geïnstrueerd krachtige maatregelen te treffen tegen elke demonstratie in de zaak-Schmidt. Gezegd werd, dat de Indonesische regering de demonstraties en inciden ten veroordeelt en maatregelen heeft gelast tegen de daarbij betrokken per sonen. Twee vooraanstaande Indonesische bladen, het onafhankelijke Indonesia Raya en het Mohammedaanse Abadi hebben vandaag in redactionale arti kelen hun leedwezen uitgesproken over de incidenten rond het proces- Schmidt Beiden wezen erop, dat de onge regeldheden van maandag j.l. het prestige van het land ten zeerste hebben geschaad. R* J. JONKMAN, de voorzitter der Eerste Kamer, heelt gister middag in zyn rede ter gelegenheid van de eerste vergadering na de opening van de Staten-Generaal zijn bezorgdheid uitgesproken over de historie van de kabinetsformatie. Mr. Jonkman merkte op, dat H.M. de Koningin weliswaar in Haar troonrede erop wees, dat het demissionaire kabinet op haar uitnodiging alles doet wat in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk geacht wordt, doch dit onder vangt niet de bedenking, dat de eigenlijke ministeriële verantwoor delijkheid achter demissionaire ministers min of meer schuil gaat. Onze grondwet Is weer aangepast In verschillende opzichten aan de eisen van deze tijd, met name met het oog op: de regeling der buitenlandse betrekkingen, - de inrichting der defen sie, de gevolgen van de vestiging der z.g, nieuwe rechtsorde. de samen stelling en de positie van de Staten- Generaal, de provinciale autonomie en decentralisatie, en de inpassing van de nieuw ingepolderde gebieden fai ons staatsbestel. Nu kunnen wij nog een aanpassingswet verwachten als dóór art. 213 fnieuw) van de Grondwet mogelijk gemaakt om de tekst van de Grondwet van het' Koninkrijk der Nederlanden met het sta tuut van het Koninkrijk m overeenstem ming te brengen. "Wij hebben reeds allen bij de aan vaarding van ons lidmaatschap in het begm der vorige buitengewone zitting Iniet alleen de in de Grondwet voorge- Met een koelbloedigheid, welke niet dikwijls door volwassenen aan de dag ge legd wordt, heeft een 14 jaar oude Ame rikaanse schooljongen gisteren een met een revolver dreigende man doodgescho ten, die probeerde 75.000 dollar van een bankroof wijzer te worden, zo heeft de Duitse politie meegedeeld. De held van het verhaal is Robert Kuhel, wiens vader in deze onde univer siteitsstad directeur is van het filiaal van de Chase Manhattan National Bank. Een man, die geïdentificeerd werd als Hugo Walgenbach, 56, kwam gistermor gen het huis van de Kuhels binnen, die hy onder bedreiging met een automati sche revolver bevel gaf in hun auto te stappen en de stad in te rijden naar de bank. Robert vroeg: Mag ik eerst nog even naar de badkamer gaan? Walgenbach stond dit toe en deze toe geeflijkheid werd hem fataal, want zodra Robert de kamer uit was holde hy naar de plaats, waar zyn vader zyn revolver bewaarde en stopte deze in zijn zak. Nadat Robert terug was, stapte het ge zin m de wagen. Eenmaal m de stad, onthulde Walgen bach zyn plan: Kuhel moest naar de bank gaan en voor 75 000 dollars geld opne men Ondertussen zou Walgenbach moe der en zoon naar een van te voren afge sproken plaats rijden, waar hy mrs. Kuhel en Robert als gijzelaars zou vast houden, totdat Kuhel de buit kwam pre senteren Juist op dat ogenblik zag Kuhel een patrouillewagen van de Amerikaanse mi litaire politie naderen. Hij haalde naar links uit, zodat de tegenligger moest stoppen Een achter hem rijdende wa gen van de M P. moest ook stoppen. De M.P.'s vermoedden, dat er iets mis was en naderden voorzichtig de wagen van Kuhel. Walgenbach, die woedend op de bankdirecteur was, omdat deze de aandacht van de MP.'s op zyn toestand gevestigd had, trok zijn revolver en richt te op het achterhoofd van Kuhel. Robert was hem echter voor en loste een schot, dat Walgenbach dodelyk in het hoofd raakte. Later wordt nog meegedeeld, dat de Duitse politie vandaag het lijk gevonden heeft van een vriend van Walgenbach in de bossen nabij Heidelberg, en dat zij gelooft, dat Walgenbach hem vermoord heeft, toen de man weigerde hem bij te staan bij de poging tot de bankoverval. schreven eden, (of beloften en verkla ring) afgelegd, doch ook de eed (of be lofte van trouw aan Koningin en statuut, door dat statuut vereist. Zo zijn dan onze constitutionele grond slagen weer m goede orde gebracht en zouden wy zonder meer welgemoed kun nen overgaan tot de orde van den dag, ware het niet, dat de laatste maanden de wijze Waarop wy laat ik zeggen met ons staatsbestel omgaan, enige reden tot bezorgdheid geeft. l WWW* Maandagnacht om kwart over twaalf hebben vier personen, die met een auto waren gekomen, een inbraak gepleegd in het postkantoor te Twijzeï. Nadat zij door het inslaan van een ruit het kantoor waren binnengedrongen, kon den ze met een kistje verdwijnen. Dit kistje moet echter alleen waarde papieren hebben ingehouden, die voor de dieven van generlei waarde zijn. Door de opmerkzaamheid van iemand, die tegenover het postkantoor woont, werd de politie opmerkzaam ge maakt op een auto, die zich op ver dachte wijze in Twijzel had opgehouden. Het nummer was opgenomen en het ra derwerk van de politie werd direct in werking gesteld. Reeds om twee uur 's nachts werd de auto op de Afsluit dijk aangehouden. Er zaten vier perso nen uit Amsterdam m; drie van hen hebben reeds zware vonnissen achter de rug. Het zijn de 54-jarige J. F. B,, de 30-jarige G. van den B., de 43-jarige J. M. en de 22-jange P. K. De mannen zijn in de kazerne te Buitenpost inge sloten en zullen voor de officier van Justitie te Leeuwarden worden geleid. Dinsdagmiddag maakte het Koninklijk gezin ter gelegenheid i an „Prinsjes dag" een rijtoer door Den Haag. Op de foto ziet men HM. de Koningin, Z.KJi. prins Bernhard, H.K.H. prinses Marguet en achter haar H.K H. prinses Marijke tijdens de rijtoer. Het Britse ministerie van Koloniën heeft woensdagochtend bekendgemaakt, dat de gouverneur von Cyprus, Sir John Harding, geen gratie heeft verleend aan drie ter dood veroordeelde Cyprioten: Michael Koetsoftas, Andreas Panajides en Stellos Mavrommatis. DE parlementaire medewerker van „Vrij Nederland" acht het een grote fout van de antirevolutionairen dat zij in de afgelopen maanden, spe ciaal in de eerste fase van de kabi netscrisis niet tussen K.V.P. en P.v d.A. hebben bemiddeld. Een eigenaardige uitlating is dit van een socialistisch blad. Zij komt hierop neer: Twee jongens, die elkaar niet zien of luchten kunnen, zijn aan het vech ten. Zij rollen met elkaar over do grond en proberen de een de ander er onder te krijgen. Dat lukt niet. Einde lijk Eggen ze beiden hijgend ieder aan een kant van de weg. En dan richt de een uit spijt dat hij het niet gewon nen heeft, al zijn gramschap op een derde jongetje en gaat hem uitschel den dat hij tussen die vechtersbazen met „bemiddeld" heeft! Dat is natuurlijk belachelijk en kin derachtig. Bovendien moet men goed zien wat alleen maar de betekenis van dat woord „bemiddelen" zijn kan: Zorgen dat die ene jongen, die zo piept, het wint. Het ligt niet op de weg van de anti revolutionairen om uitgerekend de so cialisten in de kaart te spelen. President Nasser van Egypte heeft een decreet ondertekend, dat voorziet in ten hoogste een maand gevangenisstraf of een boete van tien pond voor iedere officier buiten dienst, die in burgerlijke of amb telijke functie zyn militaire titel blijft voeren. Hieruit volgt, dat de president zelf met meer het recht heeft de titel van luitenant-kolonel van de generale staf van het Egyptische leger te voeren. Ben vertrouwelijk moment tussen primes Beatrix en prins Bernhard. Plan voor Suez-orgaan wordt doomezet De Kon. Familie op het balkon xan het paleis Lange Voorhout, De rijtoer door Den Haag, in de mid daguren van prinsjesdag, is een tradi tionele gebeurtenis. Gisteren was het voor de eerste maai, dat de korte stoet van Huis ten Bosch af wegreed. Daar om was ook de route anders dan ivorige jaren. Via de Leïdsestraatweg en de Wassenaarseweg ging het naar de bin nenstad en vandaar reed men over de Bezuidenhoutseweg terug naar het ge restaureerde paleis in het bos. Voorafgegaan door een politie-escorte nam het koninklijk gezin, in twee open calèches gezeten, aan de rijtoer deel. De Koningin, de Prins en de beide jongste prinsesjes zaten in de eerste ca lèche en de twee oudste prinsessen hadden plaats genomen m de tweede. In enkele volgrytuigen werden de plaat sen ingenomen door leden van het ge volg Het vertrek van het Huis ten Bosch vond plaats, zonder dat publiek aanwe zig was Met het oog op de manifes tatie na afloop van de rijtoer was geer publiek toegelaten op het ruime voor plein Maar buiten het hek verdrong zich een dichte mensenmenigte, welke mas sa zich voortzette langs de gehele route. Er was geen plaats onbezet Langs de trottoirranden, op vluchtheuvels, op de stoepen der huizen en vanuit de ramen van woningen en kantoren werd het ko ninklijk gezin van harte toegejuicht. De stoet legde de route, in galop, m ruim 35 minuten af. De terugkeer op het pa leis toonde een geheel ander beeld dan het vertrek. Ondertussen was de afvaar diging van de Haagse bevolking het voorplein opgestroomd en luide klonk het gejuich, toen de calèches voor hef hoge bordes stilhield-n Het vreugdebetoon van de Haagse be volking had ten doel, het koninklijk ge zin deelgenoot te maken in de blijd- chap over het feit, dat het Huis ten Bosch na jarenlange restauratie gereed was gekomen. In de figuren van Con stantijn Huygens en van de Nederlandse Maagd hoorden de vorstelijke personen, hoe groot de vreugde is bij de Hage naars. Als bewijs van die vreugde volg de de aanbieding van geschenken van Haagse bodem: de hopjes, de produk- ten rvan de visserij en de voortbrengse len van de Haagse bodem- De aanwezige jeugd danste daarna de zevensprong, tot groot vermaak van de Koningin, de Prins en de vier prin sessen, die in aanwezigheid van de waarnemend-burgemeester van Den Haag, de heer C, H. P. W. van den Oever en de voorzitter van het Alge meen Haags Comité, prof. dr. G. A. van Poelje. op het bordes hadden plaats genomen. Nadat in een lied nogmaals de vreug de geuit was, volgde een défilé, met vaandels en vlaggen, langs het konink lijk gezin Ruim een half uur duurde de manifestatie en eerst lang na vijf uur was de rust op het voorplein van het paleis teruggekeerd. Ip de stad zelf duurde de drukte tot laat in de avond De Hagenaars togen naar hun wonin gen, maar de bezoekers van buiten de stad zetten de pret voort. Tegen de avond begaf het koninklijk gezin zich weer naar het paleis Soest- dijk Prinses Wilhelmma vertoefde deze middag op h-t Huis ten Bosch. Z.K H. prms Bernhard is gisteravond van het vliegveld Soesterberg naar Tan ganyika vertrokken, om daar enkele we ken door te brengen. De Prins wordt omstreeks half oktober in óns land te rugverwacht Hi et vliegtuig is omstreeks tien over acht van Soesterberg vertrokken Aan boord bevinden zich met ZKh de Prins der Nederlanden prof dr. J. Fr Nuboer, hoogleraar in de heelkunde aan de Rijksuniversiteit te "Jtrecht; luite nant-kolonel C. C. Geertsema, adjudant van de Prms; hoofd-commissaris van politie C. Sesmk. hoofd van de Veilig heidsdienst van het Koninklijk huis en eerste iuitenant-\lieger-waarnemer W J. Holswilder. bestuurder van de Dako ta" PH-PBA van de Rijksluchtvaart dienst. DE BILT, woensdag 10 uur. Het krach tige hogedrukgebied, dat gisteren boven Scandinavië werd aangetroffen ver plaatste zich nog verder in omvang toe- nemend naar Midden-Europa. Als gevolg i van deze ontwikkeling draaide de wind j m onze streken naar oostelijke richtingen waardoor drogere continentale lucht het land binnenstroomde. De bewolking loste op en de versterkte nachtelijke uitstra ling van het aardoppervlak gaf aanlei ding tot lagere rmnimum-temperatuien dan de voorafgaande nacht. Hier en daai ontstond mist. die in de vroege ochtend weer snel oploste De komende 24 uur komt er m de weerstoestand boven West en Midden-Europa niet veel verandering Het weer blijft overwegend zonnig met overdag dezelfde of iets hogere tempera turen dan vandaag De Britse minister van Buitenlandse Zaken Selwyn Lloyd werd gekozen tot voorzitter van de conferentie. De eerste zitting werd om 12,15 beëin digd. Het schijnt dat het oorspronkelijke plan om westerse loodsen op schepen te zetten en dan te proberen een kon vooi door het Suez-kanaal te krijgen, schipbreuk heeft geleden als gevolg van de afkeurende houding van Egyp te, de Scandinavische landen en an dere landen. Kol. Mahmoud Yoenis, directeur van de Egyptische kanaal- autoriteit, daagde het Westen gisteren uit het maar eens te proberen. Hy zei dat Egypte de schepen van de ge bruikersgenootschap zal toelaten in het kanaal, maar dat ze Egyptische loodsen aan boord moeten nemen. Gisteren zyn slechts 31 schepen door het kanaal gevaren, maandag en zondag 36 en zaterdag 47. Zaterdag was de eerste dag dat er uitsluitend Egyptische en Griekse loodsen in dienst waren. Vorige maand voeren gemiddeld meer dan vijftig schepen per dag door het kanaal. Het is echter nog te vroeg om te zeggen of de da ling van het aantal het gevolg is van een boycot. De voorzitter van het verbond van Suezkanaalloodsen, Henry Hussenot- Desenonges. die zelf loods m het Suez- kanaal is geweest en gisteren met 97 andere employés van de (oude) Suezkanaalmaatschapo m Parijs aan kwam, heeft voorsneld, dat het scheep vaartverkeer in het kanaal lelyk in het gedrang zal komen, wanneer vol gende maand het slechte weer begint, aangezien volgens hem de onervaien nieuwe loodsen daar niet tegenop kun nen. Dp leden i an het demissionaire kabinet op hun zitplaatsen tegenoier de troon in de Ridderzaal, naar H. V. koningin Juliana gistermiddag de zitting t an de Stilten-Generaal heeft geopend. V.l.n.r.: dr. (T. Drees, mr. J. ff7, Be) en, prof. mr. J. C. tan Oien, fachter hem op da tneode rij me], dr. A. de Waal, staats secretaris van 0„ K. en ff7.), mr, J. J/. L. Th. Cah, ir. C. Staf,' ir. H. B. J. Witte, mr. J. Algera, prof. dr. J. Zijlstra en de heer JG. Suurhoff.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1