Meningsverschillen op conferentie Londen Mr. Luns akkoord met Suezplan Bioscoopzaal te Delft in vlammen opgegaan Onverminderde waakzaamheid blijft geboden Behoefte aan parate strijdmacht zal niet geringer worden Geen grote schommelingen in vleesprijzen verwacht ONTHULLING IN INTERVIEW: Dulles wenst een beheersagent Maarschalk Juin in Nederland Trein stopte op laatste moment voor 2 kinderen Negerkinderen weer weggestuurd Minister Staf óver defensie-inspanning Weer overzicht Jeugd loste een ereschuld in jAJIVDERDAG 20 SEPTEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3491 Weerbericht V. ds. C. Koningslerger ABONNEMENTS PRIJZEN Directeur en gezin ontkomen Meorouu) Bonman mww- o Sen (India) directeur- generaal F.A.O. Gouverneur Van Tilburg over zijn reis naar Nederland Koningin ontving dr. A. A. L. Rutgers iX o T~\ E Sowjet-Unie zou een byeenkomst van de regeringsleiders van Egypte, India en de Grote Vier ter bespreking van de Suez- kwestie toejuichen. Dit heeft premier Boelganin van de Sowjet-Unie meegedeeld in antwoord op vragen van het Amerikaanse persbureau International News Service. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op dit voorstel koel gereageerd. „De landen die voor een rechtvaardige et» vreedzame oplossing van de Suezkwestie werken, zijn op dit ogen blik in Londen bijeen", zei de woordvoerder van het ministerie. Op de eerste dag van de tweede Londense conferentie over het Suezkanaal hebben negen van de 18 deelnemende landen zich uitge sproken voor oprichting van een internationale vereniging van ge bruikers van het kanaal. Deze landen zijn: Engeland, Frankrijk, de Ver. Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, West-Duitsland, Italië en Nederland. Denemarken wil een rechtstreeks beroep op de Ver. Naties doen. Zweden, Perzië en Spanje stellen nieuwe onderhandelin|en met Egypte voor en Pakistan heeft het westelijk plan vierkant ver worpen. Blokimchter schoot toe Geen verplichting "AmèHka iti gebreke Zie verder pagina 3 ,(Van onze Haagse redacteur) Al kan de'kans op het'plotseling uitbreken^van'een gewapend conflict wellicht kleiner worden geacht dan enige jaren geleden, de dreiging van-een zeer omvangrijk, modern eh paraat oorlogsap paraat op de achtergrond is in volle zwaarte blijven bestaan. De noodzaak van onverminderde waakzaamheid geldt te sterker, nu uit niets is gebleken, dat de door de Sowjetunie aangekondigde in krimping van haar militair apparaat ook heeft geleid tot vermin dering van haar gevechtskracht. Zie verder pagina 3 Rotterdam: Wttte de Withstraat 30 Telef. 1- j -4 n Postbus 1112 Postgiro No. 42*513 Kiacntendienst abonnementen 18,30-39 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 - Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 382569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maandi 6.7o per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot vrijdagavond: DROOG WEER Droog weer met later meer bewolking en weinig verandering in temperatuur. Zwakke tot matige win'' uit zuidelijke richtingen. ZON EN MAAN 21 sept.: zon op 8-26, onder 18.43: maan op 18.47. onder 8.01. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HET bestuur van de Persvereniging, die de auteursrechten van ons blad bezit, trof andermaal een zware slag. Moesten wij in de afgelopen zomer maanden een van onze leden. prof. Edelkoort, door de dood verliezen, thans nu wij op de grens van zomer en herfst staan ontviel ons d3. J. C. Koningsberger. Daar is een schrijnende pijn in ons hart, nu deze zeer beminnelijke, zeer hoffelijke, warmvoelende, maar als het zo zijn moest, ook scherpe man, deze goede vriend van ons blad en van allen die daaraan meewerken door God van ons is weggenomen. Ds. Koningsberger heeft wat bete kend in Amsterdam en in ons land. In Amsterdam als evangeliesatiepredi- kant eerst en als gewoon predikant der Ned. Herv. Kerk later. In Neder land, door zijn werk als hoofdleger- predikant in Ned.-Indië in de jaren na 1945. Iemand, die hem daar heeft mee gemaakt, schrijft daarover in ons blad. Met dankbaarheid denken wij terug aan de veelgelezen brieven, die hij toen in „Trouw" vanuit Indonesië over zijn werk en zijn mannen schreef. Hoe was hij daarin toen de contactman tussen soldaat en ouderlijk huis. Een pastorale arbeid van waarlijk nationa le omvang en betekenis waarin hij zeer velen tot zegen was. Ds. Koningsberger is weggeroepen van zijn aardse arbeid. Wij vonden dat hij hier nog niet kon worden ge mist. Toen een onzer hem dat eens zei, na zijn herstel van het zware on geluk dat hem voor enkele jaren trof, maar waarbij toch een voortdurend gevaar voor een onverwacht levens einde bleef bestaan, wees hij dat na drukkelijk af. Wel bleef hij met over gave werken, zolang het voor hem dag was. Maar hij was ervan overtuigd, dat God hem niet nodig had. Maar die mensen die van zichzelf vinden dat God hen niet nodig heeft, die kunnen wij zo verbazend moeilijk missen. God brooste mevrouw Koningsberger en haar kinderen. BoeJ gaiiii wil gesprek Grote Vier-Nasser Omtrent het verloop van de eerste zitting der Suezconferentie, die een uur en 15 minuten duurde, wordt ge meld. dat de Britse minister Selwyn Lloyd waarschuwde, dat er geen com promis mogelijk was wat betreft het internationale beheer van het Suezlia- Gistermiddag zijn op het vliegveld Valkenburg de Franse maarschalk A. Join en gene raai-majoor N. Gcurtn aan gekomen. De hoge Franse officieren werden bij hun aankomst verwelkomd door de chef van de Generale Staf, ge neraal B, R. P. F. Kasselm&n, d» chef van de Luchtmachtstaf, luitenant-gene raal A. Baretta, de sous-chef van de Marinestaf, commodore A. H. J. van der Schattcn-Ollvier en de officier toe gevoegd majoor der Artillerie, jhr. N. E. de Brauw. Nadat maarschalk Juin de erewacht had geïnspecteerd begaf hij zich naar het ministerie van Oorlog in Den Haag. Hier had hij een onderhoud met de T)E abonnementsprijs van dit blad zal met ingang van 1 oktober 1956 bedragen: per week 1 0,57 per maand 2,48 per kwartaal J 7,40 per jaar 1 29,50 De verhoging, welke de prijzen van ons blad per 1 oktober a.s. on dergaan, komt neer op 5 cent per week, dus minder dan 1 cent per dag. Met deze kleine verhoging wordt slechts een deel van de grote kostenstijging van de laatste jaren aan de abonnees in rekening ge bracht. Aanvankelijk was het de bedoeling, in verband met de sterke stijging van de papierprijs sedert medio 1954, de abonne mentsprijzen reeds in 1955 te ver hogen, doch overleg met de minis ter van Economische Zaken heeft ertoe geleid dat wij de hogere las ten nog enige tijd geheel voor eigen rekening hebban genomen in afwachting van de verdere ont wikkeling op het gebied van de prijzen en de lonen. Nu de ver wachte daling van de papierprijs tot het peil van 1954 is uitgeble ven en bovendien verschillende mdere aanmerkelijke kostenstij gingen hebben plaatsgevonden, kan een verhoging niet langer achter wege blijven. Zij geschiedt met voorkennis van de minister van Economische Zaken en is tot hei uiterste beperkt. DE DIRECTIE. Woensdagmiddag is op het vliegveld Valkenburg de Franse maarschalk A, Juin aangekomen. Op het vliegveld werd hij vencelkomd door de chef van de generale staf, generaal B. R. P. F. Hasselman. demissionaire minister van Oorlog, ir. C. Staf. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de Franse ambassade. Gisteravond hebben de Franse gasten aan een diner aangezeten in hotel De Witte Brug, dat hun werd aangeboden door minister Staf. Vandaag zou general Juin in de Julia- nakazerne een erewacht inspecteren, waarna hij een bijeenkomst al bijwo nen van de voorzitter van het Comité van Verenigde Chefs van Staven, gene raal Hasselman, luitenant-generaal Ba retta, commodore Van der Schatten- Olivier en de chef-staf van het Comité Verenigde Chefs van Staven, generaal- majoor mr. W. J. van Dijk. Des mid dags zouden de officieren aan een diner aanzitten in de Franse ambassade, waarna zij in de middaguren door H. M. de Koningin op Soestdijk zullen wor den ontvangen. Generaal Juin zal van middag van het vliegveld Soesterberg vertrekken. Blokwacht J. W, Menzij van de spoor wegovergang „Engelse Straat", ruim honderd meter van het station Delft, zag gistermiddag twee kinderen op de spoorbaan lopen op het moment dat dc D-trcin van 'Amsterdam naar Parijs het station passeerde. De heer Menzij ren de de spoorbaan op en slaagde erin een van de jongens die op de rails liep weg te sleuren juist op het ogen blik dat vlak voor hen de trein krach tig remmehd tot stilstand kwam. Ook de machinist, de heer Mulder uit Rotterdam had de kinderen opge merkt. Het waren de zevenjarige Wim van Langen en zijn zesjarig broertje Henk. Nadat de machinist zich ervan had overtuigd dat de kinderen in veiligheid waren, vervolgde hij zijn reis. Enige weken geleden deed zich iets soortgelijks voor: Üe Bergland-express moest stoppen omdat er een kleuter op de rails zat. naai. Lloyd zei verder, dat ,,in een be paald stadium" de Veiligheidsraad der Ver. Naties zou worden geraadpleegd, maar de Britse regering kan niet aan vaarden, dat het kanaal in de onbe perkte macht van één regering of één man komt. Dc Amerikaanse minister Dul les bracht een voorlopig project voor de gebruikersorganisatie ter tafel. Het behelsde benoeming van een kleine werkstaf. met aan het hoofd een ..be heersagent". èen scheepvaartdes- kundigc. die de bevoegdheid zou heb ben loodsen aan te stellen en ter be schikking van leden van het gebruiks- genootschap te houden. Verder zou hij de schepen van de leden moeten bij staan en moeten zorgen voor een or delijk verkeer door het kanaal. Ook zou hij kunnen helpen bij het coördineren van routes docr het Suezkanaal of om de Kaap als dit laatste nodig zou blij ken te zijn. Dulles zei, dat deelneming' aan het genootschap „geen enkel lie verplich tingen zou opleggen". Verder verklaar de hij: „Wij behoeven de mogelijk heid niet uit te sluiten dat, op voor lopige praktische basis, een vorm van samenwerking met het bestuur van de Egyptische kanaalmaatschappij ge vonden wordt, ook al zou Egypte op het ogenblik misschien niet bereid zijn Op de middagzittlng van de Londen se Suezconferentie heeft de Neder landse minister van Buitenlandse Za ken, mr. J. M. A. H. Luns, uitdruk king gegeven aan „Instemming in het algemeen met de fundamentele begin selen van het voorgestelde gebruikers genootschap". Een Ned. woordvoerder zei later dat dit nog geen definitief „Ja" was. Minister Luns zei dat b< 1 voorstel van de achttien landen, dat door de commissie-Menzies aan Nasser is over gebracht, „nog steeds de beste oplossing vormt". Over het voorleggen van de kwestie aan de Verenigde Naties zei hij: „Van ochtend is de mening geuit, dat de toestand, die ten aanzien van het Suez kanaal is ontstaan, eveneens dient te worden besproken in de Verenigde Na ties. Ik ben het volkomen met deze zienswijze eens. Ook ik ben van me ning, dat op de een of andere wijze de V.N. dienen te worden benaderd. Wij moeten echter zeer nauwkeurig nagaan hoe deze benadering zal geschieden, ter wijl ook overeenstemming moet worden bereikt over het juiste tijdstip daarvan". in te stemmen met een blijvende rege ling van het geschil in de vorm van een verdrag. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Pineau achtte het plan van Dul les het logische antwoord en de beste manier om de voorstellen der achttien mogendheden ten uitvoer te leggen. De gebruikersvereniging zou zo spoedig mogelijk opgericht moeten worden. Professor Hallstein van West-Duits land verklaarde, dat de gedachte van Dulles gezond was. Het was het beste gemeenschappelijk te handelen en het bestaande aanbod te handhaven. Selwyn Lloyd van Engeland zei nog, dat als president Nasser medewerking zou weigeren of de diensten van de ge bruikersvereniging niet zou aanvaarden, het mogelijk zou zijn rechtmatige druk uit te oefenen.. De Nieuw Zeelandse afgevaardigde Clifton Webb zei, dat internationaal be heer noodzakelijk was. Het Engelse conservatieve parle mentslid, Sir Robert Boothby, heeft verklaard, dat het gebrek aan samen werking tussen Engeland en Amerika in de kwestie-Suez „in een kritiek stadi um is gekomen". Boothby gaf te ken- Een hevige brand heeft vannacht ge woed in het Doelencomplex waarvan de bioscoopzaal volkomen is verwoest. Het is slechts aan het krachtig optreden van do brandweer te danken geweest, dat de andere zalen voor bet vuur gespaard bleven. Het programma van voorstellin gen in de grote zaal, zal naar het zich laat aanzien geen wijzigingen behoeven te ondergaan. Doelen Kino, de bioscoop zaal zal echter voor geruime lijd zijn uitgeschakeld. Omtrent de oorzaak van de brand is nog niets met zekerheid bekend. Uit het feit dat bet vuur moei zijn begonnen voor in de zaal doet ver moeden dat het kortsluiting is geweest. De brand werd ontd&kt om tien mi nuten voor half een door een voorbij ganger, de B.B.-er de heer A. J. W. van der Plas. die een passerende stationcar van da politie waarschuwde. De* inzit tenden stelden zich via de mobilofoon in verbinding met het bureau van po litie waar alarm werd gemaakt. Toen de twee politiemannen en de heer Van der Plas met het personeel van Stads Doelen, dat,nog in de grote zaal aan het werk was, zich naar Doelen Kino begaven en de deur opende stond het pand al in lichterlaaie. Enige man nen drongen toch de hal binnen om de Heer en mevrouw Van Bommel te waar schuwen. die boven wonen. Zij konden echter de trap naar de woning niet meer bereiken en de heer Van der Plas moest een ruit stuk slaan om zich een weg te banen teneinde in de verstik kende rook niet onwel te worden. In nachtgewaad zijn ze toen via d» keu ken naar buiten gekomen en vonden voorlopig onderdag in een nabij gelegen café. Onder leiding van brandmeester J. Gakes was intussen de brandweer met drie spuiten en de ladderwagen ter plaatse. Door onverklaarbare oorzaak wc-rkte de grote spuit niet, maar de beide andere spuiten konden zoveel water ge ven, dat met zestien stralen het vuur kon worden bestreden, dat ruimschoots voldoende bleek. In eerste instantie zette de brandweer" alles op alles om uitbreiding te voorkomen, waarin men volledig is geslaagd. Men heeft daarvoor anderhalf uur hard moeten werken in welke tijd bijna een half miljoen liter water in de vuurzee werd gespoten, Van de zaal is niets meer over gebleven dan een zwart geblakerde ruïne, waarin de betonnen, brandvrije filmcabine, tus sen de verkoolde balken is blijven hangen. De blussingswerkzaamheden, welke ondanks het nachtelijk uur vele mensen op de been bracht, werd o.a. gadege slagen door de burgemeester, de heer D. de Loor, wethouder J. M. H. Baars en de commissaris van politie, de heer P. G. J. van Mulbregt. De schade, welke aanzienlijk is, zal, ook wat de bedrijfs schade betreft, geheel door de verzeke ring worden gedekt. De tweede internationale Suezconferentie is gisteren in het Lancaster House te Londen begonnen. Van links naar rechts de delegaties i an respectievelijk Neder land, Nieuw-Zeeland en Noorwegen. Derde van links aan de conferentie- tafel de leider van de Nederlandse delegatie, mr. J. M. .4. H. Luns, naast hem mr. D. IJ. Slikker, de Nederlandse ambassadeur in Londen. V $7% m V, w W v-. w,,. «MM De gehele zomer hebben tce op de'zon gewacht, maar gisteren was zij er dan toch. En deze jongedame ging cr dan ook heerlijk van genieten, zittend in de vensterbank. HET geeft niet veel voor de goede zaak. maar we zouden toch eea ereptlcht verzuimen als we nu niet uiting gaven aan de onze onverholen bewondering voor de dappere strij$ voor het recht en voor de toewijding aan verdrukten, die mevrouw óouman zelfs met de inzet van haat leven betoont. Recht en liefde zijn begriooen die voor ons bewustzijn vaak vei uit elkaar liggen. In het werk van mevrouw Bourn an in Djakarta zijn ze tot een svnthese geworden. Christus zegt van mensen die de ge vangenen bezoeken en helpen: ik was- xn de gevangenis en gij hebt Mu be zocht. Hoe veel te meer nadruk krijgt dit woord niet in het geval van mevrouw Bouman, die voor dat „bezoeken" wordt gehoond, bespuwd met stenen bekogeld, ja zelfs naar het leven ge staan. Acht negerkinderen, die sinds twee weken onder bescherming van de zwaar gewapende nationale gard® de middelbare school te Sturgis in de Ame rikaanse staat Kentucky hadden be zocht, zijn gisteren door het school hoofd teruggestuurd. Het schoolhoofd handelde in opdracht van de school raad van Union County. Dit schrijft de minister van Oorlog en Marine, ir. Staf in zijn algeméne inleiding van de memories van toelichting op de Begroting van zijn departement. Zelfs al treedt een internationale ontspanning in. groter, werkelijker en duurzamer dan thans nog het geval is, dan nog blijft volgens de minis ter behoud van een machtsevenwicht in ieder geval noodzakelijk om te voor komen dat tegenstellingen zich op nieuw tot een voor de vrede gevaar lijke crisis toespitsen. Hierin is dan ook de reden gelegen dat voortdurend gehoopt moet worden op en gestreefd naar een algemene ontwapening. Deze heeft de strekking om een machtsevenwicht op duurzame wijze te verzekeren, doch op een niveau dat min der Zwaar eisen aan de financiële en economische draagkracht stelt dan de huidige bewapening doet. Helaas, zo con stateert de minister, bestaat echter nog weinig uitzicht op het tot stand komen van een algemene ontwapeningsovereen komst. DE BILT, donderdag 10.00 uur. In bijna geheel West- en Midden-Europa is het weer overwegend zonnig en vrij warm. De middagtemperaturen in Frank rijk liepen gisteren op tot 24 k 28 graden. In ons land kwamen temperaturen voor van 21 graden. Gedurende de nacht treedt echter een aanzienlijke afkoeling op. Het fraaie en rustig weer Is een gevolg van de aanwezigheid van een omvangrijk hogedrukgebied, waarvan^et centrum vanmorgen boven de Balkan was gelegen. Op de Britse eilanden daalt de lucht druk langzaam onder invloed van een Oceaan-depressie, waarvan een regen zone vanmorgen boven Ierland was ge legen. Deze Oceaandepressie breidt zijn invloedsfeer langzaam in Oostelijke rich ting uit. In verband daarmede zal naar alle waarschijnlijkheid in ons land mor gen de bewolking iets toenemen. De kans op regen is evenwel zeer gering en in het temperatuurverloop komt nog niet veel verandering. w;A 4 De in enkele openbare mededelingen tot uiting komende argumentatie, dat de westelijke verdediging praktisch ge heel dient te worden gebaseerd op de afschrikwekkende werking van A- en H- wapens, acht de minister gevaarlijk en onjuist. Gevaarlijk omdat tezamen met de daarbij gebruikte schildering van de geweldige en verschrikkelijke uitwer king van deze wapens deze redenering de mening doet postvatten dat' iedere andere wijze van "verdedigen 'doelloos is geworden. Maar ook onjuist omdat een dergelijk standpunt onvoldoende re kening houdt met het doel van de verr dedigingsir.spanning van het - westen en met de wijze waarop de verdediging in feite gevoerd zou moeten worden. Behalve de aan de verdediging in Europa te stellen eisen, is het vanv es sentieel belang - dat fcet gebruik van 'het' zeegebied van de Noord-Atlantische Oceaan en de daaraan grenzende kust wateren voor de NAVO wordt veilig ge steld. Indien de .vijand in dit zeegebied de overhand zou krijgen zou dit zeer ernstige gevolgen hebben voor het ver loop van de strijd in Europa. 'Opbouw en instandhouding van de voor de be veiliging van het Noord-Atlantische zee gebied benodigde strijdkrachten, vormt dan ook volgens de minister een wezen lijk onderdeel van het totaal der be nodigde middelen. B. R. Sen van India is vandaag ge kozen tot directeur-generaal van de voedsel- en landbouw-orgamisatie van de Ver. Naties. De voorzitter van het produktschap voor Vee en Vlees, de heer J. de Veer heeft in de te Utrecht gehouden verga dering bij de bespreking van de markt situatie de verwachting geuit van een gelijkmatig prijsbeeld voor de komende maanden. Uiteraard zullen de weersom standigheden hierop van grote invloed zijn. Ook al zuilen de prijzen de nor male seizoendaling ondergaan, er is een bevredigend prijspeil voor de boer te verwachten. De voorzitter zei, dat de vleespro- duktie in het eerste halfjaar van 1956 beduidend hoger was dan in dezelfde periode van 1955. De invoer is naar verhouding tot deze periode bijna ver dubbeld, terwijl ook de uitvoer van ba- convarkens er. vleeswaren aanzienlijk hoger lag, In de eerste helft van 1955 was voor binnenlandse consumptie 209.000 ton beschikbaar; in de eerste zes maanden van 1956 was dit 225.000 ton. Om de marktpositie niet te verstoren Z.Exc. gouverneur J. van Tilburg heeft vanmorgen op een persconferen tie over zijn reis naar Nederland me degedeeld, dat hij aan de heren Drees en Burger te kennen heeft gegeven dat hij verder niet wenst benaderd te worden voor enig ambt in Nederland. De gouverneur deelde mede niet het verwijt te willen riskeren, dat hij te makkelijk de opdracht, die hij 7 maan den geleden heeft aanvaard door het accepteren van het ambt van gouver neur, van zich af tracht te schuiven. De laatste dagen van zijn verblijf in Nederland heeft de heer Van Tilburg benut om Surinaamse zaken te behar tigen., H.M. de Koningin, die hem heeft ontvangen wenste te worden ingelicht over de toestand in Suriname. „Zij is nog goed op de hoogte", aldus de gou verneur, die voorts mededeelde, dat hij de Koningin ook had ingelicht „over dè moeilijkheden die mij niet onthouden zijn in de politieke sfeer". De heer Van Tilburg heeft verder me degedeeld, dat zijn bezoek aan de Ne derlandse Antillen door zij'n reis naar Nederland moest worden uitgesteld. Hij zou aanvankelijk op 10 september naai de Antillen zijn gegaan. Het zal nu wel oktober of wellicht later worden. hebben de importeurs In overleg met het produktschap besloten zich beper kingen op te leggen en de invoer op duizend stuks per week te bepalen tot 29 september. Voor de daaropvolgende twee weken zal de invoer nader wor den bezien. Vorige week zijn er 14.000 baeonvar- kens op de Engelse markt gekomen. Besloten werd het niveau van het aan bod niet te verhogen. Ofschoon het prijspeil zich op de vooral in het westen beweeglijke markt daarboven begeeft, besloot het produktschap de baconprijs voor Engeland op ƒ2.40 te handhaven. Het kabinet der Koningin deelt me de: H.M. de Koningin heeft hedenmid dag op het Huls ten Bosch de vice- president van de Raad van State, dr. A. A. L. Rutgers ontvangen. Van onze correspondent.) jeugd van Warffum (Gr.) heeft een ereschuld ingelost. In de parkvijver van het gemeentelijke plantsoen in dit Groningse dorp zivommen tot enkele jaren geleden twee mooie zuanen rond, die door baldadige jongens echter voortdurend, zo gemeen werden geplaagd, dat ze tenslotte bezweken. Het gemeentebe stuur achtte het voorshands niet ge wenst, voor een paar andere zwanen ie zorgen. Daarvoor zorgde nu de jeugd zélf! Er is geruime tijd geleden een com missie uit de jongeren gevormd, die een inzameling van oud papier en andere afial organiseerde met het doel geld bijeen te brengen voor een paar nieuwe zwanen* Maandenlang trok de jeugd van Warffum langs de huizep met de vraag, of er nog tvat waardevols over was „veur de zwoa- nen". En deze ijver is beloond. Er zijn onlangs twee zwanen aange kocht en dezer dagen zyn de dieren namens de jeugd aan het gemeente bestuur aangeboden met belofte van beterschap! X Mn»SÉa

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1