OP HOOG NIVEAU IN WASHINGTON: Londense conferentie vandaag ten einde Drie Griekse Cyprioten terechtgesteld op Cyp Regering blijft prijzen in bet oog houden WerkvoorlOOO ambtenaren VEILIGHEID NIET LANGER GEGARANDEERD Mevrouw Bonman vanmorgen uit D jakarta vertrokken .Lang en rustig slapen Prins Bernhard mee op oefen tocht „Saratoga Miljoenste vluchteling West-Berlijn Belijden en beleid Gebruikersorgaan half oktober actie? W eeroverzicht m Proteststakingen rus Op zoek naar een neutrale naam Toenadering Irak- Saoedi-Arabië idels meer ,Jk kan doen voor Schmidf Am. vliegkampschip van 60.000 ton Prof. Van der Pot bij de Koningin lil VRIJDAG 21 SEPTEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3493 Weerbericht Financiering „Rotterdam" GRATIEVERZOEKEN AFGEWEZEN Comm. samenzwering in Algerië opgerold V o o y Ouderdomsvoorziening Bezorgdheid in Italië OLIEKONINGEN BIJEEN De Indonesische autoriteiten hadden voorzorgsmaatregelen -ge troffen om een vlot vertrek te verzekeren. -le Collectieve informatie- opdracht Minachting Rotterdam: Witte de Withstraat 50 Telef 135700 (4 Postbus 1112 Postgi No 4245IS Klachtondienst abonnementen IB,50—19 30 u Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700 's-Gravenhage- Huygensplein 1 Postp-ro 424867 Redactie: Tel 132892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—19 30 u: Tel 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week, 2 48 per maand. 7 40 per kwartaal Losse nummers 11 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot zaterdagavond: VRIJ WARM Overwegend droog weer met veranderlijke be wolking en in de nacht en ochtend hier en daar mist. Weinig verandering in temperatuur. Aanvan kelijk zwakke, later matige wind wind uit zuide lijke richtingen. 22 sept.: zon op 6.28, onder 18.41; maan op 19.12. onder 9.12. j Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT UIST op de overgang van de zo- J mer naar de herfst terwijl de natuur de indruk wekt van het tegen deel heeft de Chr. Middenstands bond in keurige brochurevorm een werkprogram gepubliceerd onder dc titel „Belijden en beleid". Bij ons weten gebeurt dit voor de eerste maal en is dat er een bewijs van, hoezeer ook in de kringen van de ehr. middenstanders bezig is zich een nieuwe bezinning baan te oreken op de christelijk-sociale problematiek van vandaag. In dit werkprogram kan men. zoals de inleiding zegt, een verantwoording zien. Een verantwoording tegenover Hem, die een taak in het leven gege ven heeft en tegenover hen rnct wie de bond te maken heeft. Deze opzet is ook tot uitdrukking ge bracht in de omslag, waarop e»n kom pasnaald is afgebeeld, die z»oh richt naar een hugenotenkruis. Concreet ge steld: het beleid dient zich te richten naar het belijden. Het werkprogram zegt dan ook er gens, dat de uitbouw van de Chr. Mid denstandsbond de uitbouw is „van een organisatie van christenen, die er met elkaar èn in de persoonlijke sfeer en in de maatschappij naar willen stre ven het Evangelie gestalte te doen verkrijgen in de wereld". MEN kan moeilijk zeggen, dat deze opvatting reeds in brede kringer van de middenstand gemeengoed is ge worden. Nog altijd Is in het Convent van Chr Sociale Organisaties dc middenstandr- sector de zwakste schakel. Daarin presenteert zich natuurlijk ook een stuk verleden. Jarenlang heb ben de middenstanders te veel in el kaar de concurrent gezien en hebben zij geleefd vanuit de gedachte, dat zij zelf hun peultjes wel konden doppen. Ten gevolge van de naoorlogse ont wikkeling wordt die gedachte lang zaam maar zeker teruggedrongen. Het inzicht breekt baan, dat met name ook bij het zoeken van nieuwe maat- ichapp'jvormen, de chr. middenstan der niet afzijdig mag blijven staan. Vandaar dat het werkprogram ook ergens zegt, dat bij het licht van de Heilige Schrift de middenstanders zelf hier hun bijdrage moeten leveren. Een christen mag nooit leven in de «leur. „On* Inkomen en onze winrt vallen on der de kritiek van ons geloof. Onze op dracht dwingt ons kritisch t* atian te genover het maatschappelijk ferae van cmw Hid". Plannen om Suezkanaal blijvend te DAAR komt nog iet« bij. De erva ringen na de oorlog heboen bij de middenstanders meer dan eens het gevoel doen opkomen, dat zij verge ten worden. Het collectief optreden is een duide lijk kenmerk van onze tijd. Wie ver stek laat gaan daar, waar de grote vraagstukken van het politieke en maatschappelijk beleid worden beslist kan ervan verzekerd zijn, dat het „bij 17, over U en zonder U" werkelijkheid voor hem wordt. Niet ten onrechte leest men dan ook in het werkprogram: „Wij streven ernaar de belangen van de zelfstan digen tot een deel van bet geheel te maken. Wij nemen geen genoegen met het zijn van een vergeten groep, om dat het vergeten van zelfstand'gen bloedarmoede voor de maatschappij betekent. Wij vragen om ruimte om ons te ontplooien en dat niet als een toegift, maar als een facet van het na tionaal belang". En de nieuwe voorzitter van de Chr. Middenstandsbond, de heer H. de Mooy, zei in een toelichting op het werkprogram o.a. dit: „De prijsstabi- lisatiepolltiek van minister Zijl* .ra on dersteunen wij van harte, maar het mag nooit zo worden, dat de midden stand het sluitstuk wordt om de wel vaart voor de toekomst te verzekeren. Het mag niet zo zijn, dat de midden stander van de welvaart weinig merkt." HET stemt tot voldoening, dat de Chr. Middenstandsbond m zijn werkprogram naast tal van andere specifieke middenstandsproblemen ook bijzondere aandacht schenkt aan de sociaal zwakkeren onder de zelfstan digen. Die zijn er genoeg. Veel xlemere Middenstanders verdienen weinig Meer dan hun werknemers. Het is vaak moeizaam ploeteren om het hoofd boven water te houden. Hier ligt een probleem apart. De bezinning is nog in volle gang. Maar" het is duidelijk dat ook 111 de kring van de georganiseerds chr mid denstanders zich een krachtig besri ontwikkelt, dat de chr. orgaoisa'>e een schild moet zijn voor de zwakke Het zijn omvangrijke taken, waar- Voor de Chr. Middenstandsbond zich ziet gesteld. Dit alles moet gesvueden Met behulp van bescheiden middelen en beperkte arbeidskracht. Het laat zich daarom verstaan dat de Chr. Middenstandsbond in net ko- Mende seizoen opnieuw een krachtige actie wil voeren tot versterking van zijn gelederen. Nog duizenden middenstanders staan in de chr. sociale strijd afz'j- dig. Dat is een te betreuren dmz te rneer waar ook de re organisatie „hee: haar streven wil stellen onder de kri tiek van het Evangelie, dat gebiedt in alles naast de ander te gaan staan en de liefde tot onze Heiland gestalte te doen krijgen". Het moge de Chr. Middenstandsbond gelukken m de komende maanden een fori"5 ipr""ir W deen door Dr. Paul Dudley White, de hart specialist van president Eisen hower, is donderdagmiddag voor een kort bezoek aan ons land op Schiphol aangekomen. vervangen HOGE Amerikaanse functionarissen zijn vastbesloten, middelen te vinden om het Suezkanaal blijvend te vervangen, bijvoorbeeld door nieuwe oliepijpleidingen of grote snelle tankschepen voor de omweg om de Kaap de Goede Hoop. Dit wordt in Washington ver nomen. De Amerikaanse regering zou bereid zijn plannen voor de ver vanging van het Suezkanaal financieel aan te moedigen op grond van veiligheidsoverwegingen. Het Westen is van het kanaal te veel afhankelijk en vooral sedert de evacuatie van de Engelsen is dit een kwestie die de aandacht verdient, meent men in Washington. Men legt er de nadruk op dat de behoefte aan een blijvende vervanging van het kanaal zelfs zou bestaan indien het geschil met Egypte tot tevredenheid van het Westen wordt opgelost. Er zou immers altijd het risico blijven dat Nasser of zijn opvolgers de een of andere dag beloften van vrije doorvaart lat^n vervallen. Mei rouw Bonman, de verdedigster i nr. de Nederlander Schmidt, kon ternauuer- nood haar leien redden toen een woedende menigte ft «2 gerechtsgebouw te Djakarta bestormde. Op het kritieke moment slaagde de Nedei'andse jour- gesteld tegen de nahst ïï'illem Mooy man erin de aan dacht can de menigte af te leiden, zodat mei rome Bonman zich ongemerkt Kon terbergon. Op de joto de heer Mooy man, door een steen aan het hoojd gewond, nadat hij zich teweer had razende Indonesiërs. DE BILT. vrijdag 10 uur. De beide depressies, die zich gisieren op de Oceaan bevonden, hebben zich ver enigd tot een omvangrijk lagedruk gebied. dat zich evenwel maar lang zaam verplaatst De" eerste regenzone van het depressiesysteem is tot Enge land en West-Frankrijk doorgedron gen, maar nam snel in betekenis af. Ook de activiteit van de tweede regen zone. die vanmorgen Ierland naderde, neemt af. De kans op regen m onze streken blijft dan ook gering. Wel zullen af en toe wolkenvelden over drijven, die overdag de verwarmende invloed van de zon wat temperen. Overigens komt er in het tempera- tuurvèrloop maar weinig verandering. Naar wordt venvacht, zal blijkens de ontwerp-begroting van Financiën de bij drage, toegekend wegens het verloren gaan van het s.s. Statendam in verband met de bouw van het vervangende schip de Rotterdam, in 1957 gedeeltelijk tot uitbetaling komen. Deze uitgave zal worden gekweten uit het bedrag, dat van 1956 naar 1957 zal kunnen worden overgebracht. Overigens zal, naar het zich iaat aanzien, een be drag van 2.7 miljoen voldoende zijn om de voor 1957 te verwachten betalingen in de onderhavige schadecategorie te ver richten. Een meerderheid van de acbliien landen op de tweede Londense Suei- conferentie heeft sich gisteren uitge sproken voor het plan van de Ameri kaanse minister Dulles om een vereni ging van kanaal gebrul kers op te rich ten. Maar de conferentie stelde tot van daag een beslissing uit over de lastige vraag hoe deae vereniging met de Ver. Naties moet handelen, een kwestie die Drie ter dood veroordeelde Grieks- Cypriotische opstandelingen zijn In de vroege ochtenduren van vrijdag in de gevangenis van Nicosia gehangen, al dus is van bevoegde zijde vernomen. De terechtgestelden zijn: de 23-ja rige Stelios Mavormatis, de 22-jarige Michael Koeisoftas en de 22-jarige An dreas Panajides. De eerste schoot in maart van dit jaar op twee leden van de Britse lucht macht, de laatste twee doodden in mei van dit jaar een korporaal van de Brit se luchtmacht. Gisteravond hadden de verdedigers nog persoonlijk bij gouverneur Sir John Har ding bepleit het drietal gratie te verle nen. Harding wees het beroep van de hand en verklaarde, dat hu geen kans zag zijn besluit te veranderen, _omdat „het recht zijn loop moet hebben", Hardmg gat de verdedigers toestem ming de veroordeelde nationalisten nog een bezoek te brengen. Be verdedigers kwamen terug met de laatste boodschap pen van de mannen. Een hiervan luidde: ,Ik ben dankbaar voor mijn land, mijn plicht gedaan te hebben", en een andere: „Ik ben blij mijn leven voor het vader land te geven". De namen van de beulen zullen zorg- vuldig geheim gehouden worden om te voorkomen, dat de extremisten vergel dingsmaatregelen tegen hen nemen. Donderdag zijn in Limassol vlugschrif ten verspreid, waarin een staking van drie dagen en sluiting van winkels en amusementslokalen naar aanleiding van het ophangen van „weer drie helden wordt aangekondigd. De geschriften zijn afkomstig van de onlangs opgerichte or- fJET jongste probleem rond de Suezkwestie is het tinden tan een afkorting i oor de op tP richten ereniging i"n gebruikers tan het Suezkanaal. Volgens een toorstel. dat aan het brein tan de Franse premier Guy Mallet schijnt te zijn ontsproten, zal de i ereniging de naam „Coope- ratiie Association of Suez Canal Users' krijgen. Maar de moeilijkheid is dal (ie initialen hienanCascit, klinken als een woord in het Franse patois, dat ongei eer ,.pest" betekent. Sommige afgevaardigden hebben nu de afkorting Casitvoorgesteld, waarbij Suezkanaal als één woord beschouwd teordt. Gok dit voorstel is echter niet best ontvangen. De diplomaten zijn bang dat het woord „Cast" te ieel zal doen denken aan „casus belli", de t eel gebruikte Latijnse uitdrukking t oor „een an middellijke aanleiding tot oorlog". ganisatie .Politiek comité voor de Cypri sche strijd", de Peko. Donderdag waren de winkels in Nico sia, Ltmamol, Kyrenia en de dorpen van het eiland gesloten. Café's en amuse mentslokalen sloten eveneens vrijwillig. Enkele duizenden Cyprische arbeiders van militaire bases hadden het werk neergelegd. Ook duizenden bouwvakar beiders staakten. Drie leden van de veiligheidsstrijd krachten op Cyprus zijn donderdagavond licht gewond bij een bomaanslag op Brit se militaire auto's te Famagusta. De op standelingen wierpen drie bommen, die enige scbade aan de voertuigen aanricht ten. (Van onze Haagse redactie) De regering acht het handhaven van de bevoegdheid maximumprijzen voor te schrijven geboden. De Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939, die uiterlijk tot en met 26 sep tember 1956 in werking zou zijn, zal met ingang van 27 september 1956 voor de tijd van een jaar opnieuw m wer king treden. Dit delen de minister van Economische Zaken, prof. Zijlstra en de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoor ziening ad interim, ir. Staf, mede in een Memorie van toelichting op de her nieuwde inwerkstelling van de Prijsop drijvings- en Hamsterwet 1939. Naar het oordeel van de ministers was ulks noodzakelijk ter verwezenlijking van de door de regering gevolgde poli tiek van prijsstabilisatie die inhoudt dat kan worden opgetreden in die gevallen, waarin een niet gerechtvaardigde prijs verhoging heeft plaatsgevonden of dreigt. De indiening bij de Staten-Generaal van een wetsvoorstel, naar aanleiding van het op verzoek van de regering door de Sociaal-Economische Raad uit gebrachte advies omtrent de vraag, in welke mate de regering in de toekomst bij voortduring de beschikking dient te hebben over bevoegdheden op het ge bied van de prijzen, zal binnen niet al te lange tijd kunnen geschieden. krachtige groei van de bij haar aan gesloten organisaties. Dit zou niet alleen strekken tot, zegen van de middenstand zelf, maar gedachtig aan het bekende woord van wijlen tfs Talma ook van ons volk "1c; - c (Van onze Haagse redacteur) De geprojecteerde personeelsforma tie van de belastingdienst vertoont voor 1957 een uitbreiding met 550 olaatsen. Deze uitbreiding is nodig in verband met de werkzaamheden voor de alge mene ouderdomsverzekering, welke aan de belastingdienst zijn opgedragen. Naar voorlopige raming zullen, wan neer vanaf 1958 de jaarlijkse voorlo pige en definitieve vaststelling van de verzekeringspremies en de invordering daarvan volledig hun beslag hebben ge kregen. 1060 man nodig zijn. Voor het jaar 1957 zal nog met 800 mon kunnen worden volsta het Westen de steun heeft gekost van Pakistan, Zweden en Denemarken. De eerste tegemoetkoming aan de ..neutralen" was, dat de leden van het genootschap zelf mogen bepalen of zij de kanaalgelden zullen betalen aan het genootschap of aan Egypte. Maar gezaghebbende kringen zeiden dat de andere punten van Dulles' plan, gistermiddag door een commissie van deskundigen zwart-op-wit gezet, gister avond door de conferentie aanvaard 2 Vanmorgen zouden de deskundigen samenkomen om de kwestie-V.N. op te nemen en twee uur later zouden zij aan de ministers van Buitenlandse Zaken verslag uitbrengen. Men verwachtte dat de conferentie dan zou eindigen. Het deHnitieve plan zal nu ter over weging worden gezonden naar de deel nemende regeringen. De antwoorden worden binnen 10 a 14 dagen verwacht en de vereniging moet binnen twee weken daarna, dus half oktober, aan tiet werk kunnen gaan. Een Nederlandse woordvoerder verwachtte dat 13 a 14 van de 18 landen zullen meedoen. De Westelijke Grote Drie wilden niet afstappen ^van het plan ervaren buez- loodsen in dienst te^jtSemen en die be schikbaar te stellen voor de schepen van leden. De voornaamste reden is dat extra-loodsen beschikbaar moeten zijn als Egypte loodsen tekort komt. Het Egyptische hoge gezagsorgaan voor het Suezkanaal heeft gisteren juist de door vaart van schepen door het kanaal be spoedigd door weer drie konvooien per dag in te voeren. In Britse kringen is het besluit tot oprichting van de gebruikersorganisatie een middel tot versterking van de posi tie van de voorstanders van internatio nalisering van het Kanaal genoemd. Oprichting van deze organisatie zal er vrijwel zeker toe leiden dat een groot deel van de tolgelden, die aan het Egyp tische beheersorgaan worden betaald, In de kas van de nieuwe organisatie zal vloeien, aldus werd in de Britse kringen vernomen. Ook wordt verwacht, dat weigering van president Nasser tot samenwerking met de organisatie tot gevolg zal heb ben, dat de kwestie van het Suezkanaal dadelijk bij de "Veiligheidsraad van de Verenigde Naties aanhangig wordt ge maakt. Voordien verwacht men met. dat een schip van één van de bij de organisatie aangesloten landen ral trachten zich een doorgang door het ka naal te verschaffen. Een verergering van de crisis >-ond het Suezkanaal zal voor Napels reeds na korte tijd een schade van tiental len miljoen lires kunnen gaan beteke nen. Door een eventuele Btopietting van de aanvoer van vloeibare brand stoffen nit de Kanaalzone soa deze ha ven tweederde van haar goederenver keer verliezen. De werkgelegenheid in de havens, de olieraffinaderijen en de andere indus trieën zou een geweldige vermindering ondergaan. In 1955 zijn in Nap-ls 3.416.763 ton aardolie en aardoliederiva ten gelost. 50.000 scheepspassagiers, die hun reis via het Suezkanaal hadden ge maakt, zijn in dat jaar in Napels .-an land gegaan. Tot nu toe hebben vijf grote schepen van de Orient Line en de Koninklijke Rotterdamse Lloyd, die on der normale omstandigheden Napels zouden aandoen, de weg om Kaap de Goede Hoop gekozen. Ook in Genua maakt men zich be zorgd. Als tankschepen het Suezkanaal zou den vermijden, zou dit verder ernstige gevolgen kunnen hebben voor de In de Saoedi-Arabische oüehavenstad Damman aan de Perzische Golf zijn gisteren de twee grote ollekoningen van de Arabische wereld koning Saoed van Saoedi-Arabië en koning Felsal van Irak samengekomen. Men verwacht van de bijeenkomst het begin van een nieuw tijdperk m de betrekkingen tussen de beide ko ninklijke huizen. Er bestaat een geschil tussen de beide families sedert koning Ibn Saoed in 1926 het Hasjemitische huis uit de Heöjas verdreef en dit ge bied bij Saoedi-ACabië inlijfde. De Has- jemietea in Irak en Jordanië hebben van hun kant altijd het denkbeeld van een door het Hasjemïetische huis gere geerd Groot-Syrië levend gehouden, on danks oppositie van koning Ibn Saoed, de vader van koning Saoed. Het lijkt wel zeker, dat de twee olie potentaten ook druk zullen praten over de Suezkwestie. Beide naties hebbeD gezegd volledig achter Egypte te staan in het Suezgeschil. Maar men gelooft, dat zij zich ernstig zorgen maken dat de Suezcrisis zich zal toespitsen en de oliestroom afgedamd zal worden. Mevrouw Mieke Bouman, de verdedigster in de zaak-Schmïdt. is hedenmorgen om half zeven plaatselijke tijd op het vliegveld Kema- joran hij Djakarta aan boord van het K.L.M.-Iijntoestel met be stemming Amsterdam gegaan. De betrokken autoriteiten hadde» haar vertrek geheim gehouden. Slechts enkele Nederlandse ambassade-functionarissen deden haar uitgeleide. Een aantal rechercheurs hield een oogje in het zeik Me vrouw Bouman had haar beide Siamese lievelingskatten by zich. Haar vertrek volgde vier dagen na het incident in het Djakar- taanse gerechtsgebouw waar een woedende menigte -haar trachtte te grijpen. In een onderhoud met de correspon dent van het A.N.P. m Djakarta even voor haar vertrek, onthulde mevrouw Bouman. dat vrienden en Nederlandse functionarissen haar al maanden gele den hadden aargeraden om de verdedi ging op te geven, en naar Nederland te rug te gaan. „Maar ik wilde blijven om (Van onze New Yorkse correspondent) Prins Bernhardi is voornemens eind oktober een bezoek van een week aan de Verenigde Staten te brengen. Op uitnodiging van de Amerikaanse ma rine zal de Prins namelijk deelnemen aan een oefentocht van het tweede Amerikaanse supervliegkampschip „Saratoga", dat onlangs werd afge bouwd. De „Saratoga" is het eerste zusterschip Van het grootste oorlogs schip ter wereid, de 60.000 ton meten de „Forrestal". Prins Bernhard heeft zich voorts be reid verklaard op 30 oktober m New York een rede uit te spreken op een luncbbijeeckomst, georganiseerd door de Nederlandse Kamer van Koophandel m Amerika. Aan deze maaltijd zal een groot aantal vooraanstaanden uit het Amerikaanse bedrijfsleven en de Ame rikaanse politieke wereld deelnemen. De Prins zal spreken over het on derwerp: „Internationale verantwoorde- scheepsbouw- en reparatiebedrijven, die zich de laatste jaren op Sicilië ontv ïk- keld hebben met Palermo als middel punt. Bovendien is aardolie een der voornaamste mvoergoederen op Sicilië lijkheden van de Westerse mogendhe den jegens de onderontwikkelde gebie den". Z.K.H. de Prins zal ook een. be zoek aan New Orleans brengen, waar hij eveneens een rede zal uitspreken. (Van onze parlementaire redacteur) Hedenmorgen werd prof. Van der Pot, hoogleraar in het staatsrecht te Gronin gen, door H.M. de Koningin op paleis Soestdijk ontvangen. Nu de Koningin blijkbaar ook aan deze hoogleraar een staatsrechterlijk ad vies heeft gevraagd, zoals maandag het geval is geweest met de hoogleraren Donner, Oud, Kranenburg en Beel, wordt het bezoek van gistermiddag van de socialistische fractievoorzitter, mr. Bur ger, op paleis Soestdijk in diplomatieke kringen niet langer in verband gebracht met een rechtstreekse formatie- of in formatieopdracht aan mr. Burger. Blijkbaar heeft de Komngin een nieuwe procedure op het oog, die zij wil toepassen bij het verstrekken van een nieuwe opdracht. Daarbij rijzen blijkbaar enige staatsrechtelijke en poli tieke moeilijkheden. De nieuwe proce dure zou wel eens betrekking kunnen hebben op een collectieve informatieve opdracht aan de vijf fractievoorzitters, eventueel onder leiding van een neu trale voorzitter, bijv. de vice-president van de Raad van State, mr. dr/Rutgers. Het zou dus mogelijk kunnen zijn," dat de Komngin hierover de mening van enkele staatsrechtgeleerden en politici wil horen. mijn werk zolang mogelijk voort te zet ten". Mevrouw Bouman zei thans te vertrek ken omdat zij toch niets meer voor haar cliënt kon doen behalve de uitspraak van de rechter af te wachten, en ook om dat „het nu wei duidelijk is dat mjjn veiligheid niet langer gegarandeerd wordt". Mevrouw Bonman was tot dete slotsom gekomen nadat de autoriteiten haar hadden aangeraden haar toevlucht te zoeken in de ambassade. Mevrouw Bouman zei, dat zij slechts minachting had voor de menigte die haar maandag in het gerechtsgebouw had aangevallen. Zij was op het hoofd en de schouders geslagen voor een Nederlandse journalist er in slaagde de aandacht van haar aanvallers af te leiden. Mevrouw Bouman zei, dat de menigte geleid werd door de voornaamste getuige a charge Manoppo, die in april ook de demonstra ties tegen de Nederlandse advocaat Van Empels had geleid toen deze in Indonesië aankwam. Mevrouw Bouman heeft donderdag ochtend nog een bezoek gebracht aan Schmidt, die in de Tjopingagevangenis vertoeft. Zij zei, dat Schmidt zich kenne lijk zorgen maakte over haar veiligheid, nadat hij vernomen had hoe zij in het gerechtsgebouw was aangevallen. Zij heeft de hele ochtend met Schmidt ge praat. Ondanks de drie jaar die hij reeds m gevangenschap heeft doorgebracht, is zijn geest ongebroken, zo verklaarde zij. Op de vraag van de A.N.P.-correspon- dent, waar zij het meest naar verlangt m Nederland, antwoordde mevr. Bou man: „lang en rustig slapen". Naar wij vernemen ligt het ln de bedoeling van mevrouw Bouman niet ter stond naar Nederland terug te keren. Mr. Bouman, die in Zwolle woonachtig is, is hedenochtend zijn echtgenote per vliegtuig tegemoet gereisd. Het echtpaar Bouman is voornemens ten minste tot na de uitspraak in de zaak-Schmidt met vakantie in het buitenland te blijven. Zesendertig personen zün in de Alge rijnse steden O ran en Orleansville aan gehouden en beschuldigd van een com munistische samenzwering tegen de staat, aldus is donderdagavond in gewoonlijk welingelichte kringen te Algiers verno men. Onder de gearresteerden bevinden zich zeventien mannen en zeven, vrouwen van Europese afkomst. Gisteren zijn bij zuiveringsacties veer tien rebellen door de Franse troepen ge dood. Drie Franse soldaten werden ge wond. toen Algerijnen een handgranaat m een legervrachtauto wierpen. Eén tan dc mooiste combinaties op een ring- en schoonrijderij die donderdag te Enkhuizen werd gehouden, ter gelegenheid ian het 50-jaripe bestaan tan de F.nkhutzrr Harddraverij Vereniging. De miljoenste vluchteling sedert de registratie op één januari 1949 begon, is donderdag in Wes:-Berlijn aangekomen. Dit cijfer heeft alleen betrekking op de Oostduitsers, die poli tiek asyl in West-Berlijn hebben gevraagd. Ongeveer eenzelfde aantal is direct naar West-Duit" land gegaan. Autoriteiten, die zich met vluchtelingenzaken bezig houden, verklaar den, dat ruim een half miljoen der in West-Berlijn geregistreerde vluchte lingen jonger zijn dan 25 jaar. De meesten zijn tussen 18 en 25 jaar oud -— de leeftijdsgroep, die in aanmerking komt voor militaire dienst. Gemiddeld bomen er thans 300 tot 500 Oostduilse vluchtelingen dag in West-Berlijn aan. per

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1