Volgende fase in kabinetsformatie Onderzoek mogelijkheid tot samenstelling van kabinet Londense conferentie gisteren gesloten Gevechten tussen politie en studenten 111 Overspanning kan economie nadelig beïnvloeden m NASSER GAAT SPREKEN: MET ARABISCHE LEIDERS I Gloster Meteor bij landing in brand Geen reconstructie zonder meer 98 w Ontgroeningsfeesten Delft Minister Zijlstra waarschuwt voor gevaren Telegram aan mevr. Bouman Weer overzicht ZATERDAG 22 SEPTEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 349S Weerbericht Spanningen op de arbeidsmarkt Geen eenstemmig advies over salarissen van hogere ambtenaren Turkse krantenjongen overtrad perswet Directeur: H. DE RUIG O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van onze parlementaire redacteur) H.M. de Koningin heeft mr. J. A. W. Burger, de socialistische fractievoorzitter verzocht een onderzoek in te stellen naar de moge lijkheid tot samenstelling van eer. kabinet. Mr. Burger heeft de op dracht aanvaard. Dit communiqué werd gistermiddag door het Kabinet van de Koningin uitgegeven. Nadat prof. Van der Pot, de Groningse staatsrechtgeleerde, gistermorgen op paleis Soestdijk ont vangen was voor het uitbrengen van een staatsrechtelijk advies. Men neemt in politieke kringen aan, dat de Koningin gewacht heeft op het advies van prof. Van der Pot, voordat zij mr. Burger, die donderdagmiddag reeds op paleis Soestdijk ontvangen was, als nieuwe informateur aanwees. Zie verder pagina 3 wËmmm li SiIfSè DE on tgroeriingsf eesten te Delft zijn op een onplezierige wijze geëindigd. In verband met de bekende animositeit tussen het Delftse Studentencorps en de Delftse Studentenbond had dc politie bepaald, dat de route van de traditionele fakkeloptocht van het corps niet over de Oude Delft langs de sociëteit van de Delftse Studentenbond mocht leiden. De senaat bleek de stoet echter niet in de hand te hebben en kort na middernacht trokken de studenten van het corps langs de sociëteit van de bond. Inkrimpen Zie verder pagina 3 Aan onze lezers gratis tot 1 oktober 1956 TL «I -il SaakaaaaMay V Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtcndienst abonnementen 18.30—19.30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygenspïein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week. 2.48 per maand 7.40 per kwartaal. Losse nummers l'i cent! Verschijnt dagelijks X Weersverwachting, geldig tot zondagavond, WEINIG VERANDERING Droog en tamelijk zonnig weer. Overwegend ma tige Zuidoostelijke wind. Dezelfde of iets lagere temperaturen. ZON EN MAAN 23 scpt.zon op 6.29, onder 18.38; maan op 19.43. onder 10.24. 24 sept.zon op 6.31, onder 18.36; maan op 20.20, onder 11.35. Mr. J. A. W. Burger hei opdracht aanvaart (Van een onzer verslaggevers). Vrijdagmiddag is aan het begin van de landingsbaan aan de Van Weerden Poelmanweg op de vliegbasis Soester- berg, een Gloster Meteor 8 bij de lan ding afgegleden en Ln brand gevlogen. De piloot, de 25 jarige reserve-sergeant vlieger W. B. Burgstede, uit Hilversum, kon door de zeer parate brandweer heelhuids uit de cockpit worden -ge holpen. Het toestel brandde praktisch uit De piloot is in het burgerleven zweefvlieger-Instructeur op Tcrlet. Vrijdagmiddag zijn in het Milvakamp Ie Kijkduin enkele reserve-officieren vnn de Milvrt beëdigd. Ken der nieuwe officieren nas mej. K. Stafdochter van de demissionaire minister van Oorlog en Marine, de heer C. Staf. De bewindsman wenst zijn dochter met de beëdiging geluk. Het staatsrechtelijk advies heeft waar schijnlijk betrekking gehad op de in voering van een nieuwe procedure bij de kabinetsformatie. Hierover heeft de Koningin maandag jl. ook reeds de vier De voornaamste zeevarende mogendheden van de vrije wereld hebben besloten binnen tien dagen een genootschap van gebruikers van het Suex- kanaal (SCUA) te vormen en de hulp der V.N. in te roepen om te streven naar een regeling per half oktober. De grote verrassing van de tweede Londense conferentie was evenwel, dat Frankrijk zijn onmiddellijke goedkeuring van het plan voorbehouden heeft, kennelijk omdat het dit als niet krachtig genoeg beschouwt. Enige andere landen, waaronder Japan, Pakistan, Zweden, Iran en Ethiopië, heb ben uit verschillende overwegingen voorbehoud gemaakt. Zij stonden echter allen veel soepeler tegen de definitieve, verwaterde versie van SCUA dan toen het plan voor de eerste maal onthuld werd. Vrijwel direct na de conferentie is de Amerikaanse minister van Buitenland se Zaken John Foster Dulles per speci aal vliegtuig naar Washington vertrok ken. Bij zijn vertrek zei hij: „Het/was een goede conferentie. Er is goed werk gedaan en er was een wil tot samen- werking. Ik ben zeer tevreden over het resultaat." De raad van bestuur van SCUA, be staande uit een afgevaardigde van elk land, dat toetreedt, zal 1 okt. in Londen bijeenkomen. Zijn onmiddellijke taak zal zijn: 1. Een ontwerp op te stellen voor .in ternationaal beheer van het kanaal. In de eerste twee weken van oktober zal de veiligheidsraad gevraagd worden dit ontwerp goed te keuren. 2. Te streven naar de samenwerking van Egypte voor „de veilige, ordelijke efficiënte en economische doorvaart" van de schepen van de leden. 3. Een onderzoek in te stellen naar ;^4ere wegen, mocht het Kanaal ooit - ■r hen gesloten worden, SCUA is reeds verzekerd van het lid maatschap van 11 landen de V.S., Groot-Britannië. Italië. Australië. Nieuw- 2eeiand, Portugal, Wesl-Duitsland, Ne derland, Turkije, Spapje en Noorwegen. Uit verklaringen van afgevaardigden van Zweden en Denemarken blijkt, dat hun landen waarschijnlijk het plan zui len aannemen. Japan, Iran, Ethiopi" en Pakistan twijfelen nog. maar hun hou- ding aan hét slot van de conferentie heeft Westerse functionarissen goede hoop gegeven, dat deze Oosterse landen eveneens zouden toetreden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Pineau verklaarde op de slotzit ting, dat gezien de afwijking van ae oorspronkelijke opzet van zijn regering, hij eerst zijn collega's zou moeten raad plegen. Hij voegde hieraan toe. dat in dien hun antwoord positief is er zeker een voorbehoud aan verbonden zal zijn. Zijn grootste bezwaar is. dat de ölua de leden vrij laat de kanaalgelden aan Egypte te betalen, zoals de v.a. en West-Duitsland dit reeds onder protest doen. De thans bekendgemaakte oogmerken luiden als deze van een bevriende eniging: 1. Te streven naar een definitieve of voorlopige regeling en de leden te nei- pen hun rechten te beschermen vrije lijk in tijd van oorlog en vrede gebsui te maken van het kanaal. 2, Met Egyptische hulp de veilige en vrije doorvaart te bevorderen. 3. Elk ander land kan toetreden tot het genootschap. 4. Het In ontvangst nemen van ka naalgelden van landen, welke misschien liever de SCUA dan Egypte betalen. 3. Nauwkeurig te letten op de vaart door het kanaal. hoogleraren Donner, Kranenburg, Beel en Oud geraadpleegd. De ingewonnen adviezen hebben tenslotte blijkbaar niet geleid tot het toepassen van deze nieuwe procedure die wel eens betrekking zou kunnen hebben gehad op een collec tieve informatieve opdracht aan de vijf fractievoorzitters onder leiding van een neutrale .voorzitter. Bijv. de vice-presi dent van de Raad van State, dr. Rutgers, die immers ook enige malen deze week door H.M. de Koningin is ontvangen Overigens blijft deze zaak „het geheim van Sbestdijlc". De aanwijzing van mr. Burger als in formateur doet de vraag rijzen in welke richting de socialistische fractieleider zal koersen. De aanvankelijke verwach ting, dat hij het zal zoeken in de vor ming van een kabinet van socialisten, Chr. Historischen en liberalen, doet thans geen opgeld meer. Is het informa tiewerk van prof. De Gaay Fortman vastgelopen op de weigering van de Chr. Historischen om mee te doen aan de vorming van een kabinet zonder de P. v. d. A., nadat in een eerder stadium diens poging om een kabinet van brede samenstelling te vormen door de weige ring van de socialisten was mislukt, thans schijnt het zo te zijn, dat de Chr. Historischen evenmin bereid zijn in een kabinet zitting te nemen waaraan de K.V.P. ontbreekt. -- Na de zaken so staan mag verwacht worden, dat mr. Burger ln eerste aanleg opnieuw zal trachten met de K.V.P. tot overeenstemming te komen. Hij zal dus eerst moeten gaan werken aan de op stelling van een regeringsprogram en aan een daarop gebaseerde zetelverde ling. Hoewel men mag aannemen dat mr. Burger de vorming van een kabinet van brede samenstelling zal trachten te onderzoeken en daarbij het minister- presidentschap wel weer voor dr. Drces zal reserveren, zal zijn informatiearbeld zich niet kunnen richten op een recon structie van het demissionaire kabinet- Drees zonder meer. Zonder regeringsprogram en alleen maar met een accoord over de zetelver deling komt elk kabinet, gereconstru eerd of niet, in de lucht te hangen. De grote moeilijkheid tussen de P. v. d. A. en de K.V.P. was tot dusver dat de K.V.P. onvoldoende zekerheid verkregen heeft over de paragraaf met betrekking tot de zetelverdeling en over de zeggenschap in de sociaal-economische sector van het regeringsbeleid, waardoor de bezitsvor ming zich in haar geest zou kunnen vol trekken. In dit opzicht zijn program en zetelverdeling door de K.V.P, steeds nauw aan eikaar verbonden. Mr. Burger zal dus op deze punten naar nieuwe we gen moeten zoeken. Verwacht nag wor den dat de nieuwe informateur de ko mende dagen vooral met zijn geestver wanten overleg zal plegen voordat hij met de andere partijen gaat spreken. Mr. Burger heeft gistermiddag ln het Tweede Kamergebouw een gesprek ge had met de demissionaire minister van O. K. en W„ mr. Cals. Men neemt aan dat de informateur aan mr. Cals heeft gevraagd of hij de verbindingsman wil zijn tussen hem en de K.V.P. Verwacht wordt dat hij zulke figuren ook uit de andere politieke partijen zal trachten aan te werven. ln Nijmegen ivorilt momenteel druk gewerkt aan de restauratie van enkele wandtapijten. Deze -werkzaamheden ver eisen een grote nauwkeurigheid. Ken der dames neemt hier een antiek tapijt uil dc zgn. Aeneas-serie onder handen. Daar was de deur gesloten en waren de ramen aan de binnenzijde geblin deerd. terwijl geen mens zich liet zien. Ofschoon er dus geen enkele provoca tie was. begonnen dc leden van het corps brandende fakkels en straatstenen naar de ramen van het sociëteitsgebouw te werpen, waardoor verscheidene rui ten sneuvelden. Inmiddels trachtten anderen de deur te forceren. Enige agenten van politie, die de optocht begeleiden, konden aan vankelijk niets uitrichten. Nadat echter assistentie was gekregen, werd met de gummiknuppel de stoet van corpsleden uiteengedreven en de Oude Delft schoongeveegd. Enige vertegenwoordigers van de se naat van het Delftse Studentencorps begaven zich daarna naar de sociëteit van de bond bm de zaak te bespreken. Zij werden echter verre van hartelijk ontvangen. Op het dak van de sociëteit werd intussen een gevecht geleverd tussen politie en corpsleden, die via het dak de sociëteit trachtten binnen te dringen. Een student, viel daarbij van een hoogte van ongeveer drie meter, maar kwam er zonder letsel af. De Ondanks het voortduren van de gunstige economische conjunctuur, de verdere toeneming van de uitvoer en zij het in zwakker tempo dan in voorgaande jaren groeiende industriële productie acht de minister van Economische Zaken het nodig in de Memorie van Toelichting op de begro ting voor 1957 van zijn departement te wijzen op enkele gevaren die onze economie bedreigen. In de eerste plaats wordt gewezen op de betalingsbalans, die over het eerste halfjaar van 1956 een onaanzienlijk nadelig saldo heeft opgeleverd. Hoewel in het algemeen de tweede helft van het jaar door de toeneming van de agrarische export een gunstiger beeld vertoont dan de eerste acht de minister het stellig niet verantwoord om voor 1956 nog op een overschot van enige betekenis te rekenen. Integendeel de ontwikkeling van de laatste maanden in aanmerking genomen lijkt een betalingsbalanstekort veel waar schijnlijker. Hierbij dient bedacht dat een zeker overschot zeer wenselijk zou zijn. Het tweede gevaar waarop de minis ter wijst is de overspanning waardoor de economische ontwikkeling- op lange re termijn, gezien nadelig kan worden beïnvloed. De reeds grote spanningen op de arbeidsmarkt hebben nog steeds de tendenz toe te nemen. De daarmede samenhangende voortdurende op waartse druk op het loon- en prijsniveau blijft een onverminderd potentieel ge vaar voor het ontstaan van niet verant woorde kosten en prijsstijgingen. Tussen Krimpen a. d. IJssel cn Capelle a. d. IJssel wordt op hel ogenblik hard gewerkt aan de grootste, beweegbare stormvloedkering ter wereld. Als dit werk het volgend, jaar gereed zal zijn, zal het achterland een groot gedeelte van de provincies Zuid-Holand en Utrecht hij een eventuele stormvloed minder gevaar lopen dan in 1953, toen hier ernstige doorbraken dreigden. Een overzicht van de enorme bouwput, waarin de fundering wordt gelegd voor de pijlers, die de brug cn de stormvloed- schuiven zullen moeten torsen. Deze kunnen, indien zij zich voor doen, onze concurrentiepositie op de buitenlandse markten ondermijnen, het geen de met het oog op de snel groei ende bevolking noodzakelijke expansie van onze economie in de toekomst zou belemmeren en een structurele werkloos heid in het leven zou roepen. In dit verband merkt de minister op. dat de uitvoerstijging in de afgelopen twee jaren meer en'meer "parallel loopt aan de toeneming van het inkomen in andere landen, terwijl in de daaraan voorafgaande jaren onze uitvoerstijging groter was dan de inkomenstijging in het buitenland. Zulks wijst er op dat in de vroegere jaren de prijs van onze uitvoergoederen gunstig afstak bij die van andere aanbieders en dat onze con currentiepositie zich geleidelijk zoveel moet hebben vernauwd, dat zij in de latere jaren minder aanleiding geeft tot het vervangen van uit andere lan den afkomstige producten door Neder land. De verwachting ligt voor de hand, dat «ok bij handhaving van dc huidige co&ourrentieposilie in de naaste toe- komjt ons export-accres geleidelijk ver der zal inkrimpen. Eventuele onver antwoorde kostenstijgingen zouden dit proces versnellen. Temeer als men bedenkt dat een be paalde marge nodig is voor eventuele kostenstijgingen voortvloeiende uit het invoeren van de ouderdomsverzekering cn uit mogelijke verdere voorzieningen op het gebied van de invaliditeitsverze kering cn van de weduwen- en wezen- zorg cn dat voorts het huidige kosten niveau wordt bepaald door het relatief lager huurpeil, lijkt de conclusie ge wettigd dat het thans nog hoge tempo van uitvoerstijging niet verondersteld kan worden nog speelruimte te bieden voor kostenstijgingen die niet onvermij delijk zijn. De Nederlandse Orde van Advocaten, die vrijdag in .„Royal" te Arnhem, een algemene jaarvergadering heeft gehou den, heeft tijdens deze bijeenkomst een telegram gezonden aan mevrouw Bou man. De inhoud van het telegram was: ,,.Oe Nederlandse Orde van Advocaten, in vergadering bijeen te Arnhem, geeft uiting van haar grote bewondering voor de onverschrokken en vastberaden strijd ter verdediging van de mens in nood. Zij wenst u bebondeD thuiskomsx". De Centrale Commissie voor Georga niseerd Overleg in ambtenarenzaken heeft gisteren in haar vergadering die onder voorzitterschap van de heer A. Mastenbroek is gehouden, het voorstel van het kabinet tot verhoging van de salarissen der hogere ambtenaren nader besproken. De centrale commissie heeft over dit voorstel geen eenstemmig advies kunnen uitbrengen. De commissie heeft een gunstig advies uitgebracht over het voorstel tot her ziening van de salariëring der leraren bij het kweekschoolonderwijs. De com missie heeft eveneens besloten tot een eenstemmig gunstig advies over een voorlopig voorstel tot bezitsvorming door het overheidspersoneel door middel van een spaarregeling. verhouding tussen de burgerij van Delft en de studenten, die toch al ge spannen was, is er niet beter op gewor den. Er gaan al stemmen op om van het hoger gezag te eisen, dat aan het gedrag van de studenten paal en perk wordt gesteld. Er Is, naar wij vannacht vernamen, een comité ln oprichting, dat zich tot de Officier van Justitie wil wenden. Gistermiddag, tijdens de inauguratie van de candidaat-leden, hield de presi dent van de senaat van het Delftse Studentencorps een rede, waarin hij .ge wag maakte van een „incident, dat zeer ernstig had kunnen zijn, doch gelukkig goed is afgelopen". Donderdag heeft te Ankara een 15-jarige krantenjongen terecht gestaan wegens over treding van de nieuwe strenge perswet door luidkeels nieuws uit te. roepen. De jongen, Tahsin Vedat Moetloe genaamdis de eerste die krachtens de wetsbepaling, welke het uitroepen van nieuws verbiedt, wordt berecht. De nieuwe perswet is begin juni aangenomen om een einde te maken aan wat premier Adnan Menderes journalistieke sabo tage" van zijn politiek noemde. Moetloe, een leerling van een middelbare school, heeft op 22 augustus op een der voornaam ste pleinen van Turkije getracht de verkoop van zijn kranten te bevorderen door luide te roe pen „minister van Financiën treedt af". De minister van Financiën, Nedim Okmen had inderdaad" die dag zonder nadere toelich ting zijn ontslag aangeboden. De jongen bekende ge schreeuwd te hebben maar voerde tot zijn verdediging aan, dat hij dit zonder erg had ge daan. De zitting werd verdaagd om op een niet vastgestelde dag een agent van politie .als', getvtïge j te horen. Wordt hij schuldig bevonden, dan kan Moetloe eerr boete vari'ij 500 lira (ruim 680 gulden) krij- l gen. Een tweede overtreding A wordt gestraft met 30 dagen gevangenisstraf. Tengevolge van moeilijkheden in het grafisch bedrijf te Amsterdam, waar door de edities van ons blad buiten Zuid-Holland en Utrecht heden niet kanden verschijnen, waren ook wij tot onze spijt genoodzaakt verscheidene rubrieken achterwege te laten. Wy vertrouwen, dat onze abonnees begrip zullen hebben voor deze moei lijkheden, welke, naar wij hopen, slechts van korte duur zullen zyn. De Directie. Het ms Oranje van. de Stoomvaart Maat schappij Nederland is donderdagmorgen *20 september te Suez aangekomen. Het schip is dezelfde dag 's avonds om elf uur van Port Said doorgevaren naar Napels, waar het 23 september zal aankomen. Op zaterdag 20 september wordt de Oranje in Amsterdam verwacht. DE BILT. zaterdag 10 uur Op de oceaan bevindt zich een vrij diepe depressie, die zich langzaam in Zuid oostelijke richting verplaatst. Zijzal morgen voor de Golf van Biscaye komen te liggen. Op het Europese vasteland vertoont de luchtdruk weer een tendens tot stijgen, het duidelijkst in Scandinavië, waar vanmorgen baro meterstanden van iets meer dan 1930 mb werd afgelezen. Hierdoor neemt in onze omgeving de windtoe uit Oostelijke tot Zuidoostelijke richting. Daardoor wordt morgen iets koelere en drogere lucht aangevoerd. In ver band daarmee zal dè temperatuur morgen iets lager zijn dan vandaag. De regenkansen zijn klein. Boven Noord-Rusland bevond zich een diepe depressie, die geheel met koude lucht is gevuld. Aan de achterzijde ervan stroomt polaire lucht Noord-Rusland en Noord-Scandinavië binnen, waar bij op enkele plaatsen wat natte sneeuw is gevallen. Het persbureau voor het Midden-Oos ten, dat met steun van de Egyptische regering werkt, heeft vrijdagavond ge meld, dat president Nasser zich naar Ryad, de hoofdstad van Saoedi-Arablë zal begeven voor een gedachtenwisseling met koning Saoed en president Sjoekri el Koeatly van Syrië. Er werd geen da tum voor de bespreking genoemd. De drie staatshoofden hebben ook al in maart jl. te Cairo met elkaar ver gaderd. Volgens welingelichte kringen in Cai ro za! Nasser vandaag per vliegtuig naar Dammam, een Arabische haven aan de Perzische golf gaan, waar juist koning Saoed en koning Feisal van Irak overleg hebben gepleegd. De vorsten hebben gesproken over de Suezkwestie, het olievraagstuk en over een, nieuwe gezamenlijke bijdrage voor steun aan Jordanië. Tussen de vorstenhuizen van Irak en Saoedi-Arabië heeft vele jarenonenig heid bestaj.n, die een gevolg was van het feit, dat destijds Koning Ibn Saoed van Saoedi-Arabië de Hasjemieten, tot welke familie Feisal behoort, uit de Hed- jaz heeft verdreven. Volgens berichten uit Damascus'zul len Nasser, Saoed en Koeatly spreken over de huidige Westelijke politiek en de samenbundeling van de Arabische actie met het oog op de ontwikkeling vart de Suezkwestie. De Indiase premier, Nehroe, komt maandag in Saoedi-Arabië 'aan, waar hij te Ryad koning Saoed zal ontmoeten. NAAM STRAAT WOONPLAATS wenst het dagblad Trouw tot 1 oktober 1956 gratfs te ontvangen en zich te abonneren. Betaling zal geschieden per week (57 cent) per kwartaal 7,40). Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aant Administratie .„TROUW", W. de Withstraat 30, ROTTeRDAH I ill's! '4-SÏ- V, DT'i gjftaaaa

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1