Trekt uit uw bornput! Egyptische klacht bij Veiligheidsraad Regeringsprogram geeft geen moeui meer Begroting Verkeer en Waterstaat Nieuwe havens in achter sluizen Vergroting vloedbekken is vergroting stroomsnelheid ONENIGHEID over SUEZKWESTIE Ernstig ongeval te Ylaardingen Arabische Grote Drie akkoord Oliebuisleiding van Perzische Golf naar Middell. Zee Bouw stormvloedkering in Hollandsche IJssel nadert eindfase Ook Nederland in Suezorgaan Verkeerscontrole op grote wegen wordt verscherpt Israëlische vrouw doodgeschoten Weer overzicht DINSDAG 25 SEPTEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3495 r Weerbericht m Nieuw vliegtuig voor leden Koninklijk Huis m President Somoza na aanslag verlamd r - V. TWEE DODEN AMERIKA heeft gisteren getracht bü Frankrijk de indruk weg te nemen, dat dit land in de Suezkwestie door Amerika in de steek is gelaten. De Amerikaanse ambassadeur in Parijs, Dillon, bracht op eigen initiatief een bezoek aan de de Franse premier Guy Mollet. Blijkbaar was dit bezoek bedoeld om de lucht te zuiveren na de redevoering waarin Mollet zondag uitdrukking gaf aan de „bitter heid en ongerustheid van Frankrijk over het gebrek aan eensgezind heid met de bondgenoten" Frankrijk is vooral geprikkeld omdat de op te richten organisatie van Suezkanaalgebruikers naar Franse smaak maar een wankel geval wordt. Ook Egypte heeft gisteren een spoedvergadering van de Vei ligheidsraad gevraagd, „aangezien enkele mogendheden, in het bij zonder Engeland en Frankrijk, tegen Egypte optreden op een wijze, die de internationale vrede en veiligheid in gevaar brengt en een ernstige schending betekent van het handvest der Verenigde Naties". Vrije doorvaart Selivyn Lloyd: Frans voorstel: De preventieve verkeerssur- veillance op de grote intercom munale wegen zal worden ge ïntensiveerd. Hiervoor zal snel modern motormaterieel worden aangeschaft. Dit deelt de minister van Justitie mee in zijn begro ting. Kan aan dc Rotterdamse Wa terweg nog wel langer worden voortgegaan met het maken van de daaraan verbonden ernstige bezwaren voor de havenexploita tie nieuwe ftavenbekkens ach ter sluizen te worden aangelegd? gratis tot I oktober 1956 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 I Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'S-Giavenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424887 Redactie: Teï. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362589 Sch!edam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abdnnementsprijs 57 cent per week. 2.48 per maand, 7.40 per kwartaal. Losse nummers IS cent. Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot woensdagavond. MINDER ZON t Vannacht en morgenochtend plaatselijk mist. Morgen overdag vrij veel bewolking maar waarschij n lijk tot oe avond droog weer. Zwakke tot matige wind uit zui delijke richtingen. Iets lagere middagtemperaturen. ZON EN MAAN 26 sept.: zon op 6.34, onder 18.31; maan op 22.05, onder 13.43. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT REEDS op de huishoudelijke ver gadering van de Ver. voor vteref School Onderwijs in 1903 kwam de vraag aan de orde: wat te doen te gen de gevaren van zedelijke achter uitgang, die de chr. school steeds meer bedreigen bij verbetering van de financiële positie door wettelijke regeling? En dertig jaar later, op de Algeme ne Vergadering van Geref. School Verband 1933 achtte de voorzit ter, prof. Noordtzij, het nodig het woord van Bavinck aan te halen: „Het wandelen met de staat is zo ge vaarlijk." Wij menen, dat deze uitspraken nog niets van hun actualiteit verloren hebben. En daarom moet het voor iedere aanhanger der anti-revolutionaire of cbr.-historischa richUng een verade ming zijn in een tijd van toenemende staatszorg een daad te kunnen verrich ten, waarin zich een stuk zedelijke volkskracht manifesteert. We bedoelen het houden van de Uniecollecte 1956. Juist thans, nu er geen verplichting meer bestaat tot het betalen van schoolgeld voor leerplichtige kinderen, en de staat vrijwel het gehele lagere onderwijs subsidieert, is er in al zijn dreiging het gevaar, dat verslapping van de zo broodnodige veerkracht in treedt. Ook al zou de Uniecollecte geen sou opbrengen, dan zouden we nóg de stelling durven verdedigen, dat haar organisatie ook dit jaar onontbeerlijk is- Eenmaal per jaar althans zullen wij ons nu moeten bezinnen op de be tekenis van de chr. school als zegen Gods voor ons volk. Eenmaal per jaar althans zullen we nu genoodzaakt worden uit te spreken hoeveel die gunst ons waard is. En eenmaal per jaar zal het bestaan van de school met de bijbel weer onderwerp worden van gesprek. MET dankbaarheid kan overigens worden vastgesteld, dat vele vrienden van het christelijk onderwijs zich de laatste jaren in dezen niet on betuigd hebben gelaten. Toen eenmaal de heer N. Heukels door het Uniebestuur als motor voor de propaganda „in gebruik was ge steld" om overal in den lande dom melende comités op te porren, is het met de Uniecollecte stééds omhoog gegaan. Het aantal niet-acUeve lokale comi tés daalde in de jaren 1949-1954 van 60 pet. op 21 pet.! Brachten in 1954 790 comités 326.111,79 op, in 1955 collecteerden dezelfde comités 366.697,47. We zijn dus op weg naar de vier ton! Kan dit bedrag bereikt worden? De voorzitter der Unie, prof. Dijk, acht dit in een artikel in het officiële blad der Unie „School en Huis", waarvan dezer dagen het Unlecollec- tenummer verscheen, niet onmogelijk. Maar dan moet er nog het een en ander gebeuren. In het vorige week verschenen 77-; ste jaarverslag van de Unie staan nog échter de namen van vele comités ab senties ingevuld. Of ze hebben niet gecollecteerd, óf ze hebben de vermel ding van hun opbrengst niet aan het Uniebureau in Den Haag doorgezon den. Van de 1002 comités lieten er vorig jaar nog 212 verstek gaan. Dat zijn er 212 te veel. Het Unieverslag plaatst bij de ja ren '54 en '55 steeds veelzeggende stip peltjes achter en nu noemen we de meeste: Musselkanaal, O.L. Vrou wenparochie, Enschede, Haaksber gen, Hasselt, Olst, Beekbergen, Keste- xen, Nijmegen, Ols^broek, Ruurlo, De Steeg, Baambrugge, Bilthoven, Bun schoten, Holl. Rading, Maartensdijk, Montfoort, Vreeswijk, Wijk bij Duur stede, Zuilen, Landsmeer, Overveen, Uitgeest, Uithoorn, Den Haag Moer- wijk en Bezuidenhout Hillegers- berg-Dorp, Loosduinen, Meerkerk, Papendrecht, Rhoon, Rotterdam-Kra lingen, Stellendam, Warmond, Wate ringen en Breskens. Men kan hier dus nog vooruit. Valt er in eigen kring niets meer te financieren, is er geer waarborgsom voor een op te richter, chr. kleuter school te storten (20 pet. van de stichtingskosten!), dan staan in eigen land o.a. Bartimëus en Effatha, in het buitenland Brussel, Gent, Paron, Canada, Australië, Suriname en Indo nesië verlangend naar uw bijdrage uit te kijken. Verdeel die niet, maar stort haar op het centrale gironummer van de Vereniging tot Steunverlening aan het vrije chr. onderwijs buiten ons land, no. 131727 t.n.v. Steunverle ning, Den Haag. MAAR wij vinden hot christelijk le ven al zo duur worden? We moe ten al zo veel geven? Zullen we er niet armer van worden? Geen sprake van. „Treckt wt U borren-put een emer ses of seven, De welle sal daer na te claerder water geven.... Zó zag Revius het. (Zie P- N. Kruyswijk, in: „Mildheid wordt door God gezegend"). En als.wjj met Jeremia bereid zijn de handen tot God op te heffen voor het heil onzer kinderen (Klaagliede- Amerika tracht Mollet gerust te stellen Op de Rijksweg te Vlaardingen is gisteravond omstreeks half acht een ernstig verkeersongeval gebeurd dat aan twee personen het leven heeft gekost. De heer A. J. W. uit Maas sluis wilde met zijn personenauto een andere auto passeren, toen uit de richting Maassluis een scooter na derde, die hij niet had opgemerkt. De botsing die volgde was zo hevig, dat de bestuurder van de scooter, de 28-jarige student Beumer uit Rotterdam, onmiddellijk werd gedood, en de duo passagier, de 22-jarige student C. H. Kruyder uit Vlissingen in zorgwekkende toestand per ambulance-auto naar het Algemeen Ziekenhuis moest worden ver voerd. waar hij spoedig na aankomst is overleden. Aan de noordkust tan het Waddeneiland Texel wordt hard gewerkt om de vuur toren, die op het ogenblik nog slechts 45 meter van de branding staat, tegen dijk gereed te hebben. de zee te beschermen. De kuststrook, die in de loop der jaren steeds smaller is geworden, wordt thans met een zware dijk beveiligd. In november hoopt men deze (Van on^e parlementaire redacteur) Hedenmorgen heeft de K.V.P.-fractle- voorzitter, prof. Romme, een onderhoud gehad met de demlssonaire minister president, dr. Drees. aan wie ln het kabinet van brede samenstelling, waar- van de informateur, rar. Burger, de vorming onderzoekt, het minister-presi dentschap Is toegedacht. Het gesprek vond plaats ln de werkkamer van dr. Drees op het departement van Algemene Zaken. Zoals bekend, eist de K.V.P. een por tefeuille op in de sociaal-economische sector, waarbij de K.V.P. in het verle den het oog heeft laten vallen op de portefeuille van Financiën. Uit het feit, dat dit gesprek tussen de heren Romme en Drees noodzakelijk was, zou men kunnen opmaken, dat de aanvankelijke suggesties van mr. Burger met betrekking tot de toekenning van de minister portefeuilles aan de K.V.P. nadere over weging noodzakelijk maken. Om elf uur kwam vanmorgen de A.R. Tweede Kamerfractie bijeen om zich te beraden over de huidige stand van de kabinetsformatie. Na afloop van het gesprek met dr. Drees dat van kwart over elf tot half een duurde, begaf prof. Romme zich naar het gebouw van de Tweede Kamer, waar hij om 1 uur werd ontvangen door de informateur, mr. Burger. Na het bezoek van professor Romme aan-de heer Burger verklaarde de KVP- fractievoorzitter tegenover de pers, dat het schema van de zetelverdeling thans gereed is gekomen, doch dat hierover nog geen beslissing is gevallen. Voor wat de KVP betreft zal deze beslissing morgen worden genomen, nadat de Tweede Kamerfractie van de KVP zal hebben vergaderd. De informateur deelt ln een communi qué mede, dat de formulering van het regeringsprogram niet langer de vor ming van een kabinet van brede samen stelling in de weg blijkt te staan. De uit vorige fasen der kabinets vorming resterende kwestie, te weten bezitsvorming, kan worden geconcreti seerd en getemporiseerd in deze zin, dat de voorstellen tot bouwsparen met uit breiding tot andere werknemersspaar- fondsen gehandhaafd blijven, terwijl naar gelang de daarmede in de praktijk opgedane ervaringen, onderzocht wordt of die voorzieningen gevolgd worden door andere van soortgelijke strekking ook voor andere groepen.. Op de agenda van de Veiligheids raad staat voor woensdag reeds een bijeenkomst, op verzoek van Engeland en Frankrijk, ter behandeling van „een toestand, ontstaan door de een zijdige handeling van Egypte, inhou dende het tot een einde brengen van internationaal beheer over het Suez- kanaal". Als het Suezvraagstuk door de Vei ligheidsraad ter hand genomen wordt, zal Sehvyn Lloyd evenals zijn Franse collega Christian Pineau het woord voeren. Dit geldt voor de eigenlijke beraadslagingen, die de volgende week beginnen. Woensdag zullen de besprekingen van procedurele aard zijn. In Cairo is bekend gemaakt, dat Egypte Ln de Veiligheidsraad verte genwoordigd zal zjjn door de minister van Buitenlandse Zaken, dr. Mahmoud Fawzi, die vermoedelijke vergezeld zal zijn van Alt Sabry, Nasser's meest vertrouwde politieke adviseur., -De reizende- ambassadeur vanihdia, Krisjna Merum» pas iertig uit Cairo van besprekingen met Egyptische lei ders, heeft gisteren in Londen gecon fereerd met de Britse minister van Buitenlandse Zaken, SelwynLloyd. President Nasser van Egypte, koning Ibn Saoed van Saoedi-Arabië en pre sident Koewatly van Syrië hebben na hun gemeenschappelijke besprekingen in Riad, de hoofdstad van Saoedi- Arabië, een communiqué uitgegeven. Zij zeggen, dat de conferentie „elke houding van Egypte inzake do Suez kwestie steunt, evenals Egypie's be reidheid om lot een vreedzame op lossing te komen, die zijn nationale belangen beveiligt en overeenkomt met do beginselen van de Verenigde Naties". De enige manier om de vrije door vaart door het kanaal te verzekeren is, volgens het communiqué, gelegen in rechtstreekse onderhandelingen met Egypte, zonder druk. In het communiqué werd gezegd, dat de conferentie veel aandacht heeft besteed aan de consolidatie van de Arabische veiligheid en het terug drijven van het Israëlische gevaar. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Selwyn Lloyd. heeft maandag in een vraaggesprek, voor de televisie verklaard, dat de verwijzing van de Suezkwestie naar de Veiligheidsraad een toetssteen is voor de vraag of de Ver. Naties de wil en de nmcht heb- Frankrijk zal aan de bevriende landen, die voor het vervoer van olie van het Suezkanaal gebruik maken, een plan voorleggen, om een oliebuis- leiding aan te leggen van de Perzi sche Golf naar de Middellandse Zee, via Turkije, zo deelden gewoonlijk goed ingelichte kringen te Parijs maandag mede. Volgens deze kringen heeft de Franse regering haar goed keuring gehecht aan dit voorstel van de staatssecretaris voor Indus trie en Handel, Maurice Lemaire. Deze buisleiding zou niet alleen een andere mogelijkheid voor het vervoer van olie uit het Midden-Oosten naar Europa bieden, ingeval door politieke ontwikkelingen het Suezkanaal gesloten mocht worden, zo werd verklaard. Zij zou ook verlichting brengen in de be lasting, welke de jaarlijks toenemende hoeveelheden olie uit hét Midden-Oos ten voor het scheepvaartverkeer door het Kanaal vormen. Volgens het voorlopige plan zou de buisleiding in Koeweit, de olie-produce rende staat aan de Perzische Golf, moe ten beginnen en door Irak en Tur kije moeten lopen. De aanlegkosten zul len vermoedelijk 90 miljard frank be dragen. In kringen, die in nauw contact staan met het Franse ministerie van Handel doet men opmerken, dat de uitvoering van het plan aan kolonel Nasser alle voordelen zou onthouden, die hij ver wacht van de inbeslagneming van het Suezkanaal en „in psychologisch op zicht het uur van zijn nederlaag zou aankondigen". Het stadje Solomon Rnpids in de Ameri kaanse staat Kansas kan moeilijk over bevolkt worden genoemd, er wonen rd. maar vijf mensen; vier volwassenen en de achttien maanden oude Virginia Bodent de dreumes van deze foto. Al met al moet het voor Virginia in hel stadje niet bijzonder gezellig zijn. Ten behoeve van de uitvoering der Deltawerken is op de begroting van Verkeer en Waterstaat een groter bedrag opgenomen dan voor 1956, nl. f 25 mil joen. Het geraamde onbestedc gedeelte van vorige dienstjaren is f 4 miljoen, .zodat wordt uitgetrokken f 21 miljoen. De bouw van de stormvloedkering in de Hollandsche IJssel nadert de eind fase. Het bouwschema is er op gericht, dat het kunstwerk in het najaar van De Nederlandse regering heeii be sloten deel te nemen aan de organi satie van gebruikers van het Suez kanaal, verneemt het A.N.P, De Nederlandso ambassadeur in Londen, mr. D. U. Stikker, zal Neder land tijdens de opxichtersvergadering, die op 1 oktober zal worden gehouden» vertegenwoordigen. Andere deskundi gen zijn nog niet aangewezen. ben om het recht te handhaven en de verplichting, tot het nakomen van internationale overeenkomsten op te leggen. Lloyd zei: „De Ver. Naties hebben niet alleen maar de plicht de vrede te bewaren. Zij moeten het recht 'handhaven en daarom hebben wij het geschil voor .de Veiligheidsraad gebracht". Op de vraag waarom Groot- Brittannië het geschil pas na twee maanden treuzelen voor de Veilig heidsraad had gebracht, antwoordde Selwyn Lloyd: „lk geloof dat u ar tikel 33 van het handvest van de Ver. Naties over het hoofd ziet Dit artikel legt de leden van de Ver. Naties de verplichting op om eerst door. middel van onderhandelingen te trachten hun onderlinge geschillen te regelen, voordat zij een beroep doen op de Ver. Naties". 1957 zo nodig hoge standen zal kunnen keren, zy het in nog niet voltooide toestand. In hetHaringvliet zal de bouwput voor de spuisluizen in de toekomstige afsluitdam tot volle uitvoering komen. De plaats én de hoofdafmetingen van deze sluizen zijn vastgesteld, zodat qua uitvoering reeds een belangrijk werk, kon worden uitgewerkt. Ook de werken, van het- Drie-eilandenplan zullen op §ang komen, zowel in het Veeregat als -in de Zandkreek. -Ü-- - v De verbetering van „zwakke plaat sen" zal nog onverminderd moeten wor den voortgezet. Daarvoor is nodig f 35 miljoen, geraamd is dat onbesteed is gebleven in vorige dienstjaren f 20 mil joen, zodat wordt uitgetrokken f 15 miljoen. Het is de bedoeling de werken voor de bedijking van de Brabantse Bies- bosch en langs de Zuidzijde van de Arner en het Hollandsch Diep voortgang te doen vinden. Op de begroting van Verkeer en Wa terstaat is een aanbetalingsbedrag van een miljoen gebracht voor de aan schaffing van een nieuw vliegtuig ten behoeve van de leden van het Konink lijk Huis en de regering, Het ligt in de bedoeling het vliegtuig PHPBA (een Dakota) door een nieuw te ver vangen. Een Woordvoerder van bet Israëlische leger heeft meegedeeld dat maandag een Israëlische vrouw bij werk op het land door Jordaans vuur is gedood, Het incident gebeurde bjj de nederzetting Aminady, -ten zuidwesten van Jeruza lem. Israël heeftde Arabische verklaring voor een ander incident, waarbij zondag drie Israëliërs werden gedood en 16 ge wond, van de hand gewezen. Jordanië had beweerd dat een soldaat van het Arabische Legioen amok gemaakt had en met een geweer op leden van een Israëlische groep van archeologen had geschoten. Een Israëlische woordvoer der verklaarde echter dat ooggetuigen van het' incident deze bewering tegen spreken. Hoewel de aflevering van dit vlieg tuig nog niet in 1957 zal geschieden, zal een aanbetaling in dat begrotings jaar nodig zijn. De aanschaffingsprijs van het vliegtuig zal 2.500.000 bedra gen. (Zoals begin van dit jaar is ge meld.' wordt dit een Fokker „Friend ship".- Red. A.N.P.) ren 2:19) en mede daarom onze hand leggen in de collectebus,, dan kan ieder die hier aan Revius niet genoeg heeft uit de Schrift zelf deze para doxale maar prachtige waarheid er varen: „Er zijn er, die uitstrooien en toch nog meer verkrijgen, terwijl anderen meer inhouden dan recht is en toch gebrek lijden". (Spr. 11:24). Daarom: Trekt uit uw bornput! S T.M. GILHUIS De minister van Verkeer en Water staat deelt in zijn ontwerpbegroting mede, dat bovenstaande vraag rijst, wanneer men bedenkt: ti... l. dat vergroting van de bestaande, of open havens ©t dienen ondaïiKsy aanle° van nieuwe open havens het vloedbekken van deze getijrivier ver groot, met als gevolg vergroting van de stroomsnelheden. 2. dat grote omzichtigheid is vereist, •on èindc verdergaande stroomop- De pijlers van de brug, die de eerste vaste verbinding zal vormen tussen Amsterdam-Noord en de stad ten zuiden -van het 1], steken hoog boven het water uit. In het midden, boven de vaargeul van het Buiten-lJ, komt een bascidebrug. President Somoza van Nicaragua, op wie zaterdag tijdens een receptie een moordaanslag werd gepleegd, raakte gisteren aan de hele linkerkant van zijn lichaam verlamd. Zijn toestand is slech ter dan zondag. De president heeft een spoedoperatie óndergaan in het Amerikaanse zieken huis te Panama. DE BILT, dinsdag 10 uur: Het krachtige gebied van hoge luchtdruk boven Rusland hèeft zich de afgelopen 24 uur in de richting van de Zwarte Zee verplaatst. Tege lijkertijd trok een lagedrukgebied bjj de Golf van Biscaye langzaam naar het Noorden. Het koufront van de depressie, dat dinsdagmorgen de om geving Parijs bereikte, dringt lang zaam naar het noorden op en de bewolking van het front kan dinsdag avond de zuidelijke provincies be reiken en zich later over het gehele land uitbreiden. De wind zal daarbij naar zuidelijke richtingen draaien en vochtiger lucht vanuit Frankrijk aanvoeren. Regen van enige betekenis is tijdens de frontpassage niet waar schijnlijk. Aan de oostkust van Spanje ontwikkelt zich een randstö- ring, die de komende 36 uur een grotere bedreiging van het weer in ons Jand kan vormen. Deze storing zal in noordelijke richting gaan koer sen en woensdagmiddag of woensdag avond de regenkansen bij ons* sterk doen toenemen. De temperaturen ko men daarbij over het algemeen op een lager niveau. waartse verschuiving van de zout- grens zoveel mogelijk te beperken. Opgemerkt wordt dat de .buitengewoon sterke toeneming van het zeevaartver- keer op de havens langs de Waterweg dus niet alleen de gemeenten, als be heerders van deze havens, doch ook het Rijk als beheerder van de Waterweg voor grote problemen stelt. Ook de toegangsweg uit zee naar de havens van Amsterdam vraagt grote aandacht, die zich niet alleen richt op het opmaken van een ontwikkelingsplan van het kanaal en van het sluiscom- plex in IJmuiden, doch ook op een in de naaste toekomst uit te voeren ver betering van de havenmond te IJmui den, ten einde Amsterdam ook bereik baar te doen zijn voor de moderne zeer diepgaande schepen. NAAM STRAAT WOONPLAATS wenst het dagblad Trouw tot 1 oktober 1956 gratfs te ontvangen en zich te abonneren. Betaling zal geschieden per week (57 cent) per kwartaal (f 7.40). Doorhalen wat niet gewenst wordt. *CJ wordt'verzocht deze bon toe te zenden aan: Administratie „TROUW", W. de Withstraat 30. ROTTERDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1