Les van Suez Kleine partijen weinig elegant behandeld 1 MENZIES SLUIT GEWELD NIET GEHEEL UIT Minister Cals vraagt: MEER GELD VOOR DE SCHOLENBOUW D Israëlitische Jordaanse Nog seen beslissing over de oliepijpleiding Werkenzolang de zon Zwarte dag voor v.S.-luclit vaart aanval op stellingen Regering wil verhoging van luisterbijdrage Prof. Romme vice-premier en Binnenlandse Zaken? V.V.D. Waterstaat of Justitie Suez-debat in Australië Sowjetveto mag niet tot onmacht doemen Lou Voorthuizen in hoger beroep Poolse .str aal j a ger in Denemarken geland Weeroverzicht Rotterdam of Wilhelmshaven? tm Bijna 1 miljoen voor kinderverlamming Niet meer dan 1.2 uur TV YEERTIENDE JAARGANG No. 3496 Weerbericht Daroel Islam bezette vliegveld op Sumatra Vertrek van 35.000 emigranten Leerkraehtentekort zorgwekkend WOENSDAG 26 SEPTEMBER 1956 r w Zie verder pagina 3 Plaats prof. Romme O Zie verder pagina 3< A Onderwijzend personeel Geen uitbreiding V Directeur: H. DE RUIG v Weersverwachting, geldig tot donderdagavond. IETS MINDER WARM. Vannacht en morgenochtend plaatselijk mist. Overigens onveranderlijke bewolking, in het oosten van het land mogelijk wat regen. Zwakke, later matige wind uit westelijke richtingen. Dezelfde tem peraturen als vandaag of iets lager. Zl sept.: zon op C36, onder 18.29: maan op 23.1?, onder 14.34. N O O Hoofdredacteur: Dr. J. A, H. J. S. BRUINS SLOT VERLEDEN week heeft het Comi té van Actie voor de Verenigde Staten van Europa on '_r presidium vaa de heer Jean Monnet te Parijs vergaderd. Gelijk men weet stelt dit Comité zich twee concrete doeleinden. In de eer ste plaats de bevordering van het tot stand komen van een gemeenschappe lijke markt, voor de in het Comité vertegenwoordigde landen. In de twee de plaats de spoedige totstandkoming van Euratom, een gemeenschap voor de opwekking van atoomenergie voor vredelievende doeleinden. Deze twee doeleinden hangen sa- jaen, naar het gevoete' ■•an het Co mité. Niettemin is het zi dat het tot stand komen van een gemeenschappe lijke markt een tijdsbestek van ja ren vergt en in etappes tot stand zal moeten komen. Euratom daarentegen zou. naar de mening van het Comité, op korte termijn kunnen en ook beslist moe ten worden tot stand gebracht. Aan het eind der bijeenkomst te Parijs werd een resolutie aanvaard, die aan de verschillende regeringen der zes landen is aangeboden. DEZE resolutie bevat een aantal belangwekkende beschouwingen over de dringende noodzaak om tot vestiging va ft Euratom over te gaan. De resolutie constateert dat, terwijl Amerika en de Sowjet-Unie zelf de grondstoffen voor hun energievoorzie ning bezitten, en derhalve in hun ener- gieproduktie onafhankelijk zijn, zulks met West-Europa niet het geval is. De zes landen importeren op het ogenblik het equivalent van 70 mil joen ton kolen, dat is meer dan de hele Franse kolenproduktie. Over tien jaar zal dat cijfer van 70 gestegen zijn tot 125 en over twintig jaar tot 200. Het komt erop neer, dat wij over tien jaar een derde deel van wat wij behoeven aan energiegrondstof van buiten moeten invoeren. Dat betekent dat machten huiten West-Europa in staat zullen zijn ons economisch leven geheel te verlam men door de import af te snijden. De Suezkanaal-crisis stelt ons dit gevaar in alle duidelijkheid voor ogen. Want het tekort aan energiegrondatof wordt door "West-Europa thans hoofd zakelijk gedekt door de olietoevoer uit het Midden-Oosten, die voor een be- iapgrijk deel .door het Sueikanaal gaat. HET is derhalve een vraagstuk van de eerste orde dat West- Europa zo spoedig mogelijk onafhan kelijk wordt van dergelijke bedreigin gen en een eigen energievoorziening ontwikkelt. Dat moet dan geschieden door op grote schaal in al de zes landen tot de produktie van atoomenergie over te gaan. Dat is de kern van het in de resolutie vervatte betoog. De resolutie vraagt van de regerin gen om mede als vrucht van het werk van de Brusselse conferentie voor het einde des jaars een ontwerp-verdrag over Euratom bij de parlementen in te dienen. Vervolgens vraagt het Comité dat terstond een onderzoek zal worden in gesteld welke hoeveelheden atoom energie in de kortst mogelijk tijd in onze landen zullen kunnen worden ge produceerd en wat daarvoor aan geld, aan installaties en aan techni sche voorzieningen nodig is en hoe daarbij samenwerking met Engeland en Amerika te verwezenlijken is. Het Comité stelt daartoe voor een commissie van drie „wijze mannen" in te stellen die over deze dingen sa men met de president van de Brussel se conferentie binnen twee maanden een rapport moeten indienen. WIJ zijn van mening, dat da voor stellen van het Comité goed zijn en dat wij die zo spoedig mogelijk moeten aanvaarden. De urgentie van Euratom is duide lijk voor ieder die de diepere zin van de Suezcrisis verstaat en ook duidelijk vanwege het sprongsgewijze toenemen van ons eigen energietekort. Het is goed dat de resolutie zich niet verliest in allerlei technische en organisatorische detailr -Daarover is men al meer dan een jaar te Brussel aan het studeren en daar is ook al het oen en ander bereikt. Het gaat er nu om, de zaak in de politieke sfeer te brengen en spijkers met koppen te slaan. Het is te hopen dat de les van Suez wordt verstaan en ter harte genomen. Dan komt er uit dit kwaad tenminste iets goeds voort. Mr. Bur ff er lefft schema zetel verdel inff over Rebellen van de Daroel Islam hebben het vliegveld Koratradja in Noord Su matra vier uur bezet gehouden, vier bruggen opgeblazen en de telefoonlijrw doorgesneden, zo berichtte het dagblad Tjcrdas gisteren Volgens het blad hadden legereenheden na zware gevech ten het vliegveld heroverd. Uit betrouwbare bron wordt verno men, dat Ibnoe Hadjar. de leider van de rebellen in Kalimantan, zich met 5.000 man aan de regering overgegeven heeft. Hadjar. die vroeger legerofficier was, was in 1950 betrokken bij een mui terij. Verder werd gisteren bericht, dat re bellen in een dorp in West Java huizen in brand gestoken hebben, waarbij twee mensen om het leven gekomen zouden zijn. Leerlingen van de Chr, Nat. School in de polder Wat er bij Ouderkerk wassen zich in het water i an het riviertje dc tf'arcr. Het regenwater is tijdens de laatste tcarme, droge dagen zo goed als opgeraakt in de polder Waver, waar nog geen waterleiding is. Ook het regen- waterreservoir van de school is leeg en daardoor moesten de kinderen zich in het riviertje wassen. (Van onze parlementaire redacteur) De informateur, mr. Burger, heeft aan de KVP een schema van zetelverdeling voor het te vormen extraparlementaire kabinet voor gelegd, waarbij aan de KVP en de PvdA elk 5 zetels, aan de AR, de CH en de VVD elk een zetel zjjn toegedacht. De informateur heeft deze voorstellen tot dusver alleen ter kennis gebracht aan de KVP, waarmee hij blijkbaar eerst tot overeenstemming tracht te komen, alvorens zich tot de andere partijen te wenden. Vanmiddag om halfdrie komt de KVP-Tweede-Kamerfractie bijeen om over het schema van de zetelverdeling te heslissen. In dit schema zUn de volgende por tefeuilles aan de PvdA toegedacht: Premier: dr. Drees; Sociale Zaken: de heer Suurhoff; Financiën: de heer Hofstra; Landbouw. Visserij en Voedselvoor ziening: de heer Mansholt; A IS de Ver, Naties in de Suezkwestie door een Sowjetveto tot A werkloosheid gedoemd worden, moeten wij als kanaalgebruikers bereid zyn zelf maatregelen te nemen. Dit heeft de Australische premier, Robert Menzies, die onlangs een president Nasser het oor spronkelijke plan-Dulles heeft voorgelegd, gisteren verklaard in het Australische parlement. Menzies zei dat het Britse gemenebest na een eventueel Sowjet veto vier wegen open staan: Ingrijpende economische sancties tegen Egypte. Gebruik van geweld om het internationale beheer van het kanaal te herstellen. Verdere onderhandelingen. Zich neerleggen bij de toestand en Egypte het beheer over het kanaal laten. Dit laatste zou tot gevolg hebben, dat het prestige van het gemenebest volkomen zou verdwijnen en zijn belangen ernstige schade zou worden toegebracht. Menzies zei dat het zelfmoord is als men betoogt dat geweld niet gebruikt kan worden, tenzij de Veiligheidsraad hei goedkeurt. Maar Ufj gaf te ver staan dat geweld alleen in laatste In stantie toegepast kan worden. Als men geweid alleen maar kon ge bruiken met goedkeuring van de Vei ligheidsraad, zou dit betekenen dat men er nooit gebruik van kon maken tegen enige vriend van de Sowjet- Unie, behalve wanneer de Sowjet- Unie dat zou toestaan. De minister voegde hieraan toe dat de wens tot uitschakeling van geweld, behalve met goedkeuring van de V.N., kennelijk de loop beïnvloed heeft van de gesprekken met Nasser in Cairo. Dit standpunt gaf Egypte de overtuiging dat het voorstellen zonder gevaar kon verwerpen zei Menzies. Herbert Evatt, de leider van de so cialistische oppositie, noemde het „stuitend" dat er aan de vooravond Verkeer en Waterstaat of Justitie: (kandidaat-minister nog onbekend). Aan de KVP zijn de volgende vijf ministerposten voorgelegd: Vice-premier, Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en PBO: piof. Rommc; Buitenlandse Zaken: mr. Luns: Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen: mr. Cals: Wederopbouw en Volkshuisvesting: ir. Witte, en Maatschappelijk Werk: mej. Klompé. De AR party verliest In het schema van mr. Burger de post van Verkeer en Waterstaat (mr. Algera) en behoudt de post Economische Zaken: prof. Zjjl- stra. Voor de CH biytt ir. Staf op het departement van Oorlog en Marine. Ten slotte rest voor de VTO de por tefeuille van Verkeer en Waterstaat of van Justitie. Over laatstgenoemde por tefeuilles is door de informateur, voor zover wij weten, nog geen beslissing genomen. In politieke kringen maakte men gis termorgen uit de gesprekken die de KVP-fractieleider, prof. Romme, heeft gehad met dr. Drees en de informateur mr. Burger op. dat de KVP-fractielei der in het schema van Zetelverdeling van de heer Burger een plaats is toe gedacht, nl. die van vice-premier met de portefeuilles van Binnenlandse Za ken. Bezitsvorming en PBO plus het voorzitterschap van de raad voor Eco nomische Aangelegenheden uit de mi nisterraad. De heer Lou Voorthuizen uit Muider- berg, die zich zelf „De weergekeerde Christus" noemt en vele volgelingen heeft, zal op 1 oktober a.s. om half twaalf *s ochtends in hoger beroep voor het Gerechtshof te Amsterdam terecht staan. Deze verdachte werd in de afgelopen zomer door de Rechtbank tot 14 dagen veroordeeld wegens het opzettelijk met verschijnen als getuige, nadat hij naar toe bij dagvaarding was opgeroepen. De rechtbank wenste hem te horen in een zaak tegen een echtpaar uit Weesp, dat geen medische hulp had ingeroepen, toen een der kinderen ernstig ziek was. Het kindje overleed. Een straaljager van de Poolse lucht macht van een type, :lat tot nu toe de militaire deskundigen niet bekend was, Is gisteren geland op het kleine vliegveld van Roenne, op het eiland Bornholm in de Baltische Zee. De piloot zette zijn toestel aan de grond op een nog niet voltooide lan dingsbaan. Hij deelde mee, dat hij lui tenant was bij de Poolse luchtmacht en vroeg om politiek asiel in Denemar ken. Voordat de politie het vliegveld be reikte had de piloot tegenover een ar beider, die op het veld werkte, te ken nen gegeven zeer verbaasd te zijn, dat de bouw van nieuwe startbanen nog niet voltooid was. Hij liet een kaart zien van het vliegveld, waarop alle nieuwe banen stonden die aangelegd zul len worden maar dit nog niet zijn. Dit is het derde Poolse toestel dat op Born holm geland is. Een jeugdige Russische scheepsmar- conist is zaterdagavond van een Russi sche treiler in zee gesprongen, toen zijn schip dicht langs het lichtschip „Kattegat-Zuid" in het Kattegat voer. De Rus heeft om oolitiek asiel in De nemarken gevraagd. In de begroting van Sociale Zaken en Volksgezondheid is rekening gehouden met het vertrek van 35.000 emigranten. Daarvoor wordt 28 miljoen aange vraagd. Het in 1956 vermelde maximum-garan tiebedrag van f 4.000.000 'moet.-zelfs bij een beperkte verdere,ontwikkeling v|2> ■een kredietverlening aan "emigranten voor het dienstjaar 1957 "ontoereikend worden geacht. Het ligt in de verwach ting, dat voor het doel. hetwelk met de onderhavige kredietverlening wordt be oogd, voor dit dienstjaar met een bedrag van 10.000.000 kan worden volstaan. Dit is de nieuwe Poolse Mig straaljager, die op een vliegveld op het Deense eiland Bornholm is geland. De machine moest min oj meer een no, landing maken, daar een betonnen startban wel op de kaarten van de piloot rooi kwam, doch in werkelijkheid nog niet teas aan gelegd. De piloot tan het toestel heeft de Deense autoriteiten om politiek asiel gevraagd. Op de foto zien we de machine tijdens het onderzoek door Deense mili tairen. De Bilt, woensdag 10 uur. Voordat vochtige lucht uit België en Frankrijk binnenstroomde is in de nacht van dinsdag op woensdag op vele plaatsen mist ontstaan en' zijn er wolkenvelden binnengedreven, die sa menhangen met een storing, welke zich over het Rhönedal naar Noord-Frank rijk en West-Duitsland uitbreidde. De regenzone van deze storing naderde woensdagmorgen de omgeving van Parijs. Ten zuiden van IJsland be vindt zich een nog in omvang toe nemende depressie, die in oostelijke richting naar het zeegebied tussen IJs land, Noorwegen en Schotland koerst. Het Oceaanfront van de depressie be reikte Ierland en verplaatst zjch thans voorafgegaan door drukdalingen, naar de Britse eilanden. Het kan donderdag ons land dicht naderen. De storing bij het Rhönedal en het Oceaanfront zul len de regenkansen de komende 24 uur doen toenemen. De wind neemt toe uit richtingen tussen Zuid en West en de temperaturen zullen over het algemeen een paar graden lager worden dan woensdag. Winstgevend Amerikaanse man nen die een fraaie baard dragen, ma ken een kans om deze voor de televisie afgeschoren, en daar bovendien "000 dollar per ons voor te krijgen. Dit al les ten gevolge van een reclamecam pagne voor elektrisch scheren. Een woordvoerder van het Israëlische leger heeft meegedeeld, dat Israëlische troepen dinsdagavond stellingen van het Jordaanse leger in het gebied van Hoes san ten zuiden van Jeruzalem hebben bestormd. Hoessan ligt op 8 km afstand ten westen van Bethlehem in de onmiddel lijke omgeving van Ramat Rachel, dg plaats waar zondag vier Israëliërs wer- (Van onze Haagse redacteur) E BEHOEFTE aan vermeerdering van het aantal scholen is nog steeds stijgende. Voor het jaar 1957 is een bouwvolume van 150.000.000 voor onderwijsdoeleinden beschikbaar, hetgeen een aanzienlijke stijging betekent in verhouding tot voorgaande jaren. Hierdoor zal het o.m. mogelijk zijn, de bouw van scholen voor nijver heids- en voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs, aan welke scholen grote behoefte bestaat, te bevorderen. TNTUSSEN zullen in veel opzichten nog beperkingen noodzakelijk zijn, en zal realisering van alle plannen vooralsnog onmogelijk blijven. Dit deelt de minister van O., K. en W. a.i. mede in zijn begroting. Met name, aldus de minister, zullen vervanging van oude schoolgebouwen en de bouw van gymnastieklokalen en kleuterscholen slechts in beperkte mate kunnen plaatsvinden. Onderzocht wordt thans, in hoeverre door toepassing van de systeemoouw besparing op het te verbruiken bouwvo lume kan worden verkregen. Het is te verwachten, dat in de naaste toekomst geen verandering zal komen-in de toeneming van het aan tal leerlingen voor-voorbereidend, ho ger en middelbaar onderwijs. Dit schept problemen. Daarom zijn op de begroting 39 nieuwe scholen en afdelingen tan scholen opgenomen. Het nijverheidsonderwijs in al -ijn geledingen geeft een soortgelijke ont wikkeling met dezelfde problemen te zien. Tot zijn genoegen heeft de mi nister in zijn begroting 86 nieuwe nij verheidsscholen kunnen opnemen. Hoezeer .de minister dit ook betreurt, .toclvyja^ej^t Jiif, dat zulks onder de hui dige omstandigheden onvermijdelijk is. De bestrijding van de woningnood en de noodzaak, de industrialisatie zoveel mogelijk te bevorderen, brengen met zich, dat in andere sectoren van de bouwnijverheid de grootst mogelijke be perking in acht moet worden genomen. (Van een onzer redacteuren} Naar wij vernemen is nog steeds geen beslissinq gevallen ovèr de aan leg van een oliepijpleiding naar het Roergebied. Het bericht daarover in hei Alge meen Dagblad van hedenmorgen wordt op zij'n minst voorbarig genoemd. Zoals bekend houdi Esso-Duiisland vast aan een leiding van Wilhelmsha ven naar Keulen. De overige maat schappijen hebben nog niet beslist of de leiding vanuit Rotterdam dan wel Wil helmshaven zal komen te lopen. Wel is het zo dat de kansen voor Rotter dam de laatste tijd weer gestegen zijn. Het lag in d® bedoeling, dat de be slissing zou vallen in de eerste week van oktober, doch wij vernemen thans, dat het wel december zal worden voor een definitief besluit kan worden le- gemoeigezien. De minister van O. K. en W. meent, thans de sportbonden niet een verho ging van subsidie te mogen onthouden. Bijzondere aandacht zal worden be steed aan de problemen op het gebied van de openluchtrecreatie en de vrije tijdsbesteding. In Tallahassee, in de Amerikaanse staat Florida, is een vliegtuig van de luchtmacht maandag brandenc op een huis terechtgekomen. Een vrouw kwam met haar drie kinderen om net leven. De piloot kon zich met z*jn parachute redden en werd slechts licht gewond. In de Amerikaanse staat Colorado is een Dakota van de luchtmacht maan dag op een berg neergestort De twaalf inzittenden vonden de dooa. Twee Amerikaanse piloten werden ge dood en één liep ernstige brandwon den op, toen een verkenningsvliegtuig van de Amerikaanse marine bij Pa lermo in brand geraakte en neer stortte. Het vliegtuig was afkomstig van het vliegdekschip „Coral Sea", dat reeds enige tijd bij Palermo voor anker ligt. De Verenigde Staten, Canada en Engeland zijn overeengekomen hun uit vindingen en ontdekkingen op het ge bied van de kernenergie voortaan met elkaar te delen. Dit heeft het Britse orgaan voor de ontwikkeling van de kernenergie hier vandaag bekend, ge maakt. 'HWiW* lt-w Met man en macht werd gisteren in de Haarlemmermeerpolder gewerkt om de tarweoogst, waarmee men een maand lateris begonnen .dan .normaal, binnen te krijgen. Zal men er vandaag en morgen nog ongestoord mee door kunnen gaan? den gedood en 16 gewond bü een Jor daanse aanval op een archeologische expeditie. Ongeveer vijftig Jordamers zijn ,bij de aanval gedood. Dit is meegedeeld in een communiqué van de generale staf van het Israëlitische leger. Vijf Israëli tische soldaten werden' gedood en negen gewond. Een aantal Jordaanse stellingen werd bezet en een versterking van de politie van Hoessan opgeblazen. Twee Jor daanse pantserwagens werden in brand gestoken, aldus het communiqué. Er werden voertuigen, zware mortieren en andere wapens buitgemaakt. Uit gewoonlijk betrouwbare bron ver luidt, dat dinsdag op een speciale zit ting van het Israëlische kabinet was be sloten tot een vergeldingsactie voor de jongste Jordaanse aanvallen. Hoessan ligt voorts ten zuiden van het dorp Aminadava, waar maandag een Israë lische vrouw, die bezig wasmet het plukken van olijven, door Jordaniërs is doodgeschoten. In een later door het Israëlische mi nisterie van Buitenlandse Zaken uitge geven verklaring wordt onder meer gezegd: „Geen regering ter wereld kan werke loos blijven toezien, hoe haar burgers bij georganiseerde moordovervallen vanuit een aangrenzend land worden gedood. Israël zal zijn verplichtingen volgens de Bestandsovereenkomst getrouwelijk nakomen mits er een einde komt aan de Jordaanse aanvallen op zijn ge bied." De voorziening in de behoefte ran onderwijzers en leraren blijft de mees te zorg baren. Voor wat het u.l.o. be treft, verwacht de minister dat de 'n 1956 tot stand gekomen verbetering «ier salarissen van de onderwijzers bij deze tak van onderwijs een bijdrage zai le veren tot vermindering van het nijpen de tekort. Een voorontwerp van wet, houdende wijziging van de subsidiëring van e- meentelijke scholen voor v.h.m.o., 'is ten departemente voltooid. Over een ten departemente opgesteld wetsontwerp be treffende de invoering van een ho-cre burgerschool met zesjarige cursus is in middels van verschillende instanties ad vies ontvangen. Het is te voorzien, dat het daarvoor benodigde hogere aantal bevoegde lera ren niet op korte termijn beschikbaar zal zijn. Voor het jaar 1957 bestaat het voorre- men, het aantal te subsidiëren oplei dingsscholen voor kleuteronderwijs 'ot 31 te verhogen. De minister acht het noodzakelijk, de ontwikkeling van ie behoefte aan kleuterleidsters nauwkeu rig te volgen. (Van onze Haagse redacteur) Op de begroting Sociale Zaken en Volksgezondheid is een bedrag van 974.000 gebracht voor het Nationaal Fonds ter Bestrijding van Kinderverlam ming. Zulks in de eerste plaats, zoals de minister toelicht, om met de revalidatie een begin te maken. (Van onze Haagse redacteur) De regering overweegt de luis terbijdrage te verhogen. In 1957 en volgende jaren zal het nl. niet meer mogelijk zijn de uitgaven voor de radio-omroep geheel uit de opbrengst van de luisterbijdra ge te dekken. Deze verhoging verdient volgens de regering vooralsnog de voorkeur boven het doorbreken van het systeem dat alle uitgaven van de omroep uit de luisterbijdragen wor den betaald. Het tarief van de luisterbijdrage is sinds 1941 ongewijzigd. Over het bedrag der verhoging wordt nog overleg gevoerd. De zendtyd van de NTS zal in 1957 niet boven twaalf uur per week kun nen worden uitgebreid. Evenals bij de radio vertonen de fi nanciële behoeften van de televisie een belangrijke stijging. Gerekend wordt echter op een toenemende opbrengst van het kijkgeld. Zonder op een beslissing omtrent de toelating van reclame in de televisie uitzendingen vooruit te lopen, wijst minister Cals erop dat de invoering van de commerciële televisie wel een belangrijke verruiming van de zend tijd zal kunnen brengen, waaraan vooi het rijk geen kosten verbonden zou den zijn. (4U| Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •j-Gnvenhage: Huygensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.3019.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week, 2.48 per maand, j '40 per kwartaaL Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1