Twee volwaardige ministerszetels geëist Vandaag nieuw voorstel van informateur? Tito en Chroestsjew naar Rusland Einde actie van Amsterdamse typografen Engël^Frans akkoord over de Suezkwestie Belgische mijnenveger bij Hoek van Holland gestrand Veertig opvarenden kwamen met reddingboot aan wal Moordzaak te Anjum binnen drie dagen opgelost ^T) Piloot overmeesterd door gevangenen Meningsverschil over -onafhankelijkheid - van partijen? Moeilijke situatie tegenover V.V.D. Weer overzicht Waarschuwing van Nehroe en Saoed Nina, krijgt geen pardon Nog twee Masaryk op Stalin's: last vermoord VRIJDAG 28 SEFIKMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3498 Weerbericht mmmm VERRASSEND BEZOEK EÉN LIJN IN VEILIGHEIDSttAAD Indon. leger handhaaft pers-ver ordening Amsterdamse tram reed bestelauto aan In 1957 bij na 3 ton voor Ambonese woonoorden Uit de linie O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT v y VOLKOMEN onverwacht zijn president Tito van Joegoslavië en partij -secretaris Chroestsjew van de Sowjetunie gisteren per vlieg tuig van Belgrado naar het zuiden van Rusland vertrokken. Men veronderstelt dat zy daar ook premier Boelganin en de Sowjet- minister van Buitenlandse Zaken, Sjepilow, zullen ontmoeten. Want radio-Moskou heeft bekendgemaakt dat Boelganin en Sjepilow zich in Sochi, een badplaats aan de Zwarte Zee, bevinden in conferentie met president Sockarno van Indonesië, die daar zyn luchtreis van Praag naar Peking onderbroken had. Officieel is van Russische en Joegoslavische zijde medegedeeld dat Tito en Chroestsjew naar de Zwarte Zee gingen om „uit te rus ten", maar in het Westen doen allerlei gissingen de ronde. Tito's reis zou de Amerikaanse hulpverlening aan Joegoslavië wel eens in gevaar .kunnen brengen, zeiden woordvoerders van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Zie verder pagina 5 (Van onze parlementaire redacteur) TWEE volwaardige ministers zetels zyn voor de A.R. de enige voorwaarde, waaronder zy bereid zyn toe te treden tot het kabinet waarvan mr. Burger de vorming beoogt. Zy kunnen geen genoegen nemen met het aanbod van slechts één zetel. Dit heeft prof. Zylstra gisteren aan de in formateur meegedeeld, nadat de A.R.-fractie byeen geweest was. Gistermorgen had mr. Burger tijdens een gesprek met prof. Zijl stra aan de A.R. één ministers zetel aangeboden, nl. die van Economische Zaken, en een staats secretarisschap van het A.R. Tweede-Kamerlid drs. Hazenbosch. Dit staatssecretarisschap zou ver bonden worden aan Binnenlandse Zaken en zou betrekking hebben op ambtenarenaangelegenheden. ALTERNATIEVEN ENGELAND en Frankrijk heb ben „volledige overeenstem ming" bereikt over de gedrags lijn, die zij zullen volgen bij de behandeling van de kwestie-Suez in de Veiligheidsraad. ['EG Zie verder pagina 5\ MOTIEVEN RECONSTRUCTIE Zestien doden bij aanval door> opstandelingen (Van onze speciale verslaggever) - Om tien minuten voor acht is gisteravond een Belgische kust- mijnenveger, de M. 927, met veertig leden van de Marine aan boord op het Noorderhoofd in Hoek van Holland gelopen. Het schip kwam dadelijk in een hachelijke positie te verkeren. Op het eerste alarm voeren de reddingboot „President Jan Leis" en de zeesleper „Blart- kenburgh" uit om assistentie te verlenen. Herhaalde pogingen van de Blankenburgh om een tros vast te maken mislukten. Omstreeks half elf keerde de President Jan Leis terug naar de Berghaven in Hoek van Holland met acht en dertig leden van de bemanning aan boord. Slechts een kwartier later werden lichtseinen opgevangen van de in nood verkerende mijnenveger, waarop zich toen nog slechts de commandant en de hoofdmachinist bevonden. Zij bleken in gevaar; volle omstandigheden te verkeren. De reddingboot rukte daarna opnieuw uit. Om half twaalf waren ook deze twee mannen in veilig heid gebracht. Zie verder pagina 3 Recontructie Oude man door scooter aangereden Zie verder pagina 3' V s* is Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week, 2.48 per maand, 7 40 per kwartaal. Losse nummers l'i cent. Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG ii i «i i.i i li mmmmm m, i i i m m i 11 Weersverwachting:, geldig tot zaterdagavond. BREKENDE BEWOLKING. Wisselend bewolkt met enkele verspreid voorko mende buien. Krachtige tot stormachtige, later afnemende zuidwestelijke wind. Lagere temperaturen. ZON EN MAAN 29 sept.: zon op 6.39, onder 18.24; roaan op 0,29, onder 15 50. In opdracht van de gemeente Amsterdam hee/t de beeldhouwer L. H. Sondaar te Loenen aan de Vecht een bronzen borstbeeld gemaakt van H. M. koningin Juliana. Het beeld krijgt een plaats in de raadzaal van het Amsterdamse stadhuis, A.R. verwerpen aanbod van mr. Burger Vijftig Boliviaanse politieke gevange nen. die gisteren per vliegtuig van San ta Cruz naar La Paz werden overge bracht, hebben de bemanning onderweg overmeesterd. De piloot werd gedwon gen zijn plaats aan een van de ge vangenen af te staan, die het toestel daarop naar Argentinië vloog. De mannen werden door de Argen tijnse autoriteiten in verzekerde bewa ring gesteld. Zij waren door de Boli viaanse politie gearresteerd wegens deelneming aan de opstootjes in het weekend tegen de Boliviaans regering Tito wordt vergezeld door zijn vrouw. Tevens bevinden zich in zijn gezelschap de vice-oersidenf, Ranko- witsj en Djoero Poecar. voorzitter van de regionale assemblee .va-n Bosnië. Radio-Moskou heeft officieel meege deeld. dat Chroetsjew en Tito gister avond in Sebastopol aan de Zwarte Zee zijn aangekomen. Tito zal in Ohroestsjew's villa in Sochie verblij ven. De bemanning van de mijnenveger werd door de „President Jan Leis" van boord gehaal (Van een onzerverslaggevers) De Amsterdamse typografen hebben besloten hun actie voor 6 pet. loonsver hoging, die zaterdag met een algemene slaking begon, te beëindigen. Aan het einde van een nogal vermoeiende ver gadering, die gisteravond in Frascati werd gehouden, moest de voorzitter van het stakingscomité concluderen dat de stemming verdeeld was. Hij adviseer de daarom de actie als afgelopen te fcf- schouwen, vooral omdat men bij een nieuwe staking niet op de mannen ^an de Arbeiderspers zou kunnen rekenen. Een personeelslid was dit namelijk ko men berichten. Bij handopsteking bleek duidelijk 'dat de meerderheid voorstander was van niet doorstaken. Prof. Zylstra heeft toen reeds de in formateur medegedeeld dat naar ziin mening dit aanbod vierkant moest worden geweigerd doch hij verklaarde zich echter bereid zijn fractie erover te raadplegen. De informateur zal nu moeten be slissen of hij aan deze eis van de A.R. wil voldoen, indien hij ten min ste zijn informatieopdracht niet wil laten mislukken. De KVP heeft de informateur immers de vorige dag laten weten dat de KVP akkoord gaat mat de zetelverdeling mits er over eenstemming hierover bereikt wordt tussen hem en de A.R. Mr. Burger staat voor de moeilijk heid dat door de weigering van het aan bod aan de A.R. prof. Zijlstra de enige ministerszetel, die thans nog beschik baar zou zijn voor de VVD, aan de AR zou moeten worden gegeven. Het lag in zyn bedoeling om by de vorming van het nieuwe kabinet-Drees ook de ft, Militair werkman T. Jaski, geboren in 1888 en sedert z\jn 16c jaar in dienst tan de Koninklijke Marine, heeft gisteren afscheid genomen van zijn beroep. Hij is n.l. met pensioen gegaan. Jaski was de oudste militair van ons land. Da laatste zeven jaar was hij oppasser van de Com mandant Maritieme Middelen in Amster dam. Ter gelegenheid van zijn t ertrek werd de heer Jaski door zijn superieur voor de troep toegesproken. De Bilt, vrijdag 10 uur. Boven de Oceaan aanwezige krach tige Westcirculatie heeft zich nu ook tot over het Noordzeegebied ul'6,e- breid. Op een hoogte van ongeveer 5000 meter kwamen vanochtend boven Ier land en Schotland windsnelheden van 150 tot 180 kilometer per uur voor. Samenhangend met de uitbreiding van deze Westcirculatie drongen ook de Oceaandepressies verder in de rlc"T ting van West-Europa op. Vanochtend vroeg had een kern de Noordkust van Schotland bereikt, terwijl de volgende nabij Noord-Ierland was aangekomen Langs de Zuidflank van dit depressie- gebied had zich over de Britse eilan den en het Zuidelijk deel van de Noordzee een uitgestrekt stormveld ont wikkeld, waarin Zuidwesten winden tamelijk zachte lucht naar West-Europa transporteerden. Het koufront van de bij Ierland gelegen depressie nadert evenwel met grote snelheid, zodat vanavond al polaire lucht een groot deel van Nederland zal zijn binnenge drongen. De bewolking gaat dan breken en de temperatuur zal morgen lager blijven dan vandaag. De wind neemt waarschijnlijk morgen In de loep van de dag af. De overeenkomst werd bereikt tij dens de tweedaagse geheime bespre kingen in Parijs tussen premier Eden en zijn mnister van Buitenlandse Za ken Selwyn Lloyd en de Franse pre mier Guy Mollet en minister Christian Pineau. Het hoofdkwartier van het Indonesi sche leger heeft vandaag meegedeeld, dat het leger de verordening, waarbi; „destructieve en provocatieve bericht geving" word! verboden, zal handhaven en dat niet kan worden voldaan aar de eis van de Indonesische journalisten vereniging om deze verordening te hor roepen. Op overtreding van deze ver ordening, die tien dagen geledon werd afgekondigd en die critiek op de pre sident, vice-president en regeringsperso nen in functie verbiedt, staat oen straf van een jaar gevangenis of boete van 10.000 rupiah. De woordvoerder van de landmacht, luitenant-kolonel Pirngadi zeide van daag, dat .;de verordening niet in .strijd is met de democratische beginselen". De mocratie betekent niet vrijheid om te beledigen, te insinueren of vijandige verklaringen te publiceren. In Amsterdam West heeft gistermid dag dc motorwagen van sen lijn 7 doordat de remmen weigerden een be stelauto aangereden. Deze reed het trottoir op en een daar -opende 47- jarige dame aan, die met inwendige kneuzingen in het Wilhelmina gasthuis is opgenomen. Een adjunct-hoofdm- spectëur van de tram nam zelf de ge bruikelijke remproef. Hij waarschuw de: ,,Pas op nu gaan we remmen! Doch tot zijn grote schrik weigerden de remmen ten tweede male en een voor het rode stoplicht wachtende auto werd aangereden, die daardoor weer tegen een andere auto werd opgeduwd. De tram, die in beslag is genomen, en de drie auto's liepen alle schade op. (Van onze Haagse redacteur) Voor het inrichten van nieuwe woon oorden ten behoeve van Ambonezen en voor het aanvullen van de inventaris in reeds bestaande, is op de begroting maatschappelijk werk ƒ275.000 uiige trokken. Na een zitting van zes en een half uur verklaarde Eden tegenover de ver slaggevers: „Wij zijn het nu eens" en Mollet voegde hieraan toe, dat hy te vreden was. Vernomen Wordt dat beide rege ringen zullen blijven aandringen op internationaal beheer van het kanaal. De Veiligheidsraad heeft woensdag be sloten zowel de Brits-Franse als de Egyptische klacht naar aanleiding van de Suezcrisis op de agenda te plaatsen. De Brits-Franse klacht krijgt voor rang. Het eigenlijke Suezdebat in de Veiligheidsraad begint volgende week donderdag of vrijdag. De Britse en Franse staatslieden hebben verder besloten nauw te blij ven samenwerken bij het zoeken van een oplossng voor de Suezkwestie. De verklaring zegt voorts dat de twee re geringen vormen van Europese sa menwerking zouden blijven bestude ren. Ut de toon en de inhoud van het communiqué valt af te leiden dat Frankrijk mogelijk nader tot het door Engeland bewerkte Bagdadpact zal ko men en dat Engeland anderzijds nau were betrekkingen zal aangaan met Europese organisaties als de Euratom en de KSG. WD te betrekken en daarom had hij reeds op zaterdagmorgen jl. een ge sprek met prof. mr. Oud. Naar wij vernemen valt het mr. Bur ger moeilijk om, zonder dat hiervoor een redelijk motief kan worden genoemd, de WD thans buiten het kabinet te houden. Hij zal dus gedwongen zijn, indien hij de AR tevreden wil stellen, naar alternatieven te zoeken. Wij nemen aan dat mr. Burger frje'r- over gisteravond overleg heeft ge pleegd met zijn partijgenoten. De moei lijkheid is echter tevens dat de AR op het standpunt staan dat slechts twee volwaardige ministerzetels de AR ge noegdoening kunnen verschaffen. De informaliewerkzaamheden van mr. Burger dreigen te veel. het karakter van een poging tot reconstructie var. het kabinet-Drees te krijgen. De beide grote partijen streven ernaar zoveel mogelijk hun ministerposten te hand haven, waarbij de informateur er blijk baar op uit is de invloed van de klei nere partijen terug te dringen. Biedt de informateur gepn twee vol waardige ministerszetels aan aan de AR, dan moet men erop rekenen dat ook hy zyn opdracht aan H.M.Njïe Ko ningin zal moeten teruggeven. Het meest waarschijnlijk lijkt ons dat mr. Burger in de loop van vandaag aan prof. Zijlstra een alternatieve op lossing zal voorstellen. De motieven, die prof. Zylstra geleid hebben tot afwijzing van het aanbod van een minister en een staatssecre taris in het te vormen kabinet zijn in de eerste plaats, dat in het schema van zetelverdeling van mr. Burger de algemene verhouding tussen rechter- en linkerzijde in het kabinet volkomen veranderd wordt in het nadeel van de rechterzijde. Was de verhouding in het demissionaire kabinet 10 6, thans wordt deze in het schema-Burger 7 6 Wat de prot. chr. zetels in het kabi net aangaat, wordt door het wegvallen van het departement van Overzeese Rijksdelen voor de C.H. en het terug brengen van het aantal van twee A.R. ministerszetels tot één zetel de prot. chr. invloed in het kabinet gehalveerd. De tweede overweging van prof. Zyl stra en de A.-R.-kamerfractie is, dat mr. Burger in hoofdzaak bezig is het demissionaire kabinet te reconstrueren. De P.v.d.A. houdt de zetels, die zij heeft en de K.V.P. eveneens, zij het, dat er op Buitenlandse Zaken door het verdwijnen van mr. Beyen een con centratie plaatsvindt in de persoon van de K.V.P.-minister Luns en dat de por tefeuille van de demissionaire K.V.P.- minister, de heer De Bruyn (P.B.O. en Bezitsvorming) opgaat in de K.V.P.- portefeuille van Binnenlandse Zaken. Indien in feite reconstructie plaats- 3Iykens een mededeling van het le gerhoofdkwartier. zijn negen soldaten en zes burgers gedood bij een verrassende aanval van gewapende opstandelingen od een legerpost in Radjagaluh, bij Cbe ribon. Bit een tegenaanval werden bo vendien nog zeven militairen ernstig gewond. Engeland heeft formeel geweigerd de aanklacht tegen de Russische dis cuswerpster, Nma Ponomerewa, die wordt beschuldigd van diefstal van vijf hoedjes uit een modemagazijn te Lon den, in te trekken. De Britse rgering heeft hiermee de Russische waarschu wingen, dat het beroemde Bolsjoi-ballet uit rancune niet in Londen zal komen optreden, genegeerd. De Russische atlete schijnt zich nog steeds in het gebouw- van de Russische ambassade te Londen te bevinden. [«TiDe—directeur van het Bols joithen ter heeft inmiddels megedeeld. dat„, zijn ballet naar Londen gaat ondanks* de zaak-Nina Ponomarewa. hebben de sterke zeeslepers „Maas" en „Blarckenbrugh" getracht vast te maken. De eerste berichten wezen, echter uit, dat de Belgische mijnen veger veel water maakte en vrijwel als verlaren moest worden beschouwd. Omtrent de situatie van het schip bracht de bemanning van de Presi dent Jan Lels~ geen hoopvolle tijdin gen mede. Vanmorgen om zes uur Binnen drie dagen na de ontdekking van de moord is de Rijkspolitie te Metslawier er in geslaagd de moordzaak te Anjum „rond" te krijgen. Reeds in de loop van maandagavond, dus op de avond van de ontdekking van het stoffelijk overschot, kreeg zy aan wijzingen waar de daders gezocht moes ten worden. Het was nameiyk algemeen bekend, dat de vermoorde S. sinds een jaar in onmin leefde met het gezin D., omdat hy met het echtpaar B. in een strafrechtzaak betrokken is geweest. vindt omdat de formatiecrisis niet tot een oplossing kan worden gebracht, is er naar de mening der A.R. geen reden om m dit reconstructie-intermezzo kabinet de halvering van het aantal A.R. zetels in het kabinet te accepteren. In wezen houden de socialisten de valse schijn op, dat er in Nederland op het ogenblik wel een normaal kabinet zou zijn te vormen. De werkelijkheid is anders. Er is thans alleen maar een noodoplossing mogelijk. Vroeger kwam S. dikwijls in het ge zin van D. en het ging er doorgaans nogal vrolijk toe. Op een avond in het voorjaar van 1955 miste S. evenwel 100, waarvan hij geruime tyd later (in okto ber) aangifte deed bij de politie. In de hieruit voortgevloeide rechtszaak be kende D. aanvankelyk, deze 100 te hebben gestolen maar in hoger beroep bij het Hof nam de vrouw de schuld op zich, aanvoerende dat S. haar 100 had gegeven voor het halen van een fles cognac. Het wisselgeld bleef evenwel zoek en de vrouw werd dan ook ver oordeeld. Dit „oud zeer" bleef tussen S. en het gezin D. bestaan en de ver moorde heeft meer dan eens gezegd, dat hij zich door D. bedreigd gevoelde. Uit alles wat nu aan het licht geko men is, kan het verloop van de moord zo ongeveer worden gereconstrueerd. Zaterdagavond is S. naar de bioscoop te Dokkum geweest. De verdachten hebben eveneens de bioscoop bezocht Na het bioscoopbezoek is S. alleen per fiets naar Anjum teruggegaan, blijkbaar ge volgd door de daders. Naar verluidt zijn de gearresteerden die avond in de polder waar S. zijn weg naar huis moet nemen, gesignaleerd. S. zelf bleef nog enige tyd in Anjum rondhangen en is pas na twaalven de richting van de Oudedijk op weg naar huis ingeslagen. Hij was slikarbeïder en woonde alleen aan de Oudedijk onder Paesens. De weekeinden was hij meestal thuis, door de week was hij als D.U.W.-arbeider in Den Briel. en neemt aan, dat S. bij het hek bij de boerderij van R. door de daders is opgewacht. Hier hebben zij hem met een schop de schedel ingeslagen. De daders hebben het lijk ongeveer 2 kilometer de polder ingesjouwd en op een bouwland in een ongeveer anderhalve meter diep gat be graven. Maandag bemerkte de tractor bestuurder D. bij het ploegen op dit bouwland dat het ene wiel van de trac tor wegzakte in een eigenaardig week stuk grond. Pas na zijn werk, om onge veer half acht is D. met zijn broer naar de bewuste plek gegaan, omdat hij de zaak met vertrouwde. S. was n.l sedert zaterdagavond spoorloos ver dwenen en bovendien had de vermoorde ook tegen D. wel eens gezegd zich door D. bedreigd te voelen. Na enig graven kwam een arm van een man bloot te liggen, waarna de mannen in allerijl de politie waarschuw den. Het polshorloge van de vermoorde was op vijf minuten voor twaalf blijven stilstaan. Dinsdagmiddag is het lijk in aanwezigheid van de officier van Justitie mr, M. H. Gelinck te Leeuwarden en de patholoog-anatooom dr. J. Zeldenrust opgegraven. Daar het politiebureau te Metslawier slechts over één cel beschikt, werden de drie gearresteerden onder gebracht te Metslawier, Dokkum en Kollum. Twee hunner, de zoon D. en diens vriend S., hebben nu dus bekend. De rol van vader D. is nog niet bekend. De 84-jarige J. Pruyt, wonende aan de Oostzeedijk te Rotterdam, is gister middag bij het oversteken van de Plein- weg in Rotterdam-Zuid aangereden door een scooter. Bij aankomst in het Zuider ziekenhuis bleek hij te zijn overleden. „Omstreeks half acht voeren wy met nog vier mijnenvegers onder de Neder landse kust", zo vertelde ons een van de leden van de bemanning. De M 927 had zich als vierde in de ry gemeld van de schepen, die koers wilden zetten naar Vlaardingen. Door een onverwachte ma noeuvre van een vrachtschip raakte de M 927 uit de linie en daarna gebeurde de fatale stranding. Het schip, dat 370 ton meet en tot de B-klasse behoort, zat dadelijk muurvast op het Noorderhoofd. De mijnenveger kwam met de voorsteven haaks op de lengte-richting terecht van het Noorder hoofd. Toen het schip vastliep .was het hoog water, de windkracht was vijf tot zes. - Aanvankelyk zag men de toestand niet zo somber in. De bemanning van de Blankenburgh had spoedig een tros vast gemaakt, doch na enig trekken begaf de tros het De tweede onderging hetzelfde lot. Intussen was ook de President Jan Leis gearriveerd. Schipper Van Seters bood eerst zijn diensten aan om voor de derde maal een tros te bevestigen. De mijnenveger gaf echter geen krimp en daarop richtte schipper Van Seters zich tot de commandant van de mijnenveger. „Wy kunnen opvarenden aan wal brengen," aldus de heer Van Seters. Aan vankelijk voelde de commandant hier niets voor, maar het bleek tenslotte, toch onverantwoordelijk om de nachtin te gaan op een schip, dat werkelijk in een j benarde situatie verkeerde. Niet lang daarna volgde de mede deling, dal 38 leden van de bemanning hel schip konden verlaten. De comman dant en de hoofdmachinis! zouden ach terblijven. Schipper van Seters liet de President Jan Leis dwars tegen de ach terzijde van de mijnenveger varen en door handreiking was het daarna moge lijk de Belgische Jantjes aan boord te halen. Toen er circa twintig mannen op deze wijze waren overgekomen, informeerde de commandant, hoeveel passagiers de President Jan Leis »kon bergen. „Oh, wel zestig", riep schipper Van Seters. Daarop volgde de rest. Naar te Wenen verluidt heeft de pre sident van Tsjeeho-Slowakije, Zapot«ck een onderzoek gelast naar de dood van Jan Masaryk, de vroegere Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken, die na de communistische staatsgreep van 1948 zelfmoord zou hebben gepleegd door uit het raam van een tweede etage te springen. Een Tsjechisch advocaat, die onlangs in Wenen is gearriveerd, zeide. Jat het onderzoek tot dusverre sterke aanwij zingen heeft opgeleverd, dat Masaryk door de Tsjechische geheime politie tit het raam is geworpen. Op 10 maart 1948 maakte de Tsjech!-, sehe communistische regering officieel bekend, dat Masaryk dood was gevon den op het plaveisel van het bmnenp e;n van het Czernin-paleis, het geoouw waarin het ministerie van Buitenlandse Zaken was gevestigd. In dit communi qué werd beweerd, dat Masaryk uit het raam van een badkamer op de tweede etage was gesprongen. Volgens de Tsjechische advocaat zou uit het onderzoek zijn gebleken, dat Ma saryk is vermoord op instructies die door wijlen Stalin waren gegeven." - L

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1