Naar aanleiding van Suez TITO MEE ALS ADVOCAAT Mr. Burger hield intern beraad Generaals ofMolotof als aanklagers Egyptische maatregelen tegen hamsteren Russen toonden journalisten nieuw atoomcentrum Indonesische maatregelen inzake Nienw-Guinea I :f if Britse socialist boekt winst Ongeluk zit vaak in 'n klein glaasje Oude Stalinisten verzet m Weer overzicht KWESTIE-HOESSAN VOOR DE VEILIGHEIDSRAAD 105 rebellen gedood in Algerije Mijnramp in Asansol: veertig doden Nota van Buitenlandse Zaken over Buit. zaken over de Indon. maatregelen inzake N.-Guinea Melk duurder in Westen des lands k ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3499 V. POLITIE CONTROLEERT PRIJZEN Doorvaart Suezkanaal zonder vertraging PONTECORVO WAS ER NIET Israëlische aanval op Jordaans dorp Radio Moskou beschuldigt Westen Ned. Duits overleg maakt vorderingen Nina al te Moskou? I li vifiiPPiii "i t 4\ i|! li-1 r- II ft Dj COVTACT MET V.V.D. (Van onze parlementaire redacteur) De informateur, mr. Burger, heeft zich gisteren beraden over de toestand, die ontstaan is door de afwijzing van zijn zetelaanbod door de A.R. Mr. Burger hield ..een dag van intern beraad", waarbij hij vele telefoongesprek ken voerde, o.a. met de demis sionaire minister-president dr. Drees. Aanvragen van buitenlandse correspondenten voor reisvergun ningen naar de Zwarte Zee zijn gisteren in Moskou afgewezen, omdat Tito's bezoek „van parti culiere aard" zou zijn. Invloed Molotow? 9 Zie verder pagina 10 IV Ook Frankrijk Grpiislanderijen s? k ,1 K a: Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30—19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Te! 111892 - Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 1830—19 30 u: Tel 362569 Schiedam Lange Kelkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementspiijs 57 cent pei ueek. 2 48 per maand. i 40 per kw,is taal Losse nummeis Ti cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot zondagavond. AANVANKELIJK OPKLARINGEN. Plaatselijk enkele buien maar vooral aanvankelijk ook opklaringen. Matige tot krachtige, langs de kast later mogelijk harde zuidwestelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN' SIAAN Directeur: li. DE RUIG 20 sept ron op 6 41, onder 18 22; maan op j IV onrlpr IK i« 1 okt zon op 6 43, onder 18 20; maan op 310, onc.er 16.44. O Hoofdredacteur; Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT EEN onzer iezers schreef ons een brief, waarin hij tot uitdrukking brengt dat wij bij tal van netelige in ternationale kwesties hebben te kam pen met een groot gebrek aan prin cipieel inzicht. Hij neemt als voor beelden de kwestie-Sue? en de lcwestie-Cyprus. Naar aanleiding van de kwestie- Suez knoopt hij aan bij onze be schouwing van 15 september jl. De uit eenzetting der feiten, die wij toen ga ven, beaamt hij. Onze schets van ue bedoelingen, zowel van Nasser als van Engeland en Frankrijk ziet hij al? juist. De gevaarlijke kanten van hel geval zijn ook hem duidelijk genoeg. Maar, zo is zijn eerste vraag, moet het Westen er zich nu zo over verwon deren dat de Egyptenaren handelen als zij doen. Is het feit, dat Egypte door de Engelsen bezet werd kort na dat Engeland een groot deel der Suez- kanaalaandelen in handen had gekre gen niet de oer-pro-ocatie geweest, die het hele vervolg der historie tot op vandaag toe uitgelokt heeft? En moet men nu maar doorgaan met de provocatie door de een te be antwoorden met een provocatie door de ander? Waarom moet Nasser „ge straft" worden.' Het verdrag van Constanlmopel waarborgt de vrije doorvaart door het Suezkanaal. Nasser heeft beloofd dat verdrag na te leven. En hij doet dat ook, behoudens m het geval van Is rael, Maar dat is al jaren geleden be-' gonnen en daar heeft het Westen zich niet druk over gemaakt. Hoewel dat schending van het verdrag van Constantinopel was. Maar nu, nu er nog helemaal geen verdragsschennis is, nu Nasser alleen maar het Westen geprovoceerd heeft, nu wordt er economische druk op Egypte uitgeoefend, nu sturen de Brit ten en Fransen militaire machtsmid delen naar het Midden-Oosten, nu pro beert het Westen de zaak in het hon derd te laten lopen, door de loodsen weg te laten gaan, schepen om de Kaap te sturen enz. Tenvijl het nog niet nodig is. Raadselachtig noemt de briefschrij ver dit alles. Waar is hier de rechts basis voor al deze handelingen? En wat zijn de politieke normen? Hoe moet men daar als christen tegenover (taan? - LS tweede voorbeeld noemt de Pi schrijver Cyprus. Hij knoopt aan bij een opmerking van onze buiten lands-overzicht schrijver van enkele maanden geleden, toen deze, naar briefschrijvers mening terecht, oor deelde dat het Britse imperium op on recht gegrondvest was. Maar waarom moet het dan zo be treurd worden, zo vraagt de schrijver, dat dit imperium thans inzake Cyprus zo in moeilijkheden zit? Wat is de juiste beoordeling van het geval Cyprus? Wat hebben de Engel sen daar eigenlijk te maken? Even zeer als men de terreur van de Eoka moet veroordelen, moet men dan toch ook deze kritische vraag stellen. Wat moet men daar als christen van zeg- gen? Men is toch niet klaar met dat ant woord als men het woord „belangen- verdediging" heeft uitgesproken? Het gaat toch om reent en gerechtigheid in de wereld? DE schrijver eindigt zijn brief al dus: „Het komt mij voor dat de gedach- tengang vaak is: Alles wat de belan gen van het Westen benadeelt, is te veroordelen; alles wat daarmee strookt, is juist. Dit laatste dan tegen de. achtergrond van de tegenstelling het Westen Rusland. Maar zelfs tegen deze achtergrond heiligt het doel de middelen toch niet? Wij zullen ook van het Westen geen afgod maken! Ik ben mij bewust dat het volgen van een werkelijk Schriftuurlijke ge dragslijn in de harde realiteit, in een wereld die met Gods Openbaring geen rekening houdt, niet gemakkelijk te verwerkelijken zal zijn. Maar we zul len op zijn minst voor onze be schouwing en beoordeling van deze problemen toch wel Schriftuurlijke normen dienen aan te leggen. Of en dit is ten slotte de kernvraag moeten wij er maar in berusten dat in dezen belang en macht het laatste woord zullen spreken, zoals ze dat vrijwel altijd in de wereld gedaan heb ben? Een andere beschouwing is toch maar ongezond idealisme?" WE zijn de schrijver dankbaar voor zijn brief. Hij stelt de vraag aan de orde of er in de internationale ver houdingen een politiek mogelijk is die berust op recht en gerechtigheid, of daar christelijke politiek mogelijk is. Dit vraagstuk ligt daar nog ingewik kelder dan in de nationale binnenland se politiek. Maar het is in wezen het zelfde probleem. Wij kunnen ons das.' met met alge mene formules van afmaken. Want die algemene formules hebben de eigenschap dat zij zeer fraai zijn en op zichzelf juist, maar dat zij in de praktijk niet gevolgd worden, omdat zij, zonder meer, geen oplossing bie den voor de ingewikkelde verhoudin gen, waarin zij moeten worden gehan teerd. In die verhoudingen hebben wij te maken met historische achtergron den, feiten, machtsverhoudingen, be langentegenstellingen, psychologische Chroestsjew voor partij rechters In politieke kringen neemt men aan dat de heer Burger gisteren ook con tact heeft gezocht met de leiding van de V.V.D. Vanmorgen om halfelf komt nl. de Tweede-Kamerfractie van de de V.V.D. in Den Haag bijeen. De Britse socialisten, die in de op positie z.ijn. hebben gisteren bij de eer ste tussentijdse verkiezing sinds het uit breken van de Suezcrisis een overwin ning geboekt op de conservatieven. De socialistische kandidaat Norman Pentland versloeg in zijn traditionele Labourburcht Chester-lc-Street de con servatief William Rees-Mogg met meer dan vier tegen één. Het percentage van Labour is sedert de laatste verkiezing met 4 pet. gestegen. Opiniepeilingen, georganiseerd door dagbladen, hebben onlangs aangetoond, •dat-het-publiek4- wat-flriadfcf-'syfnpathie dan tevoren voor premier Eden en de zijnen heeft, vermoedelijk mede als ge volg van Edens taai vasthouden aan in ternationalisatie van het Suezkanaal. Hoofdinspecteur Koppejan van de verkeerspolitie te Amsterdam heeft een nieuwe slagzin bedacht, die gebruikt zal worden bij de propagandaweek van de commis sie Amsterdam der Vereniging voor Alcoholbestrijding by het Snelverkeer: Een ongeluk zit vaak in een klein glaasje". Een anders en meer bekende slagzin heeft een wijziging onder gaan. Het is nu „Geen alcohol bij wegverkeer", want ook bromfiet sen en gewone rijwielen veroor zaken ongelukkenindien de be rijder onder invloed verkeert en zij behoren niet tot het snelver keer. De propagandaweek zal worden gehouden van 1 t.m. 7 oktober. IN HET KREMLIN schijnt een nieuwe worsteling om de macht ontbrand te zijn. Partijsecretaris Chroestsjew is in een strijd op leven en dood gewikkeld met generaals van het rode leger of met een groep oude stalinisten rond Molotow. als men de geruchten mag geloien. Chroestsjew zon uit Belgrado zijn teruggeroepen om voor een partij- rechtbank te \ersehijnen, Hij zou president Tito van Joegoslavië over gehaald hebben hem hij te staan en dit zon de reden zijn waarom Tito ijlings met Chroestsjew naar Sootsji aan de Zwarte Zee is gevlogen. Dit heeft het onafhankelijke Wcense blad Neuer Kurier van een „hoog geplaatste autoriteit" in Belgrado vernomen. Volgent radio-Moskou hebben pre sident Tito en zijn geselschap gister avond bij partijsecretaris Chroestsjew gedineerd. Tot de gasten behoorden voorts president Worosjilow en gene raal Serow, hoofd van de geheime politie. Tito en sijn echtgenote hadden het grootste gedeelte van de dag „rus tend in hun villa doorgebracht". Radio-Moskou sprak niet over Boel- ganin, Sjepilow of Zjoekow, die allen •veneens op de Krim vertoeven. „Neuer Kurier" segi, dat het proces voor de „partijrechlbank" is uitge lokt door Chroestsjew zelf of door enige van sijn vrienden, omdat hij de laatste lijd in moeilijkheden is geraakt door zijn overdreven anti-Sialinisme. Enige andere mislukkingen van Chroestsjows recente politiek, zoals bij voorbeeld de opstand in Por nan, zou den eveneens hel instellen van een proces gestimuleerd hebben, volgens Neuer Kurier. Het blad meldt, dat Chroestsjew Tito's getuigenis nodig heeft voor een volledig eerherstel. Tito, een aartsvijand van wijlen Sta lin, zou enkele van Stalins ernstige fouten willen bevestigen. De Joegosla vische maarschalk, die een hekel aan reizen per vliegtuig heeft, stapte over dit bezwaar heen, omdat de pro blemen van Chroestsjew zo dringend waren, vertelde de Joegoslavische au toriteit aan „Neuer Kurier". Ook de Britse pers houdt rich druk bezig met da verrassende reis van Tito •n Chroestsjew. De meest geuite hypo these is, dat Chroestsjew bloot zou staan aan aanvallen van „stalinisten" onder leiding van de voormalige minis ter van Buitenlandse Zaken Molotow en dat Tito met hem mee gegaan is om hem te steunen, iKim vW&w DE BILT. zaterdag 10 uur. Het iveer in eon groot deel van Europa wordt nu beheerst door dc gedragingen van een tweetal depressies Een ervan lag van morgen boven Midden-Zweden met een duik van 962 mb Deze depressie trok gisteren over Schotland en deed toen de z.uidwestcnwind in het Noordzeegebied tot stormkracht aanwakkeren. Een an dere depressie, die samenhangt met een geïsoleerde hoeveelheid koude lucht. In de hogere delen van de atmosfeer nadert nu de Schotse Westkust. Ze zal waar schijnlijk morgen het noordelijk deel van de Noordzee bereiken en de wind weer iets in kracht doen toenemen. De mogelijkheid van harde wind langs de kust is aanwezig. Tenslotte bevindt zich op de westelijke Oceaanhelft nog een storing, die even eens naar het oosten komt, naar hel zich laat aanzien met grote snelheid. In ver band met de7.e ontwikkeling behoudt het weer in Nederland een enigszins wissel vallig karakter. In de polaire lucht, die blijft aanstromen, kunnen opklaringen worden afgewisseld door enkele plaatse lijke buien. V adui iir Russische partijsecretaris Chroestsjeu mi particulier bezoek aan hem gebracht had is president Tito I an Joegoshuie tolbomen om crunch t naar in Joegoslai ii'. Rusland gereisd „om uit tc rusten". Ver gezeld tan zijn echtgenote vertrok Tito midden) tegelijk met Chroestsjew per i Uegtuig tan de Batajnica-luchthaien Egypte begint maatregelen le ne men tegen zwarthandelaars en voedselhamsteraars, als een onder deel van de nationale campagne om het hoofd te bieden aan de Wester se economische druk. Het Egyptische ministerie van Be- Het ongeveer 23.000 ton metende stoom schip .Statendam", dat bij de Dok- en If erf-Maatschappij ff ilton-Fijenoord te Schiedam in aanbouw ts voor de Holland- Amerika-Lijn. Het schip zal waarschijnlijk begin volgend jaar zijn „maidentrip" kunnen maken. Westerse journalisten hebben donder dag een kijkje mogen nemen in het nieuwe atoomonderzoekcentrum van het communistische blok In het dorp Doebna, ongeveer 120 km van Moskou. Het centrum, waar 300 geleerden "lit twaalf communistische landen werken, heeft 450 miljoen gulden gekost. De voormalige Britse professor Bruno Pon- tecorvo, die vijf jaar geleden uit Eu roland naar Oost-Europa is verdwenen, Is hoofd van een der afdelingen, "ot teleurstelling van de journalisten was hij donderdag echter niet aanwezig. Het pronkstuk van het instituut is een proton-synchroton met een vermo gen van 10 miljard elektrovolt, die vol gend jaar gereed zal komen en dan de grootste ter wereld zal zijn. (Ame rika heeft zo'n installatie met een ver mogen van 6.2 miljard elektrovolt, mogelijkheden en onmogelijkheden, waar het meer aankomt op de visie, de wijsheid en de gerechtigheidszin van de daarin werkzame politici dan op de a7gemene formule. Want over de laatste is men het in deze wereld vaak en gelukkig maar nogal spoedig eens. Maar bij de visie, de wijsheid en de gerechtigheidszin, bij de werke lijk christelijke gezindheid, die dat al les heeft verwerkt, begint de Babylo nische spraakverwarring. Terecht zegt de briefschrijver aan het slot dat wij hier met een alge meen vraagstuk te maken hebben. Het pikante is dat hij het aan de orde stelt bij twee zeer concrete punten, waar bij het westelijk „eigenbelang" een rol speelt. Wij willen graag proberen in een aantal zaterdagse artikelen over deze vraagstukken enige gedachten onder woorden te brengen. maar er zijn er in aanbouw van 25 k 30 miljard). Het apparaat zal atoom- deeltjes met een snelheid van meer dan een miljoen maal per seconde rond een magneet met een doorsnee van 200 meter schieten. De directeur, prof. Dmitri Blochin- tesew, zei dat men het zou toejuichen als westerse geleerden gebruik willen maken van het instituut. „Wij hebben geen geheimen, zei hij. „Al ons werk zal gepubliceerd worden". De journalisten stootten slechts op één gesloten deur en een gids vertel de, dat dit gedaan was in verband met het stralingsgevaar. Zij mochten vrij fotograferen. Frankrijk is er als eerste land ,p het vasteland van West-Europa in ge slaagd met behulp van kernenergie elektriciteit op te wekken. Dit is giste ren gepresteerd te Marcouie in Zuid- Frankrijk waar zich Frankrijks eerste grote atoomzuil, de G. L„ bevindt, Jie in januari van dit jaar in werking Is gesteld. De atoomzuil kwam gisteren tot een capaciteit van 30.000 kilowatt. Er kwam voldoende hitte vrfj om de hoeveelheid stoom te leveren, die no dig was om een in de nabijheid gele gen krachtstation te doen dra alen. De Nederlands-Duitse studiecommis sie voor het vraagstuk van de zoge naamde grenslanderijen is van 26 tot 28 september in Den Haag opnieuw bij een geweest. De besprekingen hebben in vriendschappelijke geest plaatsgevonden en er werden vorderingen gemaakt. De besprekingen zullen begin november worden- voortgezet. In officiële Libanese kringen Is vrij dag vernomen, dat Libanon en Syrië de kwestie van de Israëlische aanval op het Jordaanse dorp Hoessan voor de Veiligheidsraad willen brengen. Een nota over deze aangelegenheid is ter goedkeuring naar Egypte gezon den. Men wil deze nl. namens de re geringen van Jordanië, Syrië, Libanon en Egypte aan de Veiligheidsraad over handigen. De secretaris-generaal van de Ver enigde Naties, Hammarskjoeld, heeft vrijdag in een verslag, uitgebracht aan de Veiligheidsraad, de regeringen die bij de Palestijnse grensgeschillen zijn betrokken, gekritiseerd, omdat zij vol gens zijn opvatting geen enkele positie ve maatregel hebben genomen om grensincidenten te voorkomen Radio-Moskou heeft het Westen er vrijdagavond van beschuldigd Israël „opnieuw te gebruiken als middel om de Arabische landen te provoceren". De ze provocatie bestond uit het „veroor zaken van gevechten langs de Arabi- sch-Israelische grenzen". De radio zei, dat het Israehsch-Arabische geschil zich gewoonlijk toespitst ,,op een ogenblik, dat de westelijke imperialistische mo gendheden haar druk op de Arabische landen, met bet doel hun onafhankelijk heid te vernietigen, vergroten". De imperialisten gebruiken de oor logszuchtige Israëlische kringen om de Arabische landen te intimideren", aldus radio-Moskou. Hondervijf Algerijnse rebellen werden gedood en vijf andere gevangen geno men in de veldslag die van donderdag morgen tot vrijdagmiddag heeft gewoed bij Mac Mahon, 32 km ten zuidwesten van Batnn. Dit zijn de laatste cijfers, die de Fransen in Algiers hebben mee gedeeld. voorrading zegt, dat er „valse ge ruchten" verspreid worden over be voorradingsmoeilijkheden en het doet een beroep op het publiek om op de hoogte te worden gehouden, zodra zich ergens moeilijkheden zou den voordien. Politiepelotons, bijgestaan door in specteurs van het ministerie van de Be voorrading, vertoonden zich op markten en gingen de prijzen en voorraden na. Intussen heeft de regering beperkin gen op het ovërmakén ven geld opge heven, behalvef in - een beperkt aaptal gevallen, die door het wij^elcontrole- departement moeten worden gecontro leerd. Dit is een stap ter bevordering van de buitenlandse handel. In een gemeenschappelijke verklaring van een aantal grote westelijke scheep vaartmaatschappijen wordt gezegd, dat de meeste schepen, nog steeds van het Suezkanaal gebruik maken, daar de doorvaart vrijwel zonder enige vertra ging plaats heeft. Het enige bezwrar is, dat de kosten enigszins hoger zijn geworden. Zo zijn onder meer de pre mies van de oorlogsrisico-verzekeringen verhoogd. Vijftien van de 18 landen, die de tweede Londense conferentie hebben bijgewoond, hebben tot dusverre te ver staan gegeven dat zij zullen toetreden tot de volgende week op te richten Het dodencijfer van de mijnramp rlfe donderdag te Asansol (Bengalen) heeft plaatsgevonden, is thans op 40 gesteld. Dc mijn ïlep onder water toen '"en gang waarin 69 man werkten bezweek door de onophoudelijke regen. Donderdagavond zijn voor een steen- koolmyn bij de Jamuna negen stakers door de politie gedood. Deze slachtoffers vielen toen de po litie probeerde een menigte uit elkaar te slaan die werkwilligen belette de mijn binnen te gaan. Een der doden is een vrouw. Drie politiemannen wer den gewond. De politie slaagde er ten slotte Jn de 3.000 stakers te verdrijven, nadat mehalve van de vuurwapens -./ok van traangas gebruik was gemaakt K Volgens welingelichte bronnen in Mos kou is de Sovvjetatlete Nina Ponomare- va twee dagen geleden uit Londen in Moskou teruggekeerd. Deze berichten zijn tot nu toe niet bevestigd, maar zouden wel de bereidwilligheid van h.et Bolsjoiballet om naar Engeland te ko men, verklaren. vereniging van gebruikers van het Su ezkanaal. De drie overige landen, 'die' voorbehoud gemaakt hadden ten aan zien van het westerse plan, moeten nog beslissen of zij toetreden. Het zijn Pa kistan, Ethiopië en Japan. De Veiligheidsraad van de Ver.Na-, ties zal vrijdag 5 oktober bijeenkomen voor het debat overde Suezkwestie"., Dit -is officieel in NeW York békend gemaakt. - - Het Egyptische ministerie van" Bui-, tenlandse Zaken heeft vrijdag bekend-" gemaakt, dat 25 landen de uitnodip'ng voor een conferentieter herziening van de conventie van Constantinopel inzake het Suezkanaal hebben aanvaard. In het geheel waren 75 landen uit genodigd. 18 landen hebben de uit nodiging verworpen, van 32 landen, w.o. Nederland, de Ver. Staten, Engeland en Canada, is nog geen antwoord ont vangen. De uitnodiging is o.m. aanvaard door: de Sowjet-unie, Pakistan, Ceylon, Zuid-Slavië, Afghanistan, Bulgarije, Po len, Roemenië, Tsjecho-Slovvakije, "ii- bië, Libanan, Saoedi-Arabië, Jordanië, Syrië, Jemen, Irak, Soedan, Tunesië, Cambodja, Panama en Albanië. Het ministerie van Buitenlandse Za ken deelt medt»: „Het heeft de aandacht getrokken der Nederlandse regering, dat de Indonesi sche regering, uitgaande van de fictie, dat de souvereiniteit over dit gebied de jure zou berusten bfj de republiek Indonesië, bljjft voortgaan met het treffen van administratieve maatrege len ten aanzien van het Nederlandse rijksdeel Nederlands Nicuw-Guinea. Zo werd in 1955 genoemd gebied met het oog op de algemene verkiezingen in Indonesië aangewezen als Indonesisch kiesdistrict. Vervolgens werd in 1956 een drietal personen benoemd tot leden van het Indonesische parlement ter ver tegenwoordiging van dat gebiedsdeel. Ook werd enige maanden geleden bij de Indonesische wet een provincie „West Irian" ingesteld. Het gehele territoir van Nederlands Nieuw-Guinea zal binnen de grenzen daarvan vallen. Thans zijn gevolgd de berichten o\er de benoeming en instal- Ue Belgische mijnenveger M927, die meedeed aan de Naio-marine-aefvning „Cut Loose", is zoals gemeld don derdagavond op de noorderpier bij Hoek tan Holland vastgelopen. Gistermorgen is de mijnenveger door de sleepboot Blan kenburg vlot getrokken. Nadat de beman ning, die donderdagavond door eert reddingboot tan boord was gehaald en de nacht aan de wal had doorgebracht, weer aan boord was gegaun, is het schip op sleeptouw genomen naar de werf W ilton-Fijenoord in Rotterdam. Het konvooi op dc Nieuwe ïï'aterwcg. latie van een Indonesisch gouverneur van de provincie West-Irian. Ter vermijding van elk misverstand meent de Nederlandse regering er goed aan te doen, uitdrukkelijk te verklaren, dat bovengenoemde en eventueel nog volgende soortgelijke Indonesische maatregelen noch implicaties in welk opzicht ook door Nederland worden aanvaard of erkend voor zover het ge bied van Ned. Nieuw-Guinea betref fende. Het is algemeen bekend, dat ten tijde van de overdracht der souvereiniteit over Indonesië, Nederlands Nieuw-Gui nea niet daarbij was inbegrepen. In deze situatie is sedertdien geen veran dering gekomen. De Nederlandse regering behoudt zich alle vrijheid voor tegen eventuele tenuitvoerlegging van zodanige maat regelen op te treden, zodra deze direct of indirect zouden leiden tot Indonesi sche interventie in de gang van zaken in Nederlands Nieuw-Guinea", aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. af De Algemene Vereniging voor Melk- voorziening deelt mede, dat in die delen van haar werkgebied, waar de melkhandel niet gerationaliseerd is, met ingang van 1 oktober de consu mentenprijzen van melk en karne melk los en in literflessen verhoogd zullen worden met 1 cent per liter. Het werkgebied van de A.V.M. omvat in hoofdzaak het vasteland van Zuid- Holland, het zuidelijk deel van Noord holland en het westelijk deel van Utrecht, de stad Utrecht inbegrepen. Van officiële zijde wordt vernomen, dat de slijtersmarge in de niet-gesaneer- de gebieden in het westen van het land 6% cent bedraagt. Afwisselend wordt nu een half jaar de marge op 6 en een half jaar op 7 cent gesteld. In het af-' gelopen halfjaar bedroeg de marge 6 cent. Van 1 oktober 1956 tot 1 april 1957 zal zij 7 cent zijn. «F.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1