^!£SHpuT g Zw Meubelen - Tapijten - Gordijnen - Betimmeringen Mathenesserlaan 247 - Rotterdam Gemeenteraad van Schiedam had rustige vergadering Raad van Maassluis accoord met overkluizing Zuidvliet Gemeenteraad van Maasland flUK' mAarsKa an Afscheid van de heer K. Bosch BOUW VAN 175 WONINGEN IN DE WESTWIJK ZETHAMETAnv. SIEBEL Haarlemse architecten bewonderen Vlaardingens snelle ontwikkeling m SS. SS 116030 SCHIEDAM VLAARDINGEN Boerderij wordt straks] Doortrekking industrie- culturele centrum KERKDIENSTEN Diefstal bij Wilton VLAAR DING EN Hedenavond taptoe Bezoek wordt door Iwecde gevolgd VOOR AL UW BESTELWERK Burgerlijke stand van Rotterdam Laatste nieuws Burgemeester herbenoemd Rohvp wonin gen overgedragen TKUUW Zaterdag 29 september IVoö Advertentie De gemeenteraad van Schiedam had vrijdagavond niet veel woorden nodig om zich door de agenda heen te werken. In een vlot tempo waarbij over het algemeen slechts de hamer van de voorzitter werd gehoord, werden de verschillende punten afgehandeld. -Slechts het trekken van de afdelingen van de Raad voor het onderzoek der Gemeentebegroting voor het dienstjaar 1957 vroeg Tni|f i Blj, d? !anvanS van de vergadering sprak voorzitter mr J. W. Peek enkele hartelijke woorden tot het raadslid G. J. Smit,- die op deze dag een periode afsloot waarin hij onafgebroken gedurende jaar zijn krachten als raadslid voor de gemeente had ingezet. Tot welke partij de heer Smit behoort was ook voor buitenstaan ders niet moeilijk te raden daar een enorme bak met rode anjelieren voor de plaats van de jubilaris op de tafel was neergezet. Vrachtauto schoot tegen bus van de R.E.T. Kritiek Medische dienst in Schiedam, Scooterrijder moest reni- ,Kr rullen in Vlaardingcn. in (lc men: scooter beschadigd Itte weningen worden gebouwd Een Afsluiting Buitenhavenweg Deze en volgende week in Schiedam Advertentie '„OUD IJZER Concert Leger des Heils op Plantage podium Advertentie ZWITSERSE HORLOGES straat Openbare schuilplaatsen Beroep aangenomen Nieuwe straatnamen Advertentie Advertentie V.'V. D.-kan didaat-ministers vrij in hun beslissing Vissarijberichfpn PÓnf LanSdmCiiV0!tICdi5e Nagekomen Familiebericht' f De vrachtauto-chauffeur J. S.. die gisteren over de Singel in Schiedam reed, merkte ter hoogte van de Lange Singelstraat, dat zijn wagen begon "te sjippen. Plotseling hoorde hij een klap: zijn vrachtauto was tegen een bus van de R.E.T. (lijn 44) gevlogen. De materiële schade viel niet mand liep letsel op. j Men is druk bezig dc voormalige Boerderij van Staalduinen op te knap- j pen. Zoals bekend is wordt deze oude boerderij enigszins gerestaureerd om dan dienst te doen als cultureel een- De heer Smit is altijd al een man van weinig woorden geweest en tradi tiegetrouw maakte hij het in zijn dank woord ook niet lang. Hij trok nog even een. vergelijking tussen de sfeer tijdens de raadsvergaderingen, in het verleden en zoals die nu is en het leek ons dat spreker zich in de tegenwoordige sfeer meer op zijn gemak voelt. Ten slotte dankte de heer Smit voor de hartelijk heid waarmee hij op deze avond was bejegend. Een tweede toespraak hield burge meester Peek deze avond tot de heer K. Bosch, lid'van de V.V.D. fractie, die de' raad. om gezondheidsredenen gaat verlèten en die op deze vergadering he la a svniet aanwezig was. In dankbare bewoordingen wees spreker., op het vele uitstekende werk dat de heer Bosch in het 'verleden, voor de gemeente heeft gedaan, en in het bijzonder wees burge meester Peek daarbij op de periode vlak na de bevrijding, toen de heer Bosch het burgemeestersschap van de gemeente waarnam. In het., bij.zonder hebben de-financiële problemen de aandacht van het schei dende -raadslid gehad en ook in de ver schillende commissies was de heer Bosch - een gewaardeerde figuur. De raad verklaarde zich' accoord met benoeming van mevrouw A. Moil- As in. de plaats van de heer Bosch na dat, haar geloofsbrieven in orde waren bev.onden. Bij.~de mededeling dat in de toekomst eert. belangrijke- verhoging van het kre diet-dat beschikbaar werd gesteld voor de verbouwing van de" gemeentesecreta rie zou worden gevraagd, die B. en W. de .Raad door middel van een ingezon den stuk,hadden doen toekomen was het Medische' dienst: De medische dienst, te Schiedam zal op zondag 30 septem ber' waargenomen worden door de vol gende artsen: J. van der Veer, Ruys.de Beerénbroucklaan 16. tel. 69873, D. Hout- huy&en Jr.. Swammerdamsingel 43. tel. 68516.-; W.' T. p. Nijenhuis, Burg. Knap- pertlaan 154 tel., 69S80„„ Geopend is" apotheek Gouka; -HoogT straat 29, ook tij derft dé avond- en. nacht uren van de overige dagen van de week. SCHIEDAM, Hervormde Gemeente: Grote Kerk: 10 uur ds J D Smids, 3 uur ds H J Drost "s-Gravcnhage, jeugddienst.' Nieuwe Kerk 10 uur dr L J Cazemier, 5 uur ds A Hoffman. Westerkerk 9 en 1030 uur 'ds -J 'G "Jansen, 5 uur ds J D Smids. Vredes- kerk 9 en IO.45 uur, ds A Hoffman, 1 uur de H W Hemmes. Pr Marijkeschool CDr. .de Visserlaan 1) 10 uur ds H W Hemmes. Geref Kerk* Oosterkerk 10 uur ds P van Vliet Purwokerto (Ind.), 5 uur ds S P Poer- bawijoga. Java (Ind.). Plantagekerk 9.30 uur ds J M V!ym Semarang (Ind), -4.30 uur ds P van Vhet. Jülianakerk 10 uur ds K.-A .Schippers a.s. docent te Seroei (Nw. Guineè). 5 uur ds J M Vlym. Xeihel 9-30 uur ds S P Poerbawijoga, 2.30 uur ds K A "Schippers. VLAARDINGEN, Ned Hervormde Kerk: Gro te Kerk'zaterdagavond 8 uur avondwtiding; zondag 10 uur ds P van der Vloed. 5 uur ds J van Nooit, H.C. 48. Maranatha-zaa! IO.45uur ds "W J Schouten. Wijkgebouw -..Eltheto'Y 10 uur ds J van Noort. Bethel -Kerk zaterdagavond 8—8.45 uur avondge- I bed, zondag 10 "uur ds J Breur. pred te Ferwerd, 7 uur- ds "W Sirag, H, C. 48. Immanuël Kerk 10 uu r ds M Ottevanger, Pred, te Leiden, 7 uur ds P van der Vloed H.C. 48. Nieuwe Kerk 10 uur ds W J Kolkert, 5 uur ds W J Schouten, bediening Heilig Avondmaal. Rusthuis Bmmastraat dinsdag 10.30 uur: uitzending korte dienst via Kerktelefoon. Gereformeerde Kerk Oosterkerk 10 uur ds H Zandbergen, 5 uur dr F L Bos (H.C, 31). Kuiperstraatkerk 9.00 en 10,30 uur dr E D Kraan, 4.00 en 5.30 uur ds Th Swen (H.C. 30) Emmauskerk 10 uur dr F L Bos. 5 uur ds H Zandber gen (H.C, 31), Ger Gemeenten in Ne derland: J"ac van der Windtstra-at 17 10 en 5 uur Jeesdienst. Geref gemeente IVest- nleuwland 56 zondag 10 en 5 uur ds !H Rijksen. dinsdag 2 okt. 3.15 en donder dag 4 okt 3.I-J uur ,ds H Rijksen, huwelijks bevestiging- MAASSLUIS. Ned Herv Kerk 10 uur ds H F Meijer: 5 uur. ds L v Hartingsveld. Jeugd- kerk (Kleine Kerk) 40 uur de heer L. J. v d pol: Kinderkcrk (Or* Huis) 10 uur mevr R M Meijer-Visser; Geb Gen de Wet straat 10 uur de heer A van Wasbeek. Geref Kerk 9.30 uur ds S van Wouwe van Serooskerkc: 4.30 uur ds T Spüker. Zuider- kerk 9.30 uur ds T Spüker: 4.30 uur ds S van Wouwe. Geref Kerk (art 31 ko: 8.30 en 2.30 uur ds H v d Veen. Chr Geref Kerk 10 en 2.30 uur leesdienst. Ned Prot Bond 10.15 uur ds E B A Poort man van Lochem. Leger des Heils 10 uur fcelligihÊsciienst, nm 6.45 uur Openlucht- samenkomst op de Markt en 7.30 uur ver- lossingssamenkomst o.l.v. Kol. W. Hoen der-ken van Amsterdam. de heer J. J. Bieze (P.v.d.A.). die er op wees dat de bevoegde instanties wel ernstig tekort waren geschoten bij het maken van een begroting voor dit werk. Hij hoopte .dat de Raad in de toekomst hiervoor bespaard zou worden. Mr, M. J. M. van Kinderen, die door afwezigheid van wethouder Van den Berg. de opmerking beantwoordde, gaf toe dat aan de begroting voor deze ver- j trum. De jonge Vlaardingse schilder mee. Nie- Rplippr rinnr wmiinfrlinrlriif ci? atchitcct E F. Gioosman nog ccn Leen Droppett cn dc Vlaardingse «rouLLi uuui DUilIU^DUUiJJ j plan vetvanrchgti voor do bouw van auteur Aric van der Lugt krijgen honderd \i|f cn zeventig woningen en er onder andere een gedeelte van. f 11 Westwijk weer honderd vijf en zeven- Een scooterrijder die gistermiddag 1 2'an hiervoor 's reeds vervaardigd door - - -• de architect E. F. Groosman. Dit omvat in hoofdzaak censc- om half zes door de Korte Singclstraat 1 in Schiedam reed. moest olotseling I P .1." voor honderd \iif en /eventic woningen en zestien gamees op een tcircm. gelc- gn m dc buuit Lage Weide van de Westwijk, zulks ge.iecl niet gebiuikma- king van dc woningtypen tut het eer- 1 sic plan. Du tweede bouwplan bevat 111 hoofdzaak eengcz.mslnuzen. Het plan krachtig remmen voor een 4-nrm1 «"'swuiungcn waarvoor een oncrie is 1 nam°hik nondeidclf Jt-ngczms- kind dat pardoes destraat overita'-" Kekomen van Muys en de Winter's] hul/ea vn 70Stl" vtagevvoningcn Hij sliote en sloeg tegen het wegdek" Bouw" en Aannemingsbedrijf N.V. tc er woonlagen met een onaerbouw. ci if, \rg7 Rotterdam waann bergruimten en slaapkamers, be- Slerhts zijn scooter bleek beschadigdhorende bij de eerste woonlaag, bene te ztjn. De directeur van de Gem. Techn. Be drijven te Schiedam deelt mede, dat, tengevolge van werkzaamheden aan het gasbuizennet op de Buitenhavenweg in de nabijheid van het Koemarktplein, de Buitenhavenweg afgesloten zal zijn voor doorgaand verkeer van maandagmor gen I oktober af. De duur van afslui ting zal ongeveer 2 weken bedragen of zoveel langer of korter als nodig is. Musis Sacrum 14.00 Onlangs besloot meenternad om ac Vlaardingse ge- van gemeentewege twee honderd acht cn zestig wonin gen en veertig garages tc bouwen in de buurt Wetering van dc Westwijk De bouw van deze woningen is onder hands opgedragen aan Muys en de Winter's bouw- en aannemingsbedujf N.V. In aansluiting op dit plan is door 1 oktober: u. bouwing meer aandacht had kunnen iNEVEDA: Modeshow; Musis Sacrum worden besteed. Hij meende echter dat 20.00 u. NEVEDA: Modeshow. het hier genoemde extra krediet in twee delen uiteen viel, te weten in dat voor de pulspalen en die voor de voorzienin gen aan de aangrenzende bebouwing. De mogelijkheid dat pulspalen zou den moeten worden aangebracht was de raad reeds medegedeeld bij de aan vraag van het oorspronkelijke krediet. De kwestie van het aanliggende pand noemde spreker echter een nalatigheid van de betrokken instantie, die de ge meente echter geen extra kosten zou opleveren. Nadat de heer Collé (c.p.n.) zich er nog even over had beklaagd, dat hij nog steeds buiten de verschillende raadscommissies wordt gehouden en de heer Van Lith namens de P.v.d.A. had medegedeeld dat hij nog geen reden zag de communisten te vertrouwen, werden de verdere agendapunten zonder op- of aanmerkingen afgehandeld. Alleen aan het slot vroeg wethouder Van Kinderen de raad nog even toestemming een ge rechtelijke procedure aanhangig te ma ken voor het innen van huurgelden voor geysers enz. in een woning in Kethel van iemand, die inmiddels naar Assen is vertrokken en deze niet wil betalen. De 19-jarige Rotterdammer C. L.. die op. de werf van Wilton-Fijenoord in Schiedam een boot van koperen on derdelen ontdeed zonder medeweten van de bevoegde Instanties, is door de Schiedamse politie in het hoofdbureau ingesloten. Zondag, 30 september, te 3.30 „uur hoopt het muziekkorps van het Leger des Heils o.Lv. kapelmeester Alewijn van Gulik een concert te geven op het Concert Podium in de Plantage te Schie dam. Het programma is als volgt: 1. „Bargood" mars: 2 Volle Vrede, se lectie; 3. Halleluja, selectie; 4. Bede, instrumentaal kwartet: 5. Zijt ghij ver moeid, trombone solo, solist H. v.d. Bout; 6. Star Lake, mars; 7. Mannen koor; 8. De heuvel Golgotha, selectie; 9. Alzo lief had God de wereld, trans criptie; 10. Instrumentaal kwartet; 11. Hoor des Meesters Stem, selectie; 12. Zegenbede. A.s. zondag 10 uur v.m. Hei ligingssamenkomst en Soldateninzege- ning; 6.30 uur n. m. Openluehtprediking a.d. Gerrit Verboonstr.; 7.30 uur n.m Verlossingssamenkomst. Alle samen komsten o.l.v. Sr. majoor en mevruw Drentje-Haas. 3 oktober: Irene 20.0; u. Bescherming Bevolking: Contactavond. 4 oktober: Passage Theater 20.00 u. Toonkust; Concert, Gastdirigent: Hem Jordans. Soliste: June Kovach, piano. Irene 20.00 u. "Wijkgemeente V: Film. 5 oktober: Musis Sacrum 14-16 u. Capsulefabriek ..Holland": Receptie t.g.v. het 50-jarig bestaan der firma. Musis Cacrum 20.00 u. Capsulefabriek Holland": Feestavond. Plantsoen naast de Grote Kerk 19.00 u. Comm. Nieuwe Westerkerk: Opening van de ba zaar door burgemeester mr. J. W. Peek. 6 oktober: Musis Sacrum 20.00 u. C.L.W.O.: Feestavond. Arcade 20.00 u. H.D.O.: Toneelavond. Plantsoen naast de Grote Kerk 14—17 u. Comm. Nieuwe Westerkerk: Bazaar. Plantsoen naast de Grote Kerk 1930-23 u. Comm. Nieu we Westerkerk: Bazaar. Dagelijks: Cultureel Contact Centrum van 10-5 uur Tentoonstelling schilderij en van Theo Bitter. Voor de mooiste collectie 1 in elke prijsklasse naar STADHUISPLEIN 24-26 NIEUWE BINNENWEG 227 rens zestien garages, waarvan acht ge schikt vour de stalling van éen auto en acht geschikt voor dc stalling van t.vec auto's. De cengezmshui/.cn zijn vierkamerwo- ningen Van d: ctagewonmgen zijn er In verband met de plaats gehad heb bende gronduitgiften en voor de ver dere ontwikkeling van het industrieter rein in de Grote Vcttcnoordsc polder acht het gemeentebestuur 'net noodza kelijk, dat wordt overgegaan tot ont sluiting van het restant van dit terrein Dit kan gebeuren door het doortrekken van dc 5c Industriestrsat naar het nonr- Nu is gebleken dat noe verschillende 1 dcn,' Ecn uvccdc mogelijkheid is het au is gcmeicen aai nog \erscnmenae aanjeRgen van ecn 6e industriestraat op een afstand van gemidcie.d honderd- tachtig motet ton westen van de De Pijpers, de Jonge Pijpers, het mu ziekkorps van het Leger des Heils en! het muziekkorps van de congreszaal tc' Rotterdam geven hedenavond om half, tien voor het stadhuis op de Markt een j taptoe om de burgerij van Vlaardingcn te danken voor de sympathie, betoond tijdens het zeventigjarig bestaan van ..Liefde en vrede" en het vijftigjarig bestaan van 't Leger des Heils m Vlaar dingcn. Ter gelegenheid van deze taptoe zal de stadsbeiaardier van Vlaardingcn. de heer Cor Don van tien voor negen tot tien voor half tien een carillonbe- spehng geven Daarna zal kapitein J. Bergsma van het Leger des Heils een inleidend woord spreken. Omstreeks half tien vangt de eigenlijke taptoe aan. Na afloop van deze taptoe zal de burgemester van Vlaar- •dungen. mr. J. Heusdens een slotwoord spreken. Voor het stadhuis zal een tribune vier en twintig met drie kamers en dertig met viei kamers en met vijf kamers. Deze woningen zul- i ten dan weer onderhands aanbesteed 1 worden en de opdracht aan Muys cn I de Winter verstrekt woiden. De wonin- gen cn garages zullen door het wo- ningbcdnjf worden beheerd. Dit is een voorstel van het Vlaa'-dmgs gemeente- 1 voorzieningen, zoals het aanbrengen van separaties, het maken van nieuwe toe gangsdeuren en dergelijke moeten wor de getroffen om de schuren voor het gestelde doei geschikt tc maken, ter wij! daarnaast nog een krediet nodig zal zijn voor herstel van lekkages en achterstallig onderhoud. Voorts dient het gehele complex van een afschei ding te worden voorzien, voor zover dc grens niet wordt gevormd door de Surinamesingel of een sloot. Dc schuur zal voor het grootste gedeelte ter be schikking worden gesteld van de wa tersportvereniging ..De Bommeer" als botenberging. Voor de rest aan de af- bestuur aan de raad. twee j deling Vlaai-dingen van de Nederland acht «e Bond van Vogelliefhebbers als op slagruimte boven het door hen tc ver huren voormalige boenhok. Volgens dc thans beschikbare gege vens is nog een bedrag van tien dui zend gulden nodig. De boerderij zal dan na uitvoering van al de nog no dige werkzaamheden geheel geschikt 1 zijn voor het beoogde doel. Of Industriestraat en oe derde mogelijk heid is het doortrekken van de Mcr- euriusstraat tol aan dc 6e Industrie straat. Na uitvoering van deze werkzaamhe den zal het gehcletcrrcin. voor directe uitgifte beschikbaar zijn en nnar ver wacht wordt voor een helangrijk g; deelte spoedig zijn bestemming hebbc'n gekreger. Burgemeester en wethouders van Vlaardingcn stell.-n dc raad voor de A-kring Rotterdam. Schiedam en Vlaar dingcn van de Bescherming Bevolking percelen grond to verhuren voor de bouw van openbare schuilgclcgenhcdcn. In het plantsoen van de Wagner- straat tegenover de spoorwegovergang, met ecn kelder voor vijftig personen: op de braak liggende grond achter de mo len aan de Kortedijk met eveneens ecn kelder van vijftig personen en op de Westhavenplaats, ten zuiden van de Visbank met een kelder voor honderd personen. Gisteren hebben een vijf cn twintig tal Haarlemse architecten, leden van de Kring Haarlem van de Bond van Ne derlandse architecten, een bezoek ge bracht aan Vlaardingcn. Na afloop van het bezoek verklaarden zij, dat de stormachtige vuu, iil-l zal een umune A.nl°£t"'^k7U"£r \'an, VJaar- worden opgesteld waarop de korpsenf ,,!7 V! Cr,,nc f slaan; plaatsnemen. Schijnwerpers zorgen voor s org-cn maakten de gasten eerst de verlichting. 1 Ds. J. Boutcrsc tc Midwolda heeft het op hem uitgebrachte beroep naar de Hervormde Gemeente te Vlaardingcn in de vacature ds. W. Glashouwer aange nomen. Vrijdagmiddag omstreeks vier mir raakte aan de oude Kethelueg tussen Schiedam en Vlaardingcn een lakelnagen van de X.V. v.h. jirma C. de Ruyter uis Amsterdam, welk aannemingsbedrijf momenteel bezig is een Xatokabel in Vlaardings gebied te leg gen, in de i<egsiool. Eerst vele uren laterj spiak over de omschakeling van Vlaar- slaagden twee kraanteagens er in het ge- a's v,s®orsPLiats naar industrie een rondrit door de stad onder dc des kundige leiding van de gcmccntearchi- tekt van Vlaardingen. de heer K. C. van Waalwijk, Tijdens deze rondrit werden zij reeds geconfronteerd niet dc fantas tische vooruitgang van Vlaardingen. Al lerlei objekten werden aanschouwd en wekten de volle bewondering op. De lunch werd in het Dcltahotel aan dc Maasboulevard gebruikt, .waarna de Haarlemmers naar het stadhuis togen, waar zij" in het berin van dc mfddag werden ontvangen door de ïoccburgc- meester van Vlaardingen. de heer H K. van Minnen. Wethouder Walstra was hierbij eveneem tegenwoordig. Dc heer Van Minnen sprak een kort welkomst woord, waarna hij de geschiedenis van Vlaardingen in korte trekken vertelde. zoek voor een tweede te Uters volgen omdat nog lang niet alle aapekten in ogenschouw waren genomen. De heer M. Bot. chef van de afde ling stadsuitbreiding vertelde de heren nog op zeer interessante wijze het een cn ander over de snelle ontwikkeling van Vlaardingen, over de problemen van de woningbouw, over de Westwijk, over de sanering der binnenstad en over de ver dere plannen die zijn gemaakt voor uit breiding. Buitengewoon m de smaak viel de door Jan Schaper vervaardigde film „Vlaardingcn koerst op morgen", die hierna in de oude raadszaal werd ver toond. Tenslotte werd het stadhuis bezich tigd. waarna de architekten uit Haar lem weer vertrokken. Na het instellen van een commissie samengesteld uit de voorzitters van dc raadsfracties hebben burgemeester cn wethouders van Vlaardingen opnieuw een voorstel bij de raad ingediend over de straatnaamgeving in de buurten We tering en Lage Weide in de Westwijk Overeenkomstig het advies van deze commissie stelt het gemeentebestuur voor de straten in buurt Wetering te noemen naar bekende personen uit de vaderlandse geschiedenis, met uit zondering van de leden van het huis Oranje-Nassau. De namen van dezen zijn voorbehouden aan een andere stads wijk. Eveneens volgens het advies van de burgemeester en wethouders de raad voor om 23 straten in de buuit Lage Weide in de wijk te noemen naar over leden personen uit de Nederlandse we tenschap. vaarle met veel moeite weer op het goede pad tc brengen. stad en over de razendsnelle groei van Vlaardingen. De heer Jonkheit. voorzitter van de Krrng Haarlem van de Bond van Ne derlandse Architecten dankte voor de gastvrpheid die zij genoten. Voorts bracht hij onder Woorden dc diepe in- druk, die -Vlaardingen op hen had ge maakt. Hij zag aanleiding om dit bc- Q'asfomuis m: - Lu*e model 'I. 292 - Excl.: afdekplaaf Ook leverbaa met grill of thermostaat De gemeenteraad ran Maassluis had vrijdagavond weinig behoefte om zich tegen de voorstellen van burgemeester en wethouders te verzetten. De discussies waren over het algemeen kort. Ook van de zijde van het col lege werd een zeer soepele houding aangenomen, want toen de raad er op aandrong om de voorstellen tot wijziging van hei relement van orde voor de vergadering van de raad en van het Algemeen Ambtenaren-reglement te herzien, wareD deze verzoeken dermate gefundeerd, dat de voorzitter, loco-burgemeester Van der Snoek hieraan voldeed. r P-S, „Y,l;rhogin« 'v,ft het' krediet tot .fothOGfr-.voor.overkluizing.wamde Zuid. yuet ontmoette - geen bedenkingen. De heer-Van Velden lichtte, zijn standpunt toe en kwam tot de overtuiging, dat er en het. gewijzigde ,ekomst TELEFOON (2 lijnen) Aangiften van 28 september BEVALLEN: M Micheis—Doejaarcn v. P v Meursden Haring d: E J v d Poel Noorlander d; J Boomsluiter—-Breeman z; M de Bruin—v Teeling z: A Kramers— Eeverwijn z: C LodderNederhof z; H E T Schoenmakers—Boeijmeer M J J vd Heijden—v d Akker d: H Plels—Poelsma z; M MaarJeveld—dc Bruijne z; C Verbeek— v d Klauw d: T M Vroon—Mersel z: M L K v d Leeuw—v Zwol z: L A Baaij— Gotthjalpscn d: C Tlmmersde Kruijk d; P M SchotteWijnhoven d; C T Dankerts— Blom z; H Aveling—Cordia z; M H v d Bos—Poldeman z: D T C Voogd—Schoonen d; C v Doom—Heick d: C Leiden—v Gin- ke! d; Z de Kwant—Hoogwerf z; J den HollanderJoosse z: S Hesseling—Jellezma G SteenbakkersKorevaar z; G Verkalk— v Vliet z; M Butter—Zwijnenburg d: M L v d HeuvelVeenstra d: J M T Schuur- biers—v Lent d; T Beenhakker—v Mcggc- Jen d; I M Jarlén—Nyström z. OVERLEDEN: J C v Oosterwijk, man gen. gew. m L M S-hluep 82 jr;M A v d Kuijp. man v. -K v Lehelt 72 jr; G Muilenburg, man v. N Hoogerbrugge 64 jr: J J v Vlijmen, man geh. gcw. m. W Jansen <4 jr; W v Wees. man geh. gew. m. H „1 J Bogaard 89 Jr; M Scheer, man geh. gew. m. M Relltenbagh 80 jr: A M G v Deurzen. M «emenuB m. H R R A Schirmeister. 73 jr; A A v d Berg. man v. E v d Berg, 73 jr: G Waardenburg, vr. geh. gew. m. J F Bangert 78 jr; A H Janssen, man geh. gew. m. C Kul venhoven, 71 jr; A Snoeij, vr. gehl gew. m. M G v Zwieten, 72 jr. (Van onze parlementaire redacteur) De WD-Tweede Kamerfractie heeft in haar hedenmorgen in het Tweede Kamergebouw gehouden vergadering besloten eventuele kandiaat-ministers uit haar kring vrij te laten in hun be slissing of zij al of niet tot het kabinet zullen toetreden. De liberale kandidaat-ministers zullen bij hun overwegingen uiteraard de sa menstelling en het regeringsprogram van het kabinet betrekken. Hare Majesteit de Koningin heeft hedenmorgen op het paleis Soestdijk de informateur mr. J. A. W. Burger ontvangen voor het uitbrengen van een tussentijds rapport. 'S-GRAVENHAGE, 29 sept. Vangstbe- richt van hedenmorgen uit volle zee. Sch "8 nog 90 mij! 305 niet gevist, 87 nog 95 mijl, 200 thuisstomende, 195 met gevist, 341 idem, 342 thuisstomende, 402 niet gevist, 412 idem, 159 n met 20 kantjes, 105 nog 120 mij], 339 niet gevist. 23 idem, 53 idem. 104 idem. 332 idem. 39 idem. 20i thuisstomen de. 264 niet gevist. 57 nog 120 mijl, 181 met 2. 199 niet gevist, 32 Idem. 40 idem, 48 idem, 49 nog 120 mijl. 99 nief gevist. 132 idem. 1S9 met 3. 233 geen vangst, 262 6 kantjes thuisstomende, 285 niet gevist, 2 nog 80 mijl, 5 met 60, 150 geen vangst, 18 met I. 23 nog 150 mijl, 30 34 kantjes thuisstomende, 35 weinig. 37 10 uit de halve vleet, 45.25 nog 30 netten. 55 gisteren wei nig, 84 nog 120 mijl, 236 nog 90 mijl, 248 weinig, 249 15 uit de halve vleet. 250 met 3. 297 ihuisstomend, 310 met 3. 399 niet ge vist, 20 niet gevist. 225 gisteren 34. 141 niet gevist, 186 idem, 381 thuisstomende. 3 met 5. 14 thuisstomende. 47 met 10. 302 niets te meiden. 325 niets te melden. De schepen van de rederij voorheen Frank Vro lijk hebben niet gevist. Vlaardlngers: 142 thuisvarend. 190 thuisva rend. 53 thuisvarend. 112 thuisvarend. 132 6, de rest heeft nie: gevi't. Marktprijzen: Volle haring 33-43.50. maat jes en volle 130-31, yle haring 23.90. Vrijdagavond kwam de gemeenteraad kan" dezTn|rnnriW'i^Piz,eer, termijn m ATeeoinnj *ail aeze grond m totanl m m oo kfooKde verbetering brengen. Spr. kon met'beoordelen of de vereiste «oedkeu- nngen verkregen worden, doch dit zal P de nodige argumenten gestaafd runnen worden, indien er bezwaren zijn". h ,blHkt uit de bereidheid om een baatbelasting in het leven te roe- kant m gemeentebestuur van zijn kant alle mogelijke middelen willen be- kriieen °n h Werk t01 uitvoering te f: - f ?P?rengst van de belasting raarf ?vv.1C- bc?en.ci* Eerst wanneer de knnn k ln pnnC£Pe hiertoe uitspreekt vorm Sge??est?r en mothouders de ie «hiiun/ hriastmg - spreker somde verschillende mogelijkheden op na- der ontwerpen. Het voorstel tot verho- den1k*anstemr£rc>d!et wcrd hoof- VMrstai aanvaard, doch het ders ft m^hr"ri'emeester en wethou- „5,? te "tachtigen een onderzoek in te heffen ,naar dc mogelijkheid tot het deel rt.n een baatbelasting voor dit ace! der gemeente, had niet de instem ns en Smit stemcicn tegen. AANKOOP PANDEN ;n °°ru werd besloten een tweetal Pr I n n 1 rfv i" d p2"dcn J™." Beatnxlaan aan te kopen. Zon- der hoofdelijke stemming werd afwii- onieigening van diverse ?.®nd beschikt op een aanvraag tot het plan do oplossing, ook voor de toe: was. Met enig pessimisme vroeg de heer Uc- Pagter of de vereiste goedkeu ringen verkregen zouden kunnen wor den. De heer Pons vond de in het vooruitzicht gestelde baatbelasting prin cipieel onjuist. Hij kon niet inzien, dat een bepaalde groep, ook al woont deze groep m de onmiddellijke nabijheid van dc vliet voor deze verbetering moet gaan betalen. De heren Kortleven en Ouwen-broek vroegen een onderzoek naar de opbrengst van de baatbelas ting. Dc voorzitter stelde vast. dat er iets ter plaatse moet gebeuren, omdat ae kademuren ter plaatse al vele ja ren in desolate toestand verkeren. Het plan is inderdaad duur, maar zal de opmaken tot percelen grond in de Dijkpolder"nodig voor wnmncJint!,,, 1 if. PLANNENMAKERIJ van de cen- trale overheid is niet ongevaarlijk voor het westen van Nederland en in het bijzonder voor Rotterdam. Daar- kwam zo ongeveer neer hetgeen de burgemeester van Rotterdam, mr. G. E. van Walsum. deze week in een rede voor het departement Rotter dam van de Nederlandse Maatschap pij voor Nijverheid en Handel heeft gezegd. Deze uitspraak is belang rijk. Zij herinnert ons er aan, dat we heel voorzichtig moeten zijn met cen trale regelingen en plannen. Natuur lijk niet, omdat nooit iets centraals geregeld of voorbereid zou moeten worden, maar wel omdat in het al gemeen aan centrale regelingen niet de voorkeur moet worden gegeven. T ANGE TIJD is men reeds bezig de vraagstukken te bestuderen, welke zich in het westen van ons land voor doen. Ei) dat is maar goed ook. An ders zou de ontwikkeling ons boven het hoofd groeien. Maar het best kunnen de problemen bekeken wor den door degenen, die er dag aan dag mee te worstelen hebben. Ter loops heeft de burgemeester van Rotterdam daarover reeds eerder enkele malen opmerkingen gemaakt. De havenuitbreiding van Rotterdam Van Walsum heeft reeds eerder te kennen gegeven, dat naar zijn me ning, de oplossing gevonden zal moe ten worden in het stichten van een supra-communaal orgaan, dat de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten in het Waterweggebied zal hebben te behartigen. Dat zou dan een orgaan moeten zijn, dat het mid den hield tussen gemeenteraad en provinciaal bestuur. Ook afgezien van de samenwerking van gemeen ten is er wel voor gepleit, dat voor de drie grote gemeenten in ons land een afzonderlijke wettelijke regeling ontworpen zou worden. Dan zou het ook mogelijk zijn, dat de wijkraden een wettelijke basis kregen. van Maasland in spoedeisende vergade rmg bijeen. Alvorens tot de agenda, welke slechts een viertal punten bevat- te over te gaan, las de secretaris mr. J. »V ineke het Koninklijk besluit van 1< september 1956 voor, waarbij burge meester Groot Enzerink met ingang van 16 oktober werd herbenoemd tot burge meester van Maasland, Daar het oud ste raadslid dc heer Sonnevcld wegens ziekte verhinderd was, sprak de heer Keijzer hartelijk woorden tot de burge meester en wenste hem geluk met deze herbenoeming. MAUWKEURIGE bestudering van het rapport van de Rijksdienst voor het Nationale Plan en het Cen traal Planbureau over „Het Westen en overig Nederland" zal ten zeerste gewenst" zijn. En dan zal zeker ook aandacht geschonken moeten wor den aan de bedenkingen, welke de burgemeester van Rotterdam daar tegenin gebracht heeft. Mr Van Wal sum is van oordeel, dat ook bij de economische ontwikkeling die wij thans kennen, het stedelijk conglo meraat in het Waterweggebied uitge- Vervolgens werd aangenomen een voorstel van B. en W. i.z. tiet verlenen van een tegemoetkoming als bedoeld in art. 13 der L.O.-wet 1920. Het voorstri i.z. het toekennen vdn een uitkering in eens aan het personeel in dienst der ge meente in verband met de 6 pet. saia- risyerhogmg voor dat gemeenteperso- neel. De heer Korpershoek (a.r.) stelde de vraag of men van hogerhand genoe gen met dit besluit zou nemen, waarop de voorzitter antwoordde, dat er geen motieven zijn om dit af te wijzen. Mocht dit toch het geval zijn, dan zal dit tot in de hoogste instanties worden uitge zocht. 0 Ook werd aangenomen een voorstel van B. en W. tot net nemen van een be sluit als bedoeld in art. 10. zevende lid van de wederbpbouwwet met betrekking tot de onteigening van gronden, gelegen aan de westzijde van de bebouwde kom der gemeente. In deze gemeente bestaat een dringende behoefte aan bouwgrond. Thans is geen grond meer beschikbaar. grond in totaal ruim 28 ha worden onteigend. De raad ging met het^ voorstel akkoord. .wordl z.h.st. aangenomen een voorstel van B. en W. tot het doen van ieaCndIer7=t 3an de m!5!ster van Binnen landse Zaken en van Financiën om ver- van"!! ïfi1 uitkomst per inwoner de algemene uitkering uit het se- mcentefonds. r7:jdZSmiA.d?* ziin door burgemeester Gioot Enzerink van Maasland in biiziin van beide wethouders 8 nieuwe rohypwo- nmgen, aan de eigenaars overgedragen De burgemeester heette op het rfad- hPf1S a aanwez'8en welkom, wees op het grote voorrecht nl. het bezit van een eigen woning en sprak de wens uit, eaL rï selukkige jaren tegemoet mag gaan. De directie van de N.V. Bouiw 1as, Jpr «'as vertegenwoordigd door de heer Schrijvers welke wees op de gro te moeilijkheden tot het verkrijgen van een woning. Hierna werd door de burgemeester met een toepasselijk woord de sleutel aan elke eigenaar overhandigd. Hii be schouwde deze overdracht als iets pret tigs in zyn gemeente. Een sleutel, aldus spr.. sluit en ontsluit. Hij hoopte, dat deze sleutel welke straks de nieuwe wo- mng van elk persoonlijk zou ontsluiten moge zijn het binnentreden van noopt tot het treffen van bijzondere breid z&} m°et?,n, Y.orden' }'aTl- ee.n nnrTnTnnrtft Antiintrlrolin rf -rra-o 1 e ri 1 ra ♦»-* voorzieningen. En aangezien „an nexatie" in de tegenwoordige tijd niet meer het meest voor de hand liggen de middel geacht wordt, om proble men op te lossen, zal toch omgezien moeten worden naar de wegen, die dan wel bewandeld kunnen worden, teneinde annexatie te kunnen voor komen. ■Vr AAN SAMENWERKING van ge- meenten zal de voorkeur gegeven moeten worden boven samensmel ting. De vraag is maar, hoe dat zal moeten gaan. Daarover is men het nog lang niet eens. Burgemeester ongezonde ontwikkeling, zoals die in het rapport geschetst wordt, is vol gens hem geen sprake. Er is ook nu reeds een natuurlijke selectie, nl. de hoge vestigingskosten voor nieuwe bedrijven. Met het bevorderen van de industrialisatie elders in Neder land door middel van financiële maat regelen. zou men een zeer gevaar lijke weg betreden. Vergelijkingen van Randstad Holland met toestan den in het buitenland, gaat zonder meer niet op. De toestanden zijn daarvoor te verschillend. Bij de behandeling van de gemeen tebegroting zal er. wel gelegenheid zijn op een. aantal van deze zaken de aandacht te vestigen. Volstrekt enige kennisgeving Heden overleed door een noodlottig ongeval tot onze m Groortmocdcr' ln"ig gclfÈfde Moedcr' Vrouwe ALEXANDRA WILHELMINA EMMA CAROLINA MARIE SNSINGER geb. Baronesse v. Uslar Gleichen n de ouderdom van 59 jaren. Parijs: J. H. O. Insingcr M S. H. Insinger Baronesse Taet» van Amerongen Herman Albrccht Edmond Per Utrechi; A. E. S. R. Vink—Insinger M. Vink Geen bezoek Geen toespraken 'ijnenburg, 28 september 1956. Dc begrafenis is bepaald op woensdag 3 oktober te 14 mr op de Nieuwe Algemene Begraafplaats te Baarn. sükridi;VaauK de Ne derlandse Amateur Toneelunie en het mod rand Kath°bek Amateurtoneel; bifzondtr uer v"nd aan een tweetal eewrd schoolbesturen voor aan- het Kien Jan ™cubjlair ten behoeve van en Cr0n2e™ljs: de betaling van 2„ °"h! on aflossing gegarandeerd van door bouwspaarders bij de N.V. Bomv- behoëve vL gj.esïo{en geldleningen, ten wnnlnv® e b,ouw van een eigen de Chïcif er£eeI *rond veracht aan ae Christelijke Geref. Kerk; 6 pet sa- sonerierrioging loegekend aan het per- Huif to L gemeente met ingang van juli 1956, een krediet verleend voor aan 1- mJdd.enstandswoningen cerirht F S° P en een verzoek fandff f "?,n,stcrs van binnen- tooiit zake" er? financiën om een sub- ring uif kT *1"* der a^emene uitke- ■ing uit het gemeentefonds. voffra V(?orstel tot aanvulling van de voo? dCenill7/?gClende de voorwaarden WaterhfdJn? 7ng van water door het de Driisvaifetïiu *cnicc'r'tc- inhoudende met behnif ,fi 8 van het water dat J h„! U een tankauto aan de lfh!f w Wone,rs u'Ordt geleverd, kon de Brik Mn n'et aanvaarden. Hij vond ...L i 3 per m3 te hoog en df de extra te maken kosten even- da? a» tfSebele net uitsmeren, op- Han f®,betrokkenen niet meer betalen aan andere ingezetenen. Wethouder Van h,?iSCren Yerdedigdc bei voorstel van ter en wethouders en meen- A«Lde zakeIijke gronden hier moe- WhvT cn-' e bedoelde ingezetenen nebben nog nimmer kosten voor de ie- i'ff1",8 Van ^aler betaald. Zij kunnen w-fnn«gen P komen halen, maar Z1tj het, thuis bezorgd willen nebben is het billijk de vervoerkosten in rekening te brengen. De prijs van "Lr^i 1 j alleszins billijk te noemen. Met de stem van de heer Pons tegen werd de verordening gewijzigd. De regeling inzake toekenning'van een vergoeding aan huurders van woningen, welke in verband met de uitvoering van stedebouwkundige Dlannen moeien worden afgebroken had algemeen de ïns-emming van de raad. De heer Smit bad liever gezien, dat niet alleen de hoofdbewoners, maar ook de onderhuur ders voor een dergelijke vergoeding in aanmerking kwamen. De voorzitter merkte op. dat deze regeling aan de minimum eisen gebonden dient te wor den. wanneer ook onderhuurders aan spraken kunnen laten gelden is het prin cipe van deze mensen aangetast. Men kent de figuur van een onderhuurder ook op ander terrein. Hij is kwetsbaar wanneer de hoofdbewoner een pand ver- laat en voelt dit nu ook bij deze rege ling. Het college meent niet verder te kunnen gaan dan wordt voorgesteld. Ook dl*TVoor?'{d £ing onder de hamer door. Na enkele begrotingswijzigingen volg de sluiting van deze vlot verlopen ver gadering.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 2