LANG VERBEIDE DAG AANGEBROKEN Mr. Klaahees nationale driekleur in top rt Drs. Korthals voor Waterstaat gepolst Nieuw voorstel aan A.R.? Prinses geboren in België ADENAUER EN MOELET AKKOORD Ondanks open Rlijdorpbrug nog twee minuten te vroeg Nu sneller op wegnaar Europese eenheid Drie doden en vele gewonden bij verkeersongelukken Algiers .Joegoslavië geeft niet onder druk toe ALLE 18 LANDEN OP DERDE LONDENSE CONFERENTIE Kleurrijk festijn Overstromingen in India: 200 doden Albert Milhado won weddenschap Weer overzicht Doenitz vrijgelaten „Suezkwestie bewees noodzaak Euratom'" A.R. Partijconvent 27 oktober bijeen en Meningsverschil bevestigd MAANDAG 1 OKTOBEK 1956 r VEERTIENDE JAARGANG No. 3500 Weerbericht HiLVERSLfM 2t HAARLEM Half tien in Londen, half een in Rotterdam NED. VERKLARING BELACHELIJK Ernstige botsing nabij Dordrecht in OFFICIËLE WOORDVOERDER ROTTERDAM is weer in liet luchtverkeer opgenomen. Van- Arnhem i Amsterdam Utrecht Ede Arnhsfi Amersfoort morgen heeft de commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz, de nationale driekleur in top gehesen op het nieuwe vliegveld Zestienhoven. Langzaam ging het dundoek omhoog, terwijl de sirenes van de Bescherming Bevolking loeiden en de Luchtmachtkapel het volkslied ten gehore bracht. Na zestien jaar verstoken geweest te zijn van een vliegveld, was dan vanmorgen het grootse en gewichtige ogenblik aangebroken. Een oude glorie was in ere hersteld en spoedig was Zestienhoven het centrum van een intensief vliegverkeer. Met enthousiasme en voldoening waren de vele genodigden, waaronder de Staatssecretaris van oorlog, mr. F. J. Kranenburg en vele andere hoge autoriteiten en de honderden toeschouwers op de Doenkade getuige van dit evenement in de Rotterdamse lucht vaartgeschiedenis. De Airport-allee, die toegang geeft naar Zestienhoven was bij zonder kleurrijk omzoomd. Vlag gen van alle nationaliteiten wap perden in de milde herfs'twind. De zon wierp haar stralen over de frisse groene grasmat, waar sinds 'i uur in de morgen de vliegtuigen andden. Het eerste vliegtuig, dat neerstreek er hing toen nog een dikke mist over Zestienho ven was een lijntoestel van Morton Airways, 1 Opening H Zie verder pagina i In vliegende vaart schoot van middag een zwarte auto, vooraf gegaan door een motorrijder van de Rotterdamse verkeerspolitie, door de Maasstad. Zonder moeite bereikte de auto met een vaart van 70 km het plein voor het stad huis, waar een grote menigte reeds reikhalzend uitkeek. De wij zer van de stadhuisklok schoof op twee minuten over half een en on der luid gejuich stapten de radio- reporter Tom Schreurs en de En gelse correspondent Albert Milha do uit. Het doel was bereikt. Al- bert Milhado had de iveddenschap met Tom Schreurs: de afstand LondenRotterdam in drie uur af te leggen, gewonnen. Hij had zelfs nofj ruim twee minuten over. Zijn kans De afstand Londen-Rotterdam was afgelegd in o'm precies te zijn 2 uur, 57 minuten en 41 seconden. Albert Milhado en Tom Schreurs, die ondanks zijn nederlaag een stralend humeur vertoonde, ga ven, omstuwd door enthousiaste Rotterdammers een korte repor tage voor de radio. Onmiddellijk daarop verlieten beiden Rotter dam, Albert Milhado zou vanmid dag weer terugkeren naar Lon den. Duta Masjarakat" Handgranaat ontploft tijdens filmvoorstelling J-JET IS NU WEL ZEKER dat het Saargebied op 1 januari politiek met Duitsland verenigd zal worden en in de komende drie jaar ook economisch. Dit is het resultaat van besprekingen, die bonds kanselier Adenauer van West-Duitsland en premier Guy Mollet van Frankrijk zaterdag in Bonn hebben gehouden in gezelschap van hun ministers von Brentano en Pineau. „Vandaag kunnen wij zeggen dat de kwestie van de Saar achter ons ligt. We kunnen nu'sneller vorderén op de weg naar de Europese eenwording", zei Mollet. De 80-ïarige Westduitse bondskanselier voegde hieraan toe: „De besprekingen vormen de afsluiting van de eerste fase van de Europese integratie. Ik geloof dat het bewustzijn van de Europese eenheid zo sterk is, dat men zich een oorlog tussen Europese volkeren voortaan niet meer kan voorstellen." Succes JOEGOSLAVIË heeft niet de ge woonte om onder druk toe te geven. Dit heeft een officiële Joegoslavische woordvoerder za terdag desgevraagd verklaard op een persconferentie over de ge heimzinnige reis van president Tito van Joegoslavië met partij leider Chroestsjew van de Scnvjet Unie naar Zuid-Rusland „Wandeling" Pineau naar Caracas Geen dreigement Kaganowitsj Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur; Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 382569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week, 2.48 per maand, 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG "N Weersverwachting, geldig tot dinsdagavond, opge maakt te 11.15 uur: VRIJ WARM Veranderlijke bewolking niet plaatselijk enkele buien, maar ook opklaringen. Vannacht hier en daar mist. Zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Vrij warm voor de tijd van het jaar. 2 okt. zon op 6.44, onder 18.17; maan op 4.32. onder 17.08. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Luchthaven Rotterdam officieel geopend H»*r»b*rneo. Hoe de nieuwe bordjes eruit zien, die zullen worden bevestigd aan ANWB-wegwijzcrs, staande langs routes van het Europese wegennet (tot instelling waarvan in 1948 te Genève is besloten) blijkt uit de bovenste foto. De bordjes dragen de letter E, met het corresponderende nummer en de richtingaanduiding. Dubbel-wit-omlijnde plaatsnamen op ANWB-borden (foto links onder) ge ven aandat men deze richting vol gend, een autosnelweg in dit geval tevens een E-weg naar deze plaats bereikt. De ANWB zal verder alle voor- richtingsborden langs autosnelwegen van een dubbele omlijsting voorzien. (Het bord op de foto rechts"* onderjt". Op dit bord is tn' één van de pijlen de letter E aangebracht ten teken, dat de hier gevolgde route UtrechtAmster dam deel uitmaakt van het Europese wegennet. Aanvankelijk vreesde men, dal de mist vandaag afbreuk zou doen aan dit vlieg- festijn. De zon liet echter reen verstek raan en teren tien uur kon men op de verkeerstoren melden, dat het zicht hel der was. Na dit tijdstip vlogen de toestellen af en aan. Sportvliegtuigen arriveerden met genodigden, maar ook ging het normale bedrijf door. Na het landen van drie sportvliegtuigen, die opgestegen warer van Ypenburg, kwam een toestel met En gelse journalisten aan, gevolgd door een vliegjuig met vee. De Luchtmachtkapel marcheerde over het veld en liet pittige marsmuziek ho ren. In de nabijheid van het verkeers- station was een grote tent opgesteld, waarnaar de zeer vele genodigden zich begaven. Om half elf begon de officiële ope ningsplechtigheid. De burgemeester van Rotterdam nam als eerste het woord. Hij riep de aanwezigen een welkom toe en sprak vervolgens een korte rede uit. Op dat ogenblik zat de lucht nog ..vol" met vliegtuigen. Een Dakota van de K. L.M. cirkelde boven het veld, een aantal toestellen van de Britse luchtvaartmaat schappijen en vele sportvliegtuigen, die in Hilversum waren opgestegen. Yoor het personeel op de verkeerstoren was deze generale repetitie van het groot ste belang. Er deed zich echter geen en kele stagnatie voor. Nadat ir. Tillema zijn rede had uitge sproken, waarvoor de aanwezigen hem een langdurige ovatie brachten, verzocht de burgemeester van Rotterdam mr. G. E. van Walsum de commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz, het vliegveld officieel te openen. Prinses Beatrix heeft het afgelopen weekeinde deelgenomen aan interna- boot „Red devir tionale zeilwedstrijden op het Brase- mermecr. De Prinses zeilde met haar in de Valkenklasse. (Van onze parlementaire redacteur) De informateur, mr. Burger, heeft het liberale Tweede-Kamerlid drs. Korthals gepolst voor de portefeuille van Ver keer en Waterstaat. In politieke krin gen heeft men redenen om aan te ne men, dat de heer Korthals hier posi tief tegenoverstaat. De moeilijkheden, Prinses Lilian van Réthy, de echtge note van koning Leopold van België, heeft in de nacht van zondag op maan dag het leven geschonken aan een doch ter. Het prinsesje, dat de namen Maria- Esmeralda Adelaide Lilian Anne Leopol- dine zal dragen, is het derde kind uit het huwelijk van koning Leopold en de prinses van Réthy. Bij overstromingen In Bengalen en Bihar (Noordoost-India) zijn meer dan tweehonderd personen om het leven gekomen. Het aantal daklozen wordt op een half miljoen geschat. 1 Januari W est-Dui Het was begonnen met een uitdaging van Albert Milhado. die Tom Schreurs verzekerd had Rotterdam binnen de drie uur te kunnen bereiken. De ander had echter schamper geglimlacht en een weddenschap met hem afgesloten waar van de inzet 500 bedroeg. Albert Milhado zag vandaag bij de opening van de Luchthaven Rot terdam zijn kans schoon en met een boodschap* van de burgemeester Sir Cuthberd Ackroyt startte hij vanmorgen DE BILT maandag 10 uur: Tjjdens het weekeinde is er boven het vasteland van Europa een krachtig gebied van hoge luchtdruk ontstaan, dat zjjn centrum thans in het Zuid westen van Rusland heeft. Tegelijker tijd verplaatste een depressie zich lang zaam van het zeegebied ten Zuiden van IJsland naar de Noorse kust. Nederland bevond zich dus in het overgangsgebied tussen depressie en hoge druk, een gebied waarin zich enkele fronten ophielden. In het meest Zuidelijke van deze fronten kwam zondag een kleine storing tot ontwikkeling, die in de middag ons land naderde en vooral in het Zuiden op tal van plaatsen regen en onweer bracht. In Volkel viel 25, op het vlieg veld Ypenburg 23 en op het vliegveld Zuid-Limburg 20 mm. Zeer vochtige lucht stroomde daarbij het land binnen. Het ziet er na3r uit, dat Nederland zich morgen, eveneens zal bevinden in het overgangsgebied tussen deze zeer vochtige lucht en iets drogere lucht, die boven de Noordzee wordt aangetroffen. De kans op enige regen blijft daarom bestaan. De temperatuur ondergaat waarschijnlijk weinig verandering. om vijf over half tien met zijn eigen wagen voor het Londense Mansion Hou se. In Southor.d on Sea stapte hij aan boord van het Engelse vliegtuig. Zodra bij zijn aankomst in Rotterdam de no dige formalitieiten waren vervuld, over handigde hij zijn boodschap aan mr. G. E. Van Walsum. stapte weer in zijn eigen wagen en kreeg daarbij de hulp van de verkeersagent J. A. Ruitenberg, die hem veilig door het verkeer lood ste. Met een snelheid van 110 km legde men de rijksweg af. De Blijdorpbrug, die juist op dat moment openging vorm de het enige obstakel, waarna de beide voertuigen weldra op het stadhuis arri veerden. Generaal Alfred M. Grugpther, opper bevelhebber in Europa der NAVO- strijdkrachten, zal in oktober en no vember afscheidsbezoeken brengen aan West-Duitsland, Griekenland en Ne- d e rland. Nog tijdens het spelen van het Wil helmus werd op de landingsbaan de eerste zending koeien uit Londen in een vrachtauto geladen. Het Islamietische blad „Duta Masja rakat" noemt vandaag de verklaring van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken over de uitvoering van Indonesische bestuursmaatregelen met betrekking tot Nieuw-Guinea „be lachelijk". De voormalige groot-admiraal Doe nitz, opperbevelhebber van de Duitse vlootstrijdkrachten onder Hitier en na diens dood hoofd van de Duitse rege ring, is zondag te middernacht uit de gevangenis van Spandau vrijgelaten waar hij een vonnis van tien jaar we gens oorlogsmisdaden heeft uitgezeten. Tijdens een voorstelling in de Rex- bioscoop in' Malang in Oost-Java is zon dagavond een handgranaat ontploft. De portier van de bioscoop werd gedood en twee personen werden ernstig ge wond. Er werd grote schade aangericht. Vier leden van het personeel zijn voor verhoor door de politie aangehouden. Beide staatslieden zullen gezamen lijk streven naar spoedige totstandko ming van een Europese atoomgemeen- schap (Euratom) en een- gemeenschap pelijke Europese markt. Ook willen zij de mogelijkheid van een werkelijke wapengemeenschap, volgens de Parijse akkoorden, later bestuderen. Zij heb ben met genoegen vastgesteld dat de belangstelling van Engeland voor de Europese eenheid toeneemt, mede door de Suez-kwestie. (Van een onzer verslaggevers) In Halfweg verloor een militaire chauffeur (korporaal W. van G.) zater dag de macht over het stuur van z|jn vrachtwagen. Op het Dr. Boumann- plein schoot de grote auto plotseling naar links een vluchtheuvel op, waar VW-6J enkele mensen op de tram stonden te wachten. De heer N, J. Scholten uit Zwanenburg werd zes meter door de auto meegesleurd. Hij was op slag gedood. Het slachtoffer was ongeveer 40 jaar oud en vader van zes kinderen. In de bocht, die de rijksweg 16 vlak voor de verkeersbrug over de Oude Maas tussen Dordrecht en Zw|jndrecht heeft, is gisteravond omstreeks tien uur een verkeersongeval gebeurd, tenge volge waarvan vier personen ernstig en een persoon licht gewond zijn geraakt. Een uit Breda komende auto, bestuurd door de 22-jarige H. J. G. Hauser uit Rijswijk, passeerde met grote snelheid een net in de bocht rijdende auto, die 80 km reed. De auto. die passeerde, slipte hierbij, draaide een slag om en botste tegen een uit de richting Rotter dam komende auto, bestuurd door P. van Elzingen, 53 jaar, uit Werkendam. Van de vijf inzittenden van de auto uit Breda, die totaal vernield werd, werden vier personen gewond. Auto door trein gegrepen Op de onbewaakte overweg te Nun- speet is gisteravond een luxe personen auto, eigendom van de heer A. J. Visser uit Wapenveld, geslipt en tengevolge daarvan tussen de rails terechtgekomen. De auto werd gegrepen door de trein, die uit de richting Nunspeet kwam en naar Zwolie reed. Door de botsing werd de auto op de andere rails gesmeten en daar overreden door de uit tegenover gestelde richting komende sneltrein ZwolleAmersfoort. Persoonlijke onge lukken deden zich niet voor, doch de auto werd volkomen vernietigd, Het treinverkeer in de richting Zwolle had ongeveer vö' '-wrt'e- ononthoud, dat in de richti-g Amersfoort, ongeveer een half uur. Om de produkf.se van atoomenergie in Europa te bespoedigen, zullen zij op de volgende conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken de benoeming van drie onafhankelijke personen voor stellen, die moeten bepalen hoeveel atooménergie de zes landen van de Europese Kolen- en Staalgemeenschap zo spoedig mogelijk kunnen produ ceren. Volgens Mollet heeft de Suezkanaal- kwestie bewezen, dat een Europese atoomgemeenschap pure noodzaak is. Want, zei hij, Egypte's nationalisatie van de uitermate belangrijke waterweg heeft de aanvoer van aardolie naar Europa in gevaar gebracht. Het Saarakkoord is een succes voor Adenauer en zal zijn slinkend politiek prestige in Duitsland zeker ten goede komen. De twee kwesties, die lot dus verre een Saarovereenkomst hadden verhinderd, zijn nu uit de weg ge ruimd. 1. De kwestie van de vrachttarieven op het Moezelkanaal, dat Duitsland, Frankrijk en Luxemburg samen zullen aanleggen. Er werd 'een compromis tussen de lage Franse en de hoge Duit se tarieven bereikt. Frankrijk heeft zich voorts verplicht de aanleg van een zijkanaal van de Rijn in de Boven- Elzas te staken, aangezien de Duitsers beweerden dat hierdoor het waterpeil aan de bovenloop van de Riin te veel zakte. 2. De Duitse bondsrepubliek zal in een overgangstijd van drie jaar op een niet tevoren bekendgemaakt ogenblik het Franse geld, dat in het Saargebied in omloop is; vervangen door Duits geld, Frans geld. .ten..bedrage van 40 miljard franken, zal na de invoering van het Duitse geld worden vernietigd. De koers is vastgesteld op: één mark voor 83 frank. De Duitsers zijn echter van oordeel, dat de koopkracht van honderd franken gelijk is aan die van éen mark. Men verwacht, dat de slotovereen- komst op 9 of 10 oktober in Panjs zal die tussen de informateur en de anti revolutionairen zijn gerezen, worden door deze ontwikkeling nog groter, om dat in het schema van de heer Burger thans geen volwaardige ministerszetels meer beschikbaar zijn. Zols bekend is, eisen de A.R. twee vol waardige zetels op. Wellicht zal de in formateur nog een voorstel doen, waar bij alsnog een ministerszetel wordt ge creëerd. Naar verluidt zou de informa teur daarbij overwegen het ministerie van Overzeese Rijksdelen te doen her leven, doch het wordt zeer onwaar schijnlijk geacht, dat de A.R. dit zullen beschouwen als een volwaardige porte feuille. Het departement van Overzeese Rijks delen is tot dusver bij alle besprekin gen, die sinds 13 juni met betrekking tot de kabinetsformatie zijn gehouden, als een aflopende zaak beschouwd.. Rapport De informateur heeft zaterdag tussen tijds rapport uitgebracht aan H.M.' de Koningin. De Tweede-Kamerfractie van de V.V.D. kwam zaterdag bijeen in het gebouw van de Tweede Kamer. Zijbe sloot eventuele kandidaat-ministers uit haar kring vrij te laten in hun beslis sing of zij al of niet tot het kabinet zul len toetreden, Het A.R. Partijconvent zal saterdag 27 oktober in Esplanade te Utrecht bij-' eenkomen. De voorzitter van de Twee de-Kamerfractie hoopt op deze bijeen komst een uiteenzetting te geven over de werkzaamheden in de afgelopen parlementaire periode. De nadruk zal hierbij ditmaal vallen op de-kabinets formatie, waarover een algemeen V ge- dachten wisseling zal kunnen plaats vinden. Voorts is prof. Zijlstra verzocht te spreken over de economische situatie in Nederland. Om aan deze- uiteenzet ting volle aandacht te kunnen geven, zal het Partijconvent reeds vrijdag avond 26 oktober een aantal huishou delijke zaken afdoen.' Besloten is voorts, dat het beginsel en het algemeen staatkundig program de komende wintermaanden in de ver gaderingen der kiesverenigingen zullen worden behandeld, waarbij deze ge legenheid krijgen opmerkingen, even tueel in de vorm Van amendementen, in te dienen. Door de ontploffing van -vier tijd bommen zijn .gisteravond in Algiers minstens 58 personen gewond geraakt, van wie 21 ernstig. Kcrt na de ontplof fingen heeft een militaire patrouille twee vluchtende Mohammedanen aan geschoten sn gearresteerd. v Te Paul Robert werden vijf Franse soldaten gedood en drie gewond bij 'een worden ondertekend. Daarna is nog I aanval van rebellen, op een militaire goedkeuring van de parlementen nodig. I vrachtauto. De woordvoerder bevestigde, dat Tito en Chroestsjew tijdens hun besprekin gen in Belgrado verschillen van opvat ting hadden ontdekt, zowel op het staatsvlak als op het partijvlak. Hij zei dat de Joegoslavische party of rege ring geen brief ontvangen heeft, waarin de Russische communistische party scherpe kritiek op het Joegosla- visch communisme uitoefent. Niettemin verklaarde hy: „We geloven wél dat to'n brief bestaat". De woordvoerder noemde dit alles heel normaal, Radio-Moskou heeft gisteren gemeld dat maarschalk Tito in Jalta een ont moeting heeft gehad met Chroestsjew, de Russische premier Boelganin en de nieuwe leider van de Hongaarse com munistische partij, Ernoe Geroe, de Alle achttien landen, die indertijd het plan-Dulies voor internationaal beheer van het Suezkanaal hebben ge steund, zullen vandaag op de derde Londense conferentie vertegenwoor digd zijn, waar de vereniging van ka naalgebruikers wordt opgericht. Ook Pakistan en Japan, die een voorbe houd hebben gemaakt, zullen aanwezig zijn. Minister Sjepilow van de Sowjet- Unie zal naar New York reizen om deze week het Suezdebat in de Veilig heidsraad bij te wonen. Voor Egypte vertrekt vandaag een delegatie onder leiding van minister Fawzi en Nas ser's adviseur Ali Sabri. De voorzitter van het Egyptische Suezorgaan, Ba- da wi, reist ook mee, maar niet als lid van de delegatie. Twintig Duitse kanaalloodsen heb ben besloten bij het Egyptische ka naalorgaan in dienst te treden. In Fort Said zijn zaterdag opnieuw vier Amerikaanse loodsen aangekomen. In totaal zijn nu in Egypte tien Ameri kaanse loodsen in opleiding. Minister Pineau is zondagavond per vliegtuig naar Caracas, de hoofdstad van Venezuela, vertrokken, waar hij de ope- ningsbijeenkomst van een conferentie van 22 Franse ambassadeurs in Latijns- Amerika zal leiden. Woensdag hoopt hij in New York aan te kv-rnen, waar hij het middagmaal zal gebruiken met zijn Amerikaanse en zijn Britse ambtgenoot, Dulles en Selwyn Lloyd. man die Tito's aartsvijand de stalinist, Matyas Rakosi, is opgevolgd. Het ge zelschap ontmoette Boelganin tijdens een wandeling, meldde radio-Moskou, i Van vooraanstaande communistische partijleiders in Joegoslavië wordt ver nomen, dat de bezoeken van drie dele gaties van buitenlandse communisti sche partyen en regeringen geen ver band houden met het bezoek van Tito aan Rusland en dat er geen gemeen- schappeiyke bijeenkomsten op het pro gram staan. Een Bulgaarse parlemen taire delegatie reist op het ogenblik in Joegoslavië rond, een Italiaanse party- groep komt volgende week aan en' een Roemeense regeringsdelegatie wordt in oktober verwacht. Het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken ontkende zaterdag dat minister Dulles gedreigd zou hebben de steun aan Joegoslavië te doen op houden, als maarschalk Tito dichter aan het Russische kamp zou opschui ven. Maar het ministerie zei wel, dat Dulles kortgeleden een boodschap aan Joegoslavië heeft gezonden, waarin er aan werd herinnerd, dat het Ameri kaanse Congres het doen stopzetten van de steun had aanbevolen, teazy de president tegen ongeveer 16 oktober beslist zou hebben, dat het voortzetten, van die hulp in het belang zou van de Ver. Staten. zijn J oegoslavische woordvoerders ver- Kiaarden, volgens Ass. Pressdat de anti-Chroestsjewgroep in de Russische communistische partij onder leiding staat van Kaganowitsj. de beste vriend van wylen Stalin, Kaganowitsj, die thans eerste vice-premier is, zou de steun genieten van Pervoekin, eveneens eerste vice-premier, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Mo- iotow, en Soeslow, lid van het party secretariaat. Allen waren naaste mede werkers van Stalin. Premier xJoelganln en vice-premier Mikojan zouden tussen de anti- en pro- Stalingroepen in staan, Chroestsjew zou thans m de leiding van de Sowjet- Ume geheel alleen staan. Zya voor naamste aanhangers zijn de ministers van Buitenlandse Zaken Sjepilow en mevrouw Foertsjewa, plaatsvervangend lid van het presididum der communis» stische partij. Te Newport News in Virginia is zater dag Amerika s grootste en modernste vlieg, dekscbip de 60.00» ton metende Ranger water gelaten. «"«er. «s F lD :?r,dc\„een voorstad van Tunis zün zaterdag drie f unesiërs opgehangen, die ter dood veroordeeld waren wegens het ver moorden van de afgevaardigde van Gafsa in 2gUne Grondwetgevende vergadering

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1