Vandaag is het Maatregelen tot bedrag van 350 miljoen Dierendag Engeland naar deels vrij handelsgebied Complicaties door eis van Y.V. D. Indonesiërs in prauw naar Nieuw-Guinea i Echtpaar en 2 zoons door gas omgekomen Geen bepaalde minister voor koninkrijk-aangelegenheden Prawda optimistisch over p-esprek met Tito v *k H De loonmaatregel NOTA'S VAN LANDBOUWSCHAP AAN BEGERING H Veehouders eisen 50 miljoen Macmïllan onthult plan: Gemenebestlanden reeds gepolst PRINSESSEKALENDER 1957 Ook prof. Donner weigert Ook moeilijkheden vice-premierschap W eeroverzicht II Israëlische trein beschoten Joegoslaven hebben weinig hoop jjSpKx 'ïr\li", I lip .'t DONDERDAG 4 OKTOBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3503 Weerbericht Automatische giro abonnementsgelden f Daroel Islam" bereid tot onderzoek r Herbegrafenis van Rajk m STANDPUNT VAN DE WEST Vijfvoudige moord in Djakarta „Willem Ruys" terug door Suezkanaal Labour verwerpt anti- dienstplicht-motie ET bestuur van het Landbouwschap heeft gistermiddag vier nota's goedgekeurd, waarin voor de agrariërs een groter aan deel in de welvaart wordt geëist. De financiële consequenties van deze eisen gaan tot een bedrag van ongeveer f 350 miljoen per jaar. De nota's zullen worden aangeboden aan de regering. Daarnaast eisen d«- Nederlandse veehouders 50 miljoen gulden extra voor de in het nber 1955 november 1956 geleverde melk. Deze produkt s.^veer 5 miljard kg melk, zodat de eis op 1 cent per kg i De voorzitter -.a*- het Landbouwschap, de heer H. D. Louwes, noemde deze stappen „een forse rak aan de bel, waarmee het agra risch bedrijfsleven duidelijk maakt, dat het tekort komt". Wij laten ons niet bang maken door het mogelijk ook nu weer dreigende ge rucht, want wij staan voor onze zaak en hebben geloof in het ge motiveerde en rechtvaardige ervan, aldus de heer Louwes. De Britse minister van Finan ciën, Harold MacMillan, heeft gisteren meegedeeld, dat Enge land er over denkt zich aan te sluiten bij elf andere Europese landen in „een gedeeltelijk vrij handelsgebied", waarin de tarie ven verlaagd zouden worden en uiteindelijk afgeschaft. Beschuldigingen ^Scftaiidt msm C ■imm mm "'-x ':'~A mÈW De kabinetsformateur, mr. Burger, heeft prof. mr. A. M. Donner, hoogleraar in de algerrene staatsleer, staats- en administratief recht aan de Vrije Universiteit, aangezocht voor de portefeuille van Over zeese Rijksdelen. Prof. Dorner heeft mr. Burger hedenmorgen mede gedeeld, dat hij om persoonlijke redenen deze portefeuille niet kan aanvaarden. Asiel gezocht Dezer dagen is in de omgeving van Fakfak op Ned. Nieuw-Gui nea een prauw met 17 Indonesi sche opvarenden aangekomen. Zg verklaarden te zijn gevlucht uit een plaatsje op de Aroe-eilanden. met de bedoeling asiel te ver zoeken. Zij zijn door de politie aange houden en overgebracht naar Fak fak voor nader verhoor. Geen dagtaak 9 Zie verder pagina 3 <u f tf Ml 3Rü»9 xt-iS WÊsSAiA mi1 WSmÊmlm Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klacbtendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—1930 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week, 2.48 per maand, 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks V Weersverwachting, geldig tot vrijdagavond, KOUD Wisselende bewolking met nu en dan enkele buien. Matige tot krachtige en aan de kust tijde lijk harde Westelijke wind. Koud weer. ZON EN MAAN 5 okt. zon op 6.49, onder 18.11; maan op 8.31, onder 18.24. Directeur: H. DE RUIG O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Langzamerhand wordt het mo gelijk zich enigermate een oor deel te vormen omtrent de gevolgen, die de jongste loonmaatregel van de regering voor het bedrijfsleven heeft gehad. Aangezien lopende contracten uiter lijk per 1 september mochten wor den herzien, mag men aannemen dat in het overgrote deel van het bedrijfs leven de beslissingen zijn gevallen. Het Is ons bekend, dat hier en daar nog onderhandelingen gaande zijn, doch globaal gesproken kan het re sultaat daarvan in de uiteindelijke cij fers weinig verandering meer bren gen. Wat blijkt nu uit een voorlopig op gemaakte balans? Dat men veilig kan stellen, dat ca 75 k 80 pet. van de werknemers er 6 pet. in hun loonzakje hebben bij gekregen. Onder dat percentage vallen dan ook de ambtenaren, waarbij wij bui ten beschouwing laten, dat er tussen rijk en gemeenten nog een' menings verschil ligt over de datum van invoe ring. Het rijk wenst bij 1 september te blijven, verschillende gemeenten willen per 1 juli betalen. MINDER dan 6 pet. krijgt onge veer 20 A 25 pet. van de Neder landse werknemers. Het gros daarvan is op de 3 pet. terecht gekomen. Daar onder vallen ook enkele grotere be drijfstakken, zoals de landbouw en het grafisch bedrijf. Ook in het bouwbedrijf werden de regelingslonen weliswaar met 3 pet. opgetrokken, doch hier wordt het beeld nogal vertroebeld door het euvel van de zwarte lonen. Verder is er een hele reeks kleinere bedrijfstakken, in totaal wel een stuk of dertig, welke het niet verder heb ben kunnen brengen dan 3 pet. Wij noemen daarvan o.a. de bosbouw, het huurauto- en taxibedrijf, de lederin dustrie, het maatkledingbedrijf, de «i- garenindustrie en het goederenver voer langs de weg. In sommige gevallen k het percen tage tussen de 3 en 6 komen te liggen, doch dat zijn uitzonderingen. Bi) de bloemkwekerijen, de vleesgrossiers en de bedrijfsverenigingen is 4 pet. gerea liseerd en in het coöp. kaaspakhuisbe- drijf 5 pet. In de regeling van de schoonmaaksters ligt hetpercentage tussen de 3 en de 4. Agrariërs eisen groter aandeel in welvaart E bekende uitkering Ineens van 3 pet. over 1955 is op grote schaal uitbetaald. De uitzonderingen lagen daar; waar men nogal eens van werkgever was veranderd of waar men toevallig juist in de perio de, dat de beschikking werd gereali seerd, een andere betrekking aan vaardde. Het gevolg was, dat men dan juist, en meer dan eens ten onrechte, achter het net viste. Ten slotte de uitbreiding van de se cundaire arbeidsvoorwaarden met 3 pet. Reeds in september 1955 besloot de regering dat gedurende 1955 ge streefd mocht worden naar een ver dubbeling van de vakantietoeslag en 3 extravakantiedagen. Men kan thans constateren, dat de ze verruiming van de secondaire ar beidsvoorwaarden vrijwel overal is ge geven. Alleen in de landbouw en aan verwante vakken, het rijwielkleinbe drijf en bij de nettenboetsters is niets gebeurd. In enkele andere bedrijfstakken is veelal wel de vakantietoeslag verdub beld, maar zijn geen extravakantie dagen gegeven. a «EN zou na al het vorenstaande IVj. de vraag kunnen stellen, in hoe verre de eerste poging om tot diffe rentiatie in de loonvorming te komen geslaagd is te achten. I Er zijn er, uiteraard vooral in de) socialistische hoek, die deze vraag ontkennend beantwoorden. Men dient evenwel aan deze zijde niet te vroeg te juichen. De ervaring van de laatste maanden heeft wel be wezen, dat de loonbeslissing van 19 maart niet op alle onderdelen even gelukkig is geweest. Wij hopen daar binnenkort nog wel eens nader op terug te komen, mits iedere werknemer nu reeds bedenke, dat wanneer in 1956 het oude stelsel van de geleide loonpolitiek een al gemene loonronde op één bepaald tijd stip gehandhaafd was, er niet meer dan 3 of hooguit 4 pet. uit de bus zou zijn gekomen. De vrijere .oonvorming, niet net minst nagestreefd door de confessio nele vakcentralen, heeft tot nu toe de werknemers in het algemeen zeker geen windeieren gelegd. Namens alle dieren vraag ik aller bijzondere belangstelling op Wereld dierendag. De Nederlandse veehouders eisen 50 miljoen gulden voor de ln het melkjaar november 1955november 1956 gelever de melk. Deze produktie omvat onge veer 5 miljard kg melk, zodat de eft op 1 cent per kg neerkomt. Deze door de voorzitter van de hoofdafdeling veehouderij van, het Landbouwschap, de heer R, Visser, in de bestuursvergadering van dit schap ter tafel gebrachte eis vond MacMillan, pas teruggekeerd uit Washington, zei tijdens een perscon ferentie, dat de landen van het Brit se Gemenebest die door hun handels banden met Engeland gekoppeld zou den worden aan zo'n handelsgebied is gevraagd hun standpunt hierin kenbaar te maken. Als West-Europa, het Verenigd Ko ninkrijk inbegrepen, zich zou kunnen ontwikkelen tot een vrij handelsgebied, zou dit ongetwijfeld een grote kracht- Onder verwijzing naar de me dedeling In ons blad van 21 september jl. delen wij n mede, dat de Postcheaue- en Giro dienst te 's-Gravenhage niet in staat was het nieuwe abonne mentsbedrag reeds over het vierde kwartaal 1956 af te schrijven. Per 1 januari a.s. zui len alle machtigingen echter ge wijzigd zün en over het eerste kwartaal 1957 zal het' nieuwe bedrag worden afgeschreven. In de ioop van de maanden oktober en november volgt een aanvullende afschrijving van hel verschil tussen het oude en het nieuwe bedrag. Voor deze maat regel behoeven geen formulieren te worden ingevuld. Indien de abonnees bezwaar maken tegen deze aanvullende afschrijving, zal onverwijld tot terugstorting worden overgegaan Administratie Dagblad „Trouw" MacMillan bron zijn een gemeenschappelijke markt van bijna 250 miljoen mensen, zei MacMillan. De minister verklaarde, dat de conti nentale leden van het zogenaamde vrije handelsgebied zouden zijn de zes lan den van de Europese Kolen- en Staal gemeenschap Nederland, België, Lu xemburg, Frankrijk, Italië en West- Duitsland en vijf andere landen die hij niet noemde. Dit zouden zijn: Ewe- den, Denemarken, Noorwegen, Zwitser land en Oostenrijk. De Britse deelneming aan het plan, aldus MacMillan, zou het stelsei van imperiale voorkeur onaangetast moeten laten. Dit systeem verschaft weder zijd se bandels- en tariefvoordelen aan de landen van het Britse Gemenebest en de koloniale landen. MacMillan voegde eraan toe: „Wij kunnen niet en dit is van vitaal be lang grondstoffen o£ gefabriceerde levensmiddelen, andere levensmiddelen drank of tabak in een vrij handelsge bied van deze aard opnemen. Alles bij eengenomen is het geen economische beslissing. Het is gedeeltelijk sociaal, gedeeltelijk strategisch, gedeeltelijk po litiek." algemene weerklank in dit bestuur. Overwogen werd dat de ontwikke ling in de melkveehouderij m de af gelopen jaren in hoge mate zorgwek kend is. Het kostenniveau is sedert 1954 voort durend gestegen, voornamelijk ten aan zien van lonen en veevoederprij.en, De opbrengsten bleven gelijk of liepen in de ongunstige jaren terug. De ver diensten van de boer in het boekjaar >50"51 waren reeds lager dan het ge middelde van de periode 19481952. al dus wijzen cijfers van het Landbouw- economiseh instituut uit, en zij waren in het seizoen'54"55 zelfs aanzienlijk lager. Het financiële weerstandsvermogen is daardoor in hoge mate'aangetast. Bij deze overwegingen heeft men niet in aanmerking genomen, dat er verschil len bestaan tussen de opbrengsten op minder gunstige en op zeer gunstige gronden. Men gaat in feite uit van de garantieprijzen, die niet toereikend wa ren om een bevredigend resultaat in de melkveehouderij te verkrijgen. -\ ÜSöiSï ïgüMut mstsms* «"til'.*»/.» f. - De nieitive Prinsessekalender is weer verschenen. Dertien charmante joto's (de voorplaat meegerekend) van de vier prin sessen tierden tveer door H.M. de Koningin en Z.K.H. prins Bernhard ter beschikking gesteld voor de kalender, die ten bate van Pro Juventute" wordt verspreid. Het is ditmaal een jubileum kalender. Voor de 20ste maal verschijnt de Prinsessekalender, bij de eerste uit gave waarvan HM. de Koningin heeft gezegd: ,dk hoop, dat deze kalender een plaatsje in vele gezinnen krijgt Zoals men weet, wil „Pro Juventute" kinderen in moeilijkheden beschermen en steunen. Het adres van de kalender actie is: „Pro Juventute", Prinses Mar- grietstraat 17, Amsterdam-Z. II. Post giro 517400. Tel. 0201-790949De kosten van de kalender zijn f 2.75. 5? De Daroel Islam, de opstandige idor Is lamitische beweging in Indonesië, heeft zich bereid verklaard een- „onpartijdig internationaal lichaam" een onderzoek te laten instellen naar de beschuldi gingen dat de Nederlanders Jung- schlaeger en Schmidt ooit .betrekkin gen met haar onderhouden hebben. De Daroel Islam heeft deze beschul diging, zoals gemeld, in een verklaring nadrukkelijk van de hand gewezen. Een militaire woordvoerder te Dja karta heeft geweigerd commentaar te leveren. Wel heeft het leger een af schrift van de verklaring ontvangen. De verklaring was ondertekend door Djajasakti, welke naam volgens het blad „Soeloeh Indonesia" een schuil naam zou zijn van de Nederlander „Van Kleef", die zich zes jaar geleden bij de opstandelingen zou hebben aan gesloten. Het bestuur van de Hongaarse arbei derspartij heeft besloten een nationale begrafenisplechtigheid te organiseren voor oud-minister van Buitenlandse Za ken, Laszlo Rajk, die in oktober 1949 werd terechtgesteld, en voor drie mede- veroordeelden, aldus heeft Hongaarse omroep woensdag gemeld. De plechtigheid zal zaterdag aanstaan de worden gehouden. De drie medever- oordeelden waren Alexander Szalay, Ti- bor Szoenyi en George Palffy. Voormalige communistische leiders worden herbegraven op het deel van een begraafplaats, dat is .gereserveerd voor „grote strijders van de arbeiders beweging", aldus het Hongaarse nieuws bureau. Rajk is indertijd veroordeeld wegens „hoogverraad" bij de zuivering in Oost-Europa tijdens Stalins vete met maarschalk Tito van Zuid-Slavië. Ook de minder vooraanstaande com munisten die ten onrechte zijn terecht gesteld zullen volgens radio-Boedapest een herbegrafenis met militaire eer krij gen. (Van onze parlementaire redacteur) Intussen doet zich aan mr. Burger een nieuwe complicatie voor, nl. dat de WD, naar gisteren bekend is geworden, op het standpunt staat, dat indien de A.-R. twee zetels in het kabinet krijgen in plaats van één, ook de VVD een tweede zetel zal opeisen. Ook ai zou mr. Burger erin slagen een tweede a.-r.-minister te vinden, dan nog slaat hij voor een vrijwel onoplosbare puzzel. Hij zal dan moeten kiezen: óf de A. R., óf de WD laten afvallen. In leidinggevende KVP-kringen blijkt men de afwijzing van Overzeese Rijksdelen door prof. De Gaay Fortman te. billijken, zodat niet te verwachten is, dat de KVP op haar standpunt temg zal komen, dat zij eerst dan zal deel nemen aan het te vormen kabinet, wanneer de informateur over de zetel verdeling met de A.-R. tot een akkoord is gekomen. Zoals bekend is, "staat prof. De Gaay Fortman op het standpunt, dat na de totstandkoming van het Statuut met de West de handhaving van het departe ment van Overzeese Rijksdelen politiek schadelijk is voor de verhouding in het Koninkrijk. Ook de gevolmachtigde ministers van Suriname en de Nederlandse Antillen, dr. Pos en de heer Lampe, zijn deze opvatting toegedaan. Elke schijn van het voortbestaan van een koloniale ver houding dient te worden vermeden. Daarom behoort prof. De Gaay Fort man tot degenen, die aan het Statuut een enge interpretatie geven. De zelf standigheid van de beide rijksdelen dient voor het forum van de wereld- De Bilt, donderdag 10 uur: Een depressiegebied dat zich van maandag tot dinsdag bij IJsland vorm de. is betrekkelijk langzaam naar het zeegebied voor de kust van Midden- Noorwegen getrokken. Tegelijkertijd vormde zich op de Oceaan een krach tige rug van hoge luchtdruk, die zich nu uitstrekt van de Golf van Biscaye naar Groenland. Tussen deze beide druksystemen staat een brede Noord westelijke luchtstroming, welke koude Poollucht over en langs IJsland naar de Britse eilanden transporteert. Deze lucht, welke met een tempera tuur van ongeveer 5 graden onder het vriespunt Groenland verlaat, passeert IJsland met een temperatuur van 'even onder nul. In Schotland en Noord-Ier land kwamen hagelbuien voer bij tem peraturen van 3 tot 6 graden. De voorste begrenzing van deze polaire lucht passeerde in de nacht met enkele buien ons land. De buienacti viteit zal morgen groter zijn dan van daag en de temperatuur wordt opnieuw lager. Het afkoelingsproces, dat enkele dagen geleden begon, komt dus nog niet tot stilstand. si' opinie duidelijk te worden geaccen tueerd. Hiervan uitgaande komt prof. De Gaay Fortman tot het zakelijke bezwaar, dat de minister van Overzeese Rijksdelen geen dagtaak heeft. De zorg voor Nieuw- Guinea, waarmee hij zou worden belast, levert hem evenmin deze dagtaak op. Officiële Israëlische woordvoerders hebben verklaard, dat er gisteravond bij de Israëllsch-Jordaanse demarcatie lijn van Jordaanse zijde geschoten is op een passaglerstrein, onderweg van Haifa naar Jeruzalem. De bestuurder werd licht gewond. Het incident vond plaats op de Israë lische kustvlakte, ongeveer 60 km .ten Zuiden van Haifa, aldus de woordvoer ders. De passagiers zouden naar verluidt ongedeerd zijn gebleven. Volgens ooggetuigen zijn vele passa giers van de trein aan de dood ont snapt. f Cf L 'Een gezin van vier personen is gister middag dood aangetroffen in rijn woning aan de Ten Kaieiiraat in Amsterdam. Mof een voorbijganger heeft de buurman van één hoog, toen hij gas rook, de deur naar de bovenverdieping geforceerd. De hear W. J. Philip en diens vrouw, resp. 65 en £3 jaar oud, werden levenloos 'in hun slaapkamer gevonden. Ook de beide zoons, 26 en 22 jaar, bleken om het leven te sijn gekomen. De politie, die evenals de justitie een onderzoek naar de oorzaak van dit tragi sche geval instelt, deed nog geen enkele mededeling. Volgens omwonenden was de vrouw zwaarmoedig en de laatste tUd vrij ernstig overspannen. In de slaapka mer zou zijn geconstateerd, dat een gas slang los van de buis hing en in de keuken zou de gaskraan hebben open gestaan. Drie personen zijn vandaag binnenge drongen in de woning van een Indone- i slsche intendant in Kebajoran de satellietstad van Djakarta en hebben zijn 25-jarige vrouw en vier kinderen door onthoofding om het leven gebracht. De oudste van de kinderen, twee jongens en twee meisjes, was acht jaar en de jongste vier maanden. De moordenaars verschaften zich met geweid toegang tot de woning en brachten de vijf gezins leden om net leven toen zij de intendant, Amas, niet thuis aantroffen. De politie heeft tot dusverre geen spoor van de misdadigers kunnen vinden en tast over het motief van de daders vol komen in het duister. f Dt Prawda, het dagblad van de Rus sische communistische partij, heef! gisjo- ren verklaard, dat de vrees voor onop geloste geschillen tussen de communisti sche partij van Joegoslavië en a e i andere landen belangrijk is afgenomen. Volgens de Prawda zijn er overal aan wijzingen dat de vriendschap tussen de Sowjet-ünie en Joegoslavië versterkt wordt. In Joegoslavische politieke kringen is men echter van oordeel, dat de belang rijkste meningsverschillen tussen Tito en de Sowjeileiders op de huidige conferen tie in Jalta niet uit de weg geruimd zullen worden. Volgens deze kringen zijn de Russische leiders op het ogenblik niet bereid de destalinisering van de satellietlanden voort te zetten. Tito stelt deze voortzet ting juist als voorwaarde voor het aan knopen van nieuwe betrekkingen tussen de communistische partijen van Joego slavië en van de satellietlanden, zegt men. Men is in Belgrado van mening dat Chroestsjew op het ogenblik zelf ook' niet zo veel meer voelt voor de destali-,1 niseringspolitiek. waarvan hij op het' twintigste congres van de Sowjetrussi- sche communistische partij zo'n vurig voorstander bleek te zijn. Men verwacht dat Tito vandaag naar Joegoslavië zal terugkeren. VT" "As jeSCW Naar aanleiding van hetgeen de I laatste dagen is geschreven over de positie van het ministerie van Overzee- se Rijksdelen als afzonderlijk departe ment bij de kabinetsformatie, heeft het A.N.P. hieromtrent de mening gevraagd van de beide gevolmachtigde ministers, mr. dr. R. Pos van Suriname en W. F. M. Lampe van de Ned. Antillen- „Of de Nederlandse regering" al dus mr. Pos de interne regionale aangelegenheden tussen Nederland en Suriname al dan niet door een afzon derlijk ministerie wil laten behandelen is een zaak, waarover zij heeft te oor delen. Over aangelegenheden van het Koninkrijk, die Suriname en de Ned. Antillen raken, moet ingevolge het Sta tuut de ministerraad van het Konink rijk beslissen. Van de ministerraad van het Koninkrijk maken de gevolmachtig de ministers van Suriname en de Ned. Antillen deel uit, die namens de re gering van hun land handelen. De be handeling door een Nederlands minis terie van aangelegenheden van het Ko- Don Josc, dc president van Costa Rica en zijn echtgenote zijn woensdagavond voor een staatsicbezoek aan Nederland met een vliegtuig uil Rome op Schiphol aangekomen. Bij de officiële verwel koming waren aanwezig v.l.n.r.: vice- 'dmiraal tit, b.d. N. A. Rost van Tonningen, opperccremaniemeester van H.M. de Koningin, namens koningin Juliana en Z.KM. prins Bernhard, pre sident Figueres, mevrouw Figueres ett mr. J. M. A. H. Luns, Nederlands minister zonder portefeuille in het demissionaire kabinet. De „Willem Ruys" van de Koninklij ke Rotterdamsehe I.loyd, die in plaats van door het Suezkanaal, de reis rond de Kaap maakte, Is donderdag met zeven dagen achterstand op het oor spronkelijke vaarplan in Tandjong Priok aangekomen. Gezagvoerder F. J. de Jonge deelde mede, dat op de thuisreis weer de oude route door het Suezkanaal zal worden "gevolgd. ninkrijk kan daarom alleen administra tief zijn, voorcover het door de minis terraad van het Koninkrijk daarmee is belast". Minister Lampe verklaarde zich met deze mening van minister Pos vol komen akkoord. „Voor koninkrijks-aan- gelegenheden kan niet een bepaalde mi nister worden aangewezen, die de ver antwoordelijkheid draagt, want het be treft hier .zaken van het gehele Konink rijk. Handelde men anders» dan zon men ln strijd komen met de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk", aldus minister Lampe. Het congres van de Britse Laboor* partij, dat te Blackpool wordt gebon den, heeft vandaag met grote meer derheid een resolutie van uiterst links voor een onmiddellijke afschaffing van;; de dienstplicht verworpen. De stemver houding was 5.217.000 tegen 1.582.000 stemmen. Het congres handel hierbij in overeen-k stemming met een verzoek van het da gelijks bestuur. Namens dit orgaan had vakbondslei-;,,, der George Brinham verklaard, dat defe-j partij niet met de in de resolutie ge vraagde maatregel akkoord kan gaan, wegens de desorganisatie welke hiervan' het gevolg zou zijn. Hij voegde hieraan toe, dat de partij voorstandster blijft van een afschaffing van de dienstplicht met ingang van december 1958 en in de tussentijd streelt naar een vermin dering vao de diensttijd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1