Oud-wethouder H. v. d. Kraan te Schiedam overleden jspssrs ïsss Vloeiende schouderlijnen in nieuwe herenmode ar, vs&sisss. s aan.riïdinë Directeur der Vrije Academie kreeg proces-verbaal harde maand worden in Algerië zeer »usv.',oS' ss t=«„''sfsgssss „Morgen zie ik je weer Koningin ontving president lES" SAK-Z v„ii a «f,3- «z&drszrij&ï Felle uitslaande brand te Maastricht wfflp TiS S.SA-fflSfSSSSTSï SCHIEDAM Bekende figuur uit de bouwwereld S?ÏÏÏ'hta "U ^»^»&r.,b»«,a^c^>b"rekgE ;'de SA«iS. debatten bracht over VLAARDINGEN Berlijnse toneelgroep naar Vlaardingen Twist kostte student bijna een oog ?SS;SorSeees°n*b,rI'oS.,"s-! e Jeugdsal"eiikomst en mars door de stad Maasland MAASSLUIS Nationale show in Rotterdam B,il.-helpsters nu officieel erkend Meer terugbetaald dan ingelegd bij „Anno 1820" FSSsS'iïfffgl.ü,werd sesp"rd t T TT-r. Motorclub „Schiedam" -Leeslust u, Schiedam stijgt fceek naar fi] ^&s„l"Jt'4eSJiè T»'n '"i,!0*0*1* 1 sPeelt thuis tegen Snel 1 „Atletische figuren in Emporium Damcompetitie G.T.B. nieuws Zes doden bii een SS.'bSjrdÏJïn,,^',tfllnstortmS te Jackson Vertraging bij de vaart door Suezkanaal Kind krijgt dodelijke trap van paard Twee doden bij Burgerlijke stand van Botterdam Aans toot gevend schilderstuk Ltwoste brengt verslag uit aan kabinet Vervolg beursoverzicht Sbiffc.BV°elen J» ïSn«ïïg%'SnVehM m,?rk^n„V0d,7^r\°!e^«SMEliS President van Liberia bezoekt Rotterdam en Den Haag TROUW Donderdag 4 oktober 1956 Advertentie BljbSSoXap11* Van het Ned" ^r»)^ P^CJ"Morgen zie lk'ie Advertentie Aanrijding tussen motor linjieli™ge?vorriSi£i!e0„°Svïe- en bromfiets aan°!f»«n,(voorzover de voorraad strekt EN O R M E KEUZE VERLOVINGSRINGEN LEO VAN (ERLANDl Dieven werden gestoord «fr XJnieke bazar B.B.-brandweerploeg komt zaterdag in actie gevaarlijk flesje „Morgen zie ik je weer" f l6.536.7oS881'72 (3° SSPtember 1955 £We,rmTWfflropTaw|te verkrijgen, "voor"dë vTrtoaaimf^ 1^- wfA ^'»I0:.d.tLd^? dames te* ^„^^^ding varl het podium In de Burgerlijke stand van Schiedam V isserijberichten Uit het „Zwaluwen-nest" e2rhote^Ldf„5°PRetitie.yoort met (Van een onzer verslaggevers) DE POLITIE van Den H[aag heeft, in opdracht van de ambtenaar van het Openbaar Ministerie, proces-verbaal opgemaakt tegen de directeur van de Vrije Academie in de residentie, de heer L. van der B. Dit verbaal werd gegeven ter, zake van een vermeende over treding van artikel 451 bis van het Wetboek van Strafrecht, in welk artikel gezegd wordt, dat het verboden is, in het openbaar afbeel dingen te vertonen, die zinnepnkkelend voor de jeugd zijn. Kunst Proces-verbaal Uitslagen E.S.S. Korfbal in Vlaardingen Robert Lacoste, de Franse resi- Jïïï? ,™SLsï!r ».AI«"ê. het il'^dat, °ktober een "zeer harde Korte Viaardingse berichten veer mooa geraamd op onga" Woensdagavond Is In Schiedam on 63- heer%t Plotseling overleden, de van der Kraan. Daarmee werd „^.e beer Van der Kraan heeft de hem geschonken talenten gebruikt en 3SSt°v hef,ft hij veïen afn tich ver- pUcht. Van timmermansknecht wist hii slch op te werken tot eigenbouwer van t°™aa' en ook voor het ChristeUjk o to de oorlogsjaren, voor de C.H U zit Sr hl/on S^hicdams® gemeenteraad op 19 november 1945 tot wet- S van gemeentewerken en grond- oearijf werd gekozen. Hii was <nui stmrsUa ,,n de »HellB5 SchM„m *ae; Ctt T/^^iIm2?ermansknecht hegon de heer ZanJei ?raan ziin loopbaan. Toen hij hii crisisjaren werkloos werd ging e»gen rekening bouwen. Doof té Sliv?r,enT=n mem,ingsgeest wist hij te slagen. Talloos vele huizen zijn in Na d? °nfer zijn Sectie gebouwd. TCathai i?orïof heeft hij vooral in to v!ngd«°?,UH W£*r een groot gedeel- efoat rCe tbreiding 0p zijn naam staat. Ongeveer 150 huizen, een com- zwernbarfSt het toekomstige openlucht- rZfïH Zljn daar na d® °orlog ge- d gekomen en ook nu nog wordt een gr?ot aantal gewerkt. De If ^™I2ers hennen deze huizen als de „Van der Kraan woningen". ff.,0" de oorlog was de heer Van der Kraan, toen hij uiteraard nog werkne- e^ele jaren voorfittef van de Christelijke Besturen Bond, maar w«hi,"'Chrisleliik Verenigingsle ven heeft hij veel gedaan. Zo was hii tot "tosti b"tuVrslid van de Stichting tot Instandhouding van Hervormde ff n,e® F1 Schiedam en bestuurslid van - t-rlr?-1 jfT Politieke activiteiten be- ^de d'erde der 103311 Werd op da 5f l dinsdag in september 1923 lid ven de Schiedamse gemeenteraad, waar -haj deel uitmaakte van de C H -fractie Sendem^—Pabode maakte hij mee .in de crisisjaren met de grote werk- ook droeg hij zijn steentje bij ma=Vf«?ntAWlkkfllng' dic Schiedam door- maakte. Aan de ontwikkeling van het Westelijke stadsdeel in 1927 en de grote "fpbpr®'dmgenna de oorlog, fes burge! meesters heeft de heer Van der Kraan Snemaa« e? wal de heren A J „.f S' H- Stuhlemeyer, mr. dr. F. L. J. en mfaajrenwKpeBekCh' P'B"M' Albsrts °p ,i9 november 1945 werd de heer A Kraan door de noodgemeente- ot wethouder van Ce- m imo j" en Grondbedrijf. In 1946 en 1949 werd hij als zodanig herbe- f, gej:ondheidsredenen legde hij deze functie op 28 maart 1953 neer iaaf^Ph^i210-!? in sePtember van dat Aan il -t" -de raad terugtrok. Aan de uitbreiding van de stad heeft echter nog enkele jaren op andere manier mogen medewerken. levsrbaar met grill of thermoitaat Van 5 tot 22 oktober maakt de „Christliche Bühne Berlin: Die Vagan ten" onder de leiding van Horst Beh oud een tournee door Nederland met het stuk van Armand Payot: „Ihr Wer- det Sein Wie Gott" (oorspr. Franse titel „Comme des Dieux"). in ^eze. groep komt ook één avond in Vlaardingen en wel op a.s. maandag 8 oktober om 20 uur in de Emmauskerk aan de van Hogendorplaan, hoek Kethel weg. De Vaganten zijn een groep beroeps- spelers, die zich speciaal tot taak ge steld nebben om in de vluchtelingen kampen in en rondom Berlijn de men- die daar op de meest sombere en dikwijls uitzichtloze wijze moeten le- ve*1 een programma te bieden van goed 99 Hf ®,1,igJe5?e Amerikaanse film „A weer j, een bewerking: van de celiik ^lSL?m,an Van Cathertoe Marsha»; .toP^hieAm.eUWe SelZ0€n van de we^" t„egrto- "bergen zie ik je ,rikaan»e predikant - Peter MarK Van dC schröfstor - ten Ge jonge Peter Marshall, in Schotland gdboren, moet vechten voor zijn brood* Overdag werkt hij op een fabriek en -*s avonds studeert hij. De roeping pre- jdikant te worden, waarvan hij zich tij- >naar Amerik" %yordt- trekt hem Predikant „slaagt" hij buitenge- ttnrfnn a +v°U met bet meisje Ca- .tüertoe, dat hem met raad en daad bii- ?J zyn evangelisatiewerk. Dan sterft hij. Het verhaal is uit. nJH j?° re feitenmateriaal zou men niet zonder meer opmaken, dat deze w^anf, d®j aandacht van duizen- den heeft geboeid. Dat vindt zijn oor- zaak ook niet in het verhaal. De oor zaak daarvan is de kracht van het 3?ord- die de regisseur Henry Koster o2krS!nf+gg?f e ..SB het witte doek heeft "liJS -Morgen -zie v.1. i Tijdens een twist In de trein, die om kwart over twaalf woensdagavond op net station te Schiedam stopte, ontstond een vechtpartij, die de 19-jarige student T. v. L. uit Rotterdam bijna een oog heeft gekost. r De student was in Delft ingestapt en aiHi cultureel.en geestelijk gehalte, was m de nabijheid van het station 1 ,,Jz, groeP. die m Duitsland al naam Schiedam in een twistgesprek geraakt I rw°rven heeft zal stellig ook in Ne- met medereizigers, dat zo hoog liep dat a n.iet, teleurstellen. Er wordt een handgemeen volgde waarbij het u raard in het Duits gespeeld. De op- Imker brillenglas van de student het en^st, .zaI ten goede komen aan het moest ontgelden. vluchtelingenwerk in Duitsland. Glassplinters kwamen in zijn oog te- L Kaarten 2ijn vanaf donderdag 4 ok- recht en daar hij veel pijn had werd t<J)er verkrijgbaar aan de volgende hij naar het Oogziekenhuis te Rotter- adressen:, het kerkeraadskantoor der dam overgebracht waar gelukkig bleek gemeente: Maassluissedijk 5 «Lg- f e elen 111 het °°g waren 3* Middendorp, hoek Rozenlaan/Aster- geraa,ct- F Smalle Kavenstraat, hAnfl Sal:viastraat 42b, by de Op de hoek Warande-Prins Maurits straat te Schiedam ontstond woensdag! j t „CONSTANT" „FOR EVER' „AUDREY" n bromfiets. De 59-jange grondwerker N. v. K., die de bromfiets bereed, kwam daarbij zo ongelukkig te vallen, dat hij met, fiekenRnt^?1^^! m faet gemeente- Zaterdag om 8 uur houdt de Evange- oof™LSnte Sdlledam moest worden ^che jeugd Aktie (E J.A.) Vlaardingen een grote samenkomst, ditmaal in tv. j A?J? j® k aan de Schiedamseweg. daw nva.n woensdag op donder- 5jef ®pek van Schiedam als soliste en bu?PaT,eri ee? mbcrvaak Septeegd in het Ibet E.J.A.-koor. Als spreker komt' ds aa« «5 de ",SblPS Radio Service" P** A* L* v- d. Linden uit de Bilt Hii |ap. de Admiraal de Ruyterstraat te sPjeekt over .„Angst!" Schiedam. Het Pijperkorps houdt tevoren een en w^enednhadw een ingeslagen door de stad, beginnende om kwart en waren door het ontstane gat naar Iover zeven vanaf gebouw r ;«m«. biijkbaafefr°hgen"d waren echter j j^fede- By de Visbank zal het EJA- den d duistere werkzaamhe- £°®r om ongeveer half acht een'naar men Want niets was meegeno' kSfsfvanrt g&bore brengen* De «mem mst vanSt aan om 8 uur precies. '^'"i---,ar™iiSnjropeS*De teneinde gelden Zaterdagavond om half negen zal een speciale B.B.-brandweerploeg uit Arn hem een oefening in Vlaardingen hou den. De Arnhemmers zullen achter de brandweergarage aan de Hoflaan met emmerspuiten in actie komen. Er zul len enige spectaculaire blussingen van hout-_ en oliebranden plaats vinden. De oefening is in het bijzonder voor brand weerpersoneel, BB-brandvvacht en leden van de brandweerploegen van de be drijfszelfbescherming zeer belangwek kend. De burgerij van Vlaardingen is welkom bij deze oefening. Op de route Broekweg-Holyweg- Waalstraat is dinsdagmorgen een melk- monster verloren, dat een tablet kalium- bichromaat bevat. De inhoud van het flesje is oranjekleurig en bij gebruik niet ongevaarlijk. Het flesje draagt het cijfer negen. Bij het vinden wordt men verzocht het flesje aan het bureau van politie af te geven. Voetbalprogramma. Er zal MMV'27 zaterdag a.s. ongetwijfeld veel aan ge legen zijn, de reeks van overwinningen die even zo vele stappen zijn op weg naar het kampioenschap, voort te zet ten. Daarom zal men zaterdag de uit wedstrijd tegen het Rotterdamse G.G.K ook wel serieus aanpakken en met energiek spel is inderdaad goed resul taat te verwachten. In het kader van de Zaaiweek ver leent de plaatselijke werkgroep van Jeugd en Evangelie" te Maassluis haar medewerking met de vertoning van de film „Morgen zie ik je weer". Hidenavond 8 uur vindt deze vertoning m de Inrmanuelkerk plaats. Voor genodigden gaan de deuren om half acht open, terwijl om kwart voor acht de overige beschikbare plaatsen bezet kunnen worden. MW 2 zal het wel moeilijker krijgen dan het eerste elftal, want de reserves krijgen het sterke Excelsior M 4 uit Maassluis op bezoek. Deze ploeg boekte tot nu toe grote overwinningen, zodat MW 2 wel alle zeilen moet bijzetten om minstens een gelijkspel te behalen. MW 3 en de junioren zijn zaterdag vrij. Korfbalprogramma. Zaterdagmiddag vindt ODO op eigen terrein een tegen stander tegenover zich, waartegen nooit eerder in competitie-verband gespeeld werd. Het is K.OAG. 2 uit Krimpen aan de IJsel. Voor zo ver de eerste wed strijden uit de nieuwe competitie een indruk gegeven hebben over de speel- sterkte van de diverse twaalftallen kan worden vastgesteld dat KOAG 2 tot de middengroep van klasse 3 C behoort. Daar ODO momenteel in de hoogste re gionen vertoeft, lijkt dus een overwin ning niet onmogelijk voor het Maaslandse twaalftal. Als ODO 2 van het begin tot het ein de alle krachten inspant, kan wellicht in de uitwedstrijd tegen Rozenburg tot enig resultaat gekomen worden, al lijkt Rozenburg momenteel iets sterker dan de Maaslandse reserves. De a-junioren van ODO zullen waar schijnlijk die van SSV uit Simonshaven niet veel in kracht ontlopen, zodat de uitslag wel in de buurt van een gelijk spel zal liggen. ODO 3 en ODO b hebben deze week vrij. Voor het eerst in 1956 werd bii de Spaarbaa* „Anno 1820" te Schiedam de regelmatigs reeks van maanden met een mlegoverschot doorbroken. In de maand september werd nl. een gering bedrag 27.409,70) meer terugbetaald dan in- gelogd. f verd H1 september 1956 589.784,38 en terugbetaald 617.194,09. Het aantal inleggers nam in die maand toe met 130 tot 42.076. Het totale tegoed ialefgers bedroeg ultimo september De afzonderlijke diensten der Spaar- baakvertonen een gunstig beeld." Het aantal deelnemers aan de afhaaldienst steeg van 2816 m september 1955 tot 2911 i 1956' het in september afge haalde bedrag van 50.857tot Het tegoed van jeugdspaarders steeg in bovenvermelde periode van 89.980,55 tot 107.932,96, In september 1956 werden 670 spaar. bu?Jes geledigd, waarin in totaal wn 'i was gespaard (v.j. september 570 ledigingen en 8.404.1B gespaard) ,.„;overheersen. Niettemin is hij een ttan- fsm ge£ f b^5.170.l6 (v.j. d,0?s succes. Dat zullen allen di# het \{v f 2 398 762 3theken 5 3*514.990,- gezien hebben beamen. A' 72'50* De eerste voorstelling wordt gegeven kn „(l?!en 'bedroegen op in de Julianakerk aan de BXJaan 5 en september 1956 969.316,83. 6 oktober, beginnend om 8 uur. ij it o i i in de maand september zijn bij de Gemeentelijke Openbare Leeszaal en L Ge eerste clubavond in dit seizoen' van - Bibliotheek te Schiedam In totaal 21269 - Motorclub Schiedam, die woensdag boeken uitgeleend. Dat i8 een hele voor-Mn 1 gebouw voor Chr. Soc. Belangen .uitgang bU het vorig jaar toen er 19511 i?, £eh°uden, stond in. het teken van de boeken werden uitgeleend in dezelfde z werden n.l. twee films ver maand. toond, de eerste over de TT.-races in De meeste vraag bestond naar ro- u ss^? en de tweede, als bijzondere at- mans, 9791 stuks. Voorts werden 6512 i !-racbe' ov.ef de FIM-rallye, die dit jaar kindeiiboeken uitgeleend en 4866 studie- r? f ranknj k is gehouden en waar onze werken. Heit totaal aantal boeken dat li®6110,16.11 20'n g°ede indruk hebben bij de Centrale bibliotheek aan de Lange a g ien* Deze laatste film was op- Haven werd afgehaald was 9345 ter- ieS?nJen door de secretaris van de M.C. wijl in Kethel 1399 boeken werden -ge- S<$ieda% de beeT, D. Koeling, vraagd. Dat was een achteruitgang voorzitter C. Wassenaar leidde deze want in dezelfde periode van het vorig ?-° me een kort w«ord in, waarin jaar bedroeg dat aantal 1552. U?y. °-m- wees op het feit, dat men om de Bij het filiaal aan het dr. Wibautplein w®ken een clubavond op touw wil werden 2430 boeken uitgeleend Daarvan r®* j"* Vo02^ memoreerde hij de puzzle- waren er 1049 kinderboeken, 818 romans j e op 14 oktober zal worden gehou- en 563 studieboeken. "en* Het aantal houders van leeskaarten L-v n r - 50.299 in het vorig jaar tot 52.401 nu. o I i BeXhl de< SeMedamse helpsters van de feester Pruissingel worden geopen^De ^c^rmtog BevoIking had men woen8-|bazar wordt gehouden tenefndf geid?n Het dienst verbtotenis met" de"(entourage in° de^recreattemrf^vM de dienst Sociale Verzorging hadden, doch b®3aardenflat. yefanderteg gekomen met Yele bewoners en bewoonsters van de •5 Jt 7 F' m«n op deze avond een Hat hebben meegewerkt aan d» k.,5, verbintenis kon nu 1 n0 ..7, r aan «e bazar. Vijftig kleermakers, aangesloten bij alle andere modellen altijd nog het grote voordeel heeft, dat het een rustige en sjieke indruk geeft Voor de Hollander is zulk een costuum uitstekend geschikt meer nog dan de modieuze zuidelijke cos- tuums. de Bond van Maatkledtogbedrijvën. del. PiiPen. van de pantalon zijn be- T>—J trekkelijk nauw. Broeken mogen niet te erbintenis kon tekenen. Dit houdt o".aiDe bazar zelf is door hen ingericht' 21 Z j 00krin de verschillende stands Y De bewoners van de flat fen Y "v.6* 6e^ waar enthousiasme al rnoRc 5n ln2espannen om er iets goeds van te maken. bet publiek is de bazar vrijdag- van acht tot elf uur geopend en zaterdagmiddag en avond van twee tot en imr. j */i|» uuuu| U.di m, dat men van nu af niet langer kleding tenen oefeningen behoeft te Een en ander zette de heer A. L Nou- Schieda^°fd 7nn dJ A'k™S Rotterdam. ui Vlaardmgen, uiteen. Spreker 2?!^° het een mylpaal in de dienst hfwf Verzorging. Schiedam telt 128 helpsters, die zijn verdeeld over de afde. SnttoX^t=Cntra' ver2aTnelP0sten en Voorts spraken op deze avond de heer nemfnd AP^aatsvervangend waar- nemend hoofd A-kring en mevrouw Van Weerkom, die vertelde over haar oplei- hm*f ,t0Vnstru,^nce in het, conferentie- wt ^i1" Rotterdam. Schiedam heeft momenteel drie instructrices. te weten mevrouw Van Woerkom, mevrouw S1 en ^:JH* Niestadt een 5-5 stand. Hierna volgden 4 remises, zodat om Sik sww au® Clubs aog met 9-5 -^er Ogen waren toen gericht op de party C. Biel- wras ^5^ de Vlaardingse Dam I S'KS de s*terice Kotterdam- Contant meermalen lands- fe'oen een kostbaar punt voor de rfa^ +°nipe^i1t v,an faet district Rotter- eniee tfeil-°n^el.en. Nadat de stand etuge tyd 51 m het voordeel van Bond van Kleermakerspatroons, de Christelijke Bond van Kleermakers- patroons en de BJK. Bond van Kleer makerspatroons St. Martinus, hebben dinsdag deelgenomen aan de nationale vakwedstrijd In maatkleding, die in Emporium werd gehouden. Het was dinsdag voor de derde maal, dat deze show werd gehouden. En de in gezonden modellen komen elk jaar op een hoger peil te liggen, de show van gisteren heeft dat overduidelijk bewe zen. Kenmerkend voor de nieuwe heren mode is de vloeiende schouderlijn met lange, smalle revers en ronde, ingescho ven mouwen. De colberts met twee ryen knopen schynen hun langste tyd nu wel te hebben gehad; het jasje met één rii knopen wint sterk aan populariteit en is tevens wat korter dan het oude mo del. In de nieuwe herenmode reiken de mouwen slechts tot de handpalm en niet meer tot ae vingertoppen, zoals voorheen net geval was. Het waren voornamelijk Franse en Ita liaanse modellen die ons gistermiddag werden getoond. Des te opvallender was daarom een Engels dessin, dat boven i vi/Ajjuen remises, zodat oml T In Jackson Is gisteren een to aan- ■7,+„ igencnt 0p de party C. Biel—V. F Tro-k 111 Jacfcson is moffin»,? beeft bovengenoemde ont- n?61"'.peïke de beslissing moest bren-Luw, z*Jnd huls van vier verdiepingen dat vnrii» c.i? aandacht, daar S.N.S., Jtolaas voor de Vlaardingers stond !ng oili waarblj zes arbeiders om het movee-dr de 2de klas pro- Jf"omer aanmerkelijk beter. De Rotter- |Sven gekomen. Gevreesd wordt, dat boekt daarin goede successen dammer maakte dan ook geen fout en X an er® werklieden onder het puin zaterdag everwinning van »a veel tegenstand ziin club een begra^n ,Ulgen. pmn zaïeraag ji. op Slikkerveer en nu by P-^11 °verwinmng te bezongen to totaal bevonden zich 25 arbeiders op fecek SnnaVevringlij'st staat je resultaat, welke gelegd by de w6! toen dit instortte 8 6" aanripnifit f. Schiedammers die tvf.ee reeds gewonnen wedstrijden er od L M-et btoldozers en kranen werd een zuUen er eo^ aandlnTi t°*e?enomen' oelftte^ de raa^b!gers be?m gemaakt met het ruimen van het u_t{M_ 7 öoen hst niEt HcrnsJc-!^ zeer ZGkcr ©en wnGtHi» jpuui, geven orn f doc^ zich geheel te ien spreken. 2 mee Vijftien van de arbeiders werden ge- tU een mil if™,? te\ deze wedstrijd Ge uitslagen waren: wo?d, van wie twee ernstig. if toevertrouwd aan Dedekk4 ^D-V* I-Constant I: W. H. Niestadt hui3 was zo gebouwd, dat het heer T-- scheidsrechter delW. Roozenbure n9. r itegen een atoomaanvsi wyd zijn op de knie en met een smalle pantalon worden dan ook uitstekende resultaten geboekt. Resumerend kan wor den gezegd, dat de „atletische figuur" als ideaal wordt beschouwd. Voor zover bi, de heren deze bijzondere eigenschap niet van nature aanwezig is, kan een' cos- tuum als boven omschreven wonderen doen. Er was op deze show ook een buiten landse gast aanwezig. Het was de heer F. Froskaski uit Frankfurt, die met zyn maatkleding in Duitsland onlangs de grote Wanderpreise in de wacht wist te slepen, Voor de winnaars van deze show waren een wisselbeker van de Rotterdamse Be- sturenraad van de Werkgeversorganisa ties in het Maatkledingsbedrijf en een negental medailles beschikbaar gesteld. Voor de dames die weinig in aantal waren maar nochtans een diepe indruk achterlieten waren eveneens een wis selbeker en enkele medailles beschik baar gesteld. Vanochtend heeft H.M. de Konin»iB de president van de republiek Costa !l ca Don Jose Figueres en zUn echten™ te Dona Karen Oisa de Figueres In w koninklijk paleis te Amsterdam ontvan gen. De president en ztfn echtgenote die gisteravond in ons land zijn aanet' komen, arriveerden om tien over hair tien voor het koninklijk paleis, in hnn gezelschap bevonden zich de rector va« de universiteit van Costa Rica, Lie rÏ drigo Facio, en diens echtgenote senn« Dona Leda de Facio, de Partiele secretaris van de president Don Roian do Fernandez en de chef der directe kabinet en protocol van het minister van Buitenlandse Zaken, jhr. mr W F van Fanhuys. Voor het paleis stond in ceremonieel tenue, de erewacht opgesteld ter sterk te van 100 man van het 413e gardeba* taljon grenadiers, onder commando van kapitein C. J. Baayen met vaandel en vaandehvacht van het garderegiment grenadiers. De Koninklijke Militaire Ka pel speelde bij het voorrijden van dé auto's met het hoge gezelschap het volkslied van Costa Rica. Voordat de president het paleis be trad, inspecteerde hij de stram in de hou ding staande erewacht. Nadat het bezoek aan H.M. de Konin- gin was afgelopen, verlieten de president en zijn gezelschap om ongeveer tien uur het palcis. Tussen een erehaag e» vormd door ongeveer 90 man van' de 294ste afdeling lichte Lua territoriaal in „veldtenue met buitenhelm" door beea ven de buitenlandse bezoekers zich naar het Nationale Monument, aan welks voet de president een krans neerlegde Kort na tien uur arriveerde het ge zelschap bij de ambtswoning van de burgemeester, waar ook aanwezig was de vicevoorzitter van de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Noordhni. land, de heer G. Key. Op speciaal verzoek van president Fi gueres waren bij de ontvangst verte genwoordigers van vele grote firma's aanwezig, die betrokken zijn bij im- nf export tussen Nederland en Costa Rica Om half twaalf vertrok de president met zijn gezelschap per auto naar Utrecht, waar de burgemeester van de Domstad hem in het stadhuis welkom heette. Vanavond zal koningin Juliana de hoge gasten een diner aanbieden in het paleis op de Dam. In de konvooidiensten door het Suez- kanaal is tengevolge van enige inciden ten een vertraging van enkele uren out- staan. Woensdag voer bet konvooi in Noordelijke richting met zts uur ver- traging het kanaal bij Suez binnen, ter wijl het konvooi naar het Zuiden drie uur te laat was. Scheepvaartdeskundigen te Port Said verklaarden, dat dit oponthoud te wii- ten was aan een drietal incidenten Maandag kreeg het Britse schip „Scotstoun" met motorstoring te kam pen, de dag daarop zat het Britse vaar tuig „Hendrik" enige tijd aan de grond en hetzelfde overkwam woensdag aan de Panamese vrachtboot „Arch on Mi chael**. Dit schip kwam na twee uur onbeschadigd op eigen kracht vlot. Deze reeks ongevallen vormde de oor zaak van een keten van vertragingen in de vaart door het Kanaal. In sommige kringen werd gezegd, dat dergelijke voorvallen „niet ongewoon zijn en dat dergelijke dingen zeer vaak onder het bestuur van de oude kanaal maatschappij voorkwamen". Men ver wachtte, dat het verkeer binnen enkele dagen weer normaal zal zijn. Met na druk werd verklaard, dat nog geen en- kei schip bij een van de ingangen van *- het kanaal heeft.behoeven te wachten. ""f VI jj'jg T*^rschijnengaat bij stadgenoot j burgJ. w. Geerlings 2N* Vooet AaBnf4 2.30 uu?:enngh°ek °P be20eM^^* U% De?itieUi£ngvVvr dC eaderïinge com-j petitie van v.D.V. waren: J. Eienbaas -£ ©verdingen 2—0, D. Mostert—M Dijkshoorn 11, p. HaddemanC. L.l jO V KJll |aen totaal vernield. In de kelder waren electriciens bezig, B?ylin d? «emeente p van een paard. vandaag voorlopig 18. Op Boshoek zal zaterdag O.D.I. 1 uit komen tegen Snel 1. Als we terug zien op het behaalde resultaat van vorige Geboren: Wilhelmus g M, 2 v w rz ur 1 r*" w «««v Hoelin* en M c Paalvast; Coriielii z v C neex' ZIjn We €r zeker va^ d»t de Schie- de Wit en C M immerzeel. dammers de punten niet cadeau zul- rr ierJelle£:J* v d Bcr? 80 I wed van: c len geven. Een gelijkspel zal hier ze- Zwart?'w^e W?éie7R<:^ wjt.^d.fvan»a 7 di ker °P 2iJ'n P^ats zijn. Aanvang van rt, W de Wit 78 j, M Monster 78 ideze wedstrijd 3.30 uur op Boshoek. Het tweede twaalftal zal naar Simons haven trekken om daar binnen de lij nen te komen tegen S.S.V. 1. Op het ogenblik staan de Schiedammers nog ongeslagen aan de kop. En als we zo eens uit hun eigen monden horen zul len ze deze piaats tot het einde ver dedigen. Ongetwijfeld zal dit een span- Bevallen: CDMA Smeehuijzen-Man- nend.e wedstrijd worden. Aanvang 4.45 nens z; E A Klimek-van Beekom d* H Swart- uur in Simonshaven. Jong Visscher d; M c Ruisch-ten sijt- Ook het derde twaalftal gaat naar r-:.£n T° ur"d!n otler, zj G, J Timp-1de eilanden. Ze zullen in Zuidland uit- Galen z, J w Henardel de Lavalette- komen teeen 7 K V i Omriaf An-m Meijer z; S Modderaar-van Dijk z* H M legen A.tS..V. X. Urnaat deze laatstgenoemde vereniging pas m de competitie meedoet kunnen we niet zeg gen hoe deze wedstrijd zai eindigen. Aanvang 4.15 uur in Zuidland. Tenslotte zullen de junioren op be zoek gaan bij TOP b in Rotterdam. Als de Sohiedammers volledig uitkomen zullen ze zeker tot goede resultaten ko men en met de volle winst uit de strijd komen. Aanvang in Rotterdam 2.45 uur. ditmaal wel alles op Gisteravond on. kwart over gers: 305 zeven is zowel de melk- In het gebouw van de Vryfe Aca demie aan de Hoefkade in Den Haag wordt op het ogenblik een expositie gehouden van het werk van leerlingen van Hierck. Een groot deel van de werken hangt in de gang van het schoolgebouw. Een dezer dagen ver voegde zich een bewoner van een huis aan de overzijde van het gebouw bü de directeur van de academie. if „s'sj.er 8fj JH weinig; 79 weinig- 141 is' J van a-s- zaterdag volstrekt niet toedracht in ter weinig? 3 17 uhw M8 no^fi» ""ft**1 L?? tWeede eLftal speelt op Spiering- 47 20 uhv; 302 gister weinig^ 10 a'uhv1 «Sf. t*™ H'BSS' 2 en haakt een thuisstomende; 325 10; Katwijk: 50 e v ka"s om een gedeelte van het Binnen te Schveninsow -o (verloren terrein te h.rmin-.. het jj Hi} vertelde, dat vanuit xijn woning aan naakistudie zichtbaar was. Daar hi het met wenselijk vond, dat zijn kin deren hei schilderstuk zagen, verzocht ae bewoner de directeur, het werk te verhangen. De directeur wilde niet aan dit verzoek voldoen. De bewoner ging daarop naar de politie en enkele rechercheurs trachtten daarna, door onderling overleg, de directeur te be wegen aan het verlangen van de be- t™*!* bewoner te voldoen. De heer r.' der B. stond evenwel op het kunst 7?« «Prake was van i1 daclY er nlet aan' b«t schil derstuk te verhangen. daarop contact op Ministerie!" Sar V3n bet 0penbaar ya?i?7nkg* Voorts 21 ^"étvis'sers met in totaal u?0 oH"r; Zwaluwen b2~De Hollandiaan LiïSASSJÏÏP&z.aanvoer°geai|bb 2*30 uur; Zwaluwen M-^Srta b6 '15 uur. ZwaluWen b5Excelsior b2.'( Hoogeveen-Borst z; A M H Héniger-Schip- per d; A van Duliemen-de Vos z: J van Stljn-van Kooten d; C T Enging-Mol z; H F C van Vliet-Schmidt z: C J Heus-Bran- denburg d; J Grandia-Smits z; J de Zwart- van Weizen z; L Hagenberg-van den Bosch z: J C J Spronk-Vergouts z; J M Portieije Boogaard z; J de Kok-Vermaas d; C Wil- ke-Meerburg d; A Schoor-van Prooi jen d; A H Visser-Rljsdijk z; L C M Zevenber gen-Slijpen Fransen z; A van Loon-Kruis z; J A Röttger-Liebau d: C M Strijbos-de Kreij z; W Neleman-van Suijlekom z; K Jansma- Everaard z. Overleden: G J Brunink. man v D J Heu- ginkveld 78 j; T H Strijker man geh gew m H L J Ratté 79 j; C Pennlngs, vr. geh gew m T Timmerman 88 j: A de Korver, vr v J H Fonteijn 87 j: N W v Holten, man, -geb gew m C C den Adel 94 j; M H Lan- gelaan, vr v J Merk 56 j; R de Lang, man, geh gew m H C Niemantsverdriet 76 j: M Verzend»*!, vr, geh gew m C Broere 71 j; X Vogel, man v A v Houwelingen 63 j; K Vos. man, geh gew m N v d Wetering 73 J: A Brack, man. geh gew m J Walt- man 62 j; C W Bergs, man v L Moerings 62 j; N J Malipaard, man v B S Toren- vliet 64 j. Het winterseizoen by de schaakver eniging E.S.S. is zojuist begonnen met de traditionele winterwedstrijd. De uit slagen van de eerste ronde waren: Groep 1: Penning—-van Eden 01, Bijloo Reitsma 0—1; Groep 2: v .d. Velde— van Etten 10; Groep 3: Kleinendorst Marbus 0—J; Groep 4: v. d. Meer— Zonneveld 0—1, Leemburg—Slavenburg 0—1, Timmers—Harteveld 1^-0. A.s. zaterdag: Or. 30, alles per kantje.' ten,a78rdlisgnrné geeH vangst* no« 80 net- 78 15 nog 45 netten, 79 5 uhv 172 a m r.Uln' 2?? 9 no« 40 netten," 205 1,1 C's' zaterdag: Or. Nass Vriend IAVAZT r'u"? V'/ugerie, neeit het lo thuisvfrendne8se« n6 5 "°g 100 neWer' 0° 415 ^ui* Nieuwelant; Or SXi SlfkabiDet/lsteren verslag uit- |eeéhn|srrdnog6 foS" Sf 4*15 uur Nieuwelantj Or.' Ka±, ®ver de bestrijding vin de yangst. 190 10 nog 95 netten?' I9« thu^- ant nT^fr" Nass* A 2 <W uur Nieuwe- M®hammedaanse rebellie daar. tel1»Vunh0vg^n,ett,TD71 w »M30^St: Nteuwrfante T'oC^°^ass* b- 3.00 uur 1x1 ®en overzicht van 19 pagina's uhv., 132 12 nog 30 netten. Twee meisies van elf ar, Pen »m®t alle mogelijke mani»**» ar* .^ldu3t£ e, Dohmzen, die een paar dgen geleden 5 punten opliep, is nu weer teruggevallen op 130% (—5) hek geklommen waren, eraf sprongen gen IT*" Pen liChte verwond?n- Het politievoetbalelftal uit Vlaar- dmgen won dinsdagmiddag de eerste vedstriid in Gorkum met 7—3 rekening!* Z" doelPunten voor zijn De firma Bracco van de Hoogstraat organiseert volgende week dinsdag, dat is 9 oktober, een modeshow in de zaal Harmonie aan de Schiedamseweg. Wyers was 2 punten beter op 377 Heemaf steeg en kwam op 265, ter- Geveke 4 punten meer werd m1 f"e e°n. "oteri'ng van 505. Bs eda Machm* inek was 4 punten in reactie op -n Furness liep even- nn^irin^hioa'i jhteruit waarmee de notering 424 Lcuroe^;. tarra,'., mogelijke manieren de voeren". en r°ad de steden op te mentoeStriinet0rf0gtd^ d?t de rebellen van et^?50Ste raPPorteerde, dat in de toe- hel teh dPa. AaK dlt bsreikt is ondanks aan troePen_ eerst per 1 sept. volgorde gekozen moet worden^1* PlTnnVea„° Sr dinsdag trijders iui laag" vie/" nY'pAlgerIë ln een hinder- Nadat deze zich, persoonlijk, van een en, a,nd?r °P de hoogte gesteld had volgde het opmaken van een proces verbaal tegen de directeur. Enkele fotos werd gemaakt, op last van de ambtenaar van het O.M. Zij zullen bij de stukken gevoegd worden. Het bedoelde schilderstuk is niet zichtbaar vanaf de straat. De bewoner kon vanuit .zijn woning op een boven verdieping, in de gang van het school gebouw zien. In. verband met het bezoek, dat de president van Liberia en mevrouw Tub man van 15 tot en met 18 oktober zul- brenSerL a.an H.M. de Koningin en A.K..H. de Prins der Nederlanden, zal woensdagmorgen 17 oktober in het stad- hfS o3n botterdam een ontvangst door net Rotterdams gemeentebestuur wor den gehouden. Na een boottocht door de havens zal een noenmaal worden aange boden door het Afrika Instituut in de grote zaal van de Kamer van Koophan del m het Beursgebouw. Des middags wordt naar het *Huis ten Bosch te s-Gravenhage gereden, vanwaar per calèches een rijtoer naar het gemeente gebouw aan de Javastraat zal worden gemaakt, waar in de raadzaal het ge meentebestuur aan de hoge gasten wordt voorgesteld. Des avonds wordt een diner in de legatie van Liberia gegeven. Ook H.K.H. Prinses Beatrix, die deze dag de bezoeken aan Rotter dam en Den Haag meemaakt, zal hier- by aanzitten. Vanmorgen omstreeks zes uur Is een felle uitslaande brand uitgebroken in het magazijn van de verfhandel De Jong Telmans aan de Muntstraat te Maas tricht. De brandweren van Maastricht, Heerlen en Aken bestreden het vuur. „f® brandweerlieden raakten be- aweimd door gassen, veroorzaakt dool net verbranden van verfstoffen. Het ma- gaztjn brandde geheel uit. vJi?H;J?5and is uitSebfoken op de eerste tnon g vaJ1 et magazijn en sloeg leheln L°P de,verf: en glashandel. De H^hli20rraa<? cellulose en synthe- tische lakken ging verloren. De vlam- oo Dlaa.leVnsevfr tien meter hoog kend^F.n d£ oorzaak is nog niets, be- door pm ei if brandweerlieden werd ter Dlaa+c» ér aiï? getroffen moest Het iSC u-worden behandeld, gelegd e binnenstad werd om-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 2