I I Paradoxaal? Verzoenende rede van Selwyn Lloyd Geen berisping Nasser geëist Leidse hoogleraren verontrust over duur kabinetscrisis Tito-isme'' wint veld in de communistische wereld Overleg met sateilietlanden TWEE NEDERLANDERS OP JACHT OMGEKOMEN Vijftig jaar SO.S.-sein Eisenhower over atoomproeven DEBAT IN VEILIGHEIDSRAAD Twaalf opvarenden van „Cyranka" vermist Weer overzicht NA BESPREKINGEN MET Bestudering van het systeem" e gassen uit motor? Veertig Cyprioten gearresteerd Spoorwegstaking op handen in Italië Hogere ambtenaren 8 tot 15 procent salarisverhoging Tijdbom in Algerijnse autobus ZATERDAG 6 OKTOBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3505 r BRIEF AAN DE KAMERFRACTIES Derde A.R.-minisier gepolst /I Advertentie Een begrip voor progressieve damesschoenen Wantrouwen Ar President Tito van Joegi sla vie is vrijdag m Belgrado teruggekeerd van een verblijf van een week in de Sow jetunie, waar hij geheime besprekingen heeft gevoerd met de Sow jetleiders. Uit welingelichte Sowjetrussische bron te Moskou wordt vernomen, dat er geen com muniqué over deze besprekingen zal worden uitgegeven. Wat Tito en Chroestsjcw informeel de afgelopen twee weken hebben besproken eerst in Joegoslavië en daarna in Zuid-Rusland zal dus waarschijnlijk nooit volledig bekend worden. Maar wat het resultaat van het overleg ook moge zijn, de Zuidslaven hebben afspraken met'andere communistische partijen gemaakt *Voor be sprekingen, welke beschouwd worden als de volgende fase in hun pogingen om op internationale schaal invloed te winnen voor het „Tito-isme." Vrachtauto greep meisje Het morsesein S.O.S., dat wordt uitgezonden door in nood ver kerende schepenbestond deze week vijftig jaar. i Het sein is in oktober 1906 vastgesteld op een conferentie in Ber lijn, waar een Britse en een Duitse maatschappij overeenstemming hebben bereikt over het radioverdrag voor de zeevaart, dat later door 27 landen werd bekrachtigd en in 1908 van kracht iverd. Dit verdrag schiep voor de eerste maal een internationale zeeredding- dienst, ongeacht de nationaliteit van de schepen of het gebruikte radiocodesysteemVoordien werden noodseinen dikwijls niet beant woord, indien ze werden opgevangen door schepen die een andere radiocode gebruikten. Het sein S.Ü.S. is niet gekozen omdat het de afkorting zou zijn van het Engelse „Save our souls" (Red onze zielen), zoals men tegen woordig wel meent, maar omdat deze morsereeks drie punten, drie strepen, drie punten zeer gemakkelijk werd herkend uit de toentertijd niet zo heel goed werkende apparaten. WOROSJILOW 5# KABINET AKKOORD (Van onze Haagse redacteur) Het demissionaire kabinet heeft zijn goedkeuring gehecht aan een salarisverhoging van 8 tot 15 pro cent voor de hogere ambtenaren vanaf de rang van referendaris. Na aanrijding overleden beschuldigt ,.Le Monde Franse overheid Eden naar het ziekenhuis Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef 115700 <4 1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 KSachtendienst abonnementen 18 30—19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage- Huygensplem 1 Postgno 424867 Redactie. Tel 111892 Adm. Tel. 114402 klachtendienst 18 30-19 30 u- Tel 362569 Schiedam- Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week. f 2 48 per maand 7 40 per kwartaal Lo^e nummers 15 cent' Verschijnt dagelijks Directeur: II. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot zondagavond: KOUD WEER Koud weer met op de meeste plaatsen enkele buien, afgewisseld door opklaringen. Vannacht en morgenochtend hier en daar mist. Langs de kust af en toe krachtige, elders matige tot zwakke wind tussen noordwest en noord. ZON EN MAAN 7 okt zon op b.23, onder 18 06; maan op 10 56, onder 19 33. 8 okt zon op 6 55, onc'er 18 04; maan op 11 58, onder 20.18. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HET theoretisch juiste antwoord op de vraag: Hoe moet men een in ternationaal geschil waarderen en op lossen, ligt in theorie klaar. Dat antwoord luidt dat zulk een ge schil gewaardeerd moet worden door objectieve derden en dat de beslissing gegeven moet worden door een onpar tijdige rechter ol arbiter, oordelend naar recht en billijkheid. Dat antwoord heeft men zelfs in the orie niet altijd gegeven. De wereld heeft lange tijd geleefd onder de leer van de absolute soeve reiniteit der staten. Dat was de perio de dat de verzuchting van de geachte briefschrijver van de vorige week Moeten wij er maar in berusten dat in dezen belang en macht het laatste woord zullen spreken9, met zoals nu een klacht tegen schreiend onrecht was maar integendeel in een bevestigend antwoord daarop de uitdrukking van het hoogste recht zelf vond' Op dat punt is er iets veranderd in de wereld. De gedachte dat rechtspraak, arbitrage en andere vreedzame mid delen het oorlogsgeweld behoren te vervangen is een groeiende rechtsover tuiging geworden in de laatste vijftig jaren. Die gedachte heeft, onvolledig en gebrekkig gestalte gevonden in de twee internationale statenordes die wij hebben gekend: De Volkenbond en de Verenigde Naties. Maar, daar behoe ven wij op dit ogenblik verder niet over te spreken, iedereen weet dat er in de praktijk nog niets of althans bitter wei nig van terechtkomt. I"N E vraag doet zich voor: Ligt dat k' nu alleen maar aan de slechtheid van de mensen? En dan moet het ant woord luiden: Neen, beslist niet alleen. Het punt is namelijk dat een rechtsbe deling berust op en uitgaat van een be staande openbare orde. Als b.v. eer internationale rechter zou oordelen over de vraag of Nieuw-Guinea bij Ne derland moet blijven of aan Indonesië moet worden toegewezen kan hij dat alleen beoordelen on beslissen aan de hand van het over de rechtspositie van Nieuw-Guinea in de bestaande interna tionale rechtsorde aanwezige materi aal: Wetten, traktaten, enz. Maar de vraag wat de meest gewenste oplos sing is, komt daarbij niet aan de or de, want dat is een politieke vraag waarbij de rechtsorde zelf, waarop de rechterlijke functie gebaseerd is, dis putatie! wordt. Daar kan de rechter dus niet over oordelen. DAAR zouden dus anderen over moeten oordelen. En dat zou der halve een politiek gezag moeten zijn. Een supranationaal gezag, dat zijn politieke beslissing in een bepaald ge schil dwingend zou kunnen opleggen en die beslissing eventueel door een eigen dwangapparaat, rechtstreeks aan dat gezag verantwoordelijk, zou kunnen ten uitvoer leggen. Dat gezag nu bestaat niet in wereld- verband. En het is ondenkbaar dat het binnen afzienbare tijd in wereld- verband tot stand zal komen. Om de simpele reden dat de mensen zulk een gezag eenvoudig niet vertrouwen. Waarom niet? Omdat de mensen, zo wel zij die vertrouwen moeten als zij die vertrouwd moeten worden, zo slecht zijn? Ook dat is maar ten de le het geval. Want als dat de oorzaak was, zou er geen enkele regering kun nen functioneren. Neen, de hoofdoorzaak is dat de fei telijke openbare orde in -deze wereld betwist wordt en betwistbaar is en dat de opvattingen daarover diame traal tegenover elkaar staan. I r iternationaal beheer Suez gevraa v oor Het Poolse persbureau heeft ge meld, dat zich achttien bemannings leden aan boord van de „Cyranka", de Poolse trawler die op de Noordzee is gekapseisd en gezonken, bevonden. Zes schepelingen zijn gered. Twaalf Poolse trawlers zoeken naar de twaalf vermisten, van wie er zeker acht met het schip naar de bodem van de Noordzee zijn verdwenen. DE BILT. zaterdag 10 uur; De w eerstoestand boven Europa ver andert maar weinig. Tussen een opvul lende depressie boven Scandinavië en een hogedrukgebied ten Westen van de Britse eilanden, wordt met Noordelijke wmden nog voortdurend koude polaire lucht naar onze streken getransporteerd. Bij opklaringen daalde de temperatuur vannacht in ons land plaatselijk tot om het vriespunt. Ook de komende nacht zal de temperatuur weer aanzienlijk dalen waarbij hier endaar mist ontstaat. De buiigheid vertoont een tendens tot afneming. Tussen IJsland en Groenland is een nieuwe depressie tot ontwikkeling ge komen. die echter geen grote activiteit vertoont. ENGELAND en Frankrijk hebben gisteren de Veiligheidsraad ver zocht het Londense plan voor internationaal beheer van het Suezkanaal goed te keuren. Verder vroegen beide landen de raad, aan te bevelen dat Egypte op deze grondslag onderhandelingen zal voeren. Het voorstel werd namens de twee westelijke mogendheden aan de raad voorgelegd door de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Selwyn Lloyd. Het had de volledige steun van de Amerikaanse minister Dulles, heeft eer. Britse woordvoerder meegedeeld. Boven het plan, dat reeds door president Nasser van Egypte van de hand gewezen Is, hangt als het zwaard van Damocles het bijna zekere Sovjet veto. De Russen hebben te verstaan gegeven, dat zij Egypte zullen helpen elk plan op een zijspoor te brengen, waartegen Cairo bezwaar heeft. De uit vijf punten bestaande Brits- Franse resolutie deed verder een be roep op de raad om: 1. Het beginsel van de vrijheid van scheepvaart in overeenstemming met de Suezkanaalconventie van 1888 op nieuw te bevestigen. 2. De nodige stappen te doen om de rechten en garanties te waarborgen, die alle gebruikers van het kanaal genoten ingevolge het stelsel, dat bij de conventie in het leven geroepen was, d.w.z. de exploitatie van het ka naal door een instantie van interna tionaal karakter. 3. Egypte aan te bevelen intussen samen te werken met het genootschap van verbruikers van het Suezkanaal, dat op de tweede Londense conferen tie is opgericht. Lloyd beschuldigde Egypte ervan de oorzaak te zijn, dat niet door middel van onderhandelingen een oplossing gevonden is voor het geschil en dat wantrouwen en onzekerheid is ge schapen over de toekomst van het ka naal. De minister sprak evenwel ver- HIER stuiten wij op de opmemng van de briefschrijver over het Britse imperium dat op onrecht ge grondvest is. Het Britse imperium om vat een groot brok van de wereld. En wij zouden de stelling durven poneren dat er geen enkel brok in de wereld is, groot of klein, dat niet min of meer op dezelfde wijze op onrecht gegrond vest is. Om ons maar tot ons eigen land te beperken. Onze vaderlandse geschiedenis, waarin de ontwikkeling van ons land tot één staat openbaar wordt, moet melding maken dat in die eenwording naast vele goede en nobele tendenties ook veel boosheid en schur kerij, veel egoïstische bedoelingen van bepaalde mensen en veel ongeoorloof de middelen zijn voorgekomen. In vele staten is de herinnering aan het onrecht uitgestorven. Althans het reageert niet meer in de harten der mensen. Zo is het bij ons. De streken van Philips de Goede iegens Jacoba van Beieren e.d. zijn historie gewor den. Australië heeft er ook geen last meer van, want de oorspronkelijke Australiërs zijn op effectieve wijze ge liquideerd. De Verenigde Staten, die het zo schoon kunnen opnemen voor de verdrukte volkeren, hebben aan het restantje Indianen in hun land geen kind meer. De Nemesis der historie heeft er hun het negerprobleem voor In de plaats gesteld. MAAR in vele andere gebieden ligt het anders. Zo zitten de Britten op Cyprus met de Cyprioten, die voor aansluiting bij Grikenland zijn. Zo zit heel het Westen met het probleem van de Arabische en de Afrikaanse wereld, waar men de druk van het Westen kwijt wil. Maar zo voelt ook omgekeerd, die Arabische en Afrikaanse wereld de weerstand van het Westen. Een weer stand, die niet alleen voortvloeit uit bekromoen egoïsme, maar die ook ver- Vijfentwintig hoogleraren van de faculteitder rechtsgeleerdheid te Lei den hebben vandaag aan de voorzit ters van de bij de kabinetsformatie betrokken Kamerfracties de volgende brief doen toekomen,, waarin zij ver klaren ten zeerste verontrust en ge schokt te zijo door de staat van feite lijke regeringloosheid, waarin ons land sinds meer dan honderd dagen verkeert. Door de wijze waarop nog steeds verantwoordelijke raadslieden aan H.M. de Koningin worden onthouden, is een toestand ontstaan waarin de ge hechtheid van de bevolking aan ons democratisch staatsbestel, de eerbied voor de Overheid en het aanzien van ons land in den vreemde teloor drei gen te gaan. Tal van dringende voor ons land en volk belangrijke vraagstukken, nationale en internationale, wachten op behande ling. Inmiddels verglijden de dagen met onmachtig beraad dat -bij de burgers slechts wrevel en afkeer wekt Politieke Dartijen hebben tot taak 's lands belang te dienen o\ ereen- komstig de beginselen en op de wijze welke haar aanhangers juist oordelen. Zij verzaken hun plicht zo zij zich bij hun besluiten laten leiden door andere overwegingen dan de belangen van de volksgemeenschap als geheel. oorzaakt wordt door het feit oat Let streven van de andere party levens belangen van de ene in het gedrang brengt Als wij hier het woord „levens belang" gebruiken dan is dat toch iets anders dan het woord „belang" zon der meer in zun tegenstelling tot „recht en gerechtigheid". "j\/TA.W. om het concreet te stellen: L>J- jn (je aanwezigneid der Britten op Cyprus zit een biok onrecht, maar er zijn ook rechtsbelangen die de aan wezigheid der Britten rechtvaardigen. Uit de houding van Nasser inzake Suez soreekt een uit het verleden be grijpelijke drang cm de nationale eigenwaarde op cie voorgrond te stellen. Maar er ligt ook in een mis kenning van het feit dat deze interna tionale waterweg met uitsluitend van uit het gezichtspunt der nationale soe vereiniteit kan worden bezien. In de reactie van het Westen op de daad van Nasser ligt enerzijds het slechte element van een onbekookte eontraprovocatie. Aan de andere kant spreekt er een rechtmatige bezorgd heid uit voor het feit dat een interna tionale waterweg beheerst wordt door een nationalist, die een verouderd en verkeerd soevereimteitsbegrip zie het begin van dit artikel hanteert In een volgend artikel 'uilen wij trachten allereerst deze stel .ragen toe te lichten, om vervolgens te trachten tot een zo zuiver mogelijk waarde ringsoordeel te komen. Een politieke partij welke geen be zwaren van principiële aard heeft tegen een voor een ministerie ontworpen regeringsprogramma, moet daarom m beginsel bereid zijn aan de vorming van dat kabinet mede te werken. Het getuigt van een gebrek aan verantwoordelijk heidsbesef als men die bereidverklaring afhankelijk stelt van voorwaarden, welke vreemd zijn aan de behartiging van *s lands belang. By de samenstelling van een ministerie heeft men zich te onthouden van berekeningen welke de rekenmeester zouden sieren maar de staatsman misstaan, aldus dit schrijven. De brief is ondertekend door de vol gende hoogleraren in de rechtsweten schappen: Mr. F. M. Baron van Asbeck. dr. "W. Banning, mr. J. M. van Bemmelen, mr. R. P. Cleveringa, mr. J. Drion, jhr. mr. W. J. M. van Eysinga, mr. R. Feenstra, dr. Sj. Groenman, mr. G. de Grooth, dr. F. van Heek, mr. J. E. Jonkers, mr. dr. R. D. Kollewijn, dr. V. E. Korn, dr. P. B. Kreukniet, mr. G. E. Langemeijer, dr. W. L. G. Lemaire, dr. J. H. A. Logemann, W. H. Nagel, mr. A. van Oven, mr. C. H. F. Polak, dr. L W. G. Scholten, dr. P. C, van Traa, dr. M. H. van der Valk. mr. J. V. Rijpperda Wierdsma en dr. D. Wiersma. zoenende woorden. Hij vroeg de raad niet, president Nasser in enigerlei op zicht te berispen. Voordat Lloyd het woord nam, werd op voorstel van Joegoslavië be sloten een beslissing op het verzoek van Israel en zeven Arabische landen om zij het zonder stemrecht, tot het debat te worden toegelaten, uit te stellen. Lloyd stelde voor, dat de raad zich volgende week achter gesloten deu ren met de Suezkwestie gaat bezig houden. Nadat ook de Franse minister Pi- neau die als voorzitter optrad het woord had gevoerd, werd de bij eenkomst tot maandagmiddag ver daagd. Pmeau wees erop, dat Egypte zich op het standpunt stelt, dat ingevolge de Egyptische wetten de kanaalmaat schappij een Egyptische maatschappij is. „Hieraan betoogt het, evenals elke andere staat, het recht te ontlenen be drijven opp zijn gebied te naasten. De Franse regering is van mening, dat de uitgangspunten van deze regering vals zijn", zei Pineau. De derde Londense Suezconferen- tie een bijeenkomst van ambassa deurs is gisteren geëindigd. Zes landen zijn tot lid van het dagelijks bestuur der vereniging van Suezka- naalgebruikers benoemd. Deze zes landen zijn: Amerika, Engeland, Frankrijk, Italië, Noorwegen en Per- zië. Een zvende zetel is vrij gehou den voor het geval Jopan, Pakistan of Ethiopië alsnog bereid zouden zijn, mee te doen. Het bestuur zal volgende week bij eenkomen, vermoedelijk dinsdag in Londen. Het zal onder meer spreken over de plaats waar het hoofdbureau wordt gevestigd en over de benoe ming van een administrateur. Rij Enkkuizen t< erd ter gelegenheid i an Visserijdag 1956" een ilootshow gehouden. boord tan de salonboot EnkhuizenStavoren. tverd gemaakt Vrijdag Is een delegatie van de Ita liaanse communistische partij ender lei ding van de plaatsvervangende secre taris-generaal Luigi Longa in Joego slavië aangekomen voor overleg met het centrale comité van Tito's partij. De Italianen willen het Joegoslavische systeem bestuderen om te zien, wat zij er van voor hun eigen partij kunnen overnemen. In de loop van de maand worden te vens afvaardigingen van de Roemeense communistische partijen verwacht. Uit Polen zijn intussen berichten ont vangen, die er op duiden dat het Tito- isme daar al veld wint. Leden van een Poolse parlementaire delegatie, die on langs Joegoslavië heeft bezocht, zouden bij hun terugkeer verscheidene aspec ten van het Tito-stelsel, zoals de demo cratisering en de decentralisatie in het Twee Amsterdammers, de 41-jarige J. Kroon en de 51-jarige C. J. de Haan, zijn overleden aan boord van hun jacht „Nirwana", dat donderdag de ha ven van Cedeira (Spanje) binnenliep. Twee Spaanse studenten, die door de Nederlanders in dienst waren genomen, hebben het jacht de Spaanse haven bin nengeloodst. Woensdagavond laat is het jacht vol gens de studenten uit Vivero vertrok ken. Toen de studenten donderdagmorgen de Nederlanders hun ontbijt wilden bi-en- gen ontdekten zij, dat dezen waren over leden. De jongemannen vroegen daar na een vissersboot om hulp om de kust te bereiken. In Cedeira gingen autoriteiten aan boord. In scheepvaartkrmgen werd ver nomen, dat de dood het gevolg schijnt te zijn van giftige gassen, afkomstig uit een defecte uitlaatpijp van de motor. Het jacht was op weg van Santander naar La Coruna. De overledenen zijn gisteren in Ce deira begraven, nadat lijkschouwing was verricht. Het negenjarig meisje M. J. H. B uit Tilburg is vrijdagmiddag m de Hei- kestraat, toen zij de weg overstak cn met op het verkeer lette, door een pas serende vrachtauto gegrepen en vrijwel onmiddellijk aan de gevolgen overleden. <v.;- -5. Voor do Koninklijke Luchtmacht zijn in Engeland lien Hanker Hunter T-7 lesiliegutigen besteld, terwijl men ter- uachtdat er later nog eens tien zullen worden nabesteld. In dit toestel zitten leerling cn instructeur naast elkaar. Na bewapening kan het toestel, dal is bedoeld om leerlingen te trainen i oor de éénpersoons Hunter, ook als opera tionele jager worden gebruikt. Britse troepen hebben de laatste da gen op Cyprus veertig personen gear resteerd die ervan verdacht worden lid van de ondergrondse verzetsorganisatie Eoka te zijn. Ongeveer 3000 Engelse militairen hebben het gebergte in het noorden van het eiland „uitgekamd". economische leven, hebben geprezen. Donderdag meldde het Parijse partij loze blad „France-Soir", dat binnenkort ook een delegatie van de Franse commu nistische partij zich naar Belgrado zal begeven om de banden met Tito's be weging te versterken. Wat vooral duidt op de versterking van Tito's prestige is het staatsiebc- zoek, dat Maarschalk Worosjilow, de president van de Sowjet-Unie later in de maand aan Joegoslavië zal brengen. Dit bezoek, dat meer van ceremo niële, dan van politiële betekenis zou zijn, zal een antwoord vormen op het officiële bezoek dat maarschalk Tito aan de Sowjetunie heeft gebracht. De Amerikaanse regering tast naar verluidt nog volkomen in het duister en zou zeer bezorgd zijn o\er het doel van de huidige besprekingen van presi dent Tito van Joegoslavië met Rus sische leiders. In deze onzekere toestand bestuderen functionarissen van het Amerikaanse mi nisterie van buitenlandse Zaken het drin gend verzoek van Joegoslavië om spoedige toezending van Amerikaans graan, teneinde het hoofd te kunnen bie den aan een grote schaarste. Communistische en niet-communisti- sche vakbonden zullen op 15 en 16 ok tober een algemene spoorwegstaking van 48 uur in Italië houden. Zij eisen o.m. loonsverhoging en een 48-urige werkweek. MAARSCHALK TITO .leider?.. Het verzoek van de ambtenarenor- gamsaties om deze verhoging ook te laten gelden voor de ambtenaren in de rangen van hoofdcommies en hoofd commies A werd afgewezen. Spoedig zal bij de Tweede Kamer het wets ontwerp tor uitvoering van het besluit tot verhoging van deze salarissen wor den ingediend. Op de Zuiderzeestraatweg te Wezep is gisteravond de 22-jarige ongehuwde A. R P. Spitzen uit Heino tengevolge van een verkeersongeluk om het lev^p gekomen. President Eisenhower heeft vrijdag verklaard, dat het nemen van proeven met kernwapens „een onmisbaar deel" zal blijven v n het verdedigingsprogram ma der Verenigde Staten. Hij kritiseer de zijn democratische politieke tegen standers, omdat zij deze aangelegenheid in de sfeer van de verkiezingen trekken. „De manier, waarop men de zaak heeft opgeblazen, kan slechts tot ver warring in het binnenland en minzer- stand in het buitenland aanleiding ge ven," zei Eisenhower. „Er is geen on derwerp, waarover het Amerikaanse volk het, vrij van alle verwarring of partijpolitiek, meer eens had moeten zijn." Vrijdagmorgen is een zware tijdbom ontploft in een lijnautobus tussen Al giers, Arba en Tablat. Juist toen de bus by het uitryden van Arba (dat op 29 km ten Zuid-Oosten van Algiers ligt) voor een wegcontrole moest stoppen, explodeerde de bom. Negen inzitten den, allen Mohammedanen, kwamen om het leven. De soldaten, die de controle uitoefenden, bleven ongedeerd. Het invloedrijke Parijse dagblad „Le Monde" heeft de Franse overheid er gisteren in een zeer scherp artikel van beschuldigd toe te laten, dat Algerijnse gevangenen gemarteld en vermoord worden. „Le Monde" eist een officiële ver klaring naar aanleiding van *de van verscheidene kanten geuite beschuldi gingen van deze aard. Deze martelingen zouden vooral zijn toegepast op de leden van een communistische strijd groep, die te Or an in Westelijk Algerié zijn gevangen genomen. Eisenhower vestigde de aandacht op de volgende belangrijke punten in de Amerikaanse politiek: 1. „De proeven met kernwapens 2ijn en blijven eer. onmisbaar deel van ons verdedigingsprogramma. De ontwikke ling van deze wapens is een belangrij ke factor geweest, om de communisten van agressie terug te houden. 2. De Amerikaanse regering heeft voortdurend verzekerd bereid te zijn tot beperking van en controle op de proe ven cn het gebruik van kernwapens on der toezicht uit te voeren, als onder deel van een algemeen ontwapemngspro- gramma. 3. Het valt onder de verantwoordelijk heid van de Amerikaanse regering en haar militaire apparaat om te allen tij de de juiste nadruk te leggen op ver schillende typen wapens, de proeven er- mre en hun ontwikkeling. „Dit gespecia liseerde onderwerp is duidelijk niet ge schikt voor gedetailleerde openbare be spreking uit voor de hand liggende veiligheids edenen." (Van onze parlementaire redacteur.) De informateur, mr. Burger, heeft gisteravond een derde A.R.-tandidaat minister gepolst over Overzeese Rijks delen. De naam van deze kandidaat minister is niet hekend. De Britse premier Sir Anthony Eden is wegens een met koorts gepaard gaan de verkoudheid in het ziekenhuis opge nomen, aldus is vanwege zijn ambtswo ning te Londen meegedeeld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1