Gevaarlijke ontwikkeling Na 11 dagen moeizaam overleg WD-kandidaat Korthals weigerde deelname Duidelijke verklaring van gevolmachtigde ministers Milde straf voor Polen" 3 jonge Rusland en Egypte willen commissie instellen Tram verpulverde wachthuisje Vijf personen gewond Nog geen beslissing over enkele departementen Weeroverzicht Handhaving OverzRijksdelen Ongeveer tachtig procent van alle werknemers kreeg loonsverhoging Debat over Suezkivestie in ,Vreedzame oplossing van geschil' Eden weer thuis „Gebruik van gewéld zou dom zijn" DINSDAG 9 OKTOBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3507 Weerbericht Te water geraakt en verdronken MENING IN POZNAN Nina nog steeds in Londen Fout in de waterdichte deuren van de „Doria Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424518 Klachtend lenst abonnementen 18 30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 1U892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—19 30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week, 2 48 per maand, 7.40 per kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Verwachting, geldig tot woensdagavond. ZONNIGE PERIODEN Op de meeste plaatsen droog weer. Vannacht hier en daar mist. Morgen overdag zonnige perioden. Zwakke .ot matige wind uit noordelijke richtingen. Ongeveer de zelfde temperaturen ais vandaag. ZON' EN MAAN 10 okt. zon op 6.38, onder 17.5D; maan op 13 36, onder 22 05. Directeur: H. DE RUIG O O Hoofdredacteur; Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT ER is in Nederland en in geheel West-Europa een groeiend gevoel van onbehagen over de Amerikaanse politiek. Amerika voert een eigen po litiek In de Afro-Aziatische wereld, die vaak lijnrecht ingaat tegen de politiek van de Europese landen. Pogingen om dit voortdurende ge schil te beëindigen en aldus tot één ge meenschappelijke westerse politiek te komen falen tot dusverre. De heer Foster Dulles zegt dan wel eens iets wat aan de verlangens van de Europe se landen tegemoet komt, maar als het op doen aankomt, laat hij na zijn woorden waar te maken. Tijdens de Suez-crisis is dat ook weer gebleken. Trouwens, dit verschijnsel van de te genstelling tussen de Amerikanen en de Westeuropeanen beperkt zich niet tot de politiek jegens de Afro-Aziati sche volken. Het is een verschijnsel dat zich over de hele lijn der politiek voor doet. Wij vragen in dit verband de be langstelling onzer lezers voor een ar tikel van onze militaire medewerker in ons blad van heden over een eigen Westeuropees defensiebeleid. Want ook in de Navo-politiek komt een tegen stelling tussen Amerika en Europa naar voren, omdat de Amerikanen met het bepalen van hun militair beleid onvoldoende rekening houden met de belangen van Europa. DIT is een zeer ernstige zaak. Tot voor enige jaren scheen het alsof er één westerse politiek was. De Europese landen hebben zich toen voor hun veiligheid eenzijdig ver laten op de hulp en steun van de Ver enigde Staten. Maar wij hebben in die tijd herhaaldelijk betoogd dat het wel heel gelukkig was dat die Amerikaan se hulp en steun er waren en dat dit toen, menselijkerwijs gesproken, onze vrijheid van Russische overheersing betekende, doch dat wij ons daarbij hadden te realiseren dat indien West- Europa zichzelf niet door eendracht sterk zou maken, er voor de Europese staten geen ander uitzicht bestond dan hetzij een satellietgebied van Rus land, hetzij een vazallengebied van Amerika te zijn. Dat zou, zo schreven wij toen, al leen te voorkomen zijn als West-Euro pa op militair en economisch terrein, in een federatieve vorm, als eenheid ging optreden. Die federatievorming heeft.;op eco nomisch terrein een begin gemaakt, maar het gaat veel te langzaam. We hebben de Kolen- en Staalgemeen schap. De gemeenschappelijke markt ligt nog steeds onder de doem van het praatstadium. De nadruk valt op het ogenblik op Euratom, waar men met concrete plannen bezig is en waarvan we nu in spanning afwachten of die plannen op korte termijn tot werke-j lijkheid zullen worden. Na IVz jaar hard werken heeft ie Italiaanse beeldhouwer Anto nio Berti, geholpen door de Ame rikaanse Margaret Cassidy, net standbeeld van de beroemde staatsman Alcide de Gasperi vol tooid. Het standbeeld, bijna drie ton zwaar en vijftien voet hoog, dat slechts een onderdeel uitmaaKt van een groots monument, zal tn november op de eerste dag van het Nationaal Congres van Chris tendemocraten in Trento onthuld worden. (Van onze parlementaire redacteur) DE kabinetsformatiecrisis is vandaag ten einde gekomen. De infor mateur mr. Burger is, nadat gisteravond de liberalen geen uit sluitsel konden geven hij had gisteravond een laatste gesprek met de liberale heer Korthals, die voor het departement van Verkeer en Waterstaat was aangezocht tot de conclusie gekomen, dat een kabinet kon worden geformeerd van vijf socialisten, vijf K'.V.P.'ers, twee A.-R. en 1 C.H. Verwacht wordt dat de heer Burger vandaag eindrapport gaat uitbrengen aan H.M. de Koningin en dat daarna de demissionaire minister-president dr. Drees met de officiële formatie zaw worden belast. Het kabinet kan thans binnen een dag tot stand zijn gebracht. De woordvoerder van de informateur deelde hedenmorgen vroeg het volgende mede: „De informateur heeft alsnog een poging ondernomen, een be vredigende Antirevolutionaire bezetting voor de ministeries van Economische Zaken en Overzeese Rijksdelen te bevorderen. Toen deze poging niet bij voorbaat kansloos leek, heeft hij er zich van vergewist, of gerekend kon worden op deelname van V.V.D.- zijde aan het kabinet. Gebleken is dat zekerheid daaromtrent niet kon worden gegeven, terwijl toen de informateur met het oog op de zetelverdeling niettemin nu uitsluitsel verlangde, de betrokken V.V.D.-kandidaat deelname aan het kabinet heeft geweigerd." Uit dit communiqué blijkt dat mr. Burger gisteren alsnog getracht heeft een vierde kandidaat uit ar. kring voor de post van Overzeese Rijksdelen te vragen. Deze a.r. kandidaat moet de Leidse hoog leraar prof. L. W. G. Scholten geweest MAAR op militair gebied is de zaak mislukt. Het verwerpen van de Europese Defensiegemeenschap heeft die mislukking bezegeld. De Westeuro- pese Unie is daarna gekomen, maar draagt niet de wezenlijke kenmerken van een militair federatief verband. En nu begint zich deze ongelukkige ont wikkeling te wreken. Het heilloze van de gevoerde politiek wordt nu zicht-, baar, nu Amerika in toenemende ma-I te eigen wegen gaat bewandelen en blijkt dat West-Europa daarvan de dupe wordt. De dupe, omdat West- Europa als zelfstandige factor ont breekt. Daar 1s maar één weg en dat heeft Adenauer duidelijk gezegd: Europa moet zich ook op defensiegebied fe dereren. Anders is er geen toekomst voor een vrij en zelfstandig Europa. Noch voor het geheel, noch voor een van zijn delen. Het is de hoogste tijd dat wij dat allen gaan inzien. (Van onze parlementaire redacteur) Naar aanleiding van het door de A.R.- partU uitgegeven communiqué over haar bezwaren tegen de handhaving van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen hebben de gevoigmachtigöe ministers van Suriname en van de Nederlandse Antillen de heren R. Pos en W. F. M. Lampe een verklaring verstrekt, die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Gisteren is uit de gracht te Oudewa ter, achter de echtelijke woning, opge haald het stoffelijk overschot van de 70- jarige echtgenote van de heer C. 'van Achthoven. Toen de man zijn vrouw, die reeds om half zes het bed "verlaten had niet in de wning aantrof, is hij met zijn in de omgeving wonende dochter op onderzoek uitgegaan, waarna spoedig het lichaam werd gevonden. Geneeskun dige hulp mocht niet meer baten. De vrouw was de laatste tijd ziekelijk en leed veel pijn. Het was haar gewoonte geworden 's nachts het bed te verlaten. Zij is vermoedelijk door de duisternis misleid en te water geraakt. Drie Poolse jongelieden (in de leeftijd van 18 tot 20 jaar) die werden beschuldigd van moord op een korporaal tijdens de opstand in Poznan van 28 juni zijn giste ren veroordeeld tot gevangenis straffen variërende van vier 'tot viereneenhalf jaar met aftrek van voorarrest. Deze vonnissen werden algemeen als mild beschouwd. Men heeft in Poznan nog steeds de indruk, dat de Poolse regering deze processen zo snel mogelijk wil beëindigen, aangezien tijdens de zitting vele onthullende ge tuigenissen worden afgelegd over de buitengewoon moeilijke levens omstandigheden in Polen. Bekendgemaakt werd, dat een vierde Proces tegen „misdadigers", dat binnen enkele dagen zou beginnen, is uitge steld. De rechter verklaarde, dat hij bij het vaststellen van de vonnissen alleen rekening had gehouden met verklarin gen, die in de rechtszaal waren afge legd en niet met die, weike voordien waren afgelegd voor .de politie. Sommige beklaagden hebben tot dus ver de bekentenissen, die zij voor de politie hadden afgelegd, ingetrokken, aangezien deze verklaringen volgens hun mededelingen voor de rechter waren verkregen door zware mishande ling. De regering heeft aangekondigd, dat een aantal politiemannen is gearresteerd en voor deze mishandelingen zal moeten terechtstaan. Inmiddels gaan twee processen tegen andere beklaagden verder. In een proces heeft de openbare aanklager de doodstraf geëist tegen tien jonge beklaagden, die beschuldigd zijn van het stelen van wapens en het bestor men van het hoofdbureau van politie. In een ander proces tegen negen beklaagden, zijn ook de zwaarste beschuldigingen uitgebracht van opstand en aanval op openbare gebouv/en en politie en soldaten. In dit proces kwam het tot een treurig incident toen de beklaagden onder elkaar begonnen te twisten en elkaar te beschuldigen. De beide ministers houden zich buiten deze interne Nederlandse zaak, maar stellen zich materieel achter de bezwaren van de a.r. tegen handhaving van het de partement van Overzeese Rijksdelen. Handhaving van het departement ais apparaat dat de koninkrijksaangelegen heden behartigt, wijzen zij evenals de a.r. vierkant af. Deze koninkrijksaangelegen heden hebben betrekking op de buiten landse politiek, de defensie en de hand having van rechtsorde, welke zaken te zamen het hart van het Statuut vormen. De beide ministers zijn van oordeel, dat deze zaken voor zover zij eveneens betrekking hebben op Suriname en de Ned. Antillen, niet meer bij een Neder landse minister kunnen berusten. De taak van het departement van Overzeese Rijksdelen is te dien aanzien naar de mening van de gevolmachtigde ministers na de totstandkoming van het Statuut ten einde. zijn. Naar het subjectieve oordeel van mr. Burger was de kans dat de heer Scholten het aanbod zou accepteren niet uitgesloten, doch er is alle reden om zich af te vragen of objectief gesproken er eens kans zou zijn geweest dat mr. Bur ger de medewerking van de A.R. voor deze oplossing zou hebben gevonden. Prof. Scholten had het voornemen van daag zijn definitieve beslissing te nemen. Daarbij dient eraan herinnerd te worden, dat reeds drie a.r. kandidaat ministers, prof. De Gaay Fortman, prof. Donner en mr. Roosjen op principiële en persoonlijke gronden de post van Over zeese Rijksdelen hebben geweigerd. Het brede overleg, da^ in A.R. kring heeft plaats gevonden, heeft'tor de con clusie geleid, dat handhaving van .het departement van Overzeese Rijksdelen politiek schadelijk zou - zijn, omdat' Re Rijksdelen in de West ernstige bezwaren maken tegen het handhaven van een aparte minister voor Overzeese Rijks delen, die de aangelegenheden van het Koninkrijk behartigen. Na het tot stand- komen van het Statuut met de West, bleek dit voor Suriname en de Ned, Antillen op overwegende bezwaren te stuiten. Weigering Hangende de beslissing van prof. Scholten heeft de heer Burger zich blijkbaar gisteravond tot de heer Korthals, de liberale kandidaat voor Verkeer en Waterstaat gewend en hem gevraagd of hij thans definitief uit sluitsel kon geven over zijn al of niet deelnemen aan het kabinet. De heer 9 Zie verder pagina 3 DE BILT, dinsdag 10 uur: In de afgelopen nacht Is minder koude en vochtiger lucht van de Britse eilan den en de Noordzee ons land binnenge drongen. Dit ging op de meeste plaatsen met wat regen of motregen gepaard. De koude lucht waarin ons land zich onge veer 5 dagen achtereen bevonden had werd verdreven en zodoende waren de minimumtemperaturen belangrijk hoger dan gisteren. Intussen komen er nu be langrijke wijzigingen in de algemene luchtdrukverdeling, Een hogedrukgebied dat gisteren ten zuiden van Ierland lag, trekt over de Britse eilanden naar Zuid- Scandinavië Het is te verwachten dat dit hogedrukgebied in de komende da gen de oceaandepressies op grote af stand van ons land zal houden. Achter een zwak koufront dat komen de nacht ons land' zal passeren en dat plaatselijk nog wat lichte regen kan brengen, zal drogere lucht uit Scandinavië ons land binnenstromen. De regenkansen nemen na vannacht dan ook sterk af en er mogen zonnige perioden verwacht worden. ai mmmms Gisteren werd in de R.A.I. de Firato geopend. Bij de stand van de Verbindings dienst van de Koninklijke Landmacht probeert deze in „middeleeuwse dracht" gehulde krijgsman de ingewikkelde moderne apparaten. Bijna 80 procent van de Nederland se werknemers heeft een loonsverho ging van zes procent ontvangen. Cir ca 20 procent kreeg 3 procent of een percentage tussen de 3 en 6 procent, terwijl een kleine groep werknemers in het geheel geen locnsvert oging ge realiseerd zag. Ongeveer het gehele bedrijfsleven met uitzondering van de landbouw en enkele kleine groeperingen heeft ge bruik gemaakt van de mogelijkheid de secundaire arbeidsvoorwaarden met 3 procent te verhogen, voornamelijk m de vorm van uitbreiding van de vakantie en de vakantiegelden. De drie procent uitkering ineens over 1955 is ook op gro te schaal geschied, hoewel hier ten aan zien van de verschillende groepen min der uniformiteit bestaat. In de indus- striele sector is deze drie orocent vrij wel over de gehele linie uitbetaald. Dit is de balans van de onderhandelin gen, in alle bedrijfstakken gevoerd over de mogelijkheden tot loonsverhoging op basis van het regeringscommuniqué van 19 maart jl. De onderhandelingen zijn op een enke le kleine bedrijfstak na thans beëindigd. De hekkesluiters waren de grafici en de werknemers in het goederen- en per- sonenvervoer. Zoals bekend kregen de grafici 3 procent, het goederenvervoer eveneens 3 procent, terwijl de werkne mers in het personenvervoer vrijwel al len 6 procent zullen ontvangen. DE EGYPTISCHE minister van Buitenlandse Zaken, Mahmoed Fawzi, heeft gisteren in de Veiligheidsraad tijdens het debat over de Suezkwestie zoals reeds werd verwacht,,de Brits-Franse resolutie verworpen, waarin onderhandelingen worden geraagd op basis van het voorstel tan de achttien landen om het Suezkanaal onder internationaal beheer te plaatsen. Fawzi stelde voor een commissie in te stellen woor onderhande lingen over een vreedzame oplossing van het geschil, en, wat'hij nog belangrijker achtte, ten behoeve van die commissie de nodige richt lijnen vast te stellen. - Een van de belangrijkste punten noemde de Egyptische minister het beginsel van de vrije doorvaart voor iedereen en te allen tijde. „Wat wij weigeren zijn gaen onderhandelingen, maar een dictaat", aldus minister Fawzi. Er moet volgens Fawzi overeenstem ming worden bereikt over de samen werking tussen de Egyptische kanaal maatschappij en de gebruikers van het kanaal met inachtnemng van de soe vereiniteit en de rechten van Egypte zowel als de belangen van de gebrui kers. Er moet een stelsel van tolheffing V anzelf sprekend OVer de consulaire taak 'van het depar tement zwijgen de ministers veelbete kenend. Blijkbaar vinden ook zij het vanzelfsprekend, dat daaraan een einde komt. Ook hiervoor is geen apart depar tement meer nodig. De opmerking van de ministers dat de vraag of de beharti ging van de interi agionale aangelegen heden al of niet aan een afzonderlijk ministerie moet worden toevertrouwd, door de Nederlandse regering moet wor den beantwoord, spreekt eveneens voor zich. Men kan hieruit allerminst conclu deren dat de heren Pos en Lampe van mening zijn, dat voor de vervulling van deze taak een afzonderlijk ministerie moet worden gehandhaafd. Deze zaken hebben betrekking op de samenwerking van Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen op econo misch terrein met name op het tien jarenplan van Suriname en de econo mische projecten voor de Bovenwindse eilanden. Toen prof. Lieftinck als in formateur optrad was hij de mening toegedaan, dat het werk dat het Depar tement van Overzeese Rijksdelen hier voor verrichtte, gelijk te stellen is met de arbeid van een onderafdeling van het departement van Economische Zaken. Dwaasheid Het zou dwaasheid zijn voor deze werkzaamheden een departement van Overzeese Rijksdelen te handhaven. Uiteraard hebben de gevolmachtigde ministers geen principieel bezwaar, wan neer het ministerie van Overzeese Rijks delen wordt gehandhaafd, maar de be windsman dié met de leiding daarvan zou worden belast, zou hun standpunt ten aanzien van de koninkrijksaangele gen moeten delen. Hier brengen zij dus wei degelijk een principiële eis naar voren. De ervaring van de West met het huidige departement van Overzeese Rijksdelen ontmoet In dezen geen algemene waardering. Er bestaat daar de neiging om zich on der het motto van de koninkrijksaangele genheden te bemoeien met allerlei zaken die de autonomie van de beide gebieds delen raakt. Zij, die de zaak van de liquidatie van het departement van Overzeese Rijksde len hebben bestudeerd, verzekerden ons gisteren, dat deze zich in twee drie maanden zal kunnen voltrekken. De praktische bezwaren, die mr. Burger thans ontdekt bij de opheffing van dit departement, worden dan ook allerminst gedeeld. pISTERAVOND omstreeks acht uur is een tramstel van lijn 3 op de hoek van de Groene Zoom en de Lange Geer in Rotterdam-Zuid uit de rails gelopen. De gevolgen van deze ontsporing waren ernstig. De motorwagen liep het trottoir op en verpulverde het wachthuisje van de R.E.T., waarin (gelukkig) op dat moment geen wachtende passagiers meer waren. De 20- jarige F. Wouts zag de schuddende motorwagen op het huisje afkomen en had zich met een sprong naar buiten in yeiligheid weten te brengen. Op het talud van de Lange Geer, een halve meter van het water, kwam de wagen tot stilstand. De bijwagen was met een klap tegen één der lichtmasten van de tramleiding gekomen en had in zijn ongecontroleer de tocht de 85-jarige heer A. van der Ent, die op de tram stond te wachten, gegrepen. De heer Van der Ent liep lichte verwondingen op en kon later naar huis worden vervoerd. Niet zo goed liep het af met enkele passagiers van de tram. De heer R. Witkamp, Aleidastraat 101, was er het ergste aan toe. Hij werd met inwen dige kneuzingen en fracturen in de Sint Clarastichting opgenomen. Zijn toestand is ernstig, hoewel met levensgevaarlijk. De 72-jarige E Roelfsema, Schieweg 182b en de 26-jarige ziekenhuis-assis tente, mei, A, Nannmga werden met min of meer ernstige verwondingen naar het Zuiderziekenhuis overgebracht. De 28-jarige W. H. Philipsen, bestuur der van de tram, liep een shock op. HU xvas gisteravond laat nog niet in staat door de politie te worden verhoord. Zie verder pagina 3 komen, dat de gebruikers een billijke behandeling waarborgt. Russisch voorstel De Sowjetrussische minister van Bui tenlandse Zaken, Sjepiiow, noemde de Frans-Britse klacht tegen Egypte onge grond. Afgevaardigden en waarnemers meen den uit de woorden van Sjepiiow te kun nen opmaken, dat de Sowjet-Unle haar veto tegen de Frans-Britse resolutie zal uitspreken. Zie verder pagina 3 De Britse premier, sir Anthony Eden, die het weekeinde, als gevolg van een zware verkoudheid, in een Londens ziekenhuis heeft moeten doorbrengen, is maandag genezen weer naar zijn woning teruggekeerd. Een official van een Russische'delega tie, die momenteel" te Melbourne ver blijft, heeft verklaard dat Nina "Ponoma- reva. de wereldrecordhoudster discus werpen, nog steeds in de Russische am bassade te Londen was, toen deze Olym pische delegatie donderdag jl, uit Mos kou vertrok. Zoals bekend zocht Nina Ponomareva de vorige maand een veilig onderdak, op de Russische ambassade, toen zij /Eet* schuldige! werd van diefstal van vijf hoedjes in een Londens warenhuis. Volgens de Russische official Peter So- bolew, zou Nina daar blijven tot de ge rechtelijke .vervolging is opgeheven. „Dat betekent dat zij, wellicht de kans zal missen om haar Olympische titel te Melbourne te verdedigen", voegde So- bolew er aan toe. En hU besloot met de vraag of die vijf hoedjes nu werkelijk al die opschudding waard zijn. „Wij zouden ons aan ernstiger zaken gewijd hebben", aldus de Rus. Over N.-Guinea gesproken Sultan Abidin Sjah, die optreedt als goeverneur van de provincie „West- Irian", heeft verklaard, dat het „zeer dom zou z|jn van Indonesië geweld te gebruiken om West-Irian van het Neder landse koloniale bestuur te bevrijden". Hjj zeide voorts, dat de Indonesiërs er altijd aan moesten denken, dat ten slotte de gerechtigheid zal overwinnen. n. De advocaat voor de Zweeds-Ameri kaanse lijn heeft vandaag laten door schemeren, dat het zinken van het Ita liaanse passagiersschip Andrea Doria mogelijk veroorzaakt werd door een of andere fout in de waterdichte deuren, Indonesiërs in Suriname wil len terug naar hun land De Surinaamse autoriteiten zijn be gonnen de bescheiden uit te reiken aan de Indonesiërs, die twee jaar geleden voor het Nederlanderschap hebben geopteerd. Het ligt in de bedoeling elke zater dag 100 Indonesiërs daartoe op te roepen. Het blad „Suriname" schrijft, dat verscheidene Indonesiërs zaterdag weigerden de papieren in ontvangst te nemen. Op de vraag wat hen in dertijd ertoe gedreven had de Neder landse nationaliteit aan te vragen antwoordden zij, dat Soemita (voorzit ter van de Indonesische organisatie Kaum Tani Persatuan Indonesia-red.) hun toen had voorgehouden, dat zij met de Indonesische nationaliteit slechts het recht van begrafenissen en van het in de gevangenis terecht komen zouden hebben, terwijl de Nederlandse nationaliteit alle rechten zou verschaffen, ook het '•recht om naar Indonesië terug te keren. Nu zij zien, dat dit niet waar is willen zij hun Indonesische nationaliteit terug, wat echter niet zo gemakkelijk zal gaan, aldus het blad. Op ie vraag van het blad of zij bij een volgende verkiezing weer ter stembus zullen gaan antwoordden zij zonder aarze ling ontkennend. Zij zouden zich niet meer laten beetnemen. in plaats van tengevolge van de botsing met de Stockholm. De advocaat Charles S. Haight heeft deze theorie gesuggereerd tegenover Mark W, Mciay, die de leiding heeft van het verhoor voor het proces inzake de botsing, om de wijze van ondervragen te ondersteunen die hij volgt bij de ondervraging van kapitein Calamai, ge zagvoerder van de Andrea Doria, be treffende de waterdichte deuren van het schip. Door Eugene Underwood, advocaat voor de Italiaanse maatschappij, wér den hiertegen sterke bezwaren, ingé bracht. Geruchten over koningin Soraya van Perzië Een goed ingelichte zegsman, die in nauwe verbinding staat met het hof van de Sjah. heeft gisteren met nadruk de berichten in de Londense pers ontkend, dat „koningin Soraya spoedig niet lan ger meer koningin zal zijn", omdat zij geen troonopvolger ter wereld heeft ge bracht. De woordvoerder zei, dat de berichten „volkomen onzin" zijn zoals gemak kelijk nagegaan kan worden uit de zin speling op de wet van de Koran. „Ik ken geen enkel wetsartikel, hetzij uit de Koran of anderzins, dat een tijdslimiet stelt aan een vrouw of zij een koningin zal zijn of een gewone vrouw", aldus de woordvoerder. Ontploffing in Amerikaanse metaalfahriek In een fabriek van de maat schappij „Ampco Metals" te Milwaukee heeft zich maandag een zware ontplof fing voorgedaan. Een persoon werd ge dood, terwijl er nog zes worden ver mist. Negen mensen liepen verwondingen, op. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Kabinetsformatie - crisis thans ten einde "X',

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1