Het nieuwe kabinet Mr, Burger bracht gisteren eindrapport uit MejKLOMPÉ eerste vrouwelijke minister n Isoleer Suez van intern. Opnieuw wanorde - onder Britse reservisten KANDIDATEN VOOR MINISTERSCHAP r EINDE KABINETSCRISIS Mededeling van de heer Korthals Prof. Samkalden op Justitie Weer legercrisis Indonesië m Twee Israëliërs doodgeschoten Weer overzicht DULLES VOOR DE Sjepilow verwerpt Am. standpunt In Algerië weer vele doden WOENSDAG 10 OKTOBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3508 Weerbericht Ontslag politieagent gehandhaafd Protestants congres in Straatsburg Vice-premier van Polen neemt ontslag m Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 135700 (4 11 Postbus 1112 Postgiro No. 424510 iviacntendienst abonnementen 18.30—19.30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 315700 '«•Gravenhage: Kuygensplein 1 - Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 - Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 ^b7°?ne^rn11 Cent per ?eek' 1 2A8 Per maand, 7.40 per Kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks RUSTIG WEER Droog weer, maar in de nacht en ochtend plaat selijk mist. Hier en daar lichte nachtvorst. Morgen overdag op vele plaatsen zonnige perioden. Weinig wind. Ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. ZON EN MAAN 11 okt zon op 7.00, onder 17.57; maan op 14.13, onder 23.06. Directeur: H. DE RUIG O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT ZO is dan nu het onvindbare kabinet gevonden. Natuurlijk moeten we daar, om dat feit zelf al zonder meer, dankbaar voor zijn. Ook al zou het een kabinet zijn, waar men fel tegen in de oppositie zou gaan, zou men tevreden kunnen zjjn, dat er tenminste een kabinet is. Van het kabinet dat er nu komt, heeft de heer Burger indertijd ver idaard, dat het er een zou zijn dat door de Kamer niet gedragen, maar geduld zou worden. Het is een kabi net, dat zijn ontstaan dankt aan het simpele feit, dat er geen ander kabinet tot stand te brengen was. Het is niet een kabinet, dat berust op de bewuste wil tot samengaan van de partijen, die daarin vertegenwoor digers hebben zitten. Het is waar schijnlijk wel zo wat een kabinet als de heer Drees vGor ogen stond toen hij in juni met zijn formatiepoging begon. Maar de heer Drees moet toen een kabinet voor ogen hebben ge staan, dat op een bewust aanvaarde en gewilde brede basis zou rusten. Maar tijdens de lange formatieperiode is duidelijk gebleken, dat op een brede basis, bewust aanvaard en gewild, geen kabinet te vormen was. De par tijen. die zulk een kabinet zouden moeten dragen, waren politiek te ver uit elkaar gegroeid. TIJDENS de lange formatiecrisis heeft men toen van verschillende zijdén pogingen ondernomen en moge lijkheden afgetast om een andere basis te vinden. Die pogingen zijn mislukt. De mogelijkheden bleken er niet te zijn- En toen werd de noodzakelijkheid, dat er toch een kabinet moest zijn en de factor van de tijd beslissend. En zo kwam dit kabinet tot stand, dat niet is de vrucht van een positief com promis en dat deswege, ondanks de parlementaire figuren die er in zitting hebben, een beslist extra-parlementair karakter draagt. MEN heeft echter als men in Neder- land een kabinet moet vormen in de situatie waarin wij vandaag leven toch te rekenen met de party en in de Kamer. Bij de érnstige politieke tegenstellingen waaronder wij moeten werken is dat te meer nodig. Een ka binet, dat zou zijn samengesteld zon der daarmee te rekenen, zou geen dag leven beschoren zyn. De zaak stond zo: Een kabinet zon der P.v.d.A.-medewerking was niet te formeren. Een kabinet zonder K.V.P.- rriedewerking was niet te forméren. Een kabinet zonder A.R.-medewerking was niet te formeren. Een kabinet zon der V.VJ).-medewerking tenslotte blijkbaar wel. Daar is het op uitge draaid. Wat ons betreft zouden wij er niet om hebben getreurd, indien een kabi net zonder A.R.-medewerking wel zou hebben kunnen worden tot stand ge bracht Oppositie voeren kan in het landsbelang zijn. Wij-stonden echter voor het feit, dat het niet zonder A.R.-medewerking kon. In zekere zin komt een party' daarbij in een dwangpositie. En als zij dan bepaalde eisen gaat stellen beginnen andere partijen, die eisen al spoedig als overdreven en onbehoorlijk en als er op gericht om de zaak in de war te brengen, voor te stellen. Dergelijke beschuldigingen hebben de Anti-Revo lutionairen de laatste weken van libe rale en socialistische zijde veel moeten aanhoren. ,vv K Dr. W. Drees (P,v.d.A.) minister-president en minister van Algemene Zaken Namens de heer Korthals Ia het vol gende medegedeeld: „Het communiqué van de woordvoer der van de informateur geeft aanlei ding tot enkele opmerkingen. In een gesprek tussen de heren Burger en Korthals heeft de heer Korthals mede gedeeld, dat hij voor het nemen van een beslissing niet alleen het program, maar ook de samenstelling van het ka binet diende te kennen. Alvorens hij de nodige gegevens had achtte de heer Korthals het in een zo belangrijke aan gelegenheid niet verantwoord een be slissing te nemen. Daar hem niet vol doende gegevens ter beschikking ston den en door de informateur ook niet ter beschikking werden gesteld, terwijl nochtans werd aangedrongen op een directe beslissing, zou het aanvaarden van een ministerspost .zijn neergeko men op het blindelings:.stappen in een kabinet. De heer Eozthals meent, dat zulks miet* veraiïlwóo«i''"iis."" (Van onze parlementaire redacteur) Gisteravond laat werd bekend, dat de portefeuille van Justitie de laat ste die nog vacant was door de for mateur dr. Drees is toegedacht aan prof. dr. I. Samkalden, hoogleraar tn de rechts- en staatswetenschap aan de Landbouwhogeschool te Wagenbagen. (Van onze parlementaire redacteur) DE kabinetsformatie-crisis is gisteren ten einde gekomen. De in formateur, mr. Burger, is, nadat maandagavond de liberalen geen uitsluitsel konden geven hij had maandagavond een laatste gesprek met de liberale heer Korthals, die voor het departe ment van Verkeer en Waterstaat was aangezocht f Je conclusie gekomen, dat een kabinet kan worden gevormd f socialisten, vijf K.V.P.'ers, twee A.-R. en een C.-H. De heer Burger is gistermiddag om halfdrie door H.M. de Koningin op Huis ten Bosch ontvangen om eindrapport uit te bren gen. Gisteravond ontving H.M. de Koningin dr. Drees op paleis Soestdyk en gaf hem opdracht tot het vormen van een kabinet. Dr. Drees heeft verzocht de opdracht in beraad te mogen houden. Het kabinet kan thans binnen een dag tot stand gebracht zijn. Namens de formateur dr. Drees heeft zijn woordvoerder hedenmorgen mede gedeeld, dat de publikaties in de pers nopens de te verwachten samenstelling van het kabinet in hoofdtrekken wel juist zijn, al staat alles nog niet vast. Er zijn personen in -bedoelde publika ties als minister genoemd, die nog ge vraagd moeten worden. Er is nog te Volgens kringen, die nauw contact met het leger onderhouden, aldus meldt Reuter, hebhen Indonesische le gerofficieren geweigerd uitvoering te geven aan orders om sommigen van hun collega's te arresteren. De woordvoerder van het Indonesische leger had eerder meegedeeld, dat een aantal, legerofficieren, die hebben ge tracht de wettige regering te verande ren of omver te werpen", op last van de chef-staf van het leger, generaal majoor Nasution, was gearresteerd. Hij was niet bereid het juiste:, aantal ge arresteerde officieren mee te delen. Hij zei. dat zij waren gearresteerd op be schuldiging van „onregelmatigheden eri wegens het deelnemen aan politieke ac tiviteit", welke hij omschreef als pogin gen om de regering te wijzigen, of om ver te werpen. Detachement Kon. Land macht naar Suriname Onvoorziene omstandigheden voorbe houden, vertrekt het le detachement van de 3e Suriname Compagnie 1956 op vrijdag 12 oktober met de „Cottica" van Amsterdam naar Suriname. WIJ KUNNEN daar moeilijk van onder de indruk komen. De zaak staat zo dat voor ons de tegenstelling tot de socialisten mede als gevolg van verkiezingsstrijd en verkiezingsuit slag sterk sprak. Niet minder was het zo, dat in de loop van de formatiecrisis de oude tegenstelling rechtslinks hoe langer hoe duidelijker zich ging aftekenen. Medewerking van A.R. zijde aan een kabinet moest derhalve op voor hand betekenen, dat bij program en samenstelling met het oog op beide tegenstellingen althans niet al te on bevredigende resultaten werden ver kregen. Over het program spreken we nu riet. Het is trouwens ook niet be kend. Bij dit extra-parlementaire kabinet moeten de betrokken minis ters zorgen)-dat in dit opzicht het resultaat in orde is. Men moet aan nemen, dat dit de conditie is voor hun toetreden. Wat de samenstelling betreft is op een ploeg van dertien ministers tegenover vyf K.V.P.-ers en vijf P.v.d.A.-ers plus een liberaal een tweetal prot, chr. ministers onvol doende. Dan ligt in het kabinet de prot. chr. positie te zwak, zowel ten aanzien van de beide grote partijen als ook ten aanzien van de linkerzijde. Wie DENKT dat dit ijdele machts begeerte is, of dreinen om een zetel, of onbehoorlijk overvragen, vergist zich. De medewerking van de A.R. werd gfvraagd. En bij het verlenen van die medewerking, die op zichzelf heus riet zo gemakkelijk en waarlijk niet aantrekkelijk was, hebben de Anti- Revolutionairen zich de vraag gesteld: Wat is nu onze taak tegenover het land en ten opzichte van de doorwer- krig.-onzer beginselen in het kabinets beleid; als we daar de verantwoorde lijkheid mee voor moeten dragen? Het' antwoord luidde: Dan moeten de A.R. en de prot. Chr. partijen als geheel een redelijke invloed kunnen oefenen. T)E HEER DREES had dit van meet af ingezien. Hij had dan ook ge rekend met 2 AR. en 1 C.H. minister, waar de heer Burger ging daar van afwijken. Hy vond 1 A.R. en 1 C.H. genoeg. Ten slotte ging hij overstag. zo hebben we nu dit kabinet, dat we zonder veel vreugde begroeten, maar waarvan we hopen, dat het Werkzaam moge zyn in het ware «elaog van ons vaderland. verwachten, aldus de woordvoerder, dat bij deze personen wensen kunnen leven, die besproken moeten worden. Men kan dus nog niet spreken van een afgesloten formatieperiode. De formateur zou 'he denmiddag een onderhoud hebben met mejuffrouw Klompé en de,heren Hofstra Samkalden en Struycken. Of deze ge sprekken kunnen plaats hebben hangt af van de vraag of de betrokkenen tijdig zijn te bereiken. Dit was dus het pro gramma van de formateur voor vandaag Of de formateur nog meer bezoeken zou ontvangen was niet bekend. Wel kon de woordvoerder mededelen, dat er een zeer levendig telefoonverkeer van het kabinet van dr. Drees uit plaats had. Wanneer de constituerende vergade ring van. het kabinet zal worden gehou den staat onder de huidige omstandig heden nog niet vast, er is ook geen streefdatum daarvoor bekend. Evenmin is er Iets bekend over de staatssecretarissen.- Deze plegen te wor den aangewezen in overleg met de ministers. (Van een onzer redactrices) Voor het eerst in de geschiedenis van ons land_gal waarschijnlijk een vrouw als minister optreden. Het is mej. dr. Magda A. M. Klompé, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de K.V.P., envooral hekend als Nederlands gedelegeerde in de raadge vende raad van Europa, waar zij na tionale en internationale vermaardheid verkreeg door haar benoeming (in 1950) en optreden als rapportrice van de commissie voor algemene zaken. Dat een vrouw minister wordt en wel van maatschappelijk werk mag een mijlpaal heten in de geschiedenis van de vrouwenbeweging in Nederland. Wil Mej. dr. M. A. M. Klompé (KVP) men hier het woord feminisme noemen, dan is het in ieder geval een feminis- minister van Maatschappelijk Werk me van hoge orde, dat een vrouw haar Twee Israëlische landarbeiders zijn dinsdag nabij Even Jehoeda, ongeveer veertig kilometer ten Noorden van Tel Ariv, doodgeschoten. Even Jehoeda ligt in de kustvlakte op ongeveer vijftien kilometer van de Jordaanse gTens. Volgens een Israëlische militaire woordvoerder zijn twee Israëlische land arbeiders doodgeschoten door gewapen de Arabieren, die de grens van Israel overschreden hadden. De Israëlische woordvoerder zei voorts, dat van een van de doodgeschoten land arbeiders een oor was afgesneden. Voir gens een betrouwbare bron zou een officier van de organisatie van de Ver. Naties, die toezicht houdt op de naleving van het wapenstilstandsverdrag tussen Israel en zijn buren er bij de Israëlische autoriteiten op 'hebben aangedrongen na het incident bij Sodom af te zien'van vergeldingsmaatregelen om een opleving van de vijandelijkheden te voorkomen. Welingelichte kringen in Jeruzalem heb ben later meegedeeld, dat de Israëlische militaire commandant van Jeruzalem op de maandag gehouden bijeenkomst in niemandsland aan zijn Jordaanse col lega een „belangrijke mededeling" heeft overhandigd, waarin de bedoelingen van Israel zijn omschreven als zich weer Soortgelijke incidenten als dat van Sodom mochten voordoen. DE BILT, woensdag 10 uur. m de afgelopen 24 uur. is de luchtdruk over al in onze omgeving belangrijk gestegen, met het gevolg dat ons land zich van daag midden in een gebied van hoge luchtdruk bevond. De hoogste barometer standen werden, aangetroffen in Midden- Engeland en in "Oost-Duitsland. In het hogedrukgëbied kwam op de meeste plaatsen weinig bewolking voor. De minimumtemperaturen waren daarom laag. Zelfs in Frankrijk werd plaatse lijk 1 of 2 graden vorst gemeten. In een groot deel van ons land bleef van nacht nog veel bewolking hangen. Alleen in het Oosten klaarde het op, maar daar ontstond in de loop van de nacht mist. De laagste temperatuur die op onze waarnemingsstations werd gemeten was graden. Ten Noorden van het hoge- drukgebied treffen we over IJsland en Noord-Scandinavië een krachtige Weste lijke luchtstroming aan waarin depres sies naar de Noordelijke Uszee bewegen. De fronten van deze storingen reiken tot het Noorden van de Noordzee maar zullen het weer in ons land niet be- invloeden. We kunnen daarom ook mor gen rustig en droog weer verwachten. In de komende nacht kan tijdens lang durige opklaringen plaatselijk lichte nachtvorst voorkomen. De Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken, John Foster Dulles, heeft op de gisteren gehouden bijeenkomst van de Veiligheidsraad ter behandeling van de Brits-Franse en de Egyptische klacht inzake het Suez-geschil verklaard, dat er weinig kans is om een oplossing te vinden voor het vraagstuk van het Suez, kanaal „zolang het mogelijk is dat een land het kanaal gebruikt als instrument van zün nationale politiek". Dulles zei, dat het Suezkanaai van in ternationale politiek moet worden ge ïsoleerd. Hjj verwierp het Egyptische voorstel tot vorming van een onderhandelings commissie niet zonder meer. Hij- noemde het „constructief', doch was van mening, dat het niet ver genoeg ging. Dulles zei, dat hjj voor het Brits-En gelse voorstel zou stemmen, dat berust op de resultaten van de Londense con- erentie. Hij geloofde, dat de beginselen, die waren vastgesteld op de Londènse con.- fêréntiës, rechtvaardig, waren, maar dat er een grote verscheidenheid van metho den mogelijk is om deze beginselen ten uitvoer te leggen. Het debat was dinsdag geopend, door de Joegoslavische minister van Buiten landse Zaken Popovic, die de Brits Franse resolutie verwierp, omdat zij naar zijn mening het feit negeerde, dat dit voorstel voor het meest rechtstreeks er bij betrokken land Egypte reeds onaanvaardbaar was gebleken. Afwijzing De Sowjet-minister van Buitenlandse Zaken, Sjepilow, heeft later, na de open bare zitting het Amerikaanse standpunt van de hand gewezen, dat het Suezka- naalvraagstuk van de politiek van welk land.ook moet worden, gescheiden. „Wij achten het voorsei om het kanaal te in ternationaliseren niet juist, omdat het een flagrante schending van Egyptes soe. vereiniteit zou betekenen en in die zin is de uitdrukking de kanaalkwestie van de aolitiek scheiden kunstmatig", aldus ver. slaarde Sjepilow. Dinsdagavond begon de geheime zit ting van de Veiligheidsraad. Uitstel De Veiligheidsraad heeft later een Brite voorstel om de besloten vergadering van de raad over het Suezkanaai 43 uur uit te stellen, aangenomen. Hierdoor wordt de weg vrij voor be sprekingen van de Westelijke mogend heden met de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken, Fawzi. Moordenaar van vrouw en 4 kinderen meldt zich De man, die vorige week een Indo nesische vrouw en haar vier kinderen in Kebajoran bij Djakarta vermoordde heeft zich bij de politie aangegeven. De vrouw was zijn vroegere echtge note, die van hem scheidde, toen hij in de gevangenis was voor een andere moord. Twee van de kinderen, die hij onthoofdde, waren zijn eigen kinderen. Hij zei, dat hij had gehandeld in een vlaag van jaloezie. beste capaciteiten dienstbaar wil doen maken aan de gemeenschap. In brede kring weet men, dat Magda Klompé aan dit „feminisme" beantwoordt. Magda Klompé is 44 jaar oud. Zij studeerde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht in de wis- en natuurkunde met als hoofdvak scheikunde, in 1941 promo veerde zij. Mej. Klompé was lerares natuur- en scheikunde aan het lyceum „Mater Dei" te Nijmegen en woont te Arnhem. Men heeft haar in haar woonplaats leren kennen als een vrouw, die om haar werkkracht en helder inzicht zich wist te onderscheiden in het verzet, na de oorlog als oprichtster en presidente van de U.V.V. in Arnhem en in breder kring als een vrouw met uitnemende organisatorische gaven in verscheidene andere vrouwenorganisaties in ons land. In 1948 werd zij benoemd als lid van de Tweede Kamer voor de K.V.P. Een jaar tevoren behoorde zij reeds bij de Nederlandse delegatie, die ons land ver tegenwoordigde bij de Algemene Verga dering der Verenigde Naties te Lake Success. Zij was daar in het bijzonder belast met de behartiging van de socia le en humanitaire aangelegenheden. Als vrouwelijk lid vande Nederland se delegatie in Straatsburg heeft zij gror te bekendheid verkregen. Zij is een warm voorstandster van de Europese samenwerking en heeft daarvan blijk gegeven in tal van redevoeringen in de Tweede Kamer en lezingen in ons gehe le land. Als spreekster voor vrouwelijke organisaties was zij van onschatbare waarde voor het bijbrengen van het be ter begrip onder de Nederlandse vrou wen over de Europese samenwerking. Onder de mannelijke" gedelegeerden van de landen in de assemblee in Straatsburg staat zij bekend als een vrouw, die zeer hard werkt en een ge zonde dosis humor paart aan hoge plichtsbetrachting, als een vrouw echter ook, die door haar innemendheid zich een bijzondere plaats heeft weten te ver werven. De Centrale Raad van Beroep te Utrecht heeft het beroep van de Haag se politieagent J.N.P, tegen zijn ont-. slag, dat wegens gebleken psychische ongeschiktheid voor de dienst was .vér-", leend, verworpen. Het ontslag ■-blijft dus gehandhaafd. - Ook het Haags Ambtenarengerecht had het beroep reeds verworpen. t' ONDER de tienduizend Engelse legerreservisten, die zijn op geroepen na het ontstaan van. de Suez-crisis, schijnen zich nieuwe uitbarstingen van wanorde te hebben voorgedaan. In Engeland zowel als op Mal ta zijn weer betogingen gehouden. Op Malta b etoogden manschappen van een artillerieregiment maandag avond. Zij liggen in een kamp naast het grenadiersbataljon, dat vrijdag een pro testmeeting hield. Reservisten, die in Crockham in En geland in. garnizoen liggen, hebben maandagavond een protestvergadering gehouden om zich te beklagen over de discipline en over het voedsel. Zij na men een motie- aan, waarin zij protes teerden tegen de eentonige corvee. De Britse minister van Oorlog heeft De snel oplaaiende rebellie in Al gerië heeft opnieuw het leven gekost aan vele personen. In de laatste 24 uur werden 43 mensen gedood, o.w. zeven Europeanen. De ergste uitbarsting van geweld had plaats in het berggebied van Daia, 80 km. ten zuiden van Oran, waar vier Europeanen maandagavond tengevolge van rebellen-overvallen om het leven kwamen. Prof. dr. J. Zijlstra (A.R.) minister van Economische Zaken Mr. J. Algera (A.R.) minister van Verkeer en Waterstaat Ir. C. Staf (C.H.) minister van Oorlog en van Marine Dr. S. L. Mansholt (P.v.d.A.) minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening in een televisie-interview gezegd, dat de reservisten moeten blyvén, „aange zien dat de beste manier is om een oor log te voorkomen". Toen hem vragen werden gesteld over klachten van de soldaten over het feit, dat zij voortdurend moesten „boenen en schoonmaken" antwoordde hij: „Wij zijn meer dan "paraat. In zo'n situatie is het bijzonder moeilijk om de mensen bezig te houden". Ongeveer 2.000 protestanten uit alle streken van Frankrijk zullen vrijdag, zaterdag en zondag te Straatsburg bij eenkomen om zich te bezinnen op het Bijbelse gegeven: „God zegt: waar is uw broeder?" \::i De oecumenische Raad van Kerken;, zal vertegenwoordigd zijn door Howard Schomer, de Duitse „Kirchentag" door Von Thadden, en voorts zullen o.m. ook afgevaardigden uit Nederland, Enge land, Finland en Zwitserland aan het congres deelnemen. Ter gelegenheid van dit congres zul len in Straatsburg verscheidene culture le manifestaties worden gegeven zoals tentoonstellingen, concerten en filmver toningen. Radio-Warschau heeft dinsdag meege deeld, dat de eerste vice-premier van Polen, Hilary Mine, ontslag nit zijn functies heeft gevraagd. Volgens Radio-Warschau heeft hij ook- ontslag genomen als lid van het poli tieke bureau van de Poolse communis tische partij. Ais reden voor dit besluit heeft Mine zijn slechte gezondheidstoe stand opgegeven. Koning Paul en koningin Frederlka van* Griekenland en hun kinderen, prins Konstantin en prinses Sofia zijn in Belgrado aangekomen voor een twee daagse particulier bezoek aan Tito. Mr. J. M. A. H Luns (KV.P.) minister van Buitenlandse Zaken Mr. J. M. L. Th. Cals (K.V.P.) minister van Onderwijs, Kunsten 'en. Wetenschappen Mr. A. A. M. Struycken (K.V.P.) vice-minister-president en minister van Binnenlandse Zaken, P.B.O. en Bezit loaning Ir. H. B. J. Witte (K.V.P.) minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting H. J. Hofstra (P.v.d.A.) minister van Financiën J G. Suurhoff (P.v.d.A.) ■minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Thouufi Or. Drees thans belast met formatie-opdracht .,w iïiyVÏ

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1