Klop op deur uw BEKLAAGDE GING DIREKT IN HOGER BEROEP President van Liberia in Amsterdam ontvangen ËM Levenslang Israël tegen dreigt met verzet troepenbeweging Beginselen voor verder gesprek aanvaard Nieuw rumoer rond Mendès France Angstig avontuur op een zandbank „Invloedssfeer" van Tito beperkt tot 3 landen? Onverwachte uitspraak in Djakarta f Kind met dubbele hersenen V.S. blijven Tito steunen Man kreeg mes steek in de rug Gaande man komende vroutv Spoedoverleg met ambassadeurs Scooterrijder botst tegen vliegertouw Bonn breekt met SUEZDEBAT IN VEILIGHEIDSRAAD Breuk in Franse radicale partij Twee mannen door vloed verrast Optimisme bij de Westelijken Internationaal protestcomité MAANDAG 15 OKTOBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3512 Weerbericht Gestolen negerbaby terecht Von Brentano Duitse vice-kanselier STRAUSS OP DEFENSIE Chinees protest over Hongkong Sowj et-ambassadeur in Bonn: Smirnow r KONINGIN BIJ ALPINISTEN IRAAKSE HULP VOOR JORDANIË bjne GEHEIME AFSPRAAK OP DE KRIM: Hongarije laat Nagy tot partij toe „Stockholm" kreeg nieuwe voorsteven Rechter Rochjani te Djakarta heeft heden ex-majoor H. Schmidt schuldig bevonden aan subversieve activiteit tegen de staat en hem evenslange gevangenisstraf veroordeeld. De officier van justitie had 15 augustus 15 jaar gevangenisstraf met aftrek geëist. Terwijl de zitting aan de gang was, was alle verkeer rond het ge rechtsgebouw verboden. De wegen waren door de politie binnen een omtrek van anderhalve kilometer afgezet. Tweehonderd personen werden tot het gerechtsgebouw toegelaten, na eerst zorgvuldig op wapens te zijn onderzocht. Om half negen kwamen de eerste belang stellenden bij het gerechtsgebouw aan. Op de toegangswegen stond een menigte van duizenden mensen samengepakt. Op één na oudste inwoner van ons land overleden Soekarno uit Chinese Volksrepubliek vertrokken Zie verder pagina 3 fcv-'W- X-, n Optimisme Zie verder pagina 3 De zaak-Schmidt S~ -v Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 - Adm, Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—19.30 u: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week. 2 48 per maand, 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks V Weersverwachting, geldig tot dinsdagavond: IETS MINDER WIND Enkele overdrijvende wolkenvelden en hier en daar mist. Zwakke tot matige wind uit Zuidelijke richtingen. Derelfde of iets lagere temperaturen. ZON EN MAAN 16 okt zon op 7.08. onder 17.46; maan op 16.09. onder 03.27. Directeur: H. DE RUIG O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Schmidt veroordeeld tot MORGEN belt er een kind bij u aan. Doe opgewekt open en •g: „Dag lief meisjedag beste "fnsen, jij komt zeker voor de a.aderpostzegelSchrijf mij maar w> je lijsthoor." t Immers, een kinderpostzegel ebt u altijd nodig. En een lardige prentbriefkaart van het kind komt in de komende maanden zeker van pas. U weet het: géén geld mee geven. Dat komt later wel. Dus vergeet het niet: Dinsdag begint de jubileumactie „DOOR HET KIND VOOR HET KIND". levenslang In de doodstille rechtszaal las rechter Rochjani de uitspraak voor, hetgeen een uur en twintig minuten duurde. Er zijn tot dusver geen incidenten gemeld in en om, het gerechtsgebouw. Volgens waarnemers in de rechtszaal keek Schmidt ontsteld, toen bet vonnis werd voorgelezen. De rechter deelde mee, dat beklaagde het recht had om in hoger beroep te gaan, hetgeen Schmidt onmiddellijk deed. De zitting werd bijgewoond door Ne derlandse, Westduitse, Italiaanse, Ame rikaanse, Britse, Canadese en Austra lische diplomatieke vertegenwoordigers. TV/fET DE LUISTER, die dergelijke gebeurtenissen in de hoofdstad kenmerkt heeft Amsterdam vanmiddag het staatshoofd van de Westafrikaanse re publiek Liberia en diens echtgenote verwelkomd. De vijftigjarige president William\Vancanarat Shadrach Tubman, mevrouw William Tubman, hun dochter en hun gevolg zullen door de warmte van deze ontvangst mogelijk minder het verschil in temperatuur hebben gevoeld tus sen hun vaderland en het herfstige Nederland. Om dertien minuten voor tien vanochtend is de president per trein te OI- denzaal aangekomen. Om 12.26 kwam d® ireïn lot ïfil stand in hei Centraal Station te Am sterdam en onmiddellijk nadat de pre sident en mevrouw Tubman hei per ron hadden betreden, werden zij al leihartelijksi begroet door H.M, Ko ningin Juliana en onze kroonprinses Beatrix, die de eerste dagen van dit staatsbezoek, tot de terugkeer van haar vader uit Tanganjika, do taak ran Z.K.H. de Prins der Nederlanden vervult. De Koningin was gekleed in aen blauw-groen© laken japon, een hoedje van dezelfde kleur en een stola wan sabelbont om de schouders. Haar oudste dochter droeg een turquoise ja pon met een veren hoedje van dezelf de kleur err een kort jasjo wan nu- tnabont. Bjj deze begroeting waren verder o.m. aanwezig, mr. Arn. d'Ailly, bur gemeester van Amsterdam, sen out bij nacht G. B. Fortuyn commandant Zee- rosoht Nederalnd en birgaoe-generaal G. Dijkstra, gouverneur der hoofd stad. „Nadat de president, vergezeld door H.M. de Koningin de erewacht had geïnspecteerd, stelde president Tub man zijn gevolg aan Hare Majesteit en prinses Beatrix voor en daarop, voorafgegaan door de Grootmeester van H.M, Huis, betrad ihet lioge gezel schap de koninklijke wachtkamer, waar alle aanwezige autoriteiten aan ae ihoge gasten werden voorgegsteld. .Toen ihet gezelschap zien naar de rijtuigen begaf, dreunde het eerste pn de 21 saluutschoten over de Hoofdstad. De batterij werd gecom- 11( Toen pastoor W. T. Miller uit Forth Worth in Texas een kerkgebouwtje ver kocht aan een negercongregatie zagen inwoners uil de wijk tcaar het gebouw staat, aanleiding te protesteren, beangst °ls zij zijn, dat er negers in hun wijk souden komen wonen. Met grote borden w de hand waarop het kerkgebouw de sleutel tot de wijk (Morningsidc) ge noemd wordt, demonstreerden zij voor de kerk. De zes weken oude negerbaby Joan ne, die zich door een negerin die zich als vriendin van de moeder voordeed, werd meegenomen, toen haar moeder naar onder hoede van een vriendin had gesteld, is terecht. Zij is door de politie die een in lichting had gekregen aangetroffen ia de woning van een getrouwde ne gervrouw, die ongeveer een week gele- haar eigen zuigeling had verloren. mandeerd door de kapitein der Artil lerie, H. Feijen. De prachtige stoet, die langs de ver sieringen, die langs de diolite mensen- hagen over het Damrak naar het hart door een escadron van de Bereden van het land reed, werd voorafgegaan Rijkspolitie. In het eerste koninklijke rijtuig, bespannen met zes van het zadel bereden paarden, waren de pre sident en zijn Koninklijke gastvrouwe gezeten. In het tweede rijtuig hadden mevrouw Tubman en prinses Beatrix plaatsgenomen. De gehele route was afgezet door detachementen van de Koninklijke Marine. Om circa een uur ronkten de eerste witgehhelmde rijkspolitiemannen met hun motoren het Damplein op. Voor het Koninklijk Paleis stond een ere wacht van het Garderegiment Jagers met het front naar het Nationale Mo nument opgesteld, terzijde stond de Kon. Milrtaire Kapel aangetreden. Als steeds vormde ook nu weer hei hoogtepunt hef ogenblik, waarop de bezoekende president en mevrouw Tubman mei ome vorstin en kroon prinses op hei balkon iraden, om voor hei welkomstgejuich van de menigte mei een vriendelijk gewuif hunner zijds ie danken. Reeds kort na de aankomst in het paleis braoht de president met zijn gevolg en enkele leden van zijn ere dienst 'hulde aan de gevallenen van het Nederlandsse volk, door het leg gen van een krans aan de voet van het Nationale Monument. Toen de krans aan de voet van het monument was neergelegd, werd e enniinuut ab solute stilte betracht, waarna de mu ziekkapel van de Amsterdamse politie o.l.v. kapelmeester J. K. Pinkse een koraal uitvoerde en het hoge gezel schap naar het Koninklijke paleis te rugkeerde. Na het noenmaal in de Troonzaal, zou het gemeentebestuur zijn opwach ting maken in de Van Speyckzaal. In Madrid is dezer dagen een meisje geboren met twee stel hersenen. Het kind is .gezond en levendig. De artsen verwachten, dat het over een buiten gewone intelligentie zal beschikken. (Van onze correspondent) Op 104-jarige leeftijd is in Bussum overleden de heer P. van Stuijvenberg, op één na de oudste inwoner van ons land. t Bondskanselier Adenauer van West- Duitsland heeft, naar verluidt, de goed keuring van de parlementsfractie der Christelük-Dcmocratische Unie verkre gen voor de voorgenomen wijziging van zijn kabinet. Deze wijziging houdt in de benoeming van de minister van Buitenlandse Zaken, Heinrich von Brentano, tot vice-kanse lier. President Soekarno is vandaag uit Kunming per vliegtuig naar Indonesië vertrokken. Hij heeft een bezoek van veertien dagen aan de Chinese Volks republiek gebracht. De menigte buiten, die voor het groot ste deel uit studenten bestond, schreeuw de de doodstraf voor Schmidt. De politie, M.P, en het leger hadden strenge veiligheidsmaatregelen getrof fen om incidenten te voorkomen. Schmidt zat tegenover de rechter, die volgens de diplomatieke waarnemers in het begin zenuwachtig was. Zijn hand beefde terwijl hij met de uitspraak be gon. Later werd hij kalmer, aldus de woord voerders en las hij het vonnis met vaste stem voor. Nadat Schmidt zijn petitie om in hoger beroep te gaan had ondertekend, werd de zaal ontruimd. De menigte buiten gmg zonder incidenten uiteen. De verdedigster van Schmidt mevr. Bouman, die na het uitspreken van haar pleidooi werd gemolesteerd en Indonesië verliet, is gisteren in ons land aange komen. Naar verluidt heeft de Amerikaanse regering besloten de economische hulp aan Joegoslavië voort te zetten op grond van de mening, dat--Tito onafhankelijk van Moskou is gebleven. De Groningse politie trof zaterdag avond m de Cubastraat te Groningen de 35-jarige A. v. d. V. aan, die een bloe dende steekwonde in de linkerzij had. De man is nog dezelfde nacht in het Acad. Ziekenhuis te Groningen geope reerd. Als verdacht van poging tot doodslag is korte tijd later gearresteerd de 34-ja- rige metaaldraaier J. K. uit de Maunts- straat te Groningen, die samen met v. d. V. vertoefde in de woning van diens vroegere echtgenote in de Cubastraat. Het schijnt hier tot een ruzie tussen bei de mannen gekomen te zijn. Het slacht offer kon nog niet worden verhoord. De juiste toedracht is hierdoor met geheel duidelijk. Premier Tsjoe en-Lal van communis tisch China heeft by de Britse zaakge lastigde in Peking geprotesteerd tegen de Britse houding in Hongkong bü de bloedige onlusten van de laatste dagen. Tsjoe stelt „agenten van de Kwoimin- tang" (nationalistisch China) verant woordelijk voor de wandaden. Hij is ont stemd over het feit, dat de Engelsen geen doeltreffende maatregelen hebben genomen om de ongeregeldheden te stui- ten. De Sowjet-ambassadeur in Oostenrijk, A. A_ Smirnow, is benoemd tot ambas sadeur in West-Duitsland. Smirnow is de opvolger van Valerian Zorin, die van 26 november 1955 tot 16 juli 1956 ambassadeur in Bonn is geweest. Op laatstgenoemde datum werd Zorin benoemd tot vice-minister van Buiten landse Zaken. Smirnow was in 1936 en 1937 een van de medewerkers van Wysjinsky, toen openbaar aanklager, in de processen tegen Zinowjew, Kamenew en Toechats- jewski. Zaterdag heeft de demissionaire minister van Maatschappelijk Werk, mr. F. J. F. M. van Thiel, de portefeuille van het ministerie overgedragen aan minister mej. dr. M. A. M. Klompê. Na de overdracht deed minister Klompé de heer Van Thiel uitgeleide. CCHMIDT levenslang. Dat is het vonnis van de landrechter. On danks het feit, dat de wrakke con structies van de officier van Justitie door het scherpe pleidooi van me vrouw Bouman tot brandhout in elkaar zijn geslagen, ondanks de dui delijk gebleken onbetrouwbaarheid der getuigen, heeft de rechter het aangedurfd om de eis van de officier van Justitie, die vijftien jaren was, in zijn vonnis te verzwaren tot levenslang. In de periode tussen eis en vonnis werd de rechter onder de druk gezet van massa-demonstraties, opgezet door één van de meest onbetrouwbare ge tuigen, om het doodvonnis te geven. Het resultaat werd levenslang, terwijl vrijspraak geboden was. Bij de uitspraak waren vertegen woordigers van de diplomatieke mis sies van verscheidene landen aanwe zig. Moge door deze zaak en deze schandelijke uitspraak het wereld geweten wakker worden geschud. En nwge ook de beroepsrechter, bij w^e ah' heer Schmidt thans hoger beroep heeft aangetekend, de plicht verstaan om waarlijk recht te doen, een plicht waarin de landrechter zo deerlijk te kort schoot. Dat is te hopen voor de heer Schmidt. En dat is te hopen voor de eer van de rechterlijke macht in Indonesië. H. M. de Koningin heeft zaterdag in Utrecht een voordracht bijgewoond van dr. C. G. Egeler, die voor de leden van de Koninklijke Nederlandse Alpen- vereniging sprak over de Andesexpcdi- tie 1956 in de Corillera Vilcamamba. Tij dens deze geologisch-alpinistische expe ditie heeft dr. Egeler samen met dr. T. Booy en de Franse bergbeklimmer Lionel Farray, drie bergen van ruim 6.000 meter bestegen, waarbij de Ve ronica en de Pico SorayVoor de eerste maal werden beklommen en de Sal- cantay voor de-tweede maal. Deze drie alpinisten-werden zaterdag tot ^ereleden van de Koninklijke Nederlandse Alpen- vereniging benoemd. De Israëlische minister van Buiten landse Zaken, mevrouw Golda Melr, heeft bekend gemaakt, dat de regering van Israël vastbesloten is, zich te ver zetten tegen de „bedreiging" die ont staat door de Brits-Iraakse plannen om Iraakse troepen Jordanië te doen binnenrukken. De Israëlische regering heeft zondag haar ambassadeurs in Londen, Wash ington, Parjjs en Moskou naar huis ontboden om overleg te plegen over de mogelijke gevolgen van de aanwe zigheid van Iraakse troepen in Jordanië. Intussen had de Iraakse kroonprins Abdullah zondag in Amman een ont moeting met koning Hoessein van Jordanië, naar het heette voor het be spreken van bijzonderheden van de lege ring van Iraakse troepen in Jordanië. Terzelfder tijd maakte de Saoediara- bische ambassade in Amman bekend, De scooterrijder K. uit Hengelo (O.), die over de nieuwe rijksweg van Den Haag naar Rotterdam reed, is ter hoogte van Delft tegen een vliegertouw gereden.. Hij viel en is ernstig gewond en in be wusteloze toestand naar een ziekenhuis overgebracht. De Westduitse regering heeft haar ge zant in Syrië teruggeroepen. Dit scheen de eerste stap te zijn naar het afbreken van de diplomatieke betrekkingen we gens de afwijzing door Syrië van een Westduits protest tegen de voorgenomen vestiging van een Oostduits consulaat in Damascus. dat ook koning Saoed een bezoek aan Jordanië zou brengen. De Israëlische regering heeft gister avond haar „diepe bezorgdheid" tot uitdrukking gebracht over de Britse be doeling Jordanië te helpen als Israël zich ertegen zou verzetten dat Iraakse troepen Jordanië binnentrekken. De verklaring werd uitgegeven na een kabinetszitting, waarin de Israëlische weigering herhaald werd om vredes voorstellen te aanvaarden, gebaseerd op de -beslissing van 1947 van de algemene vergadering van de Verenigde Naties betreffende de verdeling van het Palestijnse gebied. Een woordvoerder van het Israëlische leger heeft zondag in Tel Aviv bekend gemaakt, dat twee Egyptische com mando's gesneuveld zijn Dij een gevecht nabij de woning van -premier Ben Goerion te Sdeh Boker, in het noorden van de Negebwoestijn. Twee Egypte- naren werden gewond. Internationaal beheer stuit op Sowjetveto RUSLAND heeft zaterdagavond in de Veiligheidsraad zijn veto (h'et 78ste Sowjetveto) uitgesproken tegen een Brits-Frans verzoek om steun voor internationaal beheer van het Suezkanaal. Ook Joegoslavië verklaarde zich tegen dit verzoek, dat tevens erkenning inhield van de" Londense orga nisatie van Suezkanaalgebruikem (SCCA). Met algemene stemmen aan vaardde de raad.echter een ander deel van .het Brits-Franse voorstel. Dit deel-behelsde.de zes grondbeginselen voor voortgezette besprekingen, waar over Engeland, Frankrijk en Egypte het vrijdag waren eèns geworden. Te vens sprak de raad de wens uit dat de secretaris-generaal van de Ver. Naties," Dag Hammarskjoeld, hulp zou verlenen bij toekomstige onderhandelingen. In het westelijke kamp acht men het resultaat van de stemming moreel een grote overwinning voor het Westen, omdat Egypte bij zijn afwijzing van internationaal beheer alleen de steun heeft gekregen van de twee commu nistische landen in de Veiligheidsraad. Dag Hammarskjoeld De rechtse minderheid van de Franse radicale party is zondag uit de party getreden. Dit is vernomen uit Yyon, waar het jaarcongres van de party wordt gehouden. De ontevredenen zyn het niet eens met de wyze waarop oud-premier Men- dès-France het partycongres heeft ge leid. Resoluties, in het bijzonder die over een liberale politiek in Algerië, z(jn vol gens hen niet ingediend in overeenstem ming met het regiement van orde. Onmiddellijk na de scheuring deelde de grijze Herriot mee, dat hij als voor zitter van de party zal aftreden. „Ik wil geen voorzitter zijn van een partij, die in tweeën is gescheurd", zei hij. Zijn func tie wordt voorlopig open gehouden. Oud-premier Mendès-France was za terdag als eerste vice-voorzitter herko zen. Hij kreeg 1298 van de 1833 stemmen. Een der leiders van de rechtse dissi denten Monce verklaarde zondag tegen over de pers, dat de rechtse radicalen het niet eens zijn met de politiek van Mendès-France ten aanzien van Algerië. „Wij staan achter premier Mollet, wy houden met van Mendès-France's totali taire methoden in de party", zo voegde hij hieraan toe. Mendès-France verkeert nu in feite in een veel sterkere posite in de radicale party dan tevoren, in de eerste plaats omdat zijn felste tegenstanders het veld ruimen en in de tweede plaats door het aftreden van voorzitter Herriot. (Men houdt echter rekening met de mogelijk heid, dat deze laatste nog van gedachten veranderen zal. Het program dat zondag goedgekeurd is, is in grote trekken het program van Mendès-France. TWEE Inwoners van St. Phllipsland zUn zaterdagmorgen vroeg op het nippertje gered van een zandbank in het Slaak, vanwaar zU', toen de vloed opkwam, in het donker de weg niet metr konden terugvinden. Toen een ipasserende schipper hen met zUn roei boot bereikte stonden zy reeds tot de borst in het water. ZU hadden het hoogstens nog een halfuur op de plaat kunnen uithouden- De heren J. Verwijs en C. van der Male waren omstreeks vier uur bij eb naar het Slaak gegaan om te proberen in de geulen van de vlietplaten, de zandbanken ter hoogte van de Steen- bergse Vliet, met een netje wat bot te vangen. Toen de vloed opkwam, kon den zij in het donker de geul waardoor zij op de zandplaat 'gekomen waren, niet meer vinden. Ze bonden een rode zakdoek en een zzklantaaro aan een stok om de aandacht van passerende schepen te trekken. Meer dan een uur wachtten ze tever geefs. By het aanbreken van de dag werden ze echter opgemerkt door schip per A. Cornet van de „Altena" uit Wer kendam Deze hoorde om hulp roepen en zag de mannen zwaaien met hun geïmproviseerde vlag. Aan boord van de „Altena" werden de mannen van droge kleren voorzien. Er zijn aanwijzingen, dai de minis ters van Buitenlandse Zakon van En geland, Frankrijk en Egypte tegen het einde van deze maand opnieuw met Hammarskjoeld zullen bijeenkomen voor een nieuwe ronde van geheime besprekingen. Zij zijn vorige week in New York zes maal achter gesloten deuren bijeen geweest en bereikten toen overeenstemming over de zes be ginselen, die zaterdagavond goedge^- keurd werden. Deze beginselen zijn: 1. Vrije doorvaart zonder onderscheid,- bedekt of openlijk 3. De soevereiniteit van Egypte wordt geëerbiedigd. 3. De exploitatie van het kanaal staat 4 los van de politiek van welk land ook. 4. .De tolgelden worden vastgesteld, door Egypte en de gebruikers ge-" zamenlijk. 5. Een .billijk deel van de inkomsten wordt voor verbetering van het i kanaal besteed. 6. In geval van meningsverschil zul len onopgeloste kwesties tussen de Suezkanaalmaatschappy en de Egyptische regering door arbitrage worden geregeld. De ministers van Buitenlandse Za ken van Groot-Britlannië, Je Verenig de Staten en Frankrijk hebben zich na de stemming in optimistische zin over de toekomst uitgelaten. Zij hadden wel kritiek op de Sow jet-Unie, President Tito van Joegoslavië en de leiders van de Sowjet-Unie hebben tij dens hun jongste bijeenkomst op de Krim besloten Roemenië, Hongarije en Bulgarije vrij te laten bij het bepalen van hun weg naar het socialisme, waar bij zij zich zowel de „stijl" van Moskou als die van Belgrado eigen zouden mo gen maken. Maar Polen, Tsjechoslowa- kije en Oost-Duitsland zouden onder Russische invloed moeten blijven. Dit hebben reizigers uit Praag in Wenen meegedeeld. De geloofwaardigheid van deze be richten vindt ondersteuning in het feit, dat, terwijl Hongarije, Burgarije en Roemenië reeds hebben meegedeeld delegaties, onder leiding van vooraan staande communisten naar Belgrado te zullen zenden, er van Poolse, Tsjecho- slowaakse of Oostduitse zijde nog niets van deze strekking is meegedeeld. De Bulgaarse delegatie, heeft inmid dels Belgrado reeds bezocht en zij is daar door Tito niet bepaald hartelijk ontvangen. Volgens deze berichten hebben de Sowjetleiders er bij Tito op aangedron gen de gemeenschappelijke communis tische zaak niet in gevaar te brengen door het aanmoedigen van vryheids- neigingen in landen, waar dit een ge vaar voor het communisme zou kunnen betekenen. De Russen zouden dit ge vaar voor staten als Hongarij". Bulga rije en Roemenië niet zo groot achten, omdat de inwoners van deze landen meer gewend rijn aan een dictatoriaal bewind. De Hongaarse communistische party heeft gisteren officieel ex-premier Imre Nagy weer tot de partij toegelaten en openlijk erkend, dat een „persoonlijk De Stockholm van de Zweden-Ameri- ka Lijn is zondag met een nieuwe voorsteven uit het dok gevaren. Daarmede was het schip sinds de botsing met de Andrea Doria voor het eerst weer van voor- tot achterste ven intact. De Stockholm heeft precies twee maanden en vijf dagen in het dok gelegen. vooroordeel" van de Inmiddels afge zette Maiya» Rakosi, secretaris van de partij, tot het afzetten van Nagy bad geleid. Het officiële blad „Szabad Nep" heeft de beslissing van het centrale party comité gepubliceerd, waarbij Nagy in ere is hersteld. „Moeten we er nog de nadruk op leggen, dat het vertrek van Rakosi, de arrestatie van Farkas en bet eerherstel van Rajk ook stappen zijn in de rich ting van een betere verstandhouding met Joegoslavië?" vroeg het blad in een hoofdartikel. Kort nadat de publi- katie was verschenen vertrok een Hon gaarse communistische delegatie naar Tito. Vyf Hongaarse generaals, die tydens het Stalinregime ten onrechte ter dood zijn gebracht, zijn zaterdag in Boeda pest met militaire eer herbegraven. Een grote menigte woonde de plechtig heid by. Het bestuur van de 13 juni 1955,op gerichte en te Den Haag gevestigde stichting „Hulp aan landgenoten in' In donesië", waarvan dr. H. A. Coiyn voor zitter is, mr. J. W. M. Aarts secretaris (secretariaat: Anna Paulownastraat 11, tel, 11.17.73), de heer J. Kortenhorst, voorzitter propagandacommissie, en mr. G. W. Eskens, penningmeester, heeft naar aanleiding van de uitspraak in Djakarta in de zaak H. Schmidt het initiatief genomen tot het stimuleren van het tot stand komen van een pro testcomité op internationaal niveau, dat zich zal bezig houden met de verschillen de aspecten van deze zaak. Het is de bedoeling over de gehele wereld de aandacht te vragen voor deze aangelegenheid. Tevens bopen de initia tiefnemers, dat andere plannen in deze richting gecoördineerd kunnen worden onder supervisie der stichting. Zoals bekend is maken zeventien voor aanstaande personen deel uit van het comité van aanbeveling van de stich ting.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1