Waarom twee? ONTHULLING IN FRANS BLAD: Titoïsme zon openlijk zijn aangemoedigd ensie Iraakse troepen tot aan grens van Jordanië Vier mannen omgekomen in brandend autowrak President van Liberia was vol bewondering voor de havens m In mei 1940 vochten zij bijzonder dapper' T| 1 O Gomulka weer in aiding Poolse comm. partij Mikojan ijlings naar huis Stalins lijk naar Koningin Juliana naar bicilie i Het beleid van oud- minister Beyen Hoog bezoek aan Rotterdam GEESTDRIFTIGE BËGROETING OP DE COOLSINGEL WOENSDAG 17 OKTOBER 1956 Min. Zijlstra spreekt voor Nederlandse werkgevers ie: Zal Prins' Bernhard Billies ontmoeten NA ERNSTIGE BOTSING BI3 BERGUM VEERTIENDE JAARGANG No. 3514 ONTVANGST; TEN STADHUIZE Hitler over Nederlandse soldaten: r 1 WALDISLAW GOMULKA, de Poolse communistenleider, die in 1948 in de gevangenis werd geworpen, zal vrijdag a.s. weer toetreden tot het centrale comité van de Poolse communistische partij, meldt Ass. Press. Dit is gisteren officieel in Warschau meegedeeld. TVE LEIDER van de Chinese communisten, Mao Tse Toeng, heeft on- VJ langs de Poolse communisten aangemoedigd te volharden in hun pogingen om politieke onafhankelijkheid van Moskou te ver werven. Dit heeft het onafhankelijke Parijse dagblad Francè Soir uit goede brond vernomen. „De sensationele stap van Mao had plaats in de loop van een lang gesprek, dat hij in Peking voerde met Edward .Ochab, de eerste secretaris van de Poolse arbeiderspartij. Ochab was naar China gekomen om het laatste congres van de Chinese communistische partij bij te wonen", meldt het blad. MAO TSE TOENG VOORSTANDER VAN KLEIN LEGER Bondskanselier Adenauer heeft gisteren d£ lang ver wachte wijzigingen aangebracht in de Westduitse regering. Hij heeft de veelomstredèn minister van Landsverdediging, Theodor Blank, en drie andere ministers laten vallen. Von Brentano o 0 Zie verder pagina 3 0 Zie verder pagina 5 Ëili - .-y De crisis rond Soestdijk Opbrengst luisterbijdragen 0 Zie verder pagina 3 yANDAAG HEBBEN DE PRESIDENT VAN LIBERIA, dr. William V. S. Tubman en dienst echtgenote een bezoek gebracht aan Rotterdam in gezelschap van H. M. de Konigin en H. K. H. Prinses Beatrix. De Rotterdamse bevolking liet deze gelegenheid niet onbenut de hoge gasten op een spontane wijze te begroeten. Reeds bij de grens van de gemeente, nabij Overschie, had zich tegen elf uur een dichte menigte verzameld. 0 Zie verder pagina 3 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 11 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 - Postgiro 424867 Redactie. Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 fW^rkwarhal7 Cent PCI" r"eek' f 2'48 Per maand, 7.4U per kwartaal. Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG WIJ willen nog eens duidelijk uit eenzetten de redenen waarom de antirevolutionairen er in de laatste fa se op hebben gestaan dat hun indien zij zouden meewerken aan het kabinet twee ministerszetels zouden worden toegewezen. Die redenen zijn de volgende: Ten eerste was het niet verantwoord om in een kabinet waarin vijf P.v.d.A.- ministers, vijf K.VJ».-ministers en eventueel een liberale minister zitting zouden hebben de protestants christe lijke groepen te samen slechts twee ministerszetels toe te kennen. Daarmee zou het protestants christelijk volks deel, zoals dat georganiseerd is in de beide christelijke partijen onderbe deeld zijn geworden. Zou dat echter zo erg zijn geweest?, zo vraagt wellicht deze of gene. Men moet toch niet zo hechten aan het getal en op macht voor zichzelf uit zijn? Neen, maar het gaat er in dezen wel om in het kabinet een behoorlijk prot. chr. tegenwicht te hebben tegenover de andere groeperingen. Dat klemt te meer, omdat het wel vast staat dat dit kabinet niet berust op een positie- .ve parlementaire overeenstemming. Het is duidelijk dat wij een periode tegemoet gaan van sterke politieke spanningen. Wanneer men dan verant woordelijkheid neemt om als minis ter in zulk 'een kabinet zitting te ne men, dan is men verplicht er voor te zorgen, dat de invloed van prot. chr. zijde in verband met de eigen begin selen die men heeft en waarvoor men tegenover de prot. chr. volksgroepen verantwoordelijk is, zo sterk mogelijk xij. Mao Tse Toeng steunt 1 o len tegen Moskou" EEN halvering van het aantal ka binetszetels voor de prot. chr groepen, waarop het voorstel Burger aanvankelijk neer kwam was daarom onaanvaardbaar. Het sierde niet slechts de staatsman niet, maar ook niet de rekenmeester, die uit een verlies van drie op de hon derd concludeerde dat daaruit nu een verlies van twee op de dertien volgen moest. Het is overigens voor ons geen zaak van rekenkunde of van een soort even redige vertegenwoordiging, het is een zaak van de waardering die men heeft voor zijn eigen staatkundige richting. En als een ander, i.e. aanvankelijk de heer Burger, aan die waardering geen recht vermocht te doen wederva ren, dan kan daarop slechts een wei gerend' antwoord' volgen. Het is vervolgens merkwaardig dat van meet af dr. Drees er anders over heeft gedacht. Geheel uit eigen bewe ging en zonder dat iemand iets geëist of gevraagd had, heeft deze aan drie figuren uit de protj chr. partijen ge dacht, toen hij zijn schema 5, 5, 2, 1, 1 voorstelde. Er is geen reden en dat is dus een tweede argument om aan de willekeurige beknotting van de heer Burger toe te geven. EN te"n derde moet opgemerkt wor den dat door het schema-Burger de verhouding rechtslinks in het nieuwe kabinet veel nadeliger voor rechts zou zijn dan in het vorige ka binet. In het vorige kabinet stond rechts tot links als 10 tot 5. In het eer ste schema-Burger'zou dat zijn gewor den 7 tot 6, in het nieuwj kabinet zelf is het geworden 8 tot 5. Gezien de grote belangen die op het spel staan, gezien de felle tegenstel ling tussen de linker- en de rechterzij de en met name tussen de partijen van. rechts en de socialisten moest aan dit aspect van het vraagstuk grote aandacht worden gegeven. Ten slotte achten wij het voor een partij als de antirevolutionaire onder de gegeven omstandigheden gewenst dat als een antirevolutionair in het kabinet zitting neemt, hij zulks niet alleen doet, maar dat hij dit doet met een partner die met hem politiek eens- geestes is. Het is namelijk een hachelijke on derneming om in een gezelschap dat innerlijk zo verdeeldi is en waarin een groep zit die zo duidelijk agressief te genover de idee van de christelijke partijformatie is ingesteld als enig an tirevolutionair zitting te nemen. Daar ®oet men als a.r. in de gegeven om standigheden minstens met zijn tweeën zijn. Hat zijn de redenen, die de a.-r. minis ters ertoe geleid hebben om alleen z.iting te nemen in een kabinet waarin getweeën zitting zouden hebben. Gomulka viel in ongenade op het moment, dat de lireuk tussen het Kremlin en president Tito van Joego slavië het diepst was. Verwacht wordt, dat hij een hoge functie in de Poolse communistische partij en de Poolse regering zal krijgen. Hit de officiële bekendmaking kon worden opgemaakt, dat hij zijn reha bilitatie op eigen voorwaarden had verkregen.. Een van deze voorwaarden was het ontslag van de Poolse eerste plaats- vervangende premier Hilary Mine, de man die acht jaar geleden verant woordelijk is geweest voor Gomulka's val. De vorige week is hij als lid van de regering en van het politburo af getreden. Als officiële reden werd zijn slechte gezondheidstoestand opgege ven. Een tweede voorwaarde, welke Go mulka zou hebben gesteld, was, dat zijn wederopneming op een plenaire zitting van het centrale comitié zou plaatsvinden. De minister van Economische Zaken, prof. dr. J. Zijlstra, zal op de algemene ledenvergadering van het Verbond van Nederlandse Werkgevers op 25 oktober te Arnhem een redevoering uitspreken. Snuifje Af en toe mëngt de gas fabriek van Verona chemicaliën door hat gas, waardoor dit sterk gaat rui den, en lekke gaspijpen kunnen wor den opgespoord. Blank, die tot zondebok werd ge maakt van de maar langzaam opschie tende Westduitse herbewapening, is ver vangen door de 41-jarige energieke Franz-Josef Strauss, lid van de Beier se Christelijk-sociale .XJnie en tot nu toe minister voor atoomenergie. Strauss is voorstander van een kleine, maar ge duchte Bundeswehr, voorzien van tac tische atoomwapenen- De nieuwe, plannen van Strauss zou den kunnen leiden tot een uitstel van de niet populaire dienstplicht tot april. Waarnemers achten - het waarschijnlijk, dat Strauss zal aanbevelen het oproe pen uit te stellen tot volgend jaar herfst na de algemene verkiezingen. De minister van Buiten.andse Za ken, Henrich von Brentano, krijgt niet de post van vice-kanselier toegewezen- zoals Adenauer eerst van plan was ge-, weest. Inpiaats daarvan behoudt Franz Biuecher, die sedert 1949 vice-kanselier is geweest, de post en wordt hy bovendien minister voor economische samenwerking. Charles Crutchfield, de direcieur van een Amerikaans radiostation, heeft ver klaard dat hij op een reis, die hij korte lings door de Sowjel-Unie heeft gemaakt een hoge Sowjel-funclionaris heeft horen zeggen dat het gebalsemde lichaam van Stalin binnenkort uit het mausoleum op het Rode Plein in Moskou op verzoek van de zoon en dochter van de Sovjet leider naar diens geboorteland Georgië zal worden overgebracht. Naar de mening van. het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zal, aldus Crutchfield, de overbrenging bin nen een half jaar geschieden. Een officiële woordvoerder in de Jor daanse hoofdstad Amman heeft ver klaard, dat Irak en Jordanië overeen stemming hebben bereikt over de ge meenschappelijke JordaansIraakse verdediging- Iraakse troepen en vlieg- toigen worden strategisch opgesteld aan de grenzen met Jordanië om ingeval 'an een aanval op Jordanië „zo snel mogelijk" te kunnen optreden. Bij een aanval zullen, aldus de overeenkomst, Iraakse troepen onmiddellijk Jordanië binnentrekken. Zonodig zullen troepen hkar de westelijke oever van de Jor- daanoversteken. Het besluit om niet terstond Iraakse troepen Jordanië te laten binnentrek ken, werd genomen na besprekingen die langer dan zestien uur hebben ge duurd en waaraan de Jordaanse rege ring en militaire leiders met koning Hoessein aan het hoofd enerzijds en een Iraakse delegatie onder leiding van kroonprins Abdoel Hlah anderzijds deel namen. Naar verluidt zouden ongeveer 15.000 man Iraakse troepen dicht bij de Jor daanse grenzen klaar gestaan hebben. Het plan om von Brentano de post van vice-kanselier erbij te geven, werd algemeen opgevat als een aanwijzing, dat hij Adenauer's politieke opvolger zou worden. Maar het plan. werd op het laat ste ogenblik getorpedeerd doordat men het niet eens kon worden over de.vraag, wie Biuecher zou moeten vervangen als voorzitter van de economische commis sie van het kabinet. De stap van Mao wekte zo'n sensatie dat vice-premier Mikojan, de Russische afgevaardigde op het congres, zich naar huis spoedde met het nieuws. Het gesprek tussen Mae en Ochab zou gevoerd zijn terwijl Tito op de Krim met Chroestsjew en andere Russische leiders sprak over de koers van het in ternationale communisme. Gezegd wordt, dat Mao tegenover Ochab verklaard heeft, dat hij de jongste pogingen van Moskou, om op nieuw zijn overheersende invloed aan de andere communistische partijen op te leggen, afkeurde. Men denkt, dat Mao tegen Ochab gezegd heeft, dat de Polen absoluut moeten streven naar een autonome bin nenlandse politiek en hun eigen socia listische stelsel moeten ontwikkelen, zo als Joegoslavië dit heeft gedaan, meldt het blad. France Soir heeft 'al eerder groot nieuws van achter het ijzeren gordijn gebracht. Zo bijvoorbeeld de ontbinding van de Kominform, De organisatoren van de plechtigheid, waarbij op 23 oktober in Washington de Nederlandse „Willem de Zwijger- prijs" voor journalistiek zal worden uit gereikt door Z.TLH. prins Bemhard, hebben aan United Press meegedeeld dat zij pogingen doen, een ontmoeting te bewerkstelligen tussen Dulles, Se Amerikaanse minister van Buitenland se Zaken, en Z.K.H. prins Bernhard, Men meent dat een dergelijke-:- ont moeting de Amerikaans-Nederlandse be trekkingen, die enigszins zijn geschaad door de mislukte! luchtvaartbesprekin gen, zeer ten goéde komen. Eet. thuis Mevrouw Melinda Richards uit Gouverneur heeft haar 101ste geboortedag gevierd. Zij schrijft haar ouderdom toe aan het feit dat zij nog nooit in een restaurant- heeft gegeten. (Van een onzer verslaggevers) Bö Noord-Bergum op de rijksstraatweg LeeuwardenGroningen, even voorbij het kruispunt Quatre Bras, zijn dinsdagavond om streeks acht uur drie personen om het leven gekomen bij een ernstige aanrijding. Een vierde persoon werd zeer zwaar gewond en overleed later WmVRMMIHPMRPH ÉÉÉjMittij Wmmmm N Weersverwachting, geldig tot donderdagavond: TOENEMENDE REGENKANSEN Aanvankelijk opklaringen, later weer toenemende bewolking gevolgd door regen. Tijdelijk afnemende, later weer matig of krachtig en langs de kust mo gelijk tot hard toenemende wind tussen West en Zuid. Lagere temperaturen. ZON EN MAAN 18 okt. Zon'op 7.12, onder 17.42; maan op 16.51, onder 05.45. <0- o Hoofdredacteur; Dr. 1. A. H. J. S. BRUINS SLOT O O Naar wij van bevoegde zijde verne men ligt het in het voornemen van H, M. de Koningin, nu de kabinetscrisis ten einde is, binnenkort een korte vat kantie buitenslands te nemen. Het zou in de bedoeling van H.M. lig gen enige tijd op Sicilië te vertoeven. Het tijdstip van vertrek en de verblijf plaats staan nog niet vast. De Rijksvoorlichtingsdienst deelt hét volgende mede: „In De Telegraaf" van 16 oktober 1956 staat een artikel, waarin ernstige kritiek wordt geuit op het beleid van de vorige minister van Buitenlandse Zaken mr. J. W. Beyen met betrekking tot een met de hoofdredacteuren der Nederlandse bladen op 8 juni 1956 ge houden vertrouwelijke bespreking- Naar aanleiding hiervan deelt de R.V.D. mede, dat bedoelde conferentie door minister Beyen is gehouden -in overleg met de minister-president, ten einde de hoofdredacteuren der 'Neder landse pers voor te bereiden op te ver wachten publikaties in de buitenlandse pers. Het toenmalige kabinet heeft zich met deze zaak beziggehouden naar aan leiding van mededelingen als thans in „De Telegraaf" zijn opgenomen en heeft daartegenover als zijn vaste over tuiging gesteld, dat minister Beyeri. evenals net gehele kabinet, alles heeft gedaan om Hare Majesteit de Koningin tegen onrechtvaardige aanvallen te be schermen." Na aankomst van de hoge gasten iiit Liberia en HM. de Koningin aan boord van Hr. Ms. kruiser „De Ruyter" inspecteerden president Tubman en Hare Majesteit de erewacht. Op de.foto ziet men van voor naar achter) HM. de Koningin, Z. E. William V. S. Tubman, President van de Republiek Liberia, zijn. adjudant Brigade Generaal John H. Dickerson en Generaal Majoor C. F. Pahud de Mortanges. (Van onze Haagse redacteur) In een begrotingswijzigingsvoorstel deelt de minister va - n O. K. en W. mede dat de netto opbrengst van de luisterbijdragen,, welke* bestemd is voor de radio-omroep over 1955 ongeveer 23.943.890 heeft bedragen. Geraamd werd oorspronkelijk een be drag van ƒ24.223.890. Door deze min dere ontvangst moet hét vóór nieuw bouw te ^reserveren bedrag met ƒ280.000 verminderd worden T; De vrachtauto van de fa. W. van Achteren uit Oude Pekela was gela den met papierrollen, onderweg van Wormerveer naar Oude Pekela, toen de -chauffeur merkte dat door het door branden van een zekering de verlich ting niet meer werkte. Toen hij stopte zag hij in de achteruitkijkspiegel een auto naderen. Om de auto te waarschu wen rende hij naar de achterzijde van de vrachtauto, doch het was te laat: de personenauto reed in volle-vaart te gen zijn wagen en verdween er gedeel telijk onder, Toen de Koninklijke auto's, voorafgegaan door een escorte van de 'Rijkspoltitie arriveerden, steeg een luid en langdurig gejuich op. De Rot terdamse verkeerspolitie nam snel de taak over van de Rijkspolitie en daarop ging de stoet in de richting van de Coolsingel. President en Koningin wuifden hartelijk naar de toeschouwers langs de wegen en naar de velen, die vanuit de huizen, kantoren en gebouxoen de hoge gasten een welkom toeriepen in de Maasstad. De Nederlandse driekleur wapperde overal in de felle herfstwijid, en een kleurrijk schouwspel bood de haven, waar tientallen schepen gepavoiseerd waren. Op het bordes van het stadhuis wa ren de burgemeester van Rotterdam, mr. G. E. van Walsum, de commis saris van de Koningin in de provin cie Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz en de Kamerheer in Buitengewone Dienst van. Hare Majesteit,' mr.'K, P. van der Mandele, ter begroeting Aan wezig. Ook stonden daar de 10-jarige Do- nalda Meertens, dochtertje van de wethouder voor Openbare Werken, en de 11-jarige Joy van der Vlerk, dochtertje van de wethouder voor On derwijs en Volksontwikkeling. Zij bo- President Tubman en H.M. de Koningin inspecteerden de ereuacht van het Korps Mariniers voor het stadhuis te Rotterdam. i-wm r fvr- den koningin Juliana,mevrouw Tub man, prinses Beatrix en mevrouw R. Tolbert, echtgenote van de vice-presi dent van Liberia, bloemen aan. De vele toeschouwers op de Cool singel verdrongen zich achter de hekken, die een brede afzetting vormden voor het raadhuis. Iedereen wilde een glimp opvangen van de hoge bezoekers en het kostte de Rot terdamse politie-mannen hier en daar veel inspanning om de menigte in be dwang te houden. Na de officiële begroeting werd de erewacht geïnspecteerd. Deze bestond uit een detachement van het Korps Ma riniers, met vaandei en de Mariniers kapel, onder commando van de majoor der Mariniers G. P. Giesberts. Na af loop hiervan wendden de president en de Koningin zich naar het saamgepakte publiek. Dat was het ogenblik, waarop de belangstellenden him enthousiasme konden kenbaar maken. „Leve de Ko ningin, leve de president", zo klonk het in koor over de Coolsingel. Het hoge gezelschap trad daarna het stadhuis binnen. In de Burgerzaal wa ren de' leden.y£rkhet; collége,.van B._en W. én hun dames aanwezig! de leden van de gemeenteraad, alsmede de con sul-generaal van Liberia, de heer 'C. van Heusden en de consul van Liberia, dè heer L. P. Huigens. Zij'werden allen aan de president voorgesteld. -4 Burgemeester Van Walsum richt te zich hier in een korte refte tot de hoge gasten., De burgemeester sprak'zijn vreugde uit over. de aanwezigheid van de pra- sident. „Voor ons is het een grote eer U vandaag het herstel te mogen tonen van de verwoeste stad", aldus spr. Na het voorstellen onderhield de vor-.; stin zich met enkele leden van dé ge meenteraad. Bij het orgel hadden de jeugdige gasten uit Liberia plaats ge-, nomen. -Vol aandacht sloegen de kinde ren de verrichtingen in de Burgerzaal gade. De jeugdige Liberiaanse bezoekers had' den een plaats gevonden bij het orgel in de Burgerzaal. Met gespannen aan- dacht volgden de kinderen de plechtig' heid in de zaal. De Nederlandse soldaten boden (in mei 1940) veel krachtiger verzet dan wij verwacht hadden, zo schreef Hitier op 25 mei 1940 in een brief aan Mussolini, waarin hij zijn mening gaf over de Nederlandse, Belgische, Franse en Engelse soldaten. „Veel Nederlandse eenheden vochten bijzonder dapper. Zij hadden ech-T ter geen passende opleiding gehad en misten oorlogservaring. Daardoor konden zij over het algemeen worden overwonnen door Duitse troepen die dikwijls numeriek zwakker waren", aldus Hitiers brief, die maandag in Londen is gepubliceerd samen met een aantal andere documenten over de Duitse buitenlandse politiek tijdens de oorlog. De publikatie geschiedde door de Britse regering, in samenwerking met de Ver, Staten en Frankrijk.' Ook de Belgische soldaten vochtèn over het algemeen zeer dapper, zo ver volgde Hitier zijn brief. De oorlogs ervaring van de Belgische soldaat is aanzienlijk groter dan die van de Neder landse. In het begin was de Belgische vasthoudendheid verbazend, doch zij gaat zienderogen achteruit, nu de Belgische soldaat beseft dat hij voor namelijk de Britse terugtocht, als die al mogelijk is, moet dekken (de strijd in België duurde op 25 mei nog voort). De waarde van de Franse troepen was volgens Hitier verschillend. Er waren zeer goede en zeer slechte eenheden aan het front. Over het algemeen waren de actieve divisies veel beter dan 'dé troepen uit de reserve. Wat de Britse soldaat betrof ver klaarde Hitier, dat hij „armzalig ge leid" werd. Mussolini las in Rome de brief hardóp voor, in tegenwoordigheid van de Duitse ambassadeur in Rome, Mackensen. DeZ® verklaarde later, dat de Duce hard ge- lachen had, toen hij Hitiers opvatting over de Britse soldaten las.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1