Sparen heeft zin Nagy belooft vertrek HELE REGIMENTEN OVERGELOPEN D Wanhopige oproep tot rebellen Legerofficieren veili gh eidspolitie Franse troepen slaags met Tune Koning Hoessein van Jordanië bij aanslag vermoord Pil silt iiiifÉfilif' „Gebeurtenissen zijn onbeschrijfelijk" Straaljager getroffen door eigen granaten Loehis in Djakarta voor de rechter Interventie van de Ver. Staten Grote staking in Marokko Polder valt droog ™Wè8èê Weer overzicht VRIJDAG 26 OKTOBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3522 'Jfb, A .P.-correspondent meldt uit Hongarije AAN ALGERIJNSE GRENS: më Mr. Struycken zaterdag naar Nederland afnemend buiig. O O o E opstand in de Hongaarse hoofdstad Boeda pest is nog in volle gang. Dit ondanks de be lofte van de nieuwe premier, Imre Nagy, dat hij onmiddellijk met Rusland over terugtrekking van alle Russische bezettingstroepen zal onderhan delen indien de strijd wordt gestaakt. Russische en Hongaarse soldaten deden vanmor gen krachtige aanvallen om de opstand te on derdrukken. Men neemt aan, dat er verscheidene duizenden doden gevallen zijn. Dit was het laatste bericht, dat uit de Hongaar se hoofdstad ontvangen is. Het werd verzonden door de correspondent van A.P., Endre Marton, voordat de telegrafische verbinding, die hij enige tijd met Wenen had onderhouden, verbroken werd. Radio-Boedapest deelde mede, dat de bewoners van de stad van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's mid dags op straat mogen. De radio voegde hier echter aan toe, dat „iedereen, die wapens draagt zal wor den doodgeschoten". Het onafhankelijke Weense avondblad Neuer Kurier meent te weten dat in .Boedapest een voorlopige revolutionaire regering is gevormd. Volgens dit blad heeft een officier donderdagavond door een „defensie-comité" van deze regering ondertekende vlugschriften van het balkon van de legerdrukkerij te Boédapest geworpen. De vlugschriften bevatten een verzekering van de „revolutionaire rege ring" dat „de zaak van de Hongaarse onafhankelijkheid en vrijheid zal zegevieren". Het centrale comité van de Hongaarse communistische partij is volgens radio-Boedapest op het ogenblik in vergadering bijeen en zal tegen de avond belangrijke beslissingen nemen. Het plein tegenover het parlementsgebouw is gistermorgen een slagveld geworden, toen een Russische tank het vuur opende op enkelé duizenden vreedzame demonstranten, wier enige wapens Hongaarse vlaggen waren. Berichten uit andere delen van de stad maken melding van soortgelijke feiten. Vernomen wordt dat vier regimenten Hongaarse soldaten naar de opstandelingen zijn overgelopen, pit zou dan een antwoord kunnen zijn op de Vraag hoe de rebellen aan hun' wapens Jcijn gekomen-1-. Ooggetuigeverslag u3 if m 0 Zie verder pagina 3 Tegenspraak Desgevraagd werd ons van be voegde zijde meegedeeld, dat via Wenen werd vernomen, dat alle Nederlanders te .Boedapest in goe de welstand verkeren. mmm llilllfli Loopgraven Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygenspïein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm, Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 382569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week, 2.48 per maand 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot zaterdagavond. Wisselend bewolkt en minder buien. Vannacht plaat selijk lichte nachtvorst en hier en daar mistbanken. Morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Matige tot zwakke wind uit noordelijke rich tingen. ZON EN MAAN 2? okt. Zon op 7.28. onder 17.23; maan op onder 14.21. Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HET is sin-is .ueidene gewoonte gedurende de jaren laatste week van oktober een bijzondere pro paganda te maken voor het sparen. De oorsprong van dat gebruik moet men zoeken in het jaar 1924 toen te Milaan een internationaal congres van spaarbanken werd gehouden. Op dat congres werd besloten elk jaar op de laatste dag van oktober een wereld- spaardag te hemden. Nu was die datum niet erg geluk kig gekozen. Op de 31-ste oktober zijn er belangrijker dingen om aan te den ken. Wij stemmen dan ook in met degenen, die op deze dr.g op het feit van de Kerkhervorming de volle na druk willen laten vallen. Er is reeds een streven merkbaar bij de spaarbanken zelf om het accent van de spaarpropaganda te verschui ven naar de laatste week van okto ber, dan wel op de dag voorafgaande aan die waarop wij gedenken dat Luther zijn beroemde stellingen aan de slotkapel van Wittenberg sloeg. ■EN zou de vraag kunnen stellen {VI of het eigenlijk nog we! nodig is. dat er zoveel propaganda voor het sparen wordt gemaakt. Volgens de gegevens verstrekt door de Nederlandse spaarbanken zelf, hebben immers tegen de 8 miljoen in woners van ons land reeds een spaar rekening. Het lijkt er dus op alsof zo langzamerhand het terrein wel onge veer afgegraasd is. Toch kan men zich hier gemakke lijk vergissen. Ongetwijfeld zijn er nog zeer velen, die zich over da toe komst weinig zorgen maken en min of meer van de hand in de tand le ven. Voor dezulken is het nuttig en nodig dat zij zich bij gelegenheid van een wereldspaardag of een wereld- spaarweek nog eens afvragen of zij met enig overleg toch niet regelma tig iets apart zouden kunnen leggen. Er is de laatste maanden veel te doen geweest over de bezitsvorming. Wij hopen daaraan binnenkort en kele beschouwingen te wijden, maar hier kunnen wij toch wel vast uitspre ken, dat wanneer er ooit iets van be zitsvorming individueel terecht zal ko- 'men, dat moet gaan langs de weg van nijvere arbeid en van" sparen. Sparen is niet zo gemakkelijk als het lijkt. Een zekere mate van zelf beheersing is nodig om het doel te bereiken dat men zich heeft gesteld. De verleiding om het voor iets anders '"tè gebruiken zal- men moeten kunner weerstaan. Sparen heeft dus ook betekenis vooi de vorming van het karakfer en het stalen van de wil, doordat men zich tij delijk bepaalde genoegens ontzegt. «YflE door sparen erin geslaagd is W iets over te houden, al is dat be zit slechts bescheiden ,staat anders in het leven dan degene die zich over een kwade dag of eventuele tegenslag geen zorgen maakt. Enig financieel bezit, al 1» het slechts enkele honderden guldens, geeft de mens een gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid. En deze waar den zijn van gans andere'aard dan het gevoel, dat de sociale voorzieningen in geval van ziekte e.d. wel uitkomst zul len bieden, welke voorzieningen toch altijd een collectieve inslag dragen en vaak van beperkte aard zijn. Wie spaart, al is het wekelijks of maandelijks slechts een bescheiden bedrag, kan een stootje opvangen. Hij staat niet. direct onthand als er hem iets in het leven tegenloopt. En daarom blijft het maken van pro paganda voor het sparen zeKer zinvo Sparen is nog altijd beter dan kopen op afbetaling, al zouden wij het laatste onder bepaalde omstandigheden zeker niet willen veroordelen. Vooral voor de jeugd i3 het van be lang, dat zij vroeg leert sparen. Hoe gemakkelijk geven oudere jongelui vaak het geld uit voor allerlei genoe gens die vlak voor de hand liggen en die toch vaak van zo weinig blijvende waarde zijn. Vandaar dat een goe e opvoeding er steeds weer op uit is de jeugd te leren op verstandige wijze met het ontvangen of verdiende geld om te gaan. Ook daarin ligt een stuk volkskracht verborgen, die in de toe komst ongetwijfeld haar rente wel zal opbrengen. stand -m pem neer te leggen en "de nieuwe IV Il Lai QT1 TA7"Q C 111 regering te steunen. Hij beloofde i7lUVU ICA1.A VV Cl O 111 dat „zodra de orde hersteld is, de Russische troepen, die door onze regering te hulp zijn geroepen, terug CST getrokken zullen worden". Klaarblijkelijk betekende dit dat de Russische troepen, tanks en vlieg tuigen op hun basissen zullen terug keren, zodra de opstand is afgelopen. Premier Nagy deed in een radio rede een beroep op de opstandige studenten en arbeiders om de wa- s'. :"i5 L- - - - Do hangbrug over de. Donau, die hel centrum van het oude Pent met Boeda verbindt. Op deze brug teerden dezer dagen rertwede gevechten geleverd. Een As«.-Press-correspondent meldde uit Boedapest: Urenlang heeft een menigte donderdag de Britse en Amerikaanse legaties bele- gerd en de Britse gezant L. A. C. Fry en de Amerikaanse zaakgelastigde Spencer Barnes moesten de menigte toespreken om de mensen te kalmeren. Beiden heb ben rapport uitgebracht aan hun rege ring. Het deel van de binnenstad, waar de gevechten dinsdagavond en woensdag middag het zwaarst zijn geweest, is rondom het radiostation gelegen. Toen ik hier donderdagavond kwam was aueï rustig. Maar er was meer leven op drie kilo meter afstand op het Marx-plcin by het Westerspoorstation. Daar staat de druk kerij van de Rode Ster. Des ochtends hadden Hongaarse troepen dit gebouw bezet, nadat zij de veiligheidspolitie (AVH) er uit hadden verdreven. Om ongeveer zes uur 's avonds, toen ik er was, stonden er 2000 enthousiaste Hongaren, die zich niets hadden aange trokken van het uitgaansverbod. Zij juichten elke keer, dat er een leger officier op het balkon verscheen, die pakken pamfletten naar beneden wierp. In de pamfletten, die ondertekend waren met „Nieuwe voorlopige revolu- tionnaire defensiecommissie", was o.a. te lezen: „Wij zweren plechtig op de lijken van onze martelaren, dat de zaak van de Hongaarse onafhankelijkheid en vrijheid zal overwinnincn". Verder werd geelst, dat de overeen komst van Warschau onmiddellijk zou worden geannuleerd, dat het leger de taak zou overnemen voor het bewaren van de orde zolang de veiligheidspolitie niet ontwapend is en het gevaar van bloedvergieten bleef voortduren. In het pamflet wordt verder gezegd, dat de demonstraties voortgang blijven vinden, maar tevens wordt toegezegd, dat er niet meer zal worden gevochten. HOflrCAR'JE JOEGO* SLAVIC Het onafhankelijke Weense avond blad „Bildtelegraf" publiceert een oog getuige-verslag van een Zwitserse reizi ger, die donderdag uit Boedapest terug keerde. De man vertelde: „Ik heb met mijn eigen ogen gezien dat men twin tig opstandelingenleiders aan vlagge masten en lantaarnpalen op dc prome nade langs de Donau heeft opgehangen. De gebeurtenissen in Hongarije zijn met geen pen te beschrijven. De werke lijkheid overtreft de stoutste verbeel ding. Mensen werden samengedreven en ter plaatse terechtgesteld. Opstande lingen. die het radio-station van Boeda pest bezet hadden, zijn uit de ramen van de vierde verdieping gegooid". De Zwitser vervolgde: „Maar ook de opstandelingen zijn genadeloos als ze even ergens de baas zijn. Ik heb ook gezien dat Sowjet-soldaten werden op gehangen, Ik geloof dat als er geen hulp van buiten komt de opstandelin gen verloren zijn. Het Hongaarse volk moet dan een bloedrechtspraak tegemoet zien zoals het nog niet gekend heeft. In Boedapest zagen we twaalf uitgebrande Sowjet-tanks". Z.K.H. prins Bcrnhard hee.jt een twee daags' onofficieel bezoek gebracht aan de. Atlantische vloot van de Verenigde Staten. De Prins steeg van het vliegveld bij Jacksonville in een Thunder Fighter op om zich naar het vliegdekschip „Uss Forrestal" te begeven. De Amerikaanse Marine heeft giste ren bekendgemaakt, dat een nieuwe straaljager van de marine, de Grum man F-ll-F-1, vorige maand tijdens een proefvlucht getroffen is door de mitrail leurgranaten, die het enkele seconden tevoren had afgeschoten, en in feite zichzelf neerschoot. De testvlieger Tom Attridge vloog bo ven de Atlantische Oceaan bij Long Island om vier nieuwe 20 mm kanon nen te proberen. Op een hoogte van ruim vierduizend meter gaf hij een vuurstoot, terwijl hij roet een snelheid van 1.350 kilometer per uur vloog, tege lijkertijd gaf hij de straaljager een lichte benedenwaartse beweging en onge veer vier kilometer verder werd hij ge troffen door de granaten, die hij had afgeschoten en die zich aanvankelijk 550 meter per seconde sneller dan het vliegtuig hadden voortbewogen, doch snel vaart hadden verloren en in een vallende beweging waren overgegaan Attridge dacht eerst, dat een vogel tegen zijn toestel was gevlogen, en vond het veiliger naar het vliegveld terug te keren. Even iater evenwel sloeg de mo tor af en hij moest een noodlanding maken in een bos op een kilometer af stand van het vliegveld. Attridge be landde met een gebroken been en drie gebroken ruggewervels in een hospitaal, Daarna 2^u. Nagy onderhandelingen; beginnen 'met'- Moèkoü om de vier of vijf Sow jet-divisies in Hongarije naar Rusland te doen terugkeren. In een uitzending, die te Parijs is opgevangen, heeft een omroepstation van „De bevrijdingsraden van het Hongaarse volk" aan de Hongaarse regering verzocht de primaat van Hongarije, kardinaal Mindszenty, in vrijheid te stellen èn in zijn diocese Esztergom te herinstalleren als bewijs dat de politiek van de huidige leiders werkelijk is gewijzigd.. Dit is de eer ste keer dat dit station is opgevangen. Klaarblijkelijk om peiling en ont dekking tegen te-gaan, verandert het station voortdurend zijn golflengte. In de uitzending drong men bij de Hongaarse arbeiders ook op een algemene staking aan. Nagy beloofde het Hongaarse volk, dat Hongarije in de toekomstige betrek kingen met (Rusland zou staan op „vol ledige nationale onafhankelijkheid en gelijkheid op vriendschappelijke basis". Dit betekende, dat hij de lijn van Tito en Gcmoelka volgt die eveneens ge streefd hebben naar „een onafhankelijke weg naar socialisme". Maar Gomoelka, de „nationale com munist" - en nieuwe partijleider in Po len, heeft verklaard dat een onmiddel lijk vertrek van de Sowjets niet moge lijk is vanwege de westelijke basissen in Duitsland. Wensen de Hongaarse leiders de verwezenlijking van hun be loften,'dan zullen zij moeten proberen een herziening te verkrijgen van het militaire pact van'Warschau, krachtens hetwelk de Russen in Hongarije zijn. En of het Kremlin dit zal toestaan, is een andere zaak. Driehonderd journalisten en belang stellenden verdrongen zich gisteren in de zaal waar de districtsrechtbank van Djakarta de zaak behandelde van de hoofdredacteur van „Indonesia Raya", Mochtar Loebls, die gedagvaard is wegens belediging van regeringsautori teiten. Loebis is een van de vooraanstaande figuren uit de „kruisvaart"1 tegen de pers- breidel die het Indonesische leger heeft aangekondigd. Het is niet uitgesloten dat de Ame rikaanse regering een krachtig pro test zal laten horen tegen het optre den van de Russische troepen in Hongarije. Groepen demonstranten deden gisteravond in Boedapest een beroep op de Amerikaanse zaakgelas tigde om interventie van zijn rege ring te verzoeken. Eisenhower heeft tegen hedenmiddag de nationale veiligheidsraad bijeenge roepen om de situatie te bespreken en na te gaan, welke maatregelen Amerr-' ka kan nemén in het belang van het" Hongaarse' volk. Ongetwijfeld zullen de diplomatieke rapporten uit Boedapest bij deze con ferentie van grote betekeniszijn. Premier Habib Bourguiba heeft gis teravond in 't parlement medegedeeld, dat gevechten uitgebroken zijn tussen Franse en Tunesische troepen langs de Algerijnse grenst 'Tunesische minister van Voor lichting, Bechir Ben Yahmed, heeft verklaard, dat de regering haar kleine leger opdracht heeft gegeven elke Franse poging om uit Algerije In Parijs werd hedenmiddag mede gedeeld, dat de Jordaanse koning Hoessein vandaag bij een aanslag om liet leven is gekomen, zo meldt.Uni ted Press. Bijzonderheden over de aanslag ontbreken nog. Hoessein heeft vanaf 1952 gere geerd. Hij volgde toen zijn vader, koning Abdoellah op, die eveneens bij een aanslag werd vermoord. Hoessein stond de laatste tijd in het nieuws, omdat hij weigerde met Enge land, waar hij zijn opleiding heeft ge had, te breken. Het is niet onwaar schijnlijk, dat dezelfde krachten, die destijds zijn vader naar het leven stonden, ook de aanslag op hem heb ben voorbereid. Hij was voor de heethoofdige Ara bische leiders, altijd een groot vraag teken, omdat zij nimmer wisten of Hoessein bereid was definitief met het Westen te breken. Een woordvoerder van het paleis in< Amman heeft vanmiddag medege deeld, dat de koning de gehele dag in het paleis is geweest en dat geruch ten, die over hem werden verspreid volkomen uit de lucht zijn gegrepen. Hij is niet vermoord, aldus de woord voerder. MM In de buurt tan Elbtirg is rut reeds duidelijk hel resultaat te merken van het machtige werk, dat de gemalen rond om Oostelijk Flevoland hebben onder nomen. Het droogpompen van een nieuw stille Nederland. Op vele plaatsen zijn reeds grote oppervlakten drooggevallen. «•"MS*; s» WÊÊÊmkt Sss&sys TTVritWii.) de grens te overschrijden, te weer- staan en de Tunesische grensposten tot alle prijs te behouden. In een communiqué wordt meegedeeld; dat. vele Tunesiërs gewónd werden, toen een Frans militair konvooi uit Algerije zich met geweld een weg baande over een wegversperring. In Parijs heeft minister van de strijd krachten Max Le jeune meegedeeld, dat onderdelen van de Franse Elfde Divisie van Tunesië naar Algerije werden over gebracht Hij ontkende echter, dat er .ge vochten was.- - De Tunesische regering heeft gister avond bekend gemaakt, dat de bevolking van Tunis loopgraven aanlegt en barri cades opwerpt langs de grens om te voorkomen dat de Franse troepen uit Algerijebinnendringen. De Marokkaanse regering heeft be sloten haar ambassadeur uit Parijs terug te roepen, vermoedelijk uit protest tegen de arrestatie van vijf Algerijnse rebellen leiders. Trein-, vliegtuig- en telefoonverbin dingen waren gisteren in vrijwel geheel Marokko verbroken door de- 24-uurs proteststaking van de 49.000 Fransen die tot het Marokkaanse ambtenaren korps behoren. Er werd gestaakt uit. protest tegen de bloedige relletjes die de vorige dagen in het gebied van Meknes aan meer. dan 50 Europeanen het leven hebben gekost Franse ambtenaren te Algiers, die de vijf aangehouden. Algerijnse rebellenlei ders ondervragen en in beslag genomen documenten bestuderen, zijn tot de con clusie gekomen, dat de wapens die vorige week gevonden zijn aan boord van het jacht „Athos", misschien bestemd waren voor een grootscheepse aanval op de stad Tlemcen en vestiging van een opstandelingenregering op Algerijnss bodem, aldus is donderdag te Algiers vernomen. Het pas gekozen Huis van Afgevaar digden in Jordanië heeft met algemene stemmen besloten de nieuwe regering, zodra die gevormd is, te verzoeken de ambassadeur uit Parijs terug te roepen uit protest tegen de arrestatie van de vijf Algerijnse verzetsleiders. De gouverneur van de Nederlandse Antillen, mr. A. A. M. Struycken, die tot minister van Binnenlandse Zaken, P.B.O. en Bezitsvorming is benoemd, heeft woensdagavond in Willemstad een afscheidsreceptie gehouden. De receptie werd zeer druk bezocht. Mr. Struycken' vertrekt zaterdag naar Nederland. DE BILT, vrijdag 10 uur. Het depressiegebied boven Scandinavië en het aangrenzend zeegebied is de af gelopen 24 uur snel in betekenis afge nomen. een trogvormige randstorïng trok daarbij in Zuidoostelijke richting over de Noordzee. Deze veroorzaakte in ons land veel buien, welke plaatselijk van onweer of hagel vergezeld gingen. Woensdrecht meldde vrijdagmorgen 22 mm neerslag. In de over ons land stro mende polaire lucht daalde tijdens op klaringen de temperatuur plaatselijk tot 3 graden. Kouder was het op vele plaat sen in Schotland en Engeland waar min der wind was en de opklaringen langer duurden. Hier daar kwam de tempera tuur zelfs even onder nul. Deze zone. waarin minder wind voorkomt zal zich in de nacht van vrijdag op zaterdag ook over ons land uitbreiden waardoor de kans op nachtvorst tamelijk groot wordt. Een nieuwe diepe depressie trekt langs de Zuidkant van het Groenlandse plateau in Noordoostelijke richting. Deze zal vermoedelijk in deze koers volharden waardoor de drukstijgingen boven Scan dinavië en het Noordzeegebied ook de komende 24 uur voortgang zullen vinden en de kans op buien snel afneemt. V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1