Staking legt spoorwegen lam BOEREN NEMEN DE WAPENS OP Beloften regering baten niet Ook Russische overlopers Nederlander op Schiphol) over de Hongaarse opstand Eigen regering Na bezinning werken aan positieve taakvervulling Band tussen Oranje en volk Iberico" Hoek aan de grond van Holland I I i s f 1 1 s VEERTIENDE JAARGANG No. 3523 Algemeen politiek debat Sowjetversterkingen met vliegtuigen naar Hongarije? Df. W. P. Berghuis tot A.R. Partij-Convent): Onjuist verwijt Straks komt Sint Hulp van scholen gevraagd W eeroverzicht Geen direct gevaar meer aanwezig NOORDERLICHT waargenomen m m m ?t r >lf 8 ZATERDAG 27 OKTOBER 1956 Weerbericht SQltA' hlijve hecht en ongerept Kleuter verdronken Bewondering voor mevrouw Bouman X li "i m ill -ij m 4, m m Rotterdam: Witto de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehtendienst abonnementen 18.30—19.30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 - Adm. Tel. 114402 Klaehtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per weck, 2.48 per maand 7,40 per kwartaal Losse nummers 15 cent! Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting", geldig tot zondagavond. VRIJ KOUD. Veel bewolking met plaatselijk enige regen. Matige tot krachtige wind tussen noordoost en oost. vrjj koua. ZON EN MAAN 23 okt. zon op 7.30, onder 17.21; maan op 00.56, onder 14.47. 29 okt. Zon op 7.31, onder 17.19: maan op 02.15, onder 15.11. O <o> Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HET debat over de regeringsverkla ring en alles wat daarmee samen hing ditmaal, de formatiecrisis en het nieuwe kabinet, is weet' achter de rug. Het debat heeft aangetoond dat er scherpe politieke tegenstellingen be staan dia door het totstandkomen van dit kabinet met zijn opgelost. Zijn ze verzacht? De minister-president en dat is van zijn kant als voorzitter van een kabinet van gemengde samenstel ling begrijpelijk heeft dat trachten te doen. Immers het kabinet moet re geren, het moet besluitvaardig zijn »n het moet tot besluiten komen zoveel mogelijk in algemene overeenstem ming. En daar past niet bij dat men de tegenstellingen toespitst. In tal van zaken die belangrijk zijn moet de regering naar standpunt nog bepalen. Terecht schreef dan ook het „Friesch Dagblad" dat de regeringsver klaring tegelijkertijd veelzeggend en nietszeggend is. De regeringsverkla ring bevat materiaal in overvloed en richtlijnen die algemeen gehouden zijn Maar wat het beleid zal zijn zullen we straks nog moeten merken Intussen staan we voor het feit dat deze situatie het gevolg is van de poli tieke meningsverschillen, die zich heb ben geopenbaard. Die meningsverschil len zijn in de loop der jaren scherper geworden. Wel heeft men telkens ge probeerd daar in die zin overheen te komen dat men zocht naar een voor ieder aanvaardbaar compromis voor het regeerbeleid en dat is ook vaak gelukt, maar de,ervaring leert tevens dat de druk der principiële tegenstel lingen en de trekkracht van aan elkaar tegenovergestelde idealen het vinden van overeenstemming hoe langer hoe moeilijker maken en de compromissen "aomtijds hoe 'nngor hoe minder ver teerbaar. V j-v AAROM zou het een tieel wat zui- fU verder politieke sfeer geschapen hebben indien wij nu eer kabinet zou den hebben gekregen dat niet over de grootste tegenstellingen, maar over de kleinste tegenstellingen heen gebouwd was. Dat was echter onbereikbaar en der halve zijn we m een noodsituatie te rechtgekomen. Want er moest een ka binet zijn, omdat het land geregeerd moet worden. Daar hebben wij dan ook bewust aan meegewerkt De ons geestverwante ministers zitten dan ook bepaald niet tegen de wil van hun geestverwanten in dit kabinet En zij zullen er een zware taak hebben. Want bü de vaststelling van het kabinets beleid rust op ben een zware verant woordelijkheid, een verantwoordelijk heid die zij met niemand kunnen de len. omdat geen anderen dan de mi nisters in het programma van het kab'i- net gekend zijn en gekend worden. De verantwoordelijkheid van de mi nisters bij het vaststellen, en van de Kamer en de politieke groepen daarin bij het beoordelen van het beleid is deswege groot. Men heeft te mak.n met vrijheid over en weer. Maar het is geen vrij heid waarin men zich m?ar kan uitle ven. Want we hebben er mee te reke nen dat dit kabinet uit nood gebeten is. TOCH is het noodzakelijk dat deze toestand niet leidt tot verdoeze ling van tegenstellingen. We hebben er herwaar tegen om deze noodsituatie maar als normaal of als ideaal te be schouwen. En een eerste voorwaarde om er In te slagen om aan een derge lijke voorstelling te ontkomen is het zo sterk mogelijk beklemtonen van de zelfstandigheid van het kabinet en van de zelfstandigheid van de kamers. De gedachte dat dit kabinet nu op de een of andere manier „ons" kabi net is, moet ondanks het feit dat er door ons zeer gewaardeerde en be kwame geestverwanten in zitten, wor den verworpen. Niet omdat we zoals „Het Parool" schreef, tegelijkertijd regeringspartij en oppositie willen zijn. Dat is een standpunt dat we in het verleden meer dan eens de P.v.d.A. hebben zien innemen. Maar we hebben noch een formele, Dh opstand van Boedapest heeft zich gisteren blijkbaar tot heel Hongarije uitgebreid. Boe ren hebben zich bij de rebellen aangesloten en overal zijn fabrieks- en spoorwegarbeiders in staking gegaan. Westelijk Hongarije is volgens rei zigers in handen van de opstandelingen. De spoorwegarbeiders hebben de rode ster van hun petten gerukt en verklaard, dat zij pas weer aan bet werk zullen gaan als de laatste Rus het land verlaten heeft. Het gehele Hongaarse spoor wegverkeer schijnt te zijn lamgelegd, behalve waar Russische en Hongaarse soldaten de treinen kon den dwingen te rijden om troepen te vervoeren. Radio-Boedapest heeft tevens aangekondigd, dat een delegatie van arbeiders gesproken heeft met premier Nagy en hem een lijst met 21 politieke en sociale eisen heeft overhandigd. Hieronder be vindt zich een eis voor een openbaar proces tegen de gearresteerde voormalige minister van Defensie, generaal Mihalai Farkas, en „andere medeplichtigen" uit de zuiveringsperiode ten tijde van Stalin. Premier Nagy heeft vorens radio-Boedapest alle eisen als gerechtvaardigd erkend, en beloofd dat zij in het program van de nieuwe regering zullen worden opgenomen. Radio-Boedapest heeft gistermiddag een nieuwe oproep van het communistische partijbestuur uit gezonden. Allen die vóór 's avonds *ien uur de wapenen zouden neerleggen, zouden vrijuit gaan. Er werd een nieuwe nationalistische regering onder premier Nagy beloofd, waarin ook niet-communis ten zouden zitten. Er zouden arbeidsraden worden gevormd om loonsverhogingen uit te werken. Zodra de gevechten afgelopen zijn, zou met de Russen worden onderhandeld over terugtrekking van de Sowjettroepen naar hun basissen. Maar ondanks al deze beloften woedde de strijd ook na het aflopen van het ultimatum onverminderd voort. Men spreekt al van 10.000 doden. Het centrale comité van de Hongaarse (com munistische) Arbeiderspartij heeft vrijdag bekend gemaakt, dat er alleen bij de onlusten te Boedapest verscheidene honderden personen zijn gedood en verscheidene duizenden gewond, aldus het Hon gaarse Persbureau M.TX tairen de party gekozen van de Hon gaarse opstandelingen en ztch aangeslo ten bü een contra-revolutionaire rege ring; die in Noordoost-Hongarije ge vormd zou zijn. 0 Zie verder pagina 3 Naar bet schijnt, zijn de opstandelin gen bezig, aiie grote verbindingen tassen Boedapest en het Westen af te mijden. Volgens onbevestigde berichten bevindt het radiostation van Gyoer zich in han den der opstandelingen. Be grote verbindingswegen blijken ta melijk stevig In handen van de opstan delingen te zlfn, dte tal van wegversper ringen hebben opgeworpen. Drie Belgische diplomaten, die aan de Oostenrijkse grens in Nickelsdorf zijn aangekomen, hebben meegedeeld dat ge heel West-Hongarije in handen van de opstandelingen is. De diplomaten hebben verklaard, dat gistermorgen in Boeda pest de doden en stervenden overal ir. de straten lagen. noch een gevoelsmatige binding aan het kabinet als zodanig. Dat was in 1952 anders. Dr. Schouten verklaarde zich toen aan de „richt lijnen" van dr. Drees gebonden te achten. Thans is niets van dien aard het geval. In en na 1952 was er ondanks de politieke moeilijkheden die er ook toen waren om tot elkaar te komen, ten slotte toch een bewust gewilde en beoogde brede-basis- samenwerking in het parlement, althans van onze kant. Bij de P.v.d.A. was zij vaak ver te zoeken. Maar die is er thans aan onze kant niet. De parlementaire geschiedenis sinds 1952, de verkiezingsstrijd van 1956 en de voortgezette politieke strijd daarna, hebben die onmogelijk gemaakt. Wij behoren alle oog te hebben voor de moeilijkheden, die dat aan onze vrienden in het kabinet biedt. Maar we zullen bij de beoordeling van het kabinetsbeleid allereerst uitgaan van onze beginselen en van de zelfstandig heid die daarvoor noodzakelijk is. De tankt die door de straten ran Boeda pest rijden, brengen niet alleen maar dood en verderfmaar ook verbroedcrina. Op deze foto ziet men een tank van de Russen; er bovenop staan evenwel op standelingendie met de Hongaarse vlag zwaaien. Advertentie Een begrip voor progressieve damesschoenen, Rusland zal wellicht troepenver sterkingen uit de Sowjet-Unie door de lucht naar Hongarije moeten over brengen, indien de strijd zich buiten Boedapest blijft nitbreiden. Dit heb ben Amerikaanse autoriteiten gisteren meegedeeld. Aangenomen wordt volgens deze zegslieden, dat de twéé Sowjetdivi- sies, waarvan men weet dat zij in Hongarije waren vóór de opstand, ver sterkingen nodig hebben Zij zeiden, dat eenheden van het rode leger uit het naburige Roemenië vermoedelijk reeds in de strijd geworpen zijn. Deze autoriteiten verklaarden ver der dat de Sowjets klaarblijkelijk geen enkele van de 22 divisies in Oost-Duitsland naar Hongarije over gebracht hebben. Zij zouden in dat geval door Tsjechoslowakije hebben moeten gaan. Men acht het echter onwaarschijnlijk, dat de Tsjechische regering een dergelijke actie over haar grondgebied zou verwelkomen, vrezend dat dit bij het Tsjechische volk veel bitterheid zal doen ont staan. Dit maakt het waarschijnlijk, aldus deze zegslieden, dat een be roep gedaan zou moeten "worden op luchtlandingstroeoen, tenzij de Rus sische strijdkrachten die reeds in Hongarije zijn er in slagen de op stand spoedig te onderdrukken. Met het KLM-toestel uit Wenen is gisteravond op Schiphol de eerste Ne derlander aangekomen, die in Boeda pest de onlusten heeft meegemaakt. Van maandag tot donderdag was deze Amsterdamse zakenman in de Hon gaarse hoofdstad geweest. Omdat geen enkele instantie hem een veilige reis naar de grens kon garanderen, is hy met een colonne van zes auto's, bemand met Oostenrijkers en begeleid door de Oostenrijkse gezant, meegegaan. Be Nadat de termijn van het ultimatum «Istej-en, verstreken was», deelde de. Hon gaarse radio mee, dat „sommige jonge lui telefonisch geïformeerd hadden, of het, aanfeod.' nog;van krachtwas». „Voor deze mensen herhalen wij het aanbod." De radio deelde verder mee, dat 74 op standelingen 2lch hadden overgegeven en zich onmiddellijk bij de regeringstroepen gevoegd hadden. In de loop van de dag kwamen drie radiostations van de opstandelingen in de lacht. Zij noemen zichzelf „vrijheids radiostations". roepen de Hongaarse ar beiders op tot een algemene staking en eisen de vrijlating van kardinaal Minds- zenty en diesis herstel In het primaat schap van Hongarije. In pamfletten, die door de rebellen zijn verspreid, wordt verder geprocla meerd, dat zü hun eigen „revolutio naire regering" hebben gevormd. Volger» Poolse persberichten nit Hon garije heeft een aantal Russische mill- DB nacht u het onbetwiste eigendom van de slaap, ledereen die dan toch in touw is (en dat zijn nop heel wat men sen) wordt door haar beslopen. Zo geruisloos als een individu dat op fluwelen pantoffels loopt, probeert de slaap de nachtbra kers van goeden wille te over meesteren. Dat is ons wel geble ken. toen wij uw verslaggever en uw fotograaf midden in de nacht uit ons bed stapten om eens een paar van die werkers met eigen ogen te gaan bekijken. De morgenstond heeft goud in de mond, zegt een spreekiooord. Maar persoonlijk is ons dat nu niet direct gebleken. En gelooft u maar niet dat zij, die aan t werk moeten wis de anderen (nog) lekker slapen, ook maar een ogenblik aan goud denken. Op deze foto ziet u er zo een. Nou hij ziet er niet bepaald als een goudzoeker uit. vindt u wel? In onze reportageserie: Voor dag en dauw" vertellen wij u over een aantal mensen, die wer ken als anderen nog slapen. El ders in deze editie vindt u het eersteverhaal: „Wees er als de kippen bij", 99 gezant trachtte onderweg herhaaldelijk de verzekering te krügen, dat men de stoet ongehinderd zou laten passeren, maar niemand kon die zekerheid geven. Op eigen risico heeft men de tocht toen volvoerd en ongehinderd kon het gezelschap na een keer of zeven door Hongaarse soldaten te zijn aangehou den, bij Hegueshalom het veilige nie mandsland bereiken. Radio Wien en vele verslaggevers wachtten daar vluchtelingen en reizi gers op om naar hun ervaringen te vragen. De Nederlander logeerde met ongeveer tien landgenoten in een hotel in de wijk iBuda. Hij had meegemaakt hoe voor het parlementsgebouw Russi sche tanks plotseling op een grote de monstrerende menigte schoten terwijl hij, volgens zijn zeggen, met eigen ogen had gezien dat een bemanning van een Russische tank zich aan de opstande lingen overgaf. Het Nationaal Museum was door brand geheel verwoest, zo "vertelde eje zakenman. Een a ai (tal buitenlanders haa in het Astoria Hotel in Boedapest eën heel angstige woensdagavond en -nacht door gemaakt toen rebellen dit gebouw, waar in zich de Hongaarse veiligheidspolitie en Russen hadden verschanst, beleger den. VEEL SLACHTOFFERS Twaalf uur lang hadden a<- gasten Jin een kelder het gevecht boven zich ho-. ren afspelen. Donderdagochtend waren ze overgebracht naar het Dun a Ifctel Volgens de Nederlander waren er on der de burgerbevolking, die zich na het bericht van het aftreden van Geroe in haar enthousiasme zwaaiend met Hongaarse vlaggen van waaruit de Rus sische emblemen waren verwijderd, op straat had begeven, zeer veel slacht offers gevallen. De situatie in Boedapest was overi gens erg verward, aldus de zakenman. Zy wijzigde zich met het uur en het was moeilijk uit te maken op wie en door wie geschoten werd. Het aantal doden kon de Nederlander niet schatten maar het moesten er volgens hem tot donderdag zeer veel zyn. Op hun reis naar de grens had het gezelschap in het stadje Raab rebellen de rode ster van het stadhuis zien rukken. Allen waren dankbaar toen ze ten slotte heel huids Oostenrijk hadden bereikt. Van onze correspondent De driejarige Egbert van der Veen uit de H. L. Wicherstraat te Groningen is vrijdagmorgen spelenderwijs in het Winschoterdiep geraakt en verdronken. (Van een onzer verslaggevers) EEN POLITIEKE PARTIJ is niet in de eerste plaats een debating club. Na de bezinning over de verkiezingsuitslag, na de uitge brachte critiek zal thans allereerst weer het accent moeten gaan liggen op de positieve vervulling van onze taak als Christelijke politieke partij. Het gesprek en de bezinning zullen uiteraard moeten doorgaan in het werkprogram voor de komende maanden is daarin voorzien maar ook de politiek en het staatsleven gaan door. En ook ons aandeel daarin staat voor nieuwe taken. Onze stem moet worden gehoord ten aanzien van de politieke zaken, die aan de orde zijn of komen, principieel èn zakelijk, organisatorisch en staatkundig. Deze woorden sprak dr. W P. Berghuis, voorzitter van het Cen traal Comité van A.R. Kiesverenigingen, tijdens zijn hedenmorgen te Utrecht uitgesproken openingsrede ter gelegenheid van de najaars vergadering van het Par tij-Convent te Utrecht. De heer Berghuis herinnerde er aan, dat sinds de verkiezingsdag in ons volks leven weer veel is gebeurd, waarbij hij allereerst stilstond bij hetgeen in de bui tenlandse pers is geschreven over be weerde persoonlijke moeilijkheden in het Koninklijk Huis. Dat heeft ons, aldus spr, diep in de nationale ziel geraakt. Op dit soort publikaties waren wij als volk allerminst bedacht. Men mag misschien van buitenlandse bladen niet veronderstellen, dat zij nauw keurig aanvoelen de teerheid teer niet Si de zin van zwak, maar van te der van de relaties tussen het Oran jehuis en het Nederlandse volk. Maar fijngevoeligheid kan men in veel van dit geschrijf met de beste wil van de wereld niet ontdekken. Het is misschien ook teveel gevraagd van sommige bla den. Wel is het duidelijk geworden hoe kwetsbaar en tegelijk weerloos Konink lijke personen staan tegenover deze soort van sensationele berichtgeving. Een derde, en nog wel een op schan daaltjes beluste buitenstaander, heeft ons moeten vertellen, dat in ons nationale gezin ergens iets niet goed zou zitten. Dat is iets wat wij niet he lemaal kunnen verwerken. En nog is de zozeer gewenste rust om Soestdijk niet teruggekeerd. Onbegrijpelijke en het Ko ningschap onwaardige stuiversroman methoden van mensen, wier namen - gelukkig bekend geworden zijn, heb ben opnieuw opschudding verwekt. Voorzover de onderscheidene publica ties grond vinden in bepaalde feitelijke omstandigheden in het Koninklijk gezin en aan het Hof, gaan wij daarover nu niet speculeren en discussiëren. Wel moet erop kunnen worden vertrouwd, dat; als er iets Is, dat niet meer als strikt privé kan worden beschouwd en dat de betrekking tussen Koningin en volk, tussen de constitutionele Koningin HET PAROOL" oeticht er de a.-r. woordvoerder in de Tweede Ka mer van dat deze zijn twee geestver wanten in het cabinet zoi' hebben dood gezwegen en met hen iedere paragraaf die zij tot het regeringsprogram heb ben bijgedragen. Dit is een hoogst zonderling en on juist verwijt. De a.- woordvoerder heeft zicht beperkt tot het maken van globale opmerkingen over het program en is op details niet ingegaan- En wat zijn geestverwanten betreft, heeft hij een uitvoerig betoog gehou den om de aanwezigheid van twee van hen m het kabinet te verdedigen en toen de heer Oud in zijn rede kren kende opmerkingen jegens de beide be windslieden persoonlijk maakte, -heeft de a.-r. woordvoerder zich daar scberjj tegen gekeerd, hetgeen aanleiding is geweest dat de heer Oud, bij repliek; het krenkend Karakter van die opmer kingen heeft te niet gedaan. TER gelegenheid van hetf Sint-Nicolaasfeest adop- teert TROUW 1500 kinde ren, die niet thuis zijn, die in grote en kleine tehuizen vertoeven. Ook zij zien ver langend uit naar een pakje. Dit jaar vragen wij aan de schooljeugd in Neder land: Help een handje door een groep van vijftig of hon derd kinderen te adopteien, dat wil zeggen te zorgen dat zij verrast wórden. Wij willen een erelijst samen stellen van tien scholen, die te zamen minstens 750 kinderen voor hun rekening nemen. De ouderen onder onze lezers zuilen naar wij vertronwen wel weer de rest doen. Over enkele weken publice ren wij uitvoerige gegevens. Laat men echter nu reeds - op de scholen voorbereidin gen treffen, onder de leuze: Straks maken wij pakjes voor het indere kind. Scholen (scholierenverenigingen) gelie ven zich in verbinding te stel len met het dagblad TROUW, afd. Sint-Nicolaasaetie. Nieuwe Zijds Voorburgwal 225, Am3ter- dam-C. DE BELT, zaterdag 10 uur. In de zich boven ons land bevin dende koude lucht kwamen afgelopen nacht langdurige opklaringen voor wiil er weinig wind was. De tempe raturen daalden daarbij sterker' ë'n!\>p verscheidene plaatsen kwam nacht* vorst voor. De .koude lucht drong "dok door tot het Alpengebied waarbij zich" boven Noord Italië een depressie vormde. Deze bracht vooral in Oos tenrijk Zwitserland en Zuid Duitsland, op uitgebreide schaal regen en sneeuw; Dit depressie begon zich in de nacht van vrijdag op zaterdag in noordelijke richting uit te breiden. In Scandinavië hielden de lucht drukstijgingen nog aan en vormde rich een nieuw gebied met hoge barometer standen, dat zich verplaatst naar RÖS^ land. In Noord Zweden kwam daarbij plaatselijk reeds bijna 20 graden vorst voor. Langs IJsland trok een diepe depressie in noordoostelijke richting. Deze breidt zich ook in de richting van het Noordzeegebied uit. Ons land zal zich gedurende het weekeinde tus sen beide depressie systemen bevinden, waarbij aanvankelijk de invloed van het storingsgebied boven Duitsland overheerst De temperatuur blijft be neden normaal maar de kans op nacht vorst is wat kleiner dan de afgelopen nacht daar er wat meer windt wordt verwacht. en het Koninkrijk der Nederlanden raakt, ons dit door onze eigen hoge overheid zal worden verteld, en zie ook de ver klaring van de fractievoorzitters, dat on ze regering zich van haar verantwoor delijkheid als hoedster van de Troon be wust is. Overigens moet Ieder weten, dat wij en wat ik hier zeg voor de Anti Revolutionaire partij, geldt voor" het Ne derlandse volk als geheel, want hierin spreekt het hart van dat volk niets anders begeren dan dat de hechte band tussen het Nederlandse volk en het Oran jehuls (en dit betreft dit Huis als ge heel, in al zijn leden) ongerept blijft, en dat iedere persoon en elke eventu eel onpersoonlijke invloed, die daarop ten nadele zou willen inwerken, ons uit liefde voor het Koningshuis en uit na tionaal bewustzijn, tegenover zich vindt. Het in de historie onder Gods bestel gesloten en In de moderne tijd beves tigde verbond tussen Oranje en Neder land verplicht beide partners ertoe er voor te zorgen, dat de Vorstin niet in een politieke discussie wordt betrokken. God beware Koningin en Nederland er voor, dat dit door de invloed of mani pulaties van wie dan ook zou kunnen gaan gebeuren. Enige algemene opmerkingen makend over de formatiecrisis, wees de heer Berghuis er op dat de partij daarin in 't geheel geen rol speelt, behalve dan d,e van zeer belangstellend toeschouwer. Dat is in overeenstemming met onze staatsrechtelijke verhoudingen. De poli tieke partij heeft in directe rin geen taak in de eigenlijke functionering van ons staatsbestel en van de relatie Ko- ning-Staten-Generaal. Hier zijn de Ka merfracties en haar leden zelfstandig en zelf verantwoordelijk. Zij bepalen hun standpunt als volksvertegenwoordigers en niet als partijvertegenwoordiger. Vanuit a.r. gezichtspunt zien wij, aldus spr.,» de Kamerleden niet als, in orga nisatorische zin, vooruitgeschoven pos ten van de partij. Als volksvertegen woordigers verrichten zij hun functie voor eigen verantwoordelijkheid. Een an dere opvatting gevreesd moet wor den, dat deze in bepaalde kringen in gang schijnt te vinden is in strijd met de Nederlandse staatsrechtelijke en staatkundige verhoudingen. Zie verder pagina 3 Q MSTREEKS half liegen vrij dagavond is in buiig weer het Spaanse schip „Iberico", metende 4200 bruto register ton, aan het eind van het Zuiderhoofd bij de Nieuwe Waterweg aan de grond gelopen, enige tientallen meters van de plaats, waar op 11 januari 1955 het Noorse vracht schip „Gatt" strandde. Oorzaak? De „Iberico" kwam van Saffi in Noord-Afrika en was op weg naar Dordrecht. Wat zich in de mond van de Waterweg heett voorgedaan, was vrijdagavond nog met bekend. Het is mogelijk, dat het schip plotseling uit het roer is gelopen, of dat het ma- chineschade heeft gekregen. Het schip lag met de voorsteven naar zee gericht. Direct na de stran ding is een boot van de Rijkshaven dienst uitgevaren, gevolgd door de sleepboot „Maas" van L. Smit en Co's internationale sleepdienst. De sleepboot „Maas" probeerde, met de Iberico radiografisch contact te krijgen. Dit lukte niet, omdat er s.o.s.- seinen in de lucht waren. Daarop trachtte de Havendienst V via de wal contact te krijgen met een van de reddingboten voor het verlenen van assistentie, maar intussen had tie sleep boot „Maas" een tros vastgemaakt met de Iberico. „Maas" ging trekken, brak aede maal heeft de Toen de de .tros. Een twee - kapitein niet getracht de verbinding tot stand ie brengen, daar er geen direct gvaax aanwezig was. In het be gin had hei Spaanse schip het echter zwaar te verduren omdat de windiin het noorden zat en hoge golven over de stuurboordzijde sloegen. Later 'jop de avond ruimde de wind van noord naar noord-oost. I Vanmorgen, toen het hoog water was, zjjn weer sleepboten uitgevaren om te trachten. Je „Iberico" vlot te slepen. hi bi V* fxH I 15; ST, "H? is Op talrijke plaatsen in ons land voor al in het noorden, heeft men vrijdag avond een prachtig noorderlicht kunnen waarnemen. Het verschijnsel, dat viel tussen halftien en tien uur bereikte zijn hoogtepunt om tien minuten voor tien. Waarnemers beschreven het licht als een rode gloed, die zich versmalde tot een rode vlek, waardoor toen van on der naar boven gele schichten schoten, eerst aan de oostelijke en later aamde westelijke kant. Daarna vertoonde zich een felie'-rode streep, die onder een hoek van ongeveer 45 graden van de horizon tot het zenit liep. De komende maanden zijn de kan sen op noorderlicht groot. Binnen niet al te lange tijd namelijk zal de zon haar elfjarig maximum, waarmee het ver schijnsel samenhangt, bereiken. li ffl tl tzm Hl' pi pp ia IÉ Vil' M ®r 11 Ir ,1 «r I pstand breidt zich uit tot geheel Hongarije Voor dag ert dauw Cf *r*Zr. JS*», I 3®>1 i ttl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1