Hongarije Overwinning voor rebellen RUSSEN VERLATEN BOEDAPEST D Staatspolitie zal vera wijnen Russische tanks in aanval? Hulpactie voor kinder *en Beslissing ligt nn bij Cbroestsjew c.s. Medeleven niet verdrukten Ned. reacties de Hongaarse op opstand „lijk van het communisme door de straten van Rome Gedeeltelijke mobilisatie Israël afgekondigd m Arabieren bestormden Franse gebouwen r |ets in Polen terug in kazerne Cantor komt praten in Amsterdam Niemand weet nu hoe de papieren in Boedapest liggen Gironummer 77 Oostduitsers eisen aftreden van Walter Ulbricht Kardinaal Wyszynski in vrijheid 32 personen gedood in Algerijnse hinderlaag MAANDAG 29 OKTOBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3524 g Weerbericht Sowji Koningin Juliana bleef op biciiie Impasse in Hongarije Nederlandse regering achter Grote Drie ONRUST IN JORDANIË EN SYRIË V O E Hongaarse regeringstroepen zulien het vuren staken en de Russische militairen zijn begonnen zich uit Boedapest terug te trekken. Besprekingen over het vertrek van de Russen uit de rest van het land -zullen onverwijld beginnen. Dit heeft premier Nagy van Hongarije gisteravond via de radio meegedeeld. De verklaring van Nagy schijnt te betekenen, dat de opstandelingen althans een gedeeltelijke Nagy had in zijn radiorede beloofd dat de geheime staatspolitie ontbonden en het leger gereorganiseerd zal worden. De vijftiende maart wordt als nationale feestdag hersteld en het communistische staatsembleem zai worden vervangen door het wapenschild van Kossuth, de Hongaarse nationale held. De premier gaf de verzeke ring dat niemand die aan de strijd heeft deelgenomen, gestraft zou worden. De regeringstroepen zouden van hun vuurwapenen nog slechts gebruik maken indien zij zelf beschoten werden. Het is niet waar, dat wat in Hongarije gebeurd is, een „contra revolutie" was. Het is een democratische beweging die door ons ge hele volk gegaan is en aie onze onafhankelijkheid wil handhaven, de enige grondslag van een socialistische democratie", zei Nagy. Het was een Hongaarse'soldaat van het garnizoen van Sopron, die dit ver telde aan een speciale verslaggever van het A.NJP., die vanmiddag een korte reis heeft-gemaakt door het in handen der opstandelingen zijnde wes telijke Hongarije. overwinning hebben behaald. Het is echter nog de \taag of zij nu tevreden zijn. Uit niets blijkt in elk geval dat de rebellen hun wapens over geven zoals de regering heeft verzocht. De op standelingen in Boedapest hebben geweigerd te onderhandelen met afgezanten van het rode leger. De regering heeft daarom speciale patrouilles van het leger de straat opgestuurd. De regering heeft zich nu gerealiseerd dat de opstandelingen zich niet willen overgeven aan de Russische troepen. Tevoren had radio-Boedapest gemeld dat met het „revolutionaire studentencomité" een wapen stilstand was gesloten, maar blijkens latere "be richten werd in de Hongaarse hoofdstad nog steeds gevochten. Geroe dood Goedkoop naar Europa Sowjettanks JPTONGARIJE is thans een land, waar de chaos volledig is en de ontwikkeling van de toestand in een impasse is komen te verke ren. Noch de regering in Boeda pest, noch de opstandelingen in de verschillende delen van het land, nebben meer enig overzicht van de situatie. De berichten van Ra dio-Boedapest zelf worden in We nen nauwelijks meer als betrouw baar beschouwd. Hoe de toestand zich verder zal ontwikkelen, zal nu, zo meent men, afhangen van wat Moskou besluit: doorvechten of niet. Den Haag Zie verder pagina 3 Het Nederlandse Rode Kuis heeft zijn vspeciale gironum mer 7 7 7 beschikbaar gesteld voor de hulpactie aan Hon garije Giften voor medica menten en voedsel kunnen op dit nummer worden ge stort. Tweedracht Stormloop Stakingen Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1) Postbus, 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 - Adm. Tel. 114402 Klachtend lenst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week. 2.48 per maand, 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks 7H<ruu/> KOUD WEER Veel bewolking met buien. Matige tot krachtige, langs de kust nu en dan harde wind tussen Noord west en Noordoost. Koud weer. ZON EN MAAN 30 okt. Zon op 7 33. onder 17.18; maan op 03.34, onder 15.33. Directeur: H. DE RÜIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT W'AT onmogelijk scheen, schijnt thans werkelijkheid te worden. Het volksverzet van een natie van tien miljoen zielen schijnt het van het Russische geweld te winnen. De vrijheidsdrift van een volk, dat tien jaar getergd en onderdrukt was, brak zich baan met ongekende en door niemand vermoede kracht. Een christelijk volk verbrak de kluisters van de anti-Goddelijke com munistische wereldmacht. In deze twee zinnen ligt de zin van wat er in Hongarije gebeurt, besloten. En daarom is de strijd der Hongaren onze strijd. Zij strijden daar nie.t slechts voor zichzelf, maar zoals zij het eertijds eens tegen de Turken hebben gedaan, strijden zij voor de vrijheid van een christelijk Europa. En als wij dat nu zeggen, moet het ons toch wel benauwd worden. Want de Hongaren strijden onze strijd en wij doen niet mee. Daartegen komt ons hart en ons gevoel in opstand. Interventie van de West-Europc-se landen ten gunste van de vrijheids- s'njders zou volkomen rechtmatig znn. En d:e interventie zou zelfs plichtmatig zijn, indien vast zou staan dat daarmee de zaak van Hongarije gediend werd. Maar men moet daarbij overwegen dat indien de N.A.V.O.- troepen de vrijheidsstrijders te hulp zouden snellen, de Russen naar alle waarschijnlijkheid zich gedwongen zouden gevoelen om ook hunnerzijds meer troepen in te zetten, in plaats van ze terug te trekken, gelijk thans geschiedt. Dan zou de zaak van Hon garije het begm van een wereldoorlog zijn, waarmee ook Hongarije niet ge diend zou zijn. Men moet er mee reke nen dat in een gelocaliseerd conflict bereikt kan worden wat in een alge meen conflict zou mislukken. Daarom staan de Hongaren voor de moeilijke taak om het alleen te moeten doen. En zij scheppen daardoor grote verplichtingen van ons tot hen. Wij voelen ons beschaamd omdat het nuch tere verstand verhindert wat het hart eist. De leiders van de Westelijke volke ren, moeten dat ook goed voelen en zij moeten dan ook binnen het ka der van het verantwoorde mogelijk alles doen wat er toe kan strekken dat de vrijheidsstrijd met een zege wordt bekroond. Hongaarse regeringstroepen staken het vuren TJONGAHIJE toont evenals Polen hoe- zeer het gist in de satellietlanden. Kon men van Polen zeggen dat het conflict tussen Gomoelka en het Krem lin een broedertwist in de communis tische familie was, van wat er in Hon garije gebeurt, kan men dat niet zeg gen. Want de opstand, die zich ook tegen Nagy richt, richt zich daarmee tegen een Rusland-vijandige titoïst. Wij zien in de beweging van Tito, Gomielka en Nagy reeds een anti- Russische nationale beweging. Maar het Hongaarse volk wil meer. Het wil zich vrijmaken van de commu nistische tyrannie. De opstand in Hongarije, een recht matige opstand, bewijst dat het com munisme op het Hongaarse voik geen vat heeft gekregen, zoals het ook op het Poolse volk geen vat schijnt te hebben gekregen. Maar in Hongarije gelukte het Nagy niet wat in Polen tot nu toe nog wel gelukt is aan Go moelka, nl. de gisting tegen het com munistische stelsel zelf, door conces sies te bezweren. Wij wachten in spanning de ontkno ping af. Wij staan eerbiedig stil voor het hoogste offer door duizenden Hon garen reeds gebracht, voor de zaak van vrijheid, gerechtigheid en christen dom. En wij bidden God dat hij die offers zal aanzien in genade en Zijn Zegen wil gebieden over deze strijd voor het recht. Zij waaien en lachen naar iedereen, die langs komt, maar hebben toch nog niet het volle vertrouwen, dat de zaak nu is afgelopen. En terecht, want gistermiddag om half vijf zijn drie Russische tanks, waarschijnlijk uit een naburig garnizoen, de stad binnenge rold. De Hongaarse pofctie en militai ren zijn direct onderhandelingen met de Russen begonnen met het doel de tanks de stad weer uit te krijgen. Deze onderhandelingen verliepen zeer stroef en er was bepaald nog geen overeenstemming in zicht, toen de verslaggever de stad verliet. In Wenen heeft men de indruk, dat de Russen grote versterkingen verza melen om de zich nog in handen der opstandelingen bevindende gebieden te heroveren als de toestand in Boeda pest eenmaal is opgehelderd en de finitieve orders uit Moskou zijn ont vangen. Ongeveer 350 tanks zouden uit Tsjechoslowakije en Roemenië onderweg zijn. Volgens Hongaarse spoorweglieden zouden Hongaarse opstandelingen de dezer dagen afgezette eerste secretaris van de communistische partij, Ernoe Geroe, hebben doodgeschoten. Q Zie verder pagina 3 >umHi Met twee Dakota's verzendt hel Ned, Ronde kruis vanaf het vliegveld Val kenburg bloedplasma voor ongeveer 1000 geti off enen en medicamenten naar Wenen. Van daar zal de zending worden „Wij hebben de toestand hier vast in handen. Hier hebben de communis ten niets meer te vertellen. Sopron is vrij, mijnheer. Vertelt u dat maar in uw land." Het „Nationaal comité ter be strijding van het concentratie kampensysteem" en de Neder landse Vereniging xan Ex-pcli- tieke Gevangenen uit de Bezet tingstijd hebben voor een bedrag van tienduizend gulden aan baby- en kindervoeding en ge neesmiddelen voor Hongarije aangekocht. Met het transport van deze eerste zending zal spoed worden gemaakt. Het comité roept het Neder landse volk, in het bijzonder de Nederlandse vrouwen en moe ders op, door giften verdere le vensmiddelen- en medicamen tenzendingen voor de weerloz" en noodlijdende kinderen in Hongarije mogelijk te maken. Het comité verzoekt te wil'en meedelen dat giften hierv or kunnen worden gestort oo g;ro 16432 van de Hollandse Bav»k- unie N.V. te 's-Gravenhage rnet toevoeging „Voor nationaal co mité, penningmeester Van Staal. Heemstede". Alle Sowjetmilitairen in Polen zijn nu terug in hun kazernes, heeft radlo-War- schau zaterdagavond gemeld. De leider van de Poolse communis ten, Gomoelka, heeft zijn bezoek aan Moskou dit weekeinde vermoedelijk uit gesteld met het oog op de gebeurtenis sen in Hongarije. Intussen worden in Polen steeds meer hoge partijfunctionarissen gedwongen or.t slag te nemen naar aanleiding van hun verzet tegen de „democratisering". Zo zijn de eerste secretarissen van de par tijbesturen in Warschau, Gdansk (Dan zig). Sczecin (Stettin) en Lublin van het toneel verdwenen. De Poolse regering heeft besloten tot de opheffing van winkels voor bevoor rechte personen. (Van een onzer verslaggevers) Het staat thans vast dat de Ame rikaanse multi-miljonair H. B. Cantor, die plannen heeft voor het in de vaart brengen van twee grote toeristensche pen voor goedkope trips naar Europa, binnenkort naar Amsterdam komt voor besprekingen over de mogelijkheid voor zijn 9Ö.0CQ tons oceaanreuzen de hoofd stedelijke haven tot eindhaven te be stemmen. Een drukke correspondentie .tussen de hotelmagnaat en vertegenwoordigers van Amsterdam, die speciaal de havenbelan- gen behartigen, is daaraan voorafgegaan. Koningin Juliana heeft besloten haar vakantie in Taormina op Oost-Sicilië met e enweek te verlengen. Hoewel aanvankelijk was medegedeeld dat zij had besloten vrijdag naar Vene tië te vliegen en vandaar per trein naar Cortina d'Ampezzo te reizen, is zij niet vertrokken. De mensen in Sopron zijn vrolijk en feestelijk, maar tevens zeer nerveus. Een Nederlander, die op de dag dat de Hongaarse opstand uitbrak in Boeda pest verbleef en die zaterdag uit We nen in Nederland terugkeerde, maakte in Boedapest en op de autotocht van deze stad naar Oostenrijks gebied enige foto'sDeze foto loont een groep Hon gaarse opstandelingen met de Hongaarse vlag op een vrachtauto. Aan de open staande portier van de wagen is- nog te zien, dat de 'bcituubder de cabine heeft verlaten. Hij was uitgestapt om de man, die deze foto vanuit zijn auto maakte, met getickken pistool tot stoppen te dwingen. Of de troepen inderdaad, zoals Nagy heeft gezegd, zullen worden terugge trokken is nog zeer twijfelachtig. Hoe- Een roodbeschiderde kist met het -lijk van het communisme" is maandag door het centrum van Rome gedragen. Ongeveer duizend leerlingen van middelbare scholen vormden een stoet, welke de kist met zich meevoerde. De politie vormde een kordon rondom het hoofdgebouw van de communistische Partiji toen ongeveer 3000 jongelieden er naar toe trokken, Zn zwaaiden met Ita- kaanse vlaggen en droegen spandoeken anti-communistische leuzen. Het verkeer werd door de jongelieden, die tevoren met „het lijk van het commu nisme" door het centrum van de stad liepen, in alle straten welke naar het gebouw leidden, geheel stilgelegd. De jongelieden verspreidden pamfletten, waarin de Hongaarse opstand werd toe gejuicht. Verder werden er stenen geworpen naar de ramer. van het gebouw van de Sowjet-ambassade. Verscheidene honder den jeugdige personen hadden zich voor het gebouw verzameld. De politie dreef de betogers uiteen. Bij de schermutselingen werden elf jon gelieden en één politieman licht gewond Soortgelijke demonstraties zijn gehou den in Milaan, Florence en andere Itali aanse steden. Dat de gebeurtenissen in Hongarije ook in ons land met grote spanning worden gevolgd en dat daarbij de vol le sympathie uitgaat naar hen, die tegen de onderdrukkers in opstand zijn gekomen, blijkt onder meer uit de volgende Nederlandse reacties: De Nederlandse groep van de In ternationale Unieivan Christelijke De mocraten, waartoe behoren de A,R. Partij, de C.H.U. en de KVP, heeft de volgende verklaring uitgegeven: „In hoge mate verontrust door de bloedige onderdrukking van de hoogste mensenrechten en door de weergaloze schending van de nationale zelfstandig heid, protesteert de groep tegen het imperialistisch optreden van Russische strijdkrachten in Hongarije. Zij sluit zich geheel aan bij de stap, reeds eerder door de Internationale Unie te Parijs telegrafisch ondernomen bij de Verenigde Naties, waarbij de Unie een adviserende functie vervult, ten einde te verkrijgen, dat zo snel mo gelijk passende maatregelen tegen deze schending worden genomen. De groep betuigt haar instemming met het beroep, dat inmiddels door de Grote Drie is gedaan op de Veiligheidsraad. In christelijke zin geeft zij uitdrukking aan haar diep medeleven met hen, die hun leven offeren in de strijd om het hoge goed der menselijke vrijheid en spreekt zij haar volle sympath.e uit voor al degenen, die de tyrannie weer staan." Gevraagd naar de mening in rege ringskringen over de ontwikkeling in Hongarije, deelde men ons te bevoeg- der plaatse mede, dat de regering nog niet over voldoende gegevens beschikt om zich een juist beeld te kunnen vor men, doch dat het begrijpelijk is, dat iedere ontwikkeling, die de vrijheid, het recht en de onafhankelijkheid van Hon garije bevordert, door het Nederlandse volk wordt toegejuicht. „In Nederland, dat in de loop van zijn geschiedenis zo menigmaal tegen vreemde onderdrukking heeft moeten vechten, volgen volk en regering de jongste gebeurtenissen in Hongarije van uur tot uur met grote spanning." De Nederlandse permanente vertegen woordiger bij de V.N. te New York heeft opdracht gekregen in een brief aan de voorzitter van de Veiligheidsraad te ver klaren, dat de Nederlandse regering zich volledig stelt achter het initiatief van de V.S., Engeland en Frankrijk om de situa tie in Hongarije in de Veiligheidsraad aan de orde te stellen. wel er berichten zijn, dat de Russen zich Inderdaad uit Boedapest terug beginnen te trekken, staan officiële kringen m We nen sceptisch tegenover deze medede ling van Nagy. Temeer daar er van ochtend opnieuw berichten waren over gevechten in de Hongaarse hoofdstad. Men houdt er hier ernstig rekening mee, dat deze en soortgelijke mededelingen van Radio Boedapest alleen bedoeld zijn om de opstandelingen m de. war te bren gen. Aangezien valse berichtgevingen een cei?n°. "m n ring, is men in "Wenen geneigd Radio Boedapest als onbetrouwbaar te beschou wen. De regering daar heeft slechts infor maties over wat er gebeurt in het ge bied rond Boedapest met een straal van vijftig kilometer. Vele der verbindingen zijn namelijk verbroken. Van de toe stand in het overige land is zij slecht op de hoogte. Ook de opstandelingen staan slechts spaarzaam met elkaar in contact. Wat de Russische troepen betreft: zo zij al niet terugtrekken, concentreren zij zich hans in de kazernes van hun gar- nizoensolaatsen. De legerleiding heeft namelijk ook onvoldoende verbindingen, daar zij bjj gebrek aars voldoende tele grafische apparatuur is aangewezen op telefoonlijnen, die voor het grootste deel door de opstandelingen worden gecon troleerd. Daa- de opstandelingen boven dien grote gebieden vast in handen heb ben. kan de Russische legerleiding geen koeriers naar de onderdelen zenden, zo dat deze zijn aangewezen oo initiatieven van hun commandanten. Voor zover uit in Wenen binnengekomen berichten valt op te maken, geven deze er de voorkeur aan bij gebrek aan orders van hoger hand hun manschappen in de kazernes te concentreren en af te wachten, daar door de macht overlatend aan de opstan delingen. Vanochtend om elf- uur gaven offi ciële kringen in Wenen het volgende beeld van de situatie: In Boedapest ver keert de regering in grote verwarring en heeft zij geen overzicht van de situ atie. De opstandelingen houden voet bij stuk. Een van de zwakke zenders van de opstandelingen heeft zelfs de eis gesteld dat de Russiche troepen zich zouden te rugtrekken met witte vlaggen voorop. doorgestuurd naar Hongarije ten behoe ve t an de velen, die bij de opstand ge toond raakten. Eén van de Dakota's' heeft inmiddels haar vlucht reeds volbracht en is teruggekeerd naar Nederland. Op de foto ziet men het vastsjorren van de ladini in één van de toestellen. De Rode-Kruisverenigingen van meer dan dertig landen hebben medicamenten ca. levensmiddelen aangeboden voor Hon garije. Uit alle delen van de wereld, met tuitzondering van hel sowjethlok, zijn aanbiedingen binnengekomen. Oostduitse arbeiders- en studenten hebben bet aftreden van de comma- nlstenleider Walter Ulbricht geëist. Zowel Ulbricht als premier Grote-t wohl heeft gisteren echter In radio-" toespraken, onderstreept dat er "''in j Oost-Dnitsland „geen reden voor veranderingen" is. „Wij delen de Pool se en Hongaarse' sympathie voor de thans in de mode zijnde veranderings ziekte niet", luidde de onverbloem de waarschuwing. Intussen zijn reeds enige dagen lang 250.000 man Oost duitse politie en militairen in staat van alarm. Oostenrijkse journalisten, die van een bezoek aan Gyoer zijn terugge keerd, hebben meegedeeld, dat er ver deeldheid heerst onder de rebellen. Er zou een groep van nationalistische communisten zijn die de regering Nagy steunt. De tweede groep, die naar het schijnt groter is dan de eerste, eist het aftreden van Nagy. De anti-communisten, die gister avond in het stadhuis van Gyoer een schilderij van Lenin van de muur hebben gerukt, hebben de Oosten rijkse journalisten meegedeeld: „Het is zinloos om ons te doen geloven, dat wij met Nagy tot een vergelijk zouden kunnen komen. Hij is een werktuig van de Russen en niet,vrij in zijn be slissingen." Kardinaal Wyszynski, de r,k. primaat van Polen, is gisteren in vrijheid ge steld. Zijn huisarrest is opgeheven. Of ficieel Is meegedeeld, dat hij naar War schau is teruggekeerd en zijn kerkelijke functie kan hervatten, meldt Ass, Press uit Warschau. Israël heeft een gedeeltelijke mobi lisatie afgekondigd om het hoofd te kunnen bieden aan hernieuwde Ara bische bedreigingen. Dit is de eerste Israëlische mobilisatie sinds het be stand in 1948 een eind maakte aan de Palestijnse oorlog. Reservebataljons zijn naar de gren zen gezonden om „een eventuele vijan delijke aanval af te slaan". Als redenen noemt de Israëlische re gering: 1. De hernieuwde activiteit van Fe- dayen (Arabische commando's) in Egyp te, de Libanon en Jordanië. 2. Het tegen Israël gerichte militaire bondgenootschap van Egypte, Jordanië en Syrië. 3. De verklaring van Jordanië dat zijn voornaamste zorg een vernietigings oorlog tegen Israël is. 4. De mobilisatie van de strijdkrach ten van Irak aan de grens van Jorda nië. President Eisenhower heeft er zondag bij de premier van Israël, Ben Goerion, op aangedrongen niets te doen dat de vrede in gevaar kan brengen. Er zul len met spoed besprekingen met Frank rijk en Engeland over de toestand in het Midden-Oosten worden gevoerd. De Amerikaanse president heeft ook de Arabische landen verzocht zich te onthouden van daden die tot vijandelijk heden kunnen leiden. In bijna alle Arabische landen heb ben zich het afgelopen weekeinde sta kingen en ernstige anti-Franse ge welddaden voorgedaan uit protest te gen de arrestatie van vijf Algerijn se verzetsleiders door de Fransen. De vijf arrestanten" Averden gisteren per vliegtuig naar Parijs overge bracht, waar zij in de politieke ge vangenis La Santé zijn opgesloten. In een bergpas op 6 km van Al giers liep zaterdag een Frans kon vooi in een hinderlaag van Algerijn se nationalisten. Er werden 23 Fran se militairen en 9 burgers gedood. Bij botsingen tussen Tunesiërs en Franse soldaten in verschillende delen van Tunesië zijn zaterdag acht Tune siërs en zes Fransen gedood, aldus is zaterdag van officiële zijde te Tunis vernomen. Veertig Tunesiers werden ge wond, terwijl het aantal gewonde Fran sen twintig bedraagt. Ruim dertig branden zijn vrijdag avond en zaterdag in Marokko gesticht en het aantal vermoorde Europeanen in het gebied van Meknes is zaterdag gestegen tot 51. De ergste incidenten deden zich gis teren voor in Jordanië, Het leger moest naar het Jordaanse deel van Jeruzalem gestuurd worden, nadat een menigte het Franse consulaat bestormd, geplunderd en in brand gestoken had. Op zijn minst 15 personen werden gewond bij schiet partijen tussen politie en demonstran ten. Bij een aanval op de Franse am bassade in Amman werd een twaalftal politieagenten gewond. Elke ruit in het gebouw werd vernield, maar de aanval werd afgeslagen. Koning Hoessein van Jordanië heeft de leider van de Jordaanse nationale socialistische partij, Soeliman Naboelsi, zaterdagavond verzocht een kabinet'te vormen, aldus is officieel te Amman bekendgemaakt. Vier Franse scholen en het Franse voorlichtingsbureau in de Syrische ha venstad Aleppo zijn door Arabieren be stormd en in brand gestoken. Door het optreden van de politie werd een de monstrant gedood en werden 29 ande ren gewond. Op de spandoeken, die bij een grote demonstratie in de Syrische hoofdstad Damascus werden rondgedragen, werd geëist, dat een kruistocht gehouden zou worden om Algerië te bevrijden. In Syrië is de staat van beleg afge kondigd. - De 24-uursstaking, die het internationa le Arabische vakverbond van de Atlan tische Oceaan tot de Perzische Golf had uitgeroepen, legde in verscheidene lan den het verkeer lam. De staking was vrijwel algemeen in tiagdad en Aden, waar de menigte on der het geroep van „Lang leve Nasser" de winkels, die open waren, met ste nen bekogelden. In Beiroet (Libanon) hielden 4000 demonstranten een anti- Franse optocht. De Veiligheidsraad van de Ver. Na- ties komt vandaag bijeen voor behan- deling van de Franse klacht, dat Egyp te militaire hulp heeft verstrekt aan de Algerijnse> opstandelingen. Het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken dringt er bij da' Amerikanen in het Midden-Oosten op aan dat gebied te verlaten als hun aan wezigheid daar niet strikt nodig is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1