Egypt, fregat veroverd Ondanks verzet van Nasser en Eisenhower Tijdelijke bezetting van de voormalige Britse basissen Parachutisten van Cyprus leidden de actie in Drie schepen van K.R.L. niet door Suezkanaal MOSKOU BEREID TOT OVERLEG u s O Tel Aviv meldt: Ned. vliegtuig had motorstoring Gomoelka tegen r.k. organisaties Weer overzicht Grote Armada naar Port Said Hervormingsdag Coalitieregering gevormd Hulpacties voor Hongarije WOENSDAG 31 OKTOBER 1956 r VEERTIENDE JAARGANG No. 3526 r Russisch en Nederlands schip in hotsing ;arabie MijNederlandwacht af Nationaal comité voor hulpverlening DODENCIJFERS Mr. v. cL Valk waarn. gouverneur Antillen Kardinaal Mindszenty in vrijheid 1 r w a Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 11 Postbus 1112 Postgiro No 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 - Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—19 30 u: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 6788'' Cem PCr TCek- f 248 Per j 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks WEERSVERWACHTING Verwachting, geldig tot donderdagavond, ZEER KOUD Droog weer met weinig bewolking. Matige of zwakke afnemende wind uit oosteUJJK®, richtingen. Vannnacht en morgenochtend op d» meeste plaatsen lichte vorst. Morgenmiddag onge veer dezelfde temperaturen als vandaag. ZON EN MAAN 1 nov zon op 7 37, onder 17 14: maan op 6 09. onder 16 23 Directeur: H. DE RUIG V O O 2 nov. zon op 7 39, onder 17.12; maan op Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Hedenmorgen deelde het Israëlische oppercommando mede, dat Israëlische oorlogsschepen bij de haven van Haifa een Egyptisch fregat hadden veroverd. Het Egyptische schip had getracht de haven te beschieten, maar was aange vallen door eenheden van de Israëli sche marine, die de 240 man sterke be manning tot overgave dwong. Het schip Is In zinkende toestand naar Haifa ge sleept. Over een eventuele actie van de En gelse en Franse troepen was van-nor gen in Tel Ayiv nog niets bekend. Wel werd medegedeeld, dat de Israëliërs zich aan de ultimatum-lijn op 16 km. afstand van het Suezkanaal hadden in gegraven, In de Arabische landen worden koorts achtig militaire maatregelen genomen en met veel lawaai wordt verkondigd, dat men Egypte In zijn strijd tegen de gemeenschappelijke vijand alle mogelij ke steun zal verlenen. Maar tot een openlijk treffen met de Israëliërs is het van de zijde van d^ze landen nog niet gekomen. De wereldpers toonde zich vanmor gen bezorgd over de Brits-Franse reac tie. In Amerika toonden de kranten ech ter veel begrip voor de houding van Londen en Parijs. Er was kritiek op Eisenhower, die alleen maar het be lang van de a.s. presidentsverkiezingen een rol had laten spelen, ..waardoor an dere landen de teugels hebben moeten overnemen." Pandit Nehroe heeft vanmorgen een conferentie gehad met zijn voornaam ste adviseurs. Hij toonde zich zeer be zorgd. In Pakistan en Turkije volgt men de loop der gebeurtenissen met gespan nen aandacht. Er bestaat hier geen en thousiasme over het optreden van Lon den en Parijs. Vermoedelijk zal Eden vanmiddag in het Lagerhuis de landingen wereldkun dig maken. Het Britse ministerie van Defensie heeft de pers laten weten, dat zij geen enkel bericht zal publiceren vóór de premier zijn verklaring zal heb ben afgelegd. Een vliegtuig van de Koninklijke Ma rine met zes man aan boord heeft gis teravond, nadat een van de beide mo toren was uitgevallen, een noodlanding gemaakt op het vliegveld van Portland. Het vliegtuig, een amphible-toestel dat aan de Amerikaanse Marine heeft toebehoord, was onderweg van Norfolk, Virginia, naar Argentia, Newfoundland. Volgens de verkeerstoren van het vliegveld viel de stuurboord motor1 uit terwijl het toestel zich ongeveer 90 mijl uit de kust bevond. Meegedeeld werd, dat het vliegtuig 33 minuten later zonder moeite op het vliegveld gedaald was. Nadat het toestel had gemeld, dat het in moeilijkheden verkeerde, werd de brandweer van Portland en South Port land naar het vliegveld gedirigeerd, om eventueel hulp te bieden. De gezagvoer der deelde mee, dat het electrische sys teem van de motor gefaald had. Op rede van Vlissingen Op de rede van Vlissingen Is woens dagmorgen het Nederlandse ss. „Hel der", dat met stukgoed onderweg was van Curacao naar Antwerpen, aangeva ren door het Russische stoomschip „Ge neral Fagajan", dat in ballast van Rostock naar Antwerpen voer. Het Nederlandse schip kreeg ter hoog te van ruim twee, boven de waterlijn, een verticale scheur van circa twee me ter lengte. Het Russische schip liep geen schade op. Beide vaartuigen hebben de reis naar Antwerpen voortgezet. BRITSE EN FRANSE eenheden zijn. volgens T SRAËL heeft reeds verklaard, dat het aan de onbevestigde berichten, hedenmorgen in de I B«ts—Franse oproep gehoor zal geven, doch Suezkanaalzone geland. De eerste troepen, fes,dent Nasser heeft laten weten, dat h« rij» 1 j troepen opdracht zal geven iedere centimeter Egyp- we te op Lgyptische bodem zouden zijn neerge- tische grond, welke wordt aangevallen, te verde- laten, moesten parachutisten zijn, welke in digen. Groot-Brittannië en Frankrijk hadden de transportvliegtuigen vanaf Cyprus waren aan<*e- Verenigde Staten niet tevoren van hun plannen op voerd. In Londen en Parijs 'brachten de bladen de h,°.ogte gf,teld' Joe" Ede" gisteravond wereld- i,._* l, i kundig maakte, dat „Hare Majesteits regering en bericht van de actie, maar officieel was om 12.00 u. de regering van de Franse Republiek besloten had- vanmiddag nog niets bekend. Egyptische woord- den de strijdende partijen in het Midden-Oosten te voerders ontkenden, dat er van enige landing in gelasten zich voor hedenmorgen half zes uit de de kanaalzone sprake was. Suezkanaalzone terug te trekken en de strjjd te staken", kwam dit voor Washington als een volko- lïet doel van de gemeenschappelijke actie van "TTt v-1'"!* u j T tj r> li- A MERIKA heeft m de Veiligheidsraad duidelijk Londen en Parijs is tweeledig laten voelen dat het de stap vaJ1 zijn Westerse 1. Het beschermen van de waterstaatkundige bondgenoten niet steunt. Ook Rusland en Canada i s hebben hun afkeuring uitgesproken. werken in de kanaalzone tegen vernietiging door Twee resolutieS( één van de Verenigde Staten en de, belhgerenten. één van Sowjet-Rusland, werden echter door het o n l li- j i uitspreken van een BritsFrans veto verworpen. 2. De belhgerenten te dwingen zich tot op De eerste doelen van de gecombineerde Brits- 16 km van de kanaalzone terug te trekken, waar- Franse strijdmacht in het Midden-Oosten zijn Port door een niemandsland zal ontstaan. Said, Suez en Ismailia. De Poolse regering heeft aangekon digd, dat alle bezittingen van de rooms-kathoiieke kerk, die tijdens het vroegere communistische regime ver beurd verklaard zijn, zullen worden teruggegeven. Tussen kerk en staat is „volledige overeenstemming" bereikt, vertelde partijleider Gomoelka. De nieuwe Poolse regering wenst echter geen katholieke politieke be weging, noch een katholieke jeugdbe weging. Gomoelka sprak openhartig met stu denten en journalisten en gaf toe, dat een rooms-katholieke politieke partij bij verkiezingen de overwinning zou kunnen behalen. Verkiezingsoverwin ningen van een katholieke partij zou den echter zeer wel een burgeroorlog kunnen ontketenen, zei hij. De Russische bevelhebber van de Poolse luchtmacht, generaal Iwan Toerkyel, is ontslagen, heeft radio- Warschau gemeld. EGYPTE v: 290 km L»**- M'. SAOEDI FjE eerste berichten over het Frans-Britse optreden kwamen vanmorgen D van Arabische zenders. Om half zes heerste m Cairo een nerveuze stemming. Nasser had gehoopt, dat de Russen en de Amerikanen op het laatste ogenblik een gemeenschappelijke Brits-Franse actie zouden tegen houden, doch hij is bedrogen uitgekomen. Israel had niet veel moeite met het ultimatum van Londen en Parijs. De regering van Ben Goerion gaf eerst aan Eden de verzekering,, dat de actie der Israëlische strijdkrachten alleen tegen Egypte was gericht en dat Jordanië niet zou worden aangevallen. Daarna liet zij weten, datr zy bereid was de Israëlische troepen uit de kanaalzone terug te trekken, wanneer ook de Egyptische strijdkrachten dit zouden doen. DE BILT, woensdag 10 uur. Boven de Noordelijke IJszee is een depressie tot ontwikkeling gekomen, die de luchtdruk m Scandinavië vrij snel doet dalen. On der invloed daarvan trekt het Scandina vische hogedrukgebied zich terug in de richting van de Noordzee. Tegelijkertijd vult de depressie, die twee dagen gele den m Nederland een storm veroorzaak te en nu boven Italië ligt op. Als gevolg van deze ontwikkeling ruimt de wind tijdelijk naar het Oosten, hierdoor zal lucht aangevoerd worden van lager vochtgehalte dan de lucht, welke tot dus verre over Nederland stroomde en die een vrij lange weg over de Oostzee had afgelegd. In de komende nacht zal de temperatuur daardoor sterk kunnen da len. Er kunnen plaatselijk minimum temperaturen van 2 tot 4 graden onder het vriespunt worden verwacht Deze vorst blijft echter tot de nacht en vroege ochtenduren beperkt. Overdag zal het kwik morgen weer stijgen tot ongeveer dezelfde hoogte als vandaag. Over de bewegingen van de Israëli sche strijdkrachten is gisteren en van morgen niet veel nieuws uitgelekt. Volgens onofficiële berichten in Tel Aviv waren de Israëlische pantser colonnes het Suezkanaal tot op 32 km genaderd. Aan een andere sector van het front werd de plaats Knsseima be zet. Van Egyptische zijde werd gister middag de luchtmacht ingeschakeld. Deze bracht de oprukkende Israëliërs verliezen toe, maar de tegenaanval had tot gevolg, dat ook het Israëlische opperbevel aan zyn regering toestem ming verzocht met luchtstrijdkrachten te mogen opereren, een toestemming die prompt door Ben Goerion werd verleend. Daarna deden zich herhaal- deiyk luchtgevechten voor. Uit de zeer spaarzame berichten, die van het front binnendruppelen, kan worden opge maakt, dat de Egyptenaren de opmars van de Israëliërs nog niet tot staan hebben gebracht en dat de troepen van Nasser volkomen verrast zijn ge weest over de kracht van de Israëli sche aanval. V rijwilligers99 Communistische diplomaten in Lon den deelden gisteravond mede, dat bij een Brits-Frans optreden in bet Mid den-Oosten grote groepen „vrijwilli gers" uit de communistische landen de zijde van Egypte zouden kiezen. Deze intimidatie heeft echter op de Britse en Franse regeringen, geen in druk gemaakt. Gesteund door de we tenschap, dat Rusland momenteel m Oost-Europa zijn handen vol heeft en dat de Ver. Staten onmogelijk tot een daadwerkelyk optreden tegon hun bondgenoten kunnen overgaan, hebben zy de actie, welke was aangekondigd, doorgezet Zie verder pagina 3 Met het oog op de Suez-crisis heeft de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd besloten, haar schepen „Kota Agoeng, „Bengalen" en „Kota Hiten om de Kaap te laten varen. De „Kota Agoeng" die op weg naar Indië is, bevindt zich in de Middellandse ree en zou morgenochtend in Fort Said arriveren. In opdracht van de directie van de K. R. L. heeft de ka pitein nu de steven gewend in de richting van de Straat van Gibraltar, tar. De „Bengalen" en de „Kota Inten zijn respectievelijk zes en ach varen van het Suezkanaal verwijderd. De directie van de K. R. L, zal nader beslissen, of de schepen, die onder nor male omstandigheden na het genoemde drietal in het kanaal zouden aankomen, al dan niet de weg door het kanaal zullen kiezen. De motorschepen „Tarakan" en „Ba- tang" van de maatschappij .Nederland", die vandaag op weg van Indonesië naar Nederland het Suezkanaal zouden binnenvaren, hebben opdracht gekregen buitengaats te blyven m afwachting van de ontwikkelingen. Aangenomen wordt dat het m.s. „Sumatra" gisteravond reeds het kanaal is gepasseerd, maar daarover is nog geen bevestiging ont vangen. Enige schepen van de „Neder land", die zich nog op grote afstand van het Suezkanaal bevinden, hebben, op dracht gekregen hun weg naar Neder land via de Kaap te vervolgen. Morgen zal de „Oldenbarneveld" de haven van Amsterdam verlaten mei bestemming Australië. In verband met de gespannen situatie in het Nabije Oosten is het nog niet zeker of het schip via Suez of via de Kaap zal varen, zo deelde men ons bij de „Maat- schappij Nederland" mede. i Naar wy vernemen is, teneinde het werk ten bate van Hongarije op de meest doeltreffende wijze te doen verlopen, een nationaal comité opgericht onder voorzitterschap van de heer E. Kupers, oud-voorzitter van het Nederlands Ver bond van Vakverenigingen. In dit comité zijn alle gezindten en alle maat schappelijke krachten vertegenwoordigd. Men stelt zich voor de reeds begonnen acties te coördineren en met nieuwe initiatieven naar voren te komen. Binnenkort zullen nadere mededelingen hierover en over de volledige samen stelling van het comité volgen. Volgens een Hongaarse schatting zyn in Boedapest 2500 Russen gedood en 5000 gewond. Aan Hongaarse kant zouden volgens dezelfde bron 13.000 doden en gewonden zijn gevallen. Gistermorgen is in een buitengewone vergadering van de Staten der Ned. An tillen, mr. F. E. J. van der Valk be ëdigd tot waarnemend gouverneur. Ambtenaren tan de Amerikaanse ambas sade en Amerikaans personeel van openbare diensten hebben dezer dagen Israël per iliegtuig verlaten. Zij scheeft- ten zich in in Lydia om naar de Ver. Staten terug te kerennu hun verblijf in Israel niet langer veilig tcerd geacht. Britse vliegkampschepen, waaronder de I het oog op eventueel ingrijpen om. hierbij .afgebeelde „Albion", s\jn, met door Engeland, naar het Suezkanaal vertrokken. VANDAAG gedenkt heel de refor matorische christenheid het begin van de Kerkhervorming in 1517, Ditmaal valt deze herdenking samen met spanningen in het wereldgebeuren, waarby de gehele mensheid als net ware de adem inhoudt. Het Hongaarse volk is gewikkeld in een heldhaftige., worsteling om de vrijheid van zyn nationaal bestaan en in het Midden- Oosten grijpt de oorlogsvlam om zich' heen. Te midden van al dat rumoer geden ken wy wat op de 31e oktober van het jaar 1517 te Wittenberg is geschied. De geloofsdaad van Maarten Luther, nu bijna 340 jaar geleden, was het be- gin van de strijd om de vrijheid van een christenmens. Die strijd is niet alleen op kerke- lyk erf van de allergrootste betekenis geweest. De reformatie heeft eveneens op staatkundig en maatschappeiyk ter rein tot diep ingrijpende veranderingen geleid, want uit de worsteling om de gewetensvrijheid zyn alle andere vrij heden opgebloeid. Tot op de dag van heden staan wij in de worsteling om het behoud van het erfgoed der reformatie, niet alleen in dit land, maar ook tot ver daar bui ten. Op een dag als deze willen wij daar om dankbaar gedenken de zegen door de Hervorming in de loop der eeuwen verspreid. Anderzyds is er het vurig gebed, dat deze zegen bewaard blijve, dan wel zich uitbreide in een wereld, die al meer het zicht op de ware vrijheid dreigt te verliezen en waarin toch de enige mogelijkheid tot behoud ligt. Josef Kardinaal Mindszenty is volgens het officiële Hongaarse persbureau door de Hongaarse opstandelingen „bevrijd" en omstreeks 9 uur plaatselijke tijd in zijn residentie te Boedapestteruggekeerd. Radio Boedapest haalde een commu niqué van de ministerraad aan waarin wordt gezegd, dat de kardinaal van heden, woensdag, af zijn kerkelijke func ties en burgerlijke rechten kan uitoefe- nen. Het besluit -was genomen, „omdat dp veroordeling van de kardinaal volkomen ongegrond was". De r,k. primaat was uit de gevangenis, in Felsoepeteny bevryd, waar hij op drie dagen na een jaar vast heeft gezeten. DE SOWJET-UNIE is bereid met de satellietlanden te spreken over de terugtrekking van de Russische troepen van hun grondgebieden. Dit heeft radio-Moskou gisteren medegedeeld in een verklaring getiteld „De betrekkingen met de nahuurstaten". In deze verklaring werd gesproken over de troepen in Hongarije, Polen en Roemenië. De Hongaarse luchtmacht heeft gisteravond gedreigd de Russische strijd krachten aan te vailen als zij niet binnen twaalf uur Boedapest verlaten. Radio Boedapest meldt, dat de Sowjettroepen vanochtend om acht uur plaatselijke tijd Boedapest ontruimd hebben. De bevolking is verzocht de strijd niet opnieuw te beginnen en zijn kalmte te bewaren. Bovenstaand bericht over de hou ding van de luchtmacht kwam, nadat radio-Boedapest 's middags een bood schap van de Hongaarse premier Nagy had uitgezonden, waarin deze o.m. zei: „Ik maak bekend, dat overeenkomstig de door de nieuwe regering gestelde eis, de terugtrekking van de Sowjet troepen uit Hongarije reeds is be gonnen." ■A AcL- Carafe In zijn radiorede deed Nagy het voorstel een coalitieregering te vor men, zoals ook in 1945 had bestaan. Na Nagy kwam dr. Zoltan Tildy, die president was van Hongarye tot de communistische machtsoverrieming in 1948, voor de microfoon. Hij kon digde vrije verkiezingen aan. In zijn radiorede deelde Nagy mee, dat een klein kabinet van 7 man reeds gevormd is, met de bedoeling het coalitiekabinet voor te bereiden. Dit kleine kabinet zal alsnog met een achtste lid worden uitgebreid, aan te wijzen door de sociaal-democrati sche partij. Er zyn vijf politieke par tijen in vertegenwoordigd: de com munisten (Nagv en Kadar), de kleine landbezitters (Tildy en Bela Kovacs), de Boerenpartij (Erdei). de sociaal democraten (kandidaat nog onbekend) en een vijfde partij waarvan de poli tieke richting niet bekend is. Nagy zei onder meer: „Hongaren, behoudt hetgeen de revolutie verwor ven heeft en herstelt de orde Staat achter de nationale regering." De premier verklaarde, niets ge weten te hebben van het besluit tot het inroepen van Russische hulp. Ook zei hy met verantwoordelijk te zürs voor het afkondigen van de staat van beleg. Deze twee besluiten waren niet door hem genomen, maar door de re gering van Geroe en Hegedues. die wegens dit optreden voor het volk ter verantwoording zullen worden geroe pen. Rede dr. Tildy In zyn radiorede zei dr. Tildy, dat de gedwongen levering van landbouw- produkten onmiddellijk zal worden afgeschaft en dat de gerechtvaardig de eisen van de boeren zullen worden bestudeerd. De Hongaarse rebellen zullen hun wapens niet neerleggen, maar sameh met het Hongaarse leger verantwoor delijk zijn voor de handhaving van rust en orde in Boedapest, blijkt uit een mededeling van de Hongaarse radio. Tot dusverre had het ministerie van Binnenlandse Zaken de eis ge; steld dat de rebellen in het achtste district van Boedapest de wapens zOü- den inleveren bij het Hongaarse le ger na de evacuatie van alle Russische militairen uit dat district. Ongewenst Ferenc Nagy, die voor de communis tische staatsgreep van 1947 premier van Hongarije is geweest, heeft Oos tenrijk verlaten op verzoek van de Oostenrijkse regering, die vreesde dat zijn aanwezigheid de neutraliteit van het land m gevaar zou brengen. Nagy was per vliegtuig uit Parijs aangekomen, blijkbaar om dichtby te zijn als de revolutie in dat land zijn terugkeer mogelijk zou maken. Zie verder pagina 3 Wij vestigen er nogmaals de aandacht van onze lezers op, dat de Stichting Admiraal De Ruyter- fonds zich ten doel heeft gesteld hulp te bieden aan het Hongaarse volk. Zoals men weet, werken in deze stichting samen de dia conieën van de hervormde kerk, de geref. kerken, de chr. geref. kerken en de geref. kerken (ond. art. 31 K.O.). Wie wil helpen wordt verzocht zijn bijdrage te storten op giro rekening 316430 ten name van het Admiraal De Ruyterfonds te Utrecht onder het motto „Hon garye 1956" of per postwissel Admiraal De Royterfonds, Melis Stokelaan 17, Utrecht. Men kan zijn bijdragen ook over maken aan het Nederlandsehe Roode Krnis, girorekening 1f7, j Den Haag. Op het strookje ver- I melden: Hulp voor, Hongarije. 1 t TurUM' BRITS- FRANSE LANDING IN DE SUEZKANAALZÖNE? K" 1 r el Art r f A. r* r 1* i, OA Gair vort vfi 'Noflttó Jr c j te- >Av Russische troepen uit Oost-Europa

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1