Aanvallen uit de lucht op Egypte Veiligheidsraad vraagt om bi', eenkomst V. N.- assemblee Onrust gemeld uit Roemenië Onmiddellijk naleving ultimatum geëist !airo verbreekt betrekkingen met Londen en Parijs Amerika verbitterd over Irits Franse stap Een bontmantel bnnen Uw bereik! Aardverschuivingen Steun voor Eden en Mollet Keightley leidt de operaties ij F MILO OS ongaarse leiders uitgeweken naar Rusland Weeroverzicht DONDERDAG 1 NOVEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 352? kN ZITTING VAN HET KABINET MWW&m* Sirl.... c O O OM tien over half zes Nederlandse tijd is de gecombineerde Frans-Britse strijdmacht gis termiddag begonnen met een actie tegen de Egyptische strijdkrachten. Zware bommen werpers en jachtvliegtuigen vielen militaire doe- landen van beslissende len aan op het Egytische vasteland. O.a. werden aldus de premier, de vliegvelden en bevoorradingsmagazijnen van Caïro, Alexandrië, Port Said en Ismailia aange vallen. KRUITVAT HET MiDDEN-OOSTEN ia aoo EH33 tRE IRAK SAOUDI ARABIE ss ooo is ooo WÊÊÊÊSÈËÊêÊT: T roepentransport 6 Zie verder pagina 3' Advertentie I" N alle lagen van de Amerikaan- se regeringswereld heerst on verholen verbittering over het Advertentie Wij fabriceren hel allerbeste wat er op gebied van bont gemaald wordt. GARANTIE-CERTIFICAAT U koopt toch ook liever een voordelige bontmantel? Lange mantels Jemen Persianer Pattes Zobelfeh Naturel Bisam Persianer f. f. f. f. 395- 495.- 495— 795- Ocelot Kid-Ieg Jemen Zobelfeh Persianer Pattes Korte mantels f. 1590- f. 125- f. 195- f. 225- f. 345- f. 395- Dit syti slechts 10 van de 7SO bontmantels waaruit V keus hebt HERENGRACHT 69-TEL38869 AMSTERDAM - (HOLLAND) z feit, dat de Engels-Franse beslis sing om de Suezzone te bezetten, genomen werd buiten de Ver. Sta ten om. Onverbloemd verklaart men, dat het bondgenootschap met Frankrijk en Engeland „onder de zwaarste druk" in zijn geschiede nis staat. ig Zie verder pagina 3 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—1930 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'S-Gravenhage: Huygensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel, 111892 Adm. TeL 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week, 2 48 per maand, 7.40 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting tot vrijdagavond. VEEL MINDER KOUD Veel bewolking met nu en dan wat regen of mot regen, Overwegend matige Noordwestelijke wind. Veel minder koud. ZON EN MAAN 7.24. onder 16.53. 3 nov zon op 7.40, onder 17.10: maan op 8.36, onder 17.28 Hoofdredacteur; Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Wij beleven een tijd van aardver schuivingen in de internationale poli tiek. Allereerst is het duidelijk dat wat wij tot dusverre het communistische blok plachten te noemen op geen stuk ken na zo hecht was als men geneigd was aan te nemen. Heel de groep van satellietlanden In Oost-Europa is aan het gisten geraakt. Een tomeloze vrjjheidsdrift, gepaard aan een felle haat jegens alles wat Rus en Rusland is, heeft de politieke con structie van Stalin doorbroken. Zijn erfgenamen zitten met de brok ken. En bleken ze met te kunnen lij men. Het communisme heeft in tal van deze landen, biv. in Polen en Hongarije niet wezenlijk vat op de massa gekre gen. Gomoelka, een Poolse nationaal- voelende communist was voor het Kremlin moeilijk te verteren. Maar toen de heren van het Kremlin pro beerden de zaken in Polen nog naar hun hand te zetten, kregen zij te ho ren: U heeft de keus tussen ons „ti- toïsfische, communisten, en dan nog met een meer liberale koers, en een complete volksopstand. De Russen ko zen het eerste en dropen naar Moskou af. Want wat een complete volksop stand is en hoe zwak zij daar tegen over staan bewijst Hongarije. Wc hebben een paar jaar geleden in een hoofdartikel eens gefiloso feerd over wat er wel zou kunnen ge beuren als Stalin zou sterven. Wij hebben destijds dat was toen een wensdroom! ook de mogelijk heid geopperd dat dan met Stalin's rijk zou gebeuren wat er met het rijk van Alexander de Grote gebeurd is, nl. dat het uiteen zou vallen in verschillen de rijken. Dat heette toen het tijdperk der diadochen, de generaals en opvol gers van Alexander de Grote, die in de overwonnen gebieden hun eigen rijken met een eigen politiek gingen vormen, waardoor het wereldrijk uit een viel. Iets daarvan zien wij nu in werke lijkheid gebeuren. De niet-Russische delen van het communistische blok, gaan hun eigen wegen. Dat Is een feit dat het politieke beeld geheel verandert. Een tweede niet minder opmerke lijk verschijnsel is dat er een duide lijke breuk is tussen Engeland en Frankrijk enerzijds en Amerika ander zijds met betrekking tot de houding te genover de Arabische staten- Onder de druk van Amerika fs daar bij tot dusverre voortdurend een poli tiek van concessies gevoerd in de hoop daardoor de gunst der 'Arabieren 'te verwerven. Die politiek jegens de Arabieren was een voorbeeld van de algemene houding van Amerika ten aanzien van alle Afro-Aziatische landen. En die po litiek heeft volkomen gefaald. Want naarmate er meer concessies gedaan werden, werd de houding der Arabie ren onverzoenlijker. Engeland en Frankrijk hebben zich aan deze druk onttrokken. Hun optreden inzake het conflict tus sen Israël en Egypte en hun daarmee samenhangend militair optreden met betrekking tot het Suezkanaal waar over zij met kolonel Nasser in open conflict lagen, toont dit aan. Dit Engels-Franse optreden heeft ogenblikkelijke gevolgen gehad in de Veiligheidsraad, waar een Amerikaans en een Russisch voorstel door een Brits-Frans veto werden getroffen. Hierdoor is de tegenstelling tussen de Amerikaanse en de „Europesepo litiek. die wel bekend was en waarover we ook wel meermalen geschreven hebben, openlijk aan de dag getreden. Amerika enerzijds, Engeland en Frankrijk anderzijds bewandelen ver schillende wegen. Daar zit een element in dat ons moet verontrusten. Want de veiligheid van de vrije wereld staat in nauw ver band met de eensgezindheid van de vrije wereld. Maar 'n eensgezindheid die zou berusten op het volgen van de Amerikaanse weg, zou uiteindelijk de ondergang van de Westeuropese lan den betekenen. En daarom is het vol gen van de eigen weg voor Europa be ter. En hiermede komen we aan een feit dat het nieuwe politieke beeld me de bepaalt. In de wereldpolitiek gaan de Europese staten weer een eigen rol spelen. Dat is zeer belangrijk, want het is duidelijk dat de Europese staten een eigen geluid moeten voortbrengen, dat samenhangt met hun visie op de wereld en haar problemen- Dat het daarbij zaak is, gezien het bestaan van andere grootmachten in de we reld, dat Europa daarbij zo veel mo gelijk als eenheid optreedt, ls wel zeer duidelijk. BRITS-FRAr JS BOMBARDEMEI IT OP AANTAL MILITAIRE DOELEN Volgens reizigers uit Roemenië, die woensdag in Wonen zijn aangekomen, hebben zich enkele dagen geleden te Cloej incidenten voorgedaan toen stu denten betoogden voor afschaffing van de marxistisch-lemnistische cursussen en vervanging van het Russisch door Frans als leervak. Er werden arresta ties verricht. Ook in de Roemeense hoofdstad Boe karest werden mensen aangehouden. Naar wij vernemen zou het kabinet vanochtend om elf uur in buitengewone zitting bijeenkomen ter bespreking van de toestand in het Midden-Oosten. Zoals gisteravond reeds desgevraagd van officiële zijde in Den Haag werd medegedeeld, volgt de Nederlandse re gering, „overvallen door de radiobe richt over de gebeurtenissen in Egypte de ontwikkelingen met spanning en gro te ongerustheid. Eveneens werd er aan herinnerd, dat de Nederlandse regering haar reeds eerder ingenomen standpunt handhaaft, dat een oplossing dient te worden gevonden door besprekingen tn de Verenigde Naties. Inmiddels stelt de regering alles tn het werk de Nederlandse onderdanen en ''eigendommen in het Midden-Oosten te beschermen, waartoe besprekingen zijn en worden gevoerd met Neder landse scheepvaart- en luchtvaartmaat-( schappijen en de diplomatieke en consu laire vertegenwoordigers. 1 hjj niet van zins is altijd maar achter Amerika aan te iopen. „Wij zijn niet van plan onze vitale levensbelangen zonder meer aap de Atlantische vriendschap op te offeren. De vrije vaart door het Suyz-kanaal is voor ons en de andere Westeuropese economische betekenis", Eisenhower heeft gisteren het optreden van de beide Westeuropese landen een vergissing genoemd. Hij deelde mede, dat de Ver. Staten niet van plan zijn zich met de krijgsverrichtingen te bemoeien. Radio Caïro betoogde, dat de aanvallen gericht waren tegen de burgerbevolking en dat zware ex- DS VEILIGHEIDSRAAD heeft gisteren de toe stand in het Midden-Oosten opnieuw besproken. plosieve hommen werden gebruikt, doch de stem Teneinde een derde Brits-Frans veto te vermijden, van de omroeper was nog niet uit de aether, toen van Britse zijde deze beweringen werden gede menteerd. werd een procedure-kwestie aan de orde gesteld door de zaak te verwijzen naar de Algemene Ver gadering. Een Britse motie om dit te voorkomen werd met 6 stemmen tegen, 4 vóór en 1 onthouding O verworpen. Met de stemmen van Frankrijk en NDANKS de scherpe reacties in de wereld gaan België tegen werd een Zuidslavische motie aange- de «ritten en Fransen zij het voorzichtig nomen, waarin een speciale bijeenkomst van de met grote vastberadenheid- voort met het treffen Assemblee wordt voorgesteld. België en Australië van hun militaire maatregelen. onthielden zich van stemming. Bij procedure- Eden heeft gisteren duideïjjk laten blyken, dat kwesiies geldt het recht van veto niet. UANKMACHT KH LCGCM 10 MQ IN MILL €NG£LANO VCMMONCtM DOOM MtUTAlAt VCMOMAOTN «ANOOO O* ONTVANGST «IN KOT»XT WAPOtDf errmut Ztt 30 000 r^OCiAOCT 145 OOO OhDANIE? PAKISTAN IMU fVFCLT Australië en Nieuw-Zeeland hebben vandaag bekend gemaakt, dat zij het volste vertrouwen hebben in de bedoe lingen van Groot-Britannië in het Mid den-Oosten. Ook in Amerika gaan steeds meer stemmen op, die-,'de. houding var de Amerikaanse regering ia het conflict zonder meer afwijzen. De New York Daily Herald schreef vandaag, dat „het gewoon belachelijk nou zijn Nasser voor het forum der V.N. aan te wijzen als onschuldig slachtof fer van de agressie." Het is met uitgesloten, dat de Ver enigde Staten vandaag in de assemblee der VN. zullen trachten een milde uit spraak te verkrijgen over het Brits- Franse optreden. De pers in de Westeuropese landen toont n.l. in het algemeen weinig waar dering voor de V.S. :n Amerika kan mo menteel geen definitieve breuk in het Atlantische bondgenootschap riskeren. Stevenson heeft de Amerikanen gister avond opgeroepen niet te snel een oor deel over hot optreden van Londen en Parijs uit te spreken. 4 Dag Hammarskjoeld, de secre'aris-generaai der Verenigde Naties, die gisteren onder bedekte termen te kennen gaf te zullen aftreden, als de mogendheden zich rsiei aan het Handvest der V. N. zullen houden, heeft tegen hedenmiddag vijf uur de Assemblee der V. N. in bijzondere zitting bijeengeroepen ter bespreking van de crisis in het Midden-Oosten. Egypte heeft hedenmorgen officieel laten -weten, dat het zich uit de V. N. zal terugtrekken, omdat in het gehele conflict in het Midden- Oosten is gebleken, dat de volkerenorganisatie niet in staat is agressie tegen te gaan. Vanmorgen werd in Kairo eveneens medegedeeld, dat Egypte de diplomatieke betrekkingen met Engeland en Frankrijk heeft verbroken. De ambassades in Parijs en Londen wisten om twaalf uur hedenmiddag echter nog niets van een dergelijk besluit af. ZU wachtten op instructies uit Parijs. BLIJKENS een opgave van Radio Cairo zijn in de Egyptische hoofdstad als gevolg van de geallieerde bombardementen zeven slachtoffers gevallen. De Britse luchtmacht had de burgers gewaar schuwd uit de buurt van de vliegvelden te blijven om nodeloos bloedvergieten te voorkomen. „Zodra Nasser bereid bijjkt het Brits- Franse ultimatum te aanvaarden kunnen de speciale veiligheids maatregelen, welke de bevolking moet nemen, worden ingetrokken", aldus de bekendmaking van de R.A.F. aan de Egyptische bevolking. Het schijnt, dat honderd toestellen van de meest verschillende typen aan de operaties deelnemen Het doel is in eerste instantie de Egyptische luchtmacht uit te schakelen. Waarnemers geloofden, dat vandaag de luchtlandingstroepen in actie zouden komen. De eigenlijke bezetting van de kanaalzone is nl nog niet begonnen, al waren er gisteren al tientallen berichten over landingen van Brits-Franse eenheden. Ip een munitiefabriek bij Erith in Kent heeft zioh woensdagmiddag een ontploffing voorgedaan. Er is maar één gewoede. De materiële schade xs aan zienlijk. De taak van de Brits-Franse troepen macht is, te verzekeren dat voldaan wordt aan de eisen die de Israëlische en Egyptische regeringen zijn voorge legd, deelde het Britse ministerie van Defensie mee. Deze eisen waren: sta king van de Israëlisch-Egyptische ge vechten, terugtrekking van de strijd krachten tot op 16 km van het Suez kanaal en toestemmng voor een tijde lijke Brits-Franse bezetting van sleu telposities in de kanaalzone. De officiële mededeling van het Britse ministerie over de aanval werd gedaan, toen het Lagerhuis nog aan het debatteren was met premier Eden, Mosje Dayan, de 41-jarige chef van de generale staf van het Is raëlische leger, is de man die de Israëlische strijdkrachten over de grens Egypte binnenvoerde. die weigerde te zeggen of de Frans-En gelse actie al was begonnen. Het Franse ministerie van Defensie heeft gisteravond berichten tegenge sproken dat Franse en Engelse strijd krachten reeds bezig waren met lan dingen in Egypte. De Russische afge vaardigde Sobolew had in de zitting van de Veiligheidsraad verklaard dat de landingen reeds gaande waren. De Britse en de Franse regering hebben de 55-jarige Britse generaal Sir Charles Keightley benoemd tot opper bevelhebber van de strijdkrachten, die de operaties in Egypte uitvoeren. Generaal Keightley was opperbevel hebber van de Britse strijdkrachten in de Suezzone, toen in 1954 de Engels- Egyptische overeenkomst over de be ëindiging van de Britse bezetting werd getekend. De Franse vice-admiraal Barjot is benoemd tot plaatsvervangend opper bevelhebber. Op Cyprus is een hoofdkwartier in gericht. Er is. voor het eiland censuur op de berichten afgekondigd. Cyprus maande de bevolking aan, kalm te blij ven. Radar en luchtafweer zijr, in staat van paraatheid, aldus de radjo. Intussen wordt ook in Engeland het vervoer van troepen naar het Midden Oosten versneld. De wegen naar het vliegveld Southend zijn vol militaire konvooien. Transportvliegtuigen ver voeren troepen naar Nicosia op Cyprus. De Arabische leiders komen zo spoe dig mogelijk "bijeen om de situatie te bespreken. Intussen wordt over de ge hele wereld een grote diplomatieke ac tiviteit aan de dag gelegd. De vastbeslotenheid van de Engelsen en Fransen blijkt wel hieruit, dal zij ondanks de reeks protesten tegen hun optreden, doorgaan met hun actie. Van morgen werden opnieuw aanvallen op Egyptische mlltiaire doelen ondernomen. De V.S. hebben medegedeeld, dat zij momenteel niet denken aan een inhou den van militaire steun aan Groot-Brit tannië en Frankrijk in het kader van de NAVO. In West-Europa verwacht men een toenemend tekort aan olie; te meer daar Radio Cairo de Arabische landen op roept de olie-leveranties aan de West europese landen stop te zetten, waar bij desnoods ie pijpleidingen moeten worden opgeblazc-n. Vermindering van de olie-aanvoer zou de grote industrie in West-Europa in ernstige moeilijkheden kunnen bren gen, wanneer Amerika niet zou bij springen. De vraag is of de Ver. Sta ten :n de huizige omstandigheden hun belofte gestand zullen doen. De vaart in het Suez-kanaal onder vindt nog geen vertraging, al varen wel veel schepen uit voorzorg rond de Kaap. Het Ned. schip Laurenskerk passeer de gistermiddag om zes uur nog zonder moeilijkheden. Nehroe heeft in persoonlijke brieven aan de belangrijkste bij de gebeurtenis sen in het Midden-Oosten betrokken re geringsleiders aangedrongen op het sta ken der vijandelijkheden. Hij noemde de Engels-Franse actie eer, daad van agressie, die niet kan worden geduld. In Tel Aviv werd medegedeeld, dat Israëlische strijdkrachten de Egyptische basis Raf hebben veroverd. De Israël omringende landen gaan intussen door met het nemen van mi litaire maatregelen. Syrië meldde een grensincident, Jordanië liet Engeland weten, dat het geen gebruik mag snaken van Jordaanse basissen voor de aan vallen op Egypte en Irak heeft de staat van beleg afgekondigd. De Egyptische troepen in de zak van Gaza schijnen thans: te vyanorde terug te trekken. De Israëliërs hebben hier een wijde omsingelende beweging ge maakt, teneinde vooral- de Egyptische zelf moordcommando's, die van'basissen in de buurt van Gaza opereren en die in feite de oorzaak van het conflict in het Midden-Oosten zijn, in handen te krijgen. - - Egypte heeft toegegeven, dat bij de aanvallen van de Brits-Franse lucht macht militaire doelen, o.a. de militai re academie en verschillende vliegvel den werden geraakt. In het communiqué van de Egyptische autoriteiten wordt ook gewag gemaakt van een ziekenhuis en een moskee, die door de aanvallen van de gecombineerde luchtvloot zouden zijn beschadigd. Een beeld van het strijdtoneel in het Midden-Oosten: Israëlische soldaten' rukken op in de woestijn van Sirtaï.' QE33 Geheel onze productie is eigen atelierwerk en vervaardigd door de beste vakmensen. Al onze bontmantels worden verkocht ver beneden de winkelprijs en U kunt er van op aan dat iedere bontmantel bij ons een lasse-product is, hetgeen bewezen wordt door het feit, dat wij iedere bontmantel verkopen met c Geopend van Maandags 1 nar tot 's Zaterdags 6 nur. PELTERUENGROOTHANDEL De keus is groter dan ergens andersde coupe is onberispelijk, de kwaliteit spreekt voor zichzelf door het GA RA N 11 EB E W IJS. Verzuimt niet alvorens U eer. bontmantel gaat kopen onze buitengewone col lectie te zien. DU bespaart U geld en teleurstelling. Ingang Herengracht 69, 10 min. v. h. Centraal Station Wij verkopers uitsluitend uit onze fnbrieks-showroom, dns géén winkelingang Indien U eet: groter overzicht van soorten en prijzen wenst: schrijf ons en wij sturen U per kerende post een overzichtelijke en uitgebreide prospectus Knip our adres uit en bewaar het. Het- kan U later van pas komen. Naar in Washington vernomen wordt zijn Eisenhower en Dulles „buitenge woon ontstemd" over wat in ambtelij ke kring in Washington wordt beschouwd als een „doorgestoken kaart" van En geland, Frankrijk en Israel: de in het geheim voorbereide plotselinge invasie door Israël en de Engels-Franse stap pen voor een bezetting van de kanaal zone. Uit betrouwbare bron wordt verno men, dat drie van de voornaamste lei ders van de Hongaarse communistische partxj uit Boedapest zijn gevlucht en, aldus neemt men aan, naar Rusland on derweg zijn. De drie leiders die genoemd worden, zun de van ztfn post gestoten premier Andras Hegeducs, de minister van Bin nenlandse Zaken Laszlo Piros en do vroegere eerste secretaris van de com munistische partij Ernoe Geroc die d«s blijkbaar niet door de opstandelin gen Is geëxecuteerd). De Bilt, donderdag 10 uur. Het heeft de afgelopen nacht in ons land voor de tijd van het jaar flink ge vroren, In het Zuiden en Oosten van net j 1S de temPeratuur tot drie a vier graden onder het vriespunt gedaald, het Vliegveld Twente meldde zelfs een mini mum van min vijf graden, i» Pez? iaSe temperaturen waren moge lijk, door dat de lucht, die over ons land stroomde, vrijwel rechtstreeks uit Polen en Rusland werd aangevoerd, waar de winter al is begonnen. Aar: dit koude-transport komt echter vandaag al een einde. Het Scandina vische hogedrukgefaied heeft zich via schotland naar hel Westen teruggetrok- ken en beweegt zich nu in de richting van IJsland. In Scandinavië is een actieve depressie verschenen, waarvan de fronten zich in Zuidelijke richting verplaatsen, het warmtefront had vanmorgen Denemar ken al bereikt. In het komende etmaal zal ook in ons land een aanzienlijke temperatuurstij ging optreden, waarbij de wind naar net Noordwesten krimnt. Een terugkeer van de Russische koude is de eerste r>aa- danen jv>t «-pa- e—iiï:„t=5%

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1