Verset in Boedapest nog steeds niet gedoofd Martelaarsvolk Russisch mortiervuur op weerloze ziekenhuizen aan vrijheidsstrijders Eisstaats gevechten F Dreiging met aanval door grotere macht Vakantie van H.M. de Koningin wordt niet onderbroken r Laatste ultimatum W Terugroeping van ambassadeur uit Israël Beperking van investeringen Eerste uitslag 7, DINSDAG 6 NOVEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3531 Weerbericht Ondanks hun tanks en massale mankracht zijn de Russen er gisteren nog niet in geslaagd het vuur van het Hongaarse verzet te doven. Zo wel in het brandende Boedapest als elders in het land bieden de vrij heidsstrijders nog wanhopig verzet. Zo heeft het communistische radiostation te Pecs in het zuidwesten van het land bekendgemaakt dat de strijd om de uraniummijnen bij Mecsek nog voortduurt. Verzetsleger smeekt om munitie Vliegtuig neergestort Twee gevangenen ont snapt te Scheveningen Wet aangekondigd DE A.R. TWEEDE KAMERFRACTIE: Na ingewonnen advies ministerraad; Russische troepen hebben in Boedapest met mortieren het vuur geopend op ziekenhuizen van het Rode Kruis, meldde een korte-golfzender. Tal van artsen en verpleegsters zouden gewond zijn. In de uitzending werd gezegd dat de Russen zich niets aantrekken van de grote rode kruisen op de ziekenhuizen. Waar zij verzet vermoeden, schieten zij de boel plat, aldus de zender, die vermoedelijk op de bijzondere golflengte van het Internationale Rode Kruis werkte. De Russische bevelhebbers in en om Boedapest deden gisteren herhaaldelijk een beroep op de verzetsstrijders en de Hongaarse troepen, naar de Russen over te lopen. Gisteravond om zes uur Ned. tyd liep het Sowjetultimatum af, dat inhield dat de verzetsstrijders zich ongestraft konden overgeven. Alle vrijheidsstrijders, die nu nog worden gegrepen, zullen volgens het ultimatum voor een Russische krijgsraad moeten verschijnen' Radio-Pees heeft vandaag gedreigd, dat alle Hongaarse verzets groepen door Russische tanks „vernietigd" zullen-worden, tenzij zij voor vanmorgen 8 uur Hongaarse tijd hun wapens zouden inleveren. Radio-Roedapest heeft gisteravond toegegeven dat rond Pees nog verzet: wordt gepleegd. "Voor de tweede achtereenvolgende dag is er gëen enkele verbinding meer tussen Boedapest en de vrije wereld. Daardoor weet niemanct mét zekerheid,wat zichhchter het Hongaar se ijzeren gordijn voltrekt. Vast staat slechts dat cfe Russische tanks en de Russische soldaten genadeloos tegen het vrijwel ongewapende volk optrekken. Deportatie? Advertentie Non-stop Zie verder pagina 3 m gp ÉMêSBÉSM. De Sowjetregering heeft Engeland en Frankrijk gewaarschuwd, dat zy de dreiging van een aanval „door een of andere grotere macht" onder ogen zouden moeten zien, indien zij weigeren de gevechten in Egypte stop te zetten. In vrijwel gelijkluidende nota's aan Eden en Mollet„ de premiers van Engeland en Frankrijk, verklaarde premier Boelganinvan de Sowjet-Unie: „Wij zijn vastbesloten door het gebruik van macht een eind te maken aan agressie en de oorlog in Egypte". In een derde nota heeft de Sowjetregering aan Israël doen weten dat de Russische ambas sadeur wordt teruggeroepen. Dit betekent echter niet dat de diplo matieke betrekkingen worden verbroken. Raketten Hongarije Propaganda? Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus .1112 Postgiro No. 424519 iUacntendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 5-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 ?nda^tlC:,Tel 111892 Adm- Tel. 114402 KJachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362568 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 yb7°«^kwartaal7 Cent r"** 1 2A8 per maaRd- j /.w per Kwartaal. Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG 1 "N Weersverwachting, geldig tot woensdagavond. LAGERE TEMPERATUREN. Overwegend droog weer met veranderlijke bewolking en op vele plaatsen mist. Zwakke tot matige w Ina» aanvankelijk westelijke, later krimpend naar zuid. Lagere temperaturen. ZON EN MAAN 7 nov. zon op 7.48, onder 17.03; maan op 12.09, onder 20.53. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. RRUINS SLOT WANHOPIGE HONGAREN VECHTEN NO G: ER !s iets veranderd in de we reld. £r Is een mythe verdwenen. De mythe van de „peaceful coexisten ce' het vreedzaam samenleven van het communistische en het westerse stelsel. Het is de mythe van de „der de weg", die verdwenen is. het valse geloof van hen die meenden dat er tussen de Amerikaanse en de Russi sche weg. een weg mogelijk was, •waardoor Amerika en Rusland kon den worden geharmoniseerd. De mythe is weg, dat de communis ten. nu ja wel communist zijn, wat, te betreuren valt, maar dat ze het daarom toch nog wel goed kunnen brdoelen. De mythe is weg van de geest van Genève, van de vriendschappelijke bezoeken van Chroestsjew en Boelga- nin. Noch de grollen van de eerste noch het humane uiterlijk van de laatste misleiden meer Iemand. „Wat zijn staten zonder gerechtig' held anders dan een grote moorde naarsbende", schreef een kerkvader Het is de waarheid van dit woord bevestigd in het gedrag der Russen in Hongarije, die de mythe heeft weggevaagd. WIJ moeten daar de consequenties uit trekken. Maar al te zeer heeft men de laatste tijd onder het motto destalinisatie vriendelijke relaties in de menselijke sfeer met de Russen onderhouden. Interparlementaire be zoeken, goodwill-missies van minis ters waren aan de orde van de dag. Zelfs vlootbezoekcn werden uitge voerd. Kaviaar en wodka trokken sommigen. Toeristenreizen naar Rus land onbekend maakt immers on bemind! waren zeer in trek ge komen. Een Russisch ballet kwam naar West-Europa. Geleerden wissel den hun ervaringen 'uitMusea uit Rusland en yan hier, hun kunstschat ten. Om van de sportwereld maar te zwijgen. We déden over en weer of we elkaar voor fatsoenlijk hielden. Maar zo is het niet. In het commu nistische Rusland hebben wij met de staai-misdadiger te maken, zoals we in het verslagen Hongarije met de staat-martelaar te maken hebben. Van Vollenhoven heeft in zijn „De drie treden vao het volkenrecht" aan de woorden van Christiaan de Wet herinnerd: „Uw overva' op een folk, d3t u geen kwaad doet, brengt hoe ook met succes begunstigd, Gods vloek over u." Onder die vloek leeft Rusland. Zo en zo alleen moeten wij Rusland zien. En daarnaar moeten wij Rusland behandelen en er in de menselijke verhoudingen mee rekenen. Tegenover de staat-misdaölger, staat de staat- of liever het volk martelaar. Laten we dat nooit vergeten. Want als we dat vergeten zijn we mede schuldig aan het verraad van Boeda pest. HET gordijn Is weer gezakt voor Hongarije. Maar laten we er ons voor hoeden dat dit onze aandacht van Hongarije niet afleidt. Daar zullen de Russen het op toe leggen. Maar wij weten nu eens te meer door dit goddeloze bloedbad dat daar achter dat gordijn alleen maar de gruwel van het ongoedertieren ge weld heerst In al de z.g. satellietstaten is dat zo. En te midden van hen staat het Hongaarse volk als de martelaar. Martelaar voor de zaak van vrij heid, gerechtigheid en christelijk ge loof. Het beeld van die martelaar staat gegrift in het wereldbewustzijn. En geen ijzeren gordijn mag en zal naar wij hopen het onzichtbaar maken. „De ioesiand wordt wanhopig. Er is nog maar zeer weinig munitie". Dit bericht van de Hongaarse verielsstrij ders werd gistermiddag om vijf uur opgevangen van radio-Rakocsy, het laatste vrije radiostation in Hongarije. Volgens de omroeper waren de spoorbruggen van Boedapest en het eiland Csepel in de Dcmau gister middag nog in handen der opstande lingen. „Sommige Russische eenheden, die naar Boedapest oprukten, zijn door onze mannen omsingeld", aldus de radio. „De Russische tanks durven al leen in formatie' op te rukken Volgens de zender werd er toen nog verwoed gevochten. Even later werd de zender zwakker en kwam er storing doorheen, maar toch kon nog worden opgevangen dat de Russen de strijd hebben gewonnen in Dunasoldva en Kecskemet. In Vesztrem woedden hevige straat gevechten. Russischs troepen drijven alle Hon gaarse mannen in Boedapest bijeen en versameien hen onder zware bewa king in groepen nabij spoorwegsta tions in de stad vertelde gisternacht een sender van de vrijheidsstrijders. De uitzending werd opgevangen OM6£P£SKTE GABAN ris OB 0£ VEB1HG. HAZETFABRIEKEN TE ZEVENBERGEN door Hongaarse refugiés, die in Mi laan wonen. Zij vertelden dat de uit zending zeer zwak was. Eerst gaf een vrouw een kort verslag van de strijd, vervolgens nam een man hel woord toen de vrouw in snikken uitbrak. De vrouw vertelde in het Hongaars: „Dit is een vrijheidsstation in Boeda pest Een félle strijd heeft gewoed na bij de Maria-Teresakazeme. Hongaar se vrijheidsstrijders raakten door hun munitie en vochten door met messen, stokken en flessen tegen de Russen. Zij brak in snikken uit nadat zü was begonnen te vertellen over een aantal vrouwen en kinderen, die ge dood waren. Toen sprak een man. „Russische militairen doorzoeken ieder huis en gebouw op wapens. Alle Hongaarse mannen worden bijeenge dreven bij spoorwegstations om ge deporteerd te worden". Toen dit verteld was, viel de zender weg. volgens in Londen ontvangen be richten uit betrouwbare bron, hebben 20 tot 25 westelijke journalisten, me rendeels Fransen, zondag een toe vlucht gezocht op de Franse legatie in Boedapeai. Een jonge Hongaar die gisteravond in Wenen aankwam, vertelde dat er zondagmiddag om 16.00 uur Ned. tijd nog zwaar werd gevochten op de laat ste barricaden in Boedapest. Hele wij ken van het district Boeda zaten toen vol met verzetsstrijders die zich tot de dood wilden verzettentegen de- op trekkende -Russen.- Gehouwen waren;- gebarricadeerd erf-uitaUé ramen sta ken de geweerlopen der rebellen dié' vastbesloten waren, hun laatste kogels op de Russen te verschieten. In som mige gedeelten van Boeda hadden de bewoners zich gewapend met mortie ren, tommyguns en handgranaten van het Hongaarse leger. Zelfs kinderen en vrouwen waren gewapend. Nadat de Russische tanks de grens controle hadden overgenomen van de Hongaarse troepen, kwamen ér giste ren geen vluchtelingen meer over de Oostenrijkse grens. s'i anm en De Rotterdamse politie in actie tegen demonstranten. Hei hoofd van de persafdeling van de Russische regering, L. F. Iljitsje-v, heeft te. middernacht een persconferentie belegd om Boelganin's boodschappen be kend te maken. Alle boodschappen bevatten dreige menten jegens de westelijke mogend heden indien zjj niet terstond de ge vechten jn Egypte staken. Het schenen aanvullende boodschappen te zijn, be horend bij Boelganin's verzoek, om met steun der yer. Naties tot actie over te gaan. In de tot Engeland en Frankrijk ge richte boodschappen werd ook vermeld het in de vooravond gedane beroep op president Eisenhower om tot gezamen lijk militair ingrijpen in Egypte over te gaan. De Sowjetpremier waarschuwde Eden dat Engeland moet denken aan een situ atie, dat het aangevallen zou kunnen worden „door een machtiger land", dat zijn aanvallen niet uitvoerde „met sche pen en niet met vliegtuigen maar met raketten". Zijn boodschap luidde verder: „Als raketwapens tegen Engeland gebruikt zouden worden, zou Engeland dat een barbaarse actie noemen. Maar wat is het verschil tussen zo'n aanval en de aanval die Engeland en Frankrijk doen op een onvoorbereid Egypte?" In beide boodschappen van Boelga nin aan Eden en aan Mollet werd de nadruk gelegd op het feit. dat Egyp te geen wapens heeft om zich te ver dedigen. De Sowjetwoordvoerder werd ge vraagd of dit betekende, dat de Sowjet- Unie bereid is aanvullende wapens aan de Egyptische regering van Nas ser te leveren indien haar gevraagd zou worden dit te doen. „Dat gaat verder dan de boodschappen die ik hier aankondig", antwoordde Iljitsjew. In de boodschappen van Boelganin wordt in het geheel geen aandacht be steed aan Elsenhower's boodschap die gisteren in Moskou werd overhandigd en waarin Rusland gevraagd wordt zijn troepen uit Hongarjje terug te trekken. Geen van de boodschappen uit het Kremlin maakte zelfs ook maar melding van de toestand in Hongarije. In zijn boodschap aan de Franse pre mier Guy Moilet herinnert Boelganin aan hun ontmoeting in Moskóu, toen de Franse premier, volgens Boelganin, de geest van het socialisme onderschreef. Die geest is vergeten, aldus Boelganin in zijn boodschap, waarin hij verder een beroep doet op de Franse premier een einde te maken aan deze agressie, dit bloedvergieten, er is nog tijd om te praten. In de boodschap aan de Israëlische premier Ben Goerion herhaalde Boelga nin zijn vroegere bewering dat Israël tot een marionet van Engeland en Frankrijk is gemaakt. Het was risteravonü in Moskou niet duidelijk wat precies de bedoelingen van de Sowjetregering waren met het zen den. van zulke openlijke bedreigingen aan Engeland en Frankrijk. Men heeft In Moskou bet gevoel, dal ten minste een deel van de boodschap een poging van de Sowjetregering is om de Hongaarse toestand uit de bladen Een vliegtuig van het type „Hermes" met ongeveer tachtig mensen aan boord, is op het vliegveld van Black- bush in het Engelse graafschap Sur rey neergestort en in brand gevlogen. Nader is bericht, dat vier mensen een kind en drie leden van de beman ning het leven verloren hebben. Van een onzer verslaggevers Uit de strafgevangenis aan de Pomp- stationsweg te Scheveningen zijn gister avond twee gevangenen ontsnapt. De 25-jarige kraandrijver W. van der W. uit Amsterdam, die gedetineerd was ter zake van inbraak en de 43-jarige fa brieksarbeider C. B. uit Amersfoort, die opgesloten was wegens een zedendelict, zagen kans vanuit een traliehek via afdakjes op de binnenplaats te komen. Met behulp van bouwmaterialen Mom men 'lij over de vier meter hoge muur. Het onderzoek leverde geen resultaat op. De ontsnapten waren veroordeeld tot straffen van zes en drie jaar. te verdringen met krachtiger en luidere verklaringen. Tijdens de persconferentie weigerde de woordvoerder antwoord te geven op vragen, behalve die welke rechtstreeks betrekking hadden op de boodschapDen van Boelganin. De minister van Financiën heeft be kend gemaakt, dat de regering besloten heeft zo spoedig mogelijk een wetsvoor stel voor te bereiden houdende beperking van de wettelijke voorzieningen betref fende de investeringsaftrek. De investeringsaftrek is een bijzondere aftrek ten laste van de belastbare winst van een bedrag, da't afhankelijk is van de omvang van de investering in be drijfsmiddelen. Aangaande de juiste aard en de omvang van die beperking kunnen nog geen mededelingen worden verstrekt, omdat de regering bij haar definitieve beslissing mede wil letten op het advies van de Sociaal Economische Raad, dat zij heeft gevraagd. Deze stakker, wiens ouders in Hongarije achterbleven, werd, evenals ontelbare .an dere Hongaarse kinderentussen de enor me stroom vluchtelingen geplaatst. Om de hals van zo'n deerniswekkend vluch- telin'getje hangt een kaartje, met het op schrift: ,JZorg voor onze kinderen. Wij blijven, vechten tot het laatste!" Neder land kan die dappere oudets helpen dóór alles te doen om althans het vreselijke leed van hun kinderen te verzachten. Op zo'n kindergezichtje moet eens weer een blos komen en een glimlach. Geen kind mag in z'n diepste ellende aan sin droe vig lot worden overgelaten. De allereerste uitslag van de heden in de Verenigde Staten gehouden verkiezingen is die uit het gehucht Harts in de staat New Hampshire, dat acht stem-; gerechtigden telt die volgens traditie prompt te middernacht hun stem hebben uitgebracht, Vijf van hen brachten hun stem uit op Adlai Stevenson, de de mocratische presidents-kandi-- daat en drie op Eisenhower, zijn republikeinse tegenstanderi< (Van onze parlementaire redacteur) In de heden ochtend gehouden verga dering van de uitgebreide Anti-Revolu tionaire Tweede Kamer fractie zijn de heren dr. J. A. H. I. S. Bruins Slot, mr. A. B. Roosjen en Van Eysden resp, ge kozen tot voorzitter, 2e voorzitter en secretaris van deze fractie. In antwoord op vragen over de va kantie van II, M. de Koningin in ver band met de jongste internationale ontwikkelingen, is ons van officiële zijde meegedeeld, dat H. M. de Konin gin bij het rijzen van de internationa le moeilijkheden advies aan de minis terraad heeft gevraagd over de vraag of het nodig zou zijn haar vakantie af te breken. De ministerraad heeft de Koningin geadviseerd haar vakantie normaal voort te zetten. Bij dit advies heeft de ministerraad laten overwegen, dat het zeker nodig was voor de Koningin, een ononderbroken periode van drie weken rust te genieten. De Koningin heeft dit advies opgevolgd. Zij is ech ter steeds voor het kabinet bereikbaar geweest en heeft ook steeds met het kabinet in het nauwste contact ge staan. Zij heeft haar vakantie voort gezet op grond van de overweging dat maatregelen zijn getroffen die verze keren dat ay binnen twaalf uur jn Nederland terug-kan zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1