Brits-Frans besluit na dag van hoogspanning: Cairo stelt zekere voorwaarden Het vuren gestaakt Boelganins brief fel gehekeld Eén der grootste overwinningen Nieuwe koers Washington is vrijwel zeker Nog steeds gevechten in Hongarije Ons land niet naar olympische spelen President Eisenhower Juiste beslissing Het Zuiden weer achter „Ike" Oproep Stichting van de Arbeid OMDAT RUSSEN MEEDOEN WOENSDAG 7 NOVEMBf ,956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3532 Weerbericht DE STAND 1 llsSiF té Nederland bereid tot deel neming U.N.O.-politie Ook treinen zullen morgen drie minuten stilstaan DE Britse premier zei dat het doel van de Brits-Franse actie, het scheiden van de strijdende partijen, was bereikt. Eden onder streepte verder dat het vrijmaken van het Suezkanaal en de kanaal ingangen van groot belang was. Hij verklaarde dat het Frans-Britse leger hiertoe in staat was en stelde voor dat de Frans-Britse genie troepen onmiddellijk met het opruimen van wrakken zouden beginnen. De Franse regering acht het voorts nog „wenselijk" dat de Veiligheidsraad zo spoedig mogelijk op ministersniveau bijeerikomt teneinde „de voorwaarden voor een definitief staken van het vuren en voor de regeling in het Nabije Oosten vast te stellen". Edert hekelde de nota waarin de Sowjetpremier Boelganin giste ren aan Engeland en Frankrijk meedeelde dat zij de dreiging van een aanval „door een of andere grote macht" onder ogen zouden moeten zien indien zij weigerden de gevechten in Egypte te staken. Met nadruk wees Eden de Russische beschuldigingen van de hand dat de Brits-Franse actie in Egypte barbaars was. Op zijn beurt beschuldigde hij er de Russen van, in Hongarije een „genadeloze actie" te hebben gevoerd. 0 Zie verder pagina 3 II» Gift van Prinses Wilhelmina D WIGHT D. Eisenhower is opnieuw- voor een periode van vier jaar president der Verenigde State». Om 7.25 uur Nederland se tijd heeft de democratische candidaat Adlai Stevenson zijn nederlaag toegegeven. Alle uitslagen van de gisteren gehouden ver kiezingen waren toen nog niet binnen, maar uit de stand van de cijfers kon worden opgemaakt, dat de democraten één der grootste nederlagen in de geschiedenis zoude» gaan lijden. O NMIDDELLIJK nadat de overwinning van „Ike" een feit was stuurde Stevenson hem een telegram, waarin hij de president zijn gelukwensen aanbood. „Vanavond zijn wij geen republikeinen en democraten", aldus Stevenson, „maar Amerikanen. Wij hebben begrip voor de ernstige moeilijkheden, welke uw regering wachten en als Amerikanen wensen wij u alle succes in de jaren, die voor ons liggen." Ook Kefauver, de democratische kandidaat voor het vice-presi- dentschap, gaf een verklaring uit, waarin hij Eisenhower en Nixon alle steun toezegde „voor alles wat goed voor Amerika is". EISENHOWER NOG STEEDS vechten op en kele plaatsen in Hongarije wanhopige verzetsstrijders. De Russen schijnen grote verliezen te hebben geleden aan manschappen in Boedapest. Voorts meldde een vrije zender uit Hongarije, dat het parlements gebouw in Boedapest weer door de vrijheidsstrijders was veroverd. Gisteravond werden berichten ontvangen, volgens welke op de Nederlandse legatie in Boedapest alles wel is. Zie verder pagina 3 Drie minuten stilte 5 Zie verder pagina 3 Rotterdam: Witte de W.thstraat 30 - Tclef 119700 (4 1 Postbus mg Postgiro No 424519 'lbonnvmenten 10.30—1930 Zaterdags 17-1!» uur Telefoon 115700 s-Giavenhage: Huygenspiein 1 Posleno 434SB- Redactie: Tol 111J192 - AdrnTel Si Klachtend lenst 18 30-19.30 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67.62 Abonnementsprijs 57 cent doi u eek -> 7.40 per kwartaal _PC' Lo« L2JLPCr ,,-naand' L>o«e nnmmeis la cent Verschijnt dagelijks Directeur: li. DE RUIG STAAKT HET VUREN IN EGYPTE voor dit conflict, het feit dat de Rus sische regering nptas richtte tot Frankrijk en Engeland, zo scherp dat zy bijna ultimatums waren, de nauw verholen bedreiging met geweld en de aan Egypte aangeboden militaire steun, bewyzen dat Egypte door Rus land beschouwd wordt als een Rus sisch bastion. Het Nasser-Egypte dat zich in de armen van Rusland gewor pen heeft (misschien wel mede als ge volg van een onverstandige Westerse politiek) is mets anders dan een pion van Rusland. Dat is uit de gang van zaken duide lijk gebleken. Nasser aan het Suezkanaal wil dus niets anders zeggen dan Rusland aan het Suezkanaal. Wy achten het een zaak van de eerste orde als dat te niet gedaan zou kunnen -worden. En de Frans-Britse actie heeft daar toe de weg geopend en is daar zelfs voorlopig m geslaagd. TENGEL AND en Fiankiijk hebben de militaire doeleinden die /ij in de' Suezkanaalzone nastreefden bereikt en er is een „staakt het vuren" afgokon- dtgd. Naar de secretaris-generaal dei- Verenigde Naties zeide, hebb^» - Egypte en Israel daarin tocge De wereld is daardoor aanzienh gelucht Want het bleek dat ei om het zo eens uit te drukken - een zeer gevaarlijke bom moest wor den gedemonteerd die daarbij gemak kelijk tot schade van heel de wereld had kunnen ontploffen. Hier zit meteen naar het ons voor komt de rechtvaardiging m van de diging nu eens met van°de'/ijde 'Tan E-^ELAIVD en Frankrijk hebben hun troepen in Egypte I? De 'fe He^ bel an gstell ing van Rusland »eeevcu liet vuren vannacht om één uur Neder- anubc tijd te staken, „tenzij zij worden aangevallen". Dit heeft premier Eden van Engeland gisteren onder wilde toe juichingen van Labour in het Britse Lagerhuis bekendge maakt. Zijn mededeling is in Parijs door de Franse regering bevestigd. QM 01.15 u Nederlandse tyd (02.15 pi. tijd) kondigde de zender „Voice of Britain" op Cyprus aan, dat In Egypte „een paar minu ten geleden de vijandelijkheden gestaakt waren. Egypte heeft bekendgemaakt dat het 't verzoek van de Ver. Naties voor het staken van het vuren aanvaardt, onder voorwaarde, dat alle buitenlandse troepen uit Egypte teruggetrokken worden. De strydende troepen moeten zich terugtrekken achter de demar- catielinies. V rije en veilige doorvaart door het Suezkanaal moet gewaarborgd zyn, F DEN deelde mee. dat de nieuwe stap een gevolg was van een E-J boodschap van de secretaris-generaal der Ver. Naties Hammars- kjoeld, dat Israël en Egypte hadden ingestemd met een onvoorwaar delijk staken van het vuren. Hierop had de Britse regering Hammers- kjoeld laten weten dat zij, indien de op te richten internationale politiemacht in staat zal zyn het toezicht uit te oefenen op de ver wezenlijking \ran de resoluties van de V.N., instemde .met een staken van de militaire operaties. Egypte. Dit bericht is echter uit geen enkele andere bron bevestigd. Weersverwachting, geldig- tot donderdagavond. OOK ZONNESCHIJN. Droog weer met in de nacht en ochtend plaatselijk mist of -veel bewolking, maar in de middag op de meeste plaatsen zonnig weer. Over het algemeen weinig verandering in temperatuur. Tot matig of krachtig toenemende wind uit zuidelijke richtingen. a nov. zon op 7.49. onder 17.02; maan op 12.42. onder 21 56. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT P ufo8. A JDRITTEN en Fransen hebben zich bereid verklaard hun taak aan een V.N.-politiemacht over te dragen. De Verenigde Naties hebben zich daartoe bereid verklaard. Dit laatste is de duidelijke erkenning door de Verenigde Naties dat haar aanvankelijke houding onjuist was. Toen wilde men de Kanaalzone zon der meer in handen van Egypte laten. Nu niet meer. De taak die Engeland en Frankrijk op zich nemen een taak die de V.N. met nodig oor deelden en het vervullen waarvan zy veroordeelden, bieden ze nu aan zelf over te nemen. Een beter rechtvaardiging voor de Bnts-Franse politiek is niet denkbaar. TNTUSSEN moet men zich realiseren dat dit „staakt het «-iren" maar de eerste stap is voor de „p lossing. Het gevaar in het Midden-Oosten is dat het proces om tot een oplossing te komen altijd halverwege blijft steken. Dat is aan de geschiedenis van Israël wel gebleken. We blijven geconfronteerd met de tegenstelling niet tussen Egypte en Engeland en Frankrijk, maar tussen Rusland en Engeland en Frankrijk, al zal Rusland het steeds doen voor komen dat het hier om eerstgenoemde tegenstelling gaat. De Russen zullen alles doen om hier de hand in het spel te houden en voorts voet op de Noord- Afrikaanse kust te krijgen. Dat betekent dat het vormen van de internationale politiemacht, die de taak van Britten en Fransen over zal namen, op moeilijkheden zal stuiten, die verband houden met de tegenstel ling van Rusland tot West-Europa. En vervolgens zal het nodig zijn dat Israël, dat duidelijk de sterkste mili taire macht in het Midden-Oosten gaat worden, zich gematigd gedraagt. Want het gaat om een modus vivendi tussen Israël en Arabië en dat betekent dat er levensmogelijkheid moet zyn, zo wel voor Israël als voor Arabië. ln G":a' "Ch! }"ar feilen door de Egypte,,aren op l<r„ël veroverd, zijn dc rollen omgekeerd. Egyptische krijgsge- tangenen marcheren hter achter een Israëlische jeep. Voor hen is de strijd oorbij. H.K.H. prinses Wilhelmina heeft een belangrijke gift doen overmaken aan het nationaal comité hulpverlening Hon gaarse Volk. Britse waarnemers trachten echter met het feit te verdoezelen, dat de beslissing tot staken van het vuren genomen werden onder druk .van Boel- gantn's dreigement om tegen Engeland en Frankrijk geweld te gebruiken. Vol gens een der waarnemers zou daaren tegen van Amerikaanse zijde geen druk zijn uitgeoefend. Boelganin'» waarschuwing had gisteren in de hele westelijke wereld een koorts achtige diplomatieke activiteit ontketend. De regeringen van Amerika, Engeland en Frankrijk pleegden vla telefoon en telex onophoudelijk overleg. De Zwitserse regering nodigde de regeringsleider* van Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sowjetunie uit, onmiddellijk een confe rentie in Zwitserland te houden, ten einde een derde wereldoorlog te voor komen". Ook over militaire activiteiten deden allerlei berichten de ronde. Het Arabi sche avondblad Al Kahira meldde dat volgens de Turkse radio-Ankara „de Russische vloot via het oostelijk deel van de Middellandse Zee op weg was naar 7.6 lijdt Hongarije's jeugd. Om 11 uur v.m. was de stand: Eisenhower 25.717.662, Steven son 18.791.179. Eisenhower had de leiding in 41 staten met in totaal 457 kies stemmen. Stevenson in 7 staten met 74 kiesstemmen. Senaat. Republikeinen: ge kozen 13, zittenblijvers 30, totaal 43. Democraten: gekozen 14. zit- tenblyvers 31, totaal 45. Nodig voor meerderheid 49. Rep. 2 ge wonnen (New Vork en Kentucky). Democr. 2 gewonnen (Ohio, Idaho). Rep. leiden in drie staten. Democraten m 5 staten. Huis: (435). Republikeinen ge kozen 147 (tegenwoordig huis 201 en 2 vacante). Democraten ge kozen 193 (tegenwoordig 230, 2 vacante).' Nodig voor meerder heid 218. Rep. winst 7, verlies 1, Demo cratische winst 1, verlies 7. Republikeinen leiden in 52 dis tricten, w.o. 7 nu van de Demo craten, Democraten leiden in 35, waarvan 10 nu van de Republi keinen. Vele deskundigen schrijven de overwinning toe aan de wens van het volk om de geallieerde opper bevelhebber uit de oorlogstijd te handhaven met het oog op de crisis in het Midden-Oosten en Oost-Europa. Eisenhower is opnieuw president der Y.S. J7TSENHOWER is met een overwel- J digende meerderheid herkozen als president Hij blijkt derhalve ondub belzinnig het vertrouwen te bezitten van het Amerikaanse volk. Dat is een gelukwens waard, want het is in een tijd als wij beleven van groot belang dat mensen op zo verantwoordelijke posten als die van de president der V.S. hun volk achter zich hebben. Wij willen daarbij de hoop uit spreken dat de Amerikaanse politiek nu aan duidelijkheid zal winnen en dat die politiek dan zo mag zijn dat daarop de instemming en de sym pathie van de Westeuropese staten kan worden verwacht. Het NAVO-bondgenootschap Is in deze tijd meer dan ooit nodig. En het is van groot belang dat alle beletselen voor de goede werking daarvan wor den weggenomen. In de laatste jaren heeft de Amerikaanse politiek in Azië en Afrika in toenemende mate zulk een beletsel gevormd. Wij hopen dat het president Eisenhower, die door zijn persoon en door zijn werk als bevrijder van Europa zozeer ons aller waardering heeft, gegeven mag wor den dit beletsel weg te nemen. I-IET Nederlands Olympisch Comité heeft besloten, dat Nederland niet aan de Olympische Spelen te Mel bourne zal deelnemen. i Daarmee heeft het comité een be slissing genomen die wij van harte toejuichen. Dit besluit viel juist op de avond, waarop het bericht kwam,» dat de „Hongaarse" ploeg uit Praag naar Australië is vertrokken. De Nederlandse ploeg zou dus 'in Melbourne in de onmogelijke situatie hebben verkeerd om met Russen en „Hongaren" zich in vriendschappelijke strijd te meten. En dat na de schanddaden van de laatste dagen. De nationale eer staat niet toe, dat wij langs deze weg geme ne zaak maken met hen, die-.de Hon- - - gaarse vrijheidsstrijd in, bloed hebben gesmoord. Moge het Nederlandse voorbeeld ook in het buitenland navolging vinder}. JJE herverkiezing van Eisenhower betekent, dat vanaf vandaag Amerika weer een rol in de internationale politiek zal gaan spelen. De laatste maanden waren de V.S. van hun Westerse bondgenoten vervreemd, omdat zy hun politiek geheel lieten beïnvloeden door de ophanden zijnde ver kiezingen. Waarschijnlijk zullen de Ver. Staten vandaag reeds een nieuwe koers bekend maken door zo snel mogelijk het meningsverschil met Engeland en Frankrijk over bet Midden-Oosten op te lossen. Gisteravond was reeds duidelijk, dat de Westeuropese landen voor een Internationale bezetting van het Suez-kanaal op de steun van de V.S. zouden kunnen rekenen. Het slechtste nieuws voor de demo craten kwam uit het Zuiden. Vier jaar geleden waren Virginia. Tennessee. Flo rida en Texas afgeweken van de de mocratische traditie en hadden Eisen hower gekozen. De democraten hadden gehoopt dat deze staten nu weer aan hen zouden vallen, maar Virginia had op overtuigende wijze de zijde van Ei senhower gekozen, en in de andere sta ten had hij ook de leiding. De uitslagen welke uit het Oosten, het Noorden, en zelfs het Democratische Zuiden binnenkwamen wezen alle op een „verpletterende" overwinning van Eisen hower. Het was toen nog te vroeg om te kunnen zeggen of de republi keinen ook de meerderheid in het Con gres zouden behalen. Dunapentele, een belangrijk indus trieel gebied ten zuiden van Boeda pest, schijnt nog steeds vrij te z«n. De Russen hebben, wegens hun wreedheid -beruchte, Mongoolse troe pen ingezet Hongarije. op sommige plaatsen In Radio-Boedapest heeft woensdagmor gen een tot de socialistische landen ge richte oproep uitgezonden van Janos Kadar, de premier van de nieuwe Hon gaarse regering. Deze oproep luidt: „De revolutionaire strijdkrachten zijn bezig de contra-revolutionairen te ver nietigen. Wij hebben behoefte aan levens- en geneesmiddelen. Helpt ons. Om 11,30 uur is radio-Boedapest plot seling met een ongewoon geluid uit de lucht verdwenen. Er werd geen uitleg gegeven, waarom de uitzendingen on derbroken werden. Om 11 uur was er nog een korte nieuwsuitzending, waarin vrijwel uitslui tend berichten van gisteravond werden herhaald. Van officiële zijde is medegedeeld dat Nederland zeker bereid zal zyn een contingent te leveren aan een inter nationale politiemacht voor het Nabije Oosten, indien Nederland zou worden uitgenodigd zo'n contingent te zenden. i *\aar„w'j van de zijde van dc Neder landse spoorwegen vernemen zullen ook vL J cri.2??,se Spoorwegen het advies van de Stichting van den Arbeid volgen cn morgen drie minuten stilte te acht namen. De treinen zullen van drie mi nuten voor twaalf iot twaalf uur stil- staan. Dit, gepaard gaande met de voor sprong van Eisenhower in belangrijke staten als New York, Illinois (de eigen staat van Stevenson) en Pennsylvania, maakte aan elke twijfel een emde. De stemming op de hoofdkwartieren van de twee partijen spraken ook boek delen. Eisenhower was een en al glim lach. Leonard W, Hall, voorzitter van de republikeinse partij, verklaarde al vroeg ronduit dat Eisenhower gewon nen had, In het hotel te Chicago waar Stevenson verblijf hield was de stem ming met slechts een woord weer te geven: somber. Ket scormgsbord laat geen hoop. De opkomst voor de verkiezingen in de V.S is dinsdag zeer groot geweest. Men schrijft dit toe aan de crisis in de internationale betrekkingen. Uit ve,- klaringen van kiezers bleek, dat de gebeurtenissen in Hongarije en Egypte alle andere kwesties op de ach tergrond hadden geschoven. Het weel was in het grootste deel van het land goed. Men acht dit in het algemeen gunstig voor de Republikeinen wier aan hang in de plattelandsdistricten, waar de kiezers dikwijls enige afstand naar de stembureaus moeten reizen, groter is. In het stadje Mount Washington, dat als eerste in de staat Massachusetts met de telling gereed was, werden 22 stemmen op Eisenhower en vier op Ste venson uitgebracht. In 1952 stemden 28 uem van r mensen op Eisenhower en zes op Steven- dering mee, dat het "bestuur in"de' mld- daguren het probleem zorgvuldig had L)E Centrale Organisaties van Werkgevers en Werknemers, samenwerkende in de Stichting van de Arbeid, hebben zich-he denmorgen beraden op de op roep van het Internationaal Ver bond van Vrije Vakverenigin- en het Internationaal Chris - telijk Vakverbond om morgen in de gehele vrije wereld het normale leven enkele minuten te onderbreken ais blijk van rouw, als uiting van medeleven- met het Hongaarse volk en als fel protest tegen het optreden der Sowjefc-Unle In Hongarije. Na gepleegd overleg en In overeenstemming met de rege- ring roept de Stichting van de Arbeid alle Nederlanders op om morgen (donderdag) des och tends van 3 minuten voor twaalf uur tot des middags twaalf uur de arbeid te onderbreken, alle werken, alle verkeer stil te leg gen en volstrekte stilte in het gehele leven in acht te nemen. Het spreekt vanzelf, dat een uit zondering dient te worden ge maakt voor werk aan machines, die niet kunnen worden stop gezet. De Stichting van de Arbeid vertrouwt dat het gehele Ne derlandse volk deze oproep zal volgen. De regering heeft kennis geno men van de oproep van de Stichting van de Arbeid en wil deze gaarne ondersteunen. Het voorstel van. het N.O.C.- bestuur om niet aan de Olympi sche Spelen deel te nemen, werd gisteravond in Den Haag door de buitengewone algemene leden vergadering unaniem aanvaard. De vergadering besloot een be drag van 100.000 beschikbaar te stellen voor de leniging van de nood onder de slachtoffers der gebeurtenissen in Hongarije. De buitengewone algemene leden vergadering van het Nederlandsch Ulympisch Comité moest een beslis sing nemen over het deelnemen van de Nederlandse ploeg in verband met de internationale toestand. Dr. J. Linthorst Homan, de presi- dent van het N.O.C., deelde de verga bestudeerd en dat het de leden drie besluiten wenste voor te leggen. Het eerste besluit hield in, dat de Nederlandse ploeg niet zal worden uitgezonden. Het tweede betrof de consequenties van technische en fi nanciële aard en het derde, ging over net onder bepaalde reserves afstaan Yf" ,ee" ze®r groot bedrag aan de slachtoffers in Hongarije. Het bestuur heeft het besluit alsnog van deelneming aan de spelen af te zien genomen, omdat daaraan wordt meegedaan door sportbeoefenaren, die Zijn aangewezen door het Sowjet- Kussische Olympische Comité. Tot dusver leek de mogelijkheid niet uit gesloten, dat de Olympische Spelen zouden kunnen bijdragen tot een beter onderling begrip tussen dc jeugd van de deelnemende landen. Sinds en door de gebeurtenissen van de laatste da gen m Hongarije ontbreekt echter d° he? NOC 6en olympisch festun, aldus r i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1