A.R .-vrouwen bijeen in Geref. Jeugdhuis te Schiedam Arts reed - onder invloed ventje aan #AI m UU )E Wat Boelganin schreef GEDENKPLAAT TER ERE VAN MOZART ONTHULD Belgische jongeren exposeren hun iverk in Den Haag ssiiig si Vogeltentoonstelling in Harmonie overtreft verwachtingen IMl IfO GES SIEBEL Weekoverzicht - M SCHIEDAM Gera Kraan-v. d. Burg sprak Uitnodigin Hoek van Holland Jaar en drie maanden geëist Gemeenteraad van avond bij een Burgerlijke stand van Rotterdam VLAARDINGEN Steun voor Hongaarse volk Res. Orkest concerteert voor vluchtelingen Subsidie voor Nederlands Kamerorkest asp? IGAHOf Vijf nieuwe gevallen van polio Roode-Kruiscollecte. Hongarij e-herdenking bij verzetsmonument Twaalf vrachtwagens.... Roode Kruis-inzameling Hulp aan Hongarije Geschenk Kamer van Koop handel aan gemeente Bazar padvinderdubhuis Edmond Wingen geëerd met boek Joris van Klaveren exposeert Bejaarde voetganger na aanrijding overleden Politieke onrust in Roemenië en Bulgarije Vervolg beursoverzicht mt TROUW \Voeiihdag 7 november 1956 P een „Vrouwenavond", die door de A.R. kiesvereniging „Neder land en Oranje" te Schiedam dinsdagavond in het Gereformeerd jeugdhuis werd gehouden, sprak mevrouw Gera Kraanv. d. Burg over de positie van de vrouw in verleden en heden. Zij nam als basis de plaats van de vrouw volgens de Heilige Schrift. Als we dit in het oog vatten, zo betoogde zij, dan zien we dat de vrouw als schepsel Gods, niet minderwaardig, ook niet meer waardig, doch gelijkwaardig is aan de man. Advertentie Passagiere gewond Buschauffeur wist een aanrijding te voorkomen Verenigingen zetten zieh in voor Groene Kruis Contactavond D.O.K. gaat niet door Zij behaalden het „kruisje Jongens pleegden kruimel diefstallen Burgerlijke Stand Schiedam Advertentie Advertentie A.dvertentie VERLOVINGSRINGEN Nutskleuterschool 50 jaar Vlaardingen i T m •'/rl+vilIlP? Visserij berichten Cr Spreekster toonde vervolgens, met allerlei voorbeelden aan, dat de po sitie van de vrouw in het var verleden, doch ook in de middeleeuwen, ja, zelfs nog na de Reformatie aan dit door Gods Woord gestelde ideaal niet heeft beantwoord. Als de Heere Jezus Christus spreelot met een vrouw, verwonderen zieh daar over zelfs de apostelen. En toch is Hij het juiste geweest, die in de lijn van het Oude Testament de vrouw zette op de plaats, die haar volgens Gods Woord toekomt. Het mag, aldus mevrouw Kraan, dan zacht gezegd, ook verwondering wekken, dat zelfs mannen als Willem BiMerdijk en ds Sikkel a«.n de vrouw deze plaats niet wilden inruimen en dat een eenvoudig man als de huisschil der Gerrir Pape. die 1890 een boek schreef over de vrouw in 1990, niet begrepen werd, al was hii wet dit betreft inderdaad zijn tijd vér vooruit. Na nog de strijd van mannen als Geesisik en Dr. Kuyper en de positie van de vrouw in sliet heden geschetst De 81-jarige C. L. die zonder uit te kijken dinsdag bij de Rembrandtlaan, de Vlaardingerdijk te Schiedam over stak, was er de oorzaak van dat de 29-jarige mevrouw A. uit Vlaardingen in een R.E.T. bus van lijn 43 met haar hoofd, op de grond viel en methoofd pijn naar haar woning moest terugke ren. De buschauffeur kon namelijk slechts voorkomen dat de bejaarde man werd aangereden, door zeer krachtig te remmen. Daarvan werd de passagiere het slachtoffer. te hebben, besloot mevrouw Kraan met te wijzen op het feit, dat deze verwor venheden voor de vrouw ook hun plichten medebrengen. Spreekt U als vrouw met Uw man en als moeder met Uw kinderen wel over onze poli tieke roeping, zo vroeg mevr. Kraan. Bezoekt "U weieens de vergadering? Dat is toch al een van de eerste plich ten en zelfs noodzakelijk, indien U met Uw opgroeiende kinderen wilt kunnen spreken over de vraagstukken, die aan de orde zijn, en indien U een voor beeld wilt geven. Na de pauze ging mevrouw Kraan naar aanleiding van gestelde vragen nog wa. nader in op verschillende onderdelen van haar onderwerp. De voorzitter, de heer J. Wagenaar, bracht haar ten slotte dank voor het gefundeerde betoog, hetwelk zij ge houden had alsmede voor het beant woorden van de vragen, welke dank de vergadering onderstreepte met een lang en hartelijk applaus. De voorzitter, die in zijn openings woord had opgeroepen tot het gebed en het offer voor de zo diep beproefde Hongaren, sloot hierna deze zeer go'ed bezochte AR. Vrouwenavond, Er is alle reden zulke avonden meer te beleggen. Alles wat U weten uil van televisie kunt U zien en horen bij Elke ziterdaga\ ond gratis televisieshow in onze gehoorzaal Oostzecdijk 330» aanvang S uur In verband met financiële moeilijkhe den -waarmede het Groene Kruis te Hoek van Holland heeft te kampen, is een be roep gedaan op enkele culturele vereni gingen ter plaatse om te trachten de ont stane kastekorten weg te werken De oproep heeft direct weerklank gevonden en men heeft zich er voor gegeven om voor de komende week een avond te organiseren van toneel en muziek De entree van 1,per persoon kan de Groene Kruisvereniging uit de moeilijk heden helpen. Deze avond zal plaats vin den op 15 november. Dankstond voor gewas. In de Geref. Kerk te Hoek van Holland zal woensdag 7 november 's avonds 7 30 uur dankstond voor het gewas gehouden worden. Voor ganger is de plaatselijk predikant ds. P. Rullmann. Het kerkkoor ol.v. de heer W. Valstar verleent medewerking. Voïks-Unïversiteit. Donderdagavond heeft in hotel America een bijeenkomst plaats van leden der Volks Universiteit afd. Hoek van Holland. Ditmaal is dr. M, J. Adriatii uit Rotterdam te gast die een bekroonde kleurenfilm in zal leiden en zal toelichten over onvermoede levens activiteit in gebieden binnen de pool cirkel. De avongt vangt aan te acht uur. Vanavond om half acht zal de ge meenteraad van Schiedam in bijzondere zitting bijeenkomen in de Raadzaal in vesrband met de internationale gebeur tenissen. Deze korte bijeenkomst zal voorafgaan aan de sectie vergaderin gen» die gehouden worden ter behan deling van de Gemeente begroting. In verband met de politieke toestand heeft het bestuur van de Schiedamse Chr. Gymnastiekvereniging D.O.K. ge meend de feestelijke contactbijeenkomst die op 9 november in het gebouw Irene zal worden gehouden, niet door te; laten gaan. Op I november 1956 slaagden voor het diploma A in het Gemeente Zie kenhuis te Schiedam: de zusters F. J. Adriaanse, T. Z. Kaam, A. de Roos, L. A. Walraven Borst, N. W. van Wijlen en broeder G. Korporaal. Een groep jongens van 710 jaar werd gisteren door de Schiedamse poli tie aangehouden wegens het plegen van een groot aantal kleinere diefstallen in de periode van 2025 oktober. 0."a. hadden zij bij de firma Van D., een groothandel in oude metalen aan de Jan van Riebeekweg, 6 meegeno men. en een pakje sigaretten uit de vracht van een wagen van Van Gend en. Loos ontvreemd. Ook waren zij ac tief geweest op Rotterdams grondge bied. Zij werden overgegeven aan de kinderpolitie. Geboren: Maria J D, d v G P J Braak en A M A Wever: Willem B F. z v P J Sonr.emans en J J A van den Berg: Hen- drina C, d v 1> van der Tholen en A Vijf- vinkel; Helena, d v L A van der Vlugt en j> Boekestün; Willem, z v J van der Pas en J Maan; Petrus F. z v J Zwart en M C W van c'er Vooren. Overleden: A W G Dekker, 67 J: M H j Vermeulen, 3 maanden: P E van Leeuwen 58 i; A van Vuuren, 82 J. Aangiften van 6 nov. BEVALLEN: L Wulffraat—Schroder z, A Ba«tlaansen—Aarts d, A de Wilde—Bon» d. G GroenendijkReinbardt d, M A v d Boom rv Leenen d. J PostumaDe Haan d, E J iinnenbank—Deïmee z. E v Dongen—Schut- tevaar z, C C WillemsenBozuwa z, M M TreffersMuusz z, M KosterDekker z, N v LooStapel z, A L v AalstWeda d, D Mj P v 't Zant—Doornbos z, P V de Lange Hess z, J v Vlietv Schljnde! z en d, E T| de Paauw—Feeters z. L H M Renardel de| LavaletteSchmid z, A L Hendrlksen—Jan- nenga d. V Esseboomv d Kaaden d, "W dei BoerVeldthuis z, L BroksDe Jonge z, E C' v HoekHennink z, G E VerwijmerenTab- bers d. W J M BraamsRooimans z P J VolwerkDe Groot d, M BensonCollins z. A BostelaarHagen d, M T v Ree-Elker- bout z, B A Heiderv d Sluis z, G de Joode Uneken z, W MulderBarendregt z, W Bit- terbergBoogaard d, C KlipVerhoef d. C M WolsKlootwijk d, A M den Teullngv Leijden d, B v VeenPoot, B v Bellev d Linden, z, A J Groenewegv Doeselaar z.' N J v ElburgBor zG C Versluis—Wels 'z, J Dedert—v Esch d, H M den Breejen— op ten Berg d. OVERLEDEN: M A H Hollanders, vr geh gew m E C Houniet 74 j, W Yfs, vr geh gew m G Molendijk 77 j, L Roest, man v A Verkuil 75 j, B C Schrage, man v M F v Beelen 86 j, C Post, man geh gew m N Veenman 81 j, J Pronk, vr v A Lauman 43 j, J M Gonlag. vr v J de Knegt 78 j, G Hennekes, man geh gew m W M Breedveld 80 j, A G Huige, vr v L F v Esch 71 j, G Kramer, on geh vr 83 i, G S Goetzee, man v E J Vermaas 54 j, P Breedveld, man v G C Koudenburg 63 j. C D A Tromp, vr v A G Juijn 72 j. E M v d Berg, vr v C W v d Klis 60 J, M J Put, vr geh gew m I WNlemse 84 j, K v d Laar, vr geh gew m B Wiebenga 74 j. P Donkers, man geh gew m A M De Rijdt 73 j, W E Visser, zoon 15 j, T C Woudenberg, ongeh vr 82 j. P Okkerse. man v A C Hoving 29 j. A Knijf, man v M M Klouwens 57 j. W v Staaijeren, man v A A Zwaai 35 j. W v d Voort, man v M J C Bruggemans 74 J, T C Aartse, man v L Huismans 75 j, A Grund. man v H Pino 84 i. J v Horssen, vr geh gew m H v d Wetering 67 J, T M Padmos, vr geh gew m G de Klerk 66 j. De zilveren plaquette van Prins Bernhard is in het bezit gekomen van de heer G. Henneveld, onderwijzer aan de Jan Lighthartschool en wonende Wilhelminastraat 30. Zijn paartje spitsstaarten amandines bereikte met 90 punten het hoogste puntenaantal van de vogeltentoonstelling in de Harmonie te Vlaardingen, die vanavond half acht door wethouder H. K. v. Minnen officieel zal worden geopend. Voor de heer Henneveld, die tot de oprichters behoort van de afdeling Vlaardingen van de Ned. Bond van Vogelliefhebbers, betekent het veroveren van deze ereprijs temeer een grote voldoening, omdat dit paartje een produkt is van eigen kweek. Met een puntental van 89+ werd de rijstvogel van de heer T. v. d. Berg, Vondelstraat 6, tweede, waardoor de heer Van der Berg in het bezit kwam van de medaille, beschikbaar gesteld door het gemeentebestuur. Ook hij is reeds vele jaren lid van de Vlaardingse afdeling. Deze vogels waren naar het oordeel van de juryleden de beste onder de rond 600 vogels, die 45 deelnemers voor deze ten toonstelling hebben-ingezonden. Deze 600 vogels, die niet minder dan 86 verschil lende soorten vertegenwoordigen, vormen een record-inzending. Daarmee krijgt het tweede lustrum een bijzondere omlijs ting, temcCr ook, qpndat het batig saldo van deze tiende tentoonstelling wordt af gedragen aan het Roode Kruis voor het Hongaarse volk. Daaronder valt ook de opbrengst van de verloting, die in het kader van deze tentoonstelling wordt ge houden. De 50CO loten zijn praktisch reeds allen aan-He man gebracht In de hal van de Harmonie zagen we gisteravond de hoofdprijs van deze verloting prijken: een prachtig, wit geëmailleerd vierpits gasfornuis. De tentoonstelling was overi gens lang nog niet op orde. Wel waren reeds alle ingezonden vogels in de vi trines en kooitjes ondergebracht om de keurmeesters gelegenheid te geven tot de keuring over te gaan. We telden niet minder dan 38 vitrines, 12 dubbele kleine vitrines, 137 kooitjes en 4 volières als huisvesting voor de vogels. Daarmee werd de tentoonstelling met 11 grote vitrines, 12 dubbele vitrines en één volière uitge breid. Drie volières staan in de zaal op gesteld en één op het toneeL De middel ste in de zaal was nog leeg. Die zou in de loop van deze dag worden gevuld met kostbare exemplaren uit diergaarde Blij- dorp. In de twee reeds „bevolkte" voliè res in de zaal ontdekten we aanwinsten in de vorm van schitterend gekleurde mandarijnen en carolina-eenden. De vo lière op het toneel was nog in opbouw. Die belooft door zijn aankleding en be volking eveneens iets zeer bijzonders te worden. Door zijn artistieke Inrichting en door de bijzondere exemplaren vogels, die er in worden ondergebracht. Dit neemt Vozano voor zijn rekening, die ditmaal met een keurcollectie voor de dag wil Vozano voor zijn rekening, die ^ditmaal komen. Bij ons bezoek waren de keurmeesters .-.VRIJE'TOEGANG - E X PO Si Tl j •V E R LO.V I N G.S R I N G'E'N* KOM ONGEHINDERD KIJKEN U ZULT VERBAASD ZIJN UNIEK IN NEDERLAND Voor de Rotterdamse Rechtbank heelt terecht gestaan de 40-jarige arts M. S., uit Rotterdam, wie ten laste was gelegd, dat hij op 18 augustus, onder invloed van het gebruik van alcoholi sche drank, met een door hem bestuur de auto, om ongeveer kwart voor zes, lijdende op de linkerkant van de Paral lelweg, de 5-jarige L. Trouwborst zou hebben aangereden, tengevolge waar van deze knaap zwaar lichamelijk let sel bekwam, waarvan hij nog niet is hersteld. De knaap wilde de weg over steken, verdachte was echter gewoon doorgereden, met een snelheid van vijfenveertig kilometer per uur. Dirigent cn orkestleden van Het Re sidentie-Orkest hebben spontaan aange boden een concert te geven ter leniging van de nood van de Hongaarse vluchte lingen Omtrent het tijdstip van dit concert e:i de uit te voeren werken zal zo spoe dig mogelijk bericht worden. Het ligt in ieder geval m de bedoeling dit con cert te realiseren spoedig na terug komst van Willem van Otterloo, die van 15 tot 25 november als gastdirigent in Italië vertoeft. B. en W. van Den Haag stellen de gemeenteraad voor, een subsidie van 50.000,— over het jaar 1956 toe te kennen aan de stichting „Het Neder lands Kamerorkest". Over het jaar 1955 werd een subsidie gegeven van 15.000. B. en W. achten de verhoging gemotiveerd, omdat het orkest bewezen heeft, aan de gestelde verwachtingen te beantwoorden. Verdachte verklaarde die dag op de middag enige glazen cognac te hebben gedionlcen en na het middageten tot onge veer half vier te hebben geslapen. Volgens de president was de hoeveel heid cognac, die veidachte had gebruikt niet gei mg te noemen. Verdachte zei. met te hebben geweten dat de Parallelweg twee rijbanen heeft Hij was wegens het -ader invloed van alcohol besluie» van een auto iced.- eer der verooi deeld tol een vooiwaardelijke straf. De proeftijd daarvan was nog niet verstreken. Er werden enkele getuigen gehoord. De officier van Justitie achtte de tenlaste gelegde feiten zeer ernstig en bewezen en eiste tegen verdachte een gevangenis straf van een jaar en drie maanden cn vijf jnai ontzegging van hec recht om een motorrijtuig *e besturen Uitspraak op 20 november. A dvertentip jVC ■+HOOGSIPAATT64':7'TEt.J,t.5432.;. i 'Vvt'U-Sftmr'FlrÖAM'; In Den Haag: De letterlijke tekst van de dreigende passage in Boelganin's nota luidt, vol gens A F. P. „Het is onmogelijk 't feit te reeht- v.iaidtgen, dat Franse en Britse strijd krachten. twee giote mogendheden en permanente leden van de Veiligheids- raad, een land hebben aangevallen, da: nas onlangs zijn onafhankelijkheid heeft herwonnen en dat met over voldoende verdedigingsmiddelen beschikt. In wat voor situatie zou Engeland zich bevin den als machtiger staten het hadden aangevallen, die over alle moderne vernietigingswapenen beschikken en als die mogendheden de oorlog op zijn bo dem zouden kunnen overbrengen zonder hun marine of luchtmacht naar de In de afgelopen week, de weck van 31 oktober tot en met 6 novcmbei, zijn. Britse kust te zenden maar gebiuikma in de Haagse ziekenhui,en vijf met po-jkend van andere middelen met name ho besmette kinderen uit Den Haaguaketten.' opgenomen In dezelfde pet.ode werden! Als raketten tegen Engeland en zeven kinderen uit de "Haagse zieken- Frankrijk gebruikt zouden zijn, zouden huizen ontslagen, van wie 4 uit Der, Haag. 1 uit Naaldwijk. u.t Monster en 1 uit 's-Giavenzande. Er v.oiden nu z,j dit een barbaarse daad genoemd hebben. Maar wat is het verschil met het optreden van Engeland en Frank- nog 53 poliopatienten verpleegd in Den rijk tegen Egypte dat om zo te zeg- Haag I gen ongewapend is." Mannenmoed „Ik voel me erg op m'n gemak voor zoveel dames", zei een heer die voor leden van het Vrou weninstituut in Essex zou spreken. Toen viel hij flauw. DE MOOISTE COLLECTIE STADHUISPLEIN 24-26 NIEUWE Bit Hongarije 4 november 1956, woorden die in deze dagen voor ons allen een tastbaar begrip zijn geworden. Onnodig dit na der toe te lichten. Morgen biedt de Rode Kruiscollecte aan allen de gelegenheid te tonen hoe zeer wij deze dagen met dit rampzalige gebeuren hebben medegeleefd. Morgen biedt de huis aan huiscollecte elk gezin de kans om naar vermogen een geldelijk offer te brengen. De gelijktijdig te houden straat- collecte spreekt voor zich zelf. Morgen biedt de collecte op de scholen de jeugd de gelegenheid een eigen bijdrage te geven. Mogen onze kinderen, met het voorbeeld van de dappere jeugd ■van Hongarije voor ogen, niet achter blijven. De vorige week is reeds van een bedrijf in onze gemeente een mooie geste uit gegaan om een bijdrage van het personeel te verdubbelen. Ik doe een beroep op het bedrijfs leven ook het kantoor en bedrijf tot het houden van inzamelingen, al dan niet met navolging van vermelding van bovengenoemde onderneming. Bedenk allen in uw offer het zwaar beproefde volk. Burgemeester van Vlaardingen, mr. J- HEUSDENS Hier de winnaar van de zilveren plaquette van de Prins, de heer G. Henneveld, voor de vitrine met zijn. vogels, die het hoogste aantal pun ten van de tentoonstelling verwier ven: een paartje spitsstaart 1 amandines. druk aan het keuren. We zagen bij de kooien met kennersblikken taxeren de heren Broekhuizen uit Alphen a. d. Rijn, Van Oorschot uit Rotterdam, Dommer- holt en Brockmeier, beiden uit Den Haag. Organisatie Voor de opbouw van een dergelijke tentoonstelling komt enorm veel kijken. Dank zij de inzet van de leden De Ligt, Van Rij, Bongers, Van Wezel, Kriiger, H. en A. Budc.ebohmer, Willigen, Pellaerts, Sluimer, Zwaans en Verkade, zal de ten toonstelling er tot in de puntjes uitzien, wanneer wethouder Van Minnen van avond de opening zal verrichten. Ook de plantsoenendienst verieent- weer zijn medewerking met het aankle den van de tentoonstelling met planten, heesters en graszoden. Dat wordt ook dit jaar weer iets zeer bijzonders. Ook de fa. Poot draagt met planten hierin zijn steentje bij. Ter afsluiting van de grote collecte voor het Hongaarse volk op donderdag 8 november zal op initiatief van de Vereniging Ex-politieke gevangenen af deling Vlaardingen, welk initiatief door alle democratische partijen wordt ge steund, aan de gehele Vlaardingse bevol king de .gelegenheid worden geboden sa men te komen bij het verzetsmonument op het Verploegh Chasséplein. Er bestaat gedurende de gehele dag gelegenheid bloemen bij het verzets monument neer te leggen. Om kwart over zeven zal een tweetal strophen uit het Hongaarse volkslied worden gede clameerd, waarna de vrijheidsstrijders van Hongarije in een minuut stilte zul len worden herdacht. Ongetwijfeld zal deze oproep weerklank vinden bij de ge hele bevolking van Vlaardingen. Op maandag 12 november zal het vijftig jaar geleden zijn dat de Nuts- kleuterschool aan de Binnensingel te Vlaardingen in gebruik werd genomen. Op vrijdag 30 november aanstaande hoopt men dit feit op feestelijke wijze in de stadsgehoorzaal te vieren. Bij een winkelierster aan de Hoog straat te Vlaardingen heeft de Rotter damse keuringsdienst voor waren een enorme hoeveelheid bedorven snoepgoed, zoals blikken koekjes, dozen choco lade, flacons zuurtjes enz. aangetrof fen. In samenwerking met de gemeen tepolitie is een grote hoeveelheid van dit snoepgoed in beslag genomen, aan gezien deze waren ongeschikt moesten worden geacht voor de consumptie. Van morgen zijn reeds twaalf vrachtauto's van de gemeentereiniging volgeladen cn het c'nrje schijnt nog met m zicht. vcor ve.e tiendu zenden guldens sneep-j draagt, heeft dus nog gelegenheid* ditte goed is bedorven, tonen. Zoals wij gisteren reeds meldden, wordt er donderdag een Roode Kruis- inzamelmg voor hulp aan. Hongarije ge houden. Wy laten hieronder een aantal gegevens volgen voor de inzameling op donderdag 8 november. De coüecte-bureaux zijn gevestigd: voor het centrum, d.i. binnendijks; in de zaal Excelsior, Oosthavenkade 10; voor de Babberspolder en oud Vlaar- dinger-Ambacht: in de kantine van het Groen van Prinstererlvceum, Rotterdam- sew eg 55; voor het gehele westen: in de recreatiezaal van het Flatgebouw voor Bejaarden, Biihtonlaan. De bureaux "zijn om 8 uur 's morgens reeds geopend. Wij verwachten zo veel mogelijk collectanten. Er zal een lijsten- inzameling worden gehouden. Vul de be dragen zo duidelijk mogelijk in en de poneer deze in de bus. Zij die giften willen gireren, kunnen dit doen op postrekening no 595-783 t.n.v. het Roode Kruis, afd. Vlaardingen te Vlaardingen. Op diverse plaatsen in de stad staan grote collecte-bussen opgesteld. In verband met de grote collecte ten behoeve van het Hongaarse volk op donderdag 8 november sa! de kas van de dienst sociale zaken de gehele dag gesloten zijn. 'De kamer van Koophandel en Fa brieken voor de Beneden-Maas zullen de gemeente Vlaardingen een geschenk aanbieden als blijk van waardering voor de prettige samenwerking, welke steeds met het gemeentebestuur heeft bestaan. Dit geschenk, dat wordt ge geven in verband met het gereedkomen van het derde bouwgedeelte van het Vlaardingse stadhuis, zal tevens een bewijs zijn van de belangstelling die de Kamer van Koophandel heeft in het wel en wee van de tweede stad in haar dïstrikt. Het geschenk zal bestaan uit een opgemaakte antiek koperen bloembak. De bazar van de Prinses Irenegroep, gisteravond in gebouw liefde en Vrede geopend en aangekondigd als boeren kermis, had inderdaad veel weg van een boerenkermis. Drukte en jolijt vierden er hoogtij. De vele attracties op deze „kermis" waren zo omzoomd met belangstellenden, dat men vrijwel niet aan de beurt kon komen om een kansje te wagen op het winnen van een der talrijke aantrekkelijke prijzen. Voetje voor" voetje schuifelden de be zoekers van de ene naar de andere stand onder een kermisachtig geroeze moes van stemmen. Afgaande op het bezoek op deze eerste avond belooft de ze boerenkermis van de padvinders van de Prinses Irenegroep een daverend succes te worden. Dat hebben zij ook nodig. Want met de opbrengst hopen zij een stapje verder te komen tot het beoogde doel: een nieuw clubhuis. De ze groep heeft steeds op de schopstoel gezeten. Zij hebben voortdurend ge- zworyen van het ene naar het andere clubhuis. Nu ja, clubhuis, dat was voor de verschillende onderkomens een wel wat weidse naam. Zoals het huidige onderkomen op een oude haringzolder in de le Van Leyden Gaelstraat. Dat is hun bovendien nog opgezegd, zodat zij naar een ander verblijf moeten uitzien De padvinders van de Prinses Irene groep hopen zich eindelijk eens te kun nen installeren in een doelmatig club huis. Met het houden van deze boeren kermis is een eerste stap gezet om aan de benodigde gelden te komen. De ouderavond, die m februari 1957 zal worden gehouden moet de tweede en beslissende stap worden. De Prinses Irenegroep, die deze maand 11 jaar be staat, omvat thans 20 verkenners en 23 weipen. Hun groepsleider is hopman Zonneveld. Vandaag tot vanavond 11 uur is het m het gebouw van Liefde en Vrede ook nog „boerenkermis". Wie aeze padvinders een warm hart toe De Haagse schilder Edmond Wingen wordt dit jaar vijftig, en voor die ge legenheid heeft een klem comité van vrienden en bewonderaars van zijn kunst zich opgemaakt zijn kunst meer bekendheid te geven, onder meer door het uitgeven van een boek, waarin naast een korte inleiding door Leo Boekraad een vrij groot aantal reproducties zijn bijeengebracht. Die reproducties zijn ge kozen naar werken uit verschillende perioden van zijn kunstenaarsloopbaan, en geven een goed overzicht van zijn ontwikkeling en zijn betekenis als por trettist. Het boekje is uitgegeven door Uitgeverij Winants te Heerlen, is goed verzorgd en geeft een goed inzicht in de betekenis van dit talent. H. R. R. Bij Liernur te Den Haag exposeert Joris van Klaveren, een tuinarchitect, die zich ook wijdt aan de schilderkunst. Zijn werken zijn krachtige oefeningen in kleur en compositie, als zodanig lang niet onverdienstelijk, maar, om eerlijk te zijn. toch zo weinig overti igend en zo weinig levensecht dat we er nau welijks warm voor konden lopen. Nog meer dan bij zijn vrouw Ria Exel gelo ven we dat Van Klaveren veel zal kun nen winnen indien hij zich positief gaat inspireren, op de werkelijkheid zelf en de nu eenmaal beperkte fantasie eens minder aan het woord laat. Dit werk moge dan voor hemzelf een zeer 'be langrijke leerschool betekenen, meer dan die waarde mogen we er toch niet aan hechten. - H. H. R. Dinsdag is op de Vaillantlaan in Den Haag, nabij het kruispunt met de Hoef- kade, een oude man die voor een bus van de H.T.M. de rijweg overstak, door de bus gegrepen. Het slachtoffer, de 79- jarige K.A.F., is kort na aankomst in het ziekenhuis aan de Zuidwal overle den. Heer in 't verkeer Te Passadena in Califomië werd een onderzoek inge steld naar de hoffelijkste man in het verkeer. Niemand kwam ten slotte in aanmerking. Ter herinnering aan het feit. dat Wolfgang Amadeus Moiart in 1765/1766 in Den Haag heeft gewoond, werd dins dagmiddag op de plaats waar het huis heeft gestaan, waar Mozart toen heeft gewoond en gewerkt, een gedenkplaat onthuld. De onthulling geschiedde door de voor sitter van dg vereniging Nederland-Oos tenrijk, luit.-generaal J, F. B. Kalff. De gedenkplaat is aangebracht in de gevel van het nieuwe gebouw aan do hook Spui/Kalvermarkt. Daar het niet mogelijk was, op dit drukke punt rede- iiiHMiimmititimitnifMttmmifUHmflimraHtmHitiKiimrtimriNitijtiimiMmmjtmii DE BILT. woensag"Lp uur. Tus sen IJsland" en Groenland Is een zeer diepe depressie aangekomen, die over een uitgestrekt gebied" aanleiding geeft tot zware stormen. Onder invloed van deze depressie activiteit, verplaatst een hoge drukgebied, dat vanmorgen boven Frankrijk was gelegen, zich langzaam naar hel Oosten. Mede in verban- daarmede neemt in' onze streken de wind geleidelijk toe uit Zuidelijke rich tingen,, waai bij konhnentale lucht uit het Hogedrukgebied naarr ons land wordt gevoerd. Nabij het centrum van het hogedrukgebied ontstaat in de nacht vrij uitgebreid mist. die overdag voor een deel oplost en voor een deel overgaat in laaghangende bewolking, die met de zuidelijke wina ook ons land kan binnendrijven. In de middag zal evenwel op vele plaatsen de zon schijnen. Jn het gebouw van de Vrije Acade mie op de Hoef kade 101, te Den Haag toont men het werk van jonge ren die hun studie beëindigden uan het Nationaal Hoger Instituut te Antwer pen. Uiteraard is niet alles wat men ons laat zien rijp of voldragen, maar aan de andere kant is er toch veel te zien dat onze aandacht waard is. In het bijzonder denken we aan de grafiek het is of de moeilijke tech niek en de vaak dienende functie van deze tak der schilderkunst vaak in- De P.T.T. in Wenen deelde gistermor gen mee, dat er geen telefoongesprek ken met Roemenië konden worden aangenomen, aangezien de lijnen met dit land „niet in orde waren". Volgens de P.T.T. konden de tele foongesprekken met Bulgarije via Joegoslavië worden gevoerd. Er zijn geruchten geweest over poli tieke onrust in Roemenië en Bulgarije. - vaak het beste, technisch en minst modernistische spireert - zuiverste werk. Zo zagen we goed en gedegen werk van Mutsaert. Ook willen we de etsen van Maria Segers noemen, die ons trof fen door hun openheid en zuivere geest. Dan willen we vooral de aandacht ves tigen op het beeld „In de zon", van Ka- rel van de Putte, een werk dat toont dat deze beeldhouwer gekeken heeft naar Italianen als Manzu en Marini, maar een zelfstandige verwerking geeft die ons doet realiseren dat de geest van een Rik Wouters hier in Antwerpen nog levend is. Merkwaardig verschil lend is het werk der schilders, zo zelfs dat we bij verschillende werken nau welijks kunnen geloven dat een en de zelfde kunstenaar het maakte: bijv. Lo de Jacobs maakte een aardig stuk met zijn „geit", terwijl zijn „muzikanten" slordig en weinig verheffend is. Ons viel voorts op het rustige en prettige werk van Aida Vos. Tenslotte releve ren we Jan Bierwerts „Familie", dat we veel beter vonden dan zijn al te vage en weinigzeggende „vrouwen". Het is een tentoonstelling die zeer leerzaam is, juist omdat men rijp en groen door el kaar ziet. waarbij toch op een enke le uitzondering na men een vrij aardig peil wist te handhaven. H.R.R. X'. A, Z Op de fotovan links naar rechts. Marian Gobius. luitenant-generaal b.d. J. F. B. Kalff. mevrouw Afuhs en de Oostenrijkse gezant dr. G. Afuhs. voeringen te houden, ging aan het weg. nemen van het doek voor de gedenk plaat. een plechtigheid vooraf in de Nieuwe Kerk aan het Spui. Daar begroet te de luit -generaal Kalff. in 't bijzonder de gezant van Oostenrijk en mevrouw Afuhs. de wethouder van Onderwijs en Kunsten van Den Haag, de heer J, van Zwijndregt cn de< beeldhouwster mej. Marianne Gobius. De gezant van Oostenrijk dankte de vereniging Nederland-Oostenrijk voor haar uitnodiging en haar initiatief. Wethouder Van Zwijndrecht gaf een beeld van de rust, die er in vroegere eeuwen heerste m de omgeving, waar zich thans het Spui bevindt. Hierna gaf de heer Dirk J. BaUoort een korte schets van het verblijf van Mozart in Den Haag en van de werken, die er in die tijd door hem werden gecomponeerd. De genodigden begaven zich vanuit de kerk naar het gebouw aan het Spui. Na een enkel woord onthulde luit.-generaal Kalff de gedenkplaat. Het heeft weinig doel veel fondsen van de locale markt te noemen, omdat over vrijwel de hele linie een sterke stijging plaats heeft gevonden. Tot de meest saillante behoren certificaten Calve Delft, die 33 punten stegen tot 333. Hoogovens met 25 punten tot 325. Leidse Wol die dagen lang onverkoopbaar waren, zyn vandaag op 280, hetgeen la punten by de laatprijs van gisteren was. Fokker met een stijging van 10 punten op 308. Smits Transformatoren die 0 pun ten hoger waren op I74Va. Wijers met een stijging van 16 punten tot 302, Er zijn ook fondsen geweest die liet kalmer aan heb ben gedaan zoals Amsterdamsche Droog dok. die praktisch onveranderd waren na dat gisteren een daling van U'i punt was Ingetreden. Doch over het algemeen kon men zeggen..dat het algemeen niveau sterk is opgelopen. -tx. P 'f y-ï ifé pc i'V "V t*t*y .5 Hf uitgebreide Tiierdt: hamer j.s dim dugmiddag voor het eerst bijeen gene est. De foto geeft een beeld vun een hoek 4VuuM*r it»* 4 ,e Ouhhi'ii tiuarin tn tegenstelling un vroeger thans drie Kamerleden zitten. 's-GRAVENHACE., 7 nov. Vangstbe- ncht van hedenmorgen uit volle zee; Sen 78 met 20 kantjes uhv, 305 met 2 k, 8' met 17 k. 200 met 40 k uhv. 195 weinig vangst, 254 met 85 k uhv, 341 met 20 k, 402 met 100 k uhv. 412 weinig vangst. 58 met 30 k uhv. 159 met 12 k, 229 met 25 k, nog 15 netten; 339 met 15 k uhv. 23 met 80 k. 104 met 30 k uhv, 332 met 10 k uhv, o9 met 8 k. 201 met 25 k uhv. 264 met 70 a. nog 40 netten; 57 met 6 k uhv, 181 met 100 k uhv, 1S9 met 15 k, 32 met 10 k uhv. 40 met 10 k, 48 met 120 k uit 40 netten. 49 met 34 k uhv, 99 met 34 k uhv. 132 met 8 k uhv, 189 met 50 k uhv. 233 met 2a K uhv, 5. met 85 k uhv. 9 met 10 kuhv. 15 met 138 a uhv. 19 met 17 k uhv. 25 met 60 k uhv, 30 geen vangst, 37 met 120 k uit 40 netten, 45 met 30 k uit 30 netten, 84 Kiel 25 k uhv. 130 met 120 k uhv, 236 met 51 k. 248 met 25 k. 250 met 110 k uhv, iêl wei nig vangst. 310 met 30 k uit 30 netten. 312 met 25 k, 399 weinig vangst. 20 met 12 k. 223 met 34 k. 225 met 25 k uhv. 314 met 119 k zjt 40 netten 79 met 17 k. 141 met 1" k uhv, 40 k uhv, 361 met 17 K, 4b met 80 k uit 40 netten, 50 weinig vangst. 63 met 40 k. 64 met 30 "k uhv, 66 weinig vangst uhv. 72 met 25 k uhv. 97 weinig vangst, 103 met 8 k uhv. 116 weinig vangst 123 met 20 k, 125 weinig vangst. 160 weinig vangst uhv. 18G met 70 k uhv, 3 met 50 k uit 17 netten. 6 met 8 k uhv, 14 weinig vangst, 21 met 3 k uhv. 47 met 10 k uhv. 118 met 60 k uhv, 302 met 10 k uhv, 24 met 25 k uhv. 110 met 60 k uit 30 netten. 120 weinig vangst, 233 met 45 k uhv, 32j met 3 k uhv, 312 met 5 k uhv. Binnen te Scheveningcn; Sch 133 met 20 last en 250 kisten verse, 105 met 30 Jast en 260 kisten verse. 35 met 10 last en 500 kis ten verse. 57 met 170 kisten verse, 249 met 20 last en 200 kisten verse, 242 met 27 last. 121 met 20 last en 500 kisten verse. 53 met 15 last en 6O1» kis-cn vi-rsc. 248 met 12 last en 500 kisten verse haring. Besommingen loggers verse haring: Sch 133 met f 5.320, 105 met f 4.440, 35 met f 10.210, 57 met f 2.800, 249 met f 4.590, 242 met f 820, 121 met f 9.730, 53 met l 11-250. 248" met f 10.700. Notering verse haring i 15 tot f 23 per kist v. 50 kilo. Voorts waren aan de mnrkl drie kustvlssers met in totaal t 720 aan verse vis. Totale aanvoer gezouten haring: 1 800 k Notering: volle haring f 37.40 tot f 39 80, steurharing f 26.50 tot f 34 beide p knt Vlaardingers: 70 70 nog 30 netten, 78 7, 85 10 nog 40 netten, 172 100, 203 40, 205 45, 206 9, 207 50, 208 7, 216 45, 29 40. Sch 312 25. 97 geen vangst. 114 12, 115 85, 142 70. 196 130 thuisvarend, 197 2 uit een halve vleet, 199 50, 53 9, 61 50. 71 51 uit een halve Vleet. 166 25, 84 30, 89 240 nog 30 netten, thuisvarend, 112 50, 132 160 nog 4C netten. -X A#

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 2