Intimidatie Cuba: 65.000personen werden vermoord Berichten over grote Russische steun aan Arabische landen De verraders van Boedapest irnt van oliebuisleiding Invoering maximum snelheid van 50 km in bebouwde kom DEBAT IN VERENIGDE NATIES Nederlanders in Hongarije maken het goed BINNENLANDSE KWESTIE, ZEGT HONGAAR Weeroverzicht Rode-Kruiscolonne naar Boedapest VRIJDAG 9 NOVEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3534 Weerbericht Prins Bernhard is liet eens met besluit NOC m Rotterdams burgemeesterniet verrast Minister Algera op Wegenverkeersdag KNAC Strijd om „Helga Boïten" duurt nog steeds voort Commentaar JOEGOSLAVIË heeft gisteravond geëist dat de Russische troepen uit Hongarije worden teruggetrokken. Verwijzend naar de strijd die Tito voert tegen de Russische controle op Oost-Europa, zei de Joegoslavische afgevaardigde Joza Brilej in de algemene vergadering der Ver. Naties: „Het Hongaarse volk is in staat zijn eigen problemen op te lossen". Zondag had Joegoslavië zich van stemming over deze kwestie onthouden. Een bijzonder felle rede hield de Cubaanse afgevaardigde Emilio NunezPortuondo, Hij verklaarde dat de Sowjetunie de door haar ondertekende overeenkomst over „genocide" (massamoord) geschon den heeft door 65.000 Hongaren te vermoorden. Nagy Zie verder pagina 5 Gift Prinses Wilhelmina Incident Nederland Nederlands colonne in Wenen - TE Moskou is woensdag ter gelegenheid van de 39ste verjaardag van de oktoberrevo lutie de traditionele parade van de Sowjetstrijdkrachten gehou den, welke vanaf een podium door de Sowjetleiders werd afgenomen. De bovenste foto over het Rode Plein te Moskou. toont de Russische topfunctio narissen op het podium dat tegen het Lenin-Stalin-mausolemn was opgetrokken. V.l.h.r.Worosjilof, Zjoekov, Chroestsjew, Boelganin, Malenkof en Mikojan. De foto onder toont soldaten van het Sowjetleger tijdens de parade II Ir. N. Th. Koomans: Rotterdam; Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per week. 2.48 per maand. (.40 per kwartaal. Lósse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot zaterdagavond. TIJDELIJK WAT REGEN Vanavond of vannacht wat regen. Morgen overdag wisselende bewolking met enkele verspreid optredende buien. Krachtige tot matige wind tussen zuid- en zuid west. Weinig verandering in temperatuur. - to hov. zon op 7.53, onder 16.58: maan op 13.32. onder Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van onze militaire medewerker) BOELGANIN'S indirecte bedreiging tegenover Engeland en Frank rijk, vervat in de retorische vraag wat zij wel zouden denken van een Russische aanval met raketten voor lange afstand, heeft op maandag 5 november in onmiddellijke aanslui ting op de Hongaarse bloedzondag van 4 november, een niet te ontkennen paniekstemming In West-Europa ver oorzaakt. Franse bladen verschenen „bij vergissing" met grote koppen, waarin dit dreigement als een vorm van ultimatum werd voorgesteld, - een golf yan hamsteraankopen joeg het publiek de straten op, pers- en radio commentators riepen het schrikbeeld van een derde ■wereldoorlog op. Toen in de avonduren het bericht kwam van het staken van het vuren door Engeland en Frankrijk ging er een bijna hoorbare zucht van verlich ting door West-Europa, een zucht die door de radiocommentators hoorbaar werd gemaakt tot in de huiskamers van de angstig samenscholende West- europese mensheid. Boclganin had zijn doel volkomen bereikt: geheel West-Europa was door het dreigement van Boclganin geïntimideerd, zonder zich rekenschap te geven van de reële waarde daarvan. Boclganin be speelde hier op geraffineerde wijze het instrument van de psychologische strategie. Op zondag had geheel West-Europa met afgrijzen en in de diepste ver ontwaardiging het Russische verraad aan Hongarije intensief meegeleefd, doch tevens wie zal dat euvel dui den met angst in het hart, angst voor een gelijk lot, indien de Russische stoomwals van Hongarije westwaarts verder zou rollen naar de Atlantische Oceaan, angst dat dit alleen te ver hinderen zou zijn bij de gratie van de Amerikaanse A- en H-bom, een al evenmin aanlokkelijk alternatief. NOG midden in deze angstpsychose valt dan Boelganin's dreigement, dat aan deze angst nieuw voedsel geeft en het gevaar oproept tot elke prijt een oorlog te willen vermijden. Een Münchencomplex, dat in 1938 de wereld deed juichen over de behouden vrede, terwijl een jaar later de dic tator, moreel en materieel versterkt, met zijn intimidatie terugkeerde. Boelganin past dezelfde beproefde psychologisch-strategisch methode toe, die daarna Hitier t.o.v. West- Europa voigde. De verwoesting var. Warschau in september 1939 liet hij verfilmen en deze film werd aan de vooravond van de invasie van Noorwe gen en de Lage Landen in die landen vertoond ten einde het publiek te inti mideren en te suggereren, dat de Duit se luchtmacht onoverwinnelijk was, dat elke tegenstand nutteloos zou zijn en dat Duitsland «oor geen middel zou terugdeinzen om in korte tijd elke te genstand neer te slaan. Al deze ele menten van intimidatie inzonder heid de meedogenloosheid in midde len vindt men thans terug ic Boelganin's bedreiging met echter dil enorme principiële verschil, dat Hitlei destijdterecht kon bogen op zijn overmacht, doch Rusland thans niet. Daarom is het echter een des te ve ger teken, dat Europa zulke zwakke zenuwen heeft getoond, dat het ziet niettemin heeft laten intimideren. Hieruit blijkt dat men zich niet be wust is in het Westen van de grote kracht, die men zelf bezit. Een van zijn kracht bewust mens laat zich niet intimideren door de bedreiging van een zwakkere vijand. Hij zal de bedreiging rustig over zich heen laten gaan en zijn vijand eventueel in her innering brengen tegenover welke kracht HTJ zich gesteld ziet. Zo is het ook in het politieke verkeer van sta ten. W IJ hebben bij herhaling van dezi plaats de militaire krachtsver houdingen van Oost en West tegen over elkaar gesteld. Wij hebben daar bij gewezen op de achterstand, die Rusland heeft op het stuk van de Amerikaanse massavergeldingswa- pens. Op zichzelf is het dus belache lijk, dat Boelganin uitgezocht juisl met deze wapens dreigt, waarvan hij weet, dat dit niet de sterkste troef is die hij in handen heeft. Ten overvloe de is deze Russische machtspositie door de opstanden in Polen en de strijd in Hongarije ernstig verzwakt terwijl ook rond het Suezkanaal de Russische positie is teruggedrongen. Als één land thans geen wereldoorlog met kans op succes kan voeren dan is het zeker Rusland. Doch de nuch tere realiteit van deze krachtsverhou dingen is geen gemeengoed van het Westeuropese. publiek, zodat het bij de minste Russische bedreiging, hoe irreëel ook, reeds het hoofd verliest. De les is duidelijk: West-Europa mo ge dan de afgelopen jaren in mate riële militaire kracht hebben gewon nen, de morele kracht laat te wensen over. De opperbevelhebber der NA VO heeft op deze zwakte van dc Westeuropese verdediging reeds bij herhaling gewezen. De juistheid van zijn visie is thans onomstotelijk ko men vast te staan. In deze sector zal derhalve met kracht -verbetering dienen te. worden gebracht Een juiste voorlichting door regering en pers zal West-Europa zelfvertrouwen en zelf bewustheid moeten geven, zodat een krachtig moreel front zal ontstaan, waartegen de Russische psychologische strategie te pletter zal lopen. Anders bestaat het grote gevaar dat bij de Joegoslavië eist vertrek van de Russen uit Hongarije De Nederlandse gezant in Wenen mr. E. Star Busmann heeft vanmorgen tele fonisch aan de N.C.R.V. medegedeeld, dat hem inlichtingen hebben bereikt volgens welke alle Nederlanders die nog in Hongarije verblijven, onder wie enige journalisten, zich in goede welstand be vinden. De Nederlandse regering, aldus mr. Star Busmann, heeft via Moskou stappen ondernomen om de Nederlandse staats burgers zo spoedig mogelijk uit Honga rije te evacureren. In antwoord op een ontvangen tele gram van de Netherlands Australian Association of Victoria (zie pag 9), waarin teleurstelling wordt uitgespro ken over het besluit van het NOC heeft ZKH Prins Bernhard als volgt geantwoord: „Hoewel ik alle begrip heb voor uw gevoelens van teleurstelling wegens terugtrekking Nederlandse Olympische ploeg moet ik u toch zeggen dat be sluit NOC gelet op alle omstandig heden door mii volledig wordt onder schreven". De Italiaanse afvaardiging heeft een resolutie ingediend, waarin de Sowjet- russische regering opnieuw wordt uit genodigd haar troepen zonder verder uit stel uit Hongarije terug te trekken. Israël trekt zich terug ISRAEL'S premier Ben Goerion heft gisteravond in een radiorede mede gedeeld, dat Israël bereid is zijn. troepen uit de Sinaï terug te trekken, wanneer de troepen van de Verer igde Naties daar zijn gearriveerd. Dit was het opluchtende nieuws, dat gisteravond de spanning in de wereld deed afnemen. Vanmorgen kwamen er echter nieuwe berichten, die aantoonden, dat alle gevaar voor een nieuwe oorlog nog lang niet is geweken. Pineau deelde gisteren mede, dat in Syrië Russische straaljagers en „adviseurs" waren gestationeerd. Amerikaanse militaire kringen hebben dit bevestigd. Ook Peter Thorneycroft, de Britse minister van Handel, die in het Lagerhuis- debat de politiek van Eden met betrekking tot Suez had te verdedigen, deelde mede, dat er bewijzen zijn, dat de Russen op grote schaal militaire steun verlenen aan de Arabische lareïen. Militaire waarnemers van de Verenig de Staten hebben Russische troepenbe weging in Oost-Europa geconstateerd.' Amerikaanse bladen maken melding van grote hoeveelheden vliegtuigen, die door Rusland aan de Arabische landen ter beschikking zouden zijn gesteld. Wat er van al deze berichten waar is, kan moeilijk worden nagegaan, maar een feit is, dat elles er op wijst, dat de Verenigde Staten de internationale politiemacht van de Verenigde Naties zo snel mogelijk in het Midden-Oosten willen stationneren, teineinde te voor komen, dat Rusland als nog van de verwarring gebruik zou maken om zich aan het Suezkanaal te nestelen. Hoe ingewikkeld de situatie is, bleek uit het debat, dat gisteren in het La gerhuis werd gevoerd, een debat dat Eden uiteindelijk weer een overwinning bezorgde. Met grote beslistheid heeft Thorneycroft de beschuldiging van de oppositie dat Eden uit was op „land- roof' van de hand gewezen. Hij betoog de, dat het Brits-Franse optreden het eerstvolgende en dan mogelijk reële Russische bedreiging West- Europa, in stede van strijd capitula tie zal kiezen en in geval het ongewild in de strijd wordt betrokken het hoofd in de schoot zal leggen bij hél vallen van de eerste A-bom. DEZE opvoeding in morele kracht kan echter slechts reëel zijn, in dien men kan rekenen op vaste mi litaire krachtselementen. Zou daaraan twijfel bestaan, dan zal dit het moreel ondermijnen. Zulk een twijfel is thans gewekt doorhet Amerikaanse zwij gen. West-Europa weet, dat de bedrei ging van Boelganin schaakmat kan worden gezet door een Amerikaanse herinnering aan de overmacht aan massavergeldingswapens. Doch Ame rika heeft daarover gezwegen, terwijl een prompt antwoord in die geest het intimidatie-effect van Boelganin's dreigement had gecompenseerd en de Westeuropese zenuwen gesterkt. Men mag dit Amerikaanse zwijgen wijten aan de' presidentsverkiezingen, doch dit neemt niet weg, dat hiermee nog maals de strategische afhankelijkheid van West-Europa van Amerika is on derstreept en daarmee de politieke. Het doet verder twijfel rijzen of Ame rika ten behoeve van enig gebied in West-Europa met deze wapens zou durven dreigen, dan wel deze zou wil len aanwenden als hulp. Dit accen tueert nogmaals de ncodzaak waar over wij onlangs schreven dat West- Europa meer een eigen defensiepoli tiek moet gaan volgen en'daarbij door bezit van eigen A-wapens de afhan kelijkheid van Amerika beperken. Dan zal de Russische intimidatie niet zo licht vat meer hebben op het West europese publiek. De resolutie verzoekt de Algemene Vergadering voorts te helpen bij het or ganiseren van vrjje verkiezingen in Hon garije. De secretaris-generaal wordt erin uitgenodigd zijn onderzoek naar de ge beurtenissen in Hongarije voort te zet ten en onverwijld rapport over zijn be vindingen uit te brengen. De Italiaanse afvaardiging beveelt het stichten van een commissie der V.N. voor Hongarije aan. Zij deelde ten slotte mede nog met een voorstel te zullen ko men voor het naar Hongarije zenden van een internationale politiemacht der V.N, Hammarskjocld verzocht de Hongaar se vertegenwoordiger Szabo hem op korte termijn te willen mededelen, of zijn regering waarnemers der V.N. op haar grondgebied zal toelaten. De V.S. hebben bü de algemene ver gadering een resolutie ingediend, waar in de Sowjetunie wordt verzocht, toe te laten dat levensmiddelen en medicamen ten voor het Hongaarse volk naar Hon garije worden gezonden. In deze reso lutie wordt ook de kwestie van de Hon gaarse vluchtelingen aangesneden. De eerste spreker, de Hongaarse af gevaardigde dr. Janos Szabo, had opge merkt dat het Russische optreden in Hongarije een Hongaarse binnenlandse aangelegenheid is. Hij protesteerde te gen de behandeling van deze kwestie door de Ver. Naties. Maar de voorzitter, de Chileen Ortega, herinnerde eraan dat een resolutie, waarin het terugtrekken van de Sowjettroepen uit Hongarije wordt geëist, reeds door de algemene vergadering aanvaard is. Hij bepaalde dat het debat zou doorgaan opdat de afgevaardigden hun wijze van stemming zouden kunnen toelichten. De Hongaarse afgevaardigde beweerde verder: „Het beroep, dat oud-premier Nagy op. de internationale organisatie heeft gedaan, miste elke wettelijke basis en is niet in overeenstemming met het inzicht der huidige Hongaarse regering". Dr. Szabo verklaarde dat „volgens de jongste door mij uit Boedapest ontvan gen berichten, orde en rust daar en enige middel was om het conflict snel te loealiseren. De New York Daily News meldde van morgen, dat het Russische gevaar de achtergrond Is geweest van de intense bombardementen op de Egyptische vlieg velden door de gecombineerde strijd krachten. Een zienswijze, die door ver schillende diplomaten wordt overgeno men, en die het ook verklaarbaar maakt, waarom Londen en Parijs zo onmiddellijk na het uitbreken der vijan delijkheden ingrepen. Inmiddels is generaal Burns in Cairo aangekomen. Hij treft daar voorberei dingen voor de aankomst van de UNO- eenheden, die waarschijnlijk reeds bin nen een week door de transportafaelin- gen van de Amerikaanse luchtmacht naar het Midden-Oosten zullen worden overgebracht. Prinses Wilhelmina heeft een aan zienlijke gift geschonken aan. het Nederiandsche Roode Kruis voor de uitrusting van de Roode Kruis-colon- nes naar Boedapest. DE BILT, 9 november 1956. Rondom een omvangrijke, bij IJsland gelegen depressie, wordt voortdurend martieme lucht naar de Britse eilanden gevoerd. Het hogedrukgebied boven cen traal Europa verplaatst zich verder in Oostelijke richting naar Rusland. Tussen, beide druksystemen voeren Zuidelijke winden droge continentale lucht, waarin weinig bewolking voorkomt, uit Frank rijk naar ons land. Deze continentale lucht zal de komende 24 uur vervangen worden door vochtiger Oceaanlucht. Tijdens de frontpassage, die dit proces bewerkstelligt, zal plaatselijk wat regen vallen. Op de Oceaan is ten oosten van New Foundland een nieuwe Oceaan storing verschenen. Deze verplaatst zich met een zeer krachtige Westelijke lucht stroming snel naar het Oosten en het ziet er naar uit, dat de storing morgen in Ierland en Zuid-Engeland en later ook bij ons regen zal veroorzaken. De regen kansen nemen daarom geleidelijk toe. In het temperatuurniveau komt niet veel verandering. in de rest van Hongarije, reeds bijna geheel zijn hersteld". De Cubaanse spreker deed een beroep op alle vrije landen, de met geweld gevestigde regering-Kadar van Hongarije niet te erkennen. Hjj vroeg de assemblee voorts, de Hongaarse ze tel in de algemene vergadering vacant te verklaren zodra de V.N. aanstaan de maandag in normale zitting bijeen zijn. Nadat de Cubaanse woordvoerder zijn vernietigende rede aan het adres der Sowjct-Unie had uitgesproken, brak er op de volle publieke tribune een daverend applaus los. De voorzitter hamerde door het applaus been en waarschuwde het publiek, zich van ver dere demonstraties te onthouden. De Nederlandse afgevaardigde mr. C. W. A. Schürmann verklaarde, dat hij zich verplicht voelde „getui genis af te leggen, van de afschuw en verontwaardiging van mijn landgenoten over het barbaarse optreden van de Sowjet-Unie in Hongarije". Hij gaf een overzicht van de maat regelen die Nederland treft om hulp te bieden aan het Hongaarse volk. door het zenden van medische en andere hulp en het aanbod van 1000 Hongaarse vluchtelingen in Nederland onder te brengen. De Poolse afgevaardigde Birecki was van mening, dat de algemene vergadering het recht mist, zich in te laten met de binnenlandse aangelegen heden van een soevereine staat. Hij zei echter tevens dat Polen het recht van ieder land erkent en steunt, zijn eigen lot te bepalen. Het Hongaarse volk had reeds bij het begin van de jongste ge beurtenissen de sympathie van het Poolse volk. Ook Bulgarije sprak van „binnen landse" aangelegenheden. Een woordvoerder van het Deense Rode Kruis heeft te Wenen verklaard dat vandaag een Deens Rode-Kruiskon- vooi van vrachtwagens, met 150 artsen en verpleegsters, naar Boedapest zal vertrekken. Hij verklaarde dat het Internationale Rode Kruis van de Russische autoritei ten verlof had gekregen voor het zen den van het konvooi. Er werd van de zyde van het Internationale Rode Kruis niets over dit bericht gezegd, maar wel werd later op de middag een persconfe rentie aangekondigd. De woordvoerder van het Deense Ro de Kruis kon niet zeggen welke andere landen verder vertegenwoordigingen zullen mogen zenden. Wel vertelde hij dat in Boedapest reeds een eenheid van het Westduitse Rode Kruis werkzaam is, welke groep, kort voordat, de Rus sen Boedapest bezetten, in de stad was aangekomen. Sindsdien heeft de groep voortdurend radioverbindingen gehad met haar hoofdkwartier in Bonh. De Nederlandse Rode-Kruis colonne met goederen voor de Hongaarse vluch telingen, is gistermiddag ie 15 unr in Wenen aangekomen, met uitzondering van een van de auto's, die met motor- pech had te kampen. tmmmmmmg Wilhelmshaven is gekozen tot uit gangspunt van de oliebuisleiding van de Noordzee naar de raffinaderijen in het Rljn-Ruhrgebied. Hiermede Is na VA jaar voorbereidende besprekingen de beslissing in het nadeel van Rotter dam gevallen. De buisleiding zal in het voorjaar van 1959 in gebrnik ge nomen moeten worden. Zes olleonder- nemingen dragen bij in de sanlegkos- ten van ongeveer 195 miljoen mark. De lengte van de baislelding is 345 km. In het eindstadium zal een verwer kingscapaciteit bereikt worden van on geveer 20 miljoen ton ruwe olie per jaar. De deelnemende ondernemingen heb ben donderdag te Hamburg de Nord- West Oelleitungsgesellschaft opgericht, welke een maatschappelijk kapitaal krijgt van 65 miljoen mark. Een maximum snelheid van 50 km per uur binnen de bebouwde kom zal worden ingevoerd. Dit deelde de mi nister van Verkeer en Waterstaat, mr. J. Algera mede bij de opening van de Veertiende Wegenverkeersdag van de Koninklijke Nederiandsche Automobielclub in het Scheveningse Knrhaus. Daarbij zal de mogelijkheid open staan op door Gedeputeerde Staten ener provincie aan te wijzen wegen een maximum van 60 km per, uur toe te staan. „Ik heb hiertoe besloten," aldus WKwk Hongaarse verzetsstrijders bij de Hongaarse grenspost Hegyeshalom, die tot gistermiddag nog in handen was van de strijders tegen de Russische overweldiging, Gisteren overmeesterden de Russen deze post. mr. Algera, „op grond van de over weging, dat ook deze maatregel, die naar mijn mening voor het autover keer niet onevenredig hinderlijk Bal zijn, te haat moet worden genomen als een middel, dat zal kunnen lei den tot beperking van. de ernst en het aantal der verkeersongevallen. In de eerste helft van dit jaar zijn 681 dodelijke ongevallen gebeurd. Aangezien in de tweede helft van een jaar dit cijfer aanzienlijk hoger ligt, zal.'een schatting voor 1956 van 600 doden tengevolge van verkeers ongevallen de situatie niet al te som ber voorstellen De mnisier zeide voorts, dat de regeling der yoetgangersoversteek- plaatsen in de 'eerste helft van 1957 definitief zal worden In het belang van de veiligheid op de weg zullen nog andere maatregelen moeten worden getroffen. „In zes jaar tijds", aldus mr. Algera, „is h'et aantal auto's in ons land ver dubbeld. Het verkeer op de rijkswe gen is in de laatste drie jaar met vijftig procent gestegen. Dit is een blijk van gestegen welvaart. Het is een blijkvan gestegen welvaart. Het is echter niet mogelijk, dat de aanleg van nieuwe en de verbetering van de bestaande wegen hiermede gelijke tred houdt. Met alle middelen en krachten wordt hhet mogelijke gedaan. "Voor 1953 werd 16 miljoen gulden voor de wegenbouw uitgetrokken en voor 1957 70 miljoen of wel veertig procent meer dan voor 1956." „Ik ben mij er ten volle van be wust". aldus besloot minister Algera, ■'"at de overheid alleen niet in staat is, X verkeersproblemen nader tot htm oplossing te brengen en dat daarbij ook de activiteit van ander op di gebied deskundige instanties een hoogst waar de volle bijdrage kan leveren. Nederlandse bergingsdeskundigen heb ben donderdag hun strijd voortgezet om het Duitse vrachtschip „Helga Bol- ten", dat 400 mijl ten zuidoosten van New Foundland in nood verkeert, nadat 29 oktober tijdens een strom de ruimen Volgens een woordvoerder van de Es- so heeft men Wilhelmshaven gekozen,- omdat deze haven van alle in aan merking komende Noordzeehavens al leen in staat is d e omstandigheden, die het lossen van supertankschepen van 45.000 ton mogelijk maken, tijdig genoeg te scheppen, om het ingebruik- nemen van de nieuwe raffinaderij, wel ke via de buisleiding van ruwe olie voorzien wordt, te verzekeren. Verder heeft een uitsluitend in de Bondsrepu bliek lopende buisleiding natuurlijk ook belangrijke voordelen boven een tra ject, dat door twee landen loopt. Dit sluit echter geenszins uit, dat later, in samenhang met het buisleidingsplan van Marseille, een andere buisleidingstak van het "Westduitse industriegebied naar Rotterdam zal worden aangelegd. Burgemeester Van Walsum ver klaarde over dit bericht niet zo ver rast te zijn. Het was allang bekend dat sterke krachten werkzaam waren met een duidelijke voorkeur voor Wilhelmshaven. In zoverre heeft het gevallen be sluit dus niets sensationeels. Bij de zes samenwerkende ondernemingen ontbreekt de Shell. De plannen van deze maatschappij blijven dus onverlet, wat uit de gegeven commentaar ook al blijkt. Ongerijmd is natuurlijk dat Rotterdam niet in staat zou zijn sche pen van 45.000 ton te ontvangen. Wat men elders in de toekomst mogelijk denkt te maken is nu al mogelijk in Rotterdam. Veel verstrekkende plan nen zijn voorbereid. De thans geno men beslissing zuilen wij het beste doen niet tragisch op te vatten.Bij de steeds toenemende aanvoeren van ruwe olie door \Vest-Europa, ligt het voor de hand, dat deze over verschil lende havens wordt geleid, zo besloot de burgemeester. De directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf, ir. N. Th. Koomans vatte zijn commentaar als volgt samen: De beslissing komt niet onverwacht. Over de motieven het volgende: Het eerste in het Duitse communique genoemde duidt op voorkeur voor nog te scheppen mmgelijkheden in Wilhelms haven, boven wat reeds thans te Rot terdam geschiedt, namelijk aanvoer van genheid waarin blijkens toezegging van de minister van Verkeer en Waterstaat op korte termijn verbetering is te ver wachten. Het tweede motief is van po litieke aard en daarop past geen com mentaar van de kant van Rotterdam. Bij de zes ondernemingen, die in de kosten van het plan Wilhelmshafen bij dragen is niet de Shell, die in het bij- zonder geporteerd schijnt voor de aan sluiting van bepaalde belangen aan de Rijn op Rotterdam. Deze mogelijkheid wordt in het communiqué ook genoemd, zij het in combinatie met een project voor een trans-Europese pijpleiding. Rotterdam heeft zijn plannen voor een tankerheven te Hoek van Holland er. vermoedelijk voor nog een comple te vierde petroleumhaven aldaar, onaf hankelijk van wat thans ten aanzien van Wilhelmshafen is besloten. Alleen al de raffmagecapacitiet te Rotterdam zal om streeks 1960 meer zijn dan 20 miljoen ten. De gedachte aan een zekere ver deling van risico's is wellicht aan het genomen besluit niet vreemd. waren ondergelopen, van de ondergang te redden. In zwaar weer gelukte het de be manning van de sleepboot „Oceaan" uit Rotterdam een tros aan boord van het geteisterde vrachtschip te bren gen. maar donderdagmorgen brak deze

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1