Vraag naar daden ;,d Felle rede van Chroesjtsjew Frankrijk pleit voor U.N.O.-politieleger Voedsel naar Boedapest m Verbitterde straatgevechten in Boedapest Ook in West-Hongaiïje is de strijd weer opgelaaid Diplomatieke breuk van Irak met Frankrijk Rode Kmis-coloime mag Hongarije niet binnen Eerste Uno-troepen heden naar Midden-Oosten Cairo bereid tot toelating onder voorbehoud _Voor 1 50Q kinderen! Hongarije wil hulp via Joegoslavië L. Smit en Co gaat obstakels in Suezkanaal opruimen cent per rek-2-48 NIEUWE EIS VAN DE VER. NATIES: Russische eenheid gaf zich over Ook scheuring in Bagdadpact „Russen in Syrië" W eeroverzicht Israël meldt aanval van commando's In samenwerking met Denen ZATERDAG 10 NOVEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3535 Voorlopig weerbericht V. D Struikroversaanval °P Egypte" m WEGENS INVASIE IN EGYPTE: Koningin Juliana naar Nederland vertrokken f Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef 115700 4 1) Postbus 1112 - Postgiro No, 424519 Klacntendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zatei dags 17—18 uur: Telefoon 115700 'S-Gravenhaee: Huygenspleir, 1 Postgiro 424867 Redactie: Tc-1 111892 - Adm. Tel. 114402 Klacntendienst 18 30—19 30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 7 4U por kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: II. DE RUIG Weinig verandering in temperatuur. Onbestendig weer. (Voor het volledige overzicht zie elders op deze pagina) U nov. zon op 7.55, onder 16.57: maan op 13.33, onder 0 05. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. J. S. BRUINS SLOT om E velzetsstrijders vragen daden, aai woorden hebben ze niets", zo schreef ons een lezer. Die vlaggen die halfstok hangen en die protestvergadermgen moeten in hun ogen de afschuwelijkste dingen zijn, die er bestaan. Is het geen verraad, dat we nu niets doen! daden die werkelijk helpen komt neer op de eis om nu een wereldoorlog in volle omvang te beginnen, waarbij over en weer van atoomwapens ge bruik gemaakt zal worden. Dat moet ieder die om „daden" vraagt goed begrijpen. Economische sancties, het afbreken van diplomatieke betrekkingen e.d. helpen de Hongaren evenmin als pro testvergaderingen. Er is maar een middel dat de Hon garen zou kunnen helpen menselijker wijs gesproken en dat zou zijn dat de Russen met geweld uit Hongarije zou den worden verdreven door westelijke legers. Maar men moet goed begrijpen dat dat de totale wereldoorlog betekent. Het ingrijpen van de Russ'sche le gers in Hongarije was, van Ruslands standpunt bekeken, militaire nood zaak. Want Hongarije was bezig zich los te breken uit de reeks van satel- lietlanden, die de Russen als schild gebruiken tegenover het Westen. De Hongaarse opstand betekende een bres in het Russische verdedi gingsstelsel. De Russioche militaire leiding beschouwde daardoor de vei; ligheid van Rusland zelf in gevaar Daarom sloeg men toe. Militaire reactie van het Westen ten gunste van Hongarije zou dan ook door Rusland gezien worden en terecht ge zien worden als een aanslag op Rus land zelf. DE zaak is deze dat wij ten aanzien van Rusland verkeren in een toe stand tussen oorlog en vrede In. Kou de oorlog met hier en daar telkens gelokaliseerde conflicten, zoals Korea Indo-Ohina en nu weer Egypte bewij zen. Noch de Russen, noch de westelijke «^mogendheden durven de totale we reldoorlog, die met atoomwapenen zal worden gevoerd, aan. Dat betekent dat de beide partijen over en weer zich moeten onthouden van militaire acti viteiten waardoor het bestaan van een der partijen in het hart zou worden, geraakt. De politiek van het Westen moet er op gericht zijn om desnoods door mi litaire middelen het opdringen der Russen buiten de sfeer waarin zij nu staan te verhinderen. Dat is de we zenlijke achtergrond van het conflict in het Midden-Oosten. Dat is geen kwestie van geld of kolonialisme. Dat is de vraag of Rusland dan wel het. Westen het Suezkanaal beheersen zal. Li ET tragische is dat door de poli- 4 tiek der geallieerden tijdens de tweede wereldoorlog Rusland een groot deel van Oost-Europa onder con trole heeft gekregen. Dat is de fout van Yalta. Daar bloeden de Hongaren nu om. Maar het is niet mogelijk, eenvoudig niet mogelijk om daar nu een verandering in te brengen doorj wapengeweld. Een derde wereldoorlog te begin nen, dat moet ieder die nu om „da den" roept goed begrijpen, is een ver antwoordelijkheid op zich laden die veel en veel groter is en zwaarder weegt, dan de verantwoordelijkheid om nu de Hongaren niet te hulp te snel-, len. We zeggen dat met een benauwd en beschaamd hart. Maar het is beter om dat zo te zeggen en te doen, dan met een warm hart en uit edele aan drift tot daden over te gaan waardoor men een onvoorstelbaar leed over heel de wereld gaat brengen, waarvan dat van Hongarije nog maar een fractie is en waarvan men niet eens weet of zij werkelijk voor Hongarije de vrijheid zouden brengen. De leider van de Russische com munistische partij Nikita Chroesj tsjew heeft „zware straffen voor de agressoren, die zware verliezen voor het volk en lie van Egypte hebben vt z^ist. H'j sp: i geleden tij dens een .ai -iring van de communistische jeugd, maar zijn rede werd vrijdagavond pas bekend gemaakt. Hij riep op tot versterking „van onze socialistische staat en de kracht van onze heroïsche strijdkrachten" wegens de gebeurtenissen in het Mid den-Oosten. .Degenen die schuldig zijn aan de oorlog en die de grootste verliezen toe brachten aan het volk en economie van Egypte, behoren zwaar gestraft te wor den, zodat deze ngressoren in de toe komst zulke aanvallen niet zullen her halen", zei Chroesjtsjew. Wat Hongarije betreft, zei Chroesjtsjew, dat het neerslaan van de contra-revolu- tionaire strijdkrachten in alle socialis tische landen en door alle vooruitstre vende volkeren met instemming is be groet. Hij noemde do Brits-Franse actie in het Midden-Oosten een „struikrovers- aanval op Egypte" en verklaarde, dat iedere vooruitstrevende „rood van schaamte" werd door het optreden van de „rovers" die het vredelievende volk van Egypte aanvielen. DE Algemene Vergadering der Ver. Naties heeft vrydag een reso lutie aanvaard, waarin wordt aangedrongen op de onmiddellijke terugtrekking van de Sowjettroepen uit Hongarije en het houden van vrjje verkiezingen onder toezicht van de V.N. zodra het recht en de orde in dat land zijn hersteld. De stemverhouding was 48 tegen elf stemmen, bij zestien ont houdingen. De communistische landen en India stemden tegen, terwijl een deel van de Aziatisch-Afrikaanse groep zich van stemming onthield. DEZE resolutie was ingediend door Italië, Cuba, Pakistan, Peru en Ierland. De Algemene Vergadering nam ook een Amerikaanse resolutie aan, waarin erop wordt aangedrongen, dat de Russen op houden het vervoer en de distribute van levensmiddelen en medica menten voor het Hongaarse volk belemmeringen in de weg te leggen. Voorts wordt er m de Amerikaanse resolutie op aangedrongen, dat er een gezamenlijk plan van de V.N. voor hulp aan Hongaarse vluchtelingen wordt opgesteld. De stemverhouding inzake de Amerikaanse resolutie was 53 tegen negen stemmen, bij dertien onthoudingen. Ten slotte werd ook nog een Oosten rijkse resolutie goedgekeurd, waarin er op wordt aangedrongen, dat alle leden van de V.N. onverwijld op grote schaal Hongarije hulp verlenen in de vorm van levensmiddelen, medicamenten en kleding. Deze resolutie werd aanvaard met 67 voor,.geen. tegen en.acht onthou dingen, - P N daarom moeten we onszelf goed onder controle houden. De Rus sen onverbiddelijk tegenstand bieden, zodra ze buiten het IJzereD Gordijn willen optreden. En verder het gis tingsproces in de communistische we reld zijn gang laten gaan. Dat zijn twee factoren, die er op den duur toe kunnen leiden dat de zaak daar breekt. Voordat er over de Amerikaanse re- 1 solutie werd gestemd, had de Algemene Vergadering een reeks amendementen ingediend door India, Ceylon, Birma en Indonesië, verworpen. Deze amende menten, die te doen hadden alle ver wijzingen naar het Sowjet-optreden in Hongarije te schrappen, werden met 45 tegen achttien stemmen, by twaalf ont houdingen afgewezen. Hongarije en Polen stemden voor de Oostenrijkse resolutie, de andere com munistische landen onthielden zich. Na de stemming "Verklaarde de Ne derlandse permanente vertegenwoordi ger bij de V.N., mr. C. W. A. Schür- tnann, om een stemming per artikel ver zocht te hebben om na te gaan, hoe ver de landen zouden gaan die zich eerder onthouden hadden bij de stem ming over de Hongaarse kwestie. Mr. Sehürmann, die klaarblijkelijk doelde op het blok'van Afrikaanse en -'Aziati sche landen» zei hulde te willen bren gen aan die landen in dit „neutralisti- sche blok", die de moed hadden gehad hun stem uit te brengen voor gedeel ten van de vijf-landen resolutie waar in de Sowjet-Unie veroordeeld wordt. 0 Zie verder pagina 3 Advertentie Wind ANTON HUNINK IN DE HONGAARSE hoofdstad zijn opnieuw verbitterde straatge- veenten opgelaaid. Ook in West-Hongarije is de strijd weer begon nen. Volgens in Wenen ontvangen berichten hebben de verzetslieden zich stevig verschanst in de oude kasteelruïne te Boedapest, van waaruit men de stad kan overzien, en in een aantal andere versterkte stellingen. In de hele stad wordt gevochten. Volgens voorlopige schattingen zijn sinds het begin van de opstand in Boedapest 12 tot 15.000 mensen omgekomen. In heel Hongarije zou dit aantal 60.000 bedragen. Radio-Boedapest heeft gisteren ontkend, dat de voormalige premier Imre Nagy van Hongarije, alsmede zijn ministers, in hechtenis rijn genomen. Radio Boedapest heeft vanmorgen bekendgemaakt, dat de .leden van de voormalige regering-Nagy „het revolu tionaire programma van- Janos Kadar" volledig goedkeuren en de wens te ken nen hebben gegeven tot „nauwe samen werking" met de nieuwe regering. Radio-Boedapest meldt voorts, dat het presidium van de Hongaarse Volksrepu bliek heeft besloten de Nationale Verga dering om goedkeuring te verzoeken van een wijziging van de Grondwet van 1949 die voorziet in: Irak heeft besloten, de diploma tieke betrekkingen met Frankrijk te verbreken naar aanleiding van de Brits-Franse aanval op Egypte. Verder heeft de Iraakse regering meegedeeld, geen contact meer met Engeland in het kader van het Bagdadpact te wensen. Irak zal de activiteiten van het Bag dadpact beperken tot besprekin gen met de andere leden van het pact: Pakistan, Turkije en Perzië. een dreigende aanval onmiddellijk met Syrië en Jordanië zullen samen werken. Aan deze samenwerking zou den geen voorwaarden zijn verbonden. Koning Feizal van Irak zal vandaag naar Beiroet reizen, waar hij zal deel nemen aan de conferentie van staats hoofden der Arabische landen over de toestand in het Midden-Oosten. De Iraakse regering heeft besloten dat haar strijdkrachten in geval van Een autokonvooi van het Internatio nale Rode Kruis heeft vanmorgen ver scheidene vergeefse pogingen gedaan om by de Oostenrijkse grenspost Kïin- scabach in het Burgenland, vlak te- Renover de Hongaarfe stad Sopron, fongarije binnen te komen. Het konvooi, dat bestaat uit 15 dui- öelljk gekentekende ambulances van het Rode Kruis, vracht- en andere «uto's, staat sinds vanmorgen vroeg aan de grens, terwijl de leiders probe- ïen de Russische en Hongaarse grens- Tvaehten ertoe te bewegen het de reis fa laten voortzetten. Op grond van besprekingen die via de normale Rode-Kruiskanalen werden gehouden, meende men te ir.ogen ver wachten, dat de colonne vrijgeleide zou krijgen naar Boedapest. Men was zelfs zo hoopvol, dat reeds druk gewerkt werd aan het m gereedheid brengen van een tweede colonne die zeer spoe dig zal kunnen vertrekken. Deze tweede colonne zou bestaan uit 30 wagens en onder meer een compleet mobiel ziekenhuis meevoeren, dat vol ledig „self-supporting" zal zijn. Aan deze tweede colonne zouden ook Neder landse helpers van het Rode Kruis- korps deelnemen. In gezaghebbende kringen in Lon den acht men een Russische gewapende inval in Noord-Irak op dit moment „een mogelijkheid, die men onder de ogen dient te zien". In het geval van een oorlog in dat gebied zou een opstand van de Koerden, onder Rus sische leiding, de posities van Irak en Turkije ernstig bedreigen. Sinds het einde van de eerste wereldoorlog heeft Engeland moeten rekenen met het feit dat Rusland de aanspraken van de Koerden op het uitgestrekte gebied, dat deler: van Syrië, Perziè en Irak omvat zou steunen In de jaren tussen" beide wereldoorlogen is Engeland erin ge slaagd om de opstandige en wilde Koerden op haar hand te houden. Maar sinds de tweede wereldoorlog is er opnieuw een grote onrust onder de stammen ontstaan, een onrust, die door de Russen wordt aangewakkerd. TELAV1V: DE eerste Noorse en Deense soldaten, welke bestemd zijn voor het politieleger van de Verenigde Naties, zullen vandaag met Ame rikaanse transporttoestellen naar Napels worden overgebracht, van waar zij verder met Zwitserse toestellen naar Egypte zullen worden vervoerd. Het is echter nog lang niet zeker, dat zij in Egypte zullen worden toegelaten. De regering te Kairo heeft nl. medegedeeld, dat rij alleen bereid is een politieleger in Egypte toe te laten als haar precies wordt uiteengezet, wat de taken van dat politieleger zullen zijn. Voorts heeft Kairo laten weten, dat de deblokkering van het Suez kanaal alleen kan geschieden, wanneer de vreemde soldaten van Egyptisch grondgebied zijn vertrokken. alarmerende De alarmerende berichten van de Amerikaanse pers over grote hoeveel heden Russische vliegtuigen, welke in Syrië zouden zijn aangekomen, worden overdreven genoemd. Wel zyn er Rus sische vliegtuigen op Syrische vliegvel den gesignaleerd, maar hun aantal be draagt zeker niet meer dan 150. In Washington acht men het niet uitgeslo ten, dat het hier reserve-toestellen van de Egyptische luchtmacht betreft, die óf voor de bombardementen zyn ont komen, óf door Russische piloten zijn overgebracht naar Syrië in afwachting van nadere instructies. Éden heeft gisteren opnieuw uiteen gezet, dat het in feite de Russen zijn, die het Midden-Oosten in vuur en vlam pogen te zetten. In een redevoering heeft Nasser, die gedurende de krijgsoperaties angstvallig heeft gezwegen, gisteren verklaard, dat Egypte een aanbod van hulp van zijn bondgenoten had afgewezen. Hy riep uit, dat de strijd zou voortduren tot de Brits- Franse troepen zouden zijn verdwenen. Ook verklaarde hy, dat de vliegtuigen, die door de Britse en Franse troepen ziin vernietigd, houten namaaktoestellen wa ren. Diplomatieke waarnemers zien in deze uitspraak van Nasser opnieuw een be- wüs, dat hij hulp venvacht van de Sow jet-Unie om zpn geschonden luchtmacht te herstellen. Om deze nieuwe hulp te camoufleren, deelt hy thans mede, dat de Egyptische luchtvloot geheel in tact is gebleven. Nog steeds komen bij de Egyptische diplomatieke-vartegenwoordigingers in ,hel buitenland duizenden vrijwilligers zi:h melden, aldus een verklaring 'van de Egyptische regering. De verliezen, die de Egyptenaren n materieel opzicht in de jongste cam pagne hebben geleden, worden vervan gen door materiaal, dat in de Britse depots in de kanaalzone is gevonden, zo deelde Nasser gisteren mede. In het Frans-Britse hoofdkwartier wordt medegedeeld, dat de actie tegen Port Saïd ongeveer 100 slachtoffers on der de burgerbevolking heeft gemaakt. Hierbij inbegrepen zijn de burgers, die zich met wapens tegen de Frans-Britse troepen keerden: 1. De bepaling, dat Kossuth's embleem voortaan het zinnebeeld der Hongaarse republiek zal zijn. 2. Een herziening van bet statuut op de staatsboerderijen. LIJDELIJK VERZET Een groot gedeelte van de bevolking schijnt inmiddels terug te vallen op een laatste wapen: lijdelijk verzet. De alge mene staking duurt op de meeste ter reinen nog voort. Volgens een te Wenen opgevangen radiobericht heeft de bevelhebber van een Russische eenheid gevechtswagens zich donderdag met al de onder zyn commando staande tanks aan de ver zetslieden overgegeven. Dit geschiedde, nadat kleine Hon gaarse jongens erin geslaagd waren drie Sowjettanks met zelfvervaardigde benzinebommen buiten gevecht te stellen. De jongens werden neerge schoten. De Russische commandant ver klaarde, dat dit feit hem en zyn man schappen ervan bad overtuigd, dat de Hongaarse revolutie inderdaad uit het volk was voortgekomen en dat bet geen opstand van fascisten was, zoals hun was medegedeeld. Hongaarse vluchtelingen, die in het Oostenrijkse plaatsje Eisenstadt zijn aangekomen, hebben verklaard, dat verzetsstrijders de uraniummynen in Mecsek; hebben opgeblazen om te be letten, at ze in handen van de Rus sen vallen. VRIJ EUROPA De Westduitse Vrije Democratische Partij heeft het radiostation „Vrij Europa" in München, dat door de Amerikanen wordt beheerd en met particulier kapitaal in stand wordt ge houden, ervan beschuldigd, dat het „een groot deel van de verantwoordelijk heid zou dragen voor de onlusten en het bloedbad in Hongarye". De Party eiste, dat de Westduitse regering de zendvergunning voor „Vrij Europa" intrekt. BESPREKINGEN In Belgrado verluidt, dat een missie van het politiek bureau der Sowjet- ln russisohe communistische party Boedapest is aangekomen voor belang rijke besprekingen met de Hongaarse regering-Kadar. De „Titoist" Kadar, die tien dagen geleden aan het bewind kwam, heeft tot dusver .nauwelijks meer succes ge had dan zijn voorganger Nagyom zijn gezag in het land te vestigen. ,Een mogelijke opvolger zou, naar waar nemers geloven, de huidige minister van Binnenlandse Zaken, Ferenc Muen- nich, kunnen zijn. DE BILT, 10 november 10 uur.. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de droge continentale lucht, die met Zuide lijke of Zuidoosteiyke wind over ons land stroomde, vervangen door voch tige oceaanlucht. Dit ging op de meest®, plaatsen met wat regen gepaard, terwijl' zich plaatselijk mist vormde. Het front, dat de weersomslag bewerkstelligde, verplaatst zich nu over jDuitsland -npar het Oosten waar het samenvalt met- «wt boven de Middeneuropese staten" g'ele-- gen vorstgrens. In de krachtige Westelijke stroming op de oceaan koersen énkele zwakke sto ringen tamelijk snel naar de Britse eilanden. Een daarvan bereikte zaterdag morgen de Ierse kust Het ziet er naar uit, dat deze vergezeld van enige regen ons land zal passeren. Het weer behoudt daardoor een tamelijk onbestendig ka rakter. In het temperatuurverloop komt niet veel verandering. T7ANDAAG begint TROUW haar jaarlijkse actie „Maak een pakje voor het andere kind". Zend een sin terklaasverrassing voor het jongetje of het meisje dat niet thuis het heerlijk avond je zal vieren. Dit jaar kloppen 1500 kin deren bij de lezerskring van TROUW aan. (Bijzonderheden over deze actie vindt ae elders in deze editie). Een Israëlische militaire woordvoer der heeft vrijdag in Tel Aviv bekend gemaakt, dat zes Israëliërs gewond zijn bij aanvallen van Arabische comman do-eenheden, die vanuit Jordanië en SyTié opereerden. Regering-Kadar De Hongaarse regering-Kadar heeft gisteren bekendgemaakt dat zij de ver zamelde hulpgoederen van het Interna tionaal Rode Kruis gaarne wil aanne men, doch alleen indien deze goederen via Joegoslavië over de Hongaarse grens worden gebracht. Via Radio-Boedapest werd een spe ciaal communiqué voorgelezen van het Hongaarse persbureau M.T.I., waarin deze voorwaarde werd genoemd. Ande re voorwaarden: Het Internationale Ro de Kruis moet garanderen dat er met de hulp-colonnes geen „wapens en agen ten van de uitgeweken Hongaarse re gent Horthy meekomen." Zo combineert de regering-Kadar propaganda met de grote behoefte aan hulp. Later werd gemeld dat voor het eerst na twee weken vrijdag de eerste trein uit Joegoslavië in Hongarije is aange komen. De trein was geladen met Rode- Kruisgoederen, steenkool en hout. De Verenigde Naties hebben de werk zaamheden tot opruiming van de obsta kels in het Suezkanaal opgedragen aan L. Smit en Co's Internationale Sleep dienst te Rotterdam en aan 'a/s. Em. Zola. Svitzers Bjergnings-Entreprise te Kopenhagen, zo vernemen wij van L. Smit en Co. L. Smit en Co's Internationale Sleep dienst zal haar deel van de werkzaam heden uitvoeren tezamen met haar dochteronderneming W. A. van den Tak's Bergingsbedrijf N.V, te Rotterdam. De Nederlandse en Deense firma's zul len in nauwe samenwerking handelen en als eerste stap zal een groep bergings deskundigen, bestaande uit drie Neder landers en drie Denen zich in V.N.- verband naar Egypte begeven, ten einde de situatie op te nemen en zich een indruk te vormen welk materieel en personeel nodig zal blijken te zijn voor de opruimingswerkzaamheden. Daar wel aan te nemen is, dat de werkzaamheden van zeer omvangrijke aard zullen zijn, zullen wellicht de firma's Smit en Svitzers te zyner tyd een beroep doen op de andere Neder landse en Deense bergers om materieel en personeel ter beschikking te stellen. De kbsten van de werkzaamheden wor den gedragen door de Verenigde Naties. De grote vraag, die momenteel de bergers beheerst, is of de Egyptische regering zal toestaan, dat de Nederlan ders en de Denen met de opruimings werkzaamheden beginnen, als er nog buitenlandse troepen in Egypte zijn. Men weet nl. niet o£ Nasser onder buiten landse troepen ook het V.N.-politieleger verstaat. Uit de berichten, die zü het spaar zaam en onoverzichtelijk over de situatie in het Suezkanaal binnenkomen, kan worden opgemaakt, dat de oprui mingswerkzaamheden niet alleen moei- lük, maar ook gevaarlijk zuilen zijn. De Egyptenaren hebben verschillende sche pen tot zinken gebracht, waarin ladingen dynamiet zyn bevestigd. Ook zijn er baggermolens, welke behoren tot de vloot van de Kanaalmaatschappij gezonken. Van de Nederlandse baggervloot, wel ke in Suez werkzaam was, liggen nog twee schepen in de Kanaalzone. Wat het lot van deze schepen is geworden, weet men niet. 12 nov. zon op 7.57, onder 16.55: maan op 14.12, onder 1.11. Russen moeten direkt Hongarije verlaten In hel door de Israëliërs bezette gebied kampen doen. Israëlische soldaten irijzen moeten de gevangenen zelf het tterk in de I de gevangenen ivuar zij watervaten moeten brengen. wind u nu 's op voor het béste van "t beste... waarom zou zich de allerlekkerste worst ont zeggen Proef nou toch 's hoe sappig— hoe mals... hoe smeuigt Dat wordt smullen - als u maar- goed kijkt of de naam Antoc Hunink op Het loodje staat I Hoe versfr - hoe- lekkerder HOFLEVERANCIER DEVENTER Wat overbleef van Itet hoofdkuartier van de Franse communistische party in Parijs. Deze telefoto toont duidelijk hoe grondig de demonstranten, die ageerden tegen het Russische optreden in Hongarije, hun tverk verricht hebben. e In Tel Aviv is vanmorgen medegedeeld, dat men Inlichtingen heeft, dat in Syrië een eika der Russische migs is gestationneerd. Dit eska der zou uit ongeveer twintig toestellen be staan, die door Russische piloten worden ge vlogen. Ook zuden er enkele Russische bommenwer pers in Syrië zijn aangekomen, alsmede een eenheid grondpersoneel. Voorts moet een afdeling luchtafweerge schut vanuit Rusland naar Syrië onderweg zijn, Koningin Juliana heeft haar vakantie op Si cilië beëindigd en is vanmorgen naar Neder land vertrokken. Zij maakte de reis vanaf het vliegveld Fan- tanarossa in een DC3 van de Nederlandse luchtmacht. Per auto had zij zich van Taormlna, waar zij haar vakantie heeft doorgebracht naar het vliegveld begeven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1