Parlementaire week „Regering-Kadar" beslist Geen VN-waarnemers naar Hongarije AUTOBOTSING TE UDEN EISTE ZES LEVENS Overvolle taxi door militaire vrachtwagen verpletterd ambulance naar Hongarije - >-•" Gezant had bezwaar tegen verlenen van onderdak Egypte komst aanvaardt V.N. - leger Gruenther waarschuwt de Sowjet-Unie r Binnenlandse aangelegenheden" Radio-Moskou blaas oliebedrijven op Nieuw wereld record vlinderslag door Atie Voorbij §118WaÊBHBB Twee zeer ernstige! ongelukken binnen 24 uur Gaat Churchill het Lagerhuis verlaten? 50.000 Russische vrijwilligers voor Caïro Niet genoeg voedsel op legatie... Weer overzicht Sowj et-delegatie in Boedapest Nagy gevlucht naar Joegoslavische ambassade I w DINSDAG 13 NOVEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3537 Weerbericht y'Uri Alfred van Sprang terug uit Boedapest I jgr. V. V SÉarfsSfc' !|§fp^€ fmSSmP sBi Zie verder pagina 3 H ->/ Vrijheid geproefd" Botsing in de mist Zie verder pagina 3 over de aankomst van het leger der Ver. Naties in Egypte. Dit heeft de secretaris-generaal der Ver. Naties, Dag Hammarskjoeld, gisteren in New York meege deeld. Voorwaarden Israël II r L Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef 1157M (iiO ,V12 Postgiro No! 424519 (4 i2St,fbonnementen 18.3019.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 s-Gravenhage: Huygensplem 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel. 111892 - Adm Tel 114402 c h a NJachteridienst 18 30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b - Telefoon 67882 Abonnementsprijs 57 cent per weelc 9 «ia via*» 7.40 per kwartaal t a#» ^.48 per maand, j Pt_r itwanaai. -- Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG DE spannende gebeurtenissen van verleden week hebben de bin nenlandse politieke aangelegenheden van ons land voor ons aller bewust zijn naar de achtergrond gebracht. Toch is de Tweede Kamer verleden week met zijn gewone werkzaamheden van het seizoen, de behandeling van de begroting, begonnen. De gebeurtenissen in Hongarije en in Egypte hielden echter ook de kamer bezig. Een rede van de voorzitter der kamer alsmede een regeringsverkla ring en ten overvloede de behandeling van de begrotingen van Oorlog en Marine gaven daartoe ruimschoots ge legenheid. BIJ de begroting van Oorlog hield de zojuist tot lid der kamer be noemde C.H.-afgevaardlgde, de heer Calmeyer, zijn maidenspeech. De C.H. kamerfractie heeft in generaal Cal meyer dat bleek uit zjjn rede over duidelijk een bij uitstek bekwame militaire deskundige gekregen, met wie trouwens de kamer als geheel gelukgewenst kan worden. Overwegend zwaar bewolkt met later enige regen en aanvankelijk plaatselijk mist. Zwakke tot matige, later aan de kust krachtige wind in hoofdzaak tussen Zuidwest en West. Iets hogere temperaturen. 14 nov. zon op 8.00, onder 16.52; maan op 14.52, onder 3.26. O Hoofdredacteur; Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT m ERDER waren deze week vóór de <"V behandeling der begroting van Oorlog, de algemene financiële be schouwingen aan de orde. Minister Hofstra hield daarbij zijn eerste rede als minister. Een rede, die en dat was men reeds van hem gewend toen hij nog kamerlid was voortreffelijk van vorm en opzet was. D« heer Hofstra is een bekwaam man en tevens iemand met zeer uitge sproken vergaand socialistische denk beelden op belastinggebied. De com binatie van beide dingen stempelt hem tot een gevaarlijk man. Het was dan ook niet verwonderlijk dat vanuit de kamer de bedoelingen van de heer Hofstra werden afgetast. Staat ons, zo werd gevraagd, een po ging tot verwerkelijking van 's heren Hofstra's socialistische denkbeelden te wachten? De minister heeft ons niet in het onzekere gelaten. Dit zal niet het ge val zijn. Ik voer geen eigen politiek, ik voer alleen kabinetspolltiek, zo zei hij. Dat was een geruststellend woord natuurlijk, al blijft waakzaamheid ge- Loden. Zowel in de kamer als in het kabinet. I Maar de heer Van Eysden, die voor j het eerst optrad als de a.-r. woord voerder in een algemeen financieel debat en die daarbij een rede hield, waarnaar wij met zeer veel genoegen hebben geluisterd, bleek zich met het geen de minister betoogde, in grote lijnen te kunnen verenigen. De heer Van Eysden lag minder overhoop met minister Hofstra dan met de heer Vondeling, die zijn rede btj dit algemeen financieel debat ge bruikte om nog een verlate bijdrage tot het algemeen politiek debat van enkele weken geleden te geven door te pogen een tegenstelling te con strueren tussen de denkbeelden van minister Zylstra en die van de a.-r. woordvoerder in dat debat. De heer Van Eysden heeft daarop de heer Vondeling van antwoord ge diend en aangetoond, dat hier van eeD tegenstelling geensprake was, doch van overeenstemming. DEZE ronde werd door de heer Van Eysden gewonnen. Er zijn echter in dat politieke debat van enkele weken geleden dingen ge zegd en naar aanleiding daarvan din gen geschreven, die ons nog wel tot enig commentaar nopen. Wij hebben dat, omdat de buiten landse gebeurtenissen hoofden en harten gevangen hielden, tot dusverrej achterwege gelaten. Maar wij zullen! daar toch in de loop van deze tijd op terug moeten komen. JNE^HONGAARSE REGERING heeft maandag het verzoek van de Verenigde Naties, waarnemers toe te laten om een onderzoek naar de toestand in Hongarije in te stellen, .verworpen. In een telegram van de waarnemende Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Ivan Sebes aan Hammarskjoeld wordt het standpunt herhaald, dat het om een nuver binnenlandse aangelegenheid gaat, die niet door de V.N.-Assemblee dient te worden behandeld. Uitsluitend de regeringen van Hongarije en de Sowjet-Unie waren bevoegd om te onderhandelen over een terugtrekking van de Russische troepen. Deze troepen waren er slechts tot herstel van *e-:j en namen Seen maatregelen tegen de bevolking, die strijdig waren met het internationale recht en de beginselen van menselijkheid. Wat het houden van vrije verkiezingen betreft, aldus het telegram, dit is een zaak die alleen de Hongaarse autoriteiten aangaat. Sebes deelde verder mee, dat zijn regering Hongaarse burgers, die als gevolg van de strijd naar het buitenland zijn gevlucht, in de gelegenheid zal «tellen vrijelijk naar hun land terug te keren sender dat *tj Iets behoeven te vrezen. In het telegram werd de Verenigde Naties hulde gebracht voor haar „humane resoluties", die strekken tot hulpverlening aan het Hongaarse volk. Dc regering werkt thans samen met het Internationale Rode Kruis en is bereid bij dc hulpverlening volledig samen te werken met diensten van de Verenigde Naties. „De Sowjet-troepen In Hongarije hinderen dit hulpwerk in geen enkel opricht", aldus Sebes. In een officiële bekendmaking van de Verenigde Naties is later medegedeeld, dat de secretaris-generaal, ondanks de weigering van de Hongaarse regering zijn pogingen om waarnemers in Hon- Radio Moskou zendt de laatste dagen een oproep aan alle Arabieren uit om geen druppel olie meer aan „agres sieve landen" te leveren, „al betekent het dat de olie-installaties opgeblazen moeten worden". Een zekere Emad Aziz, omschreven ais „lid van een Arabische delegatie", herhaalde de besluiten van de inter nationale unie van Arabische vakver enigingen: 1. Weigering van olielevering aan alle landen die Egypte hebben aange vallen, al betekent dit het opblazen van de oke-installaties. 2. Het opblazen van de buitenlandse militaire basissen m alle Arabische landen zodat deze niet meer gebruikt kunnen worden om Egypte te bestoken. 3. Het boycotten van schepen en vliegtuigen van de „agressieve landen". In het overdekte 25 meter bad aan de Kapelstraat te Hilversum heeft het zestienjarige zwemstertje Atie Voorbij tijdens onderlinge zwemwedstrijden van „De Robben" het wereldrecord op de 100 meter vlinderslag met 1,3 sec. ver beterd. Atie Voorbij noteerde de prachtige tijd van 1 min. 10,5 sec., waarmee zij het wereldrecord dat met 1.11,8 sec. op naam staat van de Amerikaanse Shel ley Mann weer terughaalde. Het offi ciële wereldrecord staat met 1.11,9 nog op naam van Atie Voorbij, die op 5 fe bruari van dit jaar deze tijd te Velsen voor zich liet afdrukken. Op 8 juli jl. zwom shelley Mann de afstand in 1.11,8, doch deze tijd is nog niet offi cieel door de FINA erkend. Uit de aard der zaak betekent de 1.10,5 van Atie Voorbij ook een nieuw Europees én Nederlands record. garije toegelaten te krijgen, zal voort zetten. Hammarskjoeld heeft twee commissies voor Hongarije ingesteld, een commissie van waarnemers en een inspectiegroep. Radio Boedapest heeft gisteren een onheilspellend stilzwijgen bewaard over de binnenlandse toestanden in Hongarije. Achter een hernieuwd IJzeren Gorden kunnen de Russen ongestoord voortgaan met hun ongelijke strijd tegen de vrij heidsstrijders, die nu nog verzet bieden Volgens in Boedapest verkregen in- iichtingen zou over twee weken een nieuwe opstand in Hongarije kunnen worden verwacht. De huidige periode van .betrekkelijke rust zou slechts een tijdelijk karakter dragen. De mensen zouden hun wapens niet inleveren, maar wachten op het moment, dat ze weer voldoende ammunitie en levens middelen hebben. De algemene staking die nog steeds doorgang vindt en die een verlammende werking heeft op het leven in het land richt veel schade aan en in Gyor, het opstandige industriecentrum ten Noord westen van Boedapest hebben de arbei ders hun besluit te kennen gegeven van het werk weg te blijven totdat Nagy premier wordt. Zij eisen eveneens, dat alle Russen terugkeren naar hun bases m Hongarije onder het Pact van War schau voordat het werk hervat zal wor den. maar zij eisen op het ogenblik niet dat alle Russische troepen uit Honga rye teruggetrokken worden. ip, - jl A - - v>;w \^&^MSÊÊIÊÊSÊlÊÊt»ltÊlÊm J»,,- Volgens berichten te Londen zal Sir Winston Churchill zich 30 novem ber, zyn 82ste verjaardag, terugtrekken alsjid van het Lagerhuis. vijf militairen die zich in de personen auto hadden bevonden waren gedood, evenals de chauffeur van deze auto. De ze wagen werd totaal vernield. Om het leven zijn gekomen: de 32- jarige, gehuwde, tijdelijk wachtmeester F. de Veth, uit Sittard, die dienst deed bij de 135e afdeling Lichte Luchtdoelar tillerie, wachtmeester De V. was zon- dag 32 jaar geworden, de 21-jarige on- Vijf militairen en een burger zijn gehuwde dienstplichtige soldaat H. H gistermiddag tengevolge van een bot- friiiUings uit Obbicht (L.), ook van de sing tussen een personenauto en een Afdeling Lichte Luchtdoelartillerie, vrachtauto te Uden om het leven ge- DjCichtfpPee£fi^ komen, een zesde militair werd zwaar Sem SHee?e) (N BrT' d?20 iari^1 gewond en een zevende licht. gehuwde "dienstplichtige soldaat M H Het ongeluk is omstreeks kwart j M. Bours'-uit Wessem <L.) en de 18- over twaalf gebeurd.-Een als taxi parige ongehuwde beroepskorporaal M gebruikte vierpersoonsauto, bestuurd L- w- Felix uit Maastricht. Laatstge- door de beer Sleddeus uit Gemert, j P.?emde drie behoorden tot de Konink- waarmede zeven militairen naar de z wa a?* S vliegbasis Volkeï werden vervoerd, I phchtige korooraalT P ïtrtn vSt' kwam in botsing met een militaire ren uit Maastricht! vkn de Koninkje vrachtauto uit Harderwijk. I Luchtmacht, licht gewond is de 21-jari- De gevolgen waren verschrikkelijk: I Üft ^^tricht ^e^neen^' van^ Ko" ninklijke Luchtmacht. Korporaal Van H is opgenomen in het ziekenhuis te Veg- hel, korporaal L. is naar het hospitaal op de vliegbasis Volkel overgebracht. De toestand van de zwaargewonde Van H. is zorgwekkend. Dit is het Suezkanaal bij Port Said: versperd door de wrakken van tot zinken gebrachte schepen. De doorvaart voor grote schepen is onmogelijk, doch Britse deskundigen zijn al op onderzoek naar de mogelijkheden tot berging oj verwij dering van de wrakken Uit Moskou zijn nu de aanmeldingen van 50.000 Russische vrijwilligers voor Egypte naar Cairo gezonden. Dit heeft de Egyptische ambassadeur in Moskou, Mohammed EI-Kony, gisteren bekend gemaakt. De Sowjet-Unie maakte zaterdag be kend, dat niet verhinderd zal worden dat Russische vrijwilligers naar Egypte gaan, als Engeland en Frankrijk de te rugtrekking van hun troepen uit Egyp te uitstellen. 41 \A ALFRED VAN SPRANG, de reizen de NCR V-correspondent, en Theo Eertmans, redacteur van het Vrije Volk, die een week lang in het door de Russen overrompelde Hongarije hebben vertoefd, zijn gisteravond uit Wenen op Schiphol aangekomen. De heer Van Sprang vertelde dat hy enige tegenstand had ondervon den, toen hij enige dagen voor de vierde november de Nederlandse gezant in Boedapest had gevraagd om eventueel asyl, wanneer de si tuatie in Hongarije levensgevaarlijk mocht worden. De gezant had hem toen gezegd, dat hij beter deed te blijven waar hij was, „omdat hij im mers naar Boedapest was gekomen om de gebeurtenissen te verslaan". De gezant voerde voorts als argu ment voor zyn bezwaren tegen een eventueel asyl aan, dat er op de Ne derlandse legatie niet voldoende 1 voedsel aanwezig was, Alfred van Sprang is op de 4e november toch naar de legatie ge- I gaan en is er gebleven. De heer Eerdmans heeft de week doorgebracht op de Franse legatie. De algemene indruk van de heer Van Sprang is: „Het Hongaarse volk zal zich nooit bjj een nieuwe onderdrukking neer leggen. Het heeft de vrijheid ge proefd". Hij vertelde, dat de Oostenrijkse autoriteiten ernstig rekening houden met de mogelijkheid, dat zich onder de duizenden Hongaarse vluchtelingen zeer veel leden van de AVO, de bü het Hongaarse volk zo gehate veilig heidspolitie, bevinden. Op het ogenblik dat de twee Neder landse journalisten door collega's in het restaurant op Schiphol „onder vuur werden genomen", dineerde en kele tafels van hen af de Hongaarse gezant in Nederland, de heer J. Kar- pati, met een groep Hongaren. Deze waren op doorreis naar New York. De gezant wilde geen inlichtingen geven over de identiteit van zijn dis genoten, noch over het doel van hun tocht naar New York. BÜ een botsing op de rijksweg tus sen Hoevelaken en Voorthuizen zijn in de nacht van zondag op maandag een burger eu een militair om het leven gekomen. Vier personen werden hierbij zwaar gewond, twee minder ernstig. DE BILT, dinsdag 10 uur. Een zwak storlngsgebied, dat voor namelijk maandagmorgen in ons land plaatselijk nog enige regen bracht, trok tamelijk snel in Zuidelijke richting weg. Het werd gevolgd door een nog in be tekenis toenemende rug van hoge lucht druk boven het Noordzeegebied. De uitbreiding hiervan gaf gedurende de avond en nacht aanleiding tot op- Klaringen, tijdens welke zich op uitge breide schaal mist en laaghangende be wolking vormde. Deze rug van hoge luchtdruk zal in de nacht van dinsdag op woensdag ons land in Zuidelijke richting passeren. Inmiddels bereidt de invloedssfeer van een depressiegebied bij IJsland zich over Schotland naar het Noordzeegebied uit. Dit doet de regenkansen in ons land morgen weer toenemen. De wind draait daarbij naar Westelijke richtingen en neemt geleidelijk wat in kracht toe. MET de Egyptische regering perbevel van de Ver. Naties heeft echter is overeenstemming bereikt cemaatrf- h-.+ w tr De eerste eenheden van de internatio nale politiemacht zouden vandaag uit Napels naar Cairo vertrekken. Het op Generaal Alfred Gruenther, de geallieerde opperbevelhebber, heeft de Sowjetunie vandaag gewaarschuwd, dat elke aanval op het Westen beantwoord zou worden met een ogenblikkelijke vergelding en dat Rusland in dat geval zou worden vernietigd. bekend gemaakt, dat het onwaarschjjn- 'Vk,1S dat voor morgenochtend 0.400 uur Neci. tijd enig onderdeel van het inter nationale politieleger naar Egypte zal vertrekken. Hammarskjoeld zelf ging vandaag eveneens naar Cairo, om met de Egyptiscne regering bijzonderheden te bespreken. Onderweg zou hij het ver zamelpunt van het leger der Ver. Nd- ties in Italië inspecteren. 2. 3. van op Gruenther legde deze verklaring af ten overstaan van een groep corres- I pondenten die op zijn hoofdkwartier 1 ontboden waren voor een „afscheids" persconferentie. Gruenther staat op het punt zijn functie neer te leggen. I In antwoord op wat hij „dreigementen en chantage" noemde, zei Gruenther, dat rakelten het vermogen van het At lantisch bondgenootschap om vergel dingsmaatregelen te nemen, niet kon den vernietigen. Hij zinspeelde duide lijk op de nota van de Russische pre mier Boelganin, waarin deze een waar schuwing aan het adres van Engeland en Frankrijk richtte. Gruenther noem- I de Boelganin niet met name. „De vergelding zal plaatsvinden zo- I als de dag volgt op de nacht", aldus de generaal, „en de Sowjetunie zal worden vernietigd". De bevolking dient een kalme en krachtige houding te bewaren, aldus Gruenther. „Geen enkel land zal op het (raketten) knopje drukken, als dit zelfmoord betekent en dat betekent het nu precies". Hij gaf te kennen, dat hij enige twij fel koesterde ten aanzien van de Rus sische raketten, want hij voegde eraan toe: „Als ze bestaan". De generaal zal 20 november a.s. zijn hoofdkwartier bij Parys verlaten. O. (Van een onzer verslaggevers) Richfield Oil Netto-winst 9 maanden per 30 sept. $20.768.537 (22.664.919) o! $5.19 (5.67) per aandeel. De vijf ambulancewagens van het Ned. Roode Kruis, die in Wenen zijn aangekomen, zouden gisteravond Honga rije binnenrijden voor hulp aan gewon den. De leden van de Ned. Roode Kruis- ploeg waren ondergebracht in Weense hotels. Dat^ het Nederlandse team niet is ingedeeld bij de eerste rodekruisploeg, welke Hongarije binnentrok, vindt zijn oorzaak in de vertraging, die het team op de heenreis heeft ondervonden. De ambulance werd nu ingedeeld bij de tweede ploeg voor Hongarije. Op dringend verzoek zal het Neder- landsche Roode Kruis binnen drie da gen nog o.a. verzenden voor vluchtelin gen in Oostenrijk: 1000 dekens, 2000 paar wollen sokken, 1000 paar heren schoenen, 3000 badhanddoeken, totale waarde 80.000. Aan het eind van deze week zal de totale waarde van de goe deren, die het Nederlandsche Roode Kruis ter beschikking gesteld heeft van het te Wenen optredende Rode Kruis, mede dank zij grote schenkingen in na- In Wenen, waar het Nederlandsche Roode Kruis zich, op weg naar Hon garije, bevindt, moesten de kinderen allesweten van hetgeen er in dc Rode- Kruiswagens zat. Zij sloten onmiddellijk vriendschap met de leden van de R.K.-colonne. Sowjet topfiguren, die naar noen gelooft onder leiding staan van de leider van de Russische communistische party, overschreden1732 V3D 800 000 gulden heb*| conferenties^eho^fd^me^d^mari^ncri Het ™ek? v^nzeH, dat het Neder- ^7 Moedige^util" Ziet landsche Roode Kruis voor deze hulp D'°edige revolutie. over geld moet kunnen beschikken. Het was bekend, dat een grote dele- Daarom volgt het hoofdbestuur mei gatie van Russische communistische spanning de binnenkomende stortingen leiders in Boedapest was. Onder hen °p giro /7<, die eind vorige week de bevonden zich de eerste vice-premier acbt ton reeds hadden bereikt. A. I. Mikoyan en Mikhail Soeslow, een Het batig saldo van het zaterdagavond partijsecretaris, van wie bekend is dat in de Margriethal te Utrecht voor acht- hij tot de stalinistische vleugel van de duizend bezoekers gegeven operacon- Russische partij behoort. Maar gister- cert, dat afgedragen is voor steun aan avond waren er zeer sterke geruchten Hongarije, bedroeg rond vierduizend dat de leider van de Russische partij! gulden. Hierbij is -nbeg-er f 2400 als Chroesjtsjew, eveneens deel uitmaakt opbrengst van n— h n '1 t concert van de delegatie en er vermoedelijk gehouden collecte vandaag bij zal blijven. lm re Nagy, de titoïstische voorgan ger van de huidige Hongaarse premier, Radar, heeft met enige van zijn minis ters een toevlucht gezocht op de Joe- gosiavische ambassade in Boedapest. Dit hebben drie westelijke journalisten maandag gemeld in een. gezamenlijk bericht uit Boedapest. De journalisten deelden mede, dat zij maandag met een introductiebrief van de huidige Hongaarse regering naar de Joegoslavische ambassade waren ge gaan, doch dat zij niet waren toegeia- ten. voorts meldden zij, vernomen te hebben, dat twee redacteuren van het revolutionaire jeugdblad „Szabad. Ifju- sag" en prof. Tamas Nagy, deken van de Karl-Marx-universiteit in Boedapest, zondag gearresteerd zijn toen zij de Joegoslavische ambassade verlieten. Prof. Nagy is gisteren- echter weer vrijgelaten. ^-airo is officieel bekendgemaakt dat Nasser en Hammarskjoeld volledi ge overeenstemming hebben bereikt over de legering van de V.N.-troepen onder de volgende (Egyptische) voor waarden: i- Troepen van een land mogen slechts deel uitmaken van V.N.-politie- macht als Egypte daarmee akkoord gaat; r5 afzonderlijke aankomst van V N -troepen m Egypte kan slechts plaats hebben na goedkeuring Caïro; Troepen der V.N. zullen slechts op een bepaalde plaats in Egypte mo gen worden gelegerd na toestem- Y.an de. Egyptische regering; De V.N.-politiemacht zal onmiddel- Iijk worden teruggetrokken, indien de Egyptische regering daartoe de wens te kennen geeft; De y.N.-troepen zullen zich -ulb-vde'" Su.e,zjcaa?,al"zone terugtrekken on- middellijk nadat de .Brits-Franse troepen dit hebben gedaan. De V N - troepen zullen' dan naar de Egyp- hsch-Israelische demarcatielijn worden overgeplaatst. Politieke kringen in Jeruzalem heb ben verklaard dat Rusland en Syrië een verdrag van wederzijdse bijstand oten hebben, voor het geval vijan delijkheden op de Israëlisch-Jordaans- Syrische grenzen uitbreken. Hammarskjoeld heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, me vrouw Meir. verzocht onmiddellijk mee te delen- op welke voorwaarden Israël zyn troepen uit Egypte wil terugtrek ken, aldus werd maandagavond uit New York vernomen. De Sowjet-Unie heeft besloten haar 0 ïelcyeranties aan Israël stop te zetten, a beeft Gora Josephthal, secretaris van de Israëlische arbeiderspartij, Mapai, dinsdag meegedeeld. 1 Hy verklaarde, dat dit besluit was ge nomen op het ogenblik dat de ambassa deur der Sowjet-Unie in Israël naar Mos kou was teruggeroepen. Een nieuwe overeenkomst, waarbij Is rael sinaasappelen aan de Sowjet-Unie zou leveren in ruil voor olie, zou aan het einde van dit jaar in werking treden. ..Vannacht is op twee plaatsen de olie- pypleidmg van Kirkoek naar Haifa opge blazen. Er is een grote brand ontstaanT Pijpleiding, die van Kirkoek in Irak t aans gïoncJgebied naar Israël föwi -!S t °Pgeblazen Zuiden van Iroed m Jordarue. De olie van de Iraq Petroleum Com pany uit Kirkoek wordt op het ogenbhk verscheept via Tripoli in de Libanon. 1 r5!L,Ta^tscbappy is geregistreerd in li™ j e* gemeenschappelijk eigendom van Britse. Amerikaanse, Fran se en Nederlandse belangen. y i' £i Ai l\ T J - ff

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1