Nassers eisen gaan te ver Engelsen en Fransen tegen voorwaarden van Cairo Rokossowski ontslagen als Pools minister TOESTAND IN HONGARIJE Algemeen lijdelijk verzet houdt aan Gen. Gruenther nam afscheid Mr. d'Ailly krijgt Hongarije op agenda van Irak eist opheffing de staat Israël van r Maximumsnelheid Ook vakbondsleider moet verdwijnen functie bij Nat. Handelsbank Gomoelka naar Moskou Hammarskjoeld naar Boedapest? 4 Weer overzicht KJLML vliegt weer - naar Cairo Opzegging pacten met Engeland en Frankrijk? Geheime politie in Polen verdwijnt Erelijst groeit WOENSDAG 14 NOVEMBER 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3538 Egyptische officieren gearresteerd SOW SETMAARSCHALK GAAT HEEN N.O.C. HANDHAAFT STANDPUNT T.A.V. „MELBOURNE" Derde zitting in zaak- De Rraal Boodschap Eisenhower aan Boelganin Vluchtelin gentrein heeft grote vertraging Vandaag communiqué Colombo-conferentïe Geen onderzoek naar aanval op.Egypte- Vier leden der Eerste Kamer beëdigd Voor 1 500 kinderen Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Tolef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 KJachtendienst abonnementen 18.30—19.30 a Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 ■s-Gravenhage: Huygensplem 1 - Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 - Adm. TeL 114402 Klachtendienst 18 30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 f740 !pmernkSaal P" V76ek' f 2M *er t.w per Kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot donderdagavond. MORGEN OPKLARINGEN Aanvankelijk zwaarbewolkt met op de meeste plaatsen enige regen, morgen, opklaringen en enkele verspreid optredende buien. Matige, tijdelijk krach tige wind, in hoofdzaak tussen West en Noord. Over het algemeen weinig verandering in temperatuur. 15 nov. zon op 8.02, onder 15.51; maan op 15.15, onder 4.38. o O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRÜINS SLOT OP de wegverkeersdag van de K.N.A.C. heeft de minister van Verkeer en Waterstaat, de heer Alge- ra, een maatregel aangekondigd, die tal van weggebruikers met instem ming zullen hebben begroet. In de bebouwde kom zal een maxi mumsnelheid van 50 kilometer per uur worden ingevoerd. In de motivering van dit besluit zei de minister o.a. dat deze maatregel voor het autoverkeer niet te hinderlijk zal zijn. „De invoering van de maximumsnel heid moet te baat worden genomen als een inleiding tot een beperking van de ernst en het aantal der verkeers ongevallen". Van jaar op jaar stijgen zoals men weet de cijfers onrustbarend. Er moet rekening mee gehouden worden, dat wanneer straks 1956 ten einde zal zijn, In dit jaar het wegverkeer ongeveer 1600 doden zal hebben geëist. UITERAARD valt moeilijk te voor spellen of de wederinvoering van de maximumsnelheid ook inderdaad zal leiden tot een vermindering van het aantal verkeersongelukken en een daling van het aantal slachtoffers. Duidelijke aanwijzingen, dat het ver keer door het afschaffen van de ma ximumsnelheid in 1951 onveiliger is geworden, zijn er niet. Door ons berekende gegevens aan de hand van statistische cijfers vanaf 1949 tonen althans niet rechtstreeks aan, dat na 1951 de curve wanneer men met de toeneming van de ver keersintensiteit sinds dat jaar reke ning houdt een extra ongunstig ver loop krijgt. Maar wij zijn toch met de minister van oordeel, dat elke poging om het aantal verkeersongelukken te drukken, moet worden te baat genomen. Daarbij zal, wil deze maatregel ef fect sorteren, ook de medewerking van de weggebruikers onmisbaar zijn. Zij zullen zich bij matiging van hun snelheid steeds hun verantwoordelijk heid bewust moeten blijven en hun volle aandacht bij het verkeer moeten houden. Aan de andere kant zal de toegesta ne maximumsnelheid niet mogen prik kelen juist tot de toegestane maxi mumsnelheid te gaan rijden. Onder de nieuwe maatregel zullen dus verantwoordelijkheidsbesef en zelfdiscipline in geen enkel opzicht mogen verslappen. De Daily Mail schreef vandaag dat president Nasser 43 Egyptische legerof ficieren heeft doen arresteren wegens verraad en spionnage. De Mail verklaarde, dat het bericht afkomstig was van gezaghebbende woordvoerders, die in nauwe betrekking staan tot het Egyptische leger. Het blad schreef: Zij worden beschul digd van verraderlijke activiteit, welke Engeland en Frankrijk heeft geholpen bij de bombardementen op Egyptische vliegvelden. De berichten tonen aan, dat er me ningsverschillen gerezen zijn tussen Nas ser en zijn minister van Oorlog en op perbevelhebber generaal-majoor Abdoel Hakim Amer. Nasser heeft veel critiek uitgeoefend op de Egyptische officieren, die de lei ding hadden bij de Sinaï campagne en bij de uiteindelijke nederlaag m Gaza. De arrestatie der officieren is niet of ficieel bekendgemaakt. Verwacht wordt, dat zij in het geheim zullen worden be recht. IN Londen en Parijs vreest men dat een nieuwe Suezcrisis op komst is in verband met de voorwaarden die Egypte gesteld heeft voor toelating van het politieleger der "Ver. Naties. De conservatieve Britse ochtendbladen noemden gisteren de Egyptische voorwaarden ver bazingwekkend, volkomen onmogelijk, onaanvaardbaar en dicta toriaal. Gezegd werd, dat Nasser zich gedraagt alsof Egypte Enge land en Frankrijk heeft verslagen in plaats van andersom. De Franse minister van Buitenland se Zaken, Christian Fineau, heeft gis teren verklaard, dat de Franse en Britse strijdkrachten in de kanaalzone zuilen blijven tot de V.N.-poIitietroe- pen op de voornaamste punten daar zullen zfjn aangekomen en de taak der Engelsen en Fransen zullen hebben overgenomen. President Nasser van Egypte heeft als een van de voorwaar den voor het toelaten der poütietroe- pen gesteld, dat de Engelsen en Fran sen Egypte onmiddellijk zullen ver laten en dat de taak der V.N.-troepen beperkt zal blijven tot het gebied langs de demarcatielijn tussen Israël en Egypte. ELKE maatregel, die er op uit is ons verkeer veiliger te maken, moet worden toegejuicht. In dit opzicht laat minister Algera zich niet onbetuigd. Aan de bromfiet sen is al een beperking van de maxi mumsnelheid opgelegd. Verder zal gepoogd worden sneller in te grijpen in de vorm van „betaal de waarschuwingen" een wetsont werp is dienaangaande reeds inge diend en voor voetgangers zullen er wettelijk beschermde oversteek plaatsen komen. Nog altijd zijn er velen, die zich in ons overbevolkte land in het verkeer ongedisciplineerd gedragen. Men vindt zulke mensen onder alle categorieën van weggebruikers. Dat heeft, zoals men zich herinne ren zal, de zeventiende oktober bewe zen. Het verdient waardering, dat minis ter Algera door een aantal verantwoor de maatregelen van overheidswege wil pogen hierin verbetering te bren gen. Daarnaast mag van het wegge bruikend publiek in zijn geheel wor den verwacht, dat het ook zijnerzijds bereid is in het dagelijks wegverkeer de daarvoor geldende regels nauwge zet in acht te nemen. Goed samenspel van allen die aan het verkeer deelnemen zal er in dit opzicht toe kunnen leiden, dat de stij ging van het aantal doden en daar naast ook de verontrustende toene ming van het aantal zwaargewonden een dalende richting zal gaan in slaan. De Russische maarschalk Rokos sowski is afgezet als Pools minister van Defensie en als vice-premier. Zijn opvolger-Is generaal Spychal- ski, die nu onderminister vaa Defen sie is. Spychalski is pas dit jaar in ere hersteld, nadat hij de Stalinisti sche jaren in gevangenschap had doorgebracht. Er zijn ook nog een aantal andere ministers vervangen. Premier Jozef Cyrankiewicz heeft de ze wijzigingen meegedeeld tijdens een zitting van het parlement, die voor het eerst in de geschiedenis van Polen per televisie werd uitgezonden. Sinds Gomoelka het roer van Polen gewend heeft, werd officieel gezegd, dat Rokossowski „met verlof' was. Rokos sowski, een bekende Sowjet-generaal uit de tweede wereldoorlog, is in 1948 naar Polen gekomen om de leiding van het Poolse leger op zich te nemen. Het politieke bureau van de Poolse communistische partij heeft bekendge maakt dat het op de eerstkomende par tijvergadering zal voorstellen, dat Wik- tor Klosiewicz uit het centrale partijco mité wordt gestotten. Klosiewicz is voorzitter van de Pool se vakverenigmgsraad. Hij heeft vorige week aan minister-president Cyrankie wicz de vraag gesteld of het waar is dat een gedeelte van de Poolse com munistische partij de arrestatie van Go moelka en 700 andere leden der partij voorstond. „Ik vraag dit maar, omdat ik naar verluidt een van die 700 ben" had Klosiewicz erbij gezegd. Het centrale comité der Poolse com munistische partij publiceert nu een verontwaardigde verklaring, waarin ge zegd wordt dat Klosiewicz' vraag „slechts kan beogen, verwarring en des oriëntering" teweeg te brengen. De eerste president van het Poolse Hoge Gerechtshof, Waclaw Barcikows- ki, is om gezondheidsredenen afgetre den, aldus meldt het Poolse persbureau Pap. Het ontslag is door de Staatsraad aanvaard. De Franse minister zei in de com missie voor buitenlandse aangelegen heden uit de Senaat, dat hel Frank- rijks wens is dat de politiemacht het hele gebied van het Suezkanaal bezet. Hij legde er bovendien de nadruk op, dat Frankrijk van oordeel is, dat een van de hoofddoeleinden van deze in ternationale strijdmacht is, de verze kering van de vrije doorvaart door het Suezkanaal voor alle landen Israel inbegrepen. Vertraging De eerste manschappen van de „Vre- despolitie" zouden vanmorgen vroeg met drie Zwitserse toestellen uit Na pels naar een vliegveld bij Ismailia vertrekken. Dit vertrek is echter opnieuw uitge steld. De bevelhebbers van de V.N. wilden geen reden geven voor het tweede uit stel. Een hooggeplaatste woordvoerder zei, dat ..de Egyptenaren mogelijk nieu we complicaties hebben veroorzaakt met betrekking tot de landing". Zie verder pagina 3 M Een Britse sergeant bekijkt een raket werper tan Russische makelij, die bij de strijd in Port Said is buitgemaakt. In Boedapest werd gisteren ern stig rekening gehouden met de mogelijkheid, dat de regering Ka- dar er niet in zal slagen de arbei ders weer aan het werk te krijgen. Men acht het niet onmogelijk dat de Russen dan Kadar opzij zullen schui ven. Volgens het onafhankelijke Weense avondblad „Neuer Kurier" zijn de Sow- jet-militaire autoriteiten in Boedapest in rechtstreekse onderhandeling met de nationalisten- omdat de regering van Naar aanleiding van desbetreffende verzoe ken van de Koninklijke Nederlandsche Hockey Bond en de Koninklijke Verbonden Nederlandsche Watersport Verenigingen heeft het bestuur van het Nederlands Olympisch Comité aan deze bonden mede gedeeld, geen reden aanwezig te achten nog maals een algemene vergadering bijeen te roepen over de uitzending naar Melbourne. Watersport- en hockeyvertegenwoordigers hadden eerder met NOC -bestuursleden een onderhoud gehad, waarin re wezen op de „groeienc-'e bezorgdheid over het besluit tot met deelneming van Nederland aan de Olympische spelen". (Van onze speciale verslaggever) Op de Amerikaanse vliegbasis Rhein- Main bij Frankfurt heeft generaal Alfred M. Gruenther officieel afscheid genomen van de N.A.T.O.-strijdkrach- ten, waarvan hy vyf jaar opperbevel hebber is geweest Het hoogtepunt van de afscheidsplech- figheid was een wapenschouw waarbij o.a, een "battery raketwerpers en twee atoomkanonnen voor de eretribune langs trokken. In een afscheidstoespraak zei generaal Gruenther, die na een 48-jarige militaire carrière, een hoge functie gaat bekleden hij het Amerikaanse Rode Kruis, dat een van de grootste problemen waarvoor de NA.T.O. nog is gesteld is: het handhaven van de eenheid. (Van een onzer verslaggevers) Naar wy vernemen zal de burge meester van Amsterdam, mr. Arn. J. d'Ailly, na zijn aftreden als burge meester op 1 januari een leidende funktie by de Nationale Handelsbank aanvaarden. Het staat niet vast of dit reeds op 1 januari a.s. zal geschieden. De benoeming -an de heer d'Ailly zal in de binnenkort te houden vergade ring van aandeelhouders aan de orde komen. Een uur nadat de tonen van het „Auf wiedersehn" waren weggestorven, werd officieel bekend, dat generaal Lauris Nor- stad generaal Gruenther op zal volgen ais opperbevelhebber van de N.A.T.O.- strijdkrachten en van het Amerikaanse leger in Europa. Tijdens de derde zitting in de zaak tegen de Nederlander De Braai, die be schuldigd wordt van ondergrondse acti viteiten, hebben vier getuigen h charge verklaard, dat zij beklaagde hadden ge zien, toen zij zelf nog leden waren van de Darul Islam. Een van hen getuigde, dat hij De Braai had gezien in gezelschap van Kar- tosuwirjo, de leider van de Darul Is lam. Ook zeiden deze getuigen; dat zij De Braai strafbare daden hadden zien ple gen. Het landgerecht in Madjalengka zal maandag a.s. het proces voortzetten. Kosten onthulling van Nationale Monument (Van onze Haagse redacteur) De regering heeft gemeend de kosten van de onthulling van het Nationale Mo nument op de Dam te Amsterdam voor haar rekening te moeten nemen tot een bedrag van 25 000. De Poolse communistische leider Go- mulka is woensdagmorgen naar Moskou vertrokken, als hoofd van een Poolse af vaardiging voor besprekingen tussen de politieke bureaus en regeringen van bei de landen. In Moskou zal Gomoelka de bespre kingen met de eerste secretaris der Rus sische communistische partij, Chroest- sjew, die 19 oktober in Warschau begon nen, voortzetten. Na de besprekingen in Warschau hadden er Russische troepen bewegingen plaats en voltrok zich de „oktoberrevolutie." Oorspronkelijk was meegedeeld, dat Gomoelka reeds donderdag naar de Sow- jet-Unie zou vertrekken. President Eisenhower heeft in een boodschap aan premier Boelganin van de Sowjet-unie gezegd dat hij „voort gaat te werken voor de zaak van. de wereldvrede en voor een betere ver standhouding op basis van recht voor allen", aldus heeft het Sovvjetrussische nieuwbureau Tass dinsdag meegedeeld. In de boodschap wordt maarschalk Boelganin bedankt voor zijn felicitatie ter gelegenheid van Eisenhowers her verkiezing tot president. Er moet op gerekend worden dat de trein met Hongaarse vluchtelingen, die vanavond om ruim zes uur te Utrecht zou binnenlopen, vele uren later zal arriveren. De trein is vanmorgen vroeg met ruim drie en half uur vertraging uit Neuren berg vertrokken. De secretaris-generaajj van de Ver. Naties Dag Hammarskjoeld heeft gister avond geconfereerd met' de Hongaarse minister van Buitenlands#- ZakenImre Horvath. Er doen geruchten de ronde (lat Hammarskjoeld een hulpverleningsmis sie van de V.N. naar Hongarije zou willen begeleiden. Een woordvoerder van de Ver. Na ties heeft meegedeeld, dat Hammars kjoeld, die zijn bezoek aan het Mid den-Oosten 24 uur heeft uitgesteld om alle aandacht te kunnen schenken aan het zenden van V.N.-vertegenwoordigers en hulpgoederen naar Hongarije, van daag nogmaals een onderhoud met Hor vath hoopte te hebben. De woordvoerder zei, dat het vertrek van Hammarskjoeld voor vanmiddag was vastgesteld. De woordvoerders spraken de mening uit, dat Horvath aan de Hongaarse regering een verzoek van Hammars kjoeld neeft overgebracht om de hulp zendingen naar Hongarije te mogen bege leiden. In sommige kringen twijfelde men eraan, of een dergelijk verzoek Inge willigd zal worden. Hongarije heeft het verzoek om waarnemers van de V.N. toe te laten, kortweg verworpen. De Algemene Vergadering van de Ver. Naties heeft gisteravond met 62 tegen 9 stemmen besloten de Hon gaarse kwestie op de agenda te plaat sen. De Sowjetunie maakte bezwaar. De kwestie Hongarije zal onmiddellijk ter sprake komen, zonder eerst in de politieke commissie behandeld te wor den. 1 PLICHT De Amerikaanse gedelegeerde J. Wads- worth zei, dat de Ver. Staten menen, dat de Algemene Vergadering niet al leen het recht, doch ook de plicht heeft de Hongaarse kwestie te behan delen. De Russische plaatsvervangende mi nister van Buitenlandse Zaken Wassily Koeznetsow en Horvath herhaalden de communistische bewering, dat de toe stand in Hongarije een zuiver bin nenlandse aangelegenheid is en buiten de competentie van de Ver. Naties valt De Indische gedelegeerde V. K. Krishna Menon was het ermee eens, dat de Hongaarse kwestie op de agenda geplaatst diende te worden, doch vol gens hem moest ze eerst door de com missie behandeld worden. HULP Vele1 landen hebben' aangeboden hulp te verlenen aan Hongarije. - De eerste Amerikaanse gedelegeer de Henry Cabot Lodge jr., overhandigde Hammarskjoeld een cheque ter waarde van een miljoen dollar. Lodge zei, dat het geld besteed moest worden voor de Hongaarse vluchtelingen, die pro beren onderdak te krijgen in de na burige landen, om de meedogenloze on derdrukking door de Russische strijd krachten. welke zich thans in Hongarije bevinden, te ontgaan. Nog acht landen hebben geld, voed sel en andere voorraden voor Hon garije aangeboden. Elf landen verklaar den zich bereid vluchtelingen op te nemen. De Hongaarse autoriteiten hebben Hammarskjoeld meegedeeld, dat zij spe ciaal behoefte hebben aan voedsel, vetten, granen, meel. melkpoeder benzine, vrachtwagens, ambulances, me dische voorraden, handdoeken en zeep, Kadar niet in een positie is om haar voornemens uit te voeren. Volgens dit bericht zouden dinsdag een witte vlag bij een hoofdkwartier van een groep nationalisten hebben ver morgen drie Sowjetofficieren zich met voegd, welke nog steeds weerstand biedt in de Uelloei straat. De Russen legden hun voorwaarden voor om een eind te maken aan de stryd, de orde in Boedapest te herstellen en een repre sentatieve regering te vormen. De lei der van de groep nationalisten echter had de Sowjet-eisen van de hand ge wezen maar de Russen verzocht een aantal tegenvoorwaarden aan het Sow- j et-hoofdkwartier voor te leggen. Volgens het blad was de reden van de verwerping der Sowj et-voorwaarden het wantrouwen van de nationalisten jegens de Sowjets. Een antwoord van de Sowjets op de tegenvoorstellen was nog niet bekend. De stakingen in Hongarije hebben zich gisteren eerder uitgebreid dan dat zy in omvang zijn afgenomen. Naast dit vrijwel algemeen lijdelijk verzet wordt in Boedapest nog slechts actief verzet tegen de Sowjettroepen gepleeg/Ö5u(>p%,heJ": ei&bd' ,..Szep.el, £-..dat enige kilömetèrs tcntzuiöen vpn Boe dapest in de Donau !ig£"r~ Duizenden arbeiders, die zich in twee fabrieken hebben verschanst, houden hier nog stand. Het transport in Hongarije is volko men lamgelegd, fabrieken zijn geslo ten en boeren verlaten de collectieve boerderijen. Gistsravorid heeft radio Boedapest plotseling zijn programma onderbroken voor het omroepen van een wanhopige oproep van de voorzitter van het Hongaarse vakverbond Sandor Gaspaer aan de arbeiders om hun werk te hervatten. Vanmorgen is deze uitzending her haald. DE BILT, woensdag 10 uur: Een rug van hoge luchtdruk trok in de nacht van dinsdag op woensdag over Nederland en Noordwest-Duitsland naar het Zuiden. Bijna overal handhaafde zich de reeds aanwezige mist of laaghangende bewolking hetgeeen de nachtelyke afkoe ling tegenging. Slechts in het uiterste Noord Oosten van het land kwamen nog enkele opklaringen van betekenis voor, waardoor de temperatuur daair tot om het vriespunt kon dalen. De rug van hoge luchtdruk wordt ge volgd door het frontensysteem van een aepressiegebied tussen Noorwegen en Groenland. Dit front passeerde Schot land en Noord-Engeland met nogal wat regen en zal voor donderdagmorgen waarschijnlijk het grootste deel van ons land gepasseerd zyn. Na de frontpassage komen in de dan aangevoerde lucht van polaire oorsprong flinke opklaringen %'cor. Op de Oceaan breidt een nieuw omvangrijk hogedrukgebied zich in Oostelijke richting over Ierland uit maar ten Noorden hiervan begint de depressie activiteit te herleven. - De premiers van vier Colombolanden India, Birma, Ceylon en Indonesië die m Ni"uw Delhi vergaderen, zijn het er naar verluidt over eens, dat het zen den van „vrijwilligers" naar het Midden- Oosten de kans op een durende vrede in dat gebied in groot gevaar zou brengen. Uit conferentiekringen wordt vernq- men, dat men voorts over het volgende dezelfde mening heeft: 1. Men onderschrijft het verzoek van de V.N. aan Frankrijk, Engeland en Israël om hun troepen uit Egypte terug te trekken. 2. Men is het eens over het legeren van een internationale politiemacht in Egypte. T 3. De bevoegdheid en de taak van die macht mag geen inbreuk maken op de souvereiniteit van Egypte en het vinden van een oplossing van de kanaalkwestie niet belemmeren. 4. De kanaalkwestie mag door de mili taire actie in Egypte niet beïnvloed worden. 5. Militaire verdragen zoals het pact van Bagdad en de Zoavo verhogen de internationale spanning en moeten wor den afgeschaft. 6 De buitenlandse troepen moeten uit Hongarije worden teruggetrokken. Het moet aan de Hongaren zelf worden over gelaten om in vrede hun eigen proble men op te lossen. Vandaag zouden de premiers een slot communiqué opstellen. Premier "Eden heeft'gisteren -In het? t Britse Lagerhuis het voorstel van de hand geweren een parlementaire en quêtecommissie te laten onderzoeken, of Groot-Brittannië en Frankrijk met Is raël hadden samengespannen voor de inval in Egypte. Op dit voorstel van de Labourafge- vaardigde George Wigg zei Eden slechte: „Het antwoord is neen:" Volgens verscheidene persorganen is Israël op 28 oktober Egypte binnenge vallen met voorkennis van de Britten en de Fransen, die eerder beloofd zou den hebben militair te zullen ingrijpen om zich meester te maken van het Suez- 'Gezien het feit. dat het vliegveld van Cairo van dmsdag af dagelijks van 8 uur tot 17-00 uur voor burgerluchtverkeer is opengesteld, zijn de Nabije Oosten-dien sten van de K.L.M. met ingang van dins- dag weer via deze luchthaven geleid. De eerste K.L.M.-maehine is woensdagmor gen. 14 november om 9 uur op deze luchthaven geland. De dienstregelingsty. den zullen aan de plaatselijke omstandig, heden worden aangepast De K.L.M.-dien- sten naar en van het Verre Oosten zullen tot nader order Cairo nog niet aandoen. Kroonprinses voor radio Prinses Beatrix zal in een gezamenlijk programma over de zender Hilv. I op dinsdag 20 november een inleidend woord spreken met betrekking tot de reeks byzondere radio-uitzendingen ge wyd aan „Openbaar Kunstbezit". Cr Een Centuriontank, die op een weg langs het Suezkanaal in de berm is geraakt, icordt door Britse militairen in het juiste spoor gebracht. Twee soldaten staan klaar om eventuele aanvallers af te slaan. ksnssl, De Britse minister van Buitenlandse Zaken Selwyn Lloyd heeft dit veertien T n dagen geleden ontkend, evenals woord- Zie veraer pagina j voerders van de Israëlische regering. DE regering van Irak heeft gis teren geëist dat de Joodse immigranten in Israël naar hun landen worden teruggestuurd en dat een miljoen Arabische vluch telingen naar hun oorspronkelijke woningen in Israël terugkeren, rak, dat deel uit maakt van het verdrag van Bagdad, was tot dus ver niet zo fel anti-Israëlisch ge zind als de andere Arabische anden. In een officiële verklaring sex de Iraakse regering dat de „liquidatie van de staat Israël de enige weg is voor een rechtvaardige oplossing van de Palestijnse kwestie. .Israels schan- Polen heeft de geheime politie afge schaft. In een gemeenschappelijke zitting van de parlementscommissies van justi tie en landbouw is een ontwerp goedge keurd, waardoor het „comité voor de zaken der openbare veiligheid" wordt opgeheven. De bestrijding van „vijan delijke spionnage en terroristische ac tiviteit" zal voortaan gewoon onder het ministerie van Justitie ressorteren. Er is geen besluit van de voltallige zitting van het parlement nodig om dit ontwerp te doen aannemen. (Van onze Haagse redacteur) In de gistermiddag gehouden verga- gadering van de Eerste Kamer zyn ir. Kraayvanger (K.V.P.), mr. Vixsebox- se (C.H.), mr. Sassen (K.V.P.) en de heer H. Oosterhuis (Arb.) beëdigd als lid van deze kamer. delijke agressie legen Egypte liet bui ten elke twijfel blijken welke agres sieve bedoelingen Israël in het Midden- Oosten heeft", aldus de Iraakse ver klaring. In Beiroet, de hoofdstad van Liba non, begon gisteren de Pan-Arabische conferentie van de staatshoofden van Irak. Saoedi-Arabië, Syrië, Libandn, Libië, Yemen en Jordanië. De presi dent van de Libanon, Csmille Cha- moun. verklaarde dat de bestaans zekerheid, de vrijheid en waardigheid van alle Arabische landen op het spel staat. Chamoun drong aan op een verenigde Arabische steun aan Egypte. Onder de afgevaardigden bevinden zich drie koningen: Hoessein. Feisal en Saoed. De conferentie zond groeten aan president Nasser, het enige Ara bische staatshoofd dat niet aanwezig kon zijn. Radio-Caïro bericht dat de voorbe reidende commissie van deze uiterst belangrijke conferentie reeds een voorstel op de agenda had geplaatst om alle verdragen met Engeland en Frankrijk te verbreken. ^1 NT Nicolaas heeft tien scho- len gevraagd hem te helpen 500 van de 1500 kinderen te ver~ rassen, die op zijn verjaardag 5 december niet thuis zijn, Namens de Sint stellen wij een erelijst samen van, deze tien scholen. Het is de bedoeling dat iedere school 50 kinderen adop teert. Tot dusverre noteerden wij: 1. Nobelscbool (LandbouwbuLi- houdonderwfjs) Schagen. 2. Pavia, meisjesinternaat der Vereniging voor Chr. H. en M. onderwijs (Zeist). 3. „Sterrenbergschool", oplei ding voor M.O. en UX.O.' (Arnhem). Wie volgt? Aanmeldingen te richten aan dagblad Trouw, Amsterdam (af deling Sint Ni colaas-actie). Men de ook onze publikatie elders in dit blad. Londen en Parijs vrezen nieuwe Suezcrisis "7' iet'' i \K?S X

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1